Hukukumuzda Bilirkişilik

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Süha TANRIVER
ISBN: 9789750515367
255,00 TL 300,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Süha TANRIVER
Baskı Tarihi 2024-04
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 226

Prof. Dr. Süha TANRIVER 

Uyuşmazlıkları çözüme kavuşturma görevini üstlenmiş bulunan hâ­ki­min, tıp, mühendislik, mimarlık fizik, kimya, matematik, istatistik ve muhasebe gibi uzmanlık gerektiren konularda, uyuşmazlığın temelini oluşturan vakıaların tespiti ya da açıklığa kavuşturulması bağlamında, sözü edilen alanların uzmanı konumunda bulunan kişilerin oy ve görüşlerine başvurması kaçınılmazdır. Çünkü, bir hâkimin, hukuk bilgisi dışında kalan alanlar hakkında, o alana özel bir ilgisi ya da merakı yoksa, yeterli düzeyde bilgi sahibi olması da, zaten mümkün değildir. İşte, hâkime, davanın çözüme kavuşturulması bağlamında, uzman kimliğiyle eksikliğini duyduğu özel veya teknik bilgiyi sağlayacak, bir anlamda onu tamamlayacak ve yardımcı olacak kişi, bilirkişidir ve o yargı sürecinin işleyişinde, hayatî öneme sahip bir görevi üstlenmiş durumdadır. Özellikle, bilirkişi, tecrübe kuralını, yani fizik, kimya, biyoloji, mekanik veya matematik kuralını uygulamak suretiyle, vakıadan sonuç çıkarma ya da vakıa tespitini gerçekleştirme biçiminde beliren bir işlevi üstlenmişse, bu yapılmadan, zaten davanın çözüme kavuşturulması da asla gerçekleştirilemeyecektir. Yargısal süreç içerisinde gerçeğe ulaşılmasında aslî ve vazgeçilmez bir öneme sahip olmasına rağmen, bilirkişilik kurumu, uygulamada sıkça ve amacı aşkın bir biçimde kullanıldığı ve bu durumun da sürekli yakınmalara sebebiyet verdiği herkesçe bilinmektedir.

Sözü edilen hâl, bilirkişilik kurumuna, bir çeki düzen verilmesini zorunlu kılmıştır. Bu zorunluluk dikkate alınarak, mevzuat bazında, bilirkişilerin, niteliklerinin tâyini ve görevlendirilmelerinde gözetilecek olan hususlar ile bilirkişilik faaliyetinin icrasında işlerlik kazanacak olan temel ve etik ilkeleri belirlemek, yetkilerini, yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortaya koymak, disipline edilip denetlenip izlenmelerini ve bilirkişiliğin kurumsal bazda, resmî bir şemsiye altında yapılanmasını temin etmek amacıyla, kanun koyucu tarafından, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve bu Kanun’a müteakiben de Adalet Bakanlığı tarafından, anılan Kanun’un hükümlerini somutlaştırmak amacıyla Bilirkişilik Yönetmeliği çıkarılmıştır. Yine, 6754 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve İdarî Yargılama Usulü Kanunu başta olmak üzere, bilirkişilik ile ilgili düzenlemeler bağlamında, yeknesaklığı temin etmek amacıyla pek çok kanunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Mevzuat bazında yapılmış olan bu değişiklikler de dikkate alınarak, sistematik bir bütünlük içinde, bilirkişilik kurumunun, Türk hukuku bağlamında, tüm boyutları itibariyle bilimsel bir yaklaşımla ele alınıp incelenmesi ihtiyacı doğmuş, bu çalışma da, sözü edilen ihtiyacı gidermek amacıyla hazırlanmış ve siz değerli okuyucuların yararlanılmasına sunulmuştur.

İşbu çalışmanın elektronik ortama aktarılmasında ve tashihlerinin yapılmasında, büyük emeği geçen Anabilim Dalımız’da, Yükseköğretim Kanunu’nun 35. maddesi çerçevesinde görev yapan araştırma görevlisi Fikret Sami Tiyek ile Anabilim Dalımız araştırma görevlisi Hikmet Bilgin’e, kâlbi teşekkürlerimi sunmayı, zevkle yerine getirilmesi gereken bir görev addediyorum.

Son olarak, bu monografik çalışmanın basım, yayım ve dağıtımını üstlenen Yetkin Basım, Dağıtım ve Yayım Anonim Şirketi’nin değerli sahipleri ile basımda ve diğer aşamalarda emeği geçen tüm personeline göstermiş oldukları titizlik, özen ve duyarlılıktan ötürü, en içten teşekkürlerimi sunarım.

 

Aralık 2017

 

Prof. Dr. Süha TANRIVER

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukuku

Anabilim Dalı Başkanı

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER 7
BİBLİYOGRAFYA 13
KISALTMALAR CETVELİ 21
GİRİŞ 23

BİRİNCİ BÖLÜM
BİLİRKİŞİLİKLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, HANGİ HUSUSLARDA BİLİRKİŞİYE BAŞVURULABİLECEĞİ, BİLİRKİŞİNİN SAYISI, NİTELİKLERİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ
§ 1. KAVRAMSAL ÇERÇEVEDE BİLİRKİŞİLİK VE BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 25
A- Kavramsal Çerçevede Bilirkişilik 25
B- Bilirkişiliğin, Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması 27
I. Bilirkişinin Tanıkla Karşılaştırılması 27
II. Bilirkişinin Hakem-Bilirkişi ile Karşılaştırılması 28
III. Bilirkişinin Uzmanla Karşılaştırılması 30
1. Genel Olarak Uzman Görüşü 30
2. Bilirkişinin Uzman ile Karşılaştırılması 34
C- Hangi Hususlarda Bilirkişiye Başvurulabileceği 37
§ 2. BİLİRKİŞİNİN SAYISI, NİTELİKLERİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ 47
A- Bilirkişinin Sayısı 47
B- Bilirkişinin Nitelikleri 47
C- Bilirkişinin Görevlendirilmesi 51
I. Genel Olarak 51
II. Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilmek ve Bu Sıfatla Faaliyet İcra Edebilmek İçin Varlığı Gereken Şartlar 56
D- Bilirkişinin Görevini Yapmaktan Yasaklı
Olması ve Reddi 64

İKİNCİ BÖLÜM
BİLİRKİŞİNİN YAPMIŞ OLDUĞU GÖREVİN HUKUKÎ NİTELİĞİ, HUKUKÎ STATÜSÜ, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YETKİLERİ
§ 3. BİLİRKİŞİNİN YAPMIŞ OLDUĞU GÖREVİN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE HUKUKÎ STATÜSÜ 69
A- Bilirkişinin Yapmış Olduğu Görevin Hukukî Niteliği 69
B- Bilirkişinin Görevinin İcrası Sırasında  Bulunduğu Hukukî Statü 72
I. Genel Olarak 72
II. Memur ve Diğer Kamu Görevlileri Kavramları 73
III. Memur ve Diğer Kamu Görevlileri Ayrımı
İçinde Bilirkişinin Yeri 75
§ 4. BİLİRKİŞİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 79
A- Bazı Hâllerde Bilirkişilik Görevini Kabul Yükümlülüğü 79
I. Genel Olarak 79
II. Bu Bağlamda Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinin
Durumu 80
B- Davete (Celpnameye) İcabet Etme Yükümlülüğü 83
C- Yemin Etme Yükümlülüğü 84
D- Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü 86
E- Doğruyu (Gerçeği) Beyan Yükümlülüğü 87
F- Tarafsız Davranma Yükümlülüğü 89
G- Görevini Sadakat ve Özenle Yerine Getirme
Yükümlülüğü 93
H- Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü 95
I- Sır Saklama Yükümlülüğü 97
J- Bazı Hâllerde Tarafların Reddetmesini Beklemeden Kendisinin Görevden Alınmasını İsteme Yahut Kendi Kendisini Reddetme Yükümlülüğü 98
K- Kurul Olarak Görevlendirilme Hâlinde İstişâre ve Müzakerelerde Bulunma Yükümlülüğü 100
L- Kendisini Görevlendiren Makamla İlişki İçinde
Olma Yükümlülüğü 101
M- Bilirkişilik Görevinin Saygınlığını Koruma ve Adalete Duyulan Güveni Sarsıcı Tutum ve
Davranışlardan Kaçınma Yükümlülüğü 103
N- Menfaat Elde Etme Yasağına Uyma Yükümlülüğü 103
O- Reklâm Yasağına Uyma Yükümlülüğü 105
P- Süresi İçerisinde Bilgisine Başvurulan Konuda
Oy ve Görüş Bildirme Yükümlülüğü 105
I. Genel Olarak 105
II. Bilirkişinin Görev Alanı ile Sınırlarının Belirlenmesi 106
III. Bilirkişi İncelemesi 109
IV. Bilirkişinin Oy ve Görüşünü Bildirmesi 111
1. Bilirkişinin Oy ve Görüşünü Sözlü Olarak
Bildirmesi 111
2. Bilirkişinin Oy ve Görüşünü Rapor Vermek
Suretiyle (Yani Yazılı Olarak) Bildirmesi 112
a. Genel Olarak Bilirkişi Raporu, Rapor ile
Eklerinin Tevdii ve Süresi 112
b. Bilirkişi Raporuna İtiraz ve İtiraz Üzerine
Mahkemece Alınabilecek Olan Kararlar 118
V. Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Değerlendirilmesi 120
§ 5. BİLİRKİŞİNİN YETKİLERİ 125
A- Ücret ve Giderlerinin Ödenmesini Talep Etme Yetkisi 125
I. Genel Olarak 125
II. Bilirkişi Ücretinin Tutarının Belirlenmesi 125
III. Bilirkişi Ücretinin Ödenmesi ve
Ödenecek Olan Ücretin Kimin Tarafından
Karşılanacağı 129
B- Bilirkişinin Çekinme Yetkisi 132
C- Bilirkişinin Bilgi Alma Yetkisi 134
D- Bilirkişinin İnceleme Konusunu Teşkil Eden Eşya,
Nesne ya da Kişi Üzerinde Bazı Tasarruflarda
Bulunabilme Yetkisi 136

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİLİRKİŞİNİN DENETİMİ, SORUMLULUĞU VE KURUMSAL BAZDA YAPILANMASI İLE DİĞER YARGI ÇEŞİTLERİNDE BİLİRKİŞİLİK
§ 6. BİLİRKİŞİNİN DENETİMİ 137
§ 7. BİLİRKİŞİNİN SORUMLULUĞU 145
A- Bilirkişinin Hukukî Sorumluluğu 145
I- Genel Olarak 145
II- Bilirkişinin, Raporun Hazırlanmasından Önceki Evrede,
Rapora Hazırlık Bağlamında Gerçekleştirmiş Olduğu
Tasarruflardan Kaynaklanan Zararlardan Doğan
Hukukî Sorumluluğu 145
III. Bilirkişinin Gerçeğe Aykırı Rapor Vermiş Olmasından
Kaynaklanan Zararlardan Doğan Hukukî Sorumluluğu 146
1. Genel Olarak 146
2. Devletin Sorumluluğunun Doğabilmesi İçin
Varlığı Gereken Şartlar 149
3. Tazminat Davasının Açılacağı Mahkeme ve
Uygulanacak Olan Usûl 150
4. Devletin Kusurlu Bilirkişiye Rücu Etmesi 154
B- Bilirkişinin Disiplin Sorumluluğu 155
C- Bilirkişinin Cezaî Sorumluluğu 158
I. Bilirkişinin Türk Ceza Kanunu Bağlamında
Hukukî Durumu 158
II. Bilirkişinin Kendisine Karşı İşlenecek Olan Suçlar 159
III. Bilirkişi Tarafından İşlenecek Olan Suçlar 160
1. Genel Olarak 160
2. Türk Ceza Kanunu’nda Bilirkişilik Bağlamında
Öngörülmüş Bulunan Özel Bir Suç Türü Olarak
Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma (Rapor Verme)
Suçu (TCK m. 276) 167
§ 8. BİLİRKİŞİLİĞİN KURUMSAL BAZDA
YAPILANMASI 170
A- Genel Olarak 170
B- Kurumsal Yapıya Dahil Birimler 170
I. Bilirkişilik Daire Başkanlığı 170
II. Bilirkişilik Danışma Kurulu 172
III. Bilirkişilik Bölge Kurulları 174
§ 9. DİĞER YARGI ÇEŞİTLERİNDE BİLİRKİŞİLİK 177
A- Anayasa Yargısında Bilirkişilik 177
B- Uyuşmazlık Yargısında Bilirkişilik 180
C- Hesap Yargısında Bilirkişilik 182
SONUÇ 185

BİBLİYOGRAFYA


Akyol, Ş. : Hukuk Usûlünde Bilirkişilerle İlgili Bazı Prob-lemler (Mukayeseli Hukukta Bilirkişilik ve So-runları, Yargıtay’ın 125. Yıl Yayını, Ankara 1992, s. 57-76).
Alangoya, Y./
Yıldırım, M. K./
Deren Yıldırım, N. : Medenî Usul Hukuku Esasları, İstanbul 2009.
Alşahin, M. E. : Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması Suçu (MÜHF-HAD, 2014/2, s. 219-250).
Ansay, S. Ş. : Hukuk Yargılama Usûlleri, 7.B., Ankara 1960.
Arndt, H. : Die Haftung des gerichtlichen Sachverständigen (DRiZ., 1973/8, s. 272-273).
Arslan, R. : Medenî Usûl Hukukunda Dürüstlük Kuralı, An-kara 1989.
Arslan, R. : Bilirkişilik Uygulaması ve Bu Uygulamaya Yar-gıtayın Etkisi, (YD., 1989/4, s. 156-183) (Ars-lan - Bilirkişilik Uygulaması).
Arslan, R. : Bilirkişilik, Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Yargı Reformu 2000, Sempozyum, İzmir 2000, s. 190-211) (Arslan- Sempozyum).
Arslan, R./
Yılmaz, E./
Taşpınar Ayvaz, S. : Medenî Usul Hukuku, 1. B., Ankara 2016.
Aşçıoğlu, Ç. : Bilirkişi Görevinin Sınırları (II. Bilirkişi Eğitim Semineri, TÜRMOB Yayınları, Ankara 2000, s. 31-40).
Bakıcı, S. : Ceza Adaletinde “Bilirkişi”, (II. Bilirkişi Eğitim Semineri, TÜRMOB Yayınları, Ankara 2000, s. 79-125).
Bartling, H. : Die Haftung für fehlerhafte Gutachten der beauftragten Sachverständigen im Spannungfeld von Deliktsrecht und Staatshaftungsrecht, Diss., Göttingen 1982.
Bayerlein, W. : Praxishandbuch, Sachverständigenrecht, München 1990.
Belgesay, M. R. : Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu Şerhi, İs-tanbul 1939.
Berkin, N. : İflâs Hukukunda Konkordato, İstanbul 1948 (Berkin- Konkordato).
Berkin, N. : Tatbikatçılara Medenî Usûl Hukuku Rehberi, İstanbul 1981 (Berkin-Rehber).
Bilge, N./Önen, E. : Medenî Yargılama Hukuku Dersleri, 3. B., Ankara 1978.
Blomeyer, J. : Schadenersatzansprüche des im Unterlegenen wegen Fehlerverhaltens Dritter, Köln Berlin Bonn München 1972.
Büllon, O. J. : Einführung in das österreichische Zivilprozess-recht, Streitiges Verfahren, 3. Auflage, Graz 1992.
Candan, T. : Açıklamalı İdarî Yargılama Usulü Kanunu, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 7. Baskı, Ankara 2017.
Çayan, G. : Medenî Usul Hukukunda Bilirkişilik Müessesesi, İstanbul 2013.
Damm R. : Die zivilrechtliche Haftung des gerichtlichen Sachverständigen (JuS., 1976/6, s. 359-363).
Damrau, J. : Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung Band II, §§ 355-802, München 1992.
Deryal, Y. : Türk Hukukunda Bilirkişilik, 4. B., Ankara 2012.
Donay, S. : Meslek Sırrının Açıklanması Suçu, İstanbul 1978.
Dönmez, B. : Yeni CMK’da Bilirkişi Kavramı (Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu’na Armağan, DEÜHFD., Özel Sayı, İzmir 2007, s. 1145-1177).
Duran, L. : Yorum (Anayasa Yargısı, Ankara 1984, s. 201-210).
Duran, L. : İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul 1982.
Duran, L. : Anayasa Mahkemesine Göre Türkiye’nin Hukuk Düzeni II, (OAİD., 1986, C. 19/2, sa. 18) (Duran-Hukuk Düzeni).
Eickmeier, J. : Die Haftung des gerichtlichen Sachverständigen für Vermögensschaden, Köln Berlin Bonn München 1993.
Erman, S. : Ceza Tatbikat ve Takibatında Memur (AÜSBFD., 1947/3-4, s. 235-276).
Ersoy, Y. : Türk Ceza Hukukunda Bilirkişilik ve Uygula-madan Sorunlar (Hukuk Kurultayı 2000, C. II, Ankara 2000, s. 425-465).
Fasching, H. : Zivilprozessrecht, Lehr-und Handbuch, 2., Auflage, Wien 1990.
Guldener, M. : Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 1979.
Güran, S. : Anayasa Mahkemesi’nin 1982 Anayasası Dö-neminde Personel Hukukuna Bakışı (Anayasa Yargısı IV, Ankara 1987, s. 39-66) (Güran- Anayasa Yargısı IV).
Güran, S. : Anayasa’nın 128. ve 129. Maddeleri Yönünden Kamu Görevlileri, Bakanların Durumu (Anayasa Yargısı, Ankara 1984, s. 191-200) (Güran- Ka-mu Görevlileri).
Gürdoğan, B. : Özel Hukuk Alanında Maddi Hukuk ve Yargı-lama Usulü Yönünden Yargıcın Takdir Hakkının Yargıtayca Denetlenmesi, Ankara 1967.
Gürelli, N. : Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilirkişilik, İstanbul 1967.
Hakeri, H. : Tıp Ceza Hukuku, Ankara 2007.
Holzhammer, R. : Österreichisches Zivilprozessrecht, Zweite, neu-bearbeitete Auflage, Wien - New York 1976.
Hopt, K. : Schadenersatz aus unberechtiger Verfahrensein-leitung, München 1968.
Jauernig, O. : Zivilprozessrecht, 24., völlig neubearbeitete Auflage, München 1993.
Kanlıgöz, C. : 1982 Anayasasına Göre Kamu Görevlisi Kavra-mının Kapsamı ve Anlamı, (AÜHFD., 1993/1-4, s. 169-196).
Karafakih, İ. H. : Hukuk Muhakemeleri Usûlü Esasları, Ankara 1952.
Karatepe, Ş. : İdare Hukuku, İzmir 1988.
Karslı, A. : Medenî Muhakeme Hukuku, 3. B., Ankara 2012.
Kılıçoğlu, A. : Yargıda Bilirkişilik Çıkmazı (ABD., 1986/5, s. 643-648).
Klein, M. : Die Rechtsstellung und die Haftung des im Zi-vilprozess bestellten Sachverständigen, Diss., Wiesbaden 1994.
Köroğlu, H. : Uygulamada ve İçtihatlarda Bilirkişilik, Ankara 1995.
Kunter, N./
Yenisey, F. : Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhake-mesi Hukuku, 11. B., İstanbul 2000.
Kuru, B. : Hukuk Muhakemeleri Usûlü, C. III, 6. B., İs-tanbul 2001 (Kuru – Usul III).
Kuru, B. : Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2015 (Kuru - Ders Kitabı).
Leipold, D. : Stein-Jonas Kommentar zur Zivilprozessord-nung, Zweiter Band, Teilband 2, Tübingen 1989.
Meraklı, D. : Özel Hukuka İlişkin Uyuşmazlıklarda Resmî Bir Bilirkişi Kurumu Olarak Adlî Tıp Kurumu, (DEUHFD., Özel Sayı 2009, İzmir 2010, s. 325-376).
Musielak, H. J. : Grundkurs ZPO, 4. neubearbeitete Auflage, München 1998.
Onar, S. S. : İdare Hukukunun Umumî Esasları, C. II, 3. B., İstanbul 1966.
Öntan, Y. : Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilirkişilik, An-kara 2014.
Özbek, V. Ö./
Doğan, K./
Bacaksız, P./
Tepe, İ. : Ceza Muhakemesi Hukuku, 10. B., Ankara 2017.
Özbudun, E. : Türk Anayasa Hukuku 17. Bası, Ankara 2017.
Pekcanıtez, H. : Özel Uzman (Bilirkişi) Görüşü ve Değerlendi-rilmesi (Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Ankara 2009, s. 395-418).
Pekcanıtez, H./
Atalay, O./
Özekes, M. : Medenî Usûl Hukuku, 3. B., Ankara 2015.
Pieper, H. : Rechtsstellung des Sachverständigen und Haftung für fehlerhafte Gutachten (Gedächt-nichtsschrift für Rudolf Bruns, München 1980, s. 167-180).
Pieper, H./
Breunung, L./
Stahlman, G. : Sachverständige im Zivilprozess, München 1992.
Rüffler, F. : Der Sachverständige im Zivilprozess, Wien 1995.
Salkaya, Ş. : HUMK’da Bilirkişilik (Ehlivukûf), Uygulama ve Karşılaşılan Soranlar (II. Bilirkişi Eğitim Semi-neri, TÜRMOB Yayınları, Ankara 2000, s. 129-138).
Sarısözen, S. : Özel Bilirkişi (Uzman Görüşü) (Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, C. II, Ankara 2014, s. 1699-1737).
Schilken, E. : Zivilprozessrecht, 2. überarbeitete und ergänzte Auflage, Köln Berlin Bonn München 1995.
Schneider, E. : Der Sachverständige in der Praxis, 2. neubear-beitete und erweiterte Auflage, Düsseldorf 1968.
Soydan, B. : Türk Vergi Yargısında Bilirkişilik, İstanbul 2010.
Şekercioğlu, M. : Ceza Hukukunda Memur Kavramı, İstanbul 1974.
Tanrıver, S. : Konkordato Komiseri, Ankara 1993.
Tanrıver, S. : Medeni Yargıda Bilirkişilik, Ankara 2016.
Tanrıver, S. : Sayıştay ve Bilirkişilik, (TBBD., 2016/122, s.259-280).
Tanrıver, S. : Bilirkişinin Hukukî Statüsü, Yükümlülükleri, Yetkileri ve Sorumluluğu, Ankara 2003 (Tanrı-ver - Bilirkişi).
Tanverdi, M. : Medenî Usûl Hukukunda Bilirkişilik, İstanbul 1991 (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
Taşpınar, S. : Bilirkişi Ücreti, (Bilirkişilik Sempozyumu, 9-10 Kasım 2001, Ankara 2002, s. 347-394).
Teomete
Yalabıyık, F. : Anglo-Amerikan ve Fransız Hukukunda Bilirkişilik Kurumuna Genel Bakış (DEÜHFD., Özel Sayı, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Arma-ğan, C. II, İzmir 2015, s. 2115-2162).
Tuluay, M. : Delil Anlaşmaları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Tarihsiz.
Ulukapı, Ö. : Bilirkişi Raporu ve Bilirkişi Raporunun Delil Olarak Değeri, (Bilirkişilik Sempozyumu, 9-10 Kasım 2001, Ankara 2002, s. 291-315).
Ünver, Y. : Adliyeye Karşı Suçlar TCK. m. 267-298, İstan-bul 2008.
Vogel, O. : Grundriss des Zivilprozessrechts und des inter-nationalen Zivilprozessrechts der Schweiz, Bern 1992.
Yenerer Çakmut, Ö. : Tıp Ceza Hukukunda Bilirkişilik (V. Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Tıp Ceza Hu-kukunun Güncel Sorunları, 28 Şubat-1 Mart 2008, Ankara 2008, s.1133-1203).
Yıldız, A. K. : Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilirkişilik (EÜHFD., 2006/3-4, s.273-345).
Yılmaz, E. : Uygulamada Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporları (Mal. Huk. Der., 1996/62, s. 12-31) (Yılmaz-Uygulamada Bilirkişilik).
Yılmaz, E. : Hukukumuzda Bilirkişilik Kurumu (Yak. Der., 1996/42, 26-31) (Yılmaz- Hukukumuzda Bilir-kişilik).
Yokuş Sevük, H. : Ceza Davalarında Bilirkişi Olarak Hekim, (8. Türk, Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 7-8 Ekim 2011 Diyarbakır, Ankara 2012, s. 409-452) (Yokuş Sevük - Bilirkişi Olarak Hekim).
Yokuş Sevük, H. : Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilirkişilik (İÜHFM., 2006/1, s. 49-107) (Yokuş Sevük - Bilirkişilik).

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: bilirkişilik
İlgili Yayınlar