Türk ve Alman Hukukunda

İdare Hukuku Boyutuyla Yenilenebilir Enerji Üretimi

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Zeynep Nihal AYDINOĞLU
ISBN: 9789750269523
Stok Durumu: Tükendi
441,00 TL 490,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Zeynep Nihal AYDINOĞLU
Baskı Tarihi 2021/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 378

Yenilenebilir enerji kaynaklarında elektrik üretimi, içinde bulunduğumuz çağın bir zorunluluğu olarak nitelendirilmektedir. Fosil yakıtların yakın gelecekte tükenecek olması ve küresel sıcaklık artışına yol açması sebebiyle yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik dünya genelindeki eğilim, hukuk sistemlerini de etkilemekte; bu konuda ortaya çıkabilecek hukuki sorunların ele alınmasını gerektirmektedir. Özellikle yenilenebilir enerji üretimine önemli teşvikler verilmesi ve üretim yerlerinin tespiti ve izinler konusunda idarenin önemli yetkileri bulunması sebebiyle, konunun idare hukuku boyutuyla tartışılması ihtiyacı bulunmaktadır.

Yenilenebilir enerjinin Avrupa Birliği'nin enerji politikasının yapı taşlarından biri olması ve bu konuda Almanya'nın öncü rol üstlenmesi sebebiyle çalışmada Türk ve Alman hukuku karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Her iki hukuk sisteminde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminde görevli idareler, tesisin yapılacağı yerin seçimi ve imar planları, izin süreçleri ve teşvik mekanizmaları açıklanmıştır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi sürecinden çok sayıda menfaat etkilenmektedir. İdarenin karar alma sürecinde, bu karardan etkilenecek olan tüm menfaatlerin dikkate alınması hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. Bu bakımdan yenilenebilir enerjinin üretiminde idareler, menfaatler dengesini gözetmekle yükümlüdür. Çalışmada karşılaştırılan iki hukuk sistemi üzerinden bu alanda menfaatler dengesini sağlamaya ilişkin yöntemler açıklanmaya çalışılmıştır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi, gelecek kuşakların yaşam hakkının korunması bakımından büyük önem taşımaktadır. Çalışmanın bu alandaki hukuki sorunlara dikkat çekmeye ve çözümleri tartışmaya katkı sağlaması temenni olunmaktadır.

Konu Başlıkları
Avrupa Birliği ve Alman Hukukunda Yenilenebilir Enerji
Türk Hukukunda Yenilenebilir Enerji
Yenilenebilir Enerji Üretiminde Menfaatler Dengesinin Sağlanması
Türk ve Alman Hukukunun Yenilenebilir Enerji Üretimi Açısından Karşılaştırılması
İçindekiler
Önsöz ve Teşekkür  7
Kısaltmalar  15
Giriş  17
I. Bölüm
ALMAN HUKUKUNDA YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ
I. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE YENİLENEBİLİR ENERJİ  33
II. ALMANYA’DA ENERJİ PİYASASININ GENEL ÖZELLİKLERİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN GELİŞİMİ – ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ (ENERGİEWENDE)  41
III. YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ ALANINDA GÖREV YAPAN KURUMLAR  48
A. Federal Hükümet, Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı  50
B. Federal Şebeke Ajansı (BNetzA)  51
1. Yapısal Özellikleri, Genel Görev ve Yetkileri  51
2. Yenilenebilir Enerji Alanındaki Rolü  55
a. İhale Sürecinin Yürütülmesi  57
b. Denetim Faaliyetleri (Überwachungsaufgaben)  57
c. Tespit Kararları (Festlegungen)  60
C. Yenilenebilir Enerjiye Özgü Tahkim Makamı Olarak Clearingstelle  62
IV. YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİNDE İDARENİN GÖREV VE YETKİLERİ  65
A. Planlama  65
1. Genel Özellikler  65
2. İmar Planlarında Yenilenebilir Enerjinin Ayrıcalıklı Karakteri  66
3. Mekansal Planlama Kanunu (Raumordnungsgesetz, ROG) ve Yenilenebilir Enerji  74
B. İzin Verme  76
1. Genel Özellikler  76
2. Yenilenebilir Enerji Tesislerinin Tabi Olduğu Genel İzin Türleri  77
a. İmisyon Koruma Kanunu’nun (BImSchG) İzin Sürecindeki Rolü  77
aa. İmisyon İzni Sürecinde Konsantre Etki (Kozentrationswirkung)  80
ab. Çevresel Etki Değerlendirmesi (Umweltvertraeglichkeitsprüfung)  83
ac. Ön Karar (Vorbescheid) ve Kısmi İzin (Teilgenehmigung)  88
b. Doğa Koruma Kanunu’nun İzin Sürecindeki Rolü  88
c. İmar Kanununun İzin Sürecindeki Rolü  95
C. Teşvik Etme  98
1. Öncelik Prensibi (Vorrangprinzip)  102
2. Münhasırlık Prensibi  106
3. Yenilenebilir Enerji Kanunu’nda (EEG) Düzenlenen Teşvikler  106
a. Doğrudan Pazarlama – Piyasa Primi (Marktpraemie)  107
b. Asgari Fiyattan Alım Garantisi (Einspeisevergütung)  108
c. Kiracının Kullandığı Elektriğin Teşviki (Mieterstromzuschlag)  110
4. Teşvik Miktarının Belirlenmesinde İhale Usulü  111
5. Yenilenebilir Enerjinin Teşviki ve Avrupa Birliği Rekabet Hukuku  115
6. Yenilenebilir Enerjiye Katılma Payı (EEG Umlage) ve Yükümlülüklerin Dengelenmesi (Ausgleichsmechanismus)  119
V. YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİCİLERİ VE AĞ İŞLETMECİSİYLE KURULAN HUKUKİ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ  122
A. Yenilenebilir Enerji Üreticileri  122
1. Tesis İşletmecisi – Üretici  122
2. Bir Yenilenebilir Enerji Üreticisi Olarak Yurttaş Enerji Toplulukları  123
B. Tesis İşletmecisi ile Ağ İşletmecisi Arasındaki Hukuki İlişki ve Yükümlülükler  125
1. Hukuki İlişkinin Nitelendirilmesi  125
2. Ağ İşletmecisinin Bağlama, Alma, İletme ve Dağıtma Yükümlülükleri  127
3. Kapasite Artırımı ve Ağ Besleme Yönetimi (Einspeisemanagement)  129
VI. YENİLENEBİLİR ENERJİNİN TEŞVİKİNİN VE AĞ İŞLETİCİLERİNE GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  131
A. Yenilenebilir Enerji Üreticisi – Tesis İşletmecisi Bakımından Satın Alma ve Ödeme Garantilerinin Değerlendirilmesi  131
B. Tüketiciler Bakımından Katılma Payı Yükümlülüğünün Değerlendirilmesi  133
C. Ağ İşletmecileri Bakımından Satın Alma ve Ödeme Yükümlülüklerinin Değerlendirilmesi  137
D. Geleneksel Elektrik Üreticileri Bakımından Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Teşviklerin Değerlendirilmesi  141
II. Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ
I. ENERJİ PİYASASININ GENEL ÖZELLİKLERİ  143
II. TÜRK YENİLENEBİLİR ENERJİ HUKUKUNUN TEMEL KAYNAKLARI  145
III. YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ ALANINDA GÖREV YAPAN KURUMLAR  149
A. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  149
1. Enerji İşleri Genel Müdürlüğü  150
2. Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı  151
3. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü  151
4. Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)  152
B. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  152
C. Tarım ve Orman Bakanlığı  153
D. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Arabuluculuk Fonksiyonunun Değerlendirilmesi  155
IV. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN KAMU HİZMETİ NİTELİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  159
V. YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİNDE İDARENİN GÖREV VE YETKİLERİ  167
A. Yer Tespiti Yapılması  167
1. İmar Planlarında Yenilenebilir Enerji ve Yapı Ruhsatı Yükümlülüğü  167
2. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının Belirlenmesi (YEKA)  173
3. Yenilenebilir Enerji Üretiminde Kamulaştırma ve Acele Kamulaştırma Usullerinin Uygulanması  178
4. Mülkiyeti Kamuya Ait Alanların Kullanımı  185
5. Yenilenebilir Enerji Üretimine Kapalı Alanlar  186
B. Üretim Ön Lisans ve Üretim Lisansı Alımı, Lisanssız Elektrik Üretimi  193
1. Ön Lisans ve Lisans Alım Faaliyetleri  193
2. Ön Lisans Başvurularında Yarışma Usulü  195
3. Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim Belgesi (YEK Belgesi) Alınması  196
4. Yenilenebilir Enerji ve Çevresel Etki Değerlendirmesi  197
5. Yenilenebilir Enerji Tesis Türlerine Özel Durumlar  203
6. Yenilenebilir Enerji Kaynağından Lisanssız Elektrik Üretimi  205
C. Yenilenebilir Enerji Kaynağından Elektrik Üretiminin Teşvik Edilmesi  210
1. 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununla ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde Düzenlenen Teşvikler  214
2. 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Düzenlenen Teşvikler  214
D. Elektrik Piyasasında Dengeleme ve Uzlaştırma  218
E. Yenilenebilir Enerji Üreticileri ile Ağ İşletmecileri Arasında Kurulan Hukuki İlişkilerin Değerlendirilmesi  218
F. Teşvikler ve Ağ İşletmecilerine Getirilen Yükümlülüklerin Anayasal İlkeler Bağlamında Değerlendirilmesi  224
III. Bölüm
YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİNİN
MENFAATLER DENGESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
I. HUKUKİ GÜVENLİK VE ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ GEREĞİ PİYASADA FAALİYET GÖSTEREN ÖZEL KİŞİLERİN KORUNMASI  229
A. Güven Teorisi (Vertrauenschutz) – Geriye Yürüyen Yasa ve Düzenleyici İşlemlerde Haklı Beklentilerin ve Kazanılmış Hakların Korunması  232
1. Var Olan Hukuki Duruma Güven – Geçmişe Etki Yasağı (Rückwirkungsverbot)  234
2. Gerçek Geriye Yürüme (echte Rückwirkung, Retroaktiv) ve Gerçek Olmayan Geriye Yürüme (unechte Rückwirkung, Retrospektiv) Ayrımı  240
a. Gerçek Olmayan Geriye Yürüme ve Yenilenebilir Enerji Alanında Haklı Beklentinin Korunması  246
aa. Teşvikler Alanında Haklı Beklentinin Korunması  248
ab. İzin Koşullarındaki Değişikliklerde Haklı Beklentinin Korunması  255
ac. Haklı Beklentinin Korunması ve Ölçülülük İlkesi  258
b. Gerçek Geriye Yürüme ve Yenilenebilir Enerji Alanında Kazanılmış Hakların Korunması  264
B. Bir Çözüm Olarak Geçiş Hükümleri ve Son Tarih Düzenlemeleri (Stichtagsregelungen) Getirilmesi  266
1. Teşviklerde  271
2. İzinlerde  272
C. Bireysel İdari İşlemlerde Kazanılmış Hakların (Güvenin) Korunması  276
1. Alman Hukukunda  276
2. Türk Hukukunda  283
D. Güven Teorisine İlişkin Ara Değerlendirme  287
II. İMAR VE İZİN SÜRECİNDE MENFAATLER ÇATIŞMASI VE MENFAATLER DENGESİNİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLER  289
A. Menfaatler Çatışması  290
1. İmar Planlarında ve Kamulaştırma İşlemlerinde Çatışan Menfaatlerin Değerlendirilmesi  295
2. İzin/Ruhsat Sürecinde Çatışan Menfaatlerin Ele Alınması  307
3. Çatışan Menfaatlerin Dengelenmesinde Başvurulabilecek Temel Yöntemler  309
a. Alternatif Araştırılması  309
b. Koruyucu ve Telafi Edici Tedbirler Alınması  310
c. Tazminat Ödenmesi  314
4. Yenilenebilir Enerji Kaynağından Elektrik Üretiminin Üstün Kamu Yararı Niteliğinin Değerlendirilmesi  315
B. İdari Usul İlkelerinin Menfaatler Dengesinin Sağlanmasındaki Rolü  322
1. Katılım ve Dinlenilme Hakkı – Prosedüral Silahların Eşitliğinin Sağlanması  325
2. Bilgi Edinme, Belgelere Erişme ve Şeffaflık  334
3. Gerekçeli İdari Karar  339
4. Süreci Hızlandırmaya ve Sadeleştirmeye Yönelik Önlemler  341
Sonuç  353
Kaynakça  355
Kavramlar Dizini  375

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar