Geçmişten Bugüne ve Tüm Yönleriyle

Ceza İnfaz Sistemi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mustafa SAĞIROĞLU
ISBN: 9786050507645
148,75 TL 175,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa SAĞIROĞLU
Baskı Tarihi 2021/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 774

İnfaz hukukuna ilişkin kitap yazmak düşüncesi yeni ceza infaz sisteminin yürürlüğe girdiği 2005 yılında oluştu. Cumhuriyet Savcısı olarak uzun yıllar infaz bürosunda görev yaptığım dönemlerde bu büronun görevlerinin çok zor ve karmaşık olması ilgimi artırdı. Ceza hukukunun bir dalı olan mahkûmiyet hükümlerinin yerine getirilmesini düzenleyen infaz sistemini bir matematik problemine benzetmekteyim. Bir problemi çözmekteki zorluk her ikisinde de aynıdır. Matematik problemini çözemeyince sorunun sonundan başına doğru irdeleyerek uygulanan çözme yöntemi infaz sisteminde de geçerlidir. Bunun yararını çok gördüm. Kırk yıllık meslek hayatımda karşılaştığım ilginç ve sı-kıntılı konulara ilişkin dokümanları biriktirmeye başladım. 1980 Yılından iti-baren 2020 yılına kadar infaz mevzuatı uygulamalarını bizzat yaşadım. Gör-düğüm sıkıntılar ve çözümsüzlük duyguları beni daha da kamçılayarak mera-kımı artırdı. Bu düşünceler altında 647 sayılı infaz Kanunu, 3713 sayılı Ka-nun,4422 sayılı Kanun, 4616 sayılı Kanun, 5275 sayılı Kanun ile özel infaz düzenlemeleri ve kanun hükmünde kararnamelere ilişkin uygulamaları kitap bünyesinde toplamaya çalıştım.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunları ile bunlara ilişkin yö-netmeliklerin hazırlık aşamalarında oluşturulan komisyonlarda görev yap-mam nedeniyle bu çalışmalardaki tartışmalar ve görüşlerin sonuçlarını, mev-zuat hükümlerinin amaçlarını uygulamaların ışığı altında açıklamaya çalıştım.

Elbet, “akıl yaşta değil baştadır” atasözünü her zaman hatırlamakla bir-likte tecrübenin de başta değil yaşta olduğunu da unutmamalıyız. Ceza ve güvenlik tedbirleri, seçenek tedbirler, denetimli serbestlik tedbirleri ve bun-larla bağlantılı infaz uygulamalarını kapsaması düşüncesiyle kitabın adının “Ceza İnfaz Sistemi” olmasını daha uygun buldum. Kitabın hazırlanmasında katkıda bulunan tüm arkadaşlarıma, Ankara Adliyesi Yazı İşleri Müdürü Gök-çer Duman ve diğer personele teşekkürü borç bilirim. Tüm hukukçular ve in-faz hukukuna ilgi duyan okuyucuların beğenisine saygı ile sunarım.

ÖNSÖZ ........................................................................................................... 7

İÇİNDEKİLER ............................................................................................... 9

BİRİNCİ BÖLÜM

İNFAZ HUKUKU- İLAMLAR VE KAYIT İŞLEMLERİ

1- İnfaz Hukuku ....................................................................................... 27

2- İlam ...................................................................................................... 28

3- İlam çeşitleri ........................................................................................ 29

4- Kesinleşme şerhinde bulunması gereken unsurlar: (Cez.Güv.Ted.İnfz.Hak.Yön. 54/1 md.) .............................................. 30

5- İlamların kayıt işlemleri ....................................................................... 30

İKİNCİ BÖLÜM

HAPİS CEZALARININ İNFAZI

I- ............................................................................................................. 33

1- ÇAĞRI KAĞIDI ........................................................................... 33

A)- Çağrı kâğıdı gönderilmesine ilişkin işlemler .......................... 33

B)- Yurt dışı adreslere tebligat gönderilmesi ................................ 36

2- HAPİS CEZALARI İÇİN YAKALAMA EMRİ .......................... 37

3- MİLLETVEKİLLERİ VE DİPLOMATLAR HAKKINDA CEZALARIN İNFAZI .................................................................. 38

II- HAPİS CEZALARINDA İNFAZIN ERTELENMESİ ....................... 39

1) HÜKÜMLÜNÜN İSTEMİ İLE İNFAZIN ERTELENMESİ ....... 39

A) Hapis cezasının infazına başlanılmadan önce ertelenmesi şartları ....................................................................................... 40

B) İnfaz ertelenmesi ile ilgili diğer hususlar ................................. 41

1- Mazeret ................................................................................ 41

2- Erteleme sayısı .................................................................... 41

3- Hükümlüler hakkında birden fazla hapis cezası olması ...... 41

4- Yargıtay ilamında suç türünün farklı kabul olunmasının ertelemeye etkisi .................................................................. 41

10

5- Hapis cezasının dışında ayrıca adli para cezası bulunması halinde infaz erteleme ......................................................... 42

6- Koşullu salıverilmenin geri alınması sonucu bakiye hapis cezasının infaz ertelenmesi ............................. 42

7- Disiplin hapsi ve tazyik hapis cezalarının ertelenmesi ........ 42

8- İnfaz erteleme işleminde yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı .. 42

9- Erteleme isteminde bulunabilecek yetkili kişiler ................ 43

10- Erteleme kararının takibi ..................................................... 43

11- Erteleme süresi içinde yeni bir hapis cezası ilamı gelmesi . 43

12- Denetimli serbestlik tedbiri uygulanırken yeni gelen hapis cezası ertelenebilir mi ............................... 43

13- Güvence istenmesi............................................................... 44

C) Hapis cezasının infazına başlandıktan sonra infaza ara vererek erteleme ....................................................... 44

D) İstinaf veya temyiz edilmeyerek kesinleşen cezaların mahkemece infazının ertelenmesi ............................................ 45

İNFAZIN ERTELENMESİ KONUSUNA İLİŞKİN ADALET BAKANLIĞI GÖRÜŞÜ ..................................................... 45

İNFAZIN ERTELENMESİ KONUSUNA İLİŞKİN ÖRNEK YARGITAY CEZA DAİRESİ KARARLARI ..................... 46

2) HASTALIK NEDENİYLE HAPİS CEZASININ İNFAZININ ERTELENMESİ ....................................................... 49

A) İlgili Yasa Maddesi .................................................................. 49

B) Madde Açıklaması ve Önemli Hususlar ................................... 50

1- Akıl Hastalığı ...................................................................... 51

2- Diğer Hastalıklar ................................................................. 52

a) Hapis cezasının ceza infaz kurumunda infazı kesin olarak hayati tehlike arz etmesi ................ 52

b) Ceza infaz kurumunda hayatını yalnız devam ettirmeye engel hastalık hali......................................... 52

c) Ağır hastalık nedeniyle infaz ertelenmesinde hükümlünün toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturması değerlendirilmesine ilişkin bakanlık görüşü ............................................................ 53

3- Gebe veya küçük çocuğu olan kadın hükümlülerin infaz erteleme işlemi ........................................................... 54

a) Cezanın infazına başlanmadan önce gebelik veya küçük çocuğunun olması ........................ 54

11

b) Ceza İnfaz Kurumunda bulunduğu sırada gebe kalınması .............................................................. 54

c) Ceza infaz kurumuna girmeden önce yada infaz kurumunda bulunduğu sırada gebe kalan tehlikeli sayılan kadın hükümlülerin durumu .............. 55

4- Hastalık ve gebelik hallerinde verilen infaz erteleme kararlarına karşı itiraz yolları .............................................. 55

5- İnfaz ertelemesinin uzatılmasının reddi ile erteleme kararının kaldırılması ............................................ 55

6- İnfaz erteleme kararlarının verilmesinde yetkili Cumhuriyet başsavcılığı ...................................................... 56

7- Gebelik nedeniyle infaz ertelendikten sonra başka suçtan tutuklama kararı verilmesi........................................ 56

8- Tutukluların ağır hastalık nedeniyle salıverilmesi ve tutukluluğunun ertelenmesi ................................................. 57

9- Hastalık ve gebelik nedeniyle infaz ertelenmesinde hükümlünün istemi konusu ................................................. 57

10- Adli para cezasının ödenmemesi sonucu hapse çevrilmesinde hastalık nedeniyle infaz ertelenmesi ............ 57

11- Ağır hastalık nedeniyle infaz ertelenmesi işleminde Adli Tıp Kurumunca istenilen belgeler ............................... 58

3) ASKERLİK NEDENİYLE HAPİS CEZANIN İNFAZININ ERTELENMESİ ............................................................................ 59

a) Adli para cezaları ...................................................................... 59

b) Başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü olmak ......................... 59

aa- Hapis cezaları yönünden ................................................... 59

bb- Adli para cezaları yönünden .............................................. 59

c) Birden çok hapis cezasına mahkûmiyet durumu ...................... 60

d) Askerde olanların hapis ve adli para cezalarının infazının ertelenme işlemleri .................................................... 60

aa- Askerlik hizmeti yapanların adli para cezalarının infazının ertelenmesi ......................................................... 60

bb- Askerde olanların kısa süreli hapis cezalarının infazının ertelenmesi ......................................................... 60

cc- Disiplin hapsi, tazyik hapsi ve hapsen tazyik kararlarının askerlik hizmeti yapanlara uygulanması ........................... 61

e) Seçenek tedbirlerin askerlik hizmeti nedeniyle ertelenmesi ..... 61

12

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TOPLAMA=İÇTİMA

I- 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDAKİ KANUNUNA GÖRE HAPİS CEZALARININ TOPLANMASI ........................................... 63

1)- TOPLANMA KONUSUNA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA VE SORUNLAR ....................................... 63

II- 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNA GÖRE HAPİS CEZALARININ TOPLANMASI (İÇTİMASI) ................ 73

1)- İÇTİMAYA İLİŞKİN ÖNEMLİ HUSUSLAR VE AÇIKLAMALAR ................................................................... 73

2)- AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZALARININ İÇTİMA EDİLMESİ (TOPLANMASI) .................................. 73

3)- MÜEBBET HAPİS CEZALARININ İÇTİMASI (TOPLANMASI ).................................................................... 75

4)- SÜRELİ HAPİS CEZALARININ İÇTİMA EDİLMESİ ....... 76

5)- İÇTİMA KARARINI VERMEYE YETKİLİ MERCİ ............ 78

6)- 01 HAZİRAN 2005 TARİHİNDEN ÖNCE İŞLENEN SUÇLARDAN VERİLEN HAPİS CEZALARININ TOPLANMASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI .... 78

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

I- KOŞULLU (ŞARTLI) SALIVERİLME ............................................. 95

1) Genel bilgiler ................................................................................. 95

2) Koşullu Salıverilme Hükümlerini Düzenleyen Yasalar .............. 106

A) 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDAKİ KANUNUNA GÖRE KOŞULLU SALIVERİLME SÜRELERİ ................................................. 107

1- CGTİK’nın 107/2-3 ve 108. maddelerindeki koşullu salıverilme süreleri ............................................................ 108

2- 5275 Sayılı Kanuna göre koşullu salıverilmeye ilişkin Yargıtay kararları .............................................................. 120

3- Çocuk hükümlülere ilişkin koşullu salıverilme süreleri ve özellik arzeden konular (CGTİK’nın 107/5. md.) ............. 125

4- Çocuklar hakkında koşullu salıverilme konusuna ilişkin Yargıtay kararları .............................................................. 127

13

B) SUÇTA TEKERRÜR VE MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ...................................................................... 134

1- Tekerrürlüğün hukuki niteliği ve ilgili yasa maddeleri ..... 134

2- Tekerrürlüğün Sonuçları ................................................... 137

3- Tekerrürlüğün Koşulları .................................................... 138

4- Tekerrürlüğe ilişkin özet bilgiler ...................................... 145

5- Tekerrürlük çeşitleri .......................................................... 147

a) Birinci kez mükerrirlik ne demektir ........................... 147

b) İkinci defa tekerrür (mükerrirlik) hükümlerinin uygulanması ............................................................... 155

c) İkinci defa mükerrirlikle ilgili Yargıtay kararları ...... 156

d) İkinci kez mükerrirliğin sonuçları .............................. 161

e) Mükerrirlikte denetimli serbestlik tedbiri kararları uygulamaları............................................................... 162

aa) Denetimli serbestlik tedbiri süresi ..................... 162

bb) Denetimli serbestlik tedbiri süresine ilişkin kararı verecek mahkeme .................................... 162

cc) Denetim (deneme) süresi ile denetimli serbestlik tedbir süresinin karşılaştırılması ........................ 162

dd) Hapis cezasının infazından sonra uygulanacak denetimli serbestlik ilamlarının nerede bekletilmesi gerekeceği sorunu .......................... 162

ee) Mükerrirlik nedeniyle denetimli serbestlik tedbirine veya yükümlülüklere uyulmaması ...... 163

f) Mükerrirlere özgü infaz rejimine ilişkin örnek Yargıtay kararları ....................................................... 166

C) 647 SAYILI (MÜLGA) CEZALARIN İNFAZI HAKKINDAKİ KANUNA GÖRE KOŞULLU SALIVERİLME SÜRELERİ (GENEL SUÇLAR İÇİN) ...................................................... 230

1) 647 sayılı İnfaz Kanunu tanımı ......................................... 230

2) İlgili Yasa Maddesi ........................................................... 230

3) Hapis cezalarının dönüşümü ve uygulamaya ilişkin önemli açıklamalar ............................................................ 232

a) İdam cezası (genel suçlar) .......................................... 233

aa- Ağırlaştırılmış müebbet hapis (genel suçlar-evveliyatı idam) cezasında koşullu salıverilme süresi .................................................................. 234

14

bb- İçtimalı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında koşullu salıverilme süresi ................................... 234

cc- Hükümlünün kapalı infaz kurumundan bir defa firar veya firara teşebbüs etmesi, bir defa cezaevi idaresine karşı ayaklanma suçu işlemesi, veya en az dört defa hücre disiplin cezası alması hali ............................................... 234

dd- Hükümlünün kapalı infaz kurumundan en az iki defa firar veya teşebbüs, en az iki defa cezaevi idaresine ayaklanma suçu işlemesi halinde .................................................. 235

ee- Açık ceza infaz kurumundan firar edenler ........ 235

ff- Hak ederek (bihakkın) tahliye süresi ................. 235

b) Müebbet hapis (genel suçlar) cezası ............................. 236

aa- Müebbet hapis cezalarında koşullu salıverilme süresi .................................................................. 237

bb- Kapalı infaz kurumundan bir defa firar eden veya teşebbüs eden, bir defa cezaevi idaresine karşı ayaklanma suçu işleyenler ile en az dört defa hücre disiplin cezası alanlar ................ 237

cc- Kapalı kurumdan en az iki defa firar veya teşebbüs edenler, en az iki defa cezaevi idaresine karşı ayaklanma suçu işleyenler ......................... 237

dd- Birden fazla müebbet hapis veya ilave olarak süreli hapis cezaları olduğu takdirde .................. 237

ee- Müebbet hapis cezalarında hak ederek (bihakkın) salıverilme süresi ............................................... 238

c) Bir bölümü geceli gündüzlü hücrede tecrit edilmek suretiyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının infazında hücre cezasının infaz edilememesi ............................................................... 238

d) Süreli hapislerde (genel suçlar) koşullu salıverilme süreleri ........................................................................ 238

aa- Herhangi bir disiplin cezası, firar ve cezaevi idaresine karşı isyan suçu işlemeyen hükümlüler için koşullu salıverilme süresi ............................ 238

cc- Hükümlü açık ceza infaz kurumundan firar etmiş ise ..................................................... 240

15

4) 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen genel suçlardan verilen hapis cezalarına ilişkin koşullu salıverilme hesaplanması örnekleri ...................................................... 242

D) TERÖR SUÇLARINA İLİŞKİN 12/04/1991 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNA GÖRE KOŞULLU SALIVERİLME SÜRELERİ ................................................. 243

1) Genel tanım ve ilgili yasa maddeleri ................................. 243

2) Uygulamaya ve suç tarihlerine ilişkin önemli açıklamalar ........................................................................ 245

a) 8 Nisan 1991 tarihi ve öncesi işlenen terör suçlarından verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının koşullu salıverilme süresi ........................................... 247

b) 12 Eylül 1980 tarihinden önce işlenen tüm suçlar (genel ve terör) ........................................................... 249

c) 8 Nisan 1991 tarihi ve sonrası işlenen terör suçlarından verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ............ 249

d) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında hakederek (bihakkın) tahliye süresi ........................... 249

e) 8 Nisan 1991 tarihinden önce koşullu salıverilen ve denetim süresi içerisinde ancak 8 Nisan 1991 tarihinden önce yeniden suç işlenmesi halinde koşullu salıverilme kararı geri alınanların durumu .................................... 249

3) 8 Nisan 1991 tarihinden önce işlenen Terör ve Genel suçlarda suç tarihlerine göre koşullu salıverilme süreleri hesaplanması özet bilgileri ................................... 250

E) 4422 SAYILI (MÜLGA) ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELE KANUNUNA GÖRE KOŞULLU SALIVERİLME SÜRELERİ .................. 254

F) 671 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI KURUM VE KURULUŞLARA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE GÖRE KOŞULLU SALIVERİLME SÜRELERİ ................................................. 257

1) 671 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANAMAYACAĞI (YARARLANILAMAYAN) SUÇ TÜRLERİ ................................................................. 258

16

2) 671 SAYILI KHK’NİN UYGULANACAĞI (YARARLANILAN) SUÇLARDA KOŞULLU SALIVERİLME SÜRELERİ ............................................ 260

3) 01 HAZİRAN 2005 TARİHİNDEN ÖNCE İŞLENEN VE 647 SAYILI İNFAZ KANUNU REJİMİNE TABİ SUÇLARA 671 SAYILI KHK’NIN UYGULANMASI ........................................... 263

G) 4616 SAYILI 23 NİSAN 1999 TARİHİNE KADAR İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI ŞARTLA SALIVERİLMEYE, DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUNA GÖRE KOŞULLU SALIVERİLME SÜRELERİ .............................. 264

H) 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNUNA GÖRE KOŞULLU SALIVERİLME SÜRESİ ................................... 285

II- FARKLI İNFAZ REJİMİNE TABİ HAPİS CEZALARININ BİRLİKTE İNFAZI .......................................................................... 286

III- KOŞULLU SALIVERİLME ÖNCESİ DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULAMALARI ................................. 304

IV- KOŞULLU SALIVERİLMENİN GERİ ALINMASI ....................... 338

1)- 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen koşullu salıverilmenin geri alınması .............................................. 339

a)- Koşullu salıverilmenin geri alınma kararının yasal gerekçesi ........................................................... 339

b)- Geri alma kararını verecek mercii .............................. 340

2)- 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun hükümlerine göre koşullu salıverilmenin geri alınması .............................................. 340

a)- Denetim süresi içerisinde suç işlenmesi ve denetim süresinin belirlenmesi ................................... 341

b)- Denetim süresi içinde yükümlülüklere uyulmaması “5275 say.k.107/12-13(a)-15. mad.” .......................... 343

c)- Denetim süresi içerisinde kasten suç işlenmesi “5275 say.K.107/12-13(b). mad.” .............................. 343

d)- Koşullu salıverilmenin geri alınması kararını verecek yetkili mahkeme............................................ 344

e)- Koşullu salıverilmenin geri alınması kararlarına itiraz yasa yolu ve süresi ............................................ 345

f)- İtiraz edilmesinin infaz işlemlerine etkisi .................... 345

17

g)- Denetim süresi içerisinde işlenen suçun koşullu salıverilme karar tarihinden önce işlenmesi zorunluluğu ................................................................ 345

h)- Tutukluluk süresinin koşullu salıverilme süresinden fazla olması durumunda geri alınma sorunu .............. 346

ı)- Koşullu salıverilmenin geri alınması işleminde koşullu salıverilme süresinin eksik hesaplandığının tespit edilmesinin sonuçları ........................................ 346

i)- Koşullu salıverilmenin geri alınmasına neden olan suçun cezasının zamanaşımı süresinin dolması ......... 347

j)- Tutukluluk süresinin koşullu salıverilme süresinden fazla olmasına ilişkin Yargıtay Kararları ................... 347

3)- 7 Kasım 1982 tarihinden önce işlenen suçlardan kurulan hapis cezalarına ilişkin koşullu salıverilme kararları geri alınamaz ..................................................................... 349

4)- 8 Nisan 1991 tarihinden önce koşullu salıverilen cezaların koşullu salıverilme kararlarının geri alınması .... 349

5)- Karışık infaz rejimleri uygulanan içtimalı cezalara ilişkin koşullu salıverilme kararlarının geri alınması ........ 350

6)- Hapis ve adli para cezalarının infazlarının tamamlanarak yerine getirilmesi işlemleri ................................................ 351

7)- Koşullu salıverilmenin geri alınması konusunda Yargıtay kararları .............................................................. 351

BEŞİNCİ BÖLÜM

I- DİSİPLİN HAPSİ KARARLARININ İNFAZ İŞLEMLERİ ............ 355

1- Disiplin hapsi ............................................................................... 355

a)- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun’ da gösterilen eylemler .................................................................................. 355

b)- Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre verilen disiplin hapsi cezalarının kesinleşmesi sorunu ....................... 356

c)- 6100 sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunun’da gösterilen eylemler ................................................................. 356

d)- Hukuk Muhakemesi Kanunu’na göre verilen disiplin hapsi cezalarının kesinleşmesi ve hemen yerine getirilmesi sorunu ................................................................... 356

e)- İcra ve İflas Kanunu’nda gösterilen eylemler......................... 356

2- Disiplin hapsi cezalarının infaz edileceği ceza infaz kurumları .. 357

18

3- Disiplin hapsi cezalarında ortak hükümler ve infaz edilme şekilleri ................................................................... 357

4- Disiplin hapsi cezalarında ceza zamanaşımı süresi ..................... 357

II- TAZYİK HAPSİ KARARLARININ İNFAZ İŞLEMLERİ .............. 358

1- Tazyik hapsini gerektiren eylemler ............................................. 358

2- Tazyik hapsi kararlarının kesinleşmesi sorunu ............................ 359

3- Tazyik hapsi kararlarının özellikleri ve infaz edilme şekli .......... 359

4- Tazyik hapsi cezalarının yerine getirileceği ceza infaz kurumları .................................................................... 360

5- Tazyik hapsi cezalarında ceza zamanaşımı süresi ....................... 360

III- HAPSEN TAZYİK KARARLARININ İNFAZ İŞLEMLERİ .......... 360

1)- Hapsen tazyik kararlarının kesinleşme ve infaz edilmesi sorunları ....................................................................................... 360

2- Hapsen tazyik kararlarında ceza zamanaşımı süresi .................... 361

IV- ZORLAMA HAPSİ KARARLARININ İNFAZ İŞLEMLERİ ......... 361

1- Aile mahkemelerince verilen zorlama hapis cezalarının kesinleşmesi ................................................................................. 361

2- Zorlama hapsi kararlarının ceza zamanaşımı süresi ...................... 362

3- Zorlama hapsi kararlarının özellikleri ve hangi ceza infaz kurumunda infaz edilmesi gerektiğine ilişkin sorunlar ............... 362

V- DİSİPLİN VE ZORLAMA HAPSİ İLE TAZYİK HAPSİ, HAPSEN TAZYİK KONULARINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI .............................................................. 362

ALTINCI BÖLÜM

I- SEÇENEK TEDBİRLERE İLİŞKİN KARARLARIN İNFAZ İŞLEMLERİ .......................................................................... 369

1- Seçenek yaptırım ve tedbirlerin tanımı ........................................ 369

2- Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesi seçenek tedbirlerinin infazı ....................... 370

3- Eğitim kurumuna devam etmeye ilişkin seçenek tedbiri kararının infazı ............................................................................. 372

4- Belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma seçenek tedbiri kararının infazı ................................ 373

5- Ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınması, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanma seçenek tedbiri kararının infaz işlemleri .............................................................................. 375

19

6- Kamuya yararlı bir işte çalıştırma seçenek tedbiri kararının infaz işlemleri .............................................................................. 376

7- Seçenek tedbirleri kararlarının infazına ilişkin Yargıtay kararları ......................................................................... 377

II- KOŞULA BAĞLI ERTELİ HAPİS VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARLARININ İNFAZ İŞLEMLERİ .......................................................................... 384

1)- Koşula bağlı erteli hapis cezası ilamlarının infaz işlemleri ......... 384

a)- Hapis cezası bölümüne ilişkin ilamın infaz işlemleri ............. 385

b)- Erteli hapis cezasının koşula bağlı yaptırımlarının infaz işlemleri ......................................................................... 386

2)- Koşula bağlı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının infaz işlemleri ........................................................... 386

A- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (ertelenmesi) kararı ....................................................................................... 386

B- Hükmün açıklanmasının koşula bağlı olarak geri bırakılması kararının infaz işlemi .............................................................. 388

a)- Koşulun yerine getirilmesine ilişkin Cumhuriyet başsavcılığı infaz işlemleri ............................ 390

b)- Koşula bağlı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının infazına ilişkin Adalet Bakanlığı görüşü ....... 390

c)- Koşula bağlı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının infazına ilişkin Yargıtay kararları...................................... 391

III- GÜVENLİK TEDBİRLERİ KARARLARININ İNFAZ İŞLEMLERİ .......................................................................... 394

YEDİNCİ BÖLÜM

MAHSUP

1- Mahsup .............................................................................................. 417

2- Mahsubu gerektiren özgürlüğü sınırlayan haller ............................... 417

3- Adli kontrol altına alma kararı verilen süreler ................................... 417

4- Hastane veya sağlık kurumlarında geçen sürelerin mahsubu ............ 418

5- Mahsubun şartları .............................................................................. 418

6- Mahsup konusuna ilişkin Yargıtay kararları ...................................... 427

20

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ADLİ PARA CEZALARI – CEZA VE TEDBİRLERİN İNFAZININ DÜŞMESİ

I- PARA CEZALARININ GENEL TANIMI ....................................... 439

II- ADLİ PARA CEZALARI ................................................................. 439

III- ADLİ PARA CEZALARI ÇEŞİTLERİ ............................................ 440

1)- Gün adli para cezası sistemi ........................................................ 440

a- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda ......................................... 440

b- Özel ceza yasalarındaki adli para cezaları .............................. 441

2)- Klasik adli para (gün karşılığı olmayan) cezaları ........................ 441

3)- Nispi adli para cezaları ................................................................ 442

4)- Hapis cezasından çevrilen adli para cezaları ............................... 442

IV- ADLİ PARA CEZALARI İLAMLARININ İNFAZ İŞLEMLERİ ... 443

1)- Adli para cezası ödeme emrinde bulunması gereken bilgiler ...... 443

2)- Ödeme emri tebligatının gönderileceği adres .............................. 444

a- Hükümlüye gönderme işlemi ................................................. 444

b- Ödeme emrinin tebliğinden sonra kişinin başka suçtan ceza infaz kurumuna alınması ................................................ 445

c- Hükümlüye vasi atanması ve vasiye ödeme emri gönderilmesi işlemi ...................................................................................... 445

d- 5411 Sayılı Bankalar Kanununa göre hükmedilen adli para cezalarının infaz işlemleri ........................................ 446

e- Yurtdışında oturan hükümlülere ödeme emri gönderilmesi ... 447

3)- Para cezasını ödeme süresi ve taksitlendirme şartları .................. 447

4)- Adli para cezalarının toplanması (içtima edilmesi) ..................... 449

5)- Adli para cezalarının içtima edilmesine ilişkin Yargıtay Kararları ........................................................................ 450

6)- Adli para cezalarının hapse çevrilmesi ve kamuya yararlı bir işte çalıştırma kararı verilmesi işlemleri ................................ 453

7)- Adli para cezalarının infazında mahsup işlemleri ....................... 463

8)- Adli para cezalarından çevrilen hapsin infazında denetimli serbestlik tedbiri uygulanması ..................................................... 466

9)- Adli para cezalarından çevrilen hapsin açık ceza infaz kurumlarında çektirilmesi ............................................................ 466

10)- Adli paradan çevrilen hapsin infazı sürecinde hükümlünün firar etmesi veya disiplin cezası alması ....................................... 468

21

11)- Çek Kanununa ilişkin suçlardan verilen adli para cezaları .......... 469

12)- Adli para cezalarının terkini ........................................................ 470

V- CEZA VE TEDBİRLERİN İNFAZININ DÜŞMESİ HALLERİ ...... 471

1)- Hükümlünün ölümü ..................................................................... 471

2)- Af ................................................................................................. 473

3)- Ceza zamanaşımı ......................................................................... 474

a)- Zamanaşımı tanımı ................................................................. 474

b)- Ceza zamanaşımı süreleri ve zaman bakımından uygulanması............................................................................ 474

c)- Ceza zamanaşımını kesen nedenler ve önemli hususlar ......... 476

d)- Ceza zamanaşımı kararını verecek merciiler .......................... 477

e)- Zamanaşımına ilişkin Yargıtay kararları ................................ 477

4)- Şikâyetten vazgeçme veya borcun ödenmesi .............................. 479

DOKUZUNCU BÖLÜM

I- ÖZEL İNFAZ USULLERİ ................................................................ 481

A- Hafta sonları infaz ....................................................................... 482

B- Geceleri infaz ............................................................................... 482

C- Konutta infaz ............................................................................... 482

D- Hafta sonları, geceleri ve konutta infaza ilişkin ortak kurallar .... 483

II- İNFAZ İŞLEMLERİNDE İTİRAZ ................................................... 489

a)- İlk Derece Adli Yargı Mahkemelerince verilen kararlar ............. 489

b)- İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay veya bölge adliye mahkemelerince verilen mahkumiyet hükümleri ........................ 490

ONUNCU BÖLÜM

I- HÜKÜMLÜLERİN AÇIK VE KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMALARI ................................................ 495

A)- DOĞRUDAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA GÖNDERİLEN HÜKÜMLÜLER .............................................. 495

B)- KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARINDAN AÇIK İNFAZ KURUMLARINA AYRILAMAYACAK HÜKÜMLÜLER (Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği 8. madde) ................................................................ 497

C)- KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARINDA ÜÇ GÜN KALDIKTAN SONRA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILACAK HÜKÜMLÜLER ................................................. 498

22

D)- KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARINDA CEZALARI BEŞ YILDAN FAZLA ON YILDAN AZ OLANLAR BİR AYINI, CEZALARI ON YILDAN FAZLA OLANLAR İSE ONDA BİRİNİ GEÇİRDİKLERİ TAKDİRDE AÇIK İNFAZ KURUMLARINA AYRILABİLİRLER. (Açık Ceza İnfaz K.Ayr.Yön. 6. md.) ...................................................................... 499

E)- 31/12/2020 TARİHİNE KADAR KAPALIDAN AÇIK İNFAZ KURUMLARINA BİR YIL ERKEN AYRILMA KOŞULLARI .............................................................................. 500

F)- FİRAR EYLEMİNİN CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMADA ETKİSİ ............................................................... 501

II- HÜKÜMLÜ-TUTUKLU İZİNLERİ ................................................. 502

A- Hükümlü izinleri .......................................................................... 502

B- Tutuklu izinleri ............................................................................ 509

III- HÜKÜMLÜ-TUTUKLU ZİYARETLERİ ........................................ 511

A- Türk vatandaşı olan hükümlü ve tutuklu ziyaretleri ..................... 511

1)- Akraba ve yakınlarının ziyaretleri ......................................... 511

2)- Din adamlarının ziyareti ........................................................ 512

3)- Milletvekilleri ziyaretleri ....................................................... 512

4)- Heyet ve infaz hâkimlerinin ziyaretleri ................................. 512

B- Yabancı uyruklu hükümlü ve tutuklu ziyaretleri ......................... 513

1)- Akraba ve yakınlarının ziyareti ............................................. 513

2)- Diplomatik temsilciliklerin ve konsolosluk memurlarının ziyareti ................................................................................... 513

3)- Din adamları tarafından ziyaret ............................................. 514

4)- Yabancı heyetler ile kişi ve kuruluşların ziyaretleri .............. 514

5)- Tıp doktorları tarafından yabancı hükümlü ve tutuklulara yönelik tedavi amaçlı ziyaretleri ......................... 514

C- Avukat, noter, uzlaştırmacı ve arabulucu ziyaretleri ................... 514

D- Hastanede ziyaret ve refakat ........................................................ 515

E- Ortak hükümler ............................................................................ 515

1)- Kapalı görüş usul ve zamanı.................................................. 515

2)- Açık görüş usul ve zamanı .................................................... 516

3)- Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş ............................. 516

4)- Tutuklulara ilişkin ziyaretçi kısıtlaması ................................ 516

F- Ziyaret işlemlerine karşı yasa yolu .............................................. 516

G- Ziyarete ilişkin Yargıtay kararları ............................................... 517

23

IV- HÜKÜMLÜ HAKLARI .................................................................... 517

ONBİRİNCİ BÖLÜM

I- CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ ........................ 521

1)- Tarihi gelişimi ............................................................................. 521

2)- Ceza infaz kurumlarının yönetimi ............................................... 523

3)- Ceza infaz kurumları türleri ve hükümlü/tutuklu sayıları ............ 524

a- Kapalı ceza infaz kurumları ................................................... 525

b- Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumları ................................. 525

c- Kadın kapalı ceza infaz kurumları .......................................... 526

d- Çocuk kapalı ceza infaz kurumları ......................................... 526

e- Gençlik kapalı ceza infaz kurumları ....................................... 526

f- Gözlem ve sınıflandırma merkezleri ...................................... 527

g- Açık ceza infaz kurumları ...................................................... 527

h- Çocuk eğitimevleri ................................................................. 528

4)- Askeri cezaevleri ........................................................................ 528

II- CEZA İNFAZ KURUMLARINDAKİ KURULLAR ....................... 529

1)- İdare ve gözlem kurulu ................................................................ 529

2)- İşyurdu yönetim kurulu ............................................................... 529

3)- Disiplin kurulu ............................................................................. 530

4)- Eğitim kurulu .............................................................................. 530

ONİKİNCİ BÖLÜM

I- SUÇLULARIN İADESİ İŞLEMLERİ .............................................. 531

1)- Genel tanım ................................................................................. 531

2)- İade edilmeyecek suçlar............................................................... 533

3)- Suçluların iadesine ilişkin ulusal mevzuat düzenlemeleri ........... 533

4)- Suçluların geri verilmesi işlemleri ............................................... 534

a)- Yabancı devletlerden iade talebinde bulunulması ................. 534

b)- İade talepnamesinde özellik arzeden suçlar .......................... 536

c)- Kaçak hükümlü ve sanıklar hakkında kırmızı bülten çıkartılması ............................................................................ 536

ç)- Mavi bülten çıkarılması ......................................................... 537

d)- Hükümlülerin iadesinde hapis cezalarının süresine ilişkin sınırlamalar ............................................................................ 537

24

e)- İade edilemeyecek suçlar ve haller ........................................ 537

f)- Türkiye’de yakalanan yabancılar hakkında geçici tutuklama tedbiri ......................................................... 538

5)- İnfazın devralınması, Türkiye’ye hükümlü nakli ve Türkiye’de infaz işlemleri ........................................................... 539

6)- Türkiye’de bulunan yabancı devlet diplomatik temsilcilerine tebligat usulü ............................................................................... 541

7)- Yabancı uyrukluların özgürlüklerinin kısıtlanması durumlarının bildirilmesi ................................................................................... 541

II- ADLİ SİCİL KAYITLARININ SİLİNMESİ İŞLEMLERİ .............. 542

1)- Adli sicil ve arşiv kayıtlarının tanımı .......................................... 542

a)- Adli sicil kaydı ...................................................................... 542

b)- Arşiv kaydı ............................................................................ 542

2)- Adli sicil işlemlerine ilişkin yasal düzenlemeler ......................... 543

3)- Adli sicil kaydına işlenebilecek bilgiler ...................................... 543

4)- Adli sicile kaydedilemeyecek bilgiler ......................................... 544

5)- Adli sicil kaydına bilgilerin yazım şekilleri ve kısaltma/kodlama işaretleri .......................................................... 545

6)- Adli sicil ve arşiv bilgilerinin silinmesi ....................................... 546

7)- Adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesine ilişkin Yargıtay kararları ......................................................................... 548

III- MEMNU (YASAKLANMIŞ) HAKLARIN İADESİ ....................... 550

1)- Yasaklanmış hakların tanımı ....................................................... 550

2)- Yasaklanmış hakların geri alınma şartları ve süreleri .................. 551

3)- Yasaklanmış hakların iadesine ilişkin Yargıtay kararları ............ 552

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

I- İNFAZ ŞEMALARI .......................................................................... 555

1)- Adli Para Cezaları Ödeme Emri Tebliğ Şeması .......................... 556

2)- Denetimli Serbestlik Tedbir Kararı Uygulama Şeması ............... 557

3)- Adli Para Cezasından çevrilen Kamuya Yararlı Bir İşte Çalışma Kararı İnfaz Şeması .......................................... 558

4)- Müddetname Hesaplamalarında Koşullu Salıverilme Oranları Şeması ........................................................................... 559

5)- Tahliye Tarihleri Hesaplama Cetveli ........................................... 560

25

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

I- MÜDDETNAME ÖRNEKLERİ ....................................................... 561

II- İNFAZ ERTELEME KARAR ÖRNEKLERİ ................................... 566

III- İÇTİMA (TOPLAMA ) KARAR ÖRNEĞİ ...................................... 571

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

YASAL MEVZUAT

I- KANUNLAR .................................................................................... 573

1)- 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (GEREKÇELİ) ....................... 573

2)- 647 (MÜLGA) SAYILI CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUN ...................................................................................... 660

3)- 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNUN 17. MADDESİ ............................................................................. 673

4)- 4616 SAYILI ŞARTLA SALIVERİLMEYE, DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUN .................. 674

5)- 4675 SAYILI İNFAZ HAKİMLİĞİ KANUNU (GEREKÇELİ) ............................................................................ 678

6)- 5352 SAYILI ADLİ SİCİL KANUNU ....................................... 684

7)- 6706 SAYILI CEZAİ KONULARDA ULUSLARARASI ADLİ İŞ BİRLİĞİ KANUNU ..................................................... 691

II- YÖNETMELİKLER ......................................................................... 707

1)- CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİMİ İLE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA YÖNETMELİK ...................................... 707

2)- AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA YÖNETMELİĞİ ......................................................................... 766

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.