Ekonomi Ceza Hukuku

İkinci Kitap: Özel Hükümler
Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Veli Özer ÖZBEK
ISBN: 9789750283604
711,00 TL 790,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Veli Özer ÖZBEK
Baskı Tarihi 2023/03
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 1176

Küreselleşen dünyada sermayenin serbest dolaşımı, dijitalleşmeye bağlı olarak ekonomik faaliyetlerin sınıraşan karakterinin belirgin hale gelmesi dar ve geniş anlamda ekonomik suçların daha çok işlenmesine zemin hazırlamıştır. Bu gerçeklik karşısında ekonomik suçlar çatısı altında yer alan suç tiplerinin özel olarak ele alınması zorunlu hale gelmiştir. İşte Ekonomi Ceza Hukuku serisinin ikinci kitabı olan "Özel Hükümler: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Yer Alan Ekonomik Suçlar" eserinde, son yıllarda geniş bir uygulama alanı bulan ve her geçen gün farklı işleniş biçimleriyle karşılaşılan ekonomik suçlar sistematik olarak derinlemesine irdelenmiştir. Bu eserde yerli ve yabancı literatür ayrıntılı olarak taranmış, aynı zamanda güncel yüksek yargı kararları da ekonomik perspektifle eleştirel bakış açısıyla ele alınmıştır. Sadece 5237 sayılı TCK'da yer alan ekonomik suçlara özgülenen bu eserden sonra Ekonomi Ceza Hukuku serisinin üçüncü ve son kitabı ise özel ceza yasalarındaki ekonomik suçları kapsayacaktır. Suç tiplerinin sistematik analizinde ekonomi ceza hukukunun genel hükümlerine ilişkin değerlendirmelerin ayrıntıları için Seri'nin birinci kitabına (Ekonomi Ceza Hukuku - Genel Hükümler, 2. Baskı, 2021) bakılmalıdır.

Konu Başlıkları
İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali (TCK m.117)
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi (TCK m.118)
Güveni Kötüye Kullanma (TCK m.155)
Bedelsiz Senedi Kullanma (TCK m.156)
Dolandırıcılık (TCK m.157)
Hileli İflas (TCK m.161)
Taksirli İflas (TCK m.162)
Karşılıksız Yararlanma (TCK m.163)
Şirket ve Kooperatifler Hakkında Yanlış Bilgi (TCK m.164)
Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi (TCK m.165)
Bilgi Vermeme (TCK m.166)
Zehirli Madde Katma (TCK m.185)
Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti (TCK m.186)
Parada Sahtecilik (TCK m.197)
Paraya Eşit Sayılan Değerler (TCK m.198)
Kıymetli Damgada Sahtecilik (TCK m.199)
Para ve Kıymetli Damgaları Yapmaya Yarayan Araçlar (TCK m.200)
Mühürde Sahtecilik (TCK m.202)
Mühür Bozma (TCK m.203)
Resmi Belgede Sahtecilik (TCK m.204)
Resmî Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek (TCK m.205)
Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan (TCK m.206)
Özel Belgede Sahtecilik (TCK m.207)
Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek (TCK m.208)
Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması (TCK m.209)
İhaleye Fesat Karıştırma (TCK m.235)
Edimin İfasına Fesat Karıştırma (TCK m.236)
Fiyatları Etkileme (TCK m.237)
Kamuya Gerekli Şeylerin Yokluğuna Neden Olma (TCK m.238)
Ticarî Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması (TCK m.239)
Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma (TCK m.240)
Tefecilik (TCK m.241)
Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması (TCK m.245)
Rüşvet (TCK m.252)
Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama (TCK m.282)
Önsöz  7
Kısaltmalar  33
§1.
İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ (TCK m.117)
I. İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİ KAVRAMI  35
II. İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ SUÇU (TCK M.117/1)  37
A. Korunan Hukuki Değer  37
B. Suçun Unsurları  38
1. Tipiklik Unsuru  38
a. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  38
aa. Fail–Mağdur  38
ab. Eylem  39
ac. Suçun Daha Ağır Veya Daha Hafif Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri  46
b. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  48
2. Hukuka Aykırılık Unsuru  48
C. Teşebbüs  48
D. İştirak  49
E. İçtima  49
F. Muhakeme  51
1. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu  51
2. Görevli Mahkeme  52
III. SÖMÜRÜ SUÇU (TCK m.117/2)  52
A. Korunan Hukuki Değer  52
B. Suçun Unsurları  52
1. Tipiklik Unsuru  52
a. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  52
aa. Fail–Mağdur  52
ab. Eylem  53
ac. Suçun Daha Ağır veya Daha Hafif Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri  56
b. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  56
2. Hukuka Aykırılık Unsuru  56
C. Teşebbüs  56
D. İştirak  56
E. İçtima  57
F. Muhakeme  57
1. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu  57
2. Görevli Mahkeme  57
IV. SÖMÜRMEK İÇİN TEDARİK, SEVK VEYA NAKİL ETMEK (TCK m.117/3)  57
V. ÜCRETLERİ AZALTIP ÇOĞALTMAYA, ANLAŞMA İÇERİĞİNİ DEĞİŞTİRMEYE ZORLAMA VE İŞİN DURMASINA, SONA ERMESİNE NEDEN OLMA (TCK m.117/4)  59
A. Korunan Hukuki Değer  59
B. Suçun Unsurları  59
1. Tipiklik Unsuru  59
a. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  59
aa. Fail–Mağdur  59
ab. Eylem  60
ac. Suçun Daha Ağır veya Daha Hafif Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri  62
b. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  62
2. Hukuka Aykırılık Unsuru  62
C. Teşebbüs  62
D. İştirak  62
E. İçtima  63
F. Muhakeme  63
1. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu  63
2. Görevli Mahkeme  63
YARGITAY KARARLARI  63
§2.
SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ
(TCK m.118)
I. GENEL OLARAK  78
II. SENDİKAYA ÜYE OLMAYA VEYA OLMAMAYA, SENDİKANIN FAALİYETLERİNE KATILMAYA VEYA KATILMAMAYA, SENDİKADAN VEYA SENDİKA YÖNETİMİNDEKİ GÖREVİNDEN AYRILMAYA ZORLAMAK: BİREYSEL SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİ (TCK m.118/1)  81
A. Korunan Hukuki Değer  81
B. Suçun Unsurları  83
1. Tipiklik Unsuru  83
a. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  83
aa. Fail–Mağdur  83
ab. Eylem  84
ab. Suçun Daha Ağır veya Daha Hafif Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri  90
b. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  90
2. Hukuka Aykırılık Unsuru  91
C. Teşebbüs  91
D. İştirak  91
E. İçtima  92
F. Muhakeme  92
1. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü  92
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  92
III. SENDİKANIN FAALİYETLERİNİN ENGELLENMESİ: KOLEKTİF SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİ (TCK m.118/2)  92
A. Korunan Hukuki Değer  92
B. Suçun Unsurları  92
1. Tipiklik Unsuru  92
a. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  92
aa. Fail–Mağdur  92
ab. Eylem  93
b. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  94
2. Hukuka Aykırılık  95
C. Teşebbüs  95
D. İştirak  95
E. İçtima  95
F. Muhakeme  96
1. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü  96
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  96
YARGITAY KARARLARI  96
§3.
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA (TCK m.155)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  105
II. SUÇUN UNSURLARI  105
A. Tipiklik Unsuru  105
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  105
a. Suçun Konusu  105
b. Fail–Mağdur  107
c. Eylem  109
d. Suçun Daha Ağır veya Daha Hafif Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri  115
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  118
B. Hukuka Aykırılık Unsuru  119
III. UNSURLARIN DIŞINDA KALAN HUSUSLAR: ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ–CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN ŞAHSİ SEBEPLER – ETKİN PİŞMANLIK HALİ  119
A. Şahsî Cezasızlık Sebebi veya Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsî Sebep (m.167)  119
B. Etkin Pişmanlık (m.168)  121
IV. TEŞEBBÜS  125
V. İŞTİRAK  125
VI. İÇTİMA  126
VII. YAPTIRIM  127
VIII. MUHAKEME  127
YARGITAY KARARLARI  128
§4. BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA (TCK m.156)  150
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  150
II. SUÇUN UNSURLARI  151
A. Tipiklik Unsuru  151
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  151
a. Suçun Konusu  151
b. Fail–Mağdur  152
c. Eylem  152
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  153
B. Hukuka Aykırılık Unsuru  154
III. UNSURLARIN DIŞINDA KALAN BİR HUSUS OLARAK ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ/CEZAYI HAFİFLETEN ŞAHSİ SEBEPLER  154
IV. TEŞEBBÜS  155
V. İŞTİRAK  155
VI. İÇTİMA  157
VII. MUHAKEME  158
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları  158
B. Görevli Mahkeme  158
C. İspat Sorunu  158
YARGITAY KARARLARI  159
§5.
DOLANDIRICILIK (TCK m.157)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  167
II. SUÇUN UNSURLARI  167
A. Tipiklik Unsuru  167
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  167
a. Suçun Konusu  167
b. Fail–Mağdur  168
c. Eylem  169
ca. Hareket: Hileli Davranışlarla Bir Kimseyi Aldatmak  170
cb. Netice: Mağdurun veya Başkasının Zararına Olarak Kendisine veya Başkasına Bir Yarar Sağlamak  177
d. Suçun Daha Ağır Veya Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri  180
da. Ağırlatıcı Sebepler  180
daa. TCK m.158/1’de Düzenlenen Ağırlatıcı Sebepler  181
daaa. Suçun Dinî İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle İşlenmesi (TCK m.158/1–a)  181
daab. Suçun Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum veya Zor Şartlardan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m.158/1–b)  182
daac. Suçun Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m.158/1–c)  183
daad. Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek Kuruluşlarının, Siyasî Parti, Vakıf veya Dernek Tüzel Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (TCK m.158/1–d)  184
daae. Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak İşlenmesi (TCK m.158/1–e)  186
daaf. Suçun Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (TCK m.158/1–f)  188
daag. Suçun Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m.158/1–g)  191
daah. Suçun Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi (TCK m.158/1–h)  192
daaı. Suçun Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından, Mesleklerinden Dolayı Kendilerine Duyulan Güvenin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (TCK m.158/1–i)  193
daaj. Suçun Banka veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi (TCK m.158/1–j)  194
daak. Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla (TCK m.158/1–k)  195
daal. Suçun Failin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle İşlenmesi (TCK m.158/1–l)  195
dab. TCK m.158/2’de Yer Alan Ağırlatıcı Sebep: Nüfuz Ticareti  196
dac. Suçun Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından Birlikte – Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi  198
db. Hafifletici Sebep (m.159)  199
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  200
B. Hukuka Aykırılık Unsuru  200
III. UNSURLARIN DIŞINDA KALAN HUSUSLAR  201
A. Şahsi Cezasızlık Sebepleri  201
B. Etkin Pişmanlık  201
IV. TEŞEBBÜS  202
V. İŞTİRAK  203
VI. İÇTİMA  203
VII. YAPTIRIM  205
VIII. MUHAKEME  207
IX. BENZER SUÇLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  208
YARGITAY KARARLARI  211
§6.
HİLELİ İFLAS (TCK m.161)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  262
II. SUÇUN UNSURLARI  263
A. Tipiklik Unsuru  263
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  263
a. Suçun Konusu  263
b. Fail–Mağdur  263
c. Eylem  265
ca. Genel Olarak  265
cb. Hileli Tasarruflarda Bulunmak  265
cba. Alacaklıların Alacaklarının Teminatı Mahiyetinde Olan Malların Kaçırılması, Gizlenmesi Veya Değerinin Azalmasına Neden Olunması  266
cbaa. Teminat Kavramı  267
cbab. Malları Kaçırma  267
cbac. Malları Gizleme  268
cbad. Alacaklıların Alacaklarının Teminatı Mahiyetinde Olan Malların Değerinin Azalmasına Neden Olunması  269
cbb. Malvarlığını Kaçırmaya Yönelik Tasarruflarının Ortaya Çıkmasını Önlemek İçin Ticari Defter, Kayıt Veya Belgelerin Gizlenmesi Veya Yok Edilmesi  269
cbc. Gerçekte Bir Alacak ve Borç İlişkisi Olmadığı Hâlde, Sanki Böyle Bir İlişki Mevcutmuş Gibi, Borçların Artmasına Neden Olacak Şekilde Belge Düzenlenmesi  270
cbd. Gerçeğe Aykırı Muhasebe Kayıtlarıyla Veya Sahte Bilanço Tanzimiyle Aktifin Olduğundan Az Gösterilmesi  272
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  273
B. Hukuka Aykırılık Unsuru  274
III. UNSURLARIN DIŞINDA KALAN HUSUSLAR  274
A. Objektif cezalandırılabilme şartları, suçun işlendiği anın belirlenmesi ve zamanaşımı  274
B. Şahsi Cezasızlık Sebepleri, Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler  276
IV. TEŞEBBÜS  277
V. İŞTİRAK  277
VI. İÇTİMA  277
VII. YAPTIRIM  278
VIII. MUHAKEME  279
YARGITAY KARARLARI  279
§7.
TAKSİRLİ İFLAS (TCK m.162)
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  297
II. SUÇUN UNSURLARI  297
A. Tipiklik Unsuru  297
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  297
a. Fail–Mağdur  297
b. Eylem  297
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  299
B. Hukuka Aykırılık Unsuru  299
III. UNSURLARIN DIŞINDA KALAN HUSUSLAR  299
IV. TEŞEBBÜS  299
V. İŞTİRAK  299
VI. İÇTİMA  299
VII. YAPTIRIM  300
VIII. MUHAKEME  300
YARGITAY KARARLARI  300
§8.
KARŞILIKSIZ YARARLANMA (TCK m.163)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  303
II. SUÇUN UNSURLARI  303
A. Tipiklik Unsuru  303
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  303
a. Suçun Konusu  303
b. Fail–Mağdur  304
c. Eylem  304
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  307
B. Hukuka Aykırılık Unsuru  307
III. UNSURLARIN DIŞINDA KALAN HUSUSLAR: ETKİN PİŞMANLIK  307
IV. TEŞEBBÜS  308
V. İŞTİRAK  308
VI. İÇTİMA  308
VII. MUHAKEME  308
YARGITAY KARARLARI  308
§9.
ŞİRKET VE KOOPERATİFLER HAKKINDA YANLIŞ BİLGİ
(TCK m.164)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  332
II. SUÇUN UNSURLARI  332
A. Tipiklik Unsuru  332
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  332
a. Suçun Konusu  332
b. Fail–Mağdur  333
c. Eylem  334
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  336
B. Hukuka Aykırılık Unsuru  336
III. UNSURLARIN DIŞINDA KALAN HUSUSLAR: ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEBİ VEYA CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN ŞAHSİ SEBEP  336
IV. TEŞEBBÜS  336
V. İŞTİRAK  337
VI. İÇTİMA  337
VII. YAPTIRIM  337
VIII. MUHAKEME  337
YARGITAY KARARLARI  337
§10.
SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ
(TCK m.165)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  345
II. SUÇUN UNSURLARI  346
A. Tipiklik Unsuru  346
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  346
a. Suçun Konusu  346
b. Fail–Mağdur  347
c. Eylem  347
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  349
B. Hukuka Aykırılık Unsuru  350
III. TEŞEBBÜS  350
IV. İŞTİRAK  351
V. İÇTİMA  351
VI. YAPTIRIM  352
VII. MUHAKEME  352
YARGITAY KARARLARI  353
§11.
BİLGİ VERMEME (TCK m.166)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  359
II. SUÇUN UNSURLARI  359
A. Tipiklik Unsuru  359
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  359
a. Suçun Konusu  359
b. Fail–Mağdur  360
c. Eylem  360
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  361
B. Hukuka Aykırılık Unsuru  361
III. KUSURLULUK ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN HALLER  361
IV. TEŞEBBÜS  361
V. İŞTİRAK  362
VI. İÇTİMA  362
VII. YAPTIRIM  362
VIII. MUHAKEME  362
YARGITAY KARARLARI  363
§12.
ZEHİRLİ MADDE KATMA (TCK m.185)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  367
II. SUÇUN UNSURLARI  368
A. Tipiklik Unsuru  368
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  368
a. Suçun Konusu  368
b. Fail–Mağdur  370
c. Eylem  371
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  376
B. Hukuka Aykırılık Unsuru  376
III. TEŞEBBÜS  377
IV. İŞTİRAK  377
V. İÇTİMA  377
VI. YAPTIRIM  378
VII. MUHAKEME  378
YARGITAY KARARLARI  379
§13.
BOZULMUŞ VEYA DEĞİŞTİRİLMİŞ
GIDA VEYA İLAÇLARIN TİCARETİ (TCK m.186)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  385
II. SUÇUN UNSURLARI  385
A. Tipiklik Unsuru  385
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  385
a. Suçun Konusu  385
b. Fail–Mağdur  386
c. Eylem  387
d. Suçun Daha Ağır Veya Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri  391
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  392
B. Hukuka Aykırılık Unsuru  392
III. TEŞEBBÜS  392
IV. İŞTİRAK  392
V. İÇTİMA  393
VI. YAPTIRIM  394
VII. MUHAKEME  394
YARGITAY KARARLARI  395
§14.
PARADA YA DA PARAYA EŞİT SAYILAN
DEĞERLERDE SAHTECİLİK (TCK m.197, m.198)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  419
II. SUÇUN UNSURLARI  421
A. Tipiklik Unsuru  421
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  421
a. Suçun Konusu  421
b. Fail–Mağdur  422
c. Eylem  422
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  426
B. Hukuka Aykırılık Unsuru  427
III. UNSURLARIN DIŞINDA KALAN HUSUSLAR: ETKİN PİŞMANLIK  427
IV. TEŞEBBÜS  427
V. İŞTİRAK  428
VI. İÇTİMA  428
VII. YAPTIRIM  430
VIII. MUHAKEME  432
YARGITAY KARARLARI  432
§15.
KIYMETLİ DAMGADA SAHTECİLİK (TCK m.199)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  441
II. SUÇUN UNSURLARI  442
A. Tipiklik Unsuru  442
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  442
a. Suçun Konusu  442
b. Fail–Mağdur  444
c. Eylem  444
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  447
B. Hukuka Aykırılık  448
III. UNSURLARIN DIŞINDA KALAN HUSUSLAR: ETKİN PİŞMANLIK  448
IV. TEŞEBBÜS  448
V. İŞTİRAK  449
VI. İÇTİMA  449
VII. YAPTIRIM  450
VIII. MUHAKEME  450
YARGITAY KARARLARI  451
§16.
PARA VE KIYMETLİ DAMGALARI YAPMAYA YARAYAN ARAÇLAR (TCK m.200)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  452
II. SUÇUN UNSURLARI  452
A. Tipiklik Unsuru  452
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  452
a. Suçun Konusu  452
b. Fail–Mağdur  453
c. Eylem  453
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  455
B. Hukuka Aykırılık Unsuru  455
III. ETKİN PİŞMANLIK  456
IV. TEŞEBBÜS  457
V. İŞTİRAK  457
VI. İÇTİMA  457
VII. YAPTIRIM  457
VIII. MUHAKEME  457
YARGITAY KARARLARI  458
§17.
MÜHÜRDE SAHTECİLİK (TCK m.202)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  460
II. SUÇUN UNSURLARI  460
A. Tipiklik Unsuru  460
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  460
a. Suçun Konusu  460
b. Fail–Mağdur  463
c. Eylem  463
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  465
B. Hukuka Aykırılık Unsuru  465
III. TEŞEBBÜS  465
IV. İŞTİRAK  466
V. İÇTİMA  466
VI. YAPTIRIM  467
VII. MUHAKEME  467
YARGITAY KARARLARI  467
§18.
MÜHÜR BOZMA (TCK m.203)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  476
II. SUÇUN UNSURLARI  477
A. Tipiklik Unsuru  477
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  477
a. Suçun Konusu  477
b. Fail–Mağdur  479
c. Eylem  480
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  485
B. Hukuka Aykırılık Unsuru  486
III. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER  486
IV. TEŞEBBÜS  487
V. İŞTİRAK  487
VI. İÇTİMA  487
VII. YAPTIRIM  488
VIII. MUHAKEME  489
YARGITAY KARARLARI  489
§19.
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK (TCK m.204)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  516
II. SUÇUN UNSURLARI  518
A. Tipiklik Unsuru  518
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  518
a. Suçun Konusu  518
aa. Belge Kavramı  518
aaa. Belgenin Fonksiyonları  521
aaaa. Düşünceyi Açıklama Fonksiyonu  521
aaab. İspat Fonksiyonu  521
aaac. Garanti Fonksiyonu  523
aab. Belge Türleri  524
aaba. Resmi Belge  524
aabb. Resmi Belge Hükmünde Olan Belgeler  527
aabc. Özel Belge  529
aac. Belgelere İlişkin Özel Durumlar  529
aaca. Suret Niteliğindeki Belgeler  529
aacb. Yabancı Resmi Belgeler  532
aacc. Hukuken Geçerli Olmayan Belgeler  532
b. Fail – Mağdur  532
c. Eylem  533
ca. Resmi Bir Belgeyi Sahte Olarak Düzenlemek  534
cb. Gerçek Bir Resmi Belgeyi Başkalarını Aldatacak Şekilde Değiştirmek  536
cc. Sahte Resmi Belgeyi Kullanmak  538
cd. Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemek  539
ce. Gereksiz/Faydasız Sahtecilik Fiilleri  541
d. Suçun Daha Ağır veya Daha Hafif Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri  542
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  543
B. Hukuka Aykırılık Unsuru  545
III. TEŞEBBÜS  546
IV. İŞTİRAK  546
V. İÇTİMA  547
VI. YAPTIRIM  549
VII. MUHAKEME  549
YARGITAY KARARLARI  550
§20.
RESMİ BELGEYİ VEYA ÖZEL BELGEYİ BOZMAK,
YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK (TCK m.205 ve TCK m.208)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  575
II. SUÇUN UNSURLARI  576
A. Tipiklik Unsuru  576
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  576
a. Suçun Konusu  576
b. Fail  578
c. Eylem  578
d. Suçun Daha Ağır Veya Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri  579
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  580
B. Hukuka Aykırılık Unsuru  580
III. TEŞEBBÜS  581
IV. İŞTİRAK  582
V. İÇTİMA  582
VI. YAPTIRIM  583
VII. MUHAKEME  583
YARGITAY KARARLARI  583
§21.
RESMİ BİR BELGENİN DÜZENLENMESİNDE
YALAN BEYANDA BULUNMAK (TCK m.206)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  611
II. SUÇUN UNSURLARI  612
A. Tipiklik Unsuru  612
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  612
a. Suçun Konusu  612
b. Fail  612
c. Eylem  612
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  614
B. Hukuka Aykırılık Unsuru  614
III. TEŞEBBÜS  614
IV. İŞTİRAK  614
V. İÇTİMA  615
VI. MUHAKEME  616
YARGITAY KARARLARI  616
§22.
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK (TCK m.207)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  671
II. SUÇUN UNSURLARI  671
A. Tipiklik Unsuru  671
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  671
a. Suçun Konusu  671
b. Fail ve Mağdur  673
c. Eylem  673
d. Suçun Daha Ağır veya Daha Hafif Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri  674
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  674
B. Hukuka Aykırılık Unsuru  675
III. TEŞEBBÜS  675
IV. İŞTİRAK  675
V. İÇTİMA  676
VI. YAPTIRIM  677
VII. MUHAKEME  677
YARGITAY KARARLARI  677
§23.
AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI (TCK m.209)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  696
II. SUÇUN UNSURLARI  697
A. Tipiklik Unsuru  697
1.Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  697
a. Suçun Konusu  697
b. Fail–Mağdur  698
c. Eylem  698
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  701
B. Hukuka Aykırılık Unsuru  702
III. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER  702
IV. TEŞEBBÜS  702
V. İŞTİRAK  702
VI. İÇTİMA  702
VII. YAPTIRIM  704
VIII. MUHAKEME  704
YARGITAY KARARLARI  707
§24.
İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA (TCK m.235)
I. İHALE HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER  749
II. İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ  751
III. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  755
IV. SUÇUN UNSURLARI  757
A. Tipiklik Unsuru  757
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  757
a. Suçun Konusu  757
b. Fail – Mağdur  762
c. Eylem  763
ca. Hareket  763
cb. Netice  774
d. Suçun Daha Ağır veya Daha Hafif Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri  774
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  775
B. Hukuka Aykırılık Unsuru  776
V. TEŞEBBÜS  777
VI. İŞTİRAK  779
VII. İÇTİMA  779
VIII. YAPTIRIM  781
IX. MUHAKEME  781
YARGITAY KARARLARI  781
§25.
EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA (TCK m.236)
I. GENEL OLARAK  845
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  846
III. SUÇUN UNSURLARI  846
A. Tipiklik Unsuru  846
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  846
a. Suçun Konusu  846
b. Fail–Mağdur  847
c. Eylem  851
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  861
B. Hukuka Aykırılık Unsuru  861
IV. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER  862
V. TEŞEBBÜS  862
VI. İŞTİRAK  862
VII. İÇTİMA  863
VIII. YAPTIRIM  864
IX. MUHAKEME  864
YARGITAY KARARLARI  865
§26.
FİYATLARI ETKİLEME (TCK m.237)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  873
II. SUÇUN UNSURLARI  874
A. Tipiklik Unsuru  874
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  874
a. Suçun Konusu  874
b. Fail–Mağdur  875
c. Eylem  876
d. Suçun Daha Ağır Veya Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri  878
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  879
B. Hukuka Aykırılık Unsuru  879
III. SUÇUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALİ  879
IV. TEŞEBBÜS  880
V. İŞTİRAK  880
VI. İçtima  880
VII. YAPTIRIM  881
VIII. MUHAKEME  881
YARGITAY KARARLARI  881
§27.
KAMUYA GEREKLİ ŞEYLERİN YOKLUĞUNA NEDEN OLMA
(TCK m.238)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  883
II. SUÇUN UNSURLARI  883
A. Tipiklik Unsuru  883
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  883
a. Suçun Konusu  883
b. Fail–Mağdur  884
c. Eylem  884
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  885
B. Hukuka Aykırılık Unsuru  885
III. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER  885
IV. TEŞEBBÜS  885
V. İŞTİRAK  885
VI. İÇTİMA  885
VII. YAPTIRIM  886
VIII. MUHAKEME  886
YARGITAY KARARLARI  886
§28.
TİCARÎ SIR, BANKACILIK SIRRI VEYA MÜŞTERİ SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BİLGİ VEYA BELGELERİN AÇIKLANMASI (TCK m.239)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  890
II. SUÇUN UNSURLARI  891
A. Tipiklik Unsuru  891
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  891
a. Suçun Konusu  891
b. Fail–Mağdur  894
c. Eylem  897
d. Suçun Daha Ağır Veya Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri  899
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  900
B. Hukuka Aykırılık Unsuru  900
1. İlgilinin Rızası  901
2. Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi  901
III. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER  902
IV. TEŞEBBÜS  902
V. İŞTİRAK  902
VI. İÇTİMA  903
VII. YAPTIRIM  904
VIII. MUHAKEME  904
YARGITAY KARARLARI  905
§29.
MAL VEYA HİZMET SATIMINDAN KAÇINMA (TCK m.240)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  909
II. SUÇUN UNSURLARI  910
A. Tipiklik Unsuru  910
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  910
a. Suçun Konusu  910
b. Fail–Mağdur  911
c. Eylem  911
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  912
B. Hukuka Aykırılık Unsuru  912
III. UNSURLARIN DIŞINDA KALAN HUSUSLAR  913
IV. TEŞEBBÜS  913
V. İŞTİRAK  914
VI. İÇTİMA  914
VII. YAPTIRIM  914
VIII. MUHAKEME  914
YARGITAY KARARLARI  914
Herhangi bir Yargıtay kararına ulaşılamamıştır.  914
§30.
TEFECİLİK (TCK m.241)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  917
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  917
A. Tipiklik Unsuru  917
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  917
a. Suçun Konusu  917
b. Fail–Mağdur  918
c. Eylem  920
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  928
B. Hukuka Aykırılık Unsuru  929
III. TEŞEBBÜS  929
IV. İŞTİRAK  930
V. İÇTİMA  930
VI. YAPTIRIM  931
VII. MUHAKEME  931
YARGITAY KARARLARI  932
§31.
BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ
KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m.245)
I. GENEL OLARAK  957
II. GERÇEK BİR BANKA VEYA KREDİ KARTINI KÖTÜYE KULLANMAK (f.1)  959
A. Korunan Hukuki Değer  959
1. Genel Olarak  959
2. Bilişim–Bilişim Alanı–Bilişim Sistemi Kavramları  960
3. Sonuç  962
B. Suçun Unsurları  962
1. Tipiklik Unsuru  962
a. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  962
aa. Suçun Hukuki Konusu  962
ab. Suçun Faili ve Mağduru  965
ac. Eylem  966
ad. Suçun Daha Ağır Veya Daha Hafif Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri  971
b. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  971
2. Hukuka Aykırılık Unsuru  971
C. Unsurların Dışında Kalan ve Cezalandırılmaya Etkili Olan Şartlar  972
D. Teşebbüs  977
E. İştirak  978
F. İçtima  979
G. Hata  981
H. Yaptırım  981
İ. Muhakeme  982
III. SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTI ÜRETMEK, SATMAK, DEVRETMEK, SATIN ALMAK VEYA KABUL ETMEK (f.2)  982
A. Korunan Hukuki Değer  982
B. Suçun Unsurları  983
1. Suçun Maddi Unsurları  983
a. Tipiklik Unsuru  983
aa. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  983
aaa. Suçun Hukuki Konusu  983
aab. Suçun Faili ve Mağduru  983
aac. Eylem  984
aad. Suçun Daha Ağır veya Daha Hafif Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri  986
b. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  986
2. Hukuka Aykırılık Unsuru  986
C. Unsurların Dışında Kalan ve Cezalandırılmaya Etkili Olan Şartlar  986
D. Teşebbüs  986
E. İştirak  987
F. İçtima  987
G. Hata  989
H. Yaptırım  989
I. Muhakeme  989
IV. SAHTE BİR BANKA VEYA KREDİ KARTINI KULLANMAK SURETİYLE KENDİSİNE VEYA BAŞKASINA YARAR SAĞLAMAK (f.3)  989
A. Korunan Hukuki Değer  989
B. Suçun Unsurları  990
1. Tipiklik Unsuru  990
a. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  990
aa. Suçun Hukuki Konusu  990
ab. Suçun Faili ve Mağduru  990
ac. Eylem  990
b. Tipte yer alan manevi nitelikteki unsurlar  992
2. Hukuka Aykırılık Unsuru  992
C. Teşebbüs  992
D. İştirak  992
E. İçtima  993
F. Yaptırım  994
G. Muhakeme  995
V. BENZER SUÇ TİPLERİYLE İLİŞKİSİ  995
YARGITAY KARARLARI  997
§32.
RÜŞVET (TCK m.252)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  1030
II. SUÇUN UNSURLARI  1030
A. Tipiklik Unsuru  1030
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  1030
a. Suçun Hukuki Konusu  1030
b. Fail–Mağdur  1031
c. Eylem  1034
ca. Rüşvet Anlaşması  1034
cb. Rüşvet Anlaşmasının Konusu  1040
cba. Görevin İfasıyla İlgili Olarak Bir İşin Yapılması veya Yapılmaması  1040
cbb. Menfaat Sağlamak  1043
cbc. Menfaat Sağlama Vaadinde Bulunmak  1046
cc. Yabancı Devlet – Hükümet – Örgüt Ajanları Bakımından Rüşvet  1047
d. Suçun Daha Ağır Veya Daha Hafif Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri  1049
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  1050
B. Hukuka Aykırılık Unsuru  1051
III. ETKİN PİŞMANLIK  1052
1. Kamu Görevlisi Bakımından Etkin Pişmanlık Hükümleri  1052
2. Rüşvete Konu Yararı Kamu Görevlisine Sağlayan Diğer Kişinin Etkin Pişmanlığı  1056
3. Rüşvet Suçuna İştirak Eden Diğer Kişilerin Etkin Pişmanlığı  1056
IV. TEŞEBBÜS  1057
V. İÇTİMA  1059
VI. İŞTİRAK  1060
VII. MUHAKEME  1061
YARGITAY KARARLARI  1062
§33.
SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI
DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU (TCK m.282)
I. GENEL OLARAK  1073
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  1075
III. SUÇUN UNSURLARI  1076
A. Tipiklik Unsuru  1076
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar  1076
a. Suçun Konusu/Öncül Suç  1076
b. Fail  1084
c. Eylem  1085
d. Suçun Daha Ağır Veya Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri  1088
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar  1089
IV. ETKİN PİŞMANLIK  1089
V. TEŞEBBÜS  1090
VI. İŞTİRAK  1091
VII. İÇTİMA  1091
YARGITAY KARARLARI  1092

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar