Medenî Usûl Hukukunda Dava Ehliyeti

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Emel Şeyda ELGÜN TOĞRUL
ISBN: 9786050508116
293,25 TL 345,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Emel Şeyda ELGÜN TOĞRUL
Baskı Tarihi 2021/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 393

ÖNSÖZ vii

SUNUŞ viix

İÇİNDEKİLER xi

KISALTMALAR CETVELİ xvii

GİRİŞ 1

A) ÇALIŞMANIN AMACI, ÖNEMİ VE KAPSAMI 1

B) TERMİNOLOJİ SORUNU 7

C) İNCELEME PLANI 8

BİRİNCİ BÖLÜM 

DAVA EHLİYETİ KAVRAMI HAKKINDA 

GENEL BİLGİLER

§ 1. DAVA EHLİYETİNİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 11

A) DAVA EHLİYETİ KAVRAMININ TANIMI 11

B) DAVA EHLİYETİ KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ 21

I- Roma Hukuku Bakımından Gelişimi 21

II- Türk- İslâm Hukuku Bakımından Gelişimi 25

§ 2. DAVA EHLİYETİNİN MEDENÎ USÛL  HUKUKUNDAKİ BENZER BAZI KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 28

A) DAVA EHLİYETİ- TARAF EHLİYETİ 28

B) DAVA EHLİYETİ- DAVA TAKİP YETKİSİ 36

C) DAVA EHLİYETİ- SIFAT 45

D) DAVA EHLİYETİ- DAVA ARKADAŞLIĞI 48

E) DAVA EHLİYETİ- DAVAYA VEKÂLET 51

F) DAVA EHLİYETİ- ÇEKİŞMESİZ YARGIDA İŞ EHLİYETİ 55

§ 3. YABANCI HUKUK SİSTEMLERİNDE DAVA EHLİYETİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ 58

A) ALMAN HUKUKUNDA 58

B) İSVİÇRE HUKUKUNDA 62

İKİNCİ BÖLÜM  

DAVA EHLİYETİNİN MADDÎ HUKUK ve MEDENÎ USÛL HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

§ 4. DAVA EHLİYETİNİN FİİL EHLİYETİ İLE İLİŞKİSİ 69

A) GENEL OLARAK 69

B) FİİL EHLİYETİNİN ŞARTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 73

I- GERÇEK KİŞİLERİN FİİL EHLİYETİ 73

1) AYIRT ETME GÜCÜ 74

a) Genel Olarak 74

b) Ayırt Etme Gücünün Unsurları 76

aa) Psikolojik Unsur 76

bb) Nispîlik 77

cc) Ayırt Etme Gücünün Sürekli Olmaması 78

c) Ayırt Etme Gücünü Ortadan Kaldıran Durumlar 

(Akla Uygun Biçimde Davranmayı Engelleyen 

Nedenler) 78

aa) Yaş Küçüklüğü 79

bb) Akıl Hastalığı 80

cc) Akıl Zayıflığı 81

dd) Sarhoşluk 82

ee) Benzer Nedenler 82

d) Ayırt Etme Gücünün Varlığının Karine Oluşu ve İspatı 83

2) ERGİNLİK 87

a) Genel Olarak 87

b) Normal Erginlik 87

c) Evlenme Yoluyla Kazanılan Erginlik 88

d) Mahkeme Kararı İle Ergin Kılınma 90

aa) On Beş Yaşın Tamamlanması 90

bb) Küçüğün Ergin Kılınma İsteği 91

cc) Velinin Rızası 91

dd) Küçüğün Vesâyet Altında Olması Durumunda Vesâyet ve Denetim Makamının İzni 93

ee) Küçüğün Menfaatinin Olması 94

3) KISITLI OLMAMAK 94

a) Genel Olarak 94

b) Kısıtlama Nedenleri 95

aa) Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı 95

bb) Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim 97

cc) Bir Yıl veya Daha Uzun Süreli Özgürlüğü 

Bağlayıcı Cezaya Mahkûmiyet 98

dd) İlgilinin Talebi Üzerine Kısıtlama 99

c) Kısıtlama Kararının Etki ve Sonuçları 100

II- TÜZEL KİŞİLERİN FİİL EHLİYETİ 100

§ 5. DAVA ŞARTI OLARAK DAVA EHLİYETİ 103

A) GENEL OLARAK DAVA ŞARTLARI 103

B) BİR DAVA ŞARTI OLAN DAVA EHLİYETİNİN 

İNCELENMESİ 111

I- Dava Şartlarının İncelenme Zamanı 111

II- Dava Şartlarının İncelenme Sırası 116

C) DAVA EHLİYETİNİN HÂKİM TARAFINDAN 

KENDİLİĞİNDEN ARAŞTIRILMASI 121

I- Genel Olarak 121

II- Dava Ehliyetinin Varlığının ya da Yokluğunun Tespiti Bakımından İspat Yükü 128

D) DAVA EHLİYETİ EKSİKLİĞİNİN TARAFLARCA 

İLERİ SÜRÜLMESİ 133

E) DAVA EHLİYETİNİN DOSYA ÜZERİNDEN 

İNCELENİP İNCELENMEYECEĞİ SORUNU 135

F) DAVA EHLİYETİNİN DAVADA ÇİFT ETKİLİ 

VAKIA OLARAK İNCELENMESİ 137

G) DAVA EHLİYETİNİN EKSİKLİĞİNİN TESPİTİ 

DURUMUNDA VERİLMESİ GEREKEN KARAR 139

H) DAVA EHLİYETİNE SAHİP OLMAYAN KİŞİ 

HAKKINDA KARAR VERİLMESİ 142

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN DAVA EHLİYETİ

§ 6. GERÇEK KİŞİLERİN DAVA EHLİYETİ 151

A) GENEL OLARAK 151

B) TAM EHLİYETLİLER 153

C) SINIRLI EHLİYETSİZLER 153

I- Genel Olarak 153

II- Ayırt Etme Gücüne Sahip Küçükler 157

III- Ayırt Etme Gücüne Sahip Kısıtlılar 158

IV- Sınırlı Ehliyetsizlerin Dava Ehliyetine Sahip Olduğu 

Durumlar (İstisnalar) 159

1) Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklarla İlgili Davalar 159

a) Mutlak Anlamda Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar İle 

Bu Haklara İlişkin Bazı Dava ve Talepler 166

b) Nispî Anlamda Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar İle 

Bu Haklara İlişkin Bazı Dava ve Talepler 171

2) Sınırlı Ehliyetsize Karşılıksız Kazandırma Sağlayan 

İşlemler 180

3) Serbest (Tasarruf Hakkı Sınırlı Ehliyetsize Bırakılan) 

Mallar ve Kişisel Kazanç İle İlgili Davalar 182

4) Bir Meslek veya Sanatla Uğraşmanın Gerektirdiği 

İşlemlerle İlgili Davalar 184

V- Sınırlı Ehliyetsizin Dava Ehliyetine Sahip Olduğu 

Durumlarda Ehliyetinin Kapsamı 188

D) TAM EHLİYETSİZLER 190

I- Genel Olarak 190

II- Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar Bakımından Tam Ehliyetsizin Dava Ehliyetine Sahip Olup Olmadığı Sorunu 194

1) Genel Olarak 194

2) Boşanma ve Ayrılık Davaları Bakımından 200

E) SINIRLI EHLİYETLİLER 208

§ 7. GERÇEK KİŞİLERİN DAVA EHLİYETİ BAKIMINDAN ÖZELLİK ARZ EDEN BAZI DURUMLAR 211

A) DAVA EHLİYETİNE SAHİP OLMAYAN KİŞİLERİN 

İSTİCVABI 211

B) DAVA EHLİYETİNE SAHİP OLMAYAN KİŞİLERİN 

YEMİNİ 212

C) DAVA EHLİYETİNE SAHİP OLMAYAN KİŞİNİN 

DAVA AÇMASI 214

D) DAVA EHLİYETİNE SAHİP OLMAYAN KİŞİYE DAVA AÇILMASI 221

E) DAVA GÖRÜLMEKTEYKEN DAVA EHLİYETİNİN KAYBEDİLMESİ 225

F) DAVA ESNASINDA DAVA EHLİYETİNİN 

KAZANILMASI 227

§ 8. TÜZEL KİŞİLERİN DAVA EHLİYETİ 232

A) GENEL OLARAK TÜZEL KİŞİLERİN DAVA EHLİYETİNİ KULLANMASI 232

B) TÜZEL KİŞİLERİN ORGANLARI 239

I- Organın Kanunda Öngörülmüş Olup Olmamasına Bağlı 

Olarak Zorunlu (Kanunî Organ) İsteğe Bağlı 

(İhtiyarî/Seçimlik) Organ 240

II- İşlevleri Açısından Karar Organı- Yürütme Organı 241

III- Faaliyet Alanları Bakımından İç Organ- Dış Organ 242

IV- Organları Oluşturanların Sayısı Bakımından Fert Organ- 

Kurul Organ 243

§ 9. TÜZEL KİŞİLERİN DAVA EHLİYETİ BAKIMINDAN 

ÖZELLİK ARZ EDEN BAZI DURUMLAR 244

A) TÜZEL KİŞİLERİN EHLİYETLERİNİN SINIRLANDIRILMASI SORUNU ÇERÇEVESİNDE DAVA EHLİYETİNİN 

DURUMU (ULTRA VİRES İLKESİNİN YANSIMASI) 244

B) TÜZEL KİŞİNİN ORGANSIZ KALMASININ DAVA EHLİYETİNE ETKİSİ 251

C) TÜZEL KİŞİLERİN İSTİCVABI VE YEMİNİ 252

D) TÜZEL KİŞİLERİN DAVA EHLİYETİ NOKTASINDA İNCELENMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 254

E) DAVANIN YETKİLİ ORGAN TARAFINDAN AÇILMAMASI veya TÜZEL KİŞİYE YÖNELTİLMEMESİ SORUNU 267

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

YASAL TEMSİL

§ 10. YASAL TEMSİLCİNİN, DAVA EHLİYETİNE SAHİP OLMAYAN TARAFI DAVADA TEMSİLİ 283

A) GENEL OLARAK 283

B) VELİ 291

C) EVLÂT EDİNEN VE SOSYAL HİZMETLER KURUMU 308

D) VASİ 310

E) KAYYIM 324

I- Genel Olarak 324

II- Temsil Kayyımı 325

1) Ergin Bir Kişinin Hastalık, Başka Bir Yerde Bulunma 

veya Benzeri Bir Nedenle İvedi Bir İşini Kendisi 

Görebilecek veya Bir Temsilci Atayabilecek 

Durumda Olmaması 326

2) Belli Bir İşte Yasal Temsilcinin Menfaati İle Küçüğün 

veya Kısıtlının Menfaatinin Çatışması Durumu 328

3) Yasal Temsilcinin Görevini Yerine Getirmesine Bir Engel Çıkması 334

III- Yönetim Kayyımı 335

IV- İsteğe Bağlı Kayyım 338

F) YASAL DANIŞMANIN DURUMU 339

I- Genel Olarak 339

II- Oy (Katılım) Danışmanı 342

III- Yönetim Danışmanı 352

IV- Karma (Tam) Danışman 356

G) YASAL TEMSİLCİNİN İZİN BELGESİNİN MAHKEMEYE VERİLMESİ 356

SONUÇ 361

KAYNAKÇA 369


“Medenî Usul Hukukunda Dava Ehliyeti”, maddî hukuk ile usul hukukunun kesişim noktalarından birisidir. 

Medenî usul hukuku, maddî hukuktan -deyim yerindeyse- rüştünü ve bağımsızlığını ispat edip ayrı bir disiplin olmuş ise de maddî hukukla olan bağı hiç kuşkusuz oldukça derindir. Nitekim Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 51. maddesi, “dava ehliyeti, medenî hakları kullanma ehliyetine göre belirlenir” demek suretiyle dava ehliyetini, medenî hakları kullanma (fiil) ehliyetine eş saydığını göstermiştir. Böylece madalyonun iki yüzü gibi ifade edilen bir kavramın, iki ayrı hukuk alanında anlaşılma, yorumlanma ve uygulanmasına ilişkin inceleme, tespit ve değerlendirmeler yapılması bir zorunluluk haline gelir. Zira, medenî hakları kullanma (hukukî işlem yapabilme) ehliyetinin usulî karşılığı, dava açabilme ve usul işlemleri yapabilme ehliyetidir. Bu ise, adil yargılanma hakkının unsurlarından birisi olan “adalete erişim”i doğrudan ilgilendirir. Dava ehliyeti, aynı zamanda insan onuru ve temel hakların da dikkate alınmasını gerektirir. O nedenledir ki, örneğin maddî hukuk bakımından temsile elverişli olmadığı için tam ehliyetsizin yasal temsilcisi tarafından kullanılamayan kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hakkın, sırf insan onurunun korunması için yasal temsilci tarafından dava açılması yoluyla kullanımına izin verilmesi Yargıtay kararları ile mümkün hale gelebilmektedir. 

Öte yandan gerçek ve tüzel kişilerin dava ehliyeti birbirinden farklı sorunlar yaratmakta ve özellikler taşımaktadır. Bu bakımdan da “dava ehliyeti” uzun uzadıya tartışılmayı hak etmektedir. 

Dava ehliyeti, dava şartı olarak dava derdest olduğu sürece her aşamada resen gözetileceği gibi bu husustaki eksiklik kanun yollarında da dikkate alınır.

Gerek teori gerekse uygulama bakımından son derece önemli olan bu konu, Dr. Emel Şeyda ELGÜN TOĞRUL tarafından doktora tez konusu olarak seçilmiş ve son derece başarılı bir şekilde ayrıntılı ve özenli bir çalışma olarak tamamlanmıştır. Kendisini Türk Hukukuna kazandırdığı bu güzel eserden ötürü içtenlikle kutluyorum.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans derslerinden tanıdığım ve yüzlerce öğrenci arasından merakı, ilgisi ve dikkati ile kendisini gösteren Şeyda’nın yüksek lisans tez danışmanlığını da yürütmüştüm. Bundan tam 10 yıl önce sevgili Şeyda yüksek lisans tezini yayımladığında ona bir “sunuş” yazısı da yazmıştım. Bu yazı şu cümleyle sonlanmıştı: “Şeyda’nın bu uzun yoldaki yolculuğunun çok daha başarılı eserlerle taçlanacağından hiç kuşku duymuyorum”. Şeyda beni yanıltmadı; aynı azim ve çalışkanlıkla devam etti. Hatta akademik çalışmaların kendisine özgü zorluk veya sorunlarından da yılmadı. 

Doğrusu Şeyda’nın doktora tezinin ne konu seçiminde ne de çalışmasında bir katkım oldu. Doktora tez danışmanının beklenmedik bir şekilde değişmesi gibi bir talihsizlik sonucu Şeyda’nın danışmanlığını üstlendim. Böylece O’nun hem yüksek lisans hem de doktora tez danışmanlığını yapmış oldum. Ancak asıl görevim bundan sonra başladı, çünkü başında yer almadığım bir çalışma ve verilmiş emeğin, bir başka bakış açısıyla değerlendirilmesi Şeyda’nın daha çok çalışmasını gerektirdi. Yumuşak görünüşlü ancak kararlı Şeyda, bazı hususlarda hiç taviz vermedi; ikna olmadı ve kendi görüşlerinde ısrarcı oldu, tartıştık, üzerinde çalıştık. Bilimsel çalışmanın gerektirdiği de bu galiba! Sonuç ise elbette buna değdi !!  Dr. Emel Şeyda ELGÜN TOĞRUL, aldığı “doktora” derecesini ne kadar hak ettiğini, üzerinde bu kadar titizlikle çalıştığı kitabıyla ortaya koymuş bulunuyor. Akademi basamaklarında emin adımlarla yol alan genç meslektaşımı yürekten kutluyorum. 


Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

emekli öğretim üyesi/TOBB-ETÜ

Hukuk Fakültesi öğretim üyesi


Acabey, Mehmet Beşir: Soybağı Kurulması Genel Olarak Sonuçları Özellikle Evlilik Dışında Doğan Çocukların Mirasçılığı, Güncel Hukuk Yayınları, İzmir 2002.

Açıkgöz, Aslı: Dar Anlamda Vesâyeti Gerektiren Hâller ve Vesâyet Altına Alınmanın İşlem Ehliyeti Bakımından Sonuçları, XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2017.

Akbıyık, Cem: Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi, XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2012.

Akcan, Recep: “İcra Hukukunda Temsil”, SÜHFD, C. XII, S. 1-2, Y. 1999, s. 21- 62 (Akcan-Temsil).

Akcan, Recep: Usûl Kurallarına Aykırılığa Dayanan Temyiz Nedenleri, Nobel Yayınları, Ankara 1999.

Akgündüz, Ahmed:  İslâm ve Osmanlı Hukûku Külliyâtı, Kamu Hukuku (Anayasa- İdare-Ceza-Usûl-Vergi-Devletler Umumî), C. I, İstanbul 2011.

Akgündüz, Ahmed:  İslâm ve Osmanlı Hukûku Külliyâtı, Özel Hukuk- I (Şahsın Hukuku- Aile Hukuku), C. II, İstanbul 2012.

Akgündüz, Ahmet: İslâm Ansiklopedisi, C. 18, Y. 1998, http://www. islamansiklopedisi. info/,  E. T. 03/09/2018 (Akgündüz İslâm Ansiklopedisi).

Akgüner, Kemal: “Vekil ve Mümessil Olmayan Kişiler Huzuruyla Davanın Görülüp Hükme Bağlanması Haline Dayanan Muhakemenin (Yargılanmanın) İadesi ve Bir Yargıtay Kararı”, ABD, Y. 1973, S. 4, s. 718-724.

Akıntürk, Turgut/ Ateş, Derya: Türk Medenî Hukuku Aile Hukuku, C. II, 20. B., Beta Basım, İstanbul 2017.

Akil, Cenk: “Dava Yetkinliği”, TAAD, Y. 9, S. 36, s. 1-20 (Akil- Dava Yetkinliği).

Akil, Cenk: İstinaf Kavramı, Yetkin Yayınları, Ankara 2010.

Akipek, Jale G./ Akıntürk, Turgut/ Ateş, Derya: Türk Medenî Hukuku,  Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku C. I, 14. B., Beta Basım, İstanbul 2018.

Akkan, Mine: Medenî Usûl Hukukunda Avukatla Temsil Zorunluluğu, Yetkin Yayınları, Ankara 2010.

Akkan, Mine: Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. B., XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2017.

Akkaya, Tolga: Medenî Usûl Hukukunda İstinaf, Yetkin Yayınları, Ankara 2009.

Akkaya, Tolga: Medenî Usûl Hukuku Bakımından Boşanma Davası, Yetkin Yayınları, Ankara 2017 (Akkaya- Boşanma Davası).

Aktepe Artık, Sezin: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Medenî Usûl Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2014.

Akünal, Teoman: Türk Medenî Hukukunda Tüzel Kişiler, İstanbul 1995.

Akyol Aslan, Leyla: Medenî Usûl Hukukunda Davadan Feragat, Yetkin Yayınları, Ankara 2010.

Akyol, Şener: Türk Medenî Hukukunda Temsil, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009.

Akyüz, Emine: Çocuk Hukuku, Güncelleştirilmiş 4. B., Ankara 2015.

Alangoya, Yavuz/ Yıldırım, Kamil/ Deren Yıldırım, Nevhis: Medenî Usûl Hukuku Esasları,  Tıpkı 8. B., İstanbul 2011.

Alangoya, Yavuz: “İsviçre Hukukunda Çekişmesiz Yargıya (Nizasız Kaza) İlişkin Düşünceler”, Medenî Usûl ve İcra- İflâs Hukukçuları Toplantısı IV, Medenî Usûl Hukukunda Çekişmesiz Yargı/ İcra ve İflâs Kanunu'nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi, Ankara 30 Eylül - 1 Ekim 2005, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara 2006, s. 110-121 (Alangoya- Toplantı).

Alangoya, Yavuz: “Yargılama Sırasında Tarafta (Yanda) İradî Olarak Meydana Gelen Değişme Hakkında Düşünceler”, MHAD, Y. 1969, S. 5, s. 125-194 (Alangoya- Tarafta İradî Değişme).

Alangoya, Yavuz: Medenî Usûl Hukukunda Dâva Ortaklığı (Tarafların Taaddüdü), 1965 (Tıpkı Basım), İstanbul 1999.

Alangoya, Yavuz: Medenî Usûl Hukukunda Vakıaların ve Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1979 (Alangoya- İlkeler).

Alışkan, Murat:  “İşletme Konusu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Ticaret Şirketlerinin Ehliyeti ve Temsili”, MÜHF-HAD, C. 18, S. 2 (Özel S.), Y. 2012, 5. Oturum, s. 207-219.

Ansay, Sabri Şakir: Hukuk Yargılama Usûlleri, Ankara 1960.

Ansay, Tuğrul: Adi Şirket Dernek ve Ticaret Şirketleri, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 1967 (Ansay- Adî Şirket).

Apaydın, Eylem: “Ortak Hayata Son Verilmesi Sonrası Ortak Velâyet Hususunda Yasal Düzenleme Gereği” İnÜHFD, C. 9, S. 1, Y. 2018, s. 445-476.

Aras, Aslı: Çekişmesiz Yargıda Yargılama Usûlü, Yetkin Yayınları, Ankara 2017.

Arens, Peter/ Lüke, Wolfgang: Zivilprozessrecht, 10. neu bearbeitete Aufl., Verlag C.H. Beck, München 2011.

Arkan,  Sabih: Ticarî İşletme Hukuku, Gözden Geçirilmiş 19. B., Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitülüsü (Türkiye İş Bankası A.Ş. Vakfı), Ankara 2014.

Arpacı, Abdülkadir: Kişiler Hukuku (Gerçek Kişiler), 2. B., Beta Basım, İstanbul 2000.

Arslan, Ramazan/ Yılmaz, Ejder/ Taşpınar Ayvaz, Sema/ Hanağası, Emel: Medenî Usûl Hukuku, 4. B., Yetkin Yayınları, Ankara 2018.

Arslan, Ramazan: Medenî Usûl Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, Ankara 1977.

Arslan, Ramazan: Medenî Usûl Hukukunda Dürüstlük Kuralı, Ankara 1989 (Arslan-Dürüstlük Kuralı).

Aşık, İbrahim: Medenî Usûl Hukukunda Bekletici Sorun, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2012.

Ataay, Aytekin M.: “Boşanma Dâvasında Gayrı Mümeyyiz Olan Dâvacının Kanuni Temsili, Münhasıran Şahsa Bağlı Haklar Nazariyesi Üzerine Deneme”, İÜHFM, C. 25, S. 1-4, Y. 1959, s. 193-213 (Ataay- Boşanma Davası).

Ataay, Aytekin M.: “Yaş Tashihi Davası- Münhasıran Şahsa Bağlı Haklar”,  MHAD, C. 1, S. 1, Y. 1957, s. 29-35 (Ataay- Yaş Tashihi).

Ataay, Aytekin: Şahıslar Hukuku,  3. B., Fakülteler Matbaası, İstanbul 1978.

Atalay, Oğuz: Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. B., XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2017.

Atalay, Özcan: “Dava Şartı”, ABD, Y. 1980, S.6, s. 686-689.

Atalı, Murat/ Ermenek, İbrahim/ Erdoğan, Ersin: Medenî Usûl Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2018.

Atalı, Murat: “Avusturya Hukukunda Çekişmesiz Yargı”,  Medenî Usûl ve İcra- İflâs Hukukçuları Toplantısı IV, Medenî Usûl Hukukunda Çekişmesiz Yargı/ İcra ve İflâs Kanunu'nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi, Ankara 30 Eylül - 1 Ekim 2005, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara 2006, s. 50-105.

Atalı, Murat: “Türk Medenî Usûl Hukuku Açısından Davada Yabancıların Durumu”, Vatandaşlık, Göç, Mülteci ve Yabancılar Hukukundaki Güncel Gelişmeler Sempozyumu 15-16 Mayıs 2009, Ankara 2010, s. 545-561 (Atalı- Yabancı).

Atalı, Murat: Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. B., XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2017.

Ayan, Mehmet/ Ayan, Nurşen: Kişiler Hukuku, Mimoza Yayınları, Konya 2011.

Ayan, Mehmet: “Kanuni Müşavir Atanan Kişinin Fiil Ehliyeti (Hukuk Genel Kurulunun Bir Kararı Işığında)”, DÜHFD, Y. 1985, C. 3, S. 3, s. 421-436.

Ayiter, Kudret: Medenî Hukukta Tasarruf Muameleleri, Ankara 1953.

Bahtiyar, Mehmet: Ortaklıklar Hukuku, Yeni TTK’ya Göre Yazılmış Güncellenmiş 9. B., Beta Basım, İstanbul 2015.

Baktır Çetiner, Selma: Velâyet Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2000.

Ballar, Suat: Yeni Vakıflar Hukuku, Der Yayınları, İstanbul 2015.

Bamberger, Georg/ Roth, Herbert: Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Verlag C.H. Beck, München 2012.

Bardakoğlu, Ali: İslâm Ansiklopedisi, C. 10, Y. 1994, http://www.islamansiklopedisi. info/,  E. T. 03/09/2018.

Baumbach, Adolf/ Lauterbach, Wolfgang: Zivilprozessordnung Band 1, 71. völlig neu bearbeitete Aufl., Verlag C.H. Beck, München 2013.

Baygın, Cem: Soybağı Hukuku, XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2010.

Belgesay, Mustafa Reşit: Dava Teorisi, İstanbul 1943.

Belgesay, Mustafa Reşit: Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu Şerhi, İstanbul 1939 (Belgesay- Şerh).

Belgesay, Mustafa Reşit: Hukukî Muamelelerde Temsil, İstanbul 1941 (Belgesay- Hukukî Muamelelerde Temsil).

Belgesay, Mustafa Reşit: Teorik ve Pratik Adliye Hukuku (Hukuk, Ceza ve İdare Usûlü Sentetik İzahı), Üçüncü Kitap Muhakeme Usûlü, İstanbul 1944 (Belgesay- Adliye Hukuku).

Berki, Şakir: “Türk Medenî Kanunu’nda Küçüklerin Ehliyeti”, AÜHFD, C. 24, S. 1, Y. 1967, s. 125-149.

Berkin, Necmeddin M.: Medenî Usûl Hukuku Esasları, İstanbul 1969.

Bigler Eggenberger, Margrith/ Fankhauser, Roland: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB, 5. Aufl., Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2015.

Bigler Eggenberger, Margrith: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB, 4. Aufl., Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2010.

Bilge, Necip/ Önen, Ergun: Medenî Yargılama Hukuku Dersleri, Ankara 1978.

Bilge, Necip: “Evli Kadının Dava Ehliyeti”, AD, Y. 1948, S. 1, s. 19-41.

Bilgili, Fatih/  Demirkapı Ertan: Şirketler Hukuku, 9. B., Bursa 2013.

Bilgili, Fatih: “Adi Ortaklıkların Fiil Ehliyeti ve Alman Federal Mahkemesi’nin Verdiği Yeni Karar Karşısında Ortaya Çıkan Durum”,  Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, C. I, İstanbul 2002, s. 197-213.

Boran Güneysu, Nilüfer: Medenî Usûl Hukukunda Karar, Adalet Yayınevi, Ankara 2014.

Börü, Levent: “Sıfat ve Dava Takip Yetkisi”, BATİDER, Y. 2011, S. 3, s. 249-278 (Börü-Sıfat).

Börü, Levent: Dava Konusunun Devri, Yetkin Yayınları, Ankara 2012.

Breitschmid, Peter: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB, 4. Aufl., Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2010.

Bucher, Eugen: Berner Kommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Personenrecht 2. Abteilung, Die natürlichen Personen, Erster Teilband Kommentar zu den Art. 11-26 ZGB, Stämpfli Verlag AG Bern 1976.

Budak, Ali Cem / Karaaslan, Varol: Medenî Usûl Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2017.

Çeker, Orhan: Fıkıh Usûlü, Editör Talip Türcan, Ankara 2019.

Çelikel, Aysel/ Erdem, Bahadır: Milletlerarası Özel Hukuk, 14. B., Beta Yayıncılık,  İstanbul 2016.

Çiftçi, Murat Özgür: Medenî Yargılama Hukukunda İstinaf, XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2011.

Deliduman, Seyithan: “Tüzel Kişilerin Davada Temsili”, AÜEHFD, Y. 1998, C. II, S. 1, s. 176-187.

Demirsatan, Barış: “Hukuka Aykırı Tasfiyenin Tüzel Kişiliğe Etkisi”, İÜHFM, C. LXXIV, S. 2, Y. 2016, s. 685- 708.

Dereli, Toker: “6356 Sayılı Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: Genel Bir Değerlendirme”, Çalışma ve Toplum, 2013/1, s. 41-64.

Deren Yıldırım, Nevhis: “Yeni Medenî Kanunu’nun Medenî Usûl ve İcra- İflâs Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi”, Medenî Usûl ve İcra- İflâs Hukukçuları Toplantısı- I, Tartışmalar, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Eskişehir 2003, s. 133 (Deren Yıldırım-Toplantı).

Deren Yıldırım, Nevhis: Türk, İsviçre ve Alman Medenî Usûl Hukukunda Kesin Hükmün Subjektif Sınırları (Kesin Hükmün 3. Kişilere Sirayeti Sorunu), İstanbul 1996.

Dural, Mustafa/ Öğüz, Tufan/ Gümüş, Alper: Türk Özel Hukuku C. III Aile Hukuku, 13. B.,  Filiz Kitabevi, İstanbul 2018.

Dural, Mustafa/ Öğüz, Tufan: Türk Özel Hukuku C. II Kişiler Hukuku, 19. B., Filiz Kitabevi, İstanbul 2018.

Dural, Mustafa/ Öz, Turgut: Türk Özel Hukuku C. IV Miras Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 2013.

Egger, August: İsviçre Medenî Kanunu Şerhi, Aile Hukuku Üçüncü Kısım Vesâyet, Ankara 1955 (çev. Volf Çernis) (Egger- Aile Hukuku II).

Egger, August: İsviçre Medenî Kanunu Şerhi, Aile Hukuku Üçüncü Kısım Vesâyet, Ankara 1952 (çev. Volf Çernis) (Egger- Aile Hukuku I).

Egger, August: İsviçre Medenî Kanunu Şerhi, Giriş ve Kişinin Hukuku, Ankara 1947 (çev. Volf Çernis) (Egger- Gerçek Kişiler).

Egger, August: İsviçre Medenî Kanunu Şerhi, Kişinin Hukuku Tüzel Kişiler,  Ankara 1948 (çev. Volf Çernis) (Egger- Tüzel Kişiler).

Elçin Grassinger, Gülçin: Türk Medenî Kanunu’nda Yer Alan Velâyet Hükümleri Kapsamında Küçüğün Kişi Varlığının Korunması İçin Alınacak Tedbirler (MK md. 346, md. 347; md. 348), XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2009.

Elçin, Gülçin E.: “Türk ve İsviçre Aile Hukukundaki Değişikliklerin Değerlendirilmesi”, BÜHFD, C. 11, S. 145-146, Y. 2016, s. 49-58.

Elpe, Nezih: Vasilik ve Kayyımlık Hukuku, Balkanoğlu Matbaacılık, Ankara 1967.

Ercan, İsmail: Avukatlar ve Hâkimler İçin Medenî Usûl Hukuku, 3. B., XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2015.

Erdoğan, Ersin: Medenî Usûl Hukuku Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması, Yetkin Yayınları, Ankara 2016.

Erdönmez, Güray: Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. B., XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2017.

Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 20. B., Yetkin Yayınları, Ankara 2016.

Ergün, Ömer: Medenî Hukuk Tüzel Kişilerinin Ehliyet Durumu, XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2010.

Erişir, Evrim: Medenî Usûl Hukukunda Taraf Ehliyeti, Güncel Yayınevi, İzmir 2007.

Erkan, Vehbi Umut/ Yücer, İpek: “Ayırt Etme Gücü”, AÜHFD, C. 60, S. 3, Y.  2011, s.  485-522.

Ermenek, İbrahim: Medenî Usûl Hukukunda Davayı Kabul, Adalet Yayınevi, Ankara 2009.

Ertaş, Şeref: “Şahsa Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar”, TNBHD, S. 106, Y. 2000, s. 1-12.

Ertaş, Şeref: “Tam Ehliyetsizlerin Temsili Sorunu” MBD, Y. 1985, S. 4, s. 2-13 (Ertaş- Temsil).

Ertürk, Fatih: Türk Hukukunda Vesâyeti Gerektiren Haller, Vasi Tayini ve Vesâyetin Sona Ermesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2010 (Ulusal Tez Merkezi, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTez Merkezi/tarama.jsp).

Esener, Turhan/ Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz: Sendika Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2014.

Esener, Turhan: Mukayeseli Hukuk ve Hususiyle Türk- İsviçre Borçlar Hukuku Bakımından Salahiyete Müstenit Temsil, Ankara 1961.

Fasching, Walter Hans: Zivilprozessrecht, Lehr- und Handbuch, 2. Aufl., Wien 1990.

Gehri, Myriam: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2013.

Geiser, Thomas: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB, 4. Aufl., Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2010.

Gençcan, Ömer Uğur: “İsteğe Bağlı Kısıtlama”, Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Armağan, C. I, Yetkin Yayınları, Ankara 2015, s. 803-815 (Gençcan- İsteğe Bağlı Kısıtlama).

Gençcan, Ömer Uğur: Boşanma Tazminat ve Nafaka Hukuku, Yargıtay Uygulaması Bilimsel Açıklama- En Son İçtihatlar, Yetkin Yayınları, Ankara 2015 (Gençcan- Boşanma Hukuku).

Gençcan, Ömer Uğur: Vasi- Kayyım- Yasal Danışman ve Vesâyet Daireleri, Yargıtay Uygulaması Bilimsel Açıklama- En Son İçtihatlar, Yetkin Yayınları, Ankara 2015.

Gençcan, Ömer Uğur: Velâyet Hukuku, Yargıtay Uygulaması Bilimsel Açıklama- En Son İçtihatlar, Yetkin Yayınları, Ankara 2015 (Gençcan- Velâyet Hukuku).

Gören Ülkü, Nazlı: “Sıfatın Bir Dava Şartı Olup Olmadığı Sorunu”, MÜHF - HAD, Y. 2007, C. 13, S. 3-4, s. 103-115.

Görgün, Şanal/ Börü, Levent/ Toraman, Barış/ Kodakoğlu, Mehmet: Medenî Usûl Hukuku, 8. B., Yetkin Yayınları, Ankara 2019.

Görgün, Şanal: Medenî Usûl Hukuku, 4. B., Yetkin Yayınları, Ankara 2015.

Grossen, Jacques Michel: Schweizerisches Privatrecht II, Basel 1976.

Grundmann, Martin: Der Minderjährigen im Zivilprozess, Bochum 1980.

Grunsky, Wolfgang: Grundlagen des Verfahrensrechts, 2. neu bearbeitete Aufl.,  Bielefeld 1974.

Guldener, Max: Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. verbesserte und vermehrte Aufl., Schulthess Polygraphischer Verlag AG, Zürich 1979.

Gutzwiller, Max: Schweizerisches Privatrecht II, Basel 1976.

Gülgösteren, Zeynep Ayza: “Boşanma Sonucunda (Ortak) Birlikte Velâyet”, ÇÜHFD, Y. 2017, C. 2, S. 2, s. 157-179.

Gümüş, Alper: Türk Medenî Hukukunda Kayyımlık, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2006.

Günal, Nadi: Roma Medenî Usûl Hukukunda Yargılama Süreci ve İstinaf, Yetkin Yayınları, Ankara 2007.

Günay, Mehmet: Fıkıh Usûlü, Sakarya Üniversitesi 2011, www.sauport.sakarya.edu.tr/, E. T. 03/09/2018.

Güner, Semih: Avukatlık Hukuku, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 6. B., Yetkin Yayınları, Ankara 2015.

Güneş Ceylan, Seldağ: Roma Hukukundan Günümüze Velâyet- Vesâyet Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2004.

Gürdoğan, Burhan: “Boşanma Davalarında Usûle İlişkin Hükümler”, Ankara Hukuk Fakültesi Ellinci Yıl Armağanı 1925- 1975, C. II, Boşanma Hukuku Haftası, Ankara 1977, s. 205-218.

Hacımahmutoğlu, Sibel: Anonim Ortaklıkta Ultra Vires Doktrini ve Ortaklığı Bağlamaya Yetkili Organın (Yönetim Kurulunun) Yetkilerinin Sınırlandırılamaması, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü (Türkiye İş Bankası A.Ş. Vakfı), Ankara 2016.

Hanağası, Emel: Davada Menfaat, Yetkin Yayınları, Ankara 2009.

Harms, Wolfgang: “Reihenfolge der Prüfung von Prozessvoraussetzungen?”, ZZP, 83. Band, 1970, s. 167-201.

Hatemi, Hüseyin/ Kalkan Oğuztürk, Burcu: Kişiler Hukuku (Gerçek Kişiler- Tüzel Kişiler), Vedat Kitapçılık, İstanbul 2013.

Hatemi, Hüseyin: Medenî Hukuk Tüzel Kişileri I, İstanbul 1979.

Hatemi, Kezban: “İşçi Sendikalarının Usûl Hukuku Açısından Ehliyet Durumu”, İBD, 1975/1-2, s. 31-47 (Hatemi- Ehliyet Durumu).

Hausheer, Heinz/ Aebi-Müller, Regina E.: Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 3. Auf., Stämpfli Verlag AG, Bern 2012.

Hausheer, Heinz/ Aebi-Müller, Regina E.: Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 2. Auf., Stämpfli Verlag AG, Bern 2008 (Hausheer/ Aebi- Müller- 2008).

Hausheer, Heinz/ Geiser, Thomas/ Aebi-Müller, Regina E.: Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgezetzbuches, 5. vollständig  überarbeitete und aktualisierte Auf., Stämpfli Verlag AG, Bern 2014.

Hausheer, Heinz: “Der neue Erwachsenenschutz des schweizerischen Zivilgesetzbuches”, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, C. I, Ankara 2010, s. 1111-1116.

Hegnauer, Cyril: Grundriss des Kindesrecht und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5. überarbeitete Aufl., Stämpfli Verlag AG, Bern 1999.

Helvacı, İlhan: “Temyiz Kudretinden Yoksun Şahısların Hukukî Sorumluluğu Üzerine”, İÜHFM, C. LV, S. 4, Y. 1997, s. 145-171 (Helvacı-Temyiz Kudreti).

Helvacı, Serap: Gerçek Kişiler, 8. B., Legal Yayıncılık, İstanbul 2017.

Helvacı, Serap: Kişilik İşlemi Hakları (Münhasıran Şahsa Bağlı Haklar), Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1993 (Helvacı- Kişilik İşlemi Hakları).

Henckel, Wolfram: Prozessrecht und Materielles Recht, Verlag Otto Schwartz & Co, Göttigen 1970.

https://beck-online.beck.de

http://emsal.yargitay.gov.tr

http://juris.bundesgerichtshof.de

http://legalbank.net

http://relevancy.bger.ch

http://resmigazete.gov.tr

http://sorminiserv.unibe.ch

http://www.e-akademi.org

http://www.hukukturk.com (HukukTürk).

http://www.islamansiklopedisi. info

http://www.kazanci.com.tr (Kazancı).

http://www.sauport.sakarya.edu.tr

http://www.servat.unibe.ch

https://karararama.yargitay.gov.tr

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi

https://www.admin.ch

https://www.jurion.de

https://www.swisslex.ch

https://www.tbmm.gov.tr

Hoffmann- Nowotny, Urs Henryk: Doppelrelevante Tatsachen im Zivilprozess und Schiedverfahren, Dike Verlag AG, Zürich/St. Gallen 2010.

Huguenin, Claire: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB, 4. Aufl., Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2010.

İmamoğlu, Hülya S.: İsviçre Medenî Kanunu’nun Tıbbî Tedbirlerde Temsil Hakkındaki Yeni Hükümlerine Bakış, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler, Aylık İnternet Dergisi, S. 132, Y. 2013, s. 1-22,  http://www. e-akademi.org, E. T. 24/07/2017.

İmre, Zahit/  Erman, Hasan: Miras Hukuku, 11. Tıpkı B., Der Yayınları, İstanbul 2015.

İmre, Zahit: “Gayrımümeyyizlerin Hakları Kullanma Ehliyetsizliğine ve Bunun İstisnalarına İlişkin Meseleler”, Prof. Dr. Tahsin Bekir Balta’ya Armağan, Ankara 1974, s. 335-374 (İmre- Gayrımümeyyiz).

İmre, Zahit: Medenî Hukuka Giriş (Temel Kavramlar, Medenî Kanunun Başlangıç Hükümleri ve Hakiki Şahıslar Hukuku), Yenilenmiş 3. B., İstanbul 1980.

İnan, Ali Naim/ Ertaş, Şeref/ Albaş, Hakan: Türk Medenî Hukuku Miras Hukuku, 8. B., İleri Kitabevi, İzmir 2012.

İnan, Ali Naim: Çocuk Hukuku, İstanbul 1968.

İnce, Nurten: “Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Evlilik Birliğinin Boşanma İle Sona Ermesi Durumunda Birlikte Velâyet”, TAAD, Y. 9, S. 34, s. 189-229.

İşeri, Ahmet: Türk Medenî Kanunu’na Göre Vakıf (Tesis), Sevinç Matbaası, Ankara 1968.

İyilikli, Ahmet Cahit/ Ersöz, Oğuz: “Ergin Kısıtlıya Ana veya Babanın Veli Atanmasının Hukuki Sonuçları”, UMD, Nuri NECİPOĞLU’na Armağan, Y. 2018, S. 11; s. 169-215.

İzmirli, Yadigâr: Türk Ticaret Kanunu’na Göre Tasfiye Memurlarının Görev Yetki ve Sorumlulukları, Gazi Kitabevi, Ankara 2001.

Jauernig, Othmar/ Hess, Burkhard: Zivilprozessrecht, 30. völlig neu bearbeitete Aufl., Verlag C.H. Beck, München 2011.

Kahlke, Gerhard: “Zur Beschaffenheit der Prozessfähigkeit”, ZZP, 100. Band, 1987, s. 10-33.

Kale, Serdar: Medenî Yargılamada Taraf Ehliyeti, XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2010.

Karaca, Hilâl: Velâyetin Kapsamı ve Hükümleri, Seçkin Yayınevi, Ankara 2015.

Karadeniz Çelebican, Özcan: Roma Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2003.

Karafakih, İsmail Hakkı: Hukuk Muhakemeleri Usûlü, Ankara 1952.

Karahan, Sami: Şirketler Hukuku, Güncellenmiş 2. B., Mimoza Yayınları, Konya 2013.

Karakaş, Fatma Tülay: Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar, Turhan Kitabevi, Ankara 2015.

Karpinski, Paul: Die Folgen der Prozessunfähigkeit, Breslau 1934.

Karslı, Abdurrahim: Medenî Muhakeme Hukuku Ders Kitabı, 2. B., Alternatif Yayıncılık, İstanbul 2011.

Karslı, Abdurrahim: Medenî Usûl Hukukunda Usûlî İşlemler, İstanbul 2001 (Karslı- Usûlî İşlemler).

Kaşıkçı, Osman: İslâm ve Osmanlı Hukukunda Mecelle, İstanbul 1997.

Kavasoğlu, Abdurrahman: “Medenî Usûl Hukukunda Avukatla Dava Takip Zorunluluğu”, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, C. I, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009, s. 905-915 (Kavasoğlu- Avukatla Dava Takip Zorunluluğu).

Kavasoğlu, Abdurrahman: Medenî Usûl Hukukunda Davada Temsil, Doktora Tezi, İstanbul 2007 (Ulusal Tez Merkezi, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp).

Kayış, Ferhat: Ticari İşletmede Şube Kavramı ve Şube Olmaya Bağlanan Hüküm ve Sonuçlar, XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2019.

Keleş, Şanver: Kiralanan Taşınmazların İlamsız Tahliyesi, Turhan Kitabevi, Ankara 2009.

Keskin, Dilşad: “İsviçre Hukukunda Tedbir Vekâleti”, AÜHFD, C. 64, S. 2, Y. 2014, s.365-403.

Kılıç, Halil: 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, C. I, Adalet Yayınevi, Ankara 2011.

Kılıçoğlu, Ahmet M.: Aile Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 2015.

Kılıçoğlu, Ahmet M.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş 15. B., Turhan Kitabevi, Ankara 2012 (Kılıçoğlu- Borçlar Hukuku).

Kılıçoğlu, Ahmet M.: Miras Hukuku Turhan Kitabevi, Ankara 2015 (Kılıçoğlu- Miras Hukuku).

Kıygı, Osman Nazim: Wörterbuch Recht und Wirtschaft, Deutsch-Türkisch, Band 2, 2. Auf., Verlag C.H. Beck, München 2013.

Kocaağa, Köksal: Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi, Yetkin Yayınları, Ankara 2006.

Kocayusufpaşaoğlu, Necip: Miras Hukuku, 3. B, Filiz Kitabevi, İstanbul 1987.

Koç, Evren: Usûlî İşlemlerde İrade Sakatlıkları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2009 (Ulusal Tez Merkezi, https://tez.yok.gov. tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp).

Koç, Nevzat: “Türk Medenî Kanunu’ndaki Düzenlemeler Işığında Vesâyet Hukukuna Genel Bir Bakış”, DEÜHFD, C. 7, Özel S. Prof. Dr. İrfan Baştuğ Anısına Armağan, İzmir 2005, s. 99-120.

Koçhisarlıoğlu, Cengiz: Boşanmada Birlikte Velâyet ve Yasanın Aşılması, Turhan Kitabevi, Ankara 2004.

Koschaker, Paul/ Ayiter, Kudret: Modern Özel Hukuka Giriş Olarak Roma Özel Hukukunun Ana Hatları, Sevinç Matbaası, Ankara 1977.

Köprülü, Bülent/ Kaneti, Selim: Aile Hukuku, Gözden Geçirilmiş 2. B., Filiz Kitabevi, İstanbul 1989.

Köprülü, Bülent: Medenî Hukuk Genel Prensipler- Kişinin Hukuku (Gerçek Kişiler- Tüzel Kişiler), İstanbul 1984.

Kurt Konca, Nesibe: Medenî Usûl Hukukunda Tarafların Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü, Yetkin Yayınları, Ankara 2016.

Kurt, Ekrem: “Kendilerine Yasal Danışman Atanan Kişilerin Hukuki Durumu”, UAÜHFD, Y. 2016, S. 8,  s. 41-80 (Kurt- Yasal Danışman).

Kurt, Ekrem: “Türk Hukukunda Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar ve Hukuki Sonuçları”, İKÜHFD, Y. 2016, S. 15 (2), s. 121-187.

Kuru, Baki/ Arslan, Ramazan/ Yılmaz, Ejder: Medenî Usûl Hukuku Ders Kitabı, 25. B., Yetkin Yayınları, Ankara 2014.

Kuru, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usûlü, Altıncı B., C. I, İstanbul 2001.

Kuru, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usûlü, Altıncı B., C. II,  İstanbul 2001.

Kuru, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usûlü, Altıncı B., C. V,  İstanbul 2001.

Kuru, Baki: İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. B., Adalet Yayınevi, Ankara 2013.

Kuru, Baki: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medenî Usûl Hukuku, Legal Yayınevi, İstanbul 2016 (Kuru- Medenî Usûl Hukuku).

Kuru, Baki: Makaleler, İstanbul 2006 (Kuru- Dava Şartları).

Kuru, Baki: Makaleler, İstanbul 2006 (Kuru- İflâs Takibi ve Davasında Yetki).

Kuru, Baki: Nizasız Kaza, Ankara 1961 (Kuru- Nizasız Kaza).

Langenegger, Ernst: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB, 4. Aufl., Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2010.

Laubinger, Hans- Werner: “Prozessfähigkeit und Handlungsfähigkeit”, Verwaltung im Rechtsstaat FS für Carl Hermann Ule, Carl Heymanns Verlag KG, Köln- Berlin- Bonn- München 1987, s. 161-186.

Leuba, Audrey: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB, 4. Aufl., Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2010.

Leuenberger, Christoph/ Uffer-Tobler, Beatrice: Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2. Auf., Stämpfli Verlag AG, Bern 2016.

Lindacher, Walter: Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung, Band 1 §§ 1-354, 4. Aufl., Verlag C.H. Beck, München 2013.

Lube, Sebestian: “Die Prozessfähigkeit eines Querulanten im Verfahren”, MDR, 2/2009, s. 63-65.

Meier, Isaak: Schweizerisches Zivilprozessrecht, Schulthess Juristische Medien AG, Zürich-Basel-Genf 2010.

Mollamahmutoğulları, Hamdi: “6356 Sayılı Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda Sendika ve Konfederasyonların Faaliyetlerine İlişkin Düzenlemeler”, İşveren Dergisi, Kasım Aralık 2012, s. 50 -52.

Musielak, Hans- Joachim: “Die Beweislastregelung bei Zweifeln an der Prozeßfähigkeit” NJW, 1997, s. 1736-1741 (Musielak- Beweislastregelung).

Musielak, Hans- Joachim: Grundkurs BGB, 12. neubearbeitete Aufl., Verlag C.H. Beck, München 2011(Musielak- Grundkurs BGB).

Musielak, Hans- Joachim: Grundkurs ZPO, 11. neubearbeitete Aufl., Verlag C.H. Beck, München 2012.

Musielak, Hans- Joachim: Kommentar zur Zivilprozessordnung, 10. neubearbeitete Aufl., Verlag Franz Vahlen München 2013 (Musielak- Kommentar zur ZPO).

Muşul, Timuçin: Medenî Usûl Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2012.

Namlı, Mert: Türk ve Fransız Medenî Usûl Hukuku’nda Yargılamanın Yenilenmesi, Beta Basım, İstanbul 2014.

Narmanlıoğlu, Ünal: İş Hukuku II Toplu İş İlişkileri (Yeni Mevzuata Göre Yazılmış 2. B.), Beta Basım, İstanbul 2013.

Nart, Serdar: Ayırt Etme Gücünden Yoksun Kimselerin Hukuki Sorumluluğu (Hakkaniyet Sorumluluğu), Adalet Yayınevi, Ankara 2014. 

Nomer, Ergin: Devletler Hususî Hukuku, 19 B., Beta Yayıncılık, İstanbul  2011.

Nunner Krautgasser, Bettina: Fasching/ Konecny, Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen, 3. völlig neu bearbeitete Aufl., 2. Band- 1. Teilband, MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Wien 2015.

Oda, Tsukasa: Die Prozessfähigkeit als Voraussetzung und Gegenstand des Verfahrens, Carl Heymanns Verlag KG, Köln- Berlin- Bonn- München 1997.

Oğuzman, Kemal/ Barlas, Nami: Medenî Hukuk, 17. B., Vedat Kitapçılık, İstanbul 2011.

Oğuzman, Kemal/ Seliçi, Özer/ Özdemir Oktay, Saibe: Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), 17. B., Filiz Kitabevi, İstanbul 2018.

Ortaylı, İlber: Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devletinde Kadı, Turan Kitabevi, Ankara 1994.

Öcal Apaydın, Bahar: “İsviçre Medenî Kanunu’nun Velâyete İlişkin Hükümlerinde Değişiklik Yapılması ve Ortak Velâyetin Kural Olarak Benimsenmesi”, BÜHFD, C. 11, S. 145-146, Y. 2016, s. 631-658.

Öğüz, Tufan: Türk Hukukunda Vakıf Tüzel Kişiliğinin Hukukî Esasları, Beşir Kitabevi, İstanbul 2007.

Önal, Ali: “Yabancı Unsurlu İflâs Davalarında Türk Mahkemelerinin Yetkisi Sorunu” DEÜHFD, C. 16, Özel S. 2014, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, s. 2881-2907.

Öz, Kerem: “Türk- Alman Hukukunda Küçüğün Bir Meslek veya Sanatı Kendi Başına Yürütmesi ve Bu Durumun Hukuki İşlem Ehliyeti Üzerindeki Etkileri”, UAÜHFD, Y. 2014, S. 4, s. 59-95.

Özbay, İbrahim: Grup Davaları, Yetkin Yayınları, Ankara 2009.

Özdemir, Hayrunnissa/ Ruhi, Ahmet Cemal: Çocuk Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2012.

Özdemir, Nevzat: Türk- İsviçre Hukukunda Anlaşmalı Boşanma, Beta Basım, İstanbul 2003.

Özekes, Muhammet: Medenî Usûl Hukukunda Hukukî Dinlenilme Hakkı, Yetkin Yayınları, Ankara 2003.

Özekes, Muhammet: Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. B., XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2017.

Özmumcu, Seda: “Türk Hukukunda Yargıtay Kararları Işığında Re’sen Araştırma İlkesi”, Medenî Usûl ve İcra- İflâs Hukukçuları Toplantısı XII, HMK Çerçevesinde Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler, Isparta 18-19 Ekim 2014, SDÜHFD, C. 4, S. 2, Y. 2014,  s. 145-171.

Özsunay, Ergun: Gerçek Kişilerin Hukukî Durumu, 5. B., Der Yayınları, İstanbul 1982.

Özsunay, Ergun: Medenî Hukukumuzda Tüzel Kişiler, İstanbul 1982 (Özsunay- Tüzel Kişiler).

Öztan, Bilge: “Kanunî Müşavirlik ve Federal Mahkeme'nin Bu Konuya İlişkin Görüşü”, Ankara Hukuk Fakültesi Ellinci Yıl Armağanı, C. I, Ankara 1977,  s. 297-327 (Öztan- Kanunî Müşavirlik).

Öztan, Bilge: “Türk Hukukunda Boşanmada Birlikte Velâyet Sorunu”, Prof. Dr. Tuğrul ANSAY’a Armağan, Ankara 2006, s. 251-260 (Birlikte Velâyet).

Öztan, Bilge: Aile Hukuku, 6. B., Turhan Kitabevi, Ankara 2015 (Öztan- Aile Hukuku).

Öztan, Bilge: Medenî Hukuk Tüzel Kişilerinde Organ Kavramı ve Organın Fiillerinden Doğan Sorumluluk, Ankara 1970 (Öztan- Organ Kavramı).

Öztan, Bilge: Miras Hukuku (Tablolar ve Örneklerle), 5. B.,  Turhan Kitabevi, Ankara 2000 (Öztan- Miras Hukuku).

Öztan, Bilge: Şahsın Hukuku, Hakiki Şahıslar, 9. B., Turhan Kitabevi, Ankara 2000.

Öztan, Bilge: Tüzel Kişiler, Turhan Kitabevi, Ankara 2000 (Öztan- Tüzel Kişiler).

Özuğur, Ali İhsan: Türk Medenî Kanunu’nun Değişen Yeni Düzenlemeleri ile Velâyet- Vesâyet- Soybağı- Evlât Edinme Hukuku Diğer Eşin Rıza ve Onamına Bağlı İşlemler, Genişletilmiş 3. B., Turhan Kitabevi, Ankara 2007.

Paksoy, Gülnihal: “Soybağının Reddi”, TBBD, Y. 2011, S. 97, s. 353-376.

Pedrazzini, M. Mario/ Oberholzer, Niklaus: Grundriss des Personenrechts, 4. überarbeitete und ergänzte Aufl., Stämpfli Verlag AG, Bern 1993.

Pekcanıtez, Hakan/ Atalay, Oğuz/ Özekes, Muhammet: Medenî Usûl Hukuku, 14. B., Yetkin Yayınları, Ankara 2013.

Pekcanıtez, Hakan/ Atalay, Oğuz/ Sungurtekin Özkan, Meral / Özekes, Muhammet: İcra ve İflâs Hukuku, 4. B., Vedat Kitapçılık, İstanbul 2017.

Pekcanıtez, Hakan/ Taş Korkmaz, Hülya: Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. B., XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2017.

Pekcanıtez, Hakan: “Hukukî Dinlenilme Hakkı”, Seyfullah Edis’e Armağan, İzmir 2000, s. 753-791.

Pekcanıtez, Hakan: Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. B., XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2017.

Pohlmann, Petra: Zivilprozessrecht, 2. Aufl., Verlag C.H. Beck, München 2009.

Poroy, Reha/ Tekinalp, Ünal/ Çamoğlu, Ersin: Ortaklıklar Hukuku I, Yeniden Yazılmış 13. B., Vedat Kitapçılık, İstanbul 2014.

Poroy, Reha/ Tekinalp, Ünal/ Çamoğlu, Ersin: Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, Güncelleştirilmiş 11. B., Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009 (Poroy/ Tekinalp/ Çamoğlu- 2009).

Poroy, Reha/ Yasaman, Hamdi: Ticari İşletme Hukuku, Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 14. B., Vedat Kitapçılık, İstanbul  2012.

Postacıoğlu, İlhan E. / Altay, Sümer: Medenî Usûl Hukuku Dersleri,  Vedat Kitapçılık, İstanbul 2015.

Postacıoğlu, İlhan E.: Medenî Usûl Hukuku Dersleri, İstanbul 1975.

Prütting, Hanns/ Gehrlein, Markus: ZPO Kommentar, 5. Aufl., Luchterhand Verlag, Köln 2013.

Prütting, Hanns/ Wegen, Gerhard/ Weinreich, Gerd: BGB Kommentar, 8., neu bearbeitete und erweiterte Auf., Luchterhand Verlag, Köln 2013.

Pulaşlı, Hasan:  Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 4. B., Adalet Yayınevi, Ankara 2016.

Pulaşlı, Hasan:  Şirketler Hukuku Temel Esaslar, 6. B.,  Karahan Kitabevi, Adana 2007  (Pulaşlı- 2007).

Pulaşlı, Hasan: Şirketler Hukuku Şerhi, C. I, Adalet Yayınevi, Ankara 2015 (Pulaşlı- Şerh).

Reich, A. Werner: Partei- und Prozessfähigkeit und die Folgen ihres Mangels, Zürich 1941.

Reinicke, Michael: “Entspricht die objektive Beweislast bei der Prozessfähigkeit derjenigen bei der Geschäftsfähigkeit?”,  FS für Rudolf Lukes zum 65. Geburtstag, Carl Heymanns Verlag KG, Köln- Berlin- Bonn- München 1989, s. 755-769.

Riemer, Hans Michael: Berner Kommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Allgemeine Bestimmungen, Systematischer Teil und Kommentar zu Art. 52-59 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Einleitung und Personenrecht, Die juristischen Personen, Stämpfli Verlag AG, Bern 1993.

Riemer, Hans Michael: Grundriss des Vormundschaftsrechts, 2. überarbeitete Aufl., Stämpfli Verlag AG, Bern 1997.

Rimmelspacher, Bruno: Zur Prüfung von Amts wegen im Zivilprozess, Göttingen 1966.

Rosenberg, Leo/ Schwab, Karl Heinz/ Gottwald, Peter: Zivilprozessrecht, 17. völlig neu bearbeitete Aufl., Verlag C.H. Beck, München 2010.

Saymen, Ferit H./ Elbir, Halid K.: Türk Medenî Hukuku, C. III, Aile Hukuku, 2. B., İsmail Akgün Matbaası, İstanbul 1960.

Saymen, Ferit H.: “Yaş Tashihi- Mümeyyiz Küçüğün Dava Ehliyeti- Kanunî Mümessili Tarafından Temsil Ettirilmesi Lüzumu (Karar Tahlili)”, İBD, C. 26, S. 2, Y. 1952, s. 89-93 (Saymen- Yaş Tashihi).

Saymen, Ferit H.: Türk Medenî Hukuku, C. I, Umumî Prensipler, Yenilenmiş 3. B., İsmail Akgün Matbaası, İstanbul 1960.

Schilken, Eberhard:  “Medenî Yargılamada Hâkimin Rolü”, İlkeler Işığı Altında Medenî Yargılama Hukuku, Derleyen M. Kamil Yıldırım, 6. B.,  Beta Yayıncılık, İstanbul  2011, s. 39-60 (çev. Nevhis Deren Yıldırım).

Schmitt, Jochem: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch Band 1, Allgemeiner Teil, §§ 1-240, 6. Aufl., Verlag C.H. Beck, München 2012.

Schnyder, Bernhard/ Murer Erwin: Berner Kommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Familienrecht, Band II, 3. Abteilung Das Vormundschaftsrecht, 1. Teilband Systematischer Teil und Kommentar zu den Art. 360-397 ZGB, Stämpfli Verlag AG Bern 1984.

Schwarz, B. Andreas: Roma Hukuku Dersleri, Tarihî Kısım ve Umumî Doktrinler, C. I, İstanbul 1943 (çev. Türkan Basman).

Schwenzer, Ingeborg: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB, 4. Aufl., Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2010.

Serdar, İlknur: “Birlikte Velâyet”, DEÜHFD, C. 10, Y. 2008, S.1, s. 155-197.

Serozan, Rona/ Engin, Baki İlkay: Miras Hukuku, Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 4. B., Seçkin Yayınevi, Ankara 2014.

Serozan, Rona: Çocuk Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2005 (Serozan- Çocuk Hukuku).

Serozan, Rona: Medenî Hukuk Genel Bölüm/Kişiler Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2013.

Serozan, Rona: Tüzel Kişiler Özellikle: Dernekler ve Vakıflar, Filiz Kitabevi, İstanbul 1995 (Serozan- Tüzel Kişiler).

Songur, Damla: “Türk Hukukunda Şirketlerin İhyası - Yargıtay Kararları Işığında TTK Geçici 7. Madde Üzerine Değerlendirmeler”, Prof. Dr. Sabih ARKAN’a Armağan, XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2019, s. 995- 1025.

Staehelin, Adrian / Staehelin, Daniel/ Grolimund, Pascal: Zivilprozessrecht, Unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, Schulthess Juristische Medien AG, Zürich-Basel-Genf 2013.

Staehelin, Ernst/ Schweizer, Silvia: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Schulthess Juristische Medien AG, Zürich-Basel-Genf 2016.

Stein, Friedrich/ Jonas, Martin: Kommentar zur Zivilprozessordnung, 22 Aufl., Band 2 §§ 41-127a, Mohr Siebeck, Leinen 2004.

Sterchi, H. Martin: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I: Art. 1-149, Stämpfli Verlag AG, Bern 2012.

Sungurtekin Özkan, Meral/ Türkoğlu Özdemir, Gökçe: Roma Hukukundan Günümüze Medenî Yargılamanın Esasları,  Seçkin Yayınevi, Ankara 2008.

Sur, Melda: İş Hukuku Toplu İlişkiler, Güncelleştirilmiş 5. B.,  Turhan Kitabevi, Ankara 2015.

Sutter Somm, Thomas: Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2. Auf., Schulthess  Juristische Medien AG, Zürich-Basel-Genf 2012.

Şahlanan, Fevzi: Sendikalar Hukuku, İstanbul 1995.

Şener, Esat: Vesâyet ve Velâyet Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara 1996 (Şener- Velâyet ve Vesâyet).

Şener, Oruç Hami: Adi Ortaklık, Yetkin Yayınları, Ankara 2008 (Şener- Adî Ortaklık).

Şener, Oruç Hami: Anonim Ortaklıkta Ek Tasfiye (İhya), Adalet Yayınevi, Ankara 2015 (Şener- İhya).

Şener, Oruç Hami: Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, Gözden Geçirilmiş 2. B., Seçkin Yayınevi, Ankara 2015 (Şener- Ortaklıklar Hukuku).

Tahiroğlu, Bülent/ Erdoğmuş, Belgin: Roma Usûl Hukuku, Der Yayınları, İstanbul 1997.

Tanrıver, Süha: “Yeni Medenî Kanunu’nun Mirasa İlişkin Hükümlerde Getirmiş Olduğu Değişikliklerin Medenî Usûl ve İcra- İflâs Hukuku Açısından Etkilerinin Tespiti ve Değerlendirilmesi”, Medenî Usûl ve İcra- İflâs Hukukçuları Toplantısı- I, Yeni Medenî Kanunu’nun Medenî Usûl ve İcra- İflâs Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Eskişehir 2003, s. 113-129 (Tanrıver- Toplantı).

Tanrıver, Süha: Medenî Usûl Hukuku, C. I, Temel Kavramlar ve İlk Derece Yargılaması, Tümüyle Gözden Geçirilmiş, Yenilenmiş ve Genişletilmiş 2. B., Yetkin Yayınları, Ankara 2018.

Tanrıver, Süha: Noterlik Açısından Vekâlet (Temsil), Ankara, Adalet Yayınevi, 2001, Genişletilmiş, Tümüyle Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. B., Adalet Yayınevi, Ankara 2001 (Tanrıver- Vekâlet).

Tanrıver, Süha: Türk Aile Mahkemeleri, Yetkin Yayınları, Ankara 2014 (Tanrıver- Aile Mahkemeleri).

Taşpınar, Sema: “Fiili Karinelerin İspat Yükünün Dağılımındaki Rolü”, AÜHFD, Y. 1996, C. 45, S. 1, s. 533-572.

Taşpınar, Sema: Medenî Yargılama Hukukunda İspat Sözleşmeleri, Yetkin Yayınları, Ankara 2001 (Taşpınar- İspat Sözleşmeleri).

Tat, Orkun: Türk Medenî Kanunu’nda Yasal Danışmanlık, XII Levha Yayıncılık,  İstanbul 2018.

Tekinalp, Ünal: Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2015.

Tekinay, Selâhattin Sulhi: Medenî Hukukun Genel Esasları ve Gerçek Kişiler Hukuku, Gözden Geçirilmiş İlaveli 6. B.,  Filiz Kitabevi, İstanbul 1992 (Tekinay- Medenî Hukuk).

Tekinay, Selâhattin Sulhi: Türk Aile Hukuku, 7. B., Filiz Kitabevi, İstanbul 1990.

Tenchio, Luca: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2013.

Tercan, Ercan: Medenî Usûl Hukukunda Tarafların İsticvabı (Tarafların Bilgisine Delil Olarak Başvurulması), Yetkin Yayınları, Ankara 2001.

Thomas, Heinz/ Putzo, Hans: Zivilprozessordnung Kommentar, 34. Aufl., Verlag C.H. Beck, München 2013.

Topuz, Gökçen: Medenî Usûl Hukukunda Karinelerle İspat, Yetkin Yayınları, Ankara 2012.

Tuncay, Can/ Savaş Kutsal, Burcu: Toplu İş Hukuku, 4. B., Beta Basım, İstanbul 2015.

Tuor, Peter/ Schnyder, Bernhard/ Schmid, Jörg/ Jungo, Alexandra: Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 14. Auf., Schulthess  Juristische Medien AG, Zürich-Basel-Genf 2015.

Ulukapı, Ömer: Medenî Usûl Hukuku, Mimoza Yayınları, Konya 2014.

Ulukapı, Ömer: Medenî Usûl Hukukunda Dava Arkadaşlığı, Konya 1991 (Ulukapı- Dava Arkadaşlığı).

Umar, Bilge/ Yılmaz, Ejder: İsbat Yükü,  İstanbul 1980.

Umar, Bilge: “Medenî Usûl Hukukunda Dâvanın Dinlenme Şartı Olarak Ehliyet”, İÜHFM, Y. 1963, S. 3, C. 29, s. 591-619.

Umar, Bilge: “Türk Medenî Usûl Hukukunda İadei Muhakeme”, İÜHFM, Y. 1963, C. 29, S. 1-2, s. 261-298 (Umar- İadei Muhakeme).

Umar, Bilge: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2. B., Yetkin Yayınları, Ankara 2014 (Umar- Şerh).

Umur, Ziya: Roma Hukuku Ders Notları, 2. B., İstanbul 1990.

Usta, Sevgi: Çocuk Hakları ve Velâyet, XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2012.

Usta, Sevgi: Velâyet Hukuku, XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2016 (Usta- Velâyet).

Ülgen, Hüseyin/ Helvacı, Mehmet/ Kendigelen, Abuzer/ Kaya, Arslan/ Nomer Ertan, Füsun N.: Ticarî İşletme Hukuku, Güncellenmiş  4. B., XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2015.

Ülgen, Hüseyin: “Ticaret Şirketlerinin Ehliyeti”, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 1283-1291.

Üstündağ, Saim: Medenî Yargılama Hukuku, C. I-II, 7. B., İstanbul 2000.

Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet: Türk Medenî Hukuku, 3. B., İstanbul 1963.

Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet: Türk Medenî Hukuku, C. II, Aile Hukuku, 5. B., İstanbul 1965 (Velidedeoğlu- Aile Hukuku).

Wieczorek, Berhard/ Schütze, A. Rolf: Zivilprozessordnung und Nebengesetze Grosskommentar, Erster Band Einleitung; §§ 1-127a, 2. Teilband §§ 50 bis 127a 3. völlig neubearbeitete Aufl., Walter de Gruyter- Berlin- New York 1994.

Yavaş, Murat: Medenî Usûl Hukukunda Temyiz, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2015.

Yavuz, Cevdet/ Erlüle, Fulya/ Topuz, Murat: Yeni Vesâyet Hukukuna Doğru:  Yetişkinlerin Korunması Hukuku (İsviçre Örneği), Beta Yayınevi, İstanbul 2017.

Yeğengil, Rasih: Tahkim (L’arbitrage), İstanbul 1974.

Yenice, Kazım: “Dava Yeterliliği”, AD, Y. 1963, S. 11-12, s. 1182-1195.

Yenice, Kazım: “Taraf Yeterliliği”, AD, Y. 1963, S. 9-10, s. 937-953 (Yenice- Taraf Yeterliliği).

Yıldırım, Kamil: “Alman Hukukunda Çekişmesiz Yargı”,  Medenî Usûl ve İcra- İflâs Hukukçuları Toplantısı IV, Medenî Usûl Hukukunda Çekişmesiz Yargı/ İcra ve İflâs Kanunu'nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi, Ankara 30 Eylül - 1 Ekim 2005, s. 18-48.

Yıldız, Burçak: Ticaret Şirketlerinin Hukukî Ehliyeti, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2000  (Ulusal Tez Merkezi, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp).

Yıldız, Burçak: “Ultra Vires İlkesinin Kaldırılmasının Ardından İşletme Konusu Unsuru ve Ticaret Şirketlerinin İşletme Konusu Dışındaki İşlemlerinin Hukukî Niteliği”, BATİDER, Y. 2011, C. XXVII,  S. 3, s. 111-134. (Yıldız- Ultra Vires İlkesinin Kaldırılmasının Ardından).

Yıldız, Ekrem/ Gürsoy, Serhan: Kayyımlık ve Kayyım Katılımıyla Görülmesi Gereken İşler ve Davalar, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2007.

Yılmaz Bilgin, Esra Pınar: Türk Hukukunda Anlaşmalı Boşanma, XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2016.

 Yılmaz, Asuman: “Türk Ticaret Kanunu'na Göre Anonim ve Limited Şirketlerde Ek Tasfiye”, BATİDER, Y. 2016, C. XXXII,  S. 2, s. 149- 173 (Yılmaz- Ek Tasfiye).

Yılmaz, Canan: “Avrupa Birliği'nde Aile Hukuku'nun Uyumlaştırılması”, MÜHF - HAD, Y. 2008, C. 14, S. 1-2, s. 85-113 ( Yılmaz- Avrupa Birliği).

Yılmaz, Ejder: “ “Çocuk Hakları” Açısından: Çocuğun Davada Temsilinin ve İradesinin Önemi”, DEÜHFD, C. 11, Özel S.: 2009, s. 819-841 (Yılmaz- Çocuğun Davada Temsili).

Yılmaz, Ejder: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 3, B., C. I, Yetkin Yayınları, Ankara 2017.

Yılmaz, Ejder: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 3, B., C. II, Yetkin Yayınları, Ankara 2017.

Yılmaz, Ejder: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 3, B., C. III, Yetkin Yayınları, Ankara 2017.

Yılmaz, Ejder: İflâs İdaresi, Sevinç Matbaası, Ankara 1976 (Yılmaz- İflâs İdaresi).

Yılmaz, Ejder: Medenî Yargılama Hukukunda Islah, 6100 Sayılı HMK’na göre değiştirilmiş 4. B., Yetkin Yayınları, Ankara 2013 (Yılmaz- Islah).

Yılmaz, Ejder: Medenî Yargılama Hukukunda Yemin, 2. B., Yetkin Yayınları, Ankara 2012  (Yılmaz- Yemin).

Zevkliler, Aydın/ Ertaş, Şeref/ Havutçu, Ayşe/ Gürpınar, Damla: Medenî Hukuk, 8. B., Turhan Kitabevi, Ankara 2015.

Zevkliler, Aydın: Medenî Hukuk, Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, 3. B., Savaş Yayınları, Ankara 1992.

Zingg, Simon: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I: Art. 1-149, Stämpfli Verlag AG, Bern 2012.

Zöller, Richard: Zivilprozessordnung, 29. neubearbeitete Aufl., Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln 2012.

Zürcher, Alexander: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Schulthess Juristische Medien AG, Zürich-Basel-Genf 2016.


ÖNSÖZ vii

SUNUŞ viix

İÇİNDEKİLER xi

KISALTMALAR CETVELİ xvii

GİRİŞ 1

A) ÇALIŞMANIN AMACI, ÖNEMİ VE KAPSAMI 1

B) TERMİNOLOJİ SORUNU 7

C) İNCELEME PLANI 8

BİRİNCİ BÖLÜM 

DAVA EHLİYETİ KAVRAMI HAKKINDA 

GENEL BİLGİLER

§ 1. DAVA EHLİYETİNİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 11

A) DAVA EHLİYETİ KAVRAMININ TANIMI 11

B) DAVA EHLİYETİ KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ 21

I- Roma Hukuku Bakımından Gelişimi 21

II- Türk- İslâm Hukuku Bakımından Gelişimi 25

§ 2. DAVA EHLİYETİNİN MEDENÎ USÛL  HUKUKUNDAKİ BENZER BAZI KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 28

A) DAVA EHLİYETİ- TARAF EHLİYETİ 28

B) DAVA EHLİYETİ- DAVA TAKİP YETKİSİ 36

C) DAVA EHLİYETİ- SIFAT 45

D) DAVA EHLİYETİ- DAVA ARKADAŞLIĞI 48

E) DAVA EHLİYETİ- DAVAYA VEKÂLET 51

F) DAVA EHLİYETİ- ÇEKİŞMESİZ YARGIDA İŞ EHLİYETİ 55

§ 3. YABANCI HUKUK SİSTEMLERİNDE DAVA EHLİYETİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ 58

A) ALMAN HUKUKUNDA 58

B) İSVİÇRE HUKUKUNDA 62

İKİNCİ BÖLÜM  

DAVA EHLİYETİNİN MADDÎ HUKUK ve MEDENÎ USÛL HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

§ 4. DAVA EHLİYETİNİN FİİL EHLİYETİ İLE İLİŞKİSİ 69

A) GENEL OLARAK 69

B) FİİL EHLİYETİNİN ŞARTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 73

I- GERÇEK KİŞİLERİN FİİL EHLİYETİ 73

1) AYIRT ETME GÜCÜ 74

a) Genel Olarak 74

b) Ayırt Etme Gücünün Unsurları 76

aa) Psikolojik Unsur 76

bb) Nispîlik 77

cc) Ayırt Etme Gücünün Sürekli Olmaması 78

c) Ayırt Etme Gücünü Ortadan Kaldıran Durumlar 

(Akla Uygun Biçimde Davranmayı Engelleyen 

Nedenler) 78

aa) Yaş Küçüklüğü 79

bb) Akıl Hastalığı 80

cc) Akıl Zayıflığı 81

dd) Sarhoşluk 82

ee) Benzer Nedenler 82

d) Ayırt Etme Gücünün Varlığının Karine Oluşu ve İspatı 83

2) ERGİNLİK 87

a) Genel Olarak 87

b) Normal Erginlik 87

c) Evlenme Yoluyla Kazanılan Erginlik 88

d) Mahkeme Kararı İle Ergin Kılınma 90

aa) On Beş Yaşın Tamamlanması 90

bb) Küçüğün Ergin Kılınma İsteği 91

cc) Velinin Rızası 91

dd) Küçüğün Vesâyet Altında Olması Durumunda Vesâyet ve Denetim Makamının İzni 93

ee) Küçüğün Menfaatinin Olması 94

3) KISITLI OLMAMAK 94

a) Genel Olarak 94

b) Kısıtlama Nedenleri 95

aa) Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı 95

bb) Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim 97

cc) Bir Yıl veya Daha Uzun Süreli Özgürlüğü 

Bağlayıcı Cezaya Mahkûmiyet 98

dd) İlgilinin Talebi Üzerine Kısıtlama 99

c) Kısıtlama Kararının Etki ve Sonuçları 100

II- TÜZEL KİŞİLERİN FİİL EHLİYETİ 100

§ 5. DAVA ŞARTI OLARAK DAVA EHLİYETİ 103

A) GENEL OLARAK DAVA ŞARTLARI 103

B) BİR DAVA ŞARTI OLAN DAVA EHLİYETİNİN 

İNCELENMESİ 111

I- Dava Şartlarının İncelenme Zamanı 111

II- Dava Şartlarının İncelenme Sırası 116

C) DAVA EHLİYETİNİN HÂKİM TARAFINDAN 

KENDİLİĞİNDEN ARAŞTIRILMASI 121

I- Genel Olarak 121

II- Dava Ehliyetinin Varlığının ya da Yokluğunun Tespiti Bakımından İspat Yükü 128

D) DAVA EHLİYETİ EKSİKLİĞİNİN TARAFLARCA 

İLERİ SÜRÜLMESİ 133

E) DAVA EHLİYETİNİN DOSYA ÜZERİNDEN 

İNCELENİP İNCELENMEYECEĞİ SORUNU 135

F) DAVA EHLİYETİNİN DAVADA ÇİFT ETKİLİ 

VAKIA OLARAK İNCELENMESİ 137

G) DAVA EHLİYETİNİN EKSİKLİĞİNİN TESPİTİ 

DURUMUNDA VERİLMESİ GEREKEN KARAR 139

H) DAVA EHLİYETİNE SAHİP OLMAYAN KİŞİ 

HAKKINDA KARAR VERİLMESİ 142

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN DAVA EHLİYETİ

§ 6. GERÇEK KİŞİLERİN DAVA EHLİYETİ 151

A) GENEL OLARAK 151

B) TAM EHLİYETLİLER 153

C) SINIRLI EHLİYETSİZLER 153

I- Genel Olarak 153

II- Ayırt Etme Gücüne Sahip Küçükler 157

III- Ayırt Etme Gücüne Sahip Kısıtlılar 158

IV- Sınırlı Ehliyetsizlerin Dava Ehliyetine Sahip Olduğu 

Durumlar (İstisnalar) 159

1) Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklarla İlgili Davalar 159

a) Mutlak Anlamda Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar İle 

Bu Haklara İlişkin Bazı Dava ve Talepler 166

b) Nispî Anlamda Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar İle 

Bu Haklara İlişkin Bazı Dava ve Talepler 171

2) Sınırlı Ehliyetsize Karşılıksız Kazandırma Sağlayan 

İşlemler 180

3) Serbest (Tasarruf Hakkı Sınırlı Ehliyetsize Bırakılan) 

Mallar ve Kişisel Kazanç İle İlgili Davalar 182

4) Bir Meslek veya Sanatla Uğraşmanın Gerektirdiği 

İşlemlerle İlgili Davalar 184

V- Sınırlı Ehliyetsizin Dava Ehliyetine Sahip Olduğu 

Durumlarda Ehliyetinin Kapsamı 188

D) TAM EHLİYETSİZLER 190

I- Genel Olarak 190

II- Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar Bakımından Tam Ehliyetsizin Dava Ehliyetine Sahip Olup Olmadığı Sorunu 194

1) Genel Olarak 194

2) Boşanma ve Ayrılık Davaları Bakımından 200

E) SINIRLI EHLİYETLİLER 208

§ 7. GERÇEK KİŞİLERİN DAVA EHLİYETİ BAKIMINDAN ÖZELLİK ARZ EDEN BAZI DURUMLAR 211

A) DAVA EHLİYETİNE SAHİP OLMAYAN KİŞİLERİN 

İSTİCVABI 211

B) DAVA EHLİYETİNE SAHİP OLMAYAN KİŞİLERİN 

YEMİNİ 212

C) DAVA EHLİYETİNE SAHİP OLMAYAN KİŞİNİN 

DAVA AÇMASI 214

D) DAVA EHLİYETİNE SAHİP OLMAYAN KİŞİYE DAVA AÇILMASI 221

E) DAVA GÖRÜLMEKTEYKEN DAVA EHLİYETİNİN KAYBEDİLMESİ 225

F) DAVA ESNASINDA DAVA EHLİYETİNİN 

KAZANILMASI 227

§ 8. TÜZEL KİŞİLERİN DAVA EHLİYETİ 232

A) GENEL OLARAK TÜZEL KİŞİLERİN DAVA EHLİYETİNİ KULLANMASI 232

B) TÜZEL KİŞİLERİN ORGANLARI 239

I- Organın Kanunda Öngörülmüş Olup Olmamasına Bağlı 

Olarak Zorunlu (Kanunî Organ) İsteğe Bağlı 

(İhtiyarî/Seçimlik) Organ 240

II- İşlevleri Açısından Karar Organı- Yürütme Organı 241

III- Faaliyet Alanları Bakımından İç Organ- Dış Organ 242

IV- Organları Oluşturanların Sayısı Bakımından Fert Organ- 

Kurul Organ 243

§ 9. TÜZEL KİŞİLERİN DAVA EHLİYETİ BAKIMINDAN 

ÖZELLİK ARZ EDEN BAZI DURUMLAR 244

A) TÜZEL KİŞİLERİN EHLİYETLERİNİN SINIRLANDIRILMASI SORUNU ÇERÇEVESİNDE DAVA EHLİYETİNİN 

DURUMU (ULTRA VİRES İLKESİNİN YANSIMASI) 244

B) TÜZEL KİŞİNİN ORGANSIZ KALMASININ DAVA EHLİYETİNE ETKİSİ 251

C) TÜZEL KİŞİLERİN İSTİCVABI VE YEMİNİ 252

D) TÜZEL KİŞİLERİN DAVA EHLİYETİ NOKTASINDA İNCELENMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 254

E) DAVANIN YETKİLİ ORGAN TARAFINDAN AÇILMAMASI veya TÜZEL KİŞİYE YÖNELTİLMEMESİ SORUNU 267

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

YASAL TEMSİL

§ 10. YASAL TEMSİLCİNİN, DAVA EHLİYETİNE SAHİP OLMAYAN TARAFI DAVADA TEMSİLİ 283

A) GENEL OLARAK 283

B) VELİ 291

C) EVLÂT EDİNEN VE SOSYAL HİZMETLER KURUMU 308

D) VASİ 310

E) KAYYIM 324

I- Genel Olarak 324

II- Temsil Kayyımı 325

1) Ergin Bir Kişinin Hastalık, Başka Bir Yerde Bulunma 

veya Benzeri Bir Nedenle İvedi Bir İşini Kendisi 

Görebilecek veya Bir Temsilci Atayabilecek 

Durumda Olmaması 326

2) Belli Bir İşte Yasal Temsilcinin Menfaati İle Küçüğün 

veya Kısıtlının Menfaatinin Çatışması Durumu 328

3) Yasal Temsilcinin Görevini Yerine Getirmesine Bir Engel Çıkması 334

III- Yönetim Kayyımı 335

IV- İsteğe Bağlı Kayyım 338

F) YASAL DANIŞMANIN DURUMU 339

I- Genel Olarak 339

II- Oy (Katılım) Danışmanı 342

III- Yönetim Danışmanı 352

IV- Karma (Tam) Danışman 356

G) YASAL TEMSİLCİNİN İZİN BELGESİNİN MAHKEMEYE VERİLMESİ 356

SONUÇ 361

KAYNAKÇA 369


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.