İcra ve İflas Kanunu ( 5 Cilt )

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Mahmut ÇOŞKUN
ISBN: 978-975-02-5958-6
Stok Durumu: Stokta var
1.350,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mahmut ÇOŞKUN
Baskı Tarihi 2020/03
Baskı Sayısı 6
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Açıklama - İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu 
Mahmut COŞKUN
2020/03 6. Baskı, 5 Cilt, 7031 Sayfa, Takım,
ISBN 978-975-02-5958-6


Eserde, İcra ve İflas Kanunu'nun her bir maddesi, genel olarak ve alt başlıklar halinde tek tek açıklanmış diğer kanunlarla irtibat kurulmuş, ilgili tüzük yönetmelik ve genelgelere yer verilmiştir.

Bu baskıda itirazın iptali, menfi tespit, tasarrufun iptali, iflas, konkordato, sıra cetveli ve icra iflas suçları ile ilgili kısımlar açıklama ve içtihat yönünden oldukça genişletilip, güncellenerek, uygulayıcının "takip hukuku" ile ilgili teorik bilgi ve içtihat yönünden tüm ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmıştır.

Uzun süreli icra mahkemesi hakimliği yapan yazarın çalışmasında, okyanus olarak nitelenmesi mümkün olan "takip hukuku" alanında ortaya çıkan ve akademik çevrelerin dikkatini çekmeyen; temyiz yolu kapalı olduğu için yüksek yargı kararlarına konu olmayan pek çok konu ile ilgili fiili uygulama ve çözüm önerileri sunulmuştur.

Eserin içeriği tamamen uygulamaya yönelik olduğu için farklı akademik görüşlerden ziyade Yargıtay'ın uygulama ve görüşleri ön plana çıkarılmış; altıncı baskıya kadar, Yargıtay içtihatlarından yeni ve özelliği olanlar tercih edilmiş, lüzumsuz tekrardan kaçınmak amacıyla, önceki baskılardaki benzer ve eski tarihli içtihatlar ayıklanarak "görüş değiştirilen" içtihatlara yer verilmemiştir.

Konu Başlıkları
Cilt 1: 1. md – 67. md
Cilt 2: 67. md – 97. md
Cilt 3: 97–a. md – 169. md
Cilt 4: 169–a. md – 269. md
Cilt 5: 269–a. md – 367. md

İçindekiler

Önsöz  7

Birinci Bap

TEŞKİLAT VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 1: İcra Daireleri  25

AÇIKLAMALAR  26

İÇTİHATLAR  27

Madde 2: İflas Daireleri  29

AÇIKLAMALAR  29

İÇTİHATLAR  29

Madde 3: İcra İflas Dairelerinin Birleştirilmesi  30

AÇIKLAMALAR  30

Madde 4: İcra Mahkemesinin Görev ve Yetki Alanı  30

AÇIKLAMALAR  31

İÇTİHATLAR  34

I. Asıl İcra Dairesinin Bağlı Bulunduğu İcra Mahkemesinin Görevli Olduğu İşlerlerle İlgili İçtihatlar  36

II. İdare ve Vergi Mahkemelerinin Görevine Giren İşlerle İlgili İçtihatlar  46

III. Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu İşlerle İlgili İçtihatlar  53

IV. İş Mahkemesinin Görevli Olduğu İşlerle İlgili İçtihatlar  61

V. Talimat İcra Dairesinin Bağlı Olduğu İcra Mahkemesinin Bakacağı İşlerle ilgili İçtihatlar  63

Madde 5: İcra ve İflas Memurlarının Hukuki Sorumluluğu  65

AÇIKLAMALAR  65

İÇTİHATLAR  67

Madde 6: İcra ve İflas Memurlarının Zimmeti  70

AÇIKLAMALAR  71

İÇTİHATLAR  71

Madde 7: Zarar ve Ziyan Davasının Zamanaşımı  72

AÇIKLAMALAR  72

İÇTİHATLAR  72

Madde 8: Tutanaklar  73

AÇIKLAMALAR  73

İÇTİHATLAR  75

Madde 8/a: Elektronik İşlemler  84

AÇIKLAMALAR  85

Madde 9: Paranın Ödenmesi ve Değerli Eşyanın Muhafazası  87

AÇIKLAMALAR  88

İÇTİHATLAR  89

Madde 10: İcra ve İflas Memurlarının Kendi ve Yakınlarının İşlerini Görme Yasağı  90

AÇIKLAMALAR  90

Madde 10/a: İcra Mahkemesi Hâkiminin Reddi  91

AÇIKLAMALAR  91

İÇTİHATLAR  94

Madde 11: İcra Hakimi ile İcra ve İflas Memurlarının Akit Yapma Yasağı  97

AÇIKLAMALAR  97

Madde 12: İcra Dairesine Ödeme  98

Madde 13: İcra ve İflas Dairelerinin Denetim ve Gözetimi  98

AÇIKLAMALAR  98

Madde 13/a: Cumhuriyet Savcılarının İcra ve İflas Dairelerini Denetlemesi  102

AÇIKLAMALAR  103

Madde 14. Yönetmelik ve Yargıtay kararları  104

AÇIKLAMALAR  105

Madde 15: İcra ve İflas Harçları ile Adli Yardım  105

AÇIKLAMALAR  105

I. İcra Harçları  108

II. İflas Harçları  116

III. İcra ve İflas Giderleri  117

A. İcra Giderleri  117

B. İflas Giderleri  117

İçtihatlar  118

Harçla İlgili Genel İçtihatlar  118

Varlık Yönetim Şirketlerine İlişkin Harçlarla İlgili İçtihatlar  137

Bankalardan Harç Alınıp Alınmayacağı ile İlgili İçtihatlar  139

Tellallık Harcı ile İlgili İçtihatlar  143

IV. İcra Takiplerinde Adli Yardım  144

İçtihatlar  147

Madde 16: Şikayet  147

AÇIKLAMALAR  148

I. Şikayetin Konusu  148

II. Şikayet Nedenleri  150

İçtihatlar  150

III. Şikayetin Tarafları  168

A. Şikayet Eden (Müşteki)  168

İçtihatlar  169

İhalenin Feshiyle İlgili İçtihat Özetleri  182

B. Şikayet Edilen (Karşı Taraf)  185

İçtihatlar  186

IV. Şikayet Süresi  190

A. Süreli Şikayet Sebepleri  190

İçtihatlar  191

B. Süresiz Şikayet Halleri (İİK. m.16/2)  206

İçtihatlar  208

V. Şikayette Takip Edilecek Usul  225

İçtihatlar  226

Madde 17: Şikayet Üzerine İcra Mahkemesinin Vereceği Kararlar  234

AÇIKLAMALAR  234

I. Şikâyetin Kabulü  234

II. Şikâyetin Reddi  236

III. Şikayetin Konusuz Kalması Nedeniyle Karar Verilmesine Yer Olmadığı  236

İÇTİHATLAR  236

Madde 18: İcra Hukuk Mahkemesinde Yargılama Usulü  251

AÇIKLAMALAR  251

I. İcra Hukuk Mahkemesinin Görev Alanı  251

İçtihatlar  252

II. İcra Hukuk Mahkemesinde Yetki  258

İçtihatlar  259

III. İcra Mahkemesinde Dava Ehliyeti  262

A. Dava Ehliyeti  262

İçtihatlar  262

B. Sıfat Ehliyeti  269

İçtihatlar  270

IV. Hukuki Nitelendirme  278

İçtihatlar  279

V. Basit Yargılama Usulü  284

İçtihatlar  287

VI. İcra Mahkemesinde Duruşmalı ya da Duruşmasız Olarak Karara Bağlanacak «Şikayet» veya «Davalar»  304

A. “Duruşma Yapıp Yapmama” Konusu, İcra Mahkemesinin Takdirinde Olan İşler  305

İçtihatlar  306

B. İcra Mahkemesinin “Evrak Üzerinde” Karar Vereceği Uyuşmazlıklar  309

C. İcra Mahkemesinde Mutlaka Duruşmalı Görülecek İşler  310

İçtihatlar  311

D. İcra Hukuk Mahkemesinde Tanık, BilirkişiKeşif ve Yemin Delillerinin Geçerli Olduğu İşler  322

İçtihatlar  324

E. İcra Mahkemesinde Bekletici Sorun Yapılacak Konular  327

İçtihatlar  329

VII. İcra Mahkemesi Kararlarının Özellikleri  334

İçtihatlar  336

VIII. İcra Mahkemesinde Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti  345

A. Yargılama Giderleri  345

B. Vekalet ve Vekalet Ücreti  348

İçtihatlar  353

IX. Yargılamanın Yenilenmesi (HMK. m. 374.vd.)  369

X. İcra Mahkemesinde Derdestlik Veya Kesin Hüküm İtirazı:  370

İçtihatlar  371

Süreler

Madde 19: Başlaması ve Bitmesi  374

AÇIKLAMALAR  375

İÇTİHATLAR  376

Madde 20: Sürelerin Değiştirilmesi  382

AÇIKLAMALAR  382

İÇTİHATLAR  384

Madde 21: İcra ve İflas Hukukunda Tebligat  386

AÇIKLAMALAR  386

I. Tebligata Hakim Olan Genel Kurallar  386

İçtihatlar  387

II. Memur Vasıtasıyla Tebligatın Yapılması  394

III. Elektronik Ortamda Tebligat Yapılması  396

IV. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Aracılığı ile Tebligat Yapılması  403

V. Tebligatın Yapılacağı Yer (TK. m.10)  403

İçtihatlar  405

VI. İlam, İlam Hükmünde Belge ve İpotek Senedinde Yazılı Olan Adrese Tebligat (İİK. m. 21/2)  411

İçtihatlar  412

VII. Vekil ve Kanuni Temsilci ile Takip Edilen İşlerde Tebligat (TK. m.11)  413

İçtihatlar  417

VIII. Tüzel Kişiler ve Ticarethanelere Tebligat (TK. m.12)  430

A. Tüzel Kişilere Elektronik Yolla Tebligat Yapma Zorunluluğu  430

B. Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Tebligat  431

İçtihatlar  432

C. Kamu Hukuku Tüzel Kişilerine Tebligat  440

İçtihatlar  441

D. Ticarethanenin İşlemlerinden Dolayı Tebligat  443

IX. Tüzel Kişilerin Memur ve Çalışanlarına Tebligat Yapılması (TK. m.13)  444

İçtihatlar  445

X. Askeri Şahıslara Tebligat (TK. m.14, 15).  447

İçtihatlar  447

XI. Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat Yapılması

(TK. m.16, Yönt. m.25)  448

İçtihatlar  449

XII. Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcra Edenlere Tebligat

(TK. m.17, Yönt. m.26)  454

İçtihatlar  455

XIII. Otel Hastane Fabrika ve Okul Gibi Yerlerde Tebligat (TK. m.18)  462

İçtihatlar  463

XIV. Tutuklu ve Mahkumlara Tebligat (TK. m.19)  464

İçtihatlar  464

XV. Muhatabın Geçici Olarak Adresten Ayrılması Halinde Tebligat Yapma Şekli (TK. m.20)  467

İçtihatlar  467

XVI. Adreste Kimsenin Bulunmaması veya Tebligatı Almaktan Kaçınma Halinde Tebligat (TK. m.21, Yönt. m.31)  470

A. Tebligat Adresinin, Adres Kayıt Sistemindeki Adres Olmaması Halinde Tebligat Usulü  470

B. Tebligat Adresinin, Adres Kayıt Sistemindeki Adres Olması Halinde Tebligat Usulü  472

İçtihatlar  474

XVII. Yabancı Devlette Tebligat Usulü (TK. m.25)  494

İçtihatlar  496

XVIII. Siyasi Temsilcilik Aracılığı ile Yabancı Ülkede Türk Vatandaşlarına Tebligat (TK. m.25/a)  497

XIX. Türkiye’deki Elçilik veya Konsolosluklardan Gelen Evrakın Tebliğ Edilmesi (TK. m.26)  498

XX. İlanen Tebligat (TK. m.28)  499

A. İlanın Şekli (TK. m.29)  500

B. İlanın İçeriği  501

İçtihatlar  502

XXI. Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü (TK. m.32)  505

İçtihatlar  507

XXII. Adres Değişikliğinin Bildirilmemesi Halinde Tebligatın Yapılması (TK. m.35, Yönt. m.57)  517

A. Gerçek Kişiler Açısından  517

1. Adres Değişikliğinin Bildirilmesi  518

2. Adres Değişikliğinin Bildirilmemiş Olması  518

B. Tüzel Kişilere TK nun 35. Maddesine Göre Tebligat Yapılması  519

İçtihatlar  519

XXIII. Celse Arasında Tebligat (TK. m.36)  527

XXIV. Avukat Katiplerine ve Stajyerlerine Tebligat (TK. m.37)  528

XXV. Vekillerin Bir Birlerine Tebligat Yapması (TK. m.38)  528

XXVI. Tebligatı Alacak Şahsın Hasım Olması (TK. m.39)  528

İçtihatlar  528

XXVII. Memur Vasıtası ile Tebligat Yapılması (TK. m.41)  534

İçtihatlar  534

XXVIII. Cumhuriyet Başsavcılığına Tebligat (TK. m.43)  534

İçtihatlar  535

XXIX. Askeri Yargıda Tebligat Yapılması (TK. m.44)  535

XXX. Apartman Yönetimi ve Ortak Giderler ile İlgili Tebligatlar (TK. Ek Madde)  535

İçtihatlar  536

Madde 22: İcranın Durdurulması  536

AÇIKLAMALAR  536

İÇTİHATLAR  537

Madde 23: Kanundaki İpotek, Taşınır Rehini, Rehin ve Taşınmaz Kavramlarının Kapsamı  540

AÇIKLAMALAR  540

İÇTİHATLAR  541

İkinci Bap

İLAMLI TAKİP

Para ve Teminattan Başka Borçlar Hakkında İlamlı Takip

Madde 24: Taşınır Teslimine İlişkin İlamlı Takip  545

AÇIKLAMALAR  546

İÇTİHATLAR  549

Madde 25: Çocuk Teslimine İlişkin İlamlı Takip  566

AÇIKLAMALAR  566

İÇTİHATLAR  568

Madde 25/a: Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlamlı Takip  570

AÇIKLAMALAR  570

İÇTİHATLAR  571

Madde 25/b: Çocuk Tes. ve Çocukla Kiş. İlişki Kur. Dair İlâmların İc. Uzman Bulundurulması  578

AÇIKLAMALAR  578

İÇTİHATLAR  579

Taşınmaz Tahliye ve Teslimine Dair İlamlı Takip

Madde 26: Taşınmazın Borçlunun Elinde Olması Halinde İlamlı Takip  582

AÇIKLAMALAR  582

İÇTİHATLAR  585

Madde 27: Taşınmazın Üçüncü Şahıs Elinde Olması Halinde İlamlı Takip  591

AÇIKLAMALAR  591

İÇTİHATLAR  592

Madde 28: Taşınmaz Davalarında Hükümlerin Tapu Sicil Dairesine Tebliği  594

AÇIKLAMALAR  594

İÇTİHATLAR  595

Madde 29: Hükümden Sonra Taşınmazın El Değiştirmesi  595

AÇIKLAMALAR  595

İÇTİHATLAR  596

Madde 30: Bir İşin Yapılmasına veya Yapılmamasına Dair İlamlı Takip  598

AÇIKLAMALAR  598

İÇTİHATLAR  601

Madde 31: İrtifak Haklarına Mütedair İlamlar  609

AÇIKLAMALAR  609

Madde 31/a: Gemilere ve Bunlarla İlgili Aynî Haklara İlişkin İlamların İcrası  610

AÇIKLAMALAR  612

I. Gemilerle İlgili İlamların İcrası  612

II. İlam Konusu Gemideki Eşyaların Çıkarılması  613

III. Sicile Kayıtlı Türk Gemileri Üzerinde İpotek veya İntifa Hakkının Kurulmasına veya Kaldırılmasına İlişkin İlâmların İcrası  613

Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlamlarla İlgili Takip

Madde 32: İcra Emri ve İçeriği  614

AÇIKLAMALAR  614

I. İcra Emri  619

II. Haciz veya İflas Talebi  620

İÇTİHATLAR  620

Madde 33: İlamlı Takipte İtiraz (İcranın Geri Bırakılması)  657

AÇIKLAMALAR  657

I. Genel Olarak (İcranın Geri Bırakılması)  657

II. İlamlı Takipte İtirazın İncelemesi Usulü  659

İçtihatlar  663

Nafaka İlamına Dayalı Takiplerde İcranın Geri Bırakılması ile İlgili İçtihatlar  676

III. İlamlı Takipte Şikayet  688

A. Genel İçtihatlar  690

B. Faizle ilgili İçtihatlar  715

Madde 33/a: Zamanaşımı Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması  736

AÇIKLAMALAR  736

İÇTİHATLAR  738

İlamlı Takiplerde Müşterek Hükümler

Madde 34: İlamlı Takiplerde Yetkili İcra Dairesi  746

AÇIKLAMALAR  746

İÇTİHATLAR  746

Madde 35: İlamlı İcrada Takip Talebi  750

AÇIKLAMALAR  750

I. Takip Talebinin İçeriği  752

İÇTİHATLAR  754

Madde 36: İcranın Geri Bırakılması İçin Süre Verilmesi  762

AÇIKLAMALAR  762

I. İcranın Geri Bırakılması İçin Süre Vermenin Şartları  763

İçtihatlar  764

II. İcra Mahkemesi Kararlarında İcranın Geri Bırakılması  766

III. Kesinleşmeden İcra Edilemeyen İlamlar  768

A. Tehiri İcra Kararı ve Kesinleşmeden İcra Edilemeyen İlamlarla İlgili İçtihatlar  771

B. Kesinleşmeden İcraya Konulamayan Tesbit Hükümlerine Dair İlamlarla İlgili İçtihatlar  783

C. Kesinleşmeden İcraya Konulamayan Şahıs ve Aile Hukukuna Dair İlamlarla İlgili İçtihatlar  788

D. Kesinleşmeden İcraya Konulamayan Taşınmazın Aynına Dair İlamlarla ile İlgili İçtihatlar  795

Madde 37: İlamlı Takipte Haciz veya İflas İsteme Yetkisi  808

AÇIKLAMALAR  808

İÇTİHATLAR  809

Madde 38: İlam Niteliğindeki Belgeler  810

AÇIKLAMALAR  810

I. İİK. 38. Maddesindeki «İlam Niteliğindeki» Belgeler  811

A. Mahkeme Önünde Yapılan Sulhler (HMK. m. 313–315)  811

İçtihatlar  811

B. Mahkeme Önünde Yapılan Kabuller  812

İçtihatlar  812

C. Para Borcu Kabulünü İçeren ve Re’sen Tanzim Edilen Noter Senetleri  813

İçtihatlar  813

D. Temyiz Kefaletnameleri  814

E. İcra Dairesindeki Kefaletler  814

İçtihatlar  815

II. İcra İflas Kanunu'nun Diğer Maddelerindeki «İlam Niteliğindeki» Düzenlemeler  825

III. Özel Kanunlarda “İlam Hükmünde” Kabul Edilen Başlıca Belgeler  825

İçtihatlar  828

Madde 39: İlama ve Noter Senetlerine İlişkin Takiplerde Zamanaşımı  834

AÇIKLAMALAR  834

İÇTİHATLAR  835

Madde 40: İcranın Durdurulması ve İadesi  838

AÇIKLAMALAR  839

I. İcranın Durdurulması  839

II. İcranın İadesi  840

İÇTİHATLAR  842

Madde 41: Kanunun Diğer Hükümlerinin İlamlı İcrada Uygulanması  862

AÇIKLAMALAR  862

İÇTİHATLAR  863

Üçüncü Bap

İLAMSIZ TAKİP

İlamsız Takibin Çeşitli Şekilleri

Madde 42: Para Borcu ve Teminat İçin Takip  869

AÇIKLAMALAR  869

I. Teminat Alacakları İçin İlamsız Takip  870

II. Para Alacakları İçin İlamsız Takip  871

III. İdari Yargının Görev Alanına Giren Konularda İlamsız Takip Yoluna Başvurulamaz  871

İÇTİHATLAR  872

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİP (7155 s.Kanun)  874

I. Genel Olarak  874

A. Abonelik Sözleşmesi  875

B. Tüketiciye Sunulan Mal Veya Hizmetin Bedelinin Faturaya Bağlanmış Olması  876

C. Avukatla Takip Zorunluluğu  876

D. İlamsız İcra Yapma Zorunluluğu  877

II. Takibin Yapılma Usulü  877

A. Takip Talebi (m.4)  877

B. Ödeme Emri (m.5)  878

C. Ödeme Emrinin Tebliği ve Borcun Ödenmesi (m.6)  879

D. Ödeme Emrine İtiraz (m.7)  880

E. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi veya İtirazın Hükümden Düşürülmesi (m.8)  881

Madde 43: İflasa Tabi Şahıslar ve Takip Yolunun Değiştirilmesi  881

AÇIKLAMALAR  882

I. İflâsa Tâbi Kişileri  882

A. Tacirler  882

1. Tüzel Kişi Tacirler  882

2. Gerçek Kişi Tacirler  882

B. Tacir Sayılanlar  882

C. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar  883

D. Tacir Olmadıkları Halde Özel Kanun Gereğince İflasa Tabi Olanlar  883

II. Takip Yolunun Değiştirilmesi  883

İçtihatlar  884

Madde 44: Ticareti Terk Edenlerin Yükümlülüğü  890

AÇIKLAMALAR  891

İÇTİHATLAR  893

Madde 45: Rehin ve İpotekle Temin Edilmiş Alacaklarda Takip Yolu  894

AÇIKLAMALAR  895

İÇTİHATLAR  896

Haciz Yoluyla Takip

Madde 46: Genel Olarak  908

AÇIKLAMALAR  908

Madde 47: İcra Dairelerinde Takibe Konulacak Kamu Alacakları  908

AÇIKLAMALAR  908

İÇTİHATLAR  912

Madde 48: Zabıt ve Müsadere Edilen Eşyanın Paraya Çevrilmesi  916

AÇIKLAMALAR  916

Madde 49: Rehin Karşılığı Ödünç Verenler  917

AÇIKLAMALAR  917

Madde 50: Genel Haciz Yolu ile İlâmsız Takiplerde Yetkili İcra Dairesi  918

AÇIKLAMALAR  918

I. İlamsız Takiplerdeki Genel Yetki Kuralı (HMK. m. 6)  919

İçtihatlar  920

II. İlamsız Takiplerdeki Özel Yetki Kuralları  927

A. Bir Yerde Geçici Olarak Oturanlara Karşı Yapılacak Takiplerde Yetki  927

B. Türkiye’de Yerleşim Yerinin Bulunmaması Hâlinde Yetki  927

C. Sözleşmenin Yapıldığı Yer İcra Dairesi  928

İçtihatlar  928

D. Sözleşmenin Yerine Getirileceği Yer İcra Dairesi  930

İçtihatlar  930

E. Şubeler ve Tüzel Kişilerle İlgili Takiplerde Yetki  936

F. Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Takiplerde Yetki  936

G. Haksız Fiilden Doğan Alacaklarla İlgili Takiplerde Yetki  936

III. İcra Hukukunda Yetkinin Kamu Düzeninden Sayıldığı Durumlar  937

İçtihatlar  937

IV. Yetki Sözleşmesi  938

İçtihatlar  939

V. Yetki İtirazının Yapılması  944

İçtihatlar  945

VI. Yetki İtirazının İncelenmesi  947

İçtihatlar  948

Tatiller ve Ertelemeler

Madde 51: Takip İşlemlerinin Yapılamayacağı Zaman  955

AÇIKLAMALAR  956

İÇTİHATLAR  956

Madde 52: Borçlunun Ailesinden Birinin Ölümü Halinde Erteleme  957

AÇIKLAMALAR  957

Madde 53: Tereke Borçlarından Dolayı Erteleme  957

AÇIKLAMALAR  957

İÇTİHATLAR  958

Madde 54: Borçlunun Tutuklu veya Hükümlü Olması  968

AÇIKLAMALAR  968

İÇTİHATLAR  968

Madde 54/a: Askerlik Halinde Takibin Ertelenmesi  973

AÇIKLAMALAR  973

İÇTİHATLAR  974

Madde 55: Borçlunun Ağır Hastalığı Halinde Erteleme  974

AÇIKLAMALAR  974

Madde 56: Ertelemenin Sürelere Etkisi  975

AÇIKLAMALAR  975

Madde 57: İcra Tebliğleri  975

AÇIKLAMALAR  975

İÇTİHATLAR  976

Madde 58: Takip Talebi ve İçeriği  976

AÇIKLAMALAR  977

I. Alacaklının Kimliği  978

A. Alacaklı ve Vekili ile İlgili Bilgiler  978

İçtihatlar  979

B. Takip Ehliyeti  985

1. Gerçek Kişilerde Takip Ehliyeti  986

2. Tüzel Kişilerde Takip Ehliyeti  988

İçtihatlar  988

C. Alacaklının Takip Sıfatı  995

İçtihatlar  995

D. Takipte Teminat Alınması:  998

İçtihatlar  1000

II. Borçlunun Kimliği  1005

İçtihatlar  1007

III. Adi Ortaklıkta Borçlu  1020

İçtihatlar  1021

IV. Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması İle Borçlunun Tespiti  1027

IV. Alacak  1030

A. Genel Olarak  1030

B. Alacağın Yabancı Para Olması  1030

İçtihatlar  1032

C. Yabancı Para Alacağı İçin Faiz  1036

İçtihatlar  1036

V. Faiz  1039

İçtihatlar  1046

VI. Senet veya Senet Yoksa Borcun Sebebi  1052

İçtihatlar  1052

VII. Seçilen Takip Yolu  1055

İçtihatlar  1055

VIII. Alacaklı veya Vekilinin İmzası  1055

Madde 59: Takip Masrafları  1056

AÇIKLAMALAR  1056

İÇTİHATLAR  1058

Madde 60: İlamsız Takipte Ödeme Emri ve İçeriği  1062

AÇIKLAMALAR  1063

İÇTİHATLAR  1066

Madde 61: Ödeme Emrinin Tebliği  1072

AÇIKLAMALAR  1072

İÇTİHATLAR  1074

Madde 62: İlamsız Takiplerde İtiraz  1083

AÇIKLAMALAR  1084

I. İtirazın Şekli  1084

İçtihatlar  1085

II. İtiraz Ehliyeti  1093

İçtihatlar  1094

III. İtiraz Yeri  1095

İçtihatlar  1096

IV. İtirazın Süresi  1100

İçtihatlar  1102

V. İtirazın Çeşitleri  1110

İçtihatlar  1111

Madde 63: İlamsız Takiplerde İtiraz Sebepleri  1116

AÇIKLAMALAR  1116

İÇTİHATLAR  1117

Madde 64: Alacaklıya Verilecek Belge  1121

AÇIKLAMALAR  1121

Madde 65: Gecikmiş İtiraz  1122

AÇIKLAMALAR  1122

İÇTİHATLAR  1125

Madde 66: İtirazın Neticesi  1133

AÇIKLAMALAR  1133

İÇTİHATLAR  1134

Madde 67: İtirazın İptali Davası  1141

AÇIKLAMALAR  1142

I. İtirazın İptali Davasının Niteliği  1142

İçtihatlar  1144

II. İtirazın İptali Davası Açılamayacak Haller  1148

İçtihatlar  1149

III. İtirazın İptali Davasının Koşulları  1153

A. Hukuki Yarar  1153

İçtihatlar  1155

B. Yetkili İcra Dairesinde Yapılmış, Geçerli Haciz Yolu ile İlamsız Genel Takip Olmalı  1166

İçtihatlar  1168

C. Borçlu Tarafından Süresi İçinde Yapılmış ve Takibi Durdurmuş Geçerli İtiraz Olmalı  1178

İçtihatlar  1179

D. Dava Bir Yıllık Süre İçinde Açılmalıdır  1188

İçtihatlar  1189

E. İtiraz, İcra Mahkemesinde Kaldırılmamış Olmalı  1193

İçtihatlar  1194

F. Kesin Hüküm Bulunmamalı  1194

1. Genel Olarak  1194

2. Kesin Hükmün Çeşitleri  1196

3. Kesin Hükmün Etkisi  1197

4. Kesin Hükmün Kesin Delil Teşkil Etmesi  1198

İçtihatlar  1199

G. Ticari ve İş Davalarında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması  1201

1. Genel Olarak  1201

2. İşçi –İşveren İhtilaflarında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması  1202

3. Ticari Dava Konusu Olan İhtilaflarında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması  1204

4. Zorunlu Arabuluculuğa Tabi Ticari ve İş Davaları İçin İtirazın İptali Davasında İzlenecek Usul  1204

IV. İtirazın İptali Davasında Yargılama Usulü  1205

A. Davanın Açılması  1206

İçtihatlar  1207

B. Davanın Tarafları  1213

1. Davacı  1213

İçtihatlar  1215

2. Davalı  1223

İçtihatlar  1223

3. Davaya Asli veya Feri Müdahale  1232

C. Yetkili Mahkeme  1233

1. Genel Olarak  1233

2. HMK’ya Göre Yetkili Mahkeme  1235

3. Yetki İtirazının İleri Sürülme Usulü  1238

İçtihatlar  1239

D. Görevli Mahkeme  1258

İçtihatlar  1263

Görevle İlgili Genel İçtihatlar  1263

Asliye Hukuk Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar  1276

Ticaret / Deniz Ticareti Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar  1287

İş Mahkemesinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar  1297

Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar  1300

İdari Yargıda Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar  1310

E. İspat Yükü  1312

1. Genel Olarak  1312

İçtihatlar  1316

2. İlk İtirazlar  1337

3. Davalının Maddi Hukuka (İnkar, İtfa, Ödemeye ) İlişkin Savunmaları  1337

Davalının Maddi Hukuka İlişkin Savunmaları ile İlgili Genel İçtihatlar  1338

Davalının Maddi Hukuka İlişkin Ödeme Savunması ile İlgili İçtihatlar  1358

Davalının Sözleşmeye Dayalı Savunması ile İlgili İçtihatlar  1367

4. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi  1375

a. Genel Olarak  1375

b. İtirazın İptali Davasında İddianın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi  1375

c. İtirazın İptali Davasında Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi  1376

İçtihatlar  1376

5. İtirazın İptali Davasında Islah  1381

İçtihatlar  1382

6. İtirazın İptali Davasında Zamanaşımı  1388

İçtihatlar  1389

Kavramlar Dizini  1405

İçindekiler

Madde 67: İtirazın İptali Davası  1427

AÇIKLAMALAR  1427

F. Deliller (Devamı)  1427

1. Genel Olarak  1427

2. Delil İbrazı İçin Taraflara Süre Verilmesi ve Neticeleri  1430

İçtihatlar  1432

3. Senetle İspat  1439

İçtihatlar  1440

4. Kesin Hüküm  1446

İçtihatlar  1447

5. Yemin  1454

İçtihatlar  1456

6. İkrar  1464

İçtihatlar  1466

7. Belge  1470

İçtihatlar  1471

8. Fatura  1482

İçtihatlar  1485

9. Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK m. 222)  1498

İçtihatlar  1501

10. Delil Başlangıcı  1513

İçtihatlar  1514

11. Tanık  1523

İçtihatlar  1524

12. Bilirkişilik  1529

İçtihatlar  1531

13. Keşif  1539

İçtihatlar  1540

14. İsticvap  1541

İçtihatlar  1542

V. Mahkemenin Vereceği Karar  1546

A. Mahkeme Kararının Gerekçeli Olması  1546

İçtihatlar  1547

B. Mahkemenin Verebileceği Kararlar  1550

1. Davanın Reddi Kararı  1551

2. Davanın Kabulü Kararı  1553

İçtihatlar  1554

3. Karar Verilmesine Yer Olmaması  1573

İçtihatlar  1575

VI. İcra İnkâr Ve Kötü Niyet Tazminatı  1582

A. Genel Olarak  1582

İçtihatlar  1583

B. İcra İnkâr Tazminatı  1585

İçtihatlar  1590

C. Kötü Niyet Tazminatı  1612

İçtihatlar  1613

D. İnkâr ve Kötü Niyet Tazminatının Miktarı  1620

İçtihatlar  1622

VII. İtirazın İptali Davasında Harç  1628

İçtihatlar  1629

VIII. İtirazın İptali Davasında Vekâlet Ücreti  1634

İçtihatlar  1636

IX. İtirazın İptali Davasında Verilecek Hükmün Ve İnfaz Şekli  1648

İçtihatlar  1648

X. İtirazın İptali Davasının İstinaf Ve Temyizi  1652

A. İstinaf  1652

B. Temyiz  1655

İçtihatlar  1657

XI. İtirazın İptali Davasında Özelliği Olan Konular  1666

A. Kefalet  1666

1. Tanım ve Genel Açıklama  1666

2. Kefalet Sözleşmesinin Şekli Şartları  1666

3. Kefaletin Türleri  1668

a. Adi Kefalet  1668

b. Müteselsil Kefalet  1668

c. Birlikte Kefalet  1668

4. Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı  1669

5. Kefilin Takibi  1670

6. Kefilin Rücu Hakkı  1670

7. Kefaletin Sona Ermesi  1671

İçtihatlar  1671

B. İtirazın İptali Davasında; Menkul Rehini ve İpotek ile İlgili Uyuşmazlıklar  1688

1. İpotek Nedir  1688

2. İpoteğin Kapsamı  1689

İÇTİHATLAR  1692

C. İtirazın İptali Davasında; Faiz ile İlgili Uyuşmazlıklar  1696

1. Faiz Kavramı  1696

2. Temerrüt Faizinin Başlangıç Tarihi  1696

3. Temerrüt Faizinin Oranı  1697

a. Ticari Olmayan İşlerde Temerrüt Faiz Oranı  1697

b. Ticari İşlerde Temerrüt Faizinin Oranı  1698

4. Ticari İşlerde Faize Faiz Yürütülmesi  1698

5. İtirazın İptali Davasında Faizle İlgili Verilecek Karar  1699

İçtihatlar  1699

6. Faizin Benzer Kavramlardan Farkı  1716

a. Gecikme Zammı  1716

b. Vade Farkı  1717

İçtihatlar  1717

c. Cezai Şart  1722

d. Aşkın Zarar  1723

İÇTİHATLAR  1723

D. Rücuen Ödenen Alacaklar Nedeniyle Yapılan Takipler Nedeniyle İtirazın İptali Davası Açılması İli İlgili İçtihatlar  1729

E. İflas veya İflasın Ertelenmesinin İtirazın İptali Davasına Etkisi  1731

1. İflasın Ertelemesinin İtirazın İptali Davasına Etkisi  1731

2. İflasın, İtirazın İptali Davasına Etkisi  1732

a. Davacının İflası  1732

b. Davalının İflası  1733

c. İflasın Açılmasıyla Durmayan Davalar  1733

İçtihatlar  1734

F. Teminat Mektubuna Dayalı Takipler Nedeniyle Açılan İtirazın İptali Davası  1737

İçtihatlar  1739

Madde 68: İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması  1742

AÇIKLAMALAR  1743

I. Alacaklının “İtirazın Kaldırılması” Talebi  1743

A. Genel Olarak  1743

B. İtirazın Kesin Olarak Kaldırılmasının Koşulları  1744

İçtihatlar  1746

C. İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması İsteminde Dayanak Belgeler  1760

1. İmzası İkrar Edilmiş Koşulsuz Borç İkrarını İçeren Adi Senet  1760

İçtihatlar  1763

2. Belirli Bir Para Borcu Kabulünü İçeren Noterlikçe Düzenlenen Senetler  1778

3. Resmi Dairelerin ya da Yetkili Makamların Verdikleri Makbuz ve Belgeler  1778

İçtihatlar  1780

II. Borçlunun İtirazını İspat Etmesi  1789

İçtihatlar  1791

III. İcra İnkar Tazminatı  1800

A. İcra İnkâr Tazminatının Şartları  1800

B. İnkâr Tazminatının Miktarı  1801

İçtihatlar  1802

Madde 68/a – İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması  1806

AÇIKLAMALAR  1808

I. İtirazın Geçici Olarak Kaldırılmasının Koşulları  1808

II. Yargılama Usulü  1809

A. İmza İncelemesi  1811

B. İcra Mahkemesinin Vereceği Kararlar  1813

C. Borçlunun, İcra Mahkemesindeki Duruşmada, İnkâr Ettiği İmzayı İkrar Etmesi  1814

İÇTİHATLAR  1815

Madde 68/b – Bankaların Düzenledikleri Belgelere Dayanılarak İtirazın Kaldırılması  1820

AÇIKLAMALAR  1821

İÇTİHATLAR  1824

Madde 69: İtirazın Geçici Kaldırılmasının Sonuçları ve Borçtan Kurtulma Davası  1837

AÇIKLAMALAR  1837

I. İtirazın Geçici Kaldırılmasının Sonuçları  1837

II. Borçtan Kurtulma Davası  1838

A. Borçtan Kurtulma Davasının Koşulları ve Yargılama Usulü  1838

İÇTİHATLAR  1842

Madde 70: İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması Usulü  1843

AÇIKLAMALAR  1843

I. Genel Olarak  1843

II. İnceleme Usulü  1844

III. İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması Duruşmasında Verilecek Karar  1847

İÇTİHATLAR  1849

Madde 71: İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi  1853

AÇIKLAMALAR  1853

I. İcra Takibinin İptali  1853

II. İcra Takibinin İptali ve İptal Hükmünün Neticeleri  1855

İÇTİHATLAR  1856

III. İcra Takibinin Ertelenmesi  1865

IV. Zamanaşımı Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması  1865

İÇTİHATLAR  1869

Madde 72: Menfi Tespit ve İstirdat Davası  1890

AÇIKLAMALAR  1891

I. Menfi Tespit Davasının Niteliği  1891

İçtihatlar  1894

II. Menfi Tespit Davasının Konusu  1897

İçtihatlar  1902

III. Menfi Tespit Davasının Açılma Süresi  1905

İçtihatlar  1907

IV. Menfi Tespit Davasının Türleri  1909

A. Haciz İhbarnamesine İstinaden Açılan Menfi Tespit Davası  1909

1. Genel Olarak  1909

2. Davanın Sonuçları  1911

a. Davanın Kabulü  1911

b. Davanın Reddi  1911

İçtihatlar  1912

B. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası  1920

1. Hukuki Yarar  1920

İçtihatlar  1923

2. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi  1930

C. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası  1931

1. Hukuki Yarar  1931

İçtihatlar  1934

2. Menfi Tespit Davasının Zamanaşımına Etkisi  1937

İçtihatlar  1937

3. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi  1938

İçtihatlar  1940

4. Hangi Takip Türleri Nedeniyle Menfi Tespit Davası Açılabilir  1945

İçtihatlar  1948

V. Menfi Tespit Davasında Yargılama Usulü  1949

A. Davanın Tarafları  1950

1. İcra Takibinden Önceki Menfi Tespit Davasında  1950

2. İcra Takibinden Sonraki Menfi Tespit Davasında  1952

3. İcra ve İflas Kanunu’nun 89/3 Maddesine Göre Açılan Menfi Tespit Davası  1953

İçtihatlar  1955

B. Görevli Mahkeme  1964

İçtihatlar  1966

C. Yetkili Mahkeme  1989

1. Davalı / Alacaklının İkametgâhı Mahkemesi  1990

2. İcra Takibinin Yapıldığı Yer Mahkemesi  1990

İçtihatlar  1992

D. Takipten Sonra Açılan Menfi Tespit Davasında Takibin Tedbiren Durdurulması  1998

İçtihatlar  2000

E. Yargılama Aşaması  2004

İçtihatlar  2005

F. Menfi Tespit Davasında İspat Yükü  2013

1. Genel Olarak  2013

İçtihatlar  2016

2. İspat Yükü Kural Olarak Davalı / Alacaklıya Aittir  2022

İçtihatlar  2024

3. İspat Yükünün Davacı–Borçluda Olduğu Durumlar  2034

İçtihatlar  2035

4. Taraflardan Birinin Kanuni veya Fiili Karineden Yararlanması  2045

a. Kanuni Karineler  2045

İçtihatlar  2046

b. Fiili Karine ve Ticari Teamüller  2052

İçtihatlar  2053

G. Deliller  2071

1. Genel Olarak  2071

İçtihatlar  2072

2. Kesin Hüküm  2075

İçtihatlar  2076

3. Senetle İspat  2088

a. Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları (HMK m. 203)  2089

b. Maddi Olayların (Hukukî Fiillerin) Tanıkla İspatı  2091

c. Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu  2093

İçtihatlar  2094

4. Yemin  2104

İçtihatlar  2106

5. İkrar  2110

İçtihatlar  2111

6. Belge  2116

İçtihatlar  2118

7. Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK m. 222)  2124

İçtihatlar  2125

8. Delil Başlangıcı  2129

İçtihatlar  2130

9. Tanık  2134

İçtihatlar  2135

10. Bilirkişilik  2139

İçtihatlar  2140

11. Keşif  2154

12. İsticvap  2155

İçtihatlar  2156

H. Menfi Tespit Davasında Verilecek Kararlar  2157

1. Menfi Tespit Davasının Reddi  2157

a. Genel Olarak  2157

İçtihatlar  2158

b. Borçlunun Tazminata Mahkûm Edilmesinin Şartları  2166

İçtihatlar  2168

c. Yargılama Giderleri, Harç ve Vekâlet Ücreti  2173

İçtihatlar  2174

2. Menfi Tespit Davasının Kabulü  2177

İçtihatlar  2178

a. Menfi Tespit Davasının Kabulünün Sonuçları  2184

İçtihatlar  2186

b. Davacı (Borçlu) Lehine Tazminata Hükmetmenin Koşulları  2186

İçtihatlar  2188

3. Menfi Tespit Davasının Kabulü Kararının İnfazı  2194

İçtihatlar  2194

4. Menfi Tespit Davasının Kabulü Halinde Yargılama Giderleri ve Harç  2196

İçtihatlar  2197

5. Menfi Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüşmesi  2202

İçtihatlar  2203

§2. İSTİRDAT DAVASI  2205

I. İSTİRDAT DAVASININ ŞARTLARI  2206

A. Geri Verilmesi İstenen Paranın İcra Takibi Sırasında Ödenmiş Olması  2206

B. Borcun Cebrî İcra Tehdidi Altında Ödenmiş Olması  2206

C. Borçlu–Davacının, Ödemek Zorunda Olmadığı Bir Parayı Ödemiş Olması  2208

D. Maddi Hukuk Açısından Paranın İstenebilir Olması  2209

1. Zamanaşımına Uğramış Borçlar  2209

2. Kumar ve Bahis Borçları  2210

3. Piyango ve Diğer Şans Oyunlarından Doğan Alacaklar  2210

E. İstirdat Davası Açılma Süresi  2211

İçtihatlar  2211

II. İSTİRDAT DAVASINDA YARGILAMA USULÜ  2219

A. Davacı  2219

B. Davalı  2220

C. Yetki  2221

D. Görev  2221

E. İstirdat Davasında İspat Yükü  2221

F. İstirdat Davasında Verilecek Hüküm  2222

İçtihatlar  2223

Madde 73: Özel Hükümler  2232

Dördüncü Bap

HACİZ YOLU İLE TAKİP

Madde 74: Mal Beyanının İçeriği  2233

AÇIKLAMALAR  2233

İÇTİHATLAR  2235

Madde 75: Mal Beyanında Bulunma Süresi  2238

AÇIKLAMALAR  2238

İÇTİHATLAR  2238

Madde 76: Mal Beyanında Bulunmayan Borçlunun Hapis ile Tazyiki  2240

AÇIKLAMALAR  2240

İÇTİHATLAR  2242

Madde 77: Borçlunun Mal Bey. Sonraki Kazancını ve Malvarlığındaki Artışları Bildirmesi  2243

AÇIKLAMALAR  2243

İÇTİHATLAR  2244

HACİZ

Madde 78: Haciz Talebi ve Süresi  2245

AÇIKLAMALAR  2246

I. Haciz Talebi  2247

II. Haciz İsteme Süresi  2248

İÇTİHATLAR  2250

Madde 79: Hacze Başlama Süresi ve Başka Yerdeki Malların Haczinde Yetki  2269

AÇIKLAMALAR  2269

İÇTİHATLAR  2270

Madde 80: Haczin Yapılması ve Haciz Memurunun Yetkileri  2285

AÇIKLAMALAR  2286

İÇTİHATLAR  2287

Madde 81: Haciz Sırasında Zabıta Memurları ve Köy Muhtarlarının Görevleri  2288

AÇIKLAMALAR  2289

Madde 82: Tamamı Haczedilemeyen Mallar ve Haklar  2289

AÇIKLAMALAR  2290

I. İcra Memurunun Haciz Talebini Değerlendirmesi  2290

İçtihatlar  2291

II. Genel Olarak Haczedilemeyen Mal Ve Haklar  2296

İçtihatlar  2297

III. Devlet Malları Haczedilemez  2307

IV. Mahalli İdarelerin Mal Ve Hakları  2315

A. Köy Orta Malları Haczedilemez  2315

İçtihatlar  2315

B. İl Özel İdaresine Ait Mallarının Haczi  2317

İçtihatlar  2317

C. Belediyeler  2318

İçtihatlar  2321

V. Özel Kanunlar Gereği Haczedilemeyecek Mal Ve Haklar  2344

A. Özel Emeklilik Sandıklarından Alınan Emekli Aylıklarını Haczi  2350

İçtihatlar  2358

Finansal Kiralama Kanunu Kapsamında Kalan Malların Haczi ile İlgili İçtihatlar  2372

SGK’dan Alınan Emekli Aylıklarının Haczi ile İlgili İçtihatlar  2376

VI. İcra ve İflas Kanununda ‘Haczedilemeyeceği’ Belirtilen Mal ve Haklar  2390

A. Devlet Malları ile Özel Kanunlarında Haczi Caiz Olmayan Mallar  2391

B. Ekonomik Faaliyeti, Sermayesinden Ziyade Bedenî Çalışmasına Dayanan Borçlunun Mesleğini Sürdürebilmesi İçin Gerekli Olan Her Türlü Eşya  2391

İçtihatlar  2391

C. Para, Kıymetli Evrak, Altın, Gümüş, Değerli Taş, Antika veya Süs Eşyası Gibi Kıymetli Şeyler Hariç Olmak Üzere, Borçlu ve Aynı Çatı Altında Yaşayan Aile Bireyleri İçin Lüzumlu Eşya; Aynı Amaçla Kullanılan Eşyanın Birden Fazla Olması Durumunda Bunlardan Biri  2392

D. Borçlu Çiftçi ise Kendisinin ve Ailesinin Geçimi İçin Zaruri Olan Arazi ve Çift Hayvanları ve Nakil Vasıtaları ve Diğer Eklenti ve Ziraat Aletleri; Değilse, Sanat ve Mesleki İçin Lüzumlu Olan Alât ve Edevat ve Kitapları ve Arabacı, Kayıkçı, Hamal Gibi Küçük Nakliye Erbabının Geçimlerini Temin Eden Nakil Vasıtaları  2393

İçtihatlar  2394

E. Borçlu ve Ailesinin İdareleri İçin Lüzumlu ise Borçlunun Tercih Edeceği Bir Süt Veren Mandası veya İneği Veyahut Üç Keçi veya Koyunu ve Bunların Üç Aylık Yem ve Yataklıkları  2407

İçtihatlar  2407

F. Borçlunun ve Ailesinin İki Aylık Yiyecek ve Yakacakları ve Borçlu Çiftçi ise Gelecek Mahsul İçin Lâzım Olan Tohumluğu  2407

G. Borçlunun ve Ailesinin Geçimi İçin Gerekli Olan Alat İle Yeterli Miktarda Hayvan ve Bu Hayvanların Yemleri  2408

1. Borçlu Bağ, Bahçe veya Meyve veya Sebze Yetiştiricisi ise Kendisinin ve Ailesinin Geçimi İçin Zaruri Olan Bağ Bahçe ve Bu Sanat İçin Lüzumlu Bulunan Alât ve Edevat  2408

İçtihatlar  2408

2. Geçimi Hayvan Yetiştirmeye Münhasır Olan Borçlunun Kendisi ve Ailesinin Maişetleri İçin Zaruri Olan Miktarı ve Bu Hayvanların Üç Aylık Yem ve Yataklıkları  2409

H. Borçlar Kanununun 510'uncu Maddesi (6098 sayılı BK. m.607 vd.) Mucibince Haczolunmamak Üzere Tesis Edilmiş Olan Kaydı Hayatla İratlar  2409

İ. Memleketin Ordu ve Zabıta Hizmetlerinde Mâlûl Olanlara Bağlanan Emeklilik Maaşları ile Bu Hizmetlerden Birinin İfası Sebebiyle Ailelerine Bağlanan Maaşlar ve Ordunun Hava ve Denizaltı Mensuplarına Verilen Uçuş ve Dalış Tazminat ve İkram Yeleri, Askerî Mâlûllerle, Şehit Yetimlerine Verilen Terfi Zammı ve 1485 Numaralı Kanun Hükmüne Göre Verilen İnhisar Beyiye Hisseleri  2409

İçtihatlar  2409

J. Bir Muavenet Sandığı veya Cemiyeti Tarafından Hastalık, Zaruret ve Ölüm Gibi Hallerde Bağlanan Maaşlar  2410

İçtihatlar  2410

K. Vücut veya Sıhhat Üzerine İka Edilen Zararlar İçin Tazminat Olarak Mutazarrırın Kendisine veya Ailesine Toptan veya İrat Şeklinde Verilen veya Verilmesi Lâzım Gelen Paralar  2411

İçtihatlar  2411

L. Borçlunun Haline Münasip Evi  2412

İçtihatlar  2414

M. Öğrenci Bursları  2433

N. Borç, Haczedilecek Malın Satış Bedelinden Doğmuşsa…  2434

İçtihatlar  2434

VII. Haczedilmezlik Şikayetinin Süresi  2435

İçtihatlar  2436

Madde 83: Kısmen Haczedilebilen Şeyler  2442

AÇIKLAMALAR  2442

İÇTİHATLAR  2445

Madde 83/a: Haczedilmezlikten Feragat  2468

AÇIKLAMALAR  2468

İÇTİHATLAR  2469

Madde 83/b: Yavrulu Hayvanların Haczi  2481

AÇIKLAMALAR  2481

Madde 83/c: Taşınmaz Rehini Kapsamındaki Eklentinin Haczi  2481

AÇIKLAMALAR  2481

İÇTİHATLAR  2482

Madde 84: Yetişmemiş Mahsullerin Haczi  2497

AÇIKLAMALAR  2497

İÇTİHATLAR  2498

Madde 85: Taşınır ve Taşınmaz Malların Haczi ve Hacizde Sıra  2498

AÇIKLAMALAR  2499

I. Genel Olarak  2499

II. Hacizde Sıra  2500

III. Taşınır Malların Haczi  2501

A. Trafik Siciline Kayıtlı Olmayan Araçların Haczi  2502

B. Trafik Siciline Kayıtlı Olan Araçlar  2502

C. Marka Haczi  2503

D. Cari Hesabın Haczi  2503

E. Ticari Şirket Ortağının Kişisel Alacaklılarını Haczi  2504

F. Gemilerin Haczi  2506

İçtihatlar  2506

IV. Taşınmaz Malların Haczi  2513

İçtihatlar  2514

Madde 86: Taşınır Mallarda Haczin Sonuçları  2524

AÇIKLAMALAR  2525

İÇTİHATLAR  2526

Madde 87: Kıymet Takdiri  2529

AÇIKLAMALAR  2529

İÇTİHATLAR  2530

Madde 88: Hacizli Malların Muhafaza Tedbirleri  2531

AÇIKLAMALAR  2533

GEÇİCİ MADDE 11:  2537

İÇTİHATLAR  2537

Madde 89: Haciz İhbarnamesi  2543

AÇIKLAMALAR  2545

I. Genel Olarak  2545

İçtihatlar  2549

II. İİK’nın 89. Maddesinin Uygulama Usulü  2574

A. Birinci Haciz İhbarnamesi (m.89/I)  2575

İçtihatlar  2576

B. Birinci Haciz İhbarnamesini Tebellüğ Eden Üçüncü Kişinin Durumu  2582

İçtihatlar  2584

C. Üçüncü Kişinin Haciz İhbarnamesine Hakikate Aykırı Olarak İtiraz Etmesi  2591

İçtihatlar  2593

D. İkinci Haciz İhbarnamesi (İİK. m.89/3)  2603

İçtihatlar  2604

E. Üçüncü Haciz İhbarnamesi (İİK. m.89/3, c.3)  2608

İçtihatlar  2609

III. Üçüncü Haciz İhbarnamesinden Sonra Üçüncü Şahsın Davranış Şekli:  2609

A. Üçüncü Kişinin On beş Gün İçinde Olumsuz Tespit Davası Açmaması:  2609

İçtihatlar  2610

B. Üçüncü Kişi On beş Gün İçinde Menfi Tespit Davası Açması:  2613

İçtihatlar  2616

C. İİK’nın 89. Maddesinin Uygulama Alanı  2620

İçtihatlar  2624

Madde 90: Haczedilen Diğer Hakların Muhafaza ve Tahsili  2628

AÇIKLAMALAR  2628

İÇTİHATLAR  2628

Madde 91: Taşınmazların Haczi  2629

AÇIKLAMALAR  2630

İÇTİHATLAR  2631

Madde 92: Taşınmaz Haczinin Kapsamı, İdaresi ve Korunması  2637

AÇIKLAMALAR  2638

İÇTİHATLAR  2639

Madde 93: Haczedilen Malın Mahsulünün Toplanması  2642

AÇIKLAMALAR  2642

Madde 94: İştirak Halinde Tasarruf Edilen Malların Haczi  2642

AÇIKLAMALAR  2643

I. İntifa Hakkı Haczi  2643

II. Hisse Haczi  2644

A. Sermaye Şirketlerinde  2644

B. Şahıs Şirketlerinde  2646

III. Bölünen Ve Birleşen Şirketlerden Alacaklı Olanların Durumu  2646

A. Birleşme Halinde Alacaklıların Korunması  2646

B. Bölünme Halinde Alacaklıların Korunması  2647

C. Ortakların Kişisel Sorumlulukları  2647

D. Şirketin tür Değiştirmesi Halinde Alacaklıların Durumu  2648

İçtihatlar  2648

IV. Miras Hissesi Veya Adi Ortaklık Hissesinin Haczi  2655

V. Aynî Hakların Tescilini İsteme Yetkisinin Alacaklıya Verilmesi  2656

İÇTİHATLAR  2658

Madde 95: Hacizli Malların Muhafaza Giderleri  2662

AÇIKLAMALAR  2662

İÇTİHATLAR  2662

İstihkak Davaları

Madde 96: Borçlunun Zilyedliği ve İstihkak İddiası  2663

AÇIKLAMALAR  2663

I. İstihkak İddiasına Konu Olan Haklar  2664

A. Mülkiyet Hakkı  2664

İçtihatlar  2664

B. Rehin Hakkı  2669

İçtihatlar  2670

C. Eklenti  2673

İçtihatlar  2673

D. Kişisel Haklar  2674

1. Niteliği Gereği Hacizden Önce Tercih Edilmesi Gereken Kişisel Haklar  2674

2. Tapuya Şerh Verilerek Kuvvetlendirilmiş Kişisel Haklar  2674

E. Tapuya İşlenmiş Satış Vadi Sözleşmesi Nedeni ile İstihkak İddiası  2675

İçtihatlar  2675

F. Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesine Dayanılarak İstihkak İddiasında Bulunulması  2678

İçtihatlar  2678

G. Finansal Kiralama Konusu Malların Haczi Halinde İstihkak İddiası  2679

İçtihatlar  2679

H. Ortağının Borcundan Dolayı Şirket Mallarının Haczi Nedeniyle İstihkak Davası  2683

İçtihatlar  2684

II. İstihkak İddiasının İleri Sürülmesi  2685

A. Borçlunun İstihkak İddiasını İleri Sürmesi  2686

B. Üçüncü Kişilerin İstihkak İddiasını İleri Sürmesi  2686

İÇTİHATLAR  2688

Madde 97: Üçüncü Şahsın İstihkak İddiası  2693

AÇIKLAMALAR  2694

I. Takibin Ertelenmesi Veya Devamı Kararı  2695

İçtihatlar  2696

II. İstihkak Davasının Açılması  2702

İçtihatlar  2703

A. Yetkili İcra Mahkemesi  2704

1. Taşınmazlar İçin  2704

2. Taşınır Mallar İçin  2704

İçtihatlar  2705

B. Dava Açma Süresi  2706

İçtihatlar  2708

C. Davanın Tarafları ve Davacı Sıfatı  2715

İçtihatlar  2717

D. İstihkak Davasında Önkoşul (Geçerli Bir Haczin Bulunması)  2725

İçtihatlar  2726

E. İstihkak Davasında Yargılama Usulü  2729

İçtihatlar (Genel)  2732

Bekletici Mesele Kabul edilecek Davalarla İlgili İçtihatlar  2746

Danışıklı Tasarruflarla İlgili İçtihatlar  2753

Alacaklının Haklarını Etkilemeyen Belgelerle İlgili İçtihatlar  2759

İşyeri Devri ile İlgili İçtihatlar  2768

F. İstihkak Davasına Karşılık Tasarrufun İptali Davası Açılması  2771

İçtihatlar  2771

G. İstihkak Davasında Verilecek Hüküm  2774

1. İstihkak Davasının Reddi  2775

İçtihatlar  2776

2. İstihkak Davasının Kabulü  2780

İçtihatlar  2781

3. İstihkak Davasının Konusuz Kalması  2785

İçtihatlar  2786

4. İstihkak Davasına Konu Malın Satılması Halinde Verilecek Karar  2794

İçtihatlar  2795

5. İstihkak davasında Tazminat  2796

İçtihatlar  2797

6. İstihkak Davasında Vekâlet Ücreti ve Harç  2798

İçtihatlar  2798

Kavramlar Dizini  2805

İçindekiler

Madde 97/a: İstihkak Davalarında Mülkiyet Karinesi  2831

AÇIKLAMALAR  2831

İÇTİHATLAR  2835

Madde 98: Çalınmış ve Kaybolmuş Şeyler Hakkındaki İstihkak Davası  2861

AÇIKLAMALAR  2861

İÇTİHATLAR  2862

Madde 99: Haczedilen Malın Üçüncü Kişinin Elinde Olması Halinde İstihkak Davası  2862

AÇIKLAMALAR  2863

İÇTİHATLAR  2867

Madde 100: Hacze İştirak Edebilecek Alacaklılar  2896

AÇIKLAMALAR  2897

I. Takipli İştirakin Koşulları  2897

A. Genel Bilgi  2897

İçtihatlar  2899

B. Öncelik Koşulunu İspatlayan Belgeler (İİK.m.100)  2901

1. Kati Aciz Belgesi ile Rehin Açığı Belgesine Dayalı Olarak Hacze İştirak  2902

a. Kesin Aciz Belgesi: (İİK m.143)  2902

İçtihatlar  2904

b. Rehin Açığı Belgesi: (İİK.m.152)  2906

İçtihatlar  2906

2. İlama Dayalı Olarak Hacze İştirak (İİK.m.100/1–2)  2907

İçtihatlar  2908

3. Resmi veya Tarih ve İmzası Onaylı Senet (İİK.m.100/1–3)  2910

İçtihatlar  2911

4. Resmi Dairelerin veya Yetkili Makamların Verdikleri Makbuz Veya Belgeye İstinaden Hacze İştirak  2913

İçtihatlar  2913

6. Mülkiyeti Muhafaza Kaydı ile Satışlarda Satıcının Malı Haczi ve Bu Haczin İştiraki  2914

İçtihatlar  2914

II. Zaman Koşulu  2916

İçtihatlar  2918

III. Takipli İştirakte İzlenecek Yöntem  2919

İçtihatlar  2920

Madde 101: Hacze İmtiyazlı İştirak  2922

AÇIKLAMALAR  2922

I. Hacze İmtiyazlı Katılabilecek Olanlar ve Alacak Türleri  2923

II. İmtiyazlı Olarak Hacze Katılmada Takip Edilecek Usul  2924

III. Hacze İştirak Davası  2924

IV. İİK’nın 101. Maddesi ile 206. Maddesinin Karşılaştırılması  2925

İÇTİHATLAR  2925

Madde 102: Haciz Tutanağı Düzenlenmesi  2928

AÇIKLAMALAR  2928

İÇTİHATLAR  2929

Madde 103: Alacaklı ve Borçlunun Hacze Karşı Diyeceklerini Bildirmesi İçin Davet  2931

AÇIKLAMALAR  2931

İÇTİHATLAR  2933

Madde 104: Hacze İştirak Halinde Davet  2935

AÇIKLAMALAR  2936

Madde 105: Borç Ödemeden Aciz Vesikası  2936

AÇIKLAMALAR  2936

İÇTİHATLAR  2937

Paraya Çevirme

Madde 106: Satış Talebi İçin Süreler  2940

AÇIKLAMALAR  2940

İÇTİHATLAR  2943

Madde 107: Satış Talebine Hakkı Olanlar  2950

AÇIKLAMALAR  2950

İÇTİHATLAR  2951

Madde 108: Geçici Haciz Halinde Satış Talebi  2953

AÇIKLAMALAR  2953

İÇTİHATLAR  2953

Madde 109: Satışa Son Verilmesi  2954

AÇIKLAMALAR  2954

İÇTİHATLAR  2955

Madde 110: Haczin Kalkması  2955

AÇIKLAMALAR  2956

İÇTİHATLAR  2958

Madde 111: Borcun Taksitle Ödenmesi  2967

AÇIKLAMALAR  2967

I. Hacizden Önce Taksitle Ödeme Sözleşmesi Yapılması  2968

II. Hacizden Sonra Taksitle Ödeme Taahhüdü (m.111)  2969

İÇTİHATLAR  2971

Madde 112: Taşınırların Satışının Yapılma Süresi  2974

AÇIKLAMALAR  2974

Madde 113: Borçlunun Talebi veya İcra Memurunun Kararıyla Satış  2974

AÇIKLAMALAR  2974

Madde 114: Açık Artırmaya Hazırlık  2975

AÇIKLAMALAR  2976

İÇTİHATLAR  2978

Madde 115: İhalenin Yapılması  2987

AÇIKLAMALAR  2987

İÇTİHATLAR  2990

Madde 116: İkinci Artırma  2994

Madde 117: Altın ve Gümüş Eşyanın Satılması  2994

AÇIKLAMALAR  2994

İÇTİHATLAR  2994

Madde 118: Satış Bedelinin Ödenmemesi, İhale Farkının Tahsili  2995

AÇIKLAMALAR  2995

İÇTİHATLAR  2998

Madde 119: Pazarlık Suretiyle Satış  3001

AÇIKLAMALAR  3001

İÇTİHATLAR  3002

Madde 120: Ödeme Yerine Alacakların Devri  3003

AÇIKLAMALAR  3003

İÇTİHATLAR  3004

Madde 121: İntifa Hakkı ile Miras veya Şirket Payı Satışı  3006

AÇIKLAMALAR  3006

I. İntifa Hakkının Paraya Çevrilmesi  3007

II. Haczedilen Şirket Hissesinin Paraya Çevrilmesi  3007

III. İştirak Halindeki Mülkiyet Hissesinin Paraya Çevrilmesi  3008

A. Haczedilen Âdi Şirket Hissesinin Paraya Çevrilmesi  3008

B. Hacizli Miras Payının Paraya Çevrilmesi  3008

İÇTİHATLAR  3009

Madde 122: Aile Mal Ortaklığı Hissesinin Satışı  3013

AÇIKLAMALAR  3013

Taşınmazların Satışı

Madde 123: Satış Süresi  3013

AÇIKLAMALAR  3014

İÇTİHATLAR  3014

Madde 124: Artırma Şartnamesinin Açık Bulundurulması ve Teminat Şartı  3015

AÇIKLAMALAR  3015

İÇTİHATLAR  3017

Madde 125: Artırma Şartnamesinin İçeriği  3021

AÇIKLAMALAR  3022

İÇTİHATLAR  3024

Madde 126: Artırma İlanı, Artırma Hazırlıkları ve İlgililere İhtar  3026

AÇIKLAMALAR  3027

İÇTİHATLAR  3030

Madde 127: Artırma İlanının İlgililere Tebliği  3038

AÇIKLAMALAR  3038

İÇTİHATLAR  3041

Madde 128: Mükellefiyetlerin Listesi  3056

AÇIKLAMALAR  3057

İÇTİHATLAR  3060

Madde 128/a: Kıymet Takdirine İlişkin Şikâyet  3063

AÇIKLAMALAR  3064

İÇTİHATLAR  3067

Madde 129: Artırmanın Yapılması ve İhale  3083

AÇIKLAMALAR  3084

I. Genel Olarak  3084

II. Birinci Açık Artırma  3086

III. İkinci Açık Artırma  3088

IV. Neler Teminat Olarak Kabul Edilebilir  3090

V. İhale ile Alıcıya Geçen/ Geçmeyen Haklar  3090

İÇTİHATLAR  3090

Madde 130: Satış Bedelinin Ödenmesi  3106

AÇIKLAMALAR  3106

İÇTİHATLAR  3108

Gelir İdaresi Başkanlığının 8/8/2011 tarihli KDV Sirküsü  3115

Katma Değer ve Damga Vergisiyle İlgili İçtihatlar  3117

Madde 131: Satış Bedelinin Ödeme Süresi İçinde Taşınmazın İdaresi  3124

AÇIKLAMALAR  3124

İÇTİHATLAR  3124

Madde 132: Alacaklının Rızası Dışında Taşınmaz Üzerinde Sonradan Tesis Edilmiş Olan Mükellefiyetler  3124

AÇIKLAMALAR  3125

İÇTİHATLAR  3126

Madde 133: Alıcının Satış Bedelini Ödememesi Nedeniyle İhale Kararının Kaldırılması  3127

AÇIKLAMALAR  3128

İÇTİHATLAR  3131

Madde 134: İhalenin Neticesi ve Feshi  3146

AÇIKLAMALAR  3147

I. Genel Olarak  3147

İçtihatlar  3149

II. İhalenin Feshinde Şikayetin Tarafları  3160

A. Şikayetçi Taraf  3160

İçtihatlar  3164

B. Karşı Taraf  3181

İçtihatlar  3181

III. Hukukî Yarar Şartı  3183

İçtihatlar  3185

IV. İhalenin Feshi Sebepleri  3191

A. Satış Talebi ile İlgili İhalenin Feshi Sebepleri  3191

İçtihatlar  3192

B. Artırmaya Hazırlık Döneminde Yapılan İşlemlerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri  3194

İçtihatlar  3198

C. Artırmanın Yapılmasındaki Usulsüzlüklerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri  3219

İçtihatlar  3221

D. Satılan Malın Esaslı Niteliklerinde Hata Nedeniyle İhalenin Feshi  3231

İçtihatlar  3232

E. Artırmaya Fesat Karıştırılmış Olması  3236

İçtihatlar  3239

V. İhalenin Feshi Talebi ve Süresi  3242

İçtihatlar  3243

VI. İhalenin Feshinde Yargılama Usulü  3252

A. Görevli Mahkeme  3252

B. Yetkili Mahkeme  3253

C. Kamu Alacaklarının Tahsili İçin Yapılan İhalelerin Feshi Talebi  3254

İçtihatlar  3255

VII. İhalenin Feshi Şikayetinde Duruşma Ve Sonuçları  3259

İçtihatlar  3262

VIII. İcra Mahkemesinin «İhalenin Feshi Yargılaması» Sonucunda Vereceği Kararlar  3265

A. İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararı ve Sonuçları  3265

İçtihatlar  3268

B. İhalenin Feshi Kararı ve Sonuçları  3275

İçtihatlar  3276

IV. İhalenin Kaldırılması Ve İhalenin İptalinin Eş Zamanda İşletilmesi  3279

İçtihatlar  3280

Madde 135: Satılan Taşınmazın Tescili ve Teslimi  3281

AÇIKLAMALAR  3282

I. Taşınmazın Alıcı Adına Tescili ve Teslimi  3282

II. Borçlunun Taşınmazdan Çıkarılması  3282

III. Üçüncü Kişinin Taşınmazdan Çıkarılması  3283

IV. Üçüncü Kişinin Menfi Tespit Davası Açması  3286

İÇTİHATLAR  3287

Madde 136: Taşınmazların Satışına İlişkin Hükümlerin Gemilere Uygulanması  3302

AÇIKLAMALAR  3302

İÇTİHATLAR  3303

Madde 137: Aile Yurtları  3304

AÇIKLAMALAR  3304

Madde 138: Paranın Paylaştırılması  3304

AÇIKLAMALAR  3304

İÇTİHATLAR  3307

AYRILAN PAYIN BEKLETİLECEĞİ HALLER  3314

§8 – Ayrılan Payın Bekletileceği Haller  3314

I. Geçici Haciz  3314

II. Hacze İştirak Eden Henüz Kesinleşmemiş İhtiyati Haciz  3314

İçtihatlar  3315

III. Menfi Tespit Davasında Tedbir Kararı Verilmesi (İİK.m.72)  3317

IV. Süre Verilmesi Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması (İİK.m.33)  3318

V. Gecikmiş İtiraz Nedeniyle Tedbir Kararı Verilmesi (İİK.m.65)  3318

VI. İtirazın Kaldırılması Kararının İstinaf ve Temyizi  3319

VII. Taksit Sözleşmesi Yapılması (İİK.m.111)  3319

VIII. Müeccel Rehin Alacağı  3319

IX. Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluna Borçlunun İtirazı (İİK.m.169)  3319

X. Şikâyette Takibin Durdurulması Kararı  3320

XI. Üçüncü Kişinin Açtığı Menfi Tespit Veya İstihkak Davası Yahut Üçüncü Kişiye Yönelik İstihkak Davası  3320

Madde 139: Tamamlama Hacizler Yapılması  3321

AÇIKLAMALAR  3321

Madde 140: Sıra Cetveli  3321

AÇIKLAMALAR  3322

I. Genel Bilgi  3322

İçtihatlar  3327

II. Sıra Cetvelinin İçeriği  3347

İçtihatlar  3350

III. Sıra Cetveline Alınan Alacakların Sırası (İİK.m.140, 206)  3360

A. Genel Bilgi  3360

İçtihatlar  3361

B. Rehinden Önce Ödenecek Alacaklar  3364

a. Mahcuz Malın Muhafaza ve Satış Masrafları (İİK m. 138)  3364

İçtihatlar  3366

b. Medeni Kanunun 865, 867 ve 877. Maddelerinden Doğan Alacaklar  3372

İçtihatlar  3373

c. Haczedilen Gemi İse, “Gemi Alacaklısı Hakkı" (6102 s. TTK m. 1320; 1323)  3374

İçtihatlar  3375

d. Belediye Asfalt, Kanalizasyon ve Su Tesisi Katılım Bedelleri

(3194 s.K.m.23; 2664 s.K.m.86–88,93)  3378

e. Sıra Cetveli Tebligat Giderleri  3379

C. Rehinli Alacakların Sırası (İİK m. 206)  3379

İçtihatlar  3379

1. Taşınır Rehni: (TMK.m.939 vd)  3381

a. Genel Bilgi  3381

İçtihatlar  3382

b. Taşınır Rehni ve Türleri  3383

aa. Ticari İşletmelerde Taşınır Rehini (6750 s. K)  3383

İçtihatlar  3384

bb. Maden Rehini (3213 s. K. m.39)  3387

cc. Hayvan Rehini (TMK m. 940)  3387

dd. Motorlu Taşıtlar Rehini (TMK m. 940)  3388

İçtihatlar  3388

ee. Hava Aracı Rehni (2920 s. K. m. 70)  3390

ff. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Rehin Hakkı (1581 s. K. 13)  3390

gg. Gemi Rehni  3390

hh. Kıymetli Evrak ve Alacak Rehni  3392

İçtihatlar  3393

ıı. Hapis Hakkı  3394

aaa. Genel Olarak  3394

bbb. Hapis Hakkının Şartları  3395

ccc. Kanundaki Başlıca Hapis Hakları  3396

aaaa. Kiralayanını Hapis Hakkı: (TBK.m.336; İİK.m.270, 271)  3396

İçtihatlar  3399

bbbb. Ardiyecinin Hapis Hakkı (TBK.m.574/3)  3401

cccc. 6183 Sayılı Kanunun 12. Maddesinden Kaynaklanan Hapis Hakkı  3402

İçtihatlar  3403

dddd. Alacaklının, Alacakla İlgili Hak Veya Malı Elinde Bulundurmasıyla İlgili Hapis Hakkı  3404

İçtihatlar  3404

ii. Mülkiyeti Muhafaza Satışına Konu Mal Bedelinin Paylaşımındaki Özellikler  3408

İçtihatlar  3408

jj. Taşınmaz Satış Vadi Sözleşmesinin Sıra Cetvelindeki Yeri  3409

İçtihatlar  3411

kk. Alacağın Devri (Temliki) Halinde Paranın Paylaştırılması (TBK.m.183 vd)  3413

İçtihatlar  3414

2. Taşınmaz Rehni (İpotek)  3416

a. İpotek Nedir  3416

b. İpoteğin Kapsamı  3417

aa. Genel Bilgi  3417

bb. İpoteğin Kesin Veya Üst Limit İpoteği Olması  3418

İçtihatlar  3420

cc. İpoteğin Süreli Olması  3431

İçtihatlar  3431

c. İpoteğin Konusu Olabilecek Taşınmazlar  3435

d. Aynı Alacak İçin Birden Çok İpotek Tesis Edilmesi  3436

e. Alacağın Rehin Yükünün Birden Çok Taşınmaz Arasında Paylaştırılarak İpotek Tesisi  3437

İçtihatlar  3437

f. İpotekli Taşınmazın Devri Halinde, Borçtan Sorumluluk  3438

g. İpotekli Taşınmazın Bölünmesi Halinde Borçtan Sorumluluk  3439

h. Kaynağına Göre İpotek Çeşitleri  3439

aa. Kanundan Doğan ve Tescile Tabi Olmayan İpotekler  3440

bb. Kanundan Doğan Tescile Tabi İpotekler  3440

İçtihatlar  3442

D. Rehinli Alacaklardan Sonra Ödenecek Kamu Alacakları  3444

1. Eşya ve Taşınmazın Aynından Doğan Vergi Alacağı

(İİK m. 206/1, 6183 s. K. m. 21/2),  3444

İçtihatlar  3444

2. Katma Değer Vergisi ile Zam ve Cezalarının Önceliği  3449

İçtihatlar  3449

E. Adî Alacaklar ve Sırası  3450

1. İmtiyazlı Alacaklar ve Sırası  3450

İçtihatlar  3451

a. İİK’nın 206. Maddesindeki İmtiyazlı Alacakların Hacizde Uygulanması  3453

aa. Birinci Sıra  3454