Medeni Usul Hukukunda İlk İtirazlar ve Ön İnceleme Aşaması

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Emrah ÖZTÜRK
ISBN: 9786050507904
Stok Durumu: Stokta var
97,75 TL 115,00 TL

Adet

 
   1 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Emrah ÖZTÜRK
Baskı Tarihi 2021/02
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 433

Kitabın ilk baskısına başlık olarak “Medeni Usul Hukukunda İlk İtirazlar” uygun görülmüş iken, yeni baskıda “Ön İnceleme” aşamasını daha ayrıntılı bir şekilde ele almış olduğumuzdan kitabın bu yeni baskısını “Medeni Usul Hukukunda İlk İtirazlar ve Ön İnceleme Aşaması” olarak düzelterek yayımlamayı uygun görmüş bulunmaktayız. “Medeni Usul Hukukunda İlk İtirazlar” adlı baskıya olan ilgi, şahsıma genişletilmiş ve güncellenmiş iş bu kitabı hazırlamak için güç ve moral kaynağı olmuştur.

Bu çalışma ile öncelikle ilk itirazlar konusunda Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yapılan köklü değişiklikler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Böylece uygulamada ilk itirazlar konusunda oluşan problemlere ışık tutmak hedeflenmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile yürürlüğe giren ön inceleme aşaması da ayrıntılı olarak Yargıtay içtihatları ile açıklığa kavuşturulmuştur.

Yine kitapta, 6100 sayılı Kanunla farklı şekilde düzenlenen yetki sözleşmesi konusunda, öğretideki farklı görüşler sentezlenerek konu artık istikrarlı hale gelmiş Yargıtay içtihatlarıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Her bir konu ile ilgili olarak öğretideki farklı görüşlere yer verilmiş ve fakat zihinlerde somutlaşmanın sağlanması ve uygulayıcılara faydalı olması amacıyla Yargıtay içtihatları ile konu netliğe kavuşturulmuştur.

Kitap içeriğinde, 6100 sayılı HMK’da, 28.07.2020 tarih ve 7251 sayılı Kanunla (özellikle ön inceleme aşamasıyla ilgili) yapılan değişiklikler ayrıntılı olarak ele alınmış, bu konuda uygulamaya yön veren öğreti görüşlerine de güncel kaynaklar işlenerek yer verilmiştir.

Kitap, içerik itibariyle teori ve uygulamanın sentezi olup, uygulamada yaşanan problemlere Yargıtay kararları ışığında çözüm getirmeye çalışmış bulunmaktayız. Bu nedenle de kitabın uygulayıcılar olan avukat ve hâkimler ile akademisyenler ve hukuk fakültesi öğrencilerine faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Kitabın bu baskısında özellikle, ilk itirazlar (yetki ve tahkim ilk itirazı), yetki sözleşmesi, ön inceleme aşaması ve hukuki dinlenilme hakkı Yargıtay içtihatlarıyla zenginleştirilerek ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

8

Önsöz

Elinizdeki bu çalışma 17.01.2014 tarihinde Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde jüri önünde savunularak oybirliği ile yüksek lisans tezi olarak kabul edilen çalışmanın gözden geçirilmiş ve değiştirilmiş son halidir.

İnsan olmanın doğal bir sonucu olarak yaşadığımız hayatın iniş ve çıkışlarında, bana olan sevgi ve güvenlerini eksiltmeyen ve daima yanımda olan aile ve dostlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Hayatımın tüm aşamasında, beni maddi ve manevi olarak destekleyen babam, annem ve abime en derin duygularımla teşekkür ederim.

Kitabın yeni güncelleştirilmiş halinin dizaynında bana sonsuz yardımlarını esirgemeyen, hayatıma girdiği ilk günden beri her konuda yardımcım ve destekçim eşim Av. Esra ÖZTÜRK’e, varlığı ile mutluluk kaynağımız olan ve kitabın yazılması esnasında “ben de kitap yazmak istiyorum” diyerek beni ayrıca motive eden biricik kızıma en derin duygularımla teşekkür ederim.

Nihayet kitabın basım ve yayımını üstlenen Yetkin Yayınevi’nden başta Muharrem BAŞER’e ve titiz çalışmalarından ötürü de çalışanlarına teşekkür ederim.

ÖNSÖZ...............................................................................................................7

KISALTMALAR.........................................................................................................................9

GİRİŞ..........................................................................................................................................15

BİRİNCİ BÖLÜM

İLK İTİRAZLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

§ 1. İLK İTİRAZLARIN TANIMI................................................................19

§ 2. İLK İTİRAZLARIN BENZER MÜESSESELERLE

KARŞILAŞTIRILMASI........................................................................23

I. DEF’İ- İLK İTİRAZ...........................................................................23

II. İTİRAZ- İLK İTİRAZ.......................................................................39

III. DAVA ŞARTI- İLK İTİRAZ............................................................43

§ 3. İLK İTİRAZLARIN İLERİ SÜRÜLMESİ, İNCELENMESİ VE

KARARA BAĞLANMASI....................................................................51

I. İLK İTİRAZLARIN İLERİ SÜRÜLMESİ......................................51

A. İlk İtirazları İleri Sürme Hakkına Sahip Olanlar.........................51

B. İlk İtirazların İleri Sürülme Usulü...............................................54

1. Yazılı Yargılama Usulünde İlk İtirazların İleri Sürülmesi.....56

a. Davalının İlk İtirazları İleri Sürmesi.............................56

b. Davacının İlk itirazları İleri Sürmesi.............................59

2. Basit Yargılama Usulünde İlk İtirazların İleri Sürülmesi......60

II. ÖN İNCELEME AŞAMASI, İLK İTİRAZLARIN

İNCELENMESİ USULÜ VE KARARA BAĞLANMASI.............63

A. Ön İnceleme Aşaması.................................................................63

a- Genel Olarak Ön İnceleme...................................................63

b- Ön İnceleme Aşamasının Mahiyeti ve Hukuki Niteliği........71

c- Ön İnceleme Aşamasında Yapılması Gerekenler..................78

ca-) Duruşmasız Ön İnceleme...........................................80

cb-) Duruşmalı Ön İnceleme.............................................81

d- Ön İnceleme Aşamasında İlk İtirazların İncelenmesi ve

Diğer Kararların Alınması.........................................................89

e- Ön İnceleme Aşaması ile Hukuki Dinlenilme Hakkı

Arasındaki İlişki........................................................................97

f- Ön İnceleme Sonucunda Düzenlenecek Tutanakta

Yer Alması Gereken Hususlar.................................................111

12 İçindekiler

g- 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Getirilen

Ön İnceleme Müessesesinin İlgili Hükümlerinde 22/07/2020

Tarihli ve 7251 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklerin

Değerlendirilmesi................................................................... 115

B. İlk İtirazların Karara Bağlanması.............................................. 125

İKİNCİ BÖLÜM

İLK İTİRAZLARIN KANUNDA DÜZENLENİŞ ŞEKLİ VE

İLK İTİRAZ HÂLLERİ

§ 4. İLK İTİRAZLARIN KANUNDA DÜZENLENİŞ ŞEKLİ.................. 131

§ 5. İLK İTİRAZ HÂLLERİ....................................................................... 133

I. YETKİ İLK İTİRAZI.................................................................... 133

A. Genel Olarak............................................................................. 133

B. Kesin Olmayan Yetki Kuralları................................................. 135

1. Genel Yetki Kuralı.............................................................. 135

2. Özel Yetki Kuralı................................................................ 149

C. Kesin Yetki Kuralları................................................................ 158

D. Yetki Sözleşmesi....................................................................... 164

1. Genel olarak........................................................................ 164

a. Sözleşmenin Taraflarının Tacir veya Kamu Tüzel

Kişisi Olması................................................................... 166

b. Kesin Yetkinin Bulunduğu Durumlarda Yetki

Sözleşmesi Yapılamaması............................................... 176

c. Yetki Sözleşmesinin Yazılı Şekilde Olması................. 179

d. Uyuşmazlık ve Mahkemenin Belli Olması................. 184

E. Yetki İlk İtirazının İleri Sürülmesi............................................ 197

F. Yetki İlk İtirazının İncelenmesi ve Karara Bağlanması............. 202

G. Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler.......................... 208

II. TAHKİM İLK İTİRAZI................................................................ 217

A. Genel Olarak............................................................................. 217

B. Hukukî Niteliği......................................................................... 220

C. Tahkimin Olumlu ve Olumsuz Yönleri..................................... 221

D. Tahkimin Konusu...................................................................... 226

E. Tahkim Sözleşmesi.................................................................... 233

F. Tahkim İlk İtirazının İleri Sürülmesi, İncelenmesi ve

Karara Bağlanması........................................................................ 238

İçindekiler 13

G. İcra ve İflas Hukukunda Tahkim İtirazı Sorunu........................ 260

III. (MÜLGA) İŞ BÖLÜMÜ İLK İTİRAZI ....................................... 264

A. Genel Olarak............................................................................. 264

B. Ticarî Davalar........................................................................... 271

C. İş Bölümü İlk İtirazının İleri Sürülmesi.................................... 274

D. İş Bölümü İlk İtirazının İncelenmesi ve Karara Bağlanması.... 280

E. Gönderme Kararı, Muhtevası ve Hukukî Niteliği..................... 282

F. Gönderme Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler........................... 284

G. 6102 Sayılı TTK’nın 5. Maddesinin 3. Fıkrası Hükmü ile

6100 Sayılı HMK’nın mülga 116/1-c Fıkrası Gereğince Asliye

Ticaret Mahkemesi ile Asliye Hukuk Mahkemesi ve Diğer Hukuk

Mahkemeleri Arasındaki Görev İlişkisi......................................... 287

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

6100 SAYILI KANUNLA İLK İTİRAZ OLMAKTAN

ÇIKARILAN HALLER

§ 6. 6100 SAYILI KANUNDA DAVA ŞARTI OLARAK DÜZENLENEN

İLK İTİRAZ HALLERİ....................................................................... 291

I. TEMİNAT ................................................................................. 292

A. Genel Olarak............................................................................. 292

B. Teminat Gösterilmesi Gereken Haller....................................... 293

C. Teminat Gerektirmeyen Hâller.................................................. 296

D. Teminat Talebinin İncelenmesi ve Karara Bağlanması............ 296

II. DERDESTLİK............................................................................... 297

A. Genel Olarak............................................................................. 298

B. Derdestliğin Şartları.................................................................. 298

1) Aynı Davanın İki Kez Açılmış Olması............................... 298

2) Birinci Davanın Derdest Olması........................................ 299

3) Birinci Dava ile İkinci Davanın Aynı Olması..................... 299

C. Derdestlik İtirazının İncelenmesi ve Karara Bağlanması......... 300

§ 7. 6100 SAYILI KANUNDA NE DAVA ŞARTI NE DE İLK İTİRAZ

OLARAK DÜZENLENEN HALLER................................................. 303

I. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ.............................................. 303

A. Genel olarak.............................................................................. 303

B. Davaların Birleştirilme Sebepleri............................................. 304

14 İçindekiler

C. Davaların Birleştirilmesi Talebinin İncelenmesi ve

Karara Bağlanması........................................................................ 304

1) Aynı Mahkemede Açılan Davaların Birleştirilmesi

Talebinin İncelenmesi ve Karara Bağlanması........................ 304

2) Farklı Mahkemede Açılan Davaların Birleştirilmesi

Talebinin İncelenmesi ve Karara Bağlanması........................ 306

II. KARŞI DAVANIN KABULE ŞAYAN OLMAMASI................... 308

A. Genel Olarak............................................................................. 308

B. Karşı Davanın Şartları............................................................... 309

1) Asıl Davanın Görülmekte Olması...................................... 309

2) Asıl Dava ile Karşı Davanın Aynı Yargılama Usulüne

Tabi Olması............................................................................. 309

3) Asıl Dava ile Karşı Davanın Arasında Yakın İlişki

Bulunması............................................................................... 310

C. Karşı Dava Açma Süresi........................................................... 311

D. Karşı Davanın Kabule Şayan Olmaması.................................. 312

III. DAVA DİLEKÇESİ VE CEVAP DİLEKÇESİNİN

DÜZENLENMESİNDE KANUNİ EKSİKLİK BULUNMASI.......... 312

A. Dava Dilekçesinin Düzenlenmesinde Kanuni Eksiklik

Bulunması............................................................................... 312

B. Cevap Dilekçesinde Düzenlenmesinde Kanuni Eksiklik

Bulunması............................................................................... 315

SONUÇ........................................................................................................... 317

EK 1- Konu ile İlgili Yargıtay Kararları......................................................... 323

EK 2- Konuyla İlgili 6100 Sayılı Kanun’da 22/7/2020 Tarihli ve 7251 Sayılı

Kanun’la Yapılan Değişiklikler........................................................... 409

KAYNAKÇA.................................................................................................. 419

Akalın, M. F. : Hukuk Davalarında Müdahale, AD, 1954/2, s.

117-125.

Akıncı, Ziya : Milletlerarası Tahkim, Ankara 2007.

Akil, Cenk : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda

Çekişmeli Yargıya İlişkin Kesin Yetki Hâlleri,

MİHDER, 2012/2, S. 22, s. 105 vd.

Aksoy, N. Aydın : Tatbikatta Asli Müdahale, AD, 1950/11, s. 1523-

1526.

Alan, Gül : Türk Medenî Usul Hukukunda İlk İtirazlar, Dokuz

Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2004.

Alangoya, Yavuz/

Yıldırım, Kâmil /

Deren Yıldırım, Nevhis : Medenî Usul Hukuku Esasları, Beta Yayınevi,

İstanbul 2009.

Alangoya, Yavuz : Medeni Usul Hukuku Esasları I, İstanbul 2000

(Kısaltılmışı: Alangoya, Usul).

Alangoya, Yavuz : Medeni Usul Hukukumuzda Tahkimin Niteliği ve

Denetlenmesi, İstanbul 1973, s. 86 (Kısaltılmışı:

Alangoya, Tahkim).

Alangoya, Yavuz : Medeni Usul Hukukumuzda Tahkim Niteliği ve

Kontrolü İmkânları, İstanbul 1970.

Alangoya, Yavuz : “Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı

Değerlendirmesi”, Medeni Usul Hukuku ve İcra

İflas Hukukçuları Toplantısı V, Ankara 8-9 Eylül

2006 (Kısaltılmışı: Alangoya, Tasarı).

1 Dipnotlarda geçen eserler yazarlarının soyadları ile anılmıştır. Aynı yazarın birden fazla eserine

yapılan atıfları ile aynı soyadı taşıyan yazarların eserlerine yapılan atıflar, kısaltılmış

şekilleriyle parantez içerisinde gösterilmiştir.

420 Medeni Usul Hukukunda İlk İtirazlar ve Ön İnceleme Aşaması

Anaral, Hüseyin : Yetki Sözleşmesi, AD, 1977, C. 68, S. 1-2, s. 111-140.

Ansay, Şakir Sabri : Asli Müdahale (Karar Tahlili), AÜHFD, 1950/3-4,

s. 632-635.

Arık, Kemal Fikret : Türk Medeni Hukuku I, Ankara 1963.

Arslan, Ramazan : Dava ve Cevap Dilekçelerinin Hazırlanması ve

Ön İnceleme Bankacılar Dergisi 2012/80, s. 67 vd.

Arslan, Ramazan/

Yılmaz, Ejder/

Taşpınar Ayvaz, Sema/

Hanağası, Emel : Medeni Usul Hukuku, 4. B., Ankara 2018.

Arslan, Ramazan/

Yılmaz, Ejder/

Taşpınar Ayvaz, Sema/

Hanağası, Emel : Medeni Usul Hukuku, 6. B., Ankara 2020.

(Kısaltılmışı: Arslan/Yılmaz/Taşpınar/

Hanağası, Usul, 6. B).

Arkan, Sabih : Ticari İşletme Hukuku, 16. B., Ankara 2010.

Aslan, İ. Yılmaz/

Mevci Ergün : Ticaret Hukuku, Bursa 2010.

Aşık, İbrahim : Medeni Usul Hukukunda Bekletici Sorun, Ankara

2012.

Aşık, İbrahim : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Yetki

Sözleşmesi, TBB dergisi, Y. 2011, S. 97, ss. 11-48.

(Kısaltılmış: Aşık, Yetki Sözleşmesi)

Atalay, Özcan : Dava Şartı, ABD, 1980/6, s. 686 vd.

Atalı, Murat/

Ermenek, İbrahim/

Erdoğan, Ersin : Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2018.

Atalı, Murat/

Ermenek, İbrahim/

Erdoğan, Ersin : Medeni Usul Hukuku, 3. B., Ankara 2020.

(Kısaltılmışı: Atalı/Ermenek/Erdoğan, Usul).

Medeni Usul Hukukunda İlk İtirazlar ve Ön İnceleme Aşaması 421

Atalı, Murat/

Ermenek, İbrahim/

Erdoğan Ersin/

Erzurumlu Işık, Nurbanu: HMK (İlgili Mevzuat ve İçtihadı Birleştirme

Kararı, B. 3, Ankara 2020.

(Kısaltılmışı: Atalı/Ermenek/Erdoğan/

Erzurumlu, HMK).

Aydemir, Efrail/

Günay, S. Feridun : Son yasa Değişikliği ve Basit Yargılama Usulü,

ABD, 1975, C. 32, S. 1, s. 12-29.

Ayhan, Rıza/

Özdamar, Mehmet /

Çağlar, Hayrettin : Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar, Ankara

2010.

Ayhan, Rıza : Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2007.

Belgesay, Mustafa Reşit : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Şerhi I,

Teoriler, 3. B., İstanbul 1950.

Berkin, Necmettin : Medeni Usul Hukuku Esasları, İstanbul 1969

(Kısaltılmışı: Berkin, Usul).

Berkin, Necmettin : İspat Hukukunda Senet Delili ve Yazılı Şekil,

İÜHFM, C. 12, S. 4, 1946, s. 1175-1192

(Kısaltılmışı: Berkin, İspat).

Bilge, Necip/Önen, Ergun : Medenî Yargılama Hukuku Dersleri, 3. B., Ankara

1978.

Bolayır, Nur : Medeni Usul Hukukunda Yetki Sözleşmeleri,

İstanbul 2009.

Bolayır, Nur : Medeni Usul Hukukunda Yetki Sözleşmesi, Gazi

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara

2009.

(Kısaltılmışı: Bolayır, Yetki).

Boran Güneysu, Nilüfer : Bir Karar Işığında Yetki Sözleşmesine Bakış,

DEÜHFD, C.16, Ö.S. 2014, S.1067-1089, (B.Y.

2015), Porf. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan.

422 Medeni Usul Hukukunda İlk İtirazlar ve Ön İnceleme Aşaması

Budak, Ali Cem/

Karaaslan, Varol : Medeni Usul Hukuku, 3. B., Ankara 2018.

Büyükkılıç, Gül : 6100 sayılı Hukuk Muhakeme Kanunu’nun Dava

Şartları ve İlk İtirazlar ve Dava Çeşitlerine İlişkin

Hükümlerinin İş Hukuku Çerçevesinde

İncelenmesi, Legal Hukuk Dergisi, Mayıs 2012,

s. 113 vd.

Canbolat, Ferhat : Def’i ve İtiraz Arasındaki Farklar ve İleri

Sürülmesinin Hukukî Sonuçları, www. kazanci.

com/cgi-bin/highlt/hebb/highlight. cgi?file=hebb/

files/makale-ferhatcanbolat-1.htm&query=%22

defi%20hakk%FD%22#fm, Kazancı Bilişim

Hukuk Eserleri Bilgi Bankası, e.t. 05.06.2013).

Çalışkan, Zeynep : Medeni Usul Hukukunda Teminat, İstanbul 2013.

Çelik, Ahmet Çelik : 6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasasına Göre Ön

İnceleme, Legal Hukuk Dergisi, Mart 2012,

S. 111.

Çelikoğlu, Cengiz Topel : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yargılama

Modelinde Ön İnceleme Safhası, e –akademi

Hukuk-Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık

İnternet Dergisi, Temmuz 2012, S. 125

(www.e-akademi.org e.t. 30.07.2013).

Dayınlarlı, Kemal : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Onbirinci Kısım:

İç Tahkim, Ankara 2012.

Dayınlarlı, Kemal : Uncitral Kurallarına Göre Uzlaşma ve Tahkim,

3. B., Ankara 2012.

Demirbaş, Timur : Yargının Yapısal Sorunları, Yargı Reformu 2000

Sempozyumu, İzmir 2000, s.352-365.

Deren Yıldırım, Nevhis : Uncitral Model Kanunu ve Milletlerarası Tahkim

Kanunu Çerçevesinde Milletlerarası Tahkimin

Esaslı Sorunları, İstanbul 2004.

Domaniç, Hayri : Hukukta Kaziyyei Muhakeme ve Nisbi Kuvveti,

İstanbul 1964.

Medeni Usul Hukukunda İlk İtirazlar ve Ön İnceleme Aşaması 423

Ercan, İsmail : Medeni Usul Hukuku, B.8, İstanbul 2012.

Ercan, İbrahim : Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Asliye

Ticaret Mahkemesi ile Asliye Hukuk Mahkemesi

Arasındaki İş bölümü İtirazının Değerlendirilmesi,

Tebliğler, 2. Oturum, Yeni Türk Ticaret

Kanunu’nu Beklerken Sempozyum MÜHF Hukuk

Araştırmaları Dergisi C. 18, S. 2, İstanbul 2013.

Ekşi, Nuray : Hukuk Muhakemeleri Kanununda Tahkim,

İstanbul 2013.

Eren, Fikret : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. B., Ankara

2001.

Ermenek, İbrahim : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 1- 143

Maddelerinin Değerlendirilmesi ve Ön İnceleme,

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Borçlar Kanunu

Sempozyumu, 24-25 Mart 2011, Ankara.

(Kısaltılmışı: Ermenek, Ön İnceleme).

Ermenek, İbrahim : Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Ön

İnceleme, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi, C. 2, S. 1, Y. 2011, s. 139-175.

(Kısaltılmışı: Ermenek, HMK).

Gençcan, Ömer Uğur : Ön İnceleme TNB Der. 2012/155 s. 22-38.

(ön inceleme).

Gönen, Ramazan : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Layihalar

Teatisine Getirdiği Yenilikler ve Ön İnceleme

Hükümleri, İBD, 2012/2, C. 86, s. 163 vd.

Görgün, Şanal/

Kodakoğlu, Mehmet : 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Hükümlerine Göre Medeni Usul Hukuku, 2. B.,

Ankara 2012.

Görgün, Şanal/Börü,

Levent/Toraman, Barış/

Kodakoğlu, Mehmet : Medeni Usul Hukuku (28.07.2020 tarih ve 7251

sayılı Kanunla Değiştirilmiş ve Güncellenmiş) 9.

B., Ankara 2020.

424 Medeni Usul Hukukunda İlk İtirazlar ve Ön İnceleme Aşaması

İnal, Tamer : Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2004.

İnan, Ali Naim : Miras Hukuku, Ankara 1969.

İpek, Ali İhsan : 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Çerçevesinde Ön İncelemenin Kapsamı, Terazi

Hukuk Dergisi, 2011/63.

Kaplan, Yavuz : Milletlerarası Tahkimde Usule Aykırılık, Ankara

2002.

Karataş, İzzet : Ulusal İç Tahkim, Ankara 2013.

Karslı, Abdurrahim : Medeni Muhakeme Hukuku, İstanbul 2012.

Kılıç, Halil : Açıklamalı-İçtihatlı 6100 sayılı Hukuk

Muhakemeleri Kanunu, C. I-II, Ankara 2011.

Kılıçoğlu, Ahmet M. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.2, Ankara

2001 (Kısaltılmışı: Kılıçoğlu, Borçlar).

Kılıçoğlu, Mustafa : 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu El

Şerhi, İstanbul 2012 (Kısaltılmışı: Kılıçoğlu,

Şerh).

Kırmızı, Mustafa : 6100 Sayılı Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Değişiklikleriyle Hukuk Muhakemelerinde Görev

ve Yetki, Ankara 2011.

Kıyak, Emre : Türkiye’de Mutad Meskeni Olmayan Türk

Vatandaşları İçin Teminat Gösterme

Yükümlülüğü, AEÜHFD, C. 16, S. 1-2, Haziran

2012, s. 225-246.

Kiraz, Taylan Özgür : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile

Getirilen Yenilikler, 2. B., Ankara 2012.

Kocayusufpaşaoğlu,

Necip : Miras Hukuku, İstanbul 1976.

Konuralp, Orhan Emre : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Ortak

Yetkili Mahkeme ile Münhasır Yetki

Sözleşmesiyle Belirlenen Mahkemenin Yetkisinin

Niteliği, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C. 32, S.

142, Mayıs 2019, Ss: 211-230.

Köprülü, Bülent : Medeni Hukuk Genel Prensipleri, Kişinin

Hukuku, Aile Hukuku, İstanbul 1970.

Köroğlu, Fırat : Uygulamada Sıkça Görülen Dava Türlerine Göre

Ön İnceleme Aşaması, Ankara 2012.

Medeni Usul Hukukunda İlk İtirazlar ve Ön İnceleme Aşaması 425

Köse, Yasin : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na

Göre Yetki Sözleşmesi, Terazi Hukuk Dergisi,

2011, S. 56.

Köseoğlu, Bilal : Ön İnceleme ve Uygulaması, Ankara 2013.

Kubilay, Huriye/

Can Göksoy/Özge Ayan/

Ali Haydar Yıldırım : Türk Ticaret Kanunu, İstanbul 2004.

Kuru, Baki/

Ramazan Arslan/

Ejder Yılmaz : Medeni Usul Hukuku, 24. B., Ankara 2013.

Kuru, Baki : Sosyal Devlet ve Hukuk Davalarının Uzama

Sebepleri, Makaleler, İstanbul 2006.

(Kısaltılmışı: Kuru, Sosyal Devlet).

Kuru Baki : Hukuk Davalarında Yargılamanın

Çabuklaştırılması İçin Alınması Gereken

Tedbirler, Makaleler, İstanbul 2006, s. 117- 146.

(Kısaltılmışı: Kuru, Tedbirler).

Kuru, Baki : Teminat Gösterme Dava Şartı Mıdır? Makaleler,

İstanbul 2006, s. 189-203.

(Kısaltılmışı: Kuru, Teminat).

Kuru, Baki : Sözlü Yargılama Usulü, Makaleler, İstanbul 2006,

s. 247-267.

(Kısaltılmışı: Kuru, Sözlü).

Kuru, Baki : Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasarısı Hakkında

Genel Değerlendirmeler, Medenî Usul ve İcra –

İflas Hukukçuları Toplantısı V, Ankara 2006, s.

58-87.

(Kısaltılmışı: Kuru, Tasarı).

Kuru, Baki : Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6.B., C.1-6, Beta

Yayınları, İstanbul 2001.

(Kısaltılmışı: Kuru, Usul).

Kuru, Baki : Dava Şartları, Ankara 1964.

(Kısaltılmışı: Kuru, Dava Şartları).

Kuru, Baki : Tespit Davaları, Ankara 1963.

(Kısaltılmışı: Kuru, Tespit).

426 Medeni Usul Hukukunda İlk İtirazlar ve Ön İnceleme Aşaması

Kuru, Baki : Hukuk Usulünde Görevsizlik ve Yetkisizlik

Kararları Üzerine Yapılacak Muameleler, AÜ

HFD, C. 24, S. 1-4, s.155-188.

(Kısaltılmışı: Kuru, Görevsizlik).

Kuru, Baki : Hukuk Davalarının Uzaması Sebepleri, A.Ü.

Hukuk Fakültesi Mezunlar Derneği Genel Kurul

Çalışmaları, Sosyal Devlet ve Hukuk Davalarının

Uzaması Sebepleri, Ankara 1970.

(Kısaltılmışı: Kuru, Uzama).

Kuru, Baki : İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul

Hukuku, İstanbul 2016.

(Kısaltılmışı: Kuru, İstinaf)

Kuru, Baki : Hukuk Davalarında Yargılamanın

Çabuklaştırılması İçin Alınması Gereken

Tedbirler, İBD, 1984/46, s. 166-186.

(Kısaltılmışı: Kuru, Tedbirler).

Kuru, Baki : Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, İstanbul 2016.

(Kısaltılmış: Kuru, Ders)

Kuru, Baki/

Aydın, Burak : Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ekim 2020.

Kuru, Baki/

Budak, Ali Cem : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Getirdiği

Başlıca Yenlikler, İBD, C. 85, S. 5, 2011, s. 3-43.

Küçükgüngör, Erkan : Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulunun

Yapısı ve Tahkim Kurulu Kararlarının Niteliği,

AÜHFD, C. 50, S. 2, Y. 2001, s. 137-146.

Meraklı Yayla, Deniz : Yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklarda yetki

sözleşmesinin tarafları ve HMK madde 17

kapsamındaki yetki sözleşmesinin üçüncü kişilere

teşmili, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi, C. 16, Özel Sayı 2014, s. 1987-2013

(Basım Yılı: 2015) Prof. Dr. Hakan

PEKCANITEZ’e Armağan.

Medeni Usul Hukukunda İlk İtirazlar ve Ön İnceleme Aşaması 427

Mistelis, Loukas

(Çev. Bahar Ceyda Süral) : Milletlerarası Tahkim: Kurumsal Yaklaşımlar ve

Uygulamalar, TBBD, S. 70, Mayıs-Haziran 2007,

s. 163-186.

Muşul, Timuçin : Medenî Usul Hukuku, 3. B., Ankara 2012.

Okur, Mustafa : Adli Teminat, Ankara 2011.

Önen, Ergun : Medeni Yargılama Hukuku, Ankara 1979

(Kısaltılmışı: Önen, Yargılama).

Önen, Ergun : Gayrimenkul Davalarında Yetki, AÜHFD, 1965-

1966, C.XXII-XXIII, S.1-4, s.567-633

(Kısaltılmışı: Önen, Yetki).

Özcan, Yeter : Medeni Yargılama Hukukunda İlk İtirazlar,

Marmara Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi,

İstanbul 2016.

Özbek, Mustafa Serdar : Tahkim İlk İtirazı Üzerine Tahkim Sözleşmesi

Üzerinde Yapılan Mahkeme Denetimi, ASBÜ

Hukuk Fakültesi Dergisi (2019/2), S.s. 179-253.

Özdemir, Turgay/

Durgut, Ramazan : Uluslararası Tahkimde Sözleşme Serbestisi, EÜ

HFD, C. I, S. 2.

Özsunay, Ergun : Milano Ulusal ve Uluslararası Tahkim Odası

Tahkim Kuralları, İstanbul Ticaret Odası Yayını,

İstanbul 2008.

Özekes, Muhammed : Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale, İstanbul

1995.

Özekes, Muhammed : Hukuk Yargılamasında Yeni Bir Aşama-Hukuk

Muhakemeleri Kanunu Tasarısında Ön İnceleme,

HPD, Eylül 2006, s. 101 vd.

(Kısaltılmışı: Özekes, ön inceleme).

Öztek, Selçuk/

Taşpınar Ayvaz, Sema/

Kale, Serdar : Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda

Değişiklik Yapılması Hakkında 20 Mart 2020

Tarihli Kanun Teklifi’ne İlişkin Bazı Açıklamalar

ve Kanun Teklifinin Değerlendirilmesi, TBB

Dergisi 2020 S. 149, ss. 77-152.

428 Medeni Usul Hukukunda İlk İtirazlar ve Ön İnceleme Aşaması

Öztürk, Emrah : Medeni Usul Hukuku’nda İlk İtirazlar, Ankara

2014.

Pekcanıtez, Hakan : Medeni Usul Hukukunda Fer’i Müdahale,

Ankara 1992.

Pekcanıtez, Hakan/

Atalay, Oğuz/

Özekes, Muhammed : Medenî Usul Hukuku, Yetkin Yayınevi, 14. B.,

Ankara 2013.

Pekcanıtez, Hakan/

Atalay, Oğuz/

Özekes, Muhammet : Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 6. B., İstanbul

2018.

(Kısaltılmışı: Pekcanıtez/Atalay/Özekes, 2018).

Pekcanıtez, Hakan /

Atalay, Oğuz /

Özekes,Muhammet : Hukuk Muhakemeleri Kanunu

ile Bazı

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Teklifinin (2020) Değerlendirilmesi,

https://blog.

lexpera.com.tr/hmk-ile-bazi-kanunlardadegisiklik-

yapilmasina-dair-kanunteklifinin-

2020-degerlendirilmesi/ (30.03.2020).

Pekcanıtez, Hakan/

Atalay, Oğuz/

Özekes, Muhammet : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Değişiklik

Yapılmasına Dair 7251 Sayılı Kanun Hakkında

Değerlendirme, TBB Dergisi 2020, S. 150, ss.

247-299.

(Kısaltılmışı:Pekcanıtez/Atalay/ Özekes, 7251

Sayılı Kanun).

Pekcanıtez, Hakan/

Atalay, Oğuz/

Özekes, Muhammed : Medenî Usul Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara

2011.

(Kısaltılmışı: Pekcanıtez/Atalay/Özekes, 2011).

Pekcanıtez, Hakan : Makaleler, C. I, İstanbul 2016.

(Kısaltılmışı: Pekcanıtez, C. I)

Medeni Usul Hukukunda İlk İtirazlar ve Ön İnceleme Aşaması 429

Pekcanıtez, Hakan : Makaleler, C. II, İstanbul 2016.

(Kısaltılmışı: Pekcanıtez, C. II)

Poroy, Reha/

Yasaman, Hamdi : Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2010.

Postacıoğlu, İlhan : Medeni Usul Hukuku Dersleri, 6.B., İstanbul

1975.

(Kısaltılmışı: Postacıoğlu, Usul).

Postacıoğlu İlhan : Davaların Birleştirilmesi, İBD, Y. 1956, S. 12, s.

105-113.

(Kısaltılmışı: Posatcıoğlu,

Birleştirme).

Postacıoğlu, İlhan : Mahkeme İçtihatları Kroniği Yargıtay İçtihadı

Birleştirme Büyük Genel Kurul Kararı, Makaleler

ve Karar İncelemeleri, İstanbul 2011.

(Kısaltılmışı: Postacıoğlu, Karar).

Pulaşlı, Hasan : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre Yeni

Şirketler Hukuku Genel Esasları, Ankara 2012.

Ruhi, Ahmet Cemal : Tensip, Ön İnceleme ve Hukuki Yazışmalar, 3. B.,

Ankara 2013.

Sarısözen, M. Serhat : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Medeni Usul

Hukukumuza Getirdiği Yeni Düzenlemeler, www.

kazanci.com/cgi-bin/ highlt/hebb/highlight.cgi?

file=hebb/files/makale-mserhatsariozen-1.htm&

query=% 22 ilk%20itiraz%22#fm, Kazancı Bilişim

Hukuk Eserleri Bilgi Bankası, e. t. 30.07.2013.

Sarısözen, M. Serhat : Medeni Usul Hukukunda Hakem Yargılaması,

İstanbul 2005.

Seviğ, Vedat Raşit : Türkiye’nin Devletler Hususi Hukuku Kuralları

Bakımından Mahkemenin Akitle Tayin Edilmesi

Usulü, İÜHFM, C. XXXI, S. 1-4, 1965.

Sinan, Murat Ahmet : Medeni Usul Hukukunda Bekletici Sorun,

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

2002.

430 Medeni Usul Hukukunda İlk İtirazlar ve Ön İnceleme Aşaması

Şanlı Yalın, Şeyda : Yeni HMK.’Ya Göre Ön İnceleme, Hukuk

Fakültesi Dergisi Year 3 Issue 2 December 2017-

Y. 3 S. 2- Aralık 2017 (33-54).

Şeker, Hilmi : İlkeler ışında Ön İnceleme Kurumu, İstanbul

2012.

Soylu, Muhammed

Furkan : Medenî Usûl Hukukunda Ortak Yetkili Mahkeme,

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

C.25, S.2, 2017, s.449-484.

Tanrıver, Süha : Medeni Usul Hukukunda Derdestlik İtirazı,

Ankara 2007.

Tanrıver, Süha : Medeni Usul Hukuku Temel Kavramlar ve İlk

Derece Yargılaması, C.1, Ankara 2016.

(Kısaltılmışı: Tanrıver, Temel Kavramlar)

Tanrıver, Süha : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bağlamında

Akdedilen Yetki Sözleşmeleri Üzerine Bazı

Düşünceler, DEÜHFD, C.16, ÖZEL SAYI 2014,

S.459-468, (BASIM YILI 2015), Porf. Dr. Hakan

PEKCANITEZ’e Armağan.

(Kısaltılmışı: Tanrıver, Yetki sözleşmeleri).

Tanrıver, Süha : Medeni Usul Hukuku, C. I, 3. B., Ankara 2020.

(Kısaltılmışı: Tanrıver, 3. B).

Taş Korkmaz, Hülya : 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun

Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlemesine ilişkin

Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Aydın

Zevkliler’e Armağan ÖS., C. II, YÜED, İzmir

2013, s. 1753-1818.

Tekinay, Selahattin Sulhi : Medeni Hukuka Giriş Dersleri, İstanbul 1978.

Tutumlu, Mehmet Akif : Kuram ve Uygulama Açısından Hukuk

Muhakemeleri Kanunu’nun Yeni ve Değişik

Hükümlerinin Yorumu, 2. B., Ankara 2012.

Türel, Erol : Tahkim Yargılaması ve İlgili Mevzuat, İstanbul

2004.

Medeni Usul Hukukunda İlk İtirazlar ve Ön İnceleme Aşaması 431

Ufacık, Ayşe İmren : Medeni Usul Hukukunda Dava Açılmasının

Maddi Hukuk Açısından Sonuçları, Ankara

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara

2010.

Ulukapı, Ömer : Medenî Usul Hukuku Uygulamaları, Mimoza

Yayınları, Konya 2008.

(Kısaltılmışı: Ulukapı, Usul).

Ulukapı, Ömer : Medenî Usul Hukukunda Derdestlik ve Sonuçları,

Yargıtay Dergisi, C. 21, S. 4, Ekim 1995, s. 431.

(Kısaltılmışı: Ulukapı, Derdestlik).

Umar, Bilge : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara

2011.

Uyanış, Füsun : İlk İtirazların Hukukî Niteliği ve Hukuk Usulü

Muhakemeleri Kanunundaki Düzenleniş Tarzı,

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul

1994.

Ülgen, Hüseyin/

Teoman, Ömer /

Helvacı, Mehmet/

Kendigelen, Abuzer/

Kaya, Arslan/

Nomer Ertan, N. Füsun : Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2009.

Üstündağ, Saim : Yargı Organlarının Sorunları ve Çözüm Yolları,

Makaleler, İçtihat Tahlilleri ve Çeviriler Ankara

2010.

(Kısaltılmışı: Üstündağ, Çözüm).

Üstündağ, Saim : Medeni Usul Hukukunda Salahiyet Anlaşmaları,

Makaleler, İçtihat Tahlilleri ve Çeviriler Ankara

2010, s. 13-32.

(Kısaltılmışı: Üstündağ, Anlaşma).

Üstündağ, Saim : Tahkim ve Özellikle Uluslararası Tahkim,

Makaleler, İçtihat Tahlilleri ve Çeviriler Ankara

2010, s. 365-372.

(Kısaltılmışı: Üstündağ, Tahkim).

432 Medeni Usul Hukukunda İlk İtirazlar ve Ön İnceleme Aşaması

Üstündağ, Saim : Tahkim İtirazının Ne Vakit İleriye

Sürülebileceği, Makaleler, İçtihat Tahlilleri ve

Çeviriler Ankara 2010, s. 451-452.

(Kısaltılmışı: Üstündağ, İtiraz).

Üstündağ, Saim : Medenî Yargılama Hukuku, C.I-II, Alfa Yayınevi,

İstanbul 1997.

(Kısaltılmışı: Üstündağ, Medeni).

Yaman, Saadettin : Adli ve İdari Yargıda Davaya Müdahale ve İdari

Yargıda Asli Müdahalenin Kabulüne Duyulan

İhtiyaç, Terazi Hukuk Dergisi, Haziran 2008/6,

S. 22, s. 95 vd.

Yeşilırmak, Ali : Geçerli Bir Tahkim Anlaşmasının Varlığına

Rağmen Genel Haciz Yoluyla Takip Yapılabilir

Mi? TBBD, Y. 2011, S. 96, s. 205-208.

Yeşilova, Bilgehan : Tahkim (ilk) İtirazı Üzerine Hakemlerin Yargı

Yetkisiyle İlgili Olarak Mahkemelerce Yapılacak

Denetim ve Sonuçları, DEÜHFD, C. 2, S. 2009, s.

739-818.

(Kısaltılmışı: Yeşilova, Denetim).

Yeşilova, Bilgehan : Milletlerarası Tahkimin Hukuki Niteliği Üzerine

Düşünceler ve Güncel Gelişmeler, TBBD, S. 75,

Mart-Nisan 2008, s. 83-164.

(Kısaltılmışı: Yeşilova, Tahkim).

Yeşilova, Bilgehan : Milletlerarası Ticari Tahkimde Nihai Karardan

Önce Mahkemelerin Yardımı ve Denetimi, İzmir

2008.

Yılmaz, Ejder : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Üzerine

Bazı Notlar, Medenî Usul ve İcra- İflas

Hukukçuları Toplantısı V, Ankara 2006, s. 169-210.

(Kısaltılmışı: Yılmaz, Ejder, Tasarı).

Yılmaz, Ejder : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara

2012.

(Kısaltılmışı: Yılmaz, Şerh).

Yılmaz, Ejder : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, C.1, 3. B.,

Ankara 2017.

(Kısaltılmış: Yılmaz, 3.B)

Yılmaz, Ejder : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Getirdikleri,

Medeni Usul Hukukunda İlk İtirazlar ve Ön İnceleme Aşaması 433

http://www.kazanci.com/cgi-bin/highlt/hebb/

highlight.cgi?file=hebb/files/makale-ejderyilmaz-

4.htm&query= %22ilk%20itiraz%22#fm,

Kazancı Bilişim Hukuk Eserleri Bilgi Bankası,

e. t. 30.07.2013.

(Kısaltılmışı: Yılmaz, HMK).

Yılmaz, Mehmet : Medeni Usul Hukukunda Mahkemelerin Kamu

Düzenine İlişkin Yetkisi, Ankara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış

Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2004

(Kısaltılmışı: Yılmaz, Medeni Usul Hukukunda

Mahkemelerin Kamu Düzenine İlişkin Yetkisi).

Yılmaz, Orhan : Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda Yetki, YD,

C.4, Temmuz 1978, S. 3, s. 369-382

(Kısaltılmışı: Yılmaz, Yetki).

Yılmaz, Zekeriya : Açıklamalı İçtihatlı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

ve Getirdiği Yeni Hükümler, Ankara 2012.

(Kısaltılmışı: Yılmaz, Açıklamalı İçtihatlı Hukuk

Muhakemeleri Kanunu ve Getirdiği Yeni Hükümler).

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23615&Mevzuat-

Tur=7&MevzuatTertip=5

https://twitter.com/profarslancetin?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%

5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

(https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/).

Kazancı Bilişim İçtihat Bilgi Bankası

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.