Gayrimenkul Hukuku Davaları (2 Cilt Takım)

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Ayşe HAVUTCU - Müslüm AKINCI - Mutlu DİNÇ
ISBN: 9789750269097
540,00 TL 600,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ayşe HAVUTCU, Müslüm AKINCI, Mutlu DİNÇ
Baskı Tarihi 2021/07
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 2640

İki ciltten oluşan Gayrimenkul Davaları adlı eser, kolektif çalışmanın en başarılı örneklerinden biri olmuştur.

Gayrimenkul mülkiyeti, gerek ekonomik değeri gerekse üretim, barınma, ticaret gibi yaşamsal etkinlikler bakımından taşıdığı önem nedeniyle üzerinde uyuşmazlıkların en çok çıktığı hukuki alanı oluşturmaktadır.

Her biri alanında uzman yazarlar tarafından kaleme alınmış, özel hukuk ve kamu hukukunun sentezi niteliğinde olan bu kitapta eşya hukukunun ve idare hukukunun klasik katı ve kuramsal niteliği aşılıp, uygulama ve yargı içtihatları ile pratik yaşamın ihtiyaçlarına cevap bulunmaya çalışılmıştır. Bölüm yazarları, gayrimenkul hukukunun önemli konularını, öğretideki görüşler ve güncel yargı kararları ışığında titizlikle incelemişlerdir.

Gayrimenkul Davaları isimli eser, akademik camiaya hitap ettiği gibi, uygulayıcıların da temel başvuru kaynakları arasında yerini alacaktır.

Konu Başlıkları
Duygu Koçak Diker, Eşya Hukukunun Konusu ve Kapsamı–Ayni Haklar – Mülkiyet Hakkı
Orhan Eroğlu, Birlikte Mülkiyet – El Birliği Mülkiyeti
Cüneyd Altıparmak, Mülkiyet Hakkına Sahip Olabilme Ehliyeti
Özge Uzun Kazmacı – Ayşe Nilay Şenol, Mülkiyet Hakkının Korunması – İstihkak ve El Atmanın Önlenmesi Davası
Eda Şahin, Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu ve Kapsamı
Hülya Atlan Gürer, Taşınmaz Mülkiyetinin Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması
M. Lamih Çelik – Sanem Aksoy Dursun, Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları
H. Kübra Ercoşkun Şenol, Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı
Emel Badur, İntifa – Oturma – Üst Hakkı
Nurcihan Dalcı Özdoğan, Taşınmaz Yükü
Süleyman Kandemir, Taşınmaz Rehni Genel Hükümler – İpotek
Nurten İnce Akman, Yapı Alacaklısı İpoteği
Yıldırım Keser, İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi
Özlem Tüzüner, Taşınmaz Rehini ile Güvence Altına Alınan Ödünç Senetleri
Selin Sert Sütçü, Zilyetlik
Erhan Günay, Tapu Sicili – Tapu Siciline İlişkin Kavramlar ve Sicile Egemen Olan İlkeler
Betül Özlük, Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Ayşe Havutcu, Devre Mülk – Devre Tatil
Erhan Günay, Tapu İptali ve Tescil Davaları
Ahmet Cemal Ruhi, Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi
Ercan Akyiğit, Taşınmaz Satışı Sözleşmesi
İsmail Ercan, İhale ile Satış – İhalenin İptali
Ercan Akyiğit, Bağışlama Sözleşmesi
Ercan Akyiğit, Mal Değişim Sözleşmesi,
Aydın Tekdoğan, Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
Melek Bilgin Yüce, Kamu Malları – Genel Olarak Kamu Malları
Müslüm Akıncı, Kamulaştırma – Kamulaştırmasız El Atma
Mustafa Topaloğlu, Madencilik Faaliyetlerinde Taşınmaz Kullanımının Hukuki Esasları
Şenol Saltık, Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
İçindekiler
Yazar Özgeçmişleri  5
2. Baskıya Önsöz  11
Önsöz  13
Kısaltmalar  37
1. Kısım
MÜLKİYET
1. Bölüm
GENEL HÜKÜMLER
Duygu KOÇAK DİKER  
§1. EŞYA HUKUKUNUN KONUSU VE KAPSAMI  43
§2. AYNİ HAKLAR  47
I. GENEL OLARAK  47
II. UNSURLARI  48
A. Eşya Üzerinde Doğrudan Hakimiyet Sağlaması  48
B. Hakkın Herkese Karşı İleri Sürülebilmesi  50
C. Konusunun Eşya Olması  52
1. Eşyanın Unsurları  52
a. Cismani Olma  53
b. Sınırları Belirlenmiş Olma  56
c. Hakimiyet Altına Alınabilme  57
d. Kişi Dışı Unsurlardan Oluşma  59
2. Eşya Türleri  65
a. Taşınır ve Taşınmaz Eşya  65
b. Misli ve Gayri Misli Eşya  66
c. Tüketime Tabi Olan ve Olmayan Eşya  67
d. Özel Mülkiyete Tabi Olan ve Olmayan Eşya  68
e. Bölünebilen ve Bölünemeyen Eşya  70
f. Sahipli ve Sahipsiz Eşya  71
g. Basit–Birleşik Eşya ve Eşya Birliği  72
III. AYNİ HAKLARA HAKİM İLKELER  74
A. Kamuya Açıklık İlkesi  74
B. Belirlilik İlkesi  75
C. Sınırlı Sayı ve Tipe Bağlılık İlkesi  79
D. Güvenin Korunması İlkesi  80
E. Hak Düşürücü Süreye ve Zamanaşımına Tabi Olmama İlkesi  81
IV. AYNİ HAKKIN TÜRLERİ  81
A. Mülkiyet Hakkı  81
B. Sınırlı Ayni Haklar  82
1. İrtifak Hakları  83
2. Rehin Hakları  86
3. Taşınmaz Yükü  87
§3. MÜLKİYET HAKKI  89
I. KAVRAM  89
II. İÇERİĞİ  92
A. Olumlu İçerik  92
B. Olumsuz İçerik  93
1. İstihkak Davası  94
2. Elatmanın Önlenmesi Davası  101
III. KAPSAMI  106
A. Bütünleyici Parça  108
1. Unsurları  109
a. Maddi Bağlantı  109
b. İşlevsel Bağlantı  113
c. Yerel Adete Uygunluk  115
2. Yasa Gereği Bütünleyici Parça Sayılanlar  116
a. Doğal Ürünler  116
b. Yapılar, Bitkiler, Kaynaklar  118
3. Bütünleyici Parçaya Bağlanan Hukuki Sonuçlar  119
B. Eklenti  122
1. Unsurları  122
a. Dış Bağlantı  122
b. Özgüleme  124
c. Özgülemenin Malikin Arzusuna veya Yerel Adetlere Dayanması  126
2. Eklentiye Bağlanan Hukuki Sonuçlar  126
KAYNAKÇA  129
Orhan EROĞLU  
§4. BİRLİKTE MÜLKİYET – EL BİRLİĞİ MÜLKİYETİ  133
I. BİRDEN FAZLA KİŞİLERİN MÜLKİYET HAKKI  133
A. Tek Kişi Mülkiyeti (Ferdi Mülkiyet) ile Birlikte Mülkiyet Ayrımı  133
B. Birlikte Mülkiyetin Çeşitleri  135
1. Paylı Mülkiyet  135
a. Paylı Mülkiyetin Tanımı, Unsurları ve Kuruluşu  135
aa. Paylı Mülkiyetin Tanımı ve Unsurları  135
bb. Paylı Mülkiyetin Kuruluşu  138
aaa. Paylı Mülkiyetin Taraf İradeleri ile (Hukuki İşlem ile) Kurulması  138
bbb. Paylı Mülkiyetin Yetkili Makamın İşlemi veya Mahkeme Kararı ile Kurulması  139
ccc. Paylı Mülkiyetin Kanun Gereğince Kurulması  140
b. Paylı Mülkiyette Paydaşların Pay Bakımından Hukuki Durumları  141
aa. Pay Oranı  141
bb. Paydaşın Payı Üzerinde Tasarruf Etmesi  143
cc. Paydaşın Pay Üzerindeki Mevcut Haklarını Koruması  148
c. Paylı Mülkiyette Yönetim  151
aa. Genel Olarak Paylı Mülkiyette Yönetim Kavramı  151
bb. Yönetim İşleri  153
aaa. Olağan Yönetim İşleri  153
bbb. Önemli Yönetim İşleri  157
ccc. Olağanüstü Yönetim İşleri ve Tasarruf İşlemleri  165
d. Paydaşların, Paylı Mülkiyete Konu Malın Tamamı Açısından Yetkileri ve Yükümlülükleri  170
aa. Paylı Mülkiyete Konu Malın Tamamı Açısından Paydaşların Yetkileri  170
aaa. Paylı Mülkiyete Konu Maldan Yararlanma ve Paylı Malı Kullanma Yetkisi  170
bbb. Ortak Menfaatleri Koruma Yetkisi  179
bb. Paylı Mülkiyete Konu Malın Tamamı Açısından Paydaşların Yükümlülükleri  183
e. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi  186
aa. Paylı Mülkiyetin Bir veya Birden Fazla Paydaş Açısından Sona Ermesi  186
bb. Paylı Mülkiyetin Tüm Paydaşlar Açısından Sonra Ermesi ve Paylaşma  191
aaa. Genel Olarak  191
bbb. Paylaşma Kavramı ve Paydaşların Paylaşmayı İsteme Hakkı  192
ccc. Paylaşmayı İsteme Hakkına İlişkin Sınırlandırmalar  192
aaaa. Paylı Mülkiyete Konu Malın Sürekli Olarak Belirli Bir Amaca Özgülenmesi  193
bbbb. Paylı Mülkiyete Konu Mal ile İlgili Olarak Belirli Bir Süre Paylaşmanın İstenmeyeceğine Dair Paydaşların Anlaşması  195
cccc. Paylı Mülkiyete Konu Malın Paylaşılması Açısından Zamanın Uygun Olmaması  197
dddd. Paylaşmanın Yasaklandığı Özel Bir Hükmün Bulunması  198
ddd. Paylaşma Şekilleri  199
aaaa. Rızai Paylaşım  199
bbbb. Kazai Paylaşım (Paylaşma Davası/İzale–i Şüyu Davası)  200
i) Paylaşma Davası (İzale–i Şüyu Davası) Kavramı, Konusu ve Hukuki Niteliği  200
ii) Paylaşma Davasının Tarafları  203
iii) Paylaşma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme  206
iv) Paylaşma Davasında Bekletici Sorun Hususu  207
v) Paylaşma Davası ile Paylaşmanın Yapılması  208
a) Aynen Paylaştırma Yolu  208
b) Nakden Paylaştırma Yolu  212
c) Kat Mülkiyetine Geçiş ile Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi Yolu  218
2. Elbirliği Halinde Mülkiyet (İştirak Halinde Mülkiyet)  222
a. Elbirliği Halinde Mülkiyetin Tanımı, Hukuki Niteliği ve Kuruluşu  222
aa. Elbirliği Halinde Mülkiyetin Tanımı ve Hukuki Niteliği  222
bb. Elbirliği Halinde Mülkiyetin Kurulması  224
b. Elbirliği Halinde Mülkiyetin Hükümleri  225
c. Elbirliği Halinde Mülkiyetin Sona Ermesi  230
aa. Genel Olarak Elbirliği Halinde Mülkiyetin Sona Ermesi  230
bb. Miras Ortaklığı Açısından Özel Bazı Durumlar  232
aaa. Mirasçıların Birlikte Hareket Etme Prensibi  232
bbb. Miras Payının Devri  235
ccc. Miras Ortaklığının Sona Erdirilmesi ile İlgili Özel Bazı Durumlar  238
aaaa. Genel Olarak  238
bbbb. Miras Hissesinin Haczi ile Miras Ortaklığının Sona Erdirilmesi  242
KAYNAKÇA  245
Cüneyd ALTIPARMAK  
§5. MÜLKİYET HAKKINA SAHİP OLABİLME EHLİYETİ  253
I. MÜLKİYET HAKKINA SAHİP OLABİLME EHLİYETİ; TÜRKLERİN, YABANCILARIN VE TÜZEL KİŞİLERİN MÜLK EDİNEBİLME KOŞULLARI  253
A. Genel Olarak  253
B. Konuya İlişkin Bazı Temel Kavramlar  267
1. Kişi ve Kişilik Kavramı  267
a. Devletin (Tüzel) Kişiliği  267
b. Kişi Türleri  273
aa. Gerçek Kişiler  274
bb. Tüzel Kişiler  276
aaa. Özel Hukuk Tüzel Kişileri  277
bbb. Kamu Hukuku Tüzel Kişileri  287
cc. Topluluklar  290
2. Ehliyet Kavramı ve Türleri  299
a. Hak Ehliyeti  300
b. Fiil Ehliyeti  302
3. Mülkiyet Türleri ve Kazanma Yolları  306
a. Taşınır Mülkiyeti  307
b. Taşınmaz Mülkiyeti  309
c. Fikri Mülkiyet  311
d. Mülkiyetin Edinilmesi (İktisabı)  313
4. Mülkiyet Hakkına Benzer Kurumlar  316
C. Türk Tabiiyetindeki Kişilerin Durumu  317
1. Genel Olarak  317
2. Kişilere Göre Taşınır ve Taşınmaz Mülkiyet Edinme Ehliyeti  318
a. Gerçek Kişiler Yönünden  318
b. Tüzel Kişilerin Mülkiyet Hakkına Sahip Olma Ehliyeti  340
D. Yabancı Kişiler ve Durumu  364
1. Yabancı Gerçek Kişiler ve Mülk Edinme Ehliyetleri  365
2. Yabancı Tüzel Kişiler ve Mülk Edinme Ehliyetleri  420
E. Fikri Mülkiyeti Edinme Durumu  467
F. Özel Durumlar  469
1. Petrol Araştırmaları Yönünden  470
2. Turizmi Teşvik Yönünden  470
3. Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Yönünden  471
4. Kültür ve Tabiat Varlıkları Yönünden  472
5. Hisse Senetleri Yönünden  473
6. Diğer Hususlar Yönünden  476
Sonuç  479
KAYNAKÇA  484
Özge UZUN KAZMACI – Ayşe Nilay ŞENOL  
§6. MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI – İSTİHKAK VE EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI  487
I. GENEL OLARAK MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI  487
II. TAŞINMAZLARDA İSTİHKAK DAVASI  490
A. Genel Olarak  490
B. Davanın Hukuki Niteliği  493
C. Davanın Tarafları  494
D. İspat Yükü  496
E. Görevli ve Yetkili Mahkeme  497
F. Dava Konusunun Devri  498
III. TAŞINMAZLARDA ELATMANIN ÖNLENMESİ (MÜDAHALENİN MEN–İ) DAVASI  499
A. Genel Olarak  499
B. Hukuki Niteliği  501
C. Elatma Kavramı  501
1. Hukuka Aykırı Müdahale  501
2. Elatma Türleri  505
3. Elatma Davası ile Talep Edilen Husus  509
D. Davanın Tarafları  511
1. Davacı  511
a. Malik  511
aa. Tek Başına Malik  511
bb. Paylı Mülkiyet  513
cc. Elbirliği Halinde Mülkiyet  514
b. Sınırlı Ayni Hak Sahibi  515
c. Kişisel Hak Sahipleri  519
2. Davalı  520
E. İspat Yükü  522
1. Genel Olarak  522
2. Davacının Katlanma Yükümlülüğü Olduğunun İspatı  523
a. Kamu Hukukundan Doğan Mülkiyet Sınırlamaları  523
b. Özel Hukuktan Doğan Mülkiyet Sınırlamaları  524
aa. Komşuluk Hukukundan Doğan Sınırlamalar  524
bb. Sözleşmeden Doğan Ayni veya Şahsi Bir Hak Sebebiyle Katlanma Yükümlülüğü  528
cc. Hakkın Kötüye Kullanılması ve Zorda Kalma  528
3. Mülkiyetin Tescil Dışı Hallerle Kazanıldığının İspatı  528
F. Görevli ve Yetkili Mahkeme  529
G. Dava Konusunun Devri  530
H. Elatmanın Önlenmesi Davasında Zamanaşımı  531
IV. DİĞER DAVALAR  531
A. Genel Olarak  531
B. Mülkiyet Hakkının Korunmasına Yönelik Tespit Davaları  532
1. Genel Olarak Tespit Davası  532
2. Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası  533
3. Diğer Tespit Davaları  534
a. Genel Olarak  534
b. Muhdesatın Tespiti Davası  537
C. Tazminat Davası  540
1. Genel Olarak  540
2. Ecrimisil (Kullanma Tazminatı) Talep Edilmesi ve Bu Talebin Hukuki Niteliği  541
KAYNAKÇA  547
2. Bölüm
TAŞINMAZ MÜLKİYETİ
Eda ŞAHİN  
§1. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU VE KAPSAMI  551
I. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU  551
A. Genel Olarak  551
B. Arazi  553
C. Bağımsız ve Sürekli Haklar  554
D. Kat Mülkiyeti Kütüğüne Kayıtlı Bağımsız Bölümler  555
II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAPSAMI  555
A. Yatay Kapsamı  556
1. Genel Olarak  556
2. Kadastrosu Yapılmış Tapulu Taşınmazlarda Sınır  557
3. Tapusu Olan Kadastrosuz Taşınmazlarda Sınır  561
4. Tapusuz Taşınmazlarda Sınır  564
B. Dikey Kapsamı  564
C. Madde İtibariyle Kapsamı  567
1. Taşınmazın Bütünleyici Parçası Sayılan Şeyler  567
a. Yapılar  567
aa. Prensip  567
bb. Hukuka Uygun Yapı  569
cc. Hukuka Aykırı (Haksız) Yapı  569
aaa. Kavram  569
bbb. Bir Kimse Kendi Arazisindeki Yapıda Başkasının Malzemesini Kullanırsa  570
aaaa. Genel Olarak  570
bbbb. Malzeme Malikinin Malzemesinin Sökülerek Kendisine İadesi Talebi  570
cccc. Malzeme Malikinin Malzeme Mülkiyetinin Kaybı Nedeniyle Uğradığı Zararın Tazmini Talebi  573
dddd. Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Malikine Geçirilmesi Talebi  575
ccc. Bir Kimse Başkasının Arazisindeki Yapıda Kendisinin Malzemesini Kullanırsa  579
aaaa. Genel Olarak  579
bbbb. Arazi Malikinin Malzemenin Sökülüp Kaldırılmasını Talep Hakkı  579
cccc. Tazminat Talebi  581
dddd. Arazi Mülkiyetinin Malzeme Malikine Geçirilmesi Talebi  583
ddd. Bir Kimse Başkasının Arazisindeki Yapıda Bir Başkasının Malzemesini Kullanırsa  585
aaaa. Genel Olarak  585
bbbb. Arazi Malikinin Hakları  585
cccc. Malzeme Malikinin Hakları  585
dddd. Yapıyı Yapan Üçüncü Kişinin Hakları  586
b. Bitkiler  586
c. Kaynaklar  588
2. Taşınmazın Bütünleyici Parçası Sayılmayan Şeyler  590
a. Taşınır Yapı  590
b. Taşınır Bitki  591
c. Üst Hakkı  591
d. Mecralar  593
e. Taşkın Yapı  593
aa. Genel Olarak  593
bb. Arazi Malikinin Arazisine Taşan Yapıya Katlanma Yükümlülüğü  594
cc. Taşan Yapıya Katlanma Yükümlülüğü Bulunması Halinde Taşkın Yapının Hukuki Durumu  600
III. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI  602
A. Genel Olarak Kazanma  602
1. Aslen Kazanma – Devren Kazanma  602
2. Tescille Kazanma – Tescilden Önce Kazanma  603
B. Taşınmaz Mülkiyetinin Tescille Kazanılması  604
1. Genel Olarak Şartları  604
2. Kazanma Sebebi  605
3. Mülkiyeti Devir Borcu Doğuran Sözleşmelerde Şekil ve Şekle Aykırılığın Sonuçları  606
a. Şekil, Şeklin Amacı ve Kapsamı  606
b. Şekle Aykırılık ve Sonuçları  607
4. Mülkiyeti Devir Borcu Doğuran Sözleşmelerde Muvazaa ve Sonuçları  611
5. Mülkiyetin İnançlı Temlik Yoluyla Devri  614
6. Nam–ı Müstear  616
7. Tapusuz Taşınmazlarda Mülkiyeti Devretme  618
KAYNAKÇA  622
Hülya ATLAN GÜRER  
§2. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN ZAMANAŞIMI YOLUYLA KAZANILMASI  625
I. GİRİŞ  625
II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN OLAĞAN ZAMANAŞIMI YOLUYLA KAZANILMASI  628
A. Genel Olarak  628
B. Koşulları  629
1. Taşınmaza İlişkin Koşul  629
2. Zilyede ve Zilyetliğe İlişkin Koşullar  631
a. Zilyetliğin Yolsuz Tescile Dayanması  631
b. Zilyedin İyiniyetli Olması  632
c. Zilyetliğin Malik Sıfatıyla Sürdürülmüş Olması  633
d. Zilyetliğin Davasız Sürmüş Olması  634
e. Zilyetliğin Aralıksız Sürmüş Olması  635
f. Zilyetliğin On Yıl Sürmüş Olması  637
C. Mülkiyetin Kazanıldığı ve Hüküm Doğurduğu An  641
III. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI YOLUYLA KAZANILMASI  643
A. Genel Olarak  643
B. Türk Medeni Kanunu’na Göre Taşınmaz Mülkiyetinin Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması  646
1. Esasa İlişkin Koşullar  646
a. Taşınmaza İlişkin Koşul  646
aa. Tapuya Kayıtlı Olmayan veya Tapuya Kayıtlı Olmakla Birlikte Maliki Tapu Kütüğünden Anlaşılamayan veya Hakkında Gaiplik Kararı Verilmiş Kişilere Ait Bir Taşınmazın Varlığı  646
aaa. Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmaz (TMK m. 713/1)  646
bbb. Tapuya Kayıtlı Olmakla Birlikte Maliki Tapu Kütüğünden Anlaşılamayan veya Hakkında Gaiplik Kararı Verilmiş Kişilere Ait Taşınmaz (TMK m. 713/2)  649
aaaa. Genel Olarak  649
bbbb. Tapu Sicilinin Gerçek Maliki Göstermediği veya Aleniyetini Yitirmiş Olduğu Taşınmazlar  652
i) Malikin Tapu kütüğünden Anlaşılamadığı Taşınmazlar  652
ii) Malik Hakkında Yirmi Yıl Önce Gaiplik Kararı Verilmiş Olan Taşınmazlar  654
iii) Mülkiyeti Sicil Dışında Kazanılmış Olup Açıklayıcı Tescilin Yapılmadığı Taşınmazlar  657
iv) Kötüniyetli Yolsuz Tescil Sahibi Adına Kayıtlı Taşınmazlar  658
bb. Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanılmaya Elverişli Bir Taşınmazın Varlığı  659
aaa. Genel Olarak  659
bbb. Mülkiyeti Zamanaşımıyla Kazanılamayacak Taşınmazlar  660
aaaa. Kamu Malları  660
i) Orta Malı  660
ii) Hizmet Malı  661
iii) Sahipsiz Mallar/Devletin Hüküm ve Tasarrufunda Olan Yerler  661
a) Tarıma Elverişli Olmayan Yerler  662
b) Genel Sular ve Kıyılar  662
c) Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıkları  663
d) Tabii Servet ve Kaynaklar  663
e) Ormanlar  664
bbbb. Zamanaşımıyla Kazanılması Kanunla Yasaklanmış Tapusuz Taşınmazlar  664
i) Kanunları Uyarınca Devlete Kalan Taşınmazlar  664
ii) Özel Kanun Hükümleri Nedeniyle Zamanaşımıyla Kazanılmaya Elverişli Olmayan Taşınmazlar  665
a) Vakıf Taşınmazları  665
b) Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgesinde Bulunan Taşınmazlar  666
b. Zilyetliğe İlişkin Koşullar  666
aa. Genel Olarak  666
bb. Zilyetliğin Malik Sıfatıyla Olması  666
cc. Zilyetliğin Davasız Sürmesi  669
dd. Zilyetliğin Aralıksız Sürmesi  671
ee. Zilyetliğin Yirmi Yıl Sürmesi  672
2. Usule İlişkin Koşullar  674
a. Zilyetliğin İspatı  674
b. Tescil Davası  676
3. Mülkiyetin Kazanıldığı ve Hüküm Doğurduğu An  679
C. Özel Kanunlara Göre Taşınmaz Mülkiyetinin Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması  682
1. Genel Olarak  682
2. 1515 Sayılı Kanuna Göre  682
3. 3402 Sayılı Kanuna Göre  683
a. Genel Olarak  683
b. Tapuya Kayıtlı Taşınmazlarda Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanım
(KK m. 13/1 B–c)  685
c. Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlarda Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanım
(KK m. 14)  687
d. Taşınmaz Mülkiyetinin İmar ve İhya Yoluyla Kazanılması (KK m. 17)  691
KAYNAKÇA  714
M. Lamih ÇELİK – Sanem AKSOY DURSUN  
§3. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLAMALARI  719
I. DEVİR HAKKININ KISITLAMALARI – SATIŞ İLİŞKİSİ DOĞURAN HAKLAR (ÖNALIM– ALIM – GERİ ALIM)  719
A. Önalım (Şuf’a) Hakkı  719
1. Süresi ve Şerhi  722
2. Devredilmesi ve Miras Yoluyla Geçmesi  725
3. İleri Sürülmesi  726
4. Koşulları  732
5. Kullanılması  733
B. Geri Alım (Vefa) Hakkı  756
1. Geri Alım Sözleşmesinin Şekli  757
2. Geri Alım Hakkının Süresi ve Şerhin Etkisi  761
3. Geri Alım Hakkının Devri ve Miras Yoluyla İntikali  764
C. Alım (İştira) Hakkı  767
1. Alım Sözleşmesinin Şekli  768
2. Alım Hakkının Süresi ve Şerhin Etkisi  769
3. Alım Hakkının Devri ve Miras Yoluyla İntikali  769
D. Tescile Zorlama Davaları  771
E. Sonuç  773
II. KOMŞU HAKKI  775
A. Türk Medeni Kanunu Çerçevesinde Komşular Lehine Konulmuş Kısıtlamalar  775
1. Giriş  775
2. TMK m. 737 Hükmüne Göre Taşınmazın Kullanma Tarzına İlişkin Kısıtlamalar  779
a. Genel Olarak  779
b. MK m. 737’ye Göre Taşkınlık Sayılabilecek Müdahaleler  781
aa. Maddi (Olumlu) Müdahaleler  782
bb. Manevi Müdahaleler  784
aaa. Pencere Açmaktan Kaynaklanan Manevi Müdahaleler  786
bbb. Baz İstasyonlarından Kaynaklanan Manevi Müdahaleler  789
cc. Olumsuz Müdahaleler  792
c. Müdahalenin Taşkınlık Sayılması için Gerekli Koşullar  793
3. Kazı ve Yapılara İlişkin Kısıtlamalar  796
4. Komşu Araziye Taşan Ağaç ve Dal Kökleri  798
5. Suların Akış Tarzına Engel Olmama  799
6. Komşu Kaynakları Kesme ve Kirletmekten Kaçınma  801
7. Aynı Kaynaktan Beslenen Komşu Kaynaklar  802
8. Komşuluk İlişkisine Dayanan İrtifak Hakları  802
a. Zorunlu Mecra İrtifakı  803
b. Zorunlu Geçit İrtifakı  809
c. Zorunlu Kaynak İrtifakı  812
9. Komşuluk İlişkisinin Gerekli Kıldığı İş ve Giderlere Katılma  813
B. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu  814
1.Genel Olarak  814
2. Sorumluluğun Şartları  815
a. Genel Olarak  815
b. Davanın Tarafları  817
aa. Davacılar  817
bb. Davalılar  822
c. TMK m. 730’dan Doğan Davalar  827
KAYNAKÇA  834
2. Kısım
SINIRLI AYNİ HAKLAR
1. Bölüm
İRTİFAK HAKLARI VE TAŞINMAZ YÜKÜ
H. Kübra ERCOŞKUN ŞENOL  
§1. TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKI  843
I. İRTİFAK HAKKI VE İRTİFAK HAKKININ TÜRLERİ  843
II. TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKI KAVRAMI, HAKKIN İÇERİĞİ VE KONUSU  850
A. Kavram ve Genel Olarak İçerik  850
B. Konu  855
III. TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKININ KAZANILMASI  860
A. Tescille Kazanma  861
B. Sicil Dışı Kazanma  865
1. İrtifakın Mahkeme Kararıyla Kazanılması  867
2. İrtifakın Kamulaştırma Yoluyla Kazanılması  868
3. Mecra İrtifakının Kazanılması  870
4. Doğrudan Doğruya Kanundan Kaynaklanan Geçit İrtifaklarının Kazanılması  872
C. Zamanaşımı ile Kazanma  873
1. Olağan Zamanaşımı ile Kazanma  873
2. Olağanüstü Zamanaşımı ile Kazanma  874
IV. TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKININ SONA ERMESİ  876
A. Terkinle Sona Erme  876
B. Sicil Dışı Sona Erme  879
1. Yüklü veya Yararlanan Taşınmazın Yok Olması  880
2. Kamulaştırma  881
3. Sürenin Sona Ermesi  882
4. Tescilsiz Kazanılan Mecra İrtifakının ve Doğrudan Doğruya Kanundan Kaynaklanan Geçit İrtifakının Sona Ermesi  883
5. Mahkeme Kararı  883
a. Terkin Borcunun Yerine Getirilmemesi  883
b. Kanundan Doğan Terkini İsteme Hakkı  884
aa. Genel Olarak  884
bb. TMK m. 785’in Amacı ve Hukuki Niteliği  886
cc. İrtifakın Sağladığı Yararın Belirlenmesi  888
dd. İrtifakın Sağladığı Yararın Tamamen Ortadan Kalkması Halinde Terkin
(TMK m. 785/1)  889
ee. İrtifakın Yüküne Oranla Çok Az Yarar Sağlaması Halinde Terkin (TMK m. 785/2)  891
V. TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKININ HÜKÜMLERİ  893
A. Hakkın İçerik ve Kapsamının Belirlenmesi  893
B. Hakkın Kullanılmasına İlişkin Hükümler  898
1. İrtifak Hakkı Sahibine (Yararlanan Taşınmazın Malikine) İlişkin Hükümler  899
a. İrtifak Hakkın Sahibinin Yetkileri  899
b. İrtifak Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri  900
2. Yüklü Taşınmazın Malikine İlişkin Hükümler  902
a. Yüklü Taşınmaz Malikinin Yetkileri  902
aa. Genel Olarak  902
bb. İrtifakın Yerinin Değiştirilmesini Talep Hakkı  903
b. Yüklü Taşınmaz Malikinin Yükümlülükleri  910
3. Yararlanan Taşınmazın İhtiyaçlarının Değişmesi  910
4. Yararlanan veya Yüklü Taşınmazın Bölünmesi  913
a. Genel Olarak Taşınmazın Bölünmesi  913
b. Yararlanan Taşınmazın Bölünmesi  913
c. Yüklü Taşınmazın Bölünmesi  914
KAYNAKÇA  917
Emel BADUR  
§2. İNTİFA – OTURMA – ÜST HAKKI  921
I. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN SINIRLARI  921
A. Genel Olarak Sınırlı Ayni Haklar  921
B. İrtifak Haklarına Uygulanacak Hükümler  923
C. İrtifak Haklarının Çeşitleri  926
D. İntifa Hakkı  927
1. İntifa Hakkının Kazanılması  930
2. İntifa Hakkının Sona Ermesi  931
3. Sona Ermenin Sonuçları  932
a. Geri Verme Yükümlülüğü  932
b. Geri Vermede İntifa Hakkı Sahibinin Sorumluluğu  933
c. İntifa Hakkı Sahibinin Giderleri Talep Hakkı  934
4. İntifa Hakkının Hükümleri  935
a. İntifa Hakkı Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri  935
aa. İntifa Hakkı Sahibinin Hakları  935
aaa. İntifa konusu Taşınmaza Zilyet Olma Yetkisi  935
bbb. İntifa Konusu Taşınmazı Kullanma Yetkisi  935
ccc. İntifa Konusu Taşınmazın Ürünlerinden Yararlanma Yetkisi  936
ddd. İntifa Konusu Taşınmazı Yönetme Yetkisi  938
eee. Resmi Defter Tutulmasını Talep Yetkisi  938
bb. İntifa Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri  938
aaa. Taşınmaza Bakma ve Koruma Yükümlülüğü  938
bbb. Masraf ve Vergi Ödeme Yükümlülüğü  939
ccc. Taşınmazı Sigorta Ettirme Yükümlülüğü  939
b. Malikin Hak ve Yükümlülükleri  940
aa. Malikin Hakları  940
aaa. İntifa Konusu Taşınmaz Üzerinde Tasarruf Yetkisi  940
bbb. Gözetim Yetkisi  940
ccc. Güvence Talep Etme Yetkisi  941
ddd. İntifa Hakkı Sahibinin Taşınmaz Üzerindeki Zilyetliğine Son Verilmesini Talep Yetkisi  942
eee. Resmi Defter Tutulmasını Talep Yetkisi  942
bb. Malikin Yükümlülükleri  943
aaa. Özdeğeri Koruma Amaçlı Önlemleri Alma Yükümlülüğü  943
bbb. Taşınmazın Özdeğerine İlişkin Giderleri Karşılama Yükümlülüğü  943
E. Oturma (Sükna) Hakkı  944
1. Oturma Hakkının Konusu  945
2. Oturma Hakkının Kazanılması ve Sona Ermesi  945
3. Oturma Hakkının Hükümleri  946
F. Üst Hakkı  948
1. Üst Hakkının Kazanılması  949
2. Üst Hakkının Sona Ermesi ve Sona Ermenin Sonuçları  951
3. Üst Hakkının Süresinin Dolmasından Önce Arazi Malikine Devri  952
4. Üst Hakkının Hükümleri  955
KAYNAKÇA  966
Nurcihan DALCI ÖZDOĞAN  
§3. TAŞINMAZ YÜKÜ  967
I. TMK SİSTEMATİĞİ İÇERİSİNDE TAŞINMAZ YÜKÜNÜN YERİ  967
A. Genel Olarak  967
B. Diğer Sınırlı Ayni Haklarla Karşılaştırma  968
C. Taşınmaz Yükü ile Diğer Sınırlı Ayni Haklar Arasındaki Sıra İlişkisi  970
II. TAŞINMAZ YÜKÜNÜN UNSURLARI VE KAPSAMI  979
A. Edim Borcu  980
B. Taşınmazın, Borcun Teminatı Olması  998
III. TAŞINMAZ YÜKÜNÜN ÇEŞİTLERİ  999
A. Kişiye Bağlı Taşınmaz Yükü–Eşyaya Bağlı Taşınmaz Yükü  999
B. Özel Hukuka İlişkin Taşınmaz Yükü–Kamu Hukukuna İlişkin Taşınmaz Yükü  1000
IV. TAŞINMAZ YÜKÜNÜN KAZANILMASI  1001
A. Tescille Kazanım  1001
B. Tescilsiz Kazanım  1002
V. TAŞINMAZ YÜKÜNÜN SONA ERMESİ  1004
A. Genel Olarak  1004
B. Taşınmaz Yükünün Yükten Kurtarma Yoluyla Sona Ermesi  1004
KAYNAKÇA  1007
2. Bölüm
TAŞINMAZ REHNİ
Süleyman KANDEMİR  
§1. GENEL HÜKÜMLER  1009
I. TAŞINMAZ KAVRAMI  1009
A. Bütünleyici Parça (Mütemmim Cüz)  1010
B. Eklenti (Teferruat)  1011
C. Prefabrik Yapılar  1012
D. Müstakil ve Daimî Ayni Haklar (Bağımsız ve Sürekli Haklar)  1016
II. TAŞINMAZ REHNİ  1017
A. Genel Olarak Rehin Hakkı  1017
1. Rehin Hukukuna Hâkim Olan İlkeler  1018
a. Alacağa Bağlılık (Fer’ilik) İlkesi  1018
b. Kamuya Açıklık (Aleniyet) İlkesi  1020
c. Belirlilik İlkesi  1021
d. Teminatın Bölünmezliği İlkesi  1023
e. Öncelik İlkesi  1023
f. Talîlik İlkesi  1023
2. Rehin Hakkının Tanıdığı İmkânlar  1024
3. Rehin Türleri  1025
a. Taşınır Rehinleri  1026
b. Taşınmaz Rehinleri  1027
B. Taşınmaz Rehnine Hâkim Olan İlkeler  1029
1. Kamuya Açıklık (Aleniyet) İlkesi  1029
2. Sabit Dereceler Sistemi İlkesi  1031
a. İlerleme Sistemi  1031
b. Sabit Dereceler Sistemi  1032
§2. İPOTEK  1035
I. KAVRAM  1035
II. TÜRLERİ  1036
A. Üst Sınır İpoteği  1036
B. Anapara İpoteği  1039
C. Sözleşmeye Dayalı Olarak Tesis Edilen İpotek  1041
D. Kanundan Doğan İpotek  1042
E. Yabancı Para İpoteği  1046
F. Müşterek İpotek, Paylı İpotek  1049
G. Üçüncü Kişi Tarafından Verilen İpotek  1053
III. KAPSAMI  1056
A. İpoteğin Alacak Bakımından Kapsamı  1057
B. İpoteğin Taşınmaz Bakımından Kapsamı  1061
IV. TESİSİ  1064
A. Taraflar  1064
B. İpotek Sözleşmesi  1067
V. BAZI ÖZEL DURUMLAR  1076
A. Aile Konutu Üzerine İpotek Tesisi  1076
B. İpotekli Taşınmazın Bölünmesi  1083
C. İpotekli Taşınmazın Devredilmesi  1087
VI. İPOTEK HAKKININ VERDİĞİ YETKİLER  1088
A. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip  1088
B. Lex Commisoria Yasağı  1091
VII. İPOTEĞİN SONA ERMESİ  1093
A. Alacağın Sona Ermesi  1093
B. İpotekli Taşınmazı Devralan Yeni Malikin Talebi  1096
C. Taşınmazın Yok Olması  1096
D. Kamulaştırma ve Süreli İpoteklerde Sürenin Dolması  1096
E. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip  1097
VIII. İPOTEKLE İLGİLİ DAVA ÖRNEKLERİ VE YETKİLİ MAHKEME MESELESİ  1097
SONUÇ  1101
KAYNAKÇA  1102
Nurten İNCE AKMAN  
§3. YAPI ALACAKLISI İPOTEĞİ  1107
I. GİRİŞ  1107
II. TERMİNOLOJİ  1108
III. YAPI İPOTEĞİ TESCİL TALEBİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  1109
A. Şahsi Talep Görüşü  1109
B. Ayni Talep Görüşü  1111
C. Eşyaya Bağlı Borç Görüşü  1112
D. Yenilik Doğuran Hak Görüşü  1114
IV. YAPI İPOTEĞİNİN TARAFLARI  1115
A. Yapı İpoteği Alacaklıları  1115
1. Yüklenici  1115
2. Alt Yükleniciler  1119
3. Zanaatkârlar  1127
4. Yapı İpoteği Hakkından Yararlanabilecek Diğer Kimseler  1127
B. Yapı İşine Katkı Sağlamasına Rağmen Yapı İpoteği Hakkından Yararlanamayanlar  1133
1. Mimarlar ve Mühendisler  1133
2. Yapı İşine Yalnızca Malzeme Temin Edenler  1135
3. Hizmet Sözleşmesi Gereğince Yapı İşinde Çalışanlar  1137
4. Yapı İşine Kredi Sağlayanlar  1138
C. İpotek Borçlusu  1138
V. YAPI İPOTEĞİNİN KONUSU  1141
A. Arazi  1142
B. Tapu Kütüğünde Ayrı Bir Sayfaya Kaydedilen Bağımsız ve Sürekli Haklar  1145
C. Kat Mülkiyeti Kütüğüne Kayıtlı Bağımsız Bölümler  1146
D. Üzerinde Yapı İpoteği Tesis Edilemeyen Taşınmazlar  1149
VI. İPOTEĞİN TESCİLİNİN ŞARTLARI  1151
A. Bir Yapı Alacağının Mevcut Olması  1151
B. Alacağın Malik Tarafından Kabul Edilmiş Olması veya Mahkeme Tarafından Hüküm Altına Alınması  1155
C. Alacak İçin Yeterli Teminat Gösterilmemiş Olması  1158
D. Tescilin Süresi İçinde Gerçekleştirilmesi  1159
VII. YAPI İPOTEĞİNİN TESCİLİ  1164
A. Yapı İpoteğinin Geçici Tescili  1164
B. Yapı İpoteğinin Kesin Tescili  1169
VIII. YAPI İPOTEĞİNDE SIRA  1170
IX. YAPI İPOTEĞİNİN SAĞLADIĞI ÖNCELİK HAKKININ KULLANILMASI  1172
A. Öncelik Hakkını Kullanmanın Koşulları  1172
B. Öncelik Hakkının Kullanışı ve Niteliği  1176
X. YAPI İPOTEĞİNDEN FERAGAT  1181
XI. YAPI İPOTEĞİNİN SONA ERMESİ  1182
XII. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  1182
KAYNAKÇA  1190
Yıldırım KESER  
§4. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİ  1195
I. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ  1195
A. Amaç ve Nitelik  1195
B. Değer Biçilmesi  1196
C. Muacceliyet Bildirimi  1197
D. Malikin Durumu  1198
E. Devir ve Bölünme  1199
II. İRAT SENEDİ  1199
A. Amaç ve Nitelik  1199
B. Sorumluluğun Sınırı  1201
C. Devletin Sorumluluğu  1201
D. Yükten Kurtarma  1202
E. Borç ve Mülkiyet  1203
F. Bölünme  1204
III. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ  1204
A. Alacağın Niteliği  1205
1. Kayıtsız Şartsız Para Alacağı Olması  1205
2. Alacağın Türk Parası Olarak Gösterilmesi Zorunluluğu  1205
3. Mevcut Borç İlişkisinin Yenileme ile Sona Ermesi  1206
4. Paraya Çevrilmesi  1207
B. Rehin Kurulması  1207
C. Ortak Temsilci Atanması  1209
D. Güvenin Korunması  1210
E. Alacaklı ve Borçlu Arasındaki İlişki  1211
1. Zilyet Olmak  1211
2. Borçlunun Defileri  1212
a. Mutlak Defiler (Objektif Defiler)  1212
b. Kişisel Defiler  1213
3. Götürülecek Borç Olması  1213
4. Borcun ve Borca Bağlı Faizlerin Ödenmesi  1213
5. Hukuki İlişkide Değişiklikler  1214
F. Sona Erme  1215
IV. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  1216
V. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER  1217
KAYNAKÇA  1219
Özlem TÜZÜNER  
§5. TAŞINMAZ REHİNİ İLE GÜVENCE ALTINA ALINAN ÖDÜNÇ SENETLERİ  1221
GİRİŞ  1221
I. TÜRK MEDENÎ KANUNU’NDA TAŞINMAZ REHİNİYLE GÜVENCE ALTINA ALINAN ÖDÜNÇ SENEDİ  1223
II. TÜRK MEDENÎ KANUNU’NUN 930 ve 970’İNCİ MADDELERİNDE ÖNGÖRÜLEN REHİNLİ TAHVİLLERİN AYIRT EDİLMESİ  1229
III. MUKAYESELİ HUKUKTA, ÖZELLİKLE İSVİÇRE HUKUKU’NDA TAŞINMAZ REHİNİYLE GÜVENCE ALTINA ALINAN ÖDÜNÇ SENEDİ  1230
IV. TÜRK MEDENÎ KANUNU’NUN 930 İLE 938 ARASI HÜKÜMLERİNE YÖNELEN ELEŞTİRİLER  1235
SONUÇ  1237
KAYNAKÇA  1240
Kavramlar Dizini  1243
İçindekiler
Yazar Özgeçmişleri  1261
2. Baskıya Önsöz  1267
Önsöz  1269
Kısaltmalar  1301
3. Kısım
ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ
1. Bölüm
ZİLYETLİK
Selin SERT SÜTÇÜ  
I. ZİLYETLİĞİN TANIMI  1307
II. ZİLYETLİĞİN UNSURLARI  1314
A. Fiili Hakimiyet (Corpus)  1314
B. Zilyet Olma İradesi (Animus)  1316
III. ZİLYETLİĞİN KONUSU  1317
IV. ZİLYETLİĞİN HUKUKİ NİTELİĞİ  1318
A. Hak Görüşü  1318
B. Hukuki Durum Görüşü  1319
V. ZİLYETLİĞİN ÇEŞİTLERİ  1319
A. Zilyet Sayısına Göre  1319
1. Tek Kişi Zilyetliği  1319
2. Çok Kişinin Zilyetliği  1320
B. Asli–Feri Zilyetlik  1320
C. Dolaylı Zilyetlik– Dolaysız Zilyetlik  1322
D. Eşya Üzerinde – Doğal Güçler Üzerinde – Hak Üzerinde Zilyetlik– Sanal Zilyetlik  1324
E. Eşyayı Zilyet Dışında Elinde Tutanlar  1325
F. Haklı Zilyetlik – Haksız Zilyetlik  1326
VI. ZİLYETLİĞİN FONKSİYONLARI  1326
A. Toplumsal Düzeni ve Huzuru Sağlama Fonksiyonu  1326
B. Aleniyeti Sağlama Fonksiyonu  1326
VII. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI  1327
A. Genel Olarak  1327
B. Aslen Kazanma  1327
C. Zilyetliğin Devren Kazanılması  1328
1. Teslimle Zilyetliğin Kazanılması  1328
a. Zilyetliğin Hazır Olanlar Arasında Teslimle Kazanılması  1329
aa. Malın Teslimi (TMK m. 977)  1329
bb. Araçların Teslimi (TMK m. 977)  1330
cc. Fiili Hakimiyet Sağladığı Varsayılan Anlaşma Yoluyla Teslim (TMK m. 977)  1330
b. Zilyetliğin Hazır Olmayanlar Arasında Teslimle Kazanılması  1330
2. Zilyetliğin Teslimsiz Kazanılması  1331
a. Kısa Elden Teslim  1331
b. Hükmen Teslim  1332
c. Zilyetliğin Havalesi  1333
d. Eşyayı Temsil Eden Senetlerin Devri  1335
e. Zilyetliğin Miras Yoluyla Devri  1336
VIII. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI  1336
A. Zilyetliğin Temelindeki Haktan Bağımsız Korunması  1336
1. Zilyedin Kuvvet Kullanma Hakkı  1336
2. Zilyetlik Davaları  1338
a. Saldırıyı Önleme Davası  1339
b. Saldırıyı Sona Erdirme Davası  1340
c. Tazminat Davası  1340
d. Geri Verme (Yedin İadesi) Davası  1341
3. Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması  1345
B. Zilyetliğin Temelinde Yer Aldığı Varsayılan Hak Sebebiyle Korunması  1352
1. Taşınırlar Bakımından  1353
a. Mülkiyet Karinesi  1353
b. Sınırlı Ayni Hak Karinesi  1354
c. Alacak Hakkı Karinesi  1354
2. Taşınmazlar Bakımından  1355
3. Zilyetlikten Doğan Hak Karinelerinin Sonuçları  1356
a. İddia ve Savunma Yönünden  1356
b. Hak Karinelerinin Ayni Hak Kazandırıcı Etkisi  1356
4. Taşınır (Menkul) Davası  1363
a. Genel Olarak  1363
b. Taşınır Davasının Özellikleri  1363
c. Taşınır Davası Sonucunda Geri Vermekle Yükümlü Olan Zilyetlerin Durumu  1368
5. İstihkak Davası  1377
IX. ZİLYETLİĞİN SONA ERMESİ  1378
KAYNAKÇA  1382

2. Bölüm
TAPU SİCİLİ
Erhan GÜNAY  
I. TAPU SİCİLİNE İLİŞKİN KAVRAMLAR VE SİCİLE EGEMEN OLAN İLKELER  1385
A. Tapu Sicili  1385
B. Taşınmazların Tapu Siciline Kaydı  1387
C. Tescil Tanımı  1388
D. Tescilin Konusu  1390
E. Tescil Koşulları  1390
1. Tescil İstemi  1390
2. Geçerli Hukuki Neden  1391
3. Tescil İsteminde Bulunanın Yetkili ve Hukuki Sebebin Geçerli Olduğunu Belgelemesi  1394
4. Hakların Tescili  1395
5. Tescilin Etkisi  1396
6. Tescilin Sonuçları  1398
7. Tapu Tahsis Belgesine Dayanarak Tescil İsteminin Koşulları  1399
F. Terkin  1402
G. Şerhler  1404
1. Kişisel Hakların Şerhi  1405
2. Tasarruf Yetkisi Kısıtlanmasında Şerh  1407
3. Geçici Tescil Şerhi  1408
H. Beyanlar  1409
I. Tapu Siciline Egemen Olan İlkeler  1412
1. Aynilik İlkesi  1412
2. Tescil İlkesi  1413
3. Nedensellik İlkesi  1413
4. İstek İlkesi  1415
5. Açıklık İlkesi  1416
6. Tapu Siciline Güven İlkesi  1417
7. Devletin Sorumluluğu İlkesi  1427
İ. Yabancıların Türkiye’de Mülkiyet Edinmesi  1429
Betül ÖZLÜK  
§1. KAT MÜLKİYETİ – KAT İRTİFAKI  1431
I. KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA GÖRE KAT MÜLKİYETİ KAVRAMI  1433
A. Bağımsız Bölüm  1434
B. Bağımsız Bölüme Bağlanmış Olan Eklentiler  1435
C. Arsa Payı  1436
D. Ortak Yerler  1438
E. Anataşınmaz (Anagayrimenkul)  1439
F. Anayapı  1439
II. KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI  1439
A. Hukukî İşlemle Kat Mülkiyetinin Kurulması  1440
1. Talep  1440
2. Talebe Eklenmesi Gereken Belgeler  1442
a. Mimarî Proje  1442
b. Yapı Kullanma İzni  1442
c. Yönetim Planı  1443
3. Resmî Senet  1444
4. Kat Mülkiyetinin Tescili  1445
B. Kat Mülkiyetinin Mahkeme Kararı ile Kurulması  1446
C. Kat Mülkiyetinin Kat İrtifakına Dayalı Olarak Kurulması  1446
1. Kat İrtifakı  1447
a. Kat İrtifakı Kavramı ve Hukukî Niteliği  1447
b. Kat İrtifakının Kurulması  1448
c. Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları ve Borçları  1450
d. Kat İrtifakının Sona Ermesi  1451
2. Kat İrtifakına Dayalı Olarak Kat Mülkiyetinin Kurulması  1451
III. KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ  1452
IV. KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  1455
A. Kat Maliklerinin Hakları  1455
1. Bağımsız Bölümler Üzerindeki Hakları  1455
2. Ortak Yerler Üzerindeki Hakları  1456
B. Kat Maliklerinin Yükümlülükleri  1457
1. Bağımsız Bölümlerde Yükümlülükleri  1457
2. Anataşınmaz ve Ortak Yerlerde Yükümlülükleri  1459
3. Genel Giderlere Katılma Yükümlülüğü  1460
V. KAT MÜLKİYETİNİN YÖNETİMİ  1462
A. Kat Malikleri Kurulu  1462
1. Kurulun Niteliği, Yetkileri ve Toplanması  1462
2. Kurulun Kararları  1464
a. Oybirliği Aranan Haller  1464
b. Beşte Dört Çoğunluk Kararı Aranan Haller  1465
c. Çifte Çoğunluk (Sayı ve Arsa Payı Çoğunluğu) Kararı Aranan Haller  1465
d. Oyçokluğu Aranan Hal  1467
B. Yönetici  1468
1. Yöneticinin Atanması  1468
2. Yöneticinin Görevleri  1469
3. Yöneticinin Hakları  1470
C. Denetçi  1472
VI. TOPLU YAPILAR  1472
A. Tanım  1472
B. Hüküm ve Sonuçları  1473
KAYNAKÇA  1475
Ayşe HAVUTCU  
§2. DEVRE MÜLK – DEVRE TATİL  1477
I. GİRİŞ  1477
II. TERMİNOLOJİ  1487
III. DEVRE MÜLK HAKKI  1488
A. 3227 Sayılı Kanundan Önceki Durum ve Devre Mülk Hakkının Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamında Düzenlenmesine Yönelik Eleştiriler  1488
B. Devre Mülk Hakkının Tanımı, Unsurları, Hukuki Niteliği  1489
1. Devre Mülk Hakkının Tanımı ve Unsurları  1489
a. Devre Mülk Hakkının “Mesken” Olarak Kullanılmaya Elverişli “Taşınmaz Mal” Üzerinde Kurulması  1490
b. Hakkın Konusu Taşınmaz Üzerinde Müşterek Mülkiyet Şeklinde Toplu Mülkiyet İlişkisinin Bulunması  1491
c. Taşınmazdan Münhasıran Yararlanma Hakkının Yılın Belirli Dönemlerinde Mevcut Olması  1492
d. Müşterek Mülkiyet Payına Tanımlanan Devrelerde Yararlanma Hakkının İrtifak Hakkına Bağlanması  1493
2. Devre Mülk Hakkının Hukuki Niteliği  1493
C. Devre Mülk Hakkının Kurulması  1495
1. Genel Bilgi  1495
2. Devre Mülk Sözleşmesi  1502
a. Devre Mülk Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  1502
b. Devre Mülk Sözleşmesinin Şekli  1502
c. Devre Mülk Sözleşmesinin İçeriği  1503
3. Resmi Senet Düzenlenmesi  1505
4. Devre Mülk Hakkının Tescili  1506
5. Beyanlar Hanesine Yapılacak Kayıtlar  1507
D. Devre Mülk Hakkının Hükümleri  1507
1. Genel Olarak  1507
2. Devre Mülk Hakkı Sahiplerinin Hakları  1508
a. Kullanma Hakkı  1508
b. Kullanım Hakkının Başkasına Bırakılabilmesi  1508
c. Devre Mülk Hakkının Devredilebilmesi ve Mirasçılara İntikal Etmesi  1509
d. Devre Mülk Üzerinde Hakkın Niteliği ile Bağdaşan Ayni Haklar Kurabilme  1509
e. Ön Alım Hakkını Kullanabilme  1510
f. Diğer Haklar  1510
3. Devre Mülk Hakkı Sahiplerinin Yükümlülükleri  1511
a. Genel Olarak  1511
b. Masraflara Katılma Yükümlülüğü  1511
c. Devre Mülkü Boşaltma Yükümlülüğü  1512
E. Devre Mülk Sisteminde Yönetim  1514
1. Genel Olarak  1514
2. Yönetici  1515
F. Devre Mülk Hakkının Sona Ermesi  1516
IV. DEVRE MÜLK HAKKININ TÜKETİCİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  1518
A. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Devre Mülk Sözleşmesinin Devre Tatil Sözleşmesinin Bir Çeşidi Olarak Kanun Kapsamına Alınması  1518
B. Devre Mülk Satış Sözleşmesine Devre Tatil Sözleşmesinin Bir Çeşidi Olarak Kanunun Uygulanması İçin Tüketici İşlemi Niteliğinde Olması Gereği  1519
C. Devre Mülk Satış Sözleşmelerinde Alıcının Tüketici Olarak Korunması  1523
1. Genel Olarak Devre Mülk Satış Sözleşmelerinde Alıcının Tüketici Olarak Korunması İhtiyacı  1523
2. Devre Mülk Hakkına Konu Taşınmazın Ön Ödemeli Satışlarında Tüketiciyi Koruyucu Düzenlemeler  1527
a. Yapı Ruhsatı Alınmadan Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmesi Yapma Yasağı  1527
b. Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü  1527
c. Ön Ödemeli Devre Mülk Sözleşmesinin Şekli  1532
d. Satıcı veya Sağlayıcının Teminat Sağlama Yükümlülüğü  1542
e. Sözleşmeden Dönme Hakkı  1543
aa. Devir ve Teslim Tarihine Kadar Tüketicinin Dönme Serbestisi  1543
bb. Proje Değişikliği Nedeniyle Dönme Hakkı  1544
f. Devir ve Teslim Süresinin Azami 36 Ay Olması  1544
3. Devre Mülk Hakkı Alıcısının Sözleşmeden Cayma Hakkı  1545
4. Devre Mülk Alıcısının Diğer Hakları  1548
V. SONUÇ  1550
KAYNAKÇA  1552
3. Bölüm
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI
Erhan GÜNAY  
I. MEDENİ/TAPU/KADASTRO KANUNU KAPSAMINDA KALAN TAPU İPTAL VE TESCİL İLE KAYIT DÜZELTME DAVALARI  1553
GİRİŞ  1553
A. Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğuna İlişkin Tazminat Davası (TMK m. 1007)  1553
1. Giriş  1553
2. İlgili Madde  1555
3. Açıklama  1555
a. Davada Husumet  1555
b. Davanın Koşulları  1557
c. Hak Düşürücü Süre  1560
d. Yargı Yeri (Görev ve Yetki)  1563
e. Hazinenin Sorumlu Tutulmayacağı Haller  1564
f. Uygulamaya Yansıyan Sorumluluk Halleri  1566
B. Tapu Kaydındaki Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Davası (TMK m. 1027)  1567
1. Giriş  1567
2. İlgili Madde  1568
3. Açıklama  1569
a. İdari Yoldan Düzeltme  1569
b. Adli Yargı Yoluyla Düzeltme  1573
aa. Görev  1574
bb. Yetki  1576
cc. Çekişmesiz Yargı İşi  1577
dd. Davacı  1578
ee. Davalı  1581
ff. İstek Konusu  1582
gg. Davada İzlenmesi Gereken Yöntem  1583
hh. Harç, Vekalet Ücreti ve Yargılama Gideri  1585
ıı. Kararın Niteliği  1586
ii. Uygulamaya yansıyan uyuşmazlıkların içtihatlar ışığında yanıtlanması  1588
C. Kadastro Kanununa Göre Hataların Düzeltilmesi (3402 s. K m. 41)  1589
1. İlgili Madde  1589
2. Açıklama  1590
a. Düzeltmeye Karşı Dava Yolu  1591
b. Görev  1591
c. Yetki  1592
d. Dava Açma Süresi  1592
e. Davacı  1594
f. Davalı  1594
g. İstek Konusu  1594
h. Hüküm  1595
ı. Uygulama Kadastrosuna İtiraz  1596
D. Yolsuz Tescil/Terkin/Değişikliğe Dayalı Tapu İptal Davası (TMK m. 1025)  1597
1. Giriş  1597
2. İlgili Madde  1598
3. Açıklama  1598
a. Dava Açılmasına Konu Kayıtlar  1600
b. Davaya Konu Yapılmayacak Kayıtlar  1600
c. Davada Dayanılan Hukuki Nedenler  1601
d. Usul Hükümleri  1602
aa. Görev  1602
bb. Yetki  1604
cc. Davacı  1606
dd. Davalı  1608
ee. İstek Konusu  1613
ff. Kanıt Yükü  1613
gg. Hüküm  1616
hh. Harç, Vekalet Ücreti ve Yargılama Gideri  1618
ıı. Dava Hakkının Kullanılmasında Süre  1619
E. Üçüncü Kişiye Karşı Yolsuz Tescile Dayalı Tapu İptali Davası (TMK m. 1023, 1024)  1620
1. Giriş  1620
2. İlgili Madde  1621
3. Açıklama  1621
a. Genel Olarak  1621
b. Baştan İtibaren Yolsuz Tesciller  1622
aa. Hukuki Sebepten Yoksun Tesciller  1622
bb. Bağlayıcı Olmayan Bir Hukuki İşleme Dayalı Tescil  1623
cc. Tasarruf Yetkisi ve Hukuki Sebebin Varlığının Belgelenmemiş Olması  1625
dd. İstem Olmadan Yapılan Tescil  1629
ee. Sicildeki Yolsuz Değişiklikler  1630
c. Sonradan Yolsuz Hale Gelen Tescil veya Hukuki Kıymetini Kaybeden Tescil  1630
d. İyi Niyetli Üçüncü Kişinin Kazanımının Korunması  1631
e. İyi Niyet Kuralının İşlemediği Olgulara Örnekler  1635
f. Usul Hükümleri  1636
aa. Görev  1636
bb. Yetki  1636
cc. Davacı  1636
dd. Davalı  1636
g. İyiniyetin Korunmadığı Olgular  1636
F. Çifte Tapulu Taşınmazdan İntikal Eden Tapu Kaydının İptali  1640
1. Açıklama  1640
a. Çifte Kayıt Halinde TMK m. 1023 (MK m. 931) Uygulanamaz  1640
b. Çifte Kayıt Halleri  1642
aa. Mükerrer Kadastro Tespiti  1642
bb. Tapuda Kayıtlı Taşınmazın Zilyetlikle Edinilmesi  1642
cc. Tapulu Yerin Tekrar Senetsizden Tescili  1642
c. Üçüncü Kişinin Edinimi  1643
d. Çifte Tapu Kavramının Kapsamı ve Sonuçları  1643
G. Taşınmaz Sınır ve Yüzölçümü Düzeltilmesi Davası (Tapu K m. 31)  1645
1. Giriş  1645
2. İlgili Madde  1646
3. Açıklama  1646
a. Davanın Koşulları  1646
aa. Taşınmazın Ölçekli Krokisi Bulunmamalı  1646
bb. Taşınmazın Gerçek Yüz Ölçümü Sicildeki Miktardan Fazla Olmalı  1647
cc. Kayıttaki Sınır ve Yüzölçümü Evvelce Bir Dava İle Düzeltilmemiş Olmalı  1647
dd. Taşınmazın Sınırları Sabit Olmalı  1647
b. Davada Usul Hükümleri  1648
aa. Görev  1648
bb. Yetki  1648
cc. Davacı  1648
dd. Davalı  1648
ee. İstek Kapsamı  1649
ff. Dava Harcı ve Vekalet Ücreti  1651
gg. Davada Araştırma Yöntemi ve Karar  1651
H. Tapu Sicilinde Kayıtlı Taşınmazda Cins Değişikliği Davası  1652
1. İlgili Maddeler  1652
2. Açıklama  1654
a. Cins Değişikliğinin Öncelikle İdarece Yapılan Bir İşlem Olduğu  1654
b. Cins Değişikliğinin Nasıl Yapılacağı  1654
c. Adli Yargıda Dava Açılması  1655
II. BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA KALAN SÖZLEŞME NEDENİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARI  1657
A. Taşınmaz Satış Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali/Tescil Davaları  1657
1. Giriş  1657
2. İlgili Madde  1657
3. Açıklama  1658
a. Taşınmaz Satışının Konusu  1658
b. Taşınmaz Satışının Şekli  1660
c. Harici Satışa Bağlanan Sonuçlar  1662
d. Vekil Aracılığıyla Satış  1664
e. İhale İle Satış  1665
f. Harici Satış Sözleşmesinin Sağladığı Kişisel Hakkın Kapsamı  1666
B. Kat Karşılığı Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davaları  1668
1. İlgili Madde  1668
2. Açıklama  1668
a. Tapulu Taşınmaz Mülkiyetinin Devrine İlişkin Sözleşmelerde Şekil  1668
b. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmenin Hüküm ve Sonuçları  1671
c. Uygulamaya Yansıyan Fesih ve Tapu İptal Tescile İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümü  1673
aa. Sözleşmenin Feshi  1673
bb. Tapu İptal/Tescil  1681
d. Arsa Payı Düzeltilmesi Davası  1699
aa. Görev  1700
bb. Yetki  1700
cc. Davacı  1700
dd. Davalı  1700
ee. Dava Açma Süresi  1700
ff. Karar  1700
C. Sözleşmede İrade Fesadı ve Ehliyetsizlik Nedenlerine Dayalı Tapu İptal/Tescil Davaları  1708
1. İrade Fesadı Nedenleri  1708
a. Borçlar Kanunu Kapsamında İradeye Fesat Karıştırma Nedenleri  1710
aa. Aşırı Yararlanma (Gabin)  1710
bb. Yanılma (Aldanma)  1715
cc. Aldatma (Hile)  1717
dd. Korkutma  1719
ee. İrade Bozuklukların Giderilmesi  1721
ff. Muvazaa  1725
gg. Ehliyetsizlik  1727
D. İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil  1728
1. İnanç Sözleşmesi ve Muvazaa  1728
a. Tanımı  1729
b. Niteliği  1729
c. Kanıtlanması  1730
d. Husumet  1731
e. Zamanaşımı  1732
f. Sözleşmenin Geçersizliği  1733
2. Nam–ı Müstear (Takma Ad) ve Muvazaa  1734
a. Niteliği ve Kanıt Şekli  1735
b. Temsil ve Vekalet İlişkisi  1736
E. Önalımdan ve Önalımda Muvazaadan Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davası  1737
1. Tanımı  1737
2. Önalım Hakkının Hukuki Niteliği  1739
a. Hukuki Niteliği  1739
b. Önalımda Amaç  1740
3. Yasal Önalım Hakkının Kullanılmasında Kurallar  1741
a. Paydaşlar Arasında Pay Satışı  1742
b. Payın Üzerinde İntifa Hakkı Kurulması, Diğer Paydaşlara Önalım Hakkı Vermez  1742
c. Payın Cebri İcra Yoluyla Satışı  1743
d. Payın Hibe veya Takasa Konu Edilmesi  1744
e. Pay Satışının İrade Bozukluğu İle Feshi  1748
f. Paydaşlık Sıfatının Kalkması  1748
g. Tapuda Aynı İşlem İle Pay Satın Alma  1749
h. Payın Satana Geri Verilmesi  1749
ı. Hak Doğduktan Sonra Payın Hibesi  1750
i. Payın Ardı Sıra Satılması  1750
j. Satış Vaadinde Bulunan Paydaşın Önalım Hakkı  1752
k. Tüm Paydaşlarca Birlikte Önalım Hakkının Kullanılması  1752
l. Dava Sırasında Paydaşlığın Ortadan Kaldırılması Halinin Önalım Davasına Etkisi  1753
m. Payın Tüm Mirasçılar Adına Tescili Hali  1753
n. Elbirliği Mülkiyetinde Önalım Davasının Açılması  1753
o. Danışık İşlemi İptal Ettiren Mirasçının Önalım Hakkı  1755
ö. Önalım Hakkının Kullanılması İçin Payın Davalı Üzerinde Tapuda Tescilini Beklemek Gerekmez  1755
4. Önalım Hakkının Türleri ve Madde Numaraları  1756
a. Türk Medeni Kanununda Yasal Önalım Hakkı  1757
5. Yargılama Süreci  1758
a. Dava Şartı ve Hakkı  1758
b. Önalım Hakkının Kullanılmayacağı Haller  1762
c. Önalımda İstek Konusunun Kapsamı  1768
d. Görev  1768
e. Yetki  1769
f. Davacı  1769
g. Davalı  1772
h. Hak Düşürücü Süre  1776
ı. Yargılama Sürecinde İşlemler  1785
i. Önalım Davalarında İspat  1792
6. Önalım Davalarında Muvazaa Türleri  1794
a. Satış İşleminde Muvazaa  1795
b. Satış Bedelinde Muvazaa  1800
F. Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası  1804
1. Genel Olarak  1804
2. Hukuksal Dayanak  1806
3. Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Davalarda Usul İşlemleri  1809
a. Yetkili Mahkeme  1809
b. Görevli Mahkeme  1810
c. Dava Açma Süresi  1811
d. Davada İstem Kapsamı  1812
e. Dava Değeri  1819
f. Davada Taraflar  1819
g. Davada Kanıtlar  1828
4. Muris Muvazaasının İstisnaları  1831
a. Elden (Gizli) Bağış Olgusu  1831
b. Denkleştirmeye Tabi Bağış  1832
c. Evlilik Sözleşmesindeki Bağış ya da Bağış Vaadi  1834
d. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Varlığı  1834
e. Kadastro Tespiti Sırasında Murisin İrade Beyanı  1835
f. Tapusuz Taşınmazlar ve Taşınır Mallarda  1835
g. Murisin Evlat Edinmesine Karşı Çıkan Mirasçıların Muvazaa İddiası  1836
h. Murisin Borçlandırıcı İşlem Yapması  1837
5. Kararın Niteliği  1838
G. Tenkis Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası (TMK m. 560–571)  1839
1. Giriş  1839
2. Davada Usul Hükümleri  1842
a. Görev  1842
b. Yetki  1842
c. Davacı  1842
d. Davalı  1845
e. İspat Yükü  1845
f. Dava Açma Süresi  1847
g. İstek Kapsamı  1848
h. Tenkis Kararının İçeriği  1851
3. Tenkise Tabi Tasarruflar  1853
a. Ölüme Bağlı Tasarruflar  1853
b. Sağlar Arası Kazandırmalar  1854
c. Saklı Payı Zedeleyen Belirli Mal Vasiyetinin Tenkisi  1862
d. Hayat Sigortalarında Sigorta Alacağının Tenkisi  1864
e. İntifa Hakkı ve İrat Borcunun Tenkisi  1864
f. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ve Tenkis  1865
4. Tenkiste Tertip ve Sıra  1866
a. Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisinde Tertip ve Sıra  1867
b. Sağlar Arası Kazandırmaların Tenkisinde Tertip ve Sıra  1869
c. En Son Sırada Tenkis  1870
d. Tenkis Hesaplama Yöntemi  1870
5. Tenkiste Geri Verme  1871
a. Sağlar Arası Tasarrufların Tenkisinde Geri Verme Yükümlülüğü  1871
b. Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisinde Geri Verme Yükümlülüğü  1871
H. Temsil Yetkisinin Kullanılmasından Kaynaklanan Tapu İptal/Tescil Davaları  1872
1. Tasarruf Yetkisi ve Hukuki Sebebin Varlığının Belgelenmemiş Olması  1872
2. Vekalet Sözleşmesinin Niteliği, Türleri ve Unsurları  1873
3. İlgili Madde  1876
4. Tapuda İşlem Yapmada Yetki  1878
5. Usul Hükümleri  1881
a. Görev  1881
b. Yetki  1881
c. Davacı  1881
d. Davalı  1881
e. İstek Kapsamı  1881
f. Davada Araştırılacak Hususlar  1881
I. Aile Konutu Şerhinin Tapuda Konulması Davası  1881
1. Giriş  1881
2. İlgili Madde  1882
3. Usul Kuralları  1883
a. Görev  1883
b. Yetki  1883
c. Yargı Türü  1883
d. Aile Konutu Şerhi Konulamayacak Durum  1884
e. Özgüleme İstemi  1884
KAYNAKÇA  1892
4. Kısım
ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ
1. Bölüm
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ
Ahmet Cemal RUHİ  
I. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ  1897
A. Mevzuat  1897
B. Tanımı  1901
C. Hukuki Niteliği  1902
1. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Bir Önsözleşmedir  1902
2. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Kişisel Bir Hak Doğurur  1902
3. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Yasal Dayanağı  1902
4. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmensin Noterde Düzenleme Şeklinde Yapılması Gerekir  1902
5. Taraflara Sağladığı Haklar  1903
D. Önemi  1903
E. Şekli  1903
F. Çeşitleri  1908
G. Diğer Sözleşme Türlerinden Farkı  1908
1. Taşınmaz Satış Sözleşmesinden Farkı  1908
2. Trampa Sözleşmesinden Farkı  1909
3. Alım (İştira), Geri Alım (Vefa) ve Önalım (Şuf’a) Sözleşmelerinden Farkı  1909
4. Miras Hakkının Devri Sözleşmesinden Farkı  1909
H. Sözleşmenin Kurulması  1910
1. Genel Bilgi  1910
2. Vaat Borçlusu  1910
3. Vaat Alacaklısı  1913
I. Sözleşmenin Konusu  1915
İ. Sözleşmenin Yapılması  1916
J. Teminat Amacıyla Yapılan Sözleşmelerin Hükmü  1917
K. Sözleşmenin Vekil Eliyle Yapılması  1918
1. Genel Bilgi  1918
2. Azledilmiş Vekilin Yaptığı Sözleşmenin Bağlayıcılığı  1919
L. Şarta Bağlı Sözleşmeler  1923
M. Sözleşmeden Dönme Cezası  1923
II. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI  1924
A. Tapu İptal ve Tescil Davası  1924
1. Mevzuat  1924
2. Genel Bilgi  1925
3. Yargılama Aşamasında Elbirliği Ortaklığının Çözülmesi  1928
4. Tescil İsteminde İfa Olanağının Bulunmaması Halinde Tazminat İstemi  1929
5. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davaları  1931
6. Ödenmeyen Bedelin Tespiti  1933
B. İfa Olanağının Bulunmadığı Haller  1933
1. İmara Aykırı Yapılar  1933
2. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’ndaki Kısıtlama  1934
3. 1164 Sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’daki Kısıtlama  1935
4. 5543 Sayılı İskân Kanunu’ndaki Kısıtlama  1936
5. 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanuna Tabi Taşınmazlar  1936
6. 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’ndaki Kısıtlama  1937
7. 442 Sayılı Köy Kanunu’ndaki Kısıtlama  1937
8. 2644 sayılı Tapu Kanunu’ndaki Kısıtlama  1938
9. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ndaki Kısıtlama  1939
10. 6831 Sayılı Orman Kanunu’ndaki Kısıtlama  1940
C. Satış Vaadi Sözleşmesinin Tapuya Şerhi Ve Sonuçları  1940
1. Mevzuat  1940
2. Genel Bilgi  1940
3. Satış Vaadi Şerhinin Tapuya İşlenmesi  1943
a. Genel Bilgi  1943
b. Satış Vaadi Şerhinin Tesisi İçin İstenen Belgeler  1943
c. İşlem Aşamaları  1944
d. İşlemin Mali Yönü  1944
4. Şerh İşleminin Terkini  1944
a. Genel Bilgi  1944
b. Terkin İşleminin Aşamaları  1945
c. Terkin İşleminin Mali Yönü  1945
d. Konu İle İlgili Genelge  1945
D. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi İle Önalım Hakkının Karşı Karşıya Gelmesi Durumu  1946
E. Taşınmazın Birden Çok Kişiye Satılması Hali  1947
F. Dava Açıldıktan Sonra Dava Konusu Hakkın Devri Hali  1948
G. Satış Vaadine Konu Taşınmazın Üçüncü Kişiye Satılması Durumu  1949
H. Alacağın Temliki ve Borcun Nakli  1949
I. Taşınmaz Satış Vaadine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davalarında İleri Sürülen Savunmalar  1951
1. Muvazaa İddiasının Bulunması ve İspat Kuralı  1951
2. Gabin İddiası  1953
3. Hile İddiası  1954
4. Korkutma (İkrah)  1955
5. Ehliyetsizlik İddiası  1955
6. Sahtecilik İddiası  1957
7. İyiniyet İddiası  1958
8. Zamanaşımı  1959
İ. İfa İmkânsızlığı Nedeniyle Satış Bedelinin İadesi Talebi  1960
J. İpotek, Haciz ve İhtiyati Tedbir Şerhlerinin Satış Vaadi Sözleşmesine Etkisi  1961
K. Tapu İptal Ve Tescil Davasında Görev ve Yetki  1963
1. Görev  1963
2. Yetki  1964
3. Tapu İptal ve Tescil Davası  1965
L. Yüklenicinin Temlikine Dayalı Tapu İptal ve Tescil  1965
KAYNAKÇA  1968
2. Bölüm
TAŞINMAZ SATIŞI SÖZLEŞMESİ
Ercan AKYİĞİT  
I. TAŞINMAZ SATIŞI  1969
A. Öncelikle Ortada Bir Taşınmaz Bulunmalıdır  1970
B. Bu Taşınmazın Mülkiyetinin Bir Bedel Karşılığında Devri Söz Konusu Olmalıdır  1971
C. Sonra, Bunun Satışına Dair Satış Sözleşmesi (Veya Aynı Sonuca Ulaştıran Bir Başka Hak) Bulunmalı/Yapılmalıdır  1974
II. SATIŞ İLİŞKİSİ DOĞURAN HAKLAR VE GENEL ÖZELLİKLERİ  1976
III. TAŞINMAZ SATIŞINDA YARAR VE HASAR  1979
IV. TAŞINMAZ SATIŞINDA AYIPTAN SORUMLULUK  1983
V. TAŞINMAZ SATIŞINDA ZAPTTAN SORUMLULUK  1987
KAYNAKÇA  1988
3. Bölüm
İHALE İLE SATIŞ – İHALENİN İPTALİ
İsmail ERCAN  
I. GİRİŞ  1991
A. Genel Olarak  1991
B. Satış İsteme Süreleri  1997
II. TAŞINMAZ MALLARIN İHALESİ (SATILMASI)  2005
III. İHALENİN FESHİ  2029
KAYNAKÇA  2053
4. Bölüm
BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ
Ercan AKYİĞİT  
I. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ KAVRAMI VE NİTELİĞİ  2055
II. UNSURLARI  2056
A. Bir Kimse Başkasına Bir Kazandırmada Bulunmalıdır  2056
B. Bu Kazandırma Karşılıksız Olmalıdır  2058
C. Sözleşme Bulunmalıdır  2058
1. Bağışlayanın Ehliyeti  2058
2. Bağışlananın Ehliyeti  2061
III. BAĞIŞLAMANIN TÜRLERİ VE KURULMASI  2061
A. Türleri  2062
B. Bağışlayanın Borçları Zapta ve Ayıba Karşı Sorumluluk  2065
C. Bağışlamanın Ortadan Kalkması  2067
KAYNAKÇA  2072
5. Bölüm
MAL DEĞİŞİM SÖZLEŞMESİ
Ercan AKYİĞİT  
I. KAVRAM  2075
II. İÇERİK VE HÜKÜMLERİ  2075
KAYNAKÇA  2080
6. Bölüm
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ
Aydın TEKDOĞAN  
I. GENEL OLARAK  2083
II. HUKUKİ NİTELİĞİ  2085
III. ÇEŞİTLERİ  2091
IV. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  2093
A. Bakım Alacaklısı  2093
B. Bakım Borçlusu  2095
V. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ  2096
A. Resmi Vasiyetname Şeklinde Düzenlenmesi  2096
B. Okuma Yazma Bilenlerin Yapacakları Resmi Vasiyetname  2099
C. Okuma Yazma Bilmeyenlerin Yapacakları Resmi Vasiyetname  2101
D. Hazır Bulunacak Memur ve Tanıkların Nitelikleri  2103
E. Devletçe Tanınmış Bakım Kurumu İle Yapılan Sözleşmede Şekil  2106
F. Şekle Aykırılığın Sonuçları  2107
VI. SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİ  2114
A. Bakım Alacaklısı Yönünden  2114
1. Bakım Alacaklısının Hakları  2114
a. Ölünceye Kadar Bakılmak  2116
aa. Bakım Borçlusunun Aile Topluluğuna Katılmak  2117
bb. Beslenme  2119
cc. Giyinme  2119
dd. Tıbbi Yardım Görme ve Tedavi Edilme  2119
ee. Cep Harçlığı  2120
ff. Sevgi ve Saygı Gösterilmesi  2120
b. Cenaze Masrafları  2121
c. Kanuni İpotek Hakkı  2121
d. Bakım Alacaklısı Haklarının Niteliği  2126
e. Bakım Alacağının Zamanaşımına Uğraması  2128
2. Bakım Alacaklısının Borçları  2129
a. Malvarlığı Değerini Devretme  2129
aa. Borçlar Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Gereği Devretme Borcu  2129
bb. Miras Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Gereği Devretme Borcu  2146
b. Diğer Borçları  2147
B. Bakım Borçlusu Yönünden  2147
1. Bakım Borçlusunun Hakları  2147
2. Bakım Borçlusunun Borçları  2158
VII. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ  2159
A. Genel Olarak  2159
B. Borçlar Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Özgü Sona Erme Nedenleri  2160
1. Edimler Arasındaki Aşırı Oransızlık Nedeniyle Önel Verilerek Fesih  2164
a. Genel Olarak  2164
b. Önel Verilerek Feshin Koşulları  2165
aa. Edimler Arasında Aşırı Oransızlık  2165
bb. Ediminin Değeri Önemli Ölçüde Fazla Olan Tarafın Bağışlama Amacı Taşımaması  2166
cc. Bildirimde Bulunma  2167
c. Bildirimde Bulunmanın Sonuçları  2167
d. Tarafların Geri Verme Yükümlülükleri  2168
aa. Bakım Alacaklısının Geri Verme Yükümlülüğü  2169
bb. Bakım Borçlusunun Geri Verme Yükümlülüğü  2170
2. Sözleşmeye Aykırılık veya Önemli Nedenlerle Önel Verilmeksizin Fesih  2171
a. Genel Olarak  2171
b. Önel Verilmeksizin Feshin Koşulları  2172
aa. Taraflardan Birinin Sözleşmeden Doğan Borçlara Aykırı Davranması veya Haklı Nedenin Ortaya Çıkması  2172
bb. Sözleşmenin Devamının İmkânsız Hale Gelmesi ya da Aşırı Ölçüde Güçleşmesi  2179
c. Önel Verilmeksizin Feshin Sonuçları  2180
d. Tazminat İsteme Koşulları  2181
e. Bakım ve Gözetim Edimlerinin Ömür Boyu Gelire Dönüştürülmesi  2182
3. Bakım Borçlusunun Ölümü Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi  2194
a. Genel Olarak  2194
b. Bakım Borçlusunun Ölümü Nedeniyle Sözleşmenin Feshi Koşulları  2195
aa. Bakım borçlusunun ölümü  2195
bb. Bir Yıllık Sürenin Geçmemiş Olması  2196
cc. Bildirimde Bulunma  2197
c. Bakım Borçlusunun Ölümü Nedeniyle Sözleşmenin Feshinin Sonuçları  2197
C. Miras Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Özgü Sona Erme Nedenleri  2199
1. Tarafların Anlaşmasıyla Sona Ermesi  2199
2. Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi  2199
3. Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Sona Erdirilmesi  2201
4. Bakım Borçlusunun Ölümü Nedeniyle Sona Erdirilmesi  2202
D. Bakım Borçlusunun İflası  2202
E. Bakım Borçlusunun Mallarının Haczi  2204
VIII. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN NAFAKA, TENKİS VE İPTAL HAKLARI  2205
A. Bakım Alacaklısından Nafaka Talep Hakkı Olanların İtiraz Davaları  2205
B. Mirasçıların Tenkis Davası Açma Hakları  2206
1. Genel Olarak Tenkis Davası  2206
2. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinin Tenkisi  2211
C. Alacaklıların İptal Davası Açma Hakları  2218
KAYNAKÇA  2222
5. Kısım
KAMU MALLARI
1. Bölüm
GENEL OLARAK KAMU MALLARI
Melek Bilgin YÜCE  
I. GENEL OLARAK  2225
II. İDARE MALLARININ AYRIMI  2227
A. Kamu Malları  2228
B. Kamu Mallarının Ayrımları  2230
1. Yararlanma Bakımından Yapılan Ayrım  2230
a. Sahipsiz Mallar  2230
b. Orta Malları  2233
c. Hizmet Malları  2236
2. Malın Niteliği Bakımından Yapılan Ayrım  2237
3. Tahsisin Niteliği Bakımından Yapılan Ayrım  2238
a. Doğal Kamu Malları  2239
b. Yapay Kamu Malları  2240
C. Kamu Mallarının Hukuki Rejimi  2240
1. Kamu Mallarının Tabi Olduğu Kabul Edilen Kurallar  2241
a. Kamu Mallarının Devir ve Ferağ Edilememesi  2242
b. Özel Hukuk İşlemlerine Konu Olamaması  2244
c. Kazandırıcı Zamanaşımıyla Mülkiyetin Kazanılamaması  2246
2. İdarenin Kamu Malları Üzerindeki Haklarının Niteliği  2247
3. İdarenin Kamu Malları Üzerindeki Hakları  2249
KAYNAKÇA  2250
2. Bölüm
KAMULAŞTIRMA – KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA
Müslüm AKINCI  
I. GİRİŞ  2251
II. KAMULAŞTIRMA İLKELERİ  2253
A. Kamulaştırma Devlet veya Diğer Kamu Tüzelkişilikleri Tarafından Yapılabilir  2253
B. Kamulaştırma Kamu Yararına Dayalı Olarak Yapılabilir  2254
C. Kamulaştırma Ancak Özel Mülkte Bulunan Taşınmaz Mal (ve Aynî Haklar) Üzerinde Yapılabilir  2254
D. Kamulaştırma, Taşınmaz Malın ‘Gerçek Karşılığının’ Nakden Ödenmesiyle Yapılabilir (İstisna; Trampa Yoluyla Kamulaştırma, KK m. 26)  2255
E. Kural Olarak Ödeme Peşin Olarak Yapılır  2257
F. Kamulaştırma, Kanunda Öngörülen Şekil Şartlarına Uygun Olarak Yapılır  2258
G. Kamulaştırma Yasal Bir Dayanak ile Yapılır  2258
H. Bütçeye Yeterli Ödenek Konulmadan Kamulaştırma Yapılamaz  2258
III. İDARİ İŞLEMİN BEŞ UNSURU BAKIMINDAN KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ  2259
A. Yetki  2260
B. Sebep (Neden)  2269
C. Konu  2274
D. Şekil (Usul)  2274
E. Amaç (Maksat)  2276
IV. KAMULAŞTIRMA UYGULAMASININ AŞAMALARI  2276
A. İdari Aşama  2276
1. Bütçeye Yeterli Ödenek Konulması  2276
2. Kamu Yararı Kararının Alınması  2277
3. Kamu Yararı Kararının Onaylanması  2279
4. Öznelleştirme  2280
5. Kıymet Takdiri (Taşınmaz Malın Tahmini Bedelini Tespit)  2284
6. Satın Alma Usulü ve Pazarlığa (Uzlaşmaya) Davet  2285
B. Yargısal Aşama  2288
1. Adli Yargı Aşaması  2288
a. İdarece Mahkemeye Başvuru Yapılması  2288
b. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Yapacağı İşlemler  2289
c. Adli Yargılama Aşamasında Uzlaşma  2292
d. Bedel Tespiti  2292
aa. Tarımsal Araziler İçin “Net Gelir”  2293
bb. Arazilerde  2294
cc. Arsa’da “Emsal Satış” Bedeli  2294
dd. Yapılarda  2297
ee. İrtifak Kamulaştırmalarında  2298
e. Bilirkişi  2299
f. Bilirkişi Raporu  2300
g. Tespit Edilen Bedelin Bankaya Yatırılması  2301
h. Tescil Kararı  2302
2. İdari Yargıda İptal Davası  2305
3. Kamulaştırma Kararının Doğurduğu Sonuçlar  2308
4. Yargılama Usulü  2309
V. KAMULAŞTIRMADA BAZI ÖZEL DURUMLAR  2310
A. Kısmen Kamulaştırma  2310
B. Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırılması  2312
C. İdari İrtifak Tesisi  2313
D. Acele Kamulaştırma (Urgent Expropriation)  2318
1. Yasal Dayanak  2318
2. Acele Kamulaştırmaya Hangi Hallerde Başvurulabilir?  2319
a. 3634 Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyetleri Kanunu’na Göre  2320
b. Aceleliğine Cumhurbaşkanı Tarafından Karar Verilen Haller  2321
c. Özel Yasa Hükümlerine Dayalı Acele Kamulaştırmalar  2325
d. Yetki Devri Yöntemi ile Acele Kamulaştırma  2327
E. Acele Kamulaştırmada İdari Aşama  2329
1. Kamu Yararı Kararı  2329
2. Kamulaştırılacak Taşınmazın Belirlenmesi ve Alan Sınırlaması  2330
3. Kamulaştırılacak Taşınmazın Malikinin (Muhatabının) Belirlenmesi  2330
4. Tapu Siciline Kamulaştırma Şerhi Verilmesi  2331
5. Kıymet Takdiri (Tespit Davası)  2331
6. Tespit Edilen Bedelin Bankaya Yatırılması  2333
7. Acele El Koyma Kararı  2334
F. Tespit ve Tescil Davası  2335
1. Tespit/Tescil için Dava Açma Süresi  2336
2. Güncel Duruma Göre Bedel Tespiti  2336
3. Önce Zilyetliğin, Sonra da Mülkiyetin Devri  2337
G. İvedi Yargılama Usulü  2337
VI. KAMU KURUMLARI ARASINDA DEVİR  2339
VII. KAMULAŞTIRMAKSIZIN MÜLKİYET HAKKINDA KISITLAMA / EL KOYMA  2343
A. Kamulaştırmasız El Atma (de facto expropriations, fiili el koyma)  2344
B. Hukuki El Atma  2350
VIII. KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME  2360
A. Tek Yanlı Vazgeçme  2360
B. Tarafların Anlaşmasıyla Vazgeçme  2361
IX. MALİKİN GERİ ALMA HAKKI  2363
A. Geri Almanın Koşulları  2363
B. Başvuru Usulü ve Yargı Yolu  2365
X. KAMULAŞTIRMA SÜRECİNDE YASAK İŞLER VE EYLEMLER  2366
XI. VERGİLENDİRME  2370
KAYNAKÇA  2373
3. Bölüm
MADENCİLİK FAALİYETLERİNDE
TAŞINMAZ KULLANIMININ HUKUKİ ESASLARI
Mustafa TOPALOĞLU  
I. ULUSLARARASI AÇIDAN MADEN RUHSAT HUKUKU İLE TAŞINMAZ MÜLKİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ  2377
II. TÜRK HUKUKUNDA MADEN RUHSATLARI İLE TAŞINMAZ MALİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DÜZENLENİŞİ  2379
A. Kamu Arazilerinin Madencilik Faaliyetleri İçin Kullanılmasından Doğan Uyuşmazlıklar  2381
1. Kamusal Arazi Kullanımı Bakamından 5177 Sayılı Kanundan Önceki Dönem  2381
2. Kira ve Ecrimisil Yasağı Getiren 5177 Sayılı Kanundan Sonraki Dönem  2386
3. Kiralama Bakımından 6592 Sayılı Kanun Döneminde Yapılan Değişiklik  2388
B. Özel Mülkiyete Tabi Taşınmazlarla İlgili Çıkan Uyuşmazlıklar  2389
1. El Atmanın Önlenmesi Davası  2390
2. Taşınmaza Madenden Dolayı El Atma Nedeniyle Tazminat Davası  2391
3. Madenden Kaynaklı Tasman ve Patlamalar Nedeniyle Çevredeki Taşınmazlarda Oluşan Zararlardan Sorumluluk  2394
4. Maden Ruhsatına Belirli Mesafede Bulunan Özel Mülk Sahiplerinden Alınacak İzinler  2397
III. MADEN HUKUKUNDA KAMULAŞTIRMA VE İDARİ İRTİFAK TESİSİ  2397
A. Maden Kamulaştırması  2397
1. Kamulaştırmanın Ön Şartları  2398
2. Kamulaştırma Talebi  2400
3. Kamulaştırılacak Arazinin Tetkiki  2401
4. Maden Kamulaştırmasında Kamu Yararı  2401
5. Taşınmazın Kıymet Takdiri ve Tescili  2403
6. Kamulaştırılan Taşınmazın Kullanılması ve İadesi  2405
B. Maden İrtifakları  2406
1. Kurulacak Maden İrtifakının Kapsamı ve Ruhsat Aşaması  2409
2. Maden İrtifakının Kurulma Usulü  2411
3. Maden İrtifak Hakkı Kullanırken Taşınmazlara Verilen Zarardan Sorumluluk  2412
C. Kamu Hizmeti İçin Maden Alma Suretiyle Kamulaştırmasız El Atma  2413
KAYNAKÇA  2417
6. Kısım
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI
Şenol SALTIK  
I. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR  2421
A. Kentsel Dönüşüm Kavramı  2421
B. Türkiye’de Kentleşme Süreci  2423
C. Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Gelişimi  2424
1. Gecekondu Kanunu Düzenlemeleri  2424
2. Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi  2427
3. Tarlabaşı (Beyoğlu) Kentsel Dönüşüm Projesi  2428
4. Zağnos ve Tabakhane Vadileri Kentsel Dönüşüm Projesi  2428
5. Kuştepe Kentsel Dönüşüm Projesi (İstanbul)  2429
D. Dünyada Kentsel Dönüşüm Uygulamaları  2429
1. Paris’in Dönüşümü  2429
2. Trafalgar Meydanı (Londra) Dönüşüm Projesi  2431
3. Hiroşima (Japonya) Kentsel Dönüşüm Projesi  2431
4. Beyrut Tarihi Kent Merkezi Dönüşüm Projesi (Lübnan)  2433
5. Rio Kenti Gecekondu Sağlıklaştırma Programı (Brezilya)  2436
6. Dünyadaki ve Ülkemizdeki Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Karşılaştırılması  2436
E. Kentsel Dönüşümün Amacı  2438
1. Deprem Riskine Karşı Korunma  2438
a. Deprem Yönetmeliği’nin İçeriği ve Kapsamı  2439
b. Ülkemizdeki Binaların Afet Riskine Karşı Durumu  2440
F. Kentsel Dönüşüm Uygulamasına İlişkin Genel Kavramlar  2443
1. 6306 Sayılı Yasa Kapsamında Riskli Yapı Nedir  2443
2. 6306 Sayılı Yasa Kapsamında Riskli Alan Uygulaması  2444
II. TEMEL NİTELİKLİ DÜZENLEME OLARAK KABUL EDİLEN, 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ KANUNUN KAPSAMI VE UYGULAMA ALANI  2446
A. 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Yasasının Temel Mantığı Nedir?  2446
B. Riskli Yapı Tespit Esasları  2447
1. Riskli Yapı Tespit Müracaatını Kimler Yapabilir?  2448
2. Riskli Yapı Tespit Müracaatı Nereye Yapılır ve Tespit Masrafları Nasıl Karşılanır?  2448
3. Riskli Yapı Tespiti Müracaatında İbraz Edilecek Belgeler Nelerdir?  2449
4. Riskli Yapı Tespit Tekniği Nedir?  2450
5. Gecekondu Niteliğindeki Yapılar ve İnşaat Ruhsatı Bulunmayan Binalarda Kentsel Dönüşüm Uygulaması Yapılabilir  2450
6. Metruk ve Kullanılmayan Yapılar Riskli Bina Sınıfına Girmez  2452
7. Riskli Yapı Tespit Müracaatı Yapılmadan Önce Kat Maliklerinin Kendi Aralarında Bir Anlaşma Yapmasının Faydalı Olacağı Kanaatindeyiz  2455
8. Riskli Yapı Şerhinin Tapu Kütüğüne İşlenmesi  2456
9. Riskli Yapı Şerhi, Gayrimenkulün Devir veya Temlikine Engel Değildir  2457
10. Riskli Yapı Tespitini Engelleyenlerin Cezai Sorumluluğu Var mıdır?  2458
C. Riskli Yapı Kararına Karşı İtiraz Usulü  2460
1. Riskli Yapı Tespit Raporuna İtirazın İncelenmesi  2462
D. Riskli Yapı Tespit Raporuna Karşı Dava Açılması  2463
E. Yıkım ve Tahliye İşlemleri  2466
F. Yıkım İşlemini Durdurabilecek Kanun Yolları Var mıdır?  2467
1. Riskli Yapının Güçlendirilmesi Yıkım İşlemini Durdurur  2467
G. Arsa Payının Düzeltilmesi Davaları  2469
1. Arsa Payı Düzeltilmesi Davalarının Yıkım Kararına Etkisi  2473
III. RİSKLİ YAPI KARARININ KESİNLEŞMESİ SONRASINDA YAPILACAK İŞLEMLER  2474
A. Riskli Yapının Ne Şekilde Değerlendirileceği Konusunda Maliklerle Yapılacak Toplantının Zamanı  2474
B. Toplantı Öncesinde Değerleme Raporu Alınması Şartı Kaldırılmıştır  2475
1. Riskli Yapının Değeri Nasıl Tespit Edilecektir?  2475
C. Üçte İki Çoğunluk Karar Toplantısı  2477
1. Çoğunluk Karar Toplantısı Herhangi Bir Usule Tabi Değildir  2478
2. Toplantının Yapılması ve Toplantıda Alınacak Kararlar  2479
3. Üçte İki Çoğunluk Kararının Azınlıkta Kalan Hissedarlara Noter Vasıtasıyla Bildirilmesi  2482
4. Üçte İki Çoğunluk Sağlanamaması Halinde Yapılacak İşlem  2483
D. Üçte İki Çoğunluk Kararına Karşı Hukuki Başvuru Yolları  2484
1. Çoğunluk Tarafından İmzalanan Sözleşmenin İptali Davası  2492
E. Açık Arttırma Yoluyla Satış İşlemi  2503
1. Açık Arttırma Yoluyla Satış İşlemi Sonucunda, Tapu Kaydında Görünen, “İhtiyati Tedbir” ve “İrtifak Haklarının” Akıbeti Ne Olacaktır?  2513
2. Açık Arttırma ve Satış İşlemlerine Karşı Açılacak Davalar  2515
F. Kira Yardımı Başvurusu ve Gerekli Belgeler  2516
G. Kentsel Dönüşümde Son Dönemde Getirilen Yenilikler  2518
1. Yasayla Getirilen En Önemli ve Radikal Değişiklik, Müteahhit Sicili Oluşturulması, Tamamlama Sigortası ve İnşaat İşi İçin Teminat Verilmesi Düzenlemesidir  2521
2. 04.07.2019 Tarihli Yasa Değişikliği  2523
3. Maketten Gayrimenkul Satışına Son  2525
4. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Bakanlık Tarafından Feshi Düzenlemesi  2526
5. Yıkılacak Derecedeki Riskli Alanlarla İlgili Yeni Düzenleme  2528
6. 19.10.2019 ve 21.06.2019 Tarihli Yönetmelik Değişiklikleri  2529
H. Müteahhit Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmelidir  2531
I. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Düzenlenirken Dikkat Edilecek Hususlar  2533
1. İnşaat Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  2533
2. İnşaat Sözleşmesinde Yer Alması Gereken Hususlar  2534
a. Sözleşme Mutlak Surette Noterde Yapılmalıdır  2534
b. Mümkünse, Asıl Sözleşme İmzalanmadan Önce, Binanın Avan Projesi Belediyeden Tasdik Ettirilmelidir  2535
c. İnşaat Ruhsatının Alınma Süresi Açıkça Belirtilmelidir  2535
d. İnşaat Süresinin Niteliği ve Mücbir Sebep Kavramı Tanımlanmalıdır  2536
e. İnşa Edilecek Dairelerin Net veya Brüt m2’leri Açıkça Yazılmalıdır  2537
f. Teknik Şartname ve Bağımsız Bölümler Listesi Sözleşmeye Eklenmelidir  2539
g. Teminat ve Cezai Şart  2539
h. Müteahhidin Hak Edeceği Dairelerin Kademeli Olarak Teslimi  2541
ı. Sözleşme Bedeli, İmar Artışının Paylaşımı ve Kira Yardımı  2542
i. Yönetim Planı ve Arsa Paylarının Düzenlenmesi  2543
j. Sözleşmenin Feshi ile İlgili Düzenlemeler  2544
İ. Sözleşmenin Feshi Halinde Ortaya Çıkacak Hukuki Sonuçlar  2545
IV. RİSKLİ ALAN İLAN EDİLEN BÖLGELERE İLİŞKİN KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI  2550
A. 5393 Sayılı Belediye Kanunu Kapsamında Kentsel Dönüşüm  2550
1. Kentsel Dönüşüm Alanı (Riskli Alan) İlanında Yetkili İdare  2555
2. Belediye Kanunu Kapsamında Riskli Alan İlanı Usulü  2559
3. Belediye Kanunu’nun 73. Maddesi Kapsamında Büyükşehir Belediyelerine Tanınan İmar Yetkileri  2561
4. Bakanlar Kurulu Tarafından Alınan Riskli Alan Kararlarının İptali Davaları  2564
5. Bakanlar Kurulu’nun Aldığı Riskli Alan Kararına Karşı Dava Açma Süresi  2567
6. Acele Kamulaştırma Kararları ve Uygulaması  2567
7. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Acele Kamulaştırma  2569
8. Acele Kamulaştırma Kararlarının İptaline İlişkin Danıştay İçtihatları  2571
B. Kentsel Dönüşüm Yasasında Yapılan Değişiklikler  2574
1. Riskli Yapı Tespitinde Görev Alan Lisanslı Kuruluşlarla İlgili Düzenlemeler  2574
2. İdarece Yapılacak Yıkım ve Tahliye İşlemlerine İlişkin Masrafların Tahsili  2576
3. Çoğunluk Kararına Dayalı Hisse Satış İşlemleri  2576
4. Riskli Yapıda Satış İhalesinin Üçüncü Şahıslara Açılması  2576
5. Bakanlığa Tanınan İmar Yetkileri  2577
6. Kentsel Dönüşümde Harç Muafiyetleri, Detaylı Şekilde Yeniden Düzenlenmiştir  2577
7. Müteahhit Sicili ve Bina Tamamlama Sigortası Düzenlemesi  2579
V. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINA İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEKLERİ  2580
VI. YAPI KAYIT BELGESİ DÜZENLEMESİ  2596
1. Yapı kayıt belgesi nedir?  2596
2. Orman Arazilerindeki Yapılar Yapı Kayıt Belgesi Alabilir mi?  2599
3. Yapı Kayıt Belgesinin İptali Davası  2601
4. Yapı Kayıt Belgesi Alınan Binalarla İlgili, Adli Mahkemelerce Verilen Hapis, Adli Para Cezası ve Müsadere Kararları Kaldırılabilir mi?  2614
5. Konuya İlişkin Yargıtay Ceza Dairesi İçtihatları  2615
KAYNAKÇA  2630
Kavramlar Dizini  2631
                  

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.