İdari Yargıda Manevi Tazminat

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Hilal Tuğçe KILIÇ
ISBN: 9789750278167
252,00 TL 280,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hilal Tuğçe KILIÇ
Baskı Tarihi 2022/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 164

Çağın koşulları ve sorunlarına koşut biçimde hak ve özgürlükler alanı gibi idari işlev de sürekli yenilenmekte, şekillenmekte ve gelişmektedir. Ancak diğer yandan hak ihlalleri de çeşitlenme eğilimi göstermektedir. Bu durum, hak ihlalleri sonucunda oluşan manevi zararların tazmini yönünden; hukuk devletinin gerçekleştirilmesi ve hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi için, öncelikle, yerleşik kabulleri ve uygulamaları sorgulama, ardından yeni çözümler üretme, farklı bakış açıları geliştirme gerekliliğini beraberinde getirmekte, buna elverişli bir alanın varlığını gün yüzüne çıkararak her daim güncel tutmaktadır.

Çalışmanın bütününde bu gerçeklik göz önünde bulundurularak, idari yargıda tam yargı davası ile talep edilen manevi tazminat miktarını etkileyen unsurların neler olduğu ve bunların ne şekilde değerlendirilmesinin daha hakkaniyetli sonuçlar doğuracağı sorusunun yanıtlanması amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak, idari işlem veya eylemden (ya da idarenin eylemsizliğinden) kaynaklı manevi zararın tespit edilmesi ve karşılığında bu zararın giderilmesini sağlamaya uygun bir manevi tazminatın belirlenmesi konusunda doktrinin sunduğu çalışmalar ve çözüm önerileri ile idari yargı mercilerinin izlediği yöntemler karşılaştırılmıştır. Bu nedenle hukuk uygulamasında ortaya çıkan kurallar, kavramlar, ilkeler irdelenerek kategorize edilmeye, sistemli biçimde bir araya getirilmeye ve nihayetinde Türk İdari Yargısının manevi tazminata bakışı somut uyuşmazlıklar üzerinden anlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca Anayasa Mahkemesinin bireysel başvurular üzerine verdiği kararlar ile AİHM kararları, incelenen Danıştay kararlarına yansıdığı ölçüde çalışmada yer almıştır.

Konu Başlıkları
İdarenin Sorumluluğu
Manevi Tazminat Miktarının Belirlenmesi
Güncel Yargı Kararları

İçindekiler


Önsöz 5
Kısaltmalar 9
Giriş 11
Birinci Bölüm
MANEVİ ZARAR
I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE HUKUKİ NİTELİK 17
A. Kavramsal Çerçeve 17
B. Manevi Zararın Hukuki Niteliğine İlişkin Yaklaşımlar 21
1. Subjektif Görüş 22
2. Objektif Görüş 26
3. Karma Görüş 30
C. Manevi Zararın Hukuki Niteliğine İlişkin Yaklaşımların Değerlendirilmesi 32
II. MANEVİ ZARARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İSPATI 37
A. Ayırt Etme Gücünden Yoksun Kişilerin Durumu 37
B. Tüzel Kişilerin Durumu 45
C. Manevi Zararın İspatı 49
İkinci Bölüm
MANEVİ TAZMİNAT
I. MANEVİ ZARARIN KARŞILANMASI 53
A. Manevi Tazminat Kavramı 56
B. Tazmin Biçimlerinin Manevi Tazminat Yönünden Değerlendirilmesi 59
II. MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE FONKSİYONU 61
A. Manevi Tazminatın Hukuki Niteliği 61
1. Özel Hukuk Cezası Görüşü 62
2. Özel Hukuk Yaptırımı Görüşü 64
3. Sui GenerisBir Kurum Olduğu Görüşü 64
B. Manevi Tazminatın Fonksiyonu 66
1. Cezalandırma Fonksiyonu 67
2. Tatmin Fonksiyonu 68
3. Denkleştirme Fonksiyonu 75
4. Önleme ve Caydırma Fonksiyonu 76
5. Telafi (Giderim) Fonksiyonu 81
6. Sembol Görüşü 83
C. Manevi Tazminatın Hukuki Niteliği ve Fonksiyonuna İlişkin Yaklaşımların Değerlendirilmesi 86
Üçüncü Bölüm
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARINA
ETKİ EDEN HUSUSLAR
I. İDARENİN SORUMLULUĞU VE MANEVİ TAZMİNAT 91
II. MANEVİ TAZMİNAT MİKTARINA ETKİ EDEN HUSUSLAR (MANEVİ TAZMİNATIN MİKTARININ BELİRLENMESİ) 97
A. Manevi Tazminatın Şartlarına İlişkin Hususlar 97
1. Kusurun Ağırlığı 98
a. Hizmet Kusuru 98
b. Müterafik Kusur 106
2. İlliyet Bağı 114
3. Zararın Ağırlığı 117
B. Zarar Görene İlişkin Hususlar 121
1. Zarar Görenin Ekonomik Durumu 121
2. Aynı Olay Nedeniyle Zarar Gören Lehine Hükmedilen Maddi Tazminat Miktarı 126
Dördüncü Bölüm
MANEVİ TAZMİNATA İLİŞKİN ÖZEL HUSUSLAR
(MİKTAR ARTIRIMI (ISLAH), DENKLEŞTİRME (MAHSUP), İNTİKAL)
I. MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNMEZLİĞİ VE MİKTAR ARTIRIMI 131
II. DENKLEŞTİRME (MAHSUP) 140
III. MANEVİ TAZMİNAT HAKKININ DEVRİ VE MİRASÇILARA GEÇİŞİ 144
Sonuç 153
Kaynakça 157
Kavramlar Dizini 163

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar