Elektrik Enerjisi Toptan Satş Sözleşmeleri

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Hilal KOÇ
ISBN: 9786050508819
59,50 TL 70,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hilal KOÇ
Baskı Tarihi 2021/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 204

Ülkemizde, yakın bir zamanda elektrik enerjisi piyasasında dikey bütünleşik yapıda ayrışmaya gidilmiştir. Ayrışma sonucunda oluşan yapıda, sözleşmeye konu faaliyetin niteliğine göre farklı sözleşme türleri ortaya çıkmıştır. Bu sözleşmelerden biri de elektrik tedarik sözleşmeleridir. Doktrinde elektrik tedarik sözleşmesi kavramı, hem tüketici ile tedarikçi arasındaki sözleşmeleri hem de toptan satış sözleşmelerini kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. Oysa bu sözleşmelerin kapsam ve içeriği birbirinden oldukça farklıdır. Hatta toptan satış sözleşmeleri kendi içerisinde dahi farklı sözleşmeler barındırmaktadır.

Toptan satış sözleşmeleri; organize piyasa işlemleriyle, ikili anlaşmalarla veya tezgâh üstü piyasa işlemleriyle gerçekleştirilebilir. Tezgâh üstü piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin de ülkemizde ikili anlaşmalar kapsamında değerlendirildiği görülmektedir. Toptan satış sözleşmelerinin büyük bir kısmı ikili anlaşmalar vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. İkili anlaşmalarla tedarik edilen elektrik enerjisinin, piyasa katılımcısının yükümlülüklerini karşılamada yetersiz kalması halinde ise buA anlaşmaları tamamlayıcı nitelikte olan gün öncesi piyasası ve gün içi piyasası devreye girmektedir. Bir diğer toptan satış piyasası kısa bir süre önce oluşturulan vadeli elektrik piyasasıdır. Vadeli elektrik piyasasının hukuki alt yapısı oluşturulmuş olmakla birlikte, teknik alt yapıya ilişkin hususlar henüz tamamlanamadığından mevcut durumda işlem gerçekleştirilememektedir. Piyasanın 2021 yılında faaliyetlerine başlaması beklenilmektedir.

Toptan satış sözleşmeleri, sui generis sözleşmelerdir. Kanun koyucunun “toptan satış sözleşmesi” ifadesini kullanması sözleşmenin niteliğini değiştirmemektedir. Bu nedenle satış sözleşmesine ilişkin hükümler niteliğine uygun düştüğü ölçüde toptan satış sözleşmelerinde uygulama alanı bulacaktır. Elektrik enerjisinin niteliği ve elektrik tedariknin klasik mal tesliminden ayrılması, toptan satış sözleşmelerinde satış sözleşmelerine ilişkin ayıp, bedelin belirlenmesi, temerrüt gibi hükümlerin uygulamasını farklılaştırmaktadır. Bu hükümlerin uygulanması ayrıca toptan satışın gerçekleştirildiği piyasa işleminde göre de değişkenlik göstermektedir. 


İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

ELEKTRİK ENERJİSİ PİYASASI

§1. GENEL OLARAK ELEKTRİK ENERJİSİ PİYASASI 4

I. ELEKTRİK ENERJİSİ KAVRAMI 4

II. ELEKTRİK ENERJİSİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 6

III. PİYASANIN GENEL GÖRÜNÜMÜ 13

IV. LİSANS ALMA ZORUNLULUĞU 17

A. Lisansın Hukuki Niteliği 19

B. Lisansın Tabi Olduğu Usul ve Esaslar 21

C. Lisansa Tabi Faaliyetler 22

D. Lisansın Başlangıcı ve Sona Ermesi 23

V. PİYASAYA DEVLET MÜDAHALESİNİN HUKUKİ DAYANAKLARI 24

VI. ELEKTRİK ENERJİSİ PİYASASINDA SERBESTLEŞME SÜRECİ 26

§2. ELEKTRİK ENERJİSİ PİYASASININ TEMEL FAALİYETLERİ 31

I. GENEL OLARAK 31

II. ÜRETİM FAALİYETİ 32

III. İLETİM FAALİYETİ 34

IV. DAĞITIM FAALİYETİ 35

V. PERAKENDE SATIŞ FAALİYETİ 36

VI. TOPTAN SATIŞ FAALİYETİ 38

VII. PİYASA İŞLETİM FAALİYETİ 39

VIII. İTHALAT VE İHRACAT FAALİYETİ 40

§3. TOPTAN SATIŞ PİYASASI 41

I. GENEL OLARAK 41

II. TOPTAN SATIŞ PİYASASI MODELLERİ 43

A. İkili Anlaşmalar Modeli 43

B. Organize Piyasalar Modeli 45

1. Merkezi Piyasalar 45

2. Enerji Borsaları 47

C. Karma Piyasalar 48

D. Türkiye’de Kabul Edilen Piyasa Modeli 48

III. TÜRKİYE ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ PİYASASI 51

A. Fiziksel Elektrik Ticareti 51

1. İkili Anlaşmalar Piyasası 51

a. İkili Anlaşmalar 51

b. Tezgâh Üstü Piyasalar 54

2. Vadeli Elektrik Piyasası 55

3. Spot Piyasalar 57

a. Gün Öncesi Piyasası 57

b. Gün İçi Piyasası 59

4. Gerçek Zamanlı Piyasalar 61

a. Dengeleme Güç Piyasası 61

b. Yan Hizmetler Piyasası 62

B. Fiziki Olmayan Elektrik Ticareti 62

1. Türev Piyasalar 62

2. Organize Piyasalar 64

a. Vadeli İşlem Sözleşmeleri 65

b. Opsiyon Sözleşmeleri 66

IV. TOPTAN SATIŞ PİYASASINDA REKABET HUKUKU DÜZENLEMELERi……………………………………………………………………66

İKİNCİ BÖLÜM

ELEKTRİK ENERJİSİ PİYASASINDA TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMELERİ

§.4. SÖZLEŞMENİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 72

I. SÖZLEŞMENİN TANIMI 72

II. SÖZLEŞMENİN ÖZELLİKLERİ 74

A. Borç Doğuran Bir Sözleşme Olması 75

B. Rızai Olması 76

C. Sürekli Edimli Olması 78

D. Sebebe Bağlılık İlkesi 80

III. SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ 82

A. Satış Sözleşmesi Görüşü 84

B. Sui Generis Sözleşme Görüşü 87

IV. SÖZLEŞMENİN UNSURLARI 88

A. Elektrik Enerjisi veya Kapasitesi Tedariki 88

B. Bedel 89

C. Tarafların Anlaşması 91

D. Anlaşmanın Piyasa İşletmecisine Bildirilmesi 92

V. ŞEKİL 93

VI. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 94

A. Sözleşme Borçlusu 94

1. Üretim Şirketleri 94

2. Tedarik Şirketleri 96

3. Kamu Tedarik Şirketleri 98

B. Sözleşme Alacaklısı 98

§5. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ 99

I. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 99

A. Satıcının Yükümlülükleri 99

1. Elektrik Enerjisi veya Kapasitesi Sağlama 99

a. Enerjinin Gerekli Nitelikte Olması 99

b. Sürekli Hazır Bulundurma Yükümlülüğü 101

c. İfa Yeri 103

2. İkili Anlaşmalara İlişkin Bildirim Yükümlülüğü 105

3. Enerjinin Nakli Sebebiyle Oluşan Maliyete Katlanma Yükümlülüğü 106

4. Fatura Düzenleme Yükümlülüğü 109

5. Bilgi Verme Yükümlülüğü 110

B. Alıcının Yükümlülükleri 112

1. Bedel Ödeme Yükümlülüğü 112

a. Bedelin Belirlenmesi 114

b. Bedel Ödeme Zamanı ve Yeri 116

2. Teslim Alma Yükümlülüğü 119

3. Teminat Sunma Yükümlülüğü 120

4. Sayaç Bulundurma Yükümlülüğü 122

II. VERGİ VE VERGİ BENZERİ MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 123

III. YETKİ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 126

IV. GENEL İŞLEM ŞARTLARI 127

A. Genel Olarak 127

B. Genel İşlem Şartlarının Benzer Hukuki Kavramlarla Karşılaştırılması 129

C. Genel İşlem Şartlarının Unsurları 131

D. Genel İşlem Şartlarının Denetimi 131

E. Toptan Satış Sözleşmelerinde Genel İşlem Şartları 134

V. CEZAİ ŞARTLAR 136

VI. TAHKİME İLİŞKİN DÜZENLEMELER 140

A. Genel Olarak 140

B. Enerji Şart Anlaşması 142

C. Elektrik Piyasasında Tahkim 144

§6. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN SORUMLULUK 145

I. ASLİ EDİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ BAKIMINDAN 145

A. Ayıptan Doğan Sorumluluk 146

B. Temerrüt Hükümleri 150

1. Alıcının Temerrüdü 152

2. Satıcının Temerrüdü 155

II. YAN YÜKÜMLÜLÜKLER BAKIMINDAN 156

III. SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI 157

§.7. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 159

I. GENEL OLARAK 159

II. SÖZLEŞMENİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ 161

A. Belirli Süreli Sözleşmelerde Sürenin Sona Ermesi 162

B. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi 163

C. İmkânsızlık 164

III. SÖZLEŞMENİN HUKUKİ İŞLEM İLE SONA ERMESİ 168

A. Tarafların Anlaşması İle Sözleşmenin Sona Ermesi 169

B. Fesih 170

SONUÇ 172

KAYNAKÇA 186

ÖZET 203

ABSTRACT 205


AKÇAAL, Mehmet : Borçlar Kanununun Genel İşlem Koşullarına Dair Hükümleri Hakkında Bir İnceleme, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 18, S. 1, s. 49-70.

AKİPEK, Jale /

AKINTÜRK, Turgut /

ATEŞ, Derya : Eşya Hukuku, İstanbul 2018, 

AKER, Halit : Perakende Elektrik Satımı İle İlgili Mevzuata Genel Bir Bakış ve Borcunu Ödemeyen Abonenin Elektriğinin Kesilmemesine İlişkin Bazı Yargıtay Kararları Hakkında Değerlendirmeler, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, C. 3, S. 2, s. 1-22.

AKSOY, Hüseyin Can : Ceza Koşulunun Borçlunun Borca Aykırı Davranıştaki Kusuru İle İlişkisi  Nedir?, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 24, S. 2, s. 999-1018.

ASLAN, Yılmaz /

KATIRCIOĞLU, Erol /

ALTINAY, Galip /

ARDIYOK, Şahin /

GÜLTEKİN, Banu /

ÖNAL, Emre /

AKÇAOĞLU, Can : Elektrik Piyasasında Rekabet ve Regülasyon, Ankara 2007.

ALTINOK ORMANCI, Pınar : Sürekli Borç İlişkilerinin Haklı Sebeple Feshi, İstanbul 2011.

Andreas von Tuhr : Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, Cilt 1 – 2, (Çeviren: Cevat Edege), Ankara 1983.

ANTALYA, O. Gökhan /

DOĞANCI E. Doğa : Genel İşlem Koşullarında Saydamlık Kuralının, Bunun TBK m. 20 vd.’daki Görünümlerinin ve TTK m. 55 f. 1 f ile TBK m. 20 vd.’nın Birlikte Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 24, S. 2, s. 823 – 860. 

ANTALYA, O. Gökhan : Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt V/1, 3, 3. Baskı, Ankara 2019

……………….. : Eşya Hukuku Cilt IV/1, 3. Baskı, Ankara 2019. (Kısaltılmışı: Antalya, Eşya Hukuku)

ARAL, Fahrettin : Türk Borçlar Hukukunda Kötü İfa, Ankara 2011.

ARAL, Fahrettin/

AYRANCI, Hasan : Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 13. Baskı, Ankara 2020.

ARIKAN, Mustafa : Taşınır Mülkiyetinin Devrinde Sebebe Bağlılık Sorunu, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, S. 1, s. 71-90.

ARSEBÜK, Esat : Türk Kanunları Bakımından Borçlar Hukukunun Umumî Esasları I, Ankara 1937.

ARSLAN, Aziz Serkan : HMK Hükümlerine Göre Teminat Kurumu ve Dava Şartı Niteliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2014, C. 16, s. 943-974.

AŞIK, İbrahim : “ Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ na Göre Yetki Sözleşmesi “, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2011, S. 97, ss. 11-48

ATAMER, Yeşim : Genel İşlem Şartlarının Denetiminde Yeni Açılımlar, Prof. Dr. Necip KOCAYUSUFPAŞAOĞLU’ na Armağan, Ankara 2004, s. 291-332.

……………….. : Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi, Ankara, Yetkin Yayınları, 2001. (Kısaltılmışı: Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması)

ATEŞ, Muhammet A. : Enerji Toptan Satış Piyasalarının İzlenmesi ve REMIT, Uzman Gözüyle Enerji, C. 1, S. 5, s. 36-39.  

ATİYAS, İzak : Elektrik Sektöründe Serbestleşme ve Düzenleyici Reform, İstanbul 2006.

AYDOĞDU, Murat : 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda Düzenlenen Genel İşlem Koşullarının Konu Bakımından Uygulama Alanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 13, S. 2, s. 1-50.

AYDOĞDU, Murat /

KAHVECİ, Nalan : Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, İstanbul 2019

AYRANCI, Hasan : Enerji Sözleşmeleri, Ankara 2010. (Kısaltılmışı: Enerji)

……………….. : Hatta Bağlı Enerji Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği, Medeni Kanun’ un ve Borçlar Kanunu’ nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu, C. 2, s. 1071-1097. (Kısaltılmışı: Hatta Bağlı Enerji)

……………….. : Ön Sözleşme, Ankara 2006. (Kısaltılmışı: Ön Sözleşme)

……………….. : Para Borçlarında Temerrüt Faizi, Hukuk Gündemi Dergisi, Y. 2006, S. 5, s.100-104.

BAK, Başak : Borsa Opsiyon Sözleşmeleri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C. 64, S. 4, s. 39-75.

BAKLACI, Pınar /

AKINTÜRK, Esen : Enerji Şart Anlaşması, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, C. 7, S. 2, s. 97-113.

Basle Committee on

Banking Supervision : Risk Management For Electronic Money Activites, Basle, 1998.

BİÇEN, Yunus : Türkiye Elektrik Piyasası Gelişim Süreci: Gün Öncesi ve Dengeleme Güç Piyasası Özellikleri, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, C. 6, S.2, s. 432-438.

BİLGE, Necip : Cezai Şart, Esat Arsebük’e Armağan, Ankara 1958.


BİLGİN, Ebru : Elektrik Piyasasındaki Lisansların Hukuki Rejimi, Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), Ankara 2010.

BOLATOĞLU, Hilmi : Rekabet Uyuşmazlıklarının Tahkime Elverişliliğine İlişkin Hukuki Çerçeve, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 7, S. 2, s. 305–332.

Borsa İstanbul : Sorularla Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası, Eylül 2017,

……………….. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Vergi Rehberi, 2013

……………….. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Tanıtım Kitapçığı- Vadeli İşlem Sözleşmeleri,

BOZKURT Y., A. Ebru : Elektronik Para, Sanal Para, Bitcoin ve Linden Doları’na Hukuki Bir Bakış, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 73, S. 2, s. 173-220.

CEVLAN, Durmuş : Elektrik Tedarik Sözleşmelerinde Bedel, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2012.

COŞKUN, Ali : Türkiye'de Elektrik Enerjisi Sorunu ve Ekonomik Gelişmemizdeki Önemi, Journal of Social Policy Conferences, 1985, S. 34, s. 72-83.

ÇEKİN, Mesut Serdar : Borçlar Hukuku ile Veri Koruma Hukuku Açısından Blockchain Teknolojisi ve Akıllı Sözleşmeler: Hukuk Düzenimizde Bir Paradigma Değişimine Gerek Var Mı?, İstanbul Hukuk Mecmuası, C. 77, S. 1, s. 315 – 341.

DEMİR, Ahmet : Türkiye'de Cumhuriyet Döneminde Enerji Politikaları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 35, S.1, s.107-127.

European Union : Payment Services Directive 2.

EPDK : Dünya Genelinde Uygulanan Elektrik Ticaret Rejimlerinden Örnekler 2003.

……………….. : Elektrik Piyasası Uygulama El Kitabı, Nisan 2003.

EPİAŞ : Gün İçi Piyasası Kullanıcı Kılavuzu Piyasa Operasyonları Direktörlüğü, 2016.

ERDEM, Ercüment : Viyana Satım Anlaşmasına Genel Bakış ve Maddi Uygulama Alanı, Milletlerarası Ticaret Hukuku İle İlgili Makaleler (2007-2016), İstanbul 2016.

EREN, Ercan /

SUNAL, Seçkin /

ŞAHİN, Serçin /

ÇIRPICI, Yasemin Asu : Değişen Dinamikler Çerçevesinde Elektrik Piyasasına Yönelik Modelleme Yöntemleri: Bir Literatür Taraması, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, C. 4, S. 1, s. 315-325.

EREN, Fikret : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 25. Baskı, Ankara 2020.

……………….. : Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 8. Baskı, Ankara 2020. (Kısaltılmışı: Eren, Borçlar Özel)

ERKAN, Umut Vehbi /

ÖZDEN MERDENCİ, Selin : Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat, Ankara 2015.

ERMAN, Hasan : Borçlar Hukukunda Akit Serbestisi ve Genel Olarak Sınırlamaları, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 38, S. 1-4, s. 601-620.

EPİAŞ : Gün İçi Piyasası Kullanıcı Kılavuzu Piyasa Operasyonları Direktörlüğü 2016.

EROĞLU, Muzaffer : Enerji Sektöründe Ayrışma Uygulamaları, Rekabet Hukuku Dergisi, C. 11, S. 1, s. 109-148.

ERTAŞ, Şeref : Eşya Hukuku, 15. Baskı, İzmir 2020.

ERSAN/ÜNLÜ, Ulaş : Tezgahüstü Türev Piyasa İşlemleri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ünİversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 6, S. 1, s. 143 – 163.

ERSOY, Ersan : Türkiye’de ve Dünyada Organize Türev Piyasaların Gelişimi, Muhasebe ve Finans Dergisi, Y. 2011, S. 51, s. 63-80.

ESENER, Turan : Akitlerde Esaslı Noktalar İle İkinci Derecedeki Noktaların Tefriki Meselesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, S. 1-4, s. 267-276.

ESENER, Turhan /

GÜVEN, Kudret : Eşya Hukuku, 8. Baskı, Ankara 2019.

EÜAŞ : Elektrik Üretim Sektör Raporu 2019.

 Fındık, H. (2016). Elektrik Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Muhasebeleştirilmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.330 .

GÜLSU, Serhat : Organize Piyasalardaki Türev Araçların İşlem Hacimlerinin Sigorta Sektörünün Gelişimine Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2019.

GÜNDAY, Metin : İdare Hukuku, 11. Baskı, Ankara 2017.

GÜVEN, Pelin : Enerji Sektöründe Yapılan Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü, Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi, Kocaeli 2014, s. 118-132.

GÖKÇEOĞLU, Kamil Haluk : Cezai Şart ve Güncel İçtihatlar, İstanbul, Kazancı Hukuk.

GÖNEN, Yakup : Türkiye’ de Elektrik Kamu Hizmetinin Yürütülmesi ve Lisans Usulü, Ankara 2011.

GÖZLER, Kemal /

KAPLAN, Gürsel : İdare Hukuku Dersleri, 22. Baskı, Bursa 2020.

GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref /

TAN, Turgut : İdare Hukuku Cilt I, 13. Baskı, Ankara 2019.

GÜVEN, Kudret : Enerji Sağlama Sözleşmeleri, Hüküm ve Sonuçları, Ankara 1994.

……………….. : Enerji Sağlama Sözleşmelerinde Yan Yükümlülükler ve İşlevi, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017, C. 3, S. 1, s. 11-46. (Kısaltılmışı: Yan Yükümlülükler)

HAVUTÇU, Ayşe : Açık İçerik Denetimi Yoluyla Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması, İzmir 2003.

……………….. : Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Temerrüt ve Müsbet Zararın Tazmini, İzmir 1995. (Kısaltılmışı: Tazmin)

HEREK, Hatice /

GÜLÇİÇEK, Hüseyin Güçlü : Türkiye’de Vergi Suçları ve Cezalarının Değerlendirilmesi: Antalaya İli Örneği, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C. 32, S. 1, s. 311-342.

HINÇ, Agah : 2020 Yılı Türkiye’de Elektrik Sektörü Rekabet Durumu Değerlendirmesi.

Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerisschen Privatrecht, Obligationenreceht I. Art. 1-529, 4. Auflage, Basel 2007.

İLTER, Barış /

NARİN, Müslime : Türkiye Elektrik Türev Piyasalarının Gelişimi, Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, C. 4, S. 2, s. 153-173.

İŞGÜZAR, Hasan : Tek Satıcılık Sözleşmesi, Ankara 1989.

KARA KILIÇARSLAN, Seda : Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, “Tüketici Sözleşmelerinde Bilgilendirme Yükümlülüğü”, C. 5, S. 2, s. 183-222.

KARA, Mustafa Sencer : Genel İşlem Şartlarına İlişkin Haksız Rekabet Hükümleri”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 17, S. 1-2, s. 723- 744.

KAŞAK, Esra : Sözleşmenin Niteliğine ve İşin Özelliğine Yabancı Olan Genel İşlem Koşulları (6089 sayılı Tbk.M.21/2), İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C 3, S. 1, s. 415 – 430.

KAYHAN, Furkan /

OKUR, Abdurrahman : Türkiye’de Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası İle Bu Piyasada Yer Alan Emtiaya Dayalı Sözleşmelerin Değerlendirilmesi, Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi, C. 4, S.2, s. 1-14.

KENT, Bülent : Türk ve Alman Hukukunda Elektrik Piyasasının Düzenlenmesi ve Düzenleyici Kurumları, Ankara 2012.

KILAVUZ, Ali Kemal : Enerji Şart Anlaşması Çerçevesinde Uyuşmazlıkların Çözümü, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.13, S.1-2, s. 179-215.

KILIÇOĞLU, Ahmet M. : Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 24. Bası, Ankara 2020.

KİZİR, Mahmut : Yargıtay Kararları Işığında Basiretli İşadamı Gibi Hareket Etme Yükümlülüğünün Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanmasına Etkisi, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 19, S. 2, s. 245 – 282.

KOCAMAN, Behçet : Teknik Olmayan Enerji Kayıplarının Azaltılmasında PLC Sayaçlarının Önemi, BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, C. 7, S. 2, s. 220-230.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip /

HATEMİ Hüseyin /

SEROZAN Rona / 

ARPACI Abdülkadir : Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Cilt 1, 4. Basıdan 7. Tıpkı Bası, İstanbul 2017.

KOÇ, Ali Can /

TEMİZEL, Fatih : Elektrik Enerjisi Ticaretinin Finansal Piyasalar İçindeki Yeri: Türkiye İçin Öneriler, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 15, S. 3, s. 135-143.

KOÇ, Özgür Emre /

GÜLŞEN, Mustafa Alpin : Elektrik Enerjisi Piyasasında Regülasyon ve Bağımsız Düzenleyici Kurumlar: Türkiye Örneği, Sosyoekonomi Dergisi, C. 26, s. 37-51.


KUNTALP, Erden : Ard Arda Teslimli Satım Akdi, Ankara 1968.

KÜÇÜKBAHAR BEYGO, Duygu /

AYDINLI, Ali Y. : Elektrik Toptan Satış Piyasasında Ticaret İmkânları ve Hedef Piyasa Yapısı, Türkiye 12. Enerji Kongresi Konferansı, Kasım 2012.

NOMER, Ergin /

EKŞİ, Nuray /

GELGEL, Ö. Günseli : Milletlerarası Tahkim Hukuku, 3.Bası, İstanbul 2008.

NOMER, N. Haluk /

ERGÜNE, M. Serkan : Eşya Hukuku, 7. Bası, İstanbul 2019.

NURMUKHAMBETOVA, Aigul : Elektrik (Enerji) Kayıp-Kaçak Bedelinin Tahsili Dürüstlük Kuralına Aykırı Sayılır Mı?-Kazakistan Hukukundaki Durumla Karşılaştırmalı Olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’a Armağan, C. 19, Özel Sayı-2017, s. 1473-1521.

OĞUZMAN, M Kemal /

SELİÇİ, Özer /

OKTAY – ÖZDEMİR, Saibe : Eşya Hukuku, 22. Bası, İstanbul 2020.

OĞUZMAN, M Kemal /

ÖZ, Turgut : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt 1, İstanbul 2020.

OKTAY, Saibe : İsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği, Yorumu ve Boşluklarının Tamamlanması, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 55, S.1-2, s. 263 – 296.

ONAT, Nevzat : Türkiye’de yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi: Mevcut durum ve gelecek beklentileri, Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi, C. 1, S. 1, s. 8-15.

ORER, Gürsel : Ekonomik Kamu Düzeni ve Devletin Ekonomiye Müdahalesi, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Y.2015, S. 6, s. 363-393, s. 371.

OZANOĞLU, Hasan S. Ozanoğlu : İstisna ve Özellikle İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Eseri Zamanında Tesliminde Gecikmesine Bağlanan İfaya Eklenen Cezai Şart Kayıtları, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 3, S.1-2, s. 78-133.

ÖZÇELİK, Barış : Sözleşmeden Doğan Borçların İfasında İmkânsızlık ve Sonuçları, AÜHFD, C. 63, S. 3, s. 569-622.

ÖZDAMAR, Mehmet :  Sigortacının Sözleşme Öncesi Aydınlatma Yükümlülüğü,  Ankara 2009.

ÖZDEMİR, Atalay /

ÖZDEMİR, Naziye : İmraratorluktan Cumhuriyete Türkiye’de Elektriğin Tarihsel Gelişimi, Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, C. 2, S. 3, s. 17-32.

ÖZTÜRK, Nurettin /

KOÇ, Asuman : Elektronik Para, Diğer Para Türleriyle Karşılaştırılması ve Olası Etkileri,  Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, C.6, S. 11, s. 207-243.

ÖZEL, Çağlar : Genel İşlem Koşulları Meselesi ve Borçlar Kanunu Tasarısının Genel İşlem Koşullarına Yönelik Olarak Getirdikleri, SosyoEkonomi Dergisi, C. 3, S. 3, s. 153-167.

PINAR, Hamdi : Elektrik Satışları Üzerinden Alınan %2’lik TRT Payının Hesaplanmasının Hukukî Yönden Değerlendirilmesi, Doç.Dr. Haluk Konuralp’a Armağan, C. III, Ankara 2009, s. 773-793.

Rekabet Kurumu : Elektrik Toptan Satış ve Perakende Satış Sektör Araştırması, 2015.

RUHİ, Ahmet C. : Sözleşmeler Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2013.

SCHWARZ, A.B. : Borçlar Hukuku, İstanbul 1948.

SEROZAN, Rona : Borçlar Hukuku Genel Bölüm, C. III, İfa Engelleri Haksız Zenginleşme, 2. Bası, İstanbul 1992.

……………….. : Eşya Hukuku I, İstanbul 2014.

……………….. : Sözleşmeden Dönme, İstanbul 2010. 

SİRMEN, Lale : Eşya Hukuku, 8. Baskı, Ankara 2020.

……………….. : Modern Hukukta Sözleşme Kavramı ve Türk Hukuku, H. Cahit Zarifoğlu’na Armağan, Ankara 1972, s. 441-472. (Kısaltılmışı: Sözleşme Kavramı)

STOFT, Steven : Power System Economics Designing Markets for Electricity, IEEE Press/Wiley-Interscience Press, 2002.

SÜDÜPAK, Ömer Buğra : İpekyolu Güzergahında Hazar Denizi Bölgesindeki Doğalgaza Genel Bakış ve Türkiye’de Doğalgaz Regülasyonları, Enderun Dergisi, Y. 2018, C. 2, S. 1, s.9-23.

ŞAHİN, Cenk : Amerikan Fedaral İdare Hukukunda “Regülasyon” (Ve Türk İdare Hukukuna Yansımaları), İstanbul 2010.

ŞAHİN, Selen Yersu : Enerji Sektöründe Ayrışma, Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi (Yayınlanmamış), Ankara 2012.

ŞEN, Serkan : Elektrik Piyasalarının Rekabet Boyutlu İncelenmesi ve Pazar Gücü: Türkiye İçin Açılımlar, EPDK Uzmanlık Tezi (Yayınlanmamış), Ankara 2006.

TAN, Turgut : “Anayasal Ekonomik Düzen”, Anayasa Yargısı Dergisi, Y. 1990, C. 7, s. 161-178.

TANDOĞAN, Haluk : Borçlar Hukuku Ders Notları, Ankara 1966.

TANRIVER, Süha : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bağlamında Akdedilen Yetki Sözleşmeleri Üzerine Bazı Düşünceler, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan, Y. 2014, C. 16, Özel Sayı, s. 459-468.

TATLI, Burçak : Türkiye Elektrik Pazarında Güncel Gelişmeler ve Avrupa Birliği Komisyonunun CEZ Kararı, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 1, s. 77-104.

Tercier, Pierre /

Pichonnaz, Pascal /

Develioğlu, H. Murat : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2. Baskı, İstanbul 2020.

TEKELİ, Recep /

ILİMAN, Tarık : Türkiye’deki Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar: İdari Para Cezalarının Hukuksal Zeminlerinin Değerlendirilmesi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 3, S. 1, s. 23-36.

  TEKİNSOY, Ayhan : Bağımsız İdari Otoriteler ve Regülasyon Anlayışı – Tartışmalar, Sorunlar, Ankara Barosu Dergisi, Y. 2007, C. 65, S. 2, s. 119-134.  


TUNÇOMAĞ, Kenan : Türk Hukukunda Cezai Şart, İstanbul, Baha Matbaası, 1963.

TURGUT, Murat : Türkiye’de Elektrik Endistrisünde Deregülasyon Süreci ve Elektrik Borsasından Sürdürülebilir Beklentiler, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim/2015.

TEİAŞ : 2018 Yılı Türkiye Elektrik İletimi Sektör Raporu.

TÜSİAD : Elektrik Piyasasının Serbestleşmesi ve Arz Güvenliğinin Sağlanması İçin Öneriler, TÜSİAD Enerji Stratejisi Dizisi-1, 2008.

TÜSİAD : Türkiye Enerji Stratejisi Dizisi No: 1 – 2 – 3 Özet Bulgular, TÜSİAD Basın Bülteni, 22 Mayıs 2008.

ULUSOY, Ali : Kamu Hizmeti İncelemeleri, İstanbul 2004.

……………….. : Regülasyon Kurumları Hakkında Genel Bir Değerlendirme, Ankara Barosu Dergisi, Y. 2000, S. 2, s. 45-60. (Kısaltılmışı: Regülasyon)

……………….. : Telekominikasyon Alanındaki Ara Bağlantı (Şebekeler Arası İrtibat ve İşbirliği) Sözleşmelerinin Hukuksal Niteliği, AÜHFD, C.50, S. 2, s. 147-158. (Kısaltılmışı: Telekominikasyon)

ÜNAL, Onur : Elektrik Piyasası Oluşumu, Ankara Barosu Dergisi, C. 65, S. 4, s. 83-98.

VEZİROĞLU, Cem : Türk Borçlar Kanunu Tasarısı Çerçevesinde Genel İşlem Koşulları, İstanbul Barosu Dergisi, C. 84, S. 5, s. 3073-3083.

World  Energy Councıl : 23rd World  Energy Congress, “Türkiye Enerji Piyasasının Görünümü, Başarılar, Genel Bakış ve Fırsatlar”, İstanbul, 2016.

……………….. : Türkiye Enerji Piyasaları Araştırma Raporu-Mevcut Durum Analizi-2018.

VELİDEDEOĞLU, H.Veldet : Türk Medeni Hukuku, İstanbul 1963.

YAVUZ, Mustafa : Elektrik Piyasasında Piyasa Faaliyetleri, Ayrıştırma ve Çapraz Sübvansiyon Yasağı, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Y. 2008, S. 4, s.39-77. 

……………….. : Elektrik Tedarik Sözleşmeleri –Özellikle İkili Anlaşma-, İstanbul, 2011. (Kısaltılmışı: İkili Anlaşma)

YAVUZ, Nihat : Borçlar Hukuku El Kitabı, Ankara 2018. (Kısaltılmışı: Yavuz, Nihat, Borçlar Hukuku)

YILDIRIM, Mustafa Fadıl : Standart Bilgisayar Ayıplarından Sözleşmeye Dayalı Sorumluluk, A.Ü. Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.1998, C. 2, S. 1, s. 147-160.

YILDIZ, İstemi : Türkiye Elektrik Toptan Satış Piyasasında Uzun Dönemli Fiyat Projeksiyonu, EPDK Uzmanlık Tezi (Yayınlanmamış), Ankara 2012.

YÜCEL, Cemal Ökmen : Elektrik Üretiminde Hâkim Durumun Tespiti, Yayımlanmamış Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi, Ankara 2012.

ZENGİNOBUZ, Ünal : Elektrik Sektöründe Özelleştirme, Rekabet ve Regülasyon, Perşembe Konferansları, Ankara 2000, s. 101-147

ELEKTRONİK KAYNAKÇA

https://www.teias.gov.tr/tr/hakkimizda/tarihce (s.e.t 25.01.2019)

http://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/1-1051/kurumsaltarihce  (s.e.t 26.01.2019)

https://www.epias.com.tr/kurumsal/hakkimizda  (s.e.t 10.03.2019)

http://www.etd.org.tr/tr/sozluk  (s.e.t 10.03.2019)

http://www.imkb.gov.tr/glossary/t-z/isedictionary t.aspx (s.e.t 30.03.2019)

https://www.dunya.com/ekonomi/zonguldakli-komur-ureticisi-catalagzi039ni-isletmeye-talip-haberi-218631 (s.e.t 31.03.2019)

https://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi (s.e.t 05.04.2019)

https://www.gcmforex.com/viop/viop-egitimleri/makaleler/viop-kontrat-fiyatlari-nasil-belirlenir-nasil-islem-yapilir (s.e.t. 30.11.2019)

https://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi/viopta-nasil-alim-satim-yapilir (s.e.t. 22.12.2019)

https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/ (s.e.t 07.07.2020).


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar