Kuram ve Uygulama Işığında

Medeni Usul Hukukunda Islah

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Mehmet Akif Tutumlu
ISBN: 9789750290985
900,00 TL 1.000,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mehmet Akif Tutumlu
Baskı Tarihi 2024/03
Baskı Sayısı 7
Boyut 17x25
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 744
Baskı Niteliği Güncellenmiş
Mehmet Akif Tutumlu

çindekiler
Altıncı Baskının Önsözü  5
Beşinci Baskının Önsözü  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  21
Birinci Bölüm
ISLAHIN KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVESİ
§ 1. ISLAHIN ANLAMI, TANIMI, NİTELİĞİ, AMACI, ÇEŞİTLERİ VE BENZER KURUMLARDAN FARKLARI  23
A. Anlamı  23
B. Tanımı  23
C. Niteliği  26
D. Amacı  26
E. Çeşitleri  27
1.Genel Olarak  27
2. Kısmen Islah  28
3. Tamamen Islah  30
F. Benzer Kurumlardan Farkları  35
1. Düzeltme (HMK m.183–1/ HUMK m.80)  35
2. Aydınlatma (HMK m.31–1/HUMK m.75)  38
3. Tavzih (Açıklama, HMK m.305, 306/ HUMK m.455–459)  40
4. Hükmün Tamamlanması (HMK m.35/A)  40
5. Eski Hâle Getirme (HMK m.95–101/HUMK m.166–174)  41
İkinci Bölüm
ISLAHIN YASAL ÇERÇEVESİ, HMK’NIN HUMK’DAN FARKLI VE YENİLİK GETİREN DÜZENLEMELERİ
§ 2. ISLAHIN YASAL ÇERÇEVESİ  43
A. HMK ile HUMK’un Karşılaştırmalı Metinleri  43
B. HMK’nın HUMK’dan Farklı Olan ve Yenilik Getiren Hükümleri  48
Üçüncü Bölüm
ISLAHA İZİN VERİLEN İŞLEMLER
§ 3. GENEL OLARAK: USUL İŞLEMLERİ  51
§ 4. ÖZEL OLARAK  57
A. Dava Sebebinin Değiştirilmesi  57
B. Dava Konusunun (İstem Sonucunun) Değiştirilmesi  67
C. Davanın Niteliğinin Değiştirilmesi  75
D. Dava Konusunun (Müddeabihin) Artırılması  77
1. Yasak Dönemi: 1927 – 1999  77
2. Yasağın Aşılması: HUMK m.87/Son Tümcesinin İptaline Dair Anayasa Mahkemesinin 20.07.1999 Tarih ve 1/33 Sayılı Kararı  77
3. İptalden Sonraki Durum: Dava Konusunun Artırılmasının Islah Bakımından Niteliği ve Koşulları  86
a. Niteliği (Kısmen Islah mı, Tamamen Islah mı?)  86
b. Koşulları  105
aa. Fazlaya İlişkin Hakkın Saklı Tutulmuş Olması Gerekir mi? (Islah–Kısmi Dava İlişkisi)  105
aaa. 6100 Sayılı HMK’dan Önceki Dönem  105
bbb. 6100 Sayılı HMK’dan Sonraki Dönem  132
ccc. Belirsiz Alacak Davasında Durum  148
bb. Artırılan Kısımla İlgili Hak Düşürücü Süre veya Zamanaşımı Süresinin Dolmamış Olması  148
cc. Davacının Kısmen Islaha veya Ek Dava Açma Yoluna Gitmesinde Seçimlik Hakka Sahip Olması  149
dd. Islah Harç ve Giderlerinin Yatırılmış Olması  160
ee. Diğer Biçimsel Koşullara Uyulmuş Olması  160
E. Delillerin Gösterilmesinde (İbrazında) Islah  161
1. Bizzat Delillerin Islahı  161
2. Delil Listesinin Islahı  163
F. Islahın İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı ile İlişkisi  164
1. Genel Olarak  164
2. İlk İtirazların Islahla İleri Sürülüp Sürülemeyeceği  168
3. Davalının Islah Yoluyla Karşı Dava Açıp Açamayacağı  169
4. Davalının Islah Yoluyla Zamanaşımı Savunmasını İleri Sürüp Süremeyeceği  175
Dördüncü Bölüm
ISLAH YOLUNA BAŞVURMA YETKİSİ BULUNAN KİŞİLER
§ 5. DAVANIN TARAFLARI  177
A. Davacı  177
B. Davalı  178
§ 6. ASLİ MÜDAHİL  186
§ 7. FER’İ MÜDAHİL  187
§ 8. KARŞI DAVACI  188
§ 9. BİRLEŞEN DAVANIN DAVACISI  189
§ 10. DAVA ARKADAŞLIĞINDA DURUM  190
A. Mecburi Dava Arkadaşlığında  190
B. İhtiyari Dava Arkadaşlığında  191
§ 11. DAVANIN İHBARINDA DURUM  192
§ 12. YARGILAMANIN YENİLENMESİNDE DURUM  194
Beşinci Bölüm
ISLAHIN MÜMKÜN OLMADIĞI DURUM VE İŞLEMLER
§ 13. AYNI DAVADA ISLAH HAKKININ ANCAK BİR KEZ KULLANILABİLECEĞİ  197
A. Kural  197
B. Davaların Yığılmasında (Objektif Dava yığılması) Durum  200
C. Davaların Birleştirilmesinde Durum  203
C. Terditli Davada Durum  206
§ 14. HÜKMÜN BOZULMASINDAN SONRA ISLAHIN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI  206
A. Genel Olarak  206
B. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı: 04.02.1948 Tarih ve E. 1944/10, K. 1948/3 Sayılı  208
B. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı: 05.06.2016 Tarih ve E. 2015/1, K. 2016/1 Sayılı  214
C. 7251 Sayılı Kanun ile HMK m.177’ye Eklenen Hükümden Sonraki (Şimdiki) Durum  230
1.Yeni Hüküm ve Gerekçesi  230
2.Yeni Hükmün Değerlendirilmesi  231
a.Bozma Kararından Sonra Islah  231
b.Kaldırma Kararından Sonra Islah  234
Ç. 7251 Sayılı Kanunla HMK’da Yapılan Değişiklik Çerçevesinde Bozmadan Sonra Islah– Usuli Kazanılmış Hak İlişkisi  238
1. Bozmadan Sonra Islah Engeli Olarak Usulî Kazanılmış Hak Durumu  238
2. 7251 Sayılı Kanundan Sonra Usulî Kazanılmış Hak–Islah İlişkisiyle İlgili Yargıtay Kararları  239
3. Kanaatimiz  251
§ 15. İSTİNAF’TA ISLAHA BAŞVURULAMAMASI  253
§ 16. ISLAHLA TARAFIN (HASMIN) DEĞİŞTİRİLEMEMESİ  254
A. Genel Olarak  254
B. Islahla Tarafın (Hasmın) Değiştirilemeyeceğine Yargıtay Kararları  269
§ 17. MENFİ TESPİT DAVASINDA MÜDDEABİHİN ISLAHLA ARTIRILAMAYACAĞI  281
§ 18. DAVA KONUSU OLMAYAN BİR TALEBİN ISLAHLA DAVA KAPSAMINA ALINAMAYACAĞI  282
§ 19. DAVALININ DAVAYI KABUL BEYANINDAN SONRA DAVACININ DAVAYI ISLAH EDEMEYECEĞİ  314
§ 20. MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN ISLAH YOLUYLA ARTIRILAMAYACAĞI  316
§ 21. ISLAHLA İKİNCİ BİR TANIK LİSTESİ VERİLEMEYECEĞİ  329
§ 22. AYIPLI MAL DAVASINDA SEÇİMLİK HAKKINI KULLANMIŞ OLAN DAVACININ (TÜKETİCİNİN) ISLAHLA TALEBİNİ (SEÇİMLİK HAKKINI) DEĞİŞTİREMEYECEĞİ  331
§ 23. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA MÜDDEABİH ISLAHLA ARTIRILABİLİR Mİ?  347
§ 24. ISLAH YOLU İLE İLK İTİRAZLARIN İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ  355
§ 25. DAVALININ ISLAH YOLUYLA KARŞI DAVA AÇAMAYACAĞI  355
§ 26. ISLAHLA MADDİ HUKUK İŞLEMLERİNİN DÜZELTİLEMEYECEĞİ  356
§ 27. ISLAHLA DAVANIN GERİ ALINAMAYACAĞI  357
§ 28. ISLAH YOLUYLA MEVCUT ISLAHTAN DÖNÜLÜP YENİ BİR ISLAH YAPILAMAYACAĞI  357
§ 29. ISLAH YOLUYLA TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİNİN İSTENEMEYECEĞİ  358
§ 30. ISLAH YOLUYLA DAVA ŞARTI EKSİKLİĞİNİN GİDERİLEMEYECEĞİ  361
§ 31. ISLAH YOLU İLE ÖLÜ KİŞİNİN MİRASÇILARI NA KARŞI DAVAYA DEVAM EDİLEMEYECEĞİ  362
§ 32. DELİL LİSTESİNİN TAMAMEN ISLAHI HALİNDE ÖNCEKİ LİSTEDE BULUNMAYAN DELİLLERE DAYANILAMAYACAĞI  363
§ 33. KISMÎ DAVANIN ISLAH YOLUYLA BELİRSİZ ALACAK DAVASINA DÖNÜŞTÜRÜLEMEYECEĞİ  364
Altıncı Bölüm
ISLAHI GEREKTİRMEYEN DURUM VE İŞLEMLER
§ 30. TALEP SONUCUNUN AZALTILMASI (DARALTILMASI)  369
§ 31. MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ  374
§ 32. TALEP SONUCUNUN YANLIŞ TERİMLERLE İFADE EDİLMESİ  377
§ 33. TALEP SONUCUNUN DİLEKÇEDEKİ ÖZGÜL BÖLÜMÜN DIŞINDA İFADE EDİLMESİ  378
§ 34. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA DAVA KONUSU ŞEYİN ELDEN ÇIKARILMASI HÂLİNDE 4. KİŞİNİN DAVAYA DÂHİL EDİLMESİ  384
§ 35. SONRADAN DELİL GÖSTERİLMESİ  386
§ 36. TENKİS DAVASINDA SONUÇ İSTEĞİN ARTIRILMASI  387
§ 37. MENFİ TESPİT DAVASININ İSTİRDAT DAVASINA DÖNÜŞMESİ  388
Yedinci Bölüm
ISLAHIN KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE HÂKİMİN YARGISAL ÖDEVLERİ
§ 38. TALEP KOŞULU  391
A. Genel Olarak  391
B. Sıfat  395
C. Tamamen Islah İşlemi İçin Vekâletnamede Özel Islah Yetkisi Bulunması Zorunluluğu  398
D. Talebin Şekli  401
§ 39. ISLAH DİLEKÇESİNİN KARŞI TARAFA TEBLİĞ EDİLMESİ ZORUNLULUĞU  406
§ 40. ISLAH İSTEMİNİN YORUMLANMASI  410
§ 41. ISLAH İSTEMİNİN KARŞI TARAFIN MUVAFAKATİNE BAĞLI OLMAMASI  416
§ 42. ISLAH İSTEMİNİN KABUL VEYA REDDİ HAKKINDA MAHKEMENİN BİR KARAR VERME ZORUNLULUĞUNUN BULUNMAMASI  418
§ 43. ISLAHTA HARÇ ALINMASI SORUNU  422
§ 44. ISLAHTA YARGILAMA GİDERİ İLE KARŞI TARAFIN ZARAR–ZİYANININ ÖDENMESİ  445
A. Genel Olarak  445
B. Yargılama Giderinin Kapsamı  446
C. Karşı Taraf Lehine Teminat Yatırılması  450
D. Yargılama Giderleri ile Teminat (Zarar) Tutarının Bizzat Hâkim Tarafından Belirlenmesi  453
E. Islahta Yargılama Giderleri ile Teminatın Yatırılması Koşulunun Karşı Tarafın Talebine Bağlı Olması  455
F. Islah Gider ve Teminatının Yatırılmamasının Sonuçları  456
G. Islah Eden Tarafın Yatırdığı Gider ve Teminatın İadesini Talep Etmesi İçin Hükmün Kesinleşmesi Şart mıdır?  457
§ 45. ISLAHIN ZAMANSAL SINIRLARI  458
A. Islahın Konusu (Kendisi) Bakımından  458
1. Islahın Başlangıç Anı  458
2. Islahın Son Anı  458
3. Bozmadan Sonra Islah  467
B. Islah İşleminin Yapılması Gereken Süre Bakımından  467
1. Kısmen Islahta  467
2. Tamamen Islahta  471
§ 46. KISMİ DAVADA KISMEN ISLAH İLE BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA TALEP ARTIRIM İŞLEMİ–HER İKİ TALEP ARASINDAKİ FARKLAR  471
A. Kısmen Islahta Artırım Talebi  471
B. Belirsiz Alacak Davasında Talep Artırım İşlemi  474
C. Kısmen Islah ile Belirsiz Alacak Davasındaki Artırım Talepleri Arasındaki Farklar  479
Sekizinci Bölüm
ISLAH – ZAMANAŞIMI İLİŞKİSİ
§ 47. ISLAHIN ZAMANAŞIMININ KESİLMESİNE ETKİSİ  481
A. Kısmen Islahta  481
B. Tamamen Islahta  505
§ 48. ISLAHLA ARTIRILAN ALACAK KISMI YÖNÜNDEN İLERİ SÜRÜLEN ZAMANAŞIMI DEF’İNİN İNCELENİP KARARA BAĞLANMASI  511
§ 49. ZAMANAŞIMI DEF’İNİN ISLAH YOLUYLA İLERİ SÜRÜLÜP SÜRÜLEMEYECEĞİ  517
A. Genel Olarak  517
1. 6100 Sayılı HMK’dan Önceki Dönem  517
a. Süresinde Cevap Dilekçesi Verilmemiş Olsa Bile Islahla Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülebileceği Görüşü  517
b. Süresinde Verilen Cevap Dilekçesinde Belirtilmesi Unutulan Zamanaşımı Def’inin Islahla İleri Sürülebileceği Görüşü  518
c. Yargıtay Kararlarında Durum  518
aa. Islah Yolu ile Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülemeyeceğine İlişkin Kararlar  518
bb. Islah Yolu ile Zamanaşımı Def’inin İleri sürülebileceğine İlişkin Kararlar  532
2. 6100 Sayılı HMK’dan Sonraki Dönem  540
a. Savunmanın Genişletilmesi İtirazının İleri Sürülmesi Durumunda:  540
b. Savunmanın Genişletilmesi İtirazının İleri Sürülmemesi Durumunda  565
Dokuzuncu Bölüm
ISLAH – FAİZ İLİŞKİSİ
§ 50. DAVA DİLEKÇESİNDE YAZILMASI, İSTENMESİ UNUTULAN FAİZİN ISLAHLA TALEP EDİLEBİLECEĞİ  577
§ 51. KISMEN ISLAHTA ARTIRILAN MİKTAR İÇİN FAİZ TALEP EDİLMEMİŞ OLMASI  578
§ 52. ISLAHTA FAİZİN İŞLEMEYE BAŞLADIĞI TARİH  579
A. Taleple Bağlılık İlkesinin Gözetilmesi  579
1. Faizin Başlangıç Tarihinde  579
2. Faizin Türünde  580
B. Islah Dilekçesinin Havalesi Tarihinden Değil, Islah Harcının Yatırıldığı Tarihten İtibaren Faizin İşletilmesi  581
C. Temerrüt Durumuna Göre Tamamen Islah ve Kısmen Islahta Faizin İşlemeye Başlaması  582
1. Genel Olarak  582
2. Tamamen Islahta  583
3. Kısmen Islahta  584
4. Haksız Fiilde  596
Onuncu Bölüm
ISLAHIN MEVCUT DAVAYA ETKİSİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
§ 53. ISLAHIN GÖREVE ETKİSİ  601
§ 54. ISLAHIN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İLE ZAMANAŞIMI SÜRESİNE ETKİSİ  603
A. Hak Düşürücü Süreye Etkisi  603
B. Zamanaşımına Etkisi  609
§ 55. ISLAH DOĞRULTUSUNDA SORUŞTURMA (TAHKİKAT) YAPILIP HÜKÜM KURULMASI GEREKTİĞİ  609
§ 56. ISLAH NEDENİYLE YAPILAN GİDERLERİN HANGİ TARAF ÜZERİNDE BIRAKILACAĞI SORUNU  614
§ 57. ISLAH TARİHİNE KADAR YAPILMIŞ OLAN İŞLEMLERİN AKIBETİ  619
Onbirinci Bölüm
ISLAHTAN DÖNME SORUNU – KÖTÜNİYETLİ ISLAH VE YAPTIRIMI
§ 58. ISLAHTAN DÖNME SORUNU  621
§ 59. KÖTÜNİYETLİ ISLAH VE YAPTIRIMI  622
A. Kötüniyetli Islah  622
B. Yaptırımı  623
1. Islahın Dikkate Alınmaması  623
2. Karşı Tarafın Uğradığı Zararın Tazmini  623
3. İdari Para Cezası  624
Bibliyografya  625
Yazarın Özgeçmişi ve Diğer Yapıtları  637
Kavramlar Dizini  669

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: ıslah
İlgili Yayınlar