İdari Yargılama Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Ender Ethem ATAY
ISBN: 978-975-02-5883-1
Stok Durumu: Tükendi
37,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ender Ethem ATAY
Baskı Tarihi 2020/01
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İdari Yargılama Hukuku - Temel Hukuk Dizisi

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY

2020/01 2. Baskı, 440 Sayfa

ISBN 978-975-02-5883-1


Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

Dizinin "İdari Yargılama Hukuku" ismiyle yayımlanan bu kitabında; hukuk devletinin hayata geçirilmesinde maddi idare hukuku kurallarının uygulanması sürecinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların nihai çözümünde yargılanma süreci büyük bir önem taşır. İdare hukuku dersinin şekli hukuki boyutu, idarenin denetlenmesi ve özellikle idarenin yargısal denetimidir. Eser, İdari Yargı Dersi okutulan başta hukuk fakültesi olmak üzere meslek sınavlarına hazırlanan adaylara da yardımcı olabilecek niteliktedir.

Konu Başlıkları
Genel Olarak İdari Yargı ve Türk İdari Yargısı
İdari Yargının Görev Alanı
İdari Yargı Merciileri
İdari Yargının Görev Alanı ve Denetim Sınırı
Adli ve İdari Yargı Kolları Arasındaki Görev ve Hüküm Uyuşmazlıklarının Çözümü: Uyuşmazlık Mahkemesi
İdari Yargıda Dava Türleri
İdari Yargı Davalarının İncelenmesi, Kararlara Karşı Başvurma Yolları ve Kararların Uygulanması
İvedi Yargılama Usulü
Kararlara Karşı Başvuru Yolları (=Kanun Yolları)
Kararların Uygulanması

İçindekiler

Önsöz  7

İkinci Baskıya Önsöz  9

Kısaltmalar  19

Birinci Bölüm

İDARİ YARGININ TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ VE

TÜRK İDARİ YARGI TEŞKİLATI

I. YARGI İŞLEVİ, İDARİ YARGI VE TÜRK İDARİ YARGISI  21

A. İdarenin Denetlenmesi ve İdarenin Yargısal Denetimi  21

1. Genel Olarak İdarenin Denetlenmesi  21

2. İdarenin Yargı Dışı Denetimi  25

a. İdarenin İç Denetimi  25

b. İdarenin Dış Denetimi  27

3. İdarenin Yargısal Denetimi, Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı  33

a. Genel Olarak İdarenin Yargısal Denetimi  33

b. Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı İlkesi  34

b1. Hâkimin Çekinmesi ve Hâkimin Reddi  38

b1a. Hâkimin Çekinmesi (=Hâkimin Davaya Bakmasının Yasak Olması)  39

b1b. Hâkimin Reddi  40

b2. Çekilme ve Reddin Karara Bağlanması  46

B. İdari Yargıya İlişkin Genel Bilgiler  50

C. Türkiye’de İdari Yargı Teşkilatının Yapısı ve İşleyişinin Tarihsel Gelişimi  57

D. Türk İdari Yargısının Genel Özellikleri  60

E. İdari Yargılama Hukukunun Özellikleri  64

1. İdari Yargıda Geçerli Olana Anayasal Yargılama İlkeleri  67

a. Usul Ekonomisi İlkesi  67

b. Adil Yargılanma Hakkı  70

c. Aleni Yargılama ve Gerekçe İlkesi  71

2. İYUK’da Öngörülen İlkeler  75

a. Yazılılık ve Evrak Üzerinde İnceleme İlkesi  75

b. Delil Serbestîsi İlkesi  76

c. Re’sen İnceleme (=Kendiliğinden Araştırma/Tetkik) İlkesi  79

d. Yerindelik Denetiminin Yapılamazlığı İlkesi  85

e. Hukuk Muhakemesi Kanunu’na Yapılan Atıfların İdari Yargının Bünyesine Uygunluğu Ölçüde Uygulanması İlkesi  86

f. Taleple Bağlılık İlkesi  88

3. İçtihadın Öngördüğü İlke: Usuli Kazanılmış (=Müktesep) Hak İlkesi  89

II. İDARİ YARGININ GÖREV ALANI  94

A. İdari Yargının Görev Alanına Giren Konular  94

B. İdari Yargının Görev Alanı Dışında Kalan Konular  95

III. İDARİ YARGI MERCİİLERİ  108

A. İlk Derece Mahkemeleri  108

1. İdare Mahkemeleri  108

2. Vergi Mahkemeleri  109

3. Bölge İdare Mahkemeleri (=İstinaf Mahkemeleri)  110

a. Genel Olarak  110

b. Bölge İdare Mahkemeleri Dairelerinin Görevleri  111

B. İdari Yargı Düzeninin Üst Derece Mahkemesi (Yüksek Mahkemesi): Danıştay  113

1. Danıştay’ın İlk Derece Mahkemesi Olarak Baktığı Davalar  115

2. Danıştay’ın İç Yapılanması  116

3. Danıştay 1. Dairesi’nin Görevleri  118

İkinci Bölüm

İDARİ YARGININ GÖREV ALANI VE

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

I. İDARİ YARGININ GÖREV ALANI VE DENETİM SINIRI  121

A. İdari Yargının Görev Alanı  121

B. İdari Yargının Görev Alanının Belirlenmesinde Kullanılan Ölçütler  122

1. Kamu Gücü Ölçütü  122

2. Kamu Hizmeti Ölçütü  122

3. Karma Ölçüt  123

C. İdari Yargının Denetiminin Sınırı  123

1. Genel Olarak  123

2. Yasama Kısıntısı  125

3. Yargı Yetkisinin Kullanılmasına Getirilen Sınırlamalar  127

a. Genel Olarak  127

b. Anayasa’nın 125. Maddesi Düzenlemesinin Anlam ve Kapsamı  130

II. ADLİ VE İDARİ YARGI KOLLARI ARASINDAKİ GÖREV VE HÜKÜM UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ: UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ  142

A. Genel Olarak  142

B. Uyuşmazlık Mahkemesi’nin Yetkileri  144

1. Görev Uyuşmazlığı  144

a. Olumlu Görev Uyuşmazlığı  144

b. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı  145

2. Hüküm Uyuşmazlığı  146

C. Uyuşmazlık Çıkarılamayacak Durumlar ve Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Sonuçları  147

Üçüncü Bölüm

İDARİ YARGILAMA USULÜNDE DAVA TÜRLERİ

I. İPTAL DAVASI VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI  150

A. İptal Davası Tanımı ve Özellikleri  150

B. İptal Davasının Ön Koşulları  161

1. İptal Davasında Göreve İlişkin Koşullar  161

2. Bağlantılı Davalar  164

3. İptal Davasında Yetkiye İlişkin Koşullar  168

a. Genel Yetki Kuralı  168

b. Özel Yetki Kuralları  171

b1. Kamu Görevlilerine İlişkin Özel Yetki Kuralları  171

b2. Taşınmaz Mallara İlişkin Özel Yetki Kuralları  172

b3. Taşınmaz Mallara İlişkin Özel Yetki Kuralları  173

4. İptal Davasında Süreye İlişkin Koşullar  173

5. İptal Davasının Konusuna İlişkin Koşullar  181

6. İptal Davasının Davacıya İlişkin Koşulları  183

7. İptal Davasının Davalıya İlişkin Koşulları  196

8. İptal Davasının Biçimine (=Şekline) İlişkin Koşullar  198

9. İptal Davasının Esasına İlişkin Koşullar  199

C. İptal Davasının Sonuçları  199

1. İptal Davasının Reddedilmesinin Sonuçları  200

2. İptal Kararı Verilmesinin Sonuçları  200

D. İptal Davasının Esasın İncelenmesi  202

1. İdari İşlemlerin Tanımı ve Özellikleri  202

a.Tanım  206

b. İdari İşlemlerin Özellikleri  209

b1. İdari İşlemler Kural Olarak İdari Makamlar Tarafından Kamu Gücüne Dayanılarak Yapılır  210

b2. İdari İşlemler Tek Yanlı İrade Açıklamasıdır  211

b3. İdari İşlemler İcrailik (=Etkili Karar Olma, Lazimul İcra) Niteliğini Taşır ve Re’sen İcra Edilebilir  212

b4. İdari İşlemler Hukuka Uygunluk Karinesinden Yararlanır ve Yargısal Denetime Tabidir  219

2. İdari İşlemin Unsurları  220

a. Yetki Unsuru  220

a1. Yetki Çeşitleri  222

a1a. Kişi Yönünden Yetki  222

a1aa. Fiili Memur Teorisi  222

a1ab. Vekâlet  223

a1ac. Yetki ve İmza Devri  225

a1b. Konu Yönünden Yetki  227

a1c. Yer Yönünden Yetki  228

a1d. Zaman Yönünden Yetki  228

a2. Yetkide Paralellik İlkesi  229

a3. Yetki Unsurunda Sakatlık Halleri  231

a3a. Fonksiyon (=Görev) Gaspı  231

a3b. Yetki Gaspı  235

a3c. Yetki Tecavüzü (=Aşımı)  235

b. Şekil (=Biçim, Usul ve Prosedür) Unsuru  237

c. Sebep (=Neden) Unsuru  244

d. Konu Unsuru  248

e. Amaç (=Maksat) Unsuru  249

f. Takdir Yetkisi ve Bağlı Yetki  253

3. İdari İşlemlerin Sona Ermesi  256

a. İdari İşlemi Yapan İdarenin İradesi Dışında Gerçekleşen Sona Erdirici Nedenler  257

a1. Hukuki Nedenler  257

a2. Fiili Nedenler  257

b. İdari İşlemin Kendiliğinden Sona Ermesi  258

c. İdari İşlemi Yapan İdarenin İradesine Bağlı Olarak Gerçekleşen Sona Erdirici Nedenler  258

c1. Geri Alma  259

c2. Kaldırma (=İlga)  260

c3. Değiştirme  262

c4. Düzeltme  263

E. Yürütmeyi Durdurma Kararı  263

1. Yürütmeyi Durdurma Kararının Verilmesinin Şekli Koşulları  265

2. Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilmesinin Esasa İlişkin Koşulları  267

3. Temyiz veya İstinaf İstemlerinde Yürütmenin Durdurulması  268

4. Yürütmeyi Durdurma Kararlarının Hukuki Niteliği  268

5. Yürütmeyi Durdurma İstemleri Hakkında Verilen Kararların Denetimi  270

II. TAM YARGI DAVASI  271

A. İptal Davalarının Tam Yargı Davaları ile Karşılaştırılması  272

B. Tam Yargı Davalarının Ön Koşulları  273

C. Tam Yargı Davalarında Yetkili Yargı Yerleri  273

D. Tam Yargı Davalarının Konusuna İlişkin Koşulları  274

E. Tam Yargı Davalarının Davacıya İlişkin Koşulları  278

F. Tam Yargı Davalarının Davalıya İlişkin Koşulları  278

G. Tam Yargı Davalarının Biçime (=Şekle) İlişkin Koşulları  279

H. Tam Yargı Davalarının Süreye İlişkin Koşulları  280

I. Tam Yargı Davasının Esası ve Sorumluluk Nedenleri  286

1. Genel Olarak İdarenin Sorumluluğu  286

2. İdarenin Sorumluluğun Şartları  293

a. İdari Davranış  293

b. Zarar  293

b1. Zarar, Gerçek ve Kesin Olmalıdır  300

b2. Zarar Özel Olmalıdır  301

b3. Zarar, Meşru Bir Menfaat ya da Hakka Yönelik Olmalıdır  302

b4. Zarar, Maddi ya da Manevi Nitelikte Olabilir  302

b5. Zarar, Parayla Takdir Edilebilen Bir Zarar Olmalıdır  302

b6. Zarar, Anormal Olmalıdır  306

c. Nedensellik Bağı (= Sebep–Sonuç İlişkisi, İlliyet Bağı/Rabıtası)  306

3. Sorumluluğun Kalkması veya Azalması  308

a. Zorlayıcı Nedenler (=Mücbir Sebep, Force Majeur)  308

b. Beklenmeyen Durumlar (=Umulmayan Hal, Kaza, Cas Fortuit)  309

c. Zarar Görenin Kusuru  309

d. Üçüncü Kişinin Kusuru  312

4. Hizmet Kusuru  313

a. Hizmet Kusurunun Özellikleri  320

a1. Hizmet Kusuru, Nesnel (=Objektif Niteliği Haiz) ve Anonimdir  320

a2. Hizmet Kusuru, Genel ve Asli Sorumluluk Türüdür  322

a3. Hizmet Kusuru, Olaylara Göre Değişen, Esnek Bir Kavramdır  322

b. Hizmet Kusuru Sayılan Haller  323

b1. Hizmetin Kötü İşlemesi  323

b2. Hizmetin Geç İşlemesi  325

b3. Hizmetin Hiç İşlememesi  326

c. Hizmet Kusuru– Kişisel (=Şahsi) Kusur Ayrımı  327

5. İdarenin Kusursuz Sorumluluğu  333

a. Risk İlkesi (=Muhataralı Faaliyet, Tehlike Sorumluluğu, Hasar Kuramı)  336

a1. Mesleki Risklerden Doğan Sorumluluk  338

a1a. Daimi Kamu Görevlilerinin Görevleri Nedeniyle Doğan Sorumluluk  340

a1b. Geçici Olarak Kamu Görevlerine Katılanların Görevleri Nedeniyle Doğan Sorumluluk  340

a2. Sosyal Risk İlkesi  341

b. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi  345

c. Bayındırlık Hizmetlerine Katılanların Özel Durumuna Göre Sorumluluk  347

d. Hukuka Uygun İdari İşlemlerden Dolayı Sorumluluk  347

İ. Tam Yargı Davalarının Sonuçları  349

Dördüncü Bölüm

İDARİ YARGI DAVALARINDA UYUŞMAZLIĞIN

YARGILAMA SÜRECİ

I. İDARİ YARGI DAVALARININ İNCELENMESİ  351

II. DİLEKÇELERDE YER ALACAK HUSUSLAR, VERİLECEĞİ MERCİİLER VE DİLEKÇELERİN MAHKEME TARAFINDAN ALINMASI USULÜ  352

III. DİLEKÇELER ÜZERİNDE İLK İNCELEME  354

A. Görev ve Yetki  356

B. İdari Merci Tecavüzü  357

C. Ehliyet  359

D. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  361

E. Süre Aşımı  361

F. Husumet  364

G. Dilekçede Eksiklik Olup Olmadığı  366

H. Tek Dilekçeyle Birden Fazla İşleme Karşı Dava Açılması ve Birden Fazla Kişinin Ortak Dilekçeyle Dava Açması  366

IV. DAVA SÜRECİ  372

V. AÇIKLAMA VE YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ  375

VI. DAVA AÇMANIN HUKUKSAL SONUÇLARI  376

VII. İVEDİ YARGILAMA USULÜ  379

A. İvedi Yargılama Usulü Uygulaması  384

1. Dava Açma Süresi  384

2. Üst Makama Başvuru  384

3. İlk İnceleme ve Savunma  385

4. Yürütmeyi Durdurma Kararı  385

B. Karar Verme Aşaması  386

C. Temyiz Aşaması  386

Beşinci Bölüm

KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI

(=KANUN YOLLARI)

I. OLAĞAN BAŞVURU YOLLARI (=OLAĞAN KANUN YOLLARI)  393

A. İstinaf  394

1. Genel Olarak  394

2. İstinaf Kanun Yolunun Temyizden Farkları  398

3. İstinafa Konu Edilemeyecek Kararlar  399

4. İstinafa Başvuruda Bulunabilecekler  401

5. İstinaf Nedenleri  403

6. İstinaf Başvurusunun Süresi ve Şekli  405

7. İstinaf Yoluna Başvurulmasının Mahkeme Kararlarının İcrasına Etkisi  406

8. İstinaf İncelemesi Sonucu Verilebilecek Kararlar  406

B. Temyiz  409

1. Temyiz Edilemeyecek Kararlar  410

2. Temyiz Edilebilecek Davalar ve Başvuru Süreleri  411

3. Temyiz Başvurusunun Şekli  413

4. Temyiz İncelemesi Sonucu Verilebilecek Kararlar  414

II. OLAĞANÜSTÜ BAŞVURU YOLLARI (=OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI)  415

A. Kanun Yararına Temyiz  415

B. Yargılamanın Yenilenmesi  416

III. KARARLARIN UYGULANMASI  418

Yararlanılan ve Başvurulabilecek Temel Kaynaklar  421

Kavram İndeksi  431

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar