Hukuka Giriş

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Hasan Tahsin FENDOĞLU
ISBN: 978-605-05-0488-0
Stok Durumu: Stokta var
49,50 TL 55,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hasan Tahsin FENDOĞLU
Baskı Tarihi 2019/10
Baskı Sayısı 8
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

HT242
Hukuka Giriş
Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU
2019/10 8. Baskı, 316 Sayfa
ISBN 978-605-05-0488-0

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ5

KISALTMALAR21

BİRİNCİ BÖLÜM

GİRİŞ

(ADALET, TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI VE HUKUK)

I.HUKUKUN TOPLUMDAKİ FONKSİYONU24

A.HUKUKUN ADALET FONKSİYONU VE

ADALETİN ÇEŞİTLERİ25

1.Hukukun Adalet İdesini Gerçekleştirme Fonksiyonu25

2.Adaletin Çeşitleri26

a.Sübjektif ve Objektif Adalet26

b.Hukuk Bilimi Açısından Adaletin Çeşitleri26

i.Denkleştirici adalet (mutlak eşitlik)26

ii.Dağıtıcı adalet27

iii.Hakkaniyet (Nesafet, equity)27

iv.Sosyal adalet28

B.HUKUKUN TOPLUM İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA FONKSİYONU28

C.HUKUKUN, TOPLUM DÜZENİNİ VE GÜVENLİĞİ SAĞLAMA FONKSİYONU28

1.Hukukun Adalet ve Düzen Fonksiyonları Arasındaki

Çelişki28

2.Hukukta Şekilcilik29

II.SOSYAL HAYATTA ÇEKİŞME VE HUKUK29

A.TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI29

B.HUKUK VE AHLAK KURALLARI ARASINDAKİ

İLİŞKİ30

1.Tarihi Bağ (İlişki)30

2.Modern Anlayış31

C.HUKUK-DİN İLİŞKİSİ33

D.HUKUK VE ÖRF-ADET (GELENEK) İLİŞKİSİ34

E.GÖRGÜ KURALLARI34

III.HUKUKA İTAAT ETMENİN SEBEPLERİ34

IV.HUKUK’UN TANIMI, GAYESİ, BİLİMSEL ÖZELLİĞİ35

A.HUKUKUN TANIMI35

1.Genel Olarak35

2.Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları36

(i)Doğal Hukuk Anlayışına Göre Hukuk36

(ii)Diğer Bazı Hukuk Ekollerine Göre Hukuk37

3.Hukukun Şekli ve Amacı Açısından Tanımı37

(i)Şekli Açıdan Hukukun Tanımı37

(ii)Amacı Açısından Hukukun Tanımı37

B.HUKUKUN AMACI38

C.HUKUK VE BİLİM39

1.Hukuk Bilim Değildir, Anlayışı39

2.Hukuk Bilimdir, Anlayışı39

D.HUKUK VE BİLGİ40

E.BİLİMİN SINIFLANDIRILMASI VE HUKUK41

V.HUKUK KURALLARI VE ÇEŞİTLERİ41

A.HUKUK KURALLARI41

B.HUKUK KURALLARININ ÇEŞİTLERİ42

1.Emredici Hukuk Kuralları42

2.Tanımlayıcı (Tarif Edici) Hukuk Kuralları42

3.Tamamlayıcı (Yedek) Hukuk Kuralları43

4.Yorumlayıcı Hukuk Kuralları43

5.İlga Edici (Yürürlükten Kaldırıcı) Hukuk Kuralları43

VI.HAK VE HUKUKLA İLİŞKİSİ44

A.HAK KAVRAMININ ETİMOLOJİSİ, TERMİNOLOJİSİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ44

B.HAK KAVRAMINI AÇIKLAYAN TEORİLER44

1.Hak Kavramını Benimseyen Teoriler45

a.İrade Teorisi45

b.Faydacı Teori (Menfaat Teorisi)45

2.Hak Kavramını Red Edenler45

3.Değerlendirme46

VII.HUKUKTA YORUM VE METOTLARI46

A.HUKUKTA YORUM46

B.YORUM TÜRLERİ46

1.Yasama Yorumu (Resmi Yorum)46

2.Yargı Yorumu (Adli Yorum)47

3.Bilimsel Yorum47

C.YORUM YÖNTEMLERİ47

1.Sözel Yorum47

2.Tarihsel Yorum (Sübjektif Yorum)47

3.Mantıki-Sistematik Yorum48

4.Amaçsal Yorum (Objektif Yorum; Teleolojik Yorum;

Sosyolojik Yorum)48

5.Kavramcı Yorum48

6.Menfaatler İctihadı49

7.Değerlendirme49

D.KANUNDA BOŞLUK49

1.Boşluk Kavramı49

2.Boşluk Çeşitleri50

a.Bilinçli Boşluk-Bilinçsiz Boşluk50

b.Gerçek Boşluk-Görünüşte Boşluk50

c.Kanunda Boşluk (praeter legem)50

d.Kanuna Rağmen Boşluk (Contra legem)50

e.Hüküm İçi Boşluk (intra legem)50

f.Açık (Extern) Boşluk50

g.Kapalı (gizli, entern) Kanuni Boşluk 50

E.KANUNA KARŞI HİLE51

VIII.YORUMLAMADA AKIL YÜRÜTME (ARGUMENTUM)

 VE MANTIK51

A.GENEL OLARAK51

B.BAZI MANTIK KURALLARI52

1.Kıyas (Analogia; Analogical Deductions)52

2.Öncelik (Argumentum A Fortiori;Evleviyet)52

3.Aksi İle İsbat (Argumentum A Contrario;

Mefhumu Muhalif)52

İKİNCİ BÖLÜM

ÇAĞLAR BOYU HUKUK DÜŞÜNCESİ

(HUKUK SİSTEMLERİ, EKOLLERİ VE

HUKUK- MÜLKİYET İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA

HUKUKUN SERÜVENİ)

I.HUKUKA DEĞİŞİK YAKLAŞIMLAR VE

 HUKUKUN TARİHSEL OLGUNLAŞMASI60

A.HUKUK TARİHİ60

1.Roma Hukuku62

2.İngiliz (Anglo-Sakson) Hukuku63

3.Yahudilik Hukuku (Jewish Law)64

4.Hristiyanlık ve Kilise Hukuku (Canonic Law)65

5.İslam Hukuku (Islamic Law)66

B.HUKUK DOĞMATİĞİ (POZİTİF HUKUK)69

C.HUKUK FELSEFESİ69

D.HUKUK SOSYOLOJİSİ70

II.HUKUK EKOLLERİ70

A.DOĞAL HUKUK OKULU (NATURAL LAW,

IUS NATURALE)70

B.YORUMCU HUKUK OKULU72

C.TARİHCİ HUKUK OKULU72

D.FAYDACI HUKUK OKULU74

E.HUKUKİ POZİTİVİZM OKULU74

F.SOSYOLOJİK YAKLAŞIM75

G.REALİST HUKUK AKIMI75

H.ÇOĞULCU (PLURALİST) GÖRÜŞ75

III.TARİH BOYUNCA HUKUK-MÜLKİYET İLİŞKİSİ75

A. İLK ÇAĞ’DA MÜLKİYET-HUKUK İLİŞKİSİ76

B. ORTAÇAĞ’DA HUKUK VE MÜLKİYET77

C. RÖNESANS SONRASI MÜLKİYET-HUKUK İLİŞKİSİ78

D.XIX.- XX. YÜZYILLAR VE LİBERAL MÜLKİYETTEN

 SOSYAL FONKSİYON OLARAK MÜLKİYETE GEÇİŞ80

E.KOLLEKTİVİST MÜLKİYET-HUKUK İLİŞKİSİ81

F.MÜLKİYET HAKKININ DAYANDIĞI TEORİLER81

1.Emek Teorisi81

2.Faydacı Teori82

3.İrade Teorisi83

4.Duguit’in Sosyal Fonksiyon Teorisi83

5.Günümüzde Mülkiyet-Hukuk İlişkisi84

G.TÜRK HUKUKUNDA MÜLKİYET86

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

POZİTİF HUKUKUN KAYNAKLARI

(ANAYASA, KANUN, CBK, KHK VS).

I.ANAYASA96

II.KANUN101

A.KANUN KAVRAMI101

B.KANUNLAŞTIRMA (CODIFICATION)101

1.Genel Olarak Kanunlaştırma101

2.Türkiye’de Kanunlaştırma104

a.Tanzimat (1839) Öncesi Kanunlaştırma104

b.Tanzimat Döneminde (1839-1926) Kanunlaştırma104

c.Cumhuriyet Döneminde Kanunlaştırma105

C.KANUNLARIN YAPILMASI YÖNTEMLERİ105

1.Kazuistik Metot (Somut Kural Metodu)105

2.Soyut Kural Metodu106

3.Karma Metot106

D.KANUNLARIN UYGULANMASI VE YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI106

1.Kanunların Yürürlüğe Girmesi106

2.Kanunların Yürürlükten Kalkması (İlga)106

a.Bir Kanunun Açıkça Yürürlükten Kalkması106

b.Üstü Örtülü Şekilde (Zımnen) Yürürlükten Kaldırma107

E.KANUNU BİLMEMEK MAZERET SAYILMAZ İLKESİ108

F.KANUNLARIN GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİĞİ108

G.KANUNLARIN UYGULANMASINDA

MÜLKİLİK VE ŞAHSİLİK108

III.MİLLETLERARASI ANLAŞMALAR108

IV.CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ112

V.KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MÜLGA)115

VI.TÜZÜK (MÜLGA)117


VII.YÖNETMELİK VE İSİMSİZ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER117

VIII.POZİTİF HUKUKUN YAZILI OLMAYAN KAYNAKLARI

 (ÖRF VE ADET HUKUKU)120

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KAMU HUKUKU VE BÖLÜMLERİ

I.KAMU HUKUKU (IUS PUBLICUM) KAVRAMI125

A.GENEL OLARAK125

1.Hukukun İkiye Bölünmesi125

2.Kamu Hukuku126

3.Kamu Hukukunun Etkinliğinin Artması126

4.Kamu Hukukunun Özellikleri126

5.İslam Öncesi Türklerde Kamu Hukuku126

6.İslam Sonrası Türklerde Kamu Hukuku126

B.KAMU HUKUKU-ÖZEL HUKUK AYRIMINDA

KRİTERLER127

1.Kamu Yararı Kriteri127

2.Egemenlik Kriteri127

3.İrade Hürriyeti Kriteri127

4.Eşitlik kriteri127

5.Pragmatik Kriter127

II.KAMU HUKUKUNUN BÖLÜMLERİ128

A.ANAYASA HUKUKU129

1.Genel Olarak129

2.Devlet129

3.Demokrasi129

4.Olağanüstü Haller130

5.Türk Anayasa Hukuku’nun Gelişimi133

6.1982 Anayasasının Temel İlkeleri134

a.Demokratik Devlet134

b.İnsan Haklarına Saygılı Devlet134

c.Hukuk Devleti135

d.Laik Devlet135

e.Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet135

f.Sosyal Devlet135

g.Eşitlik136

7.1982 Anayasasına Göre Devletin Fonksiyonları136

a.Yasama Fonksiyonu ve Yasama Organı136

b.Yürütme Fonksiyonu ve Yürütme Organı136

c.Yargı Fonksiyonu ve Yargı Organı136

B.GENEL KAMU HUKUKU137

C.İDARE HUKUKU137

1.İdari Teşkilat137

2.İdari Personel137

3.İdari İşlemler137

4.İdarenin Denetimi138

D.CEZA HUKUKU138

1.Genel Olarak138

2.Ceza Hukuku Dar ve Geniş Anlamda Olmak Üzere

İkiye Ayrılır139

3.Ceza Hukukunun Kaynağı139

4.Ceza Davalarında Hakimin Yorumu139

5.Ceza Hukukunun Bölümleri (genel ve özel ceza hukuku)140

a.Genel Ceza Hukuku (suç, suç politikası, ceza,

cezanın niteliği)140

b.Özel Ceza Hukuku143

6.Milletlerarası Ceza Hukuku143

7.Disiplin Cezası Hukuku143

8.Suç ve Unsurları143

9.Ceza Ehliyeti143

10.Güvenlik Tedbirleri144

11.Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri144

F.ULUSLARARASI KAMU HUKUKU146

G.ÇEVRE HUKUKU147

BEŞİNCİ BÖLÜM

KAMU HUKUKUNUN BAZI ÖNEMLİ KAVRAMLARI

I.MÜEYYİDE (YAPTIRIM)152

A.CEBRİ İCRA153

B.TAZMİNAT (ZARARIN YERİNE GETİRİLMESİ)153

C.İŞLEMİN İPTALİ153

D.HÜKÜMSÜZLÜK (HUKUKİ İŞLEMLERİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ)154

1.Yokluk Hali155

2.Butlan Hali155

a.Mutlak Butlan (Aile Hukukunda)155

b.Nisbi Butlan156

II.İRADE ÖZGÜRLÜĞÜ156

A.TARİHİ ARKA PLAN156

B.İRADE ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA

BATI DÜŞÜNCESİ160

1.İdealist İrade Özgürlüğü Anlayışı161

2.Maddeci Anlayış162

III.EGEMENLİK162

A.BATI’DA EGEMENLİK ANLAYIŞI162

1.Jean Bodin’in (1530-1596) Monist Egemenlik Anlayışı162

2.Thomas Hobbes (1588-1679)162

3.John Locke (1632-1704)163

4.J.J.Rousseau (1712-1778)163

B.TÜRKİYE’DE EGEMENLİK ANLAYIŞI163

IV.İÇTİHAT HUKUKU164

A.GENEL OLARAK164

B.TÜRK İÇTİHAT HUKUKU164

V.YARGI KAVRAMI165

VI.KUVVET KAVRAMI166

A.KUVVETLER AYRILIĞI KAVRAMI167

B.KUVVETLER BİRLİĞİ KAVRAMI168

C.HÜKÜMET SİSTEMLERİNDE KUVVETLER AYRILIĞI169

VII.ÇOCUK ADALET SİSTEMİ172

VIII.EŞİTLİK178

IX.ÇOCUĞUN KORUNMASI183

X.İŞKENCE187

XI.MÜSTEHCENLİK189

XII.MASUMİYET KARİNESİ189

XIII.ÖLÜM CEZASI190

ALTINCI BÖLÜM

YARGILAMA HUKUKU

I.ANAYASA YARGISI193

II.İDARİ YARGI (İDARE-VERGİ MAHKEMELERİ,

 BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ (BİM) VE DANIŞTAY)196

III.CEZA YARGILAMASI HUKUKU196

IV.MEDENİ USUL HUKUKU208

A.GENEL OLARAK208

B.ÇOCUK YARGILAMASI211

C.YARGININ BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI213

1.Yer ve Görev Güvencesi216

2.Mali Güvence216

3.Yargının Denetimi217

YEDİNCİ BÖLÜM

ÖZEL HUKUK VE BÖLÜMLERİ

I.ÖZEL HUKUK KAVRAMI221

II.ÖZEL HUKUKUN BÖLÜMLERİ224

A.MEDENİ HUKUK224

1.Kişiler Hukuku224

2.Aile Hukuku226

3.Miras Hukuku232

4.Eşya Hukuku (MK. 683-1030)233

5.Borçlar Kanunu234

(a)Haksız Fiilden Doğan Sorumluluk235

(b)Kusura Dayanmıyan Sorumluluk

(Objektif Sorumluluk)235

(c)Sözleşmeden Doğan Sorumluluk236

B.TİCARET HUKUKU238

1.Ticari İşletme Hukuku238

2.Şirketler Hukuku238

3.Kıymetli Evrak Hukuku238

4.Deniz Ticaret Hukuku238

5.Sigorta Hukuku238


C.DEVLETLER ÖZEL HUKUKU238

1.Vatandaşlık Hukuku238

2.Yabancılar Hukuku239

3.Kanunlar İhtilafı239

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ÖZEL HUKUKUN BAZI KAVRAMLARI

I.KADIN HAKLARI241

II.AİLENİN KORUNMASI245

III.ÇOCUK İŞÇİLİĞİ247

IV.ŞİDDET249

V.SOKAK ÇOCUKLARI254

DOKUZUNCU BÖLÜM

İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN MAHİYETİ

I.İNSAN HAKLARI KAVRAMI VE GELİŞİMİ260

A.HAK KAVRAMI İLE ÖZGÜRLÜK VE

İNSAN HAKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ260

1.Genel Olarak260

2.Hak ve Özgürlük Arasındaki İlişki261

3.Bireysel Haklar veya Bireysel Özgürlükler262

4.Adalet ve Özgürlük262

5.Temel Hak ve Özgürlükler262

6.Kamu Özgürlükleri262

7.Vatandaş Hakları262

8.İnsan Hakları Kavramı262

B.İNSAN HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI265

C.İNSAN HAKLARININ GELİŞİMİ273

1.İlk Çağlar273

2.Ortaçağda Özgürlük Anlayışı274

3.Yeniçağ’da Özgürlük Arayışı (XVI-XVIII yy.)275

a.Genel Olarak275

b.Akılcı Doğal Hukuk Akımları ve

Bireysel Hakların Doğuşu275

c.İngiltere’de Hak ve Özgürlüklerin Gelişimi275

d.Bireysel Haklar Doktrini ve Toplum Sözleşmesi276

4.Yakınçağ’da Özgürlük Arayışı

(İnsan Onurunun Korunmasına Doğru)276

a.Genel Olarak276

b.1789 Tarihli Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi277

5.Tanzimat Döneminde Osmanlı’da Temel Hak ve

Özgürlükler278

a.Genel Olarak278

b.Tanzimat Döneminin Sonucu281

6.XX. Yüzyılda Meydana Gelen Gelişmeler ve

İnsan Onurunun Korunması282

a.Özgürlüklerin Kötüye Kullanılmaması282

b.Sosyal ve Ekonomik Hakların, Klasik Özgürlükler

Aleyhine Genişlemesi282

c.Çağdaş Çoğulcu Toplumlardaki Çıkar Guruplarının Özgürlükler Üzerindeki Etkisi282

d.İnsan Hakları ve Bölgesel Kuruluşlar282

7.Hak ve Özgürlüklerle İlgili Sonuç ve Değerlendirme283

II.KAYNAKLARDA İNSAN HAKLARININ DÜZENLENMESİ284

III.ENGELLİ HAKLARI285

IV.MÜLTECİ HAKLARI289

V.ÇOCUK GELİNLER291

VI.İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI ALANDA

 KORUNMASI293

A.GİRİŞ293

B.ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE

İNSAN HAKLARI294

1.Yeni Dünya Düzeni ve Birleşmiş Milletler Anlaşması294

a.Yeni Dünya Düzeni294

b.Birleşmiş Milletler Teşkilatı296

aa.Genel Olarak296

bb.Birleşmiş Milletlerin Organları297

cc.Birleşmiş Milletlerin Restoresi298

dd. Sonuç300

c.Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK)300

C.BM TEŞKİLATI BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN

İNSAN HAKLARI METİNLERİ300


1.İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (İHEB)300

2.Milletlerarası İnsan Hakları Sözleşmeleri301

D.İNSAN HAKLARINA İLİŞKİN DİĞER SÖZLEŞMELER301

1.Her Türlü Irk Ayrımının Kaldırılmasına İlişkin

Milletlerarası Sözleşme301

2.Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi301

3.İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya

Haysiyet Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi302

E.AVRUPA KONSEYİ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN

İNSAN HAKLARI METİNLERİ302

1.Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)302

2.Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek Protokoller304

3.Avrupa Sosyal Haklar Anlaşması (Avrupa Sosyal Şartı)304

4.“İşkencenin, İnsanlık Dışı ya da Haysiyet Kırıcı Ceza ve Muamelenin Önlenmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi” ve

Diğer Sözleşmeler304

F.AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI

(AGİK) BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN METİNLER305

1.Helsinki Nihai Senedi305

2.Yeni Bir Avrupa İçin Paris Anlaşması305


OKUMA PARÇALARI

1. BİLİM YOLCULARINA53

2. AMERİKA’DA İNSAN HAKLARI93

3. ASSESMENT OF OMBUDSMAN ROLE BETWEEN

THE CIVIL SOCIETY AND AUTHORITIES122

4. DÜNYA’DA ÇOCUKLAR SAVAŞIYOR: ÇOCUK ASKER148

5. TÜRK YARGISI NEDEN “BİR DÜNYA MARKASI”

DEĞİLDİR?190

6. ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK218

7. İNSAN HAKLARI, TERÖR VE MEDYA KONUSUNDA

TANI VE TEDAVİ239

8. AMERİKA’DA AYRIMCILIK257

9. HUMAN RIGHTS IN THE 1982 CONSTITUTION305


KAYNAKLAR307


SEKİZİNCİ BASKI İÇİN ÖNSÖZ (2019)

 

Bu kitap, bu yıl 25 yaşında. Gençlerin de bu kitabın da ömürleri uzun olsun, bereketli olsun, hep birlikte umutla dolu nice güzel yıllara.

Değişik fakültelerde okutulan bu çalışma, bu baskıda baştan sona gözden geçirildi. 2019 yılı değişiklikleri işlendi, Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru kararları eklendi, uzun olan bazı konular kısaltıldı, uygulamaya daha çok önem verildi. Çalışmada, “bilimin karşılaştırma olduğu” görüşünden hareketle, çeşitli dönemler, farklı görüşler, değişik anlayışlar mukayese edildi.

Bu baskıda yöntem konusunda ekler yapıldı. Her bir bölümün başına temel kavramlar, özet ve ana hatlar şeklinde 3 farklı tablo eklendi. Her bölümün başında sunulan temel kavramlar, test şeklinde sorulacak sorular için de önemli olduğu için bölüm başına eklendi. Her bölümün başında özet ve anahatlar ile bölüm hakkında genel bilgi verildi. Her bölüm içerisinde önemli görülen paragraflar, tablo içerisine alındı. Ayrıca her bölümün sonuna metin soruları ve bir okuma parçası konuldu. Kanun maddeleri metin içerisinde kalın harfle yazılarak dikkat çekilmek istendi. Okuma parçaları ile genel hukuk kültürünün geliştirilmesi amaçlandı. Dersin bir amacı, öğrenciye –hukuk açısından- Dünya’yı ve Türkiye’yi tanıtmak olduğundan, bu çalışma, bir bakıma hukuk açısından bir Dünya ve Türkiye seyahati kabul edildi. Çalışmada sadece öğretici değil, eğitici konulara da yer verildi. Yüksek Mahkeme Kararları dipnotta gösterilirken § işareti kullanıldı. Bununla teori ile uygulamayı bir araya getirmek ve bunları bağdaştırmak amaçlandı.

Bu baskıda teşekkür için öğrencilerimizin özel bir yeri var. Çalışmanın bu hale gelmesinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin çok büyük katkıları vardır. Bu nedenle Akademi Yöneticilerine özel teşekkür ederim. Ayrıca Kerim-Ulviye, Rabia, Bekir-Zeynep, Salih-Hande-Ali, Mehmet-Büşra-Yüsra’ya, Yetkin Yayınevi’ne ve çalışanlarına teşekkürler.

Bu baskıda da yine kalp kırmadık, kimseyi incitmedik, hor görmedik, aşağılamadık, “incinsen de incitme” anlayışına bağlı kaldık, ezilsek de ezmedik, gücümüze gitse de karşılık vermedik, gözyaşımızı sildik ve yolumuza devam ettik.

Bu baskıda da, kamu ve özel hukukun en önemli kavramlarından biri olan mülkiyet kavramı üzerinde çeşitli açılardan durulmuş, nüfusumuzun neredeyse yarısına yakınını oluşturan çocuklar/gençlerle ilgili hukuki konular ihmal edilmemiş ve neredeyse her yanımızı kuşatan medya hukuku yine yer almıştır.

Yararlı olması özlemi ile.

 

Hacettepe, Beytepe, 9 Ağustos 2019.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar