Elektronik Tapu Sicili

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Gökhan ANTALYA
ISBN: 9789750255458
44,01 TL 48,90 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Gökhan ANTALYA
Baskı Tarihi 2019/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Elektronik Tapu Sicili Defter (Klasik) Tapu Sicilinden Bilgisayar Destekli Tapu Sicil

Sistemine ve Oradan da Elektronik Tapu Sicil Sistemine Geçiş ve Bu Geçişe İlişkin

Hukuki Sorunların Mukayeseli Hukuk Kapsamında

Prof. Dr. Osman Gökhan ANTALYA

2019/07 1. Baskı, 144 Sayfa

ISBN 978-975-02-5545-8

Taşınmazlar üzerindeki hak ve yükleri görünür kılan, bunları aleni hale getiren ve böylece hukuk güvenliğine hizmet eden tapu sicili, eski zamanlardan bu yana kendisine ihtiyaç duyulmuş bir müessesedir. Günümüz toplumlarında da aynı ihtiyacın devam etmesi daha da karmaşıklaşan hayat ilişkileri karşısında olağan karşılanmalıdır. Fakat tapu sicili tutulmasını sağlayan araçlar insanlığın bilimsel ve teknik gelişiminden bağımsız olmadığından tarihi sürece bakıldığında tapu sicilinin tutulmasında ve işletiminde defter tapu sicil sisteminden, önce bilgisayar destekli tapu siciline, oradan da elektronik tapu siciline doğru bir dönüşüme tanık olunmaktadır. Esasen bu dönüşüm, teknolojinin gelişimi ile birlikte yaşamımıza hakim olan elektronik iletişimin klasik hukuk kurumlarının uygulanmasının yerini almak için hukuk sistemini ve kurumlarını zorlamasının taşınmaz eşya hukuku özelinde bir görünümü olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmada, tapu sicili hukukumuzda yaşanan güncel gelişmeler ve bu çerçevede elektronik tapu sicili, mukayeseli hukuktaki yaklaşım ve uygulamalar ekseninde ele alınmış; elektronik tapu sicil sistemine geçişe ilişkin hukuki sorunlar değerlendirilerek çeşitli öneriler sunulmuştur.

Konu Başlıkları

Elektronik Tapu Sicili
Alman ve Avusturya Hukukun da Elektronik Tapu Sicili
İsviçre Hukukunda Elektronik Tapu Sicil Sisteminin Uygulanması

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Önsöz  7

Kısaltmalar Cetveli  15

§ 1. GİRİŞ

I. GENEL OLARAK  19

II. TAPU SİCİLİNİN TUTULMA FONKSİYONU: ALENİYETİ SAĞLAMA FONKSİYONU (KAMUYA AÇIKLIK ARACI)  21

III. TAPU SİCİLİNİN DÜZENLENMESİ (TUTULMASI) SİSTEMLERİ  22

A. Genel Olarak  22

B. Elektronik Tapu Sicil Kavramı ve Unsurları  23

C. Defter (Klasik) Tapu Sicili ve Bilgisayar Destekli Tapu Sicili  25

1. Defter (Klasik) Tapu Sicil Tutma Sistemi  25

2. Bilgisayar Destekli Defter (Kağıt) Tapu Sicil Sistemi  27

a. Genel Olarak  27

b. Yararları  29

c. Türk Tapu Sicilin Düzenlenmesi Sistemi  29

aa. Genel Olarak  29

bb. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi: TAKBİS  32

cc. Taşınmaz Verilerinin TAKBİS’e Kayıt Edilmesi  33

d. Tapu Sicili Tüzüğü’ne göre Elektronik Tapu Verilerine Erişim  35

aa. Sınırlı Aleniyet (Açıklık) İlkesine Göre Elektronik Tapu Verilerine Erişim  35

aaa. Sınırlı Aleniyet İlkesi  35

bbb. Tapu Bilgilerine İlişkin Bilgi ve Belge İstemi  40

bb. Elektronik Tapu Verilerine Erişim  43

aaa. Türk Tapu Sicillerinin Elektronik Ortamda Tutulması  43

bbb. Resmi Şekle Tabi Olmayan Belge ve Kayıt Örneği Talepleri  43

ccc. Elektronik Ortamda Verilere Erişim Hakkı  43

aaaa. Adli Makamların ve İdarenin Verilere Erişim Hakkı  43

bbbb. Sorgulama Hakkı  44

aaaaa. Sözleşmeye Taraf Olma Zorunluluğu  44

bbbbb. Taşınmazda Hak Sahibi Olanların Sorgulama Hakkı  44

ccccc. Herkesin Sorgulama Hakkı  45

ddddd. Verilere Erişim Hakkının Kötüye Kullanılması  45

cc. Erişim ve Bilgi Güvenliği  45

e. Veri Paylaşımı Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Göre Tapu ve Kadastro (TAKPAS) Verisinin Paylaşımı  45

aa. Genel Olarak  45

bb. Haciz İşlemleri, Şerh ve Beyan İşlemleri  46

cc. Yetki Alanı Dışı Taşınmazla İlgili Tapu İşlemi Yapılması  47

dd. TAKPAS Verisi Paylaşımı  47

aaa. Paylaşım Amacı: Bilgilendirme Amacı  47

bbb. Paylaşımın Konusu  47

aaaa. TAKPAS Verisi Paylaşımı  47

bbbb. TAKPAS’tan Diğer Verilerin Paylaşımı  48

aaaaa. Harita Verilerinin Paylaşımı  48

bbbbb. Kadastral Verilerin Paylaşımı  48

ccccc. Tapu Tahrir Defterlerinin Paylaşımı  48

ee. Paylaşım Şekilleri  48

aaa. Protokol ile TAKPAS Verisi Paylaşımı  48

bbb. Sözleşme ile TAKPAS Verisi Paylaşımı  49

ccc. Elektronik Kabul Beyanıyla TAKPAS Verisi Paylaşımı  49

ff. Protokolle veya Sözleşme ile Paylaşım Usul ve Esasları  49

gg. Paylaşımın Sınırları  51

aaa. Amaç Dışı Kullanım Yasağı  51

bbb. Paylaşımın Elektronik Ortamda Yapılması  51

ccc. Özel Hayatın Gizliliği ve Diğer Sınırlamalar  51

hh. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün TAKPAS Üzerinden Vereceği Hizmet ve Yükümlülüğü  52

aaa. Genel Müdürlüğün TAKPAS Üzerinden Vereceği Hizmet  52

bbb. Genel Müdürlüğün Yükümlülükleri  53

aaaa. Kişisel Verilerin Korunması  53

bbbb. Kurum ve Kişi Kullanıcılarının Kontrol Edilmesi  55

cccc. Kullanıcıları Takip ve Değerlendirme  55

dddd. Yedekleme  55

eeee. Donanım Güvenliğini Sağlama  55

ffff. Verilerin Arşivlemesi (E–Arşiv)  56

ıı. TAKPAS Üzerinden Veriye Erişim (Sorgulama) Yetkisi Olanlar  56

aaa. Protokol ile Yetkisi Olanlar  56

bbb. Sözleşme ile Yetkisi Olanlar  57

aaaa. Ayni Hak Sahipleri  57

bbbb. Herkes  57

ii. TAKPAS Üzerinden Veriye Erişim (Sorgulama) Yöntem ve İlkeleri  57

aaa. Protokol/ Sözleşme Yapma Zorunluluğu  57

bbb. Yetki Kapsamında Sorgulama Yapılması  58

ccc. TAKPAS’tan Ulaşılan Verileri Başkalarına Kullandırmama ve Yayınlamama  58

jj. Verilerin Paylaşımı  58

aaa. Genel Olarak  58

bbb. TAKBİS’te Sorgulama  59

aaaa. Genel Olarak  59

bbbb. Sorgulama Kriterleri  59

aaaaa. Kişi Bilgileri ile Sorgulanması  59

bbbbb. Taşınmaz Bilgileri ile Sorgulanması  60

ccc. TAKBİS’ten Örnek Edinme  60

kk. Kurum ve Kişilerin Yükümlülükleri  61

aaa. Amaç Doğrultusunda Kullanım Yükümlülüğü  61

bbb. Yazılım ve Donanımı Sağlama Yükümlüğü  61

ccc. Güvenli Ağ Üzerinden Kontrol Edilmiş Güvenli Kodla Kullanım Yükümlülüğü  62

ddd. Sorgulama İzleme Bilgilerinin Oluşturulması  62

ll. Veri Paylaşımı İlkelerinin İhlali ve Hukuki Sorumluluk  62

aaa. Veri Paylaşımı İlkelerinin İhlali Halinde İdari Yaptırımlar  62

aaaa. Kısıtlama  62

bbbb. Durdurma  62

cccc. Askıya Alma ve İptal  63

bbb. Veri Paylaşımı İlkelerinin İhlali Halinde Hukuki Sorumluluk  63

§ 2. ELEKTRONİK TAPU SİCİLİ

I. KAVRAM  65

II. ELEKTRONİK TAPU SİCİL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  67

A. Amacı  67

B. Olumlu ve Olumsuz Yönleri  67

1. Olumlu Yönleri  68

2. Olumsuz Yönleri  69

C. Elektronik Tapu Sicil Sisteminin Bütünlüğü  70

D. Elektronik Tapu Siciline Hakim İlkeler  70

E. Elektronik Tapu Sicilinin Etkisi  71

F. Elektronik Tapu Sicil Verilerinin Güvenliği  71

G. Kayıt (Tescil) İşlemlerine Uygunluğun Sağlanması  72

H. Tapu Kütüğündeki Elektronik Kişisel Verilerin Korunması  73

§ 3. ALMAN VE AVUSTURYA HUKUKUNDA

ELEKTRONİK TAPU SİCİLİ

I. ALMAN HUKUKUNDA  75

A. Tapu Sicili Veri Bankasının Oluşturulması  75

B. Sicil Kayıt İşlemlerinin Basitleştirilmesi ve Hızlanması  76

1. Genel Olarak  76

2. Bilgilendirme ve Görünüm Formlarının İyileştirilmesi  79

a. SOLUM–STAR–Netz ve Sistemin Gelişimi  79

aa. SOLUM Sistemi  79

bb. SOLUM–STAR Sistemi  79

cc. SOLUM–STAR–Netz Sistemi  81

b. Elektronik Tapu Sicili Kayıt Sistemleri  82

aa. Kodsuz Formla Kayıt Tutma (NCI–Kayıt)  82

bb. Kodlu Formla Kayıt Tutma (CI–Kayıt)  82

3. Elektronik Tapu Sicilinin Oluşturulması  83

C. Tapu Sicil Tüzüğünün Elektronik Sistemlerle Uyumlaştırılması  83

1. Genel Olarak  83

2. Elektronik Tapu Sicili Kavramı  84

3. Veri Güvenliği  87

a. Genel Olarak  87

b. Veri Güvenliğinin Temel Fonksiyonları  87

c. Veri Güvenliği Kontrolleri: Önlemler Kataloğu  89

d. Veri Güvenliği Önlemeleri  90

e. Elektronik Tapu Sicilinin İçeriği  91

D. Kayıt (Tescil)  91

1. Elektronik Kaydın (Tescilin) Hukuki Olguları  91

2. Elektronik Kaydın (Tescilin) Geçerli Olduğu An  93

a. Genel Olarak  93

b. Kaydın (Tescilin) Elektronik İmza ile İmzalanarak Kayıt Emri ile Saklanması  93

c. Saklanan Verinin Okunabilir Şeklinin Sürekli Olarak Çağrılabilmesi  94

E. Elektronik Tapu Sicilini İnceleme  95

1. Sınırlı Tapuya Açıklık İlkesi  95

2. Haklı Yararı Olan Kişilerin/İlgililerin İnceleme Hakkı  95

a. Görüntüleme  96

b. Çıktısını Alma  97

3. Online–Veri Erişim Yetkisi  97

a. Genel Olarak  97

b. Erişim Yetkisi Olanlar  98

aa. Sınırsız Erişim Hakkı Olanlar  98

bb. Sınırlı Erişim Hakkı Olanlar  98

c. Noterler Aracılığı ile İlgililere Tapu Verilerini İnceletme Yetkisi Verilmesi  99

d. İnceleme Hakkının Bakanlıkça Onaylanması  100

4. İnceleme ve Erişim Hakkının Kullanımında Veri Güvenliğinin Sağlanması  101

II. AVUSTURYA HUKUKUNDA  102

A. Avusturya Tapu Sicili Kanunu (GBG)  102

B. Tapu Kayıtlarının Dönüştürülmesi Kanunu (GUG)  102

1. Genel Olarak  102

2. Elektronik Tapu Sicili  103

3. Elektronik Tapu Verilerini Sorgulama  104

§ 4. İSVİÇRE HUKUKUNDA ELEKTRONİK TAPU SİCİL

SİSTEMİNİN UYGULANMASI

I. GENEL OLARAK  105

A. 1985 Tarihli Ön Tasarı  105

B. 1987 Tarihli Tapu Sicili Tüzüğü Değişikliği  106

C. 1991 Tarihli ZGB Art. 949a Hükmü Eklenmesi  107

D. 1994 Tarihli Tapu Sicil Tüzüğü Değişikliği  107

E. 2005 Tarihli ZGB Art. 949a Hükmü Düzenlemesi  109

F. 2011 Tarihli GBV Değişikliği  111

II. ELEKTRONİK TAPU SİCİLİNİN TUTULMASI  113

A. Yetkilendirme  113

B. Elektronik Tapu Sicilinin Tutulması  114

1. Kayıt (Tescil) Verilerinin İşlenmesi (Tetkik Usulü)  114

2. Tapu Sicil Müdürlüğü ile Yapılan Elektronik Hukuki İşlemler  116

3. Tapu İşlem ve Hizmetlerde Özel Kuruluşun Yetkilendirilmesi  117

C. Veri Güvenliği  118

D. Güvenlik ve Arşivleme (Depolama)  119

E. Tapu Sicil Kayıtlarına Elektronik Erişim  120

1. 2003 Tarihli Değişik ZGB Art. 970 Hükmü  120

2. Tapu Sicil Verilerine Erişim  122

a. Dar Anlamada Giriş Yetkisi Olan Kişiler  122

b. Geniş Anlamda Erişim Yetkisi Olan Kişiler  123

F. Diğer İlgili Mevzuat  124

§ 5. SONUÇ

SONUÇ  127

Kaynakça  133

Kavramlar Dizini  139

 


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar