İdari Yargılama Usulü Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Halil KALABALIK
ISBN: 9789750290756
333,00 TL 370,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Halil KALABALIK
Baskı Tarihi 2024/02
Baskı Sayısı 17
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 472

İdarî işlemlerin hukuka aykırılığına karşı, siyasi ve idarî çeşitli denetim yollarına başvurulabilir. Ancak ülkemizde vatandaşlara tanınan bu yolların yetersiz ve etkisiz olması nedeniyle, yargısal başvurunun önemi bir kat daha artmaktadır. İdarî yargı, demokratik hukuk devletinin esasını teşkil eden denetim düşüncesinin ve mekanizmalarının önemli bir bileşenini oluşturur.

Genel olarak yargı işlevinin iki özgül görünümde ortaya çıktığı söylenebilir; bunlardan biri hukuksal koruma, diğeri de yargısal denetimdir. Hukuksal koruma; subjektif bireysel hakların gerçekleşmesini, idarenin işlem ve eylemlerinden bireylerin/vatandaşların korunmasını, yargısal denetim ise; objektif hukuk düzeninin korunmasını, diğer bir ifadeyle hukuk devletinin gerçekleşmesini sağlar. Temel işlevi, idarenin hukuka uygunluğunun denetlenmesi ve sağlanması olan bu iki işlev idarî yargıda, diğer yargı kollarına göre daha çok iç içe geçmiştir. Şöyle ki; idarî yargı birinci işlevi dolayısıyla temel hak ve özgürlüklerin idareye karşı korunmasına ve idare aracılığıyla gerçekleşmesine hizmet ederken, yargısal denetim, işlevi dolayısıyla demokrasi düşüncesini somutlaştırmak olan hukukun üstünlüğü ilkesinin hayata geçmesini sağlar.

İdari yargılama usulü hukuku alanında mevzuattaki, doktrindeki ve içtihattaki gelişmeler dikkate alınarak kitap güncellenerek ve gözden geçirilerek baskıya hazır hale getirilmiştir. Kitabın amacı; programında idari yargılama hukuku derslerine yer veren hukuk fakültesi, siyasal bilgiler fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi gibi yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin derli toplu, kısa ve özet nitelikte ders notu ihtiyacının karşılanmasıdır. Bu nedenle gereksiz dipnotlardan kaçınılmış, zorunlu dipnotlara yeri geldiğince yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
İdari Yargılama Usul Hukukuna Giriş
İdari Yargı Hâkimlerinin Hukuki Statüsü
İdari Yargı Kuruluşları
İdari Yargının Görev Alanı
Uyuşmazlık Mahkemesi ve Yargı Yolu Uyuşmazlıkları
İdari Yargıda Davalar
İptal Davası
Tam Yargı Davası
İdari Yargılama Usulünün Özellikleri
İdari Yargıda Görev ve Yetki
İdari Davalarda Taraflar
İdari Dava Açma Süresi
İdari Yargıda
Dava Açılması ve Sonuçları
İdari Dava Sürecinde
Taraf İstekleri
Dosyaların İncelenmesi ve Karar
İdari Yargıda Kanun Yolları
İçindekiler
Onaltıncı Baskı İçin Önsöz  5
Kısaltmalar  21
Birinci Bölüm
İDARİ YARGILAMA USUL HUKUKUNA GİRİŞ
I. İDARENİN YARGISAL DENETİMİNİN AMACI  23
II. İDARENİN YARGISAL DENETİMİ SİSTEMLERİ  24
A. Yargı Birliği Sistemi  24
B. İdari Yargı Sistemi  25
1. Kavram  25
2. İdari Yargı Tipleri  26
III. İDARİ YARGININ DOĞUŞU, ÖZELLİKLERİ VE ANAYASAL SINIRLARI  29
A. Doğuşu ve Gelişimi  29
1. Fransa’da  29
2. Türkiye’de  29
B. İdari Yargı Sisteminin Özellikleri ve Anayasal Sınırları  32
1. İdari Yargı Sisteminin Özellikleri  32
2. İdari Yargı Sisteminin Anayasal Sınırları  32
IV. YARGILAMA YOLLARI VE İDARİ YARGININ DİĞER YARGI YOLLARIYLA İLİŞKİSİ  35
A. Yargılama ve Yargı Yolu Kavramı  35
1. Yargılama Kavramı  35
2. Yargı Yolu (Düzeni) Kavramı  36
B. İdari Yargının Diğer Yargı Düzenleri İle İlişkisi  41
1. Anayasa Yargısı İle İlişkisi  41
2. Medeni Yargı İle ilişkisi  41
3. Ceza Yargısı İle İlişkisi  42
V. İDARİ YARGILAMA USULÜ HUKUKU  42
A. Terim Sorunu ve Tanım  42
B. İdare Hukuku İle İlişkisi  43
C. İdari Yargılama Usulü Hukukunun Kaynakları  43
İkinci Bölüm
İDARİ YARGI HÂKİMLERİNİN HUKUKİ STATÜSÜ
I. HÂKİMLİK MESLEĞİNE GİRİŞ, HAKİMLERİN BAĞIMSIZLIĞI VE GÜVENCESİ  47
A. Hâkimlik Mesleğine Giriş  47
1. İdari Yargı Ön Sınavı ve Adaylık  47
2. Hâkimliğe Atama  51
B. Hâkimlik Mesleği  52
C. Hâkimlerin Bağımsızlığı ve Teminatı  53
1. Hâkimlerin Bağımsızlığı  53
2. Hâkimlik Teminatı  55
II. HÂKİMLERİN SORUMLULUĞU  56
A. Disiplin Sorumluluğu  56
B. Cezai Sorumluluk  57
1. Görevleriyle İlgili Suçlar  57
2. Kişisel Suçlar  58
3. Görevden Uzaklaştırma  59
C. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Daire Başkanı ve Üyelerin Sorumluluğu  59
Ç. Hukuki Sorumluluk  60
Üçüncü Bölüm
İDARİ YARGI KURULUŞLARI
I. DANIŞTAY  63
A. Yargısal Görevleri  63
1. Temyiz Yeri Olarak  64
2. İlk Derece Mahkemesi Olarak  64
B. Yapısı  67
1. Dava Daireleri  67
2. İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları  69
3. İçtihatları Birleştirme Kurulu  70
4. Başkanlar Kurulu  71
5. Başkanlık Kurulu  72
C. Danıştay Yargı Personeli  73
II. BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ  76
A. Teşkilatı  76
1. Kurulması ve Kaldırılması  76
2. Oluşumu  76
3. Mahkeme Başkanı, Daire Başkanları ve Üyelerin Görevleri  76
4. Başkanlar Kurulu’nun Oluşumu ve Görevleri  78
5. Dairelerin Görevleri  78
6. Mahkeme Başkanı, Daire Başkanları ve Üyelerin Nitelikleri ve Atanmaları  79
7. Dairelerin Çalışma Usulü  80
B. Görevleri  80
C. İdari İşler İle Yazı İşleri Hizmetleri  81
1. İdari İşler ve Yazı İşleri Hizmetleri  81
2. Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu  82
III. İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ  83
A. Kurulması ve Kaldırılması  83
B. Görevleri  84
1. İdare Mahkemelerinin Görevleri  84
2. Vergi Mahkemelerinin Görevleri  84
3. Tek Hâkimle Bakılan Davalar  85
4. Nöbetçi Mahkemelerin Görevleri  86
C. İşleyişi  86
IV. ÖZEL MAHKEMELER  87
A. Sayıştay  87
1. Yargısal Görevleri  87
a. Yargılamaya Esas Rapor Aşaması  87
b. Yargılama Aşaması  87
c. Kanun Yolları Aşaması  88
2. Yapısı  91
3. Konumu  92
4. Kararlarının Niteliği  95
5. Sayıştay Personeli  95
B. Yüksek Seçim Kurulu  97
Dördüncü Bölüm
İDARİ YARGININ GÖREV ALANI
I. İDARİ YARGIDA GÖREV KAVRAMI  99
II. İDARİ YARGININ GÖREV ALANI  99
A. Görev Alanının Belirlenmesinde İlkeler  100
1. İdari Yargının Görev Alanı Anayasa ve Yasalarla Belirlenmiştir  100
2. Yargı Yerlerinin Görevleri Kamu Düzeni İle İlgilidir  100
3. Uyuşmazlığın Niteliği  101
4. Özel Hukuk Kişilerine Karşı İdari Yargı Yerlerinde İdarî Dava Açılamaz  101
5. İdare Tarafından Açılan Davalar Adalet Mahkemelerinde Görülür  102
B. İdari Yargının Görev Alanının Belirlenmesinde Ölçütler  102
1. Hâkimiyet – Temşiyet Ölçütü  103
2. Kamu Hizmeti Ölçütü  103
3. İdari İşlem, İdari Eylem, İdari Sözleşme Ölçütü  104
a. İdari İşlem  104
b. İdari Eylem  106
c. İdari Sözleşme  108
III. İDARİ YARGININ GÖREV ALANI DIŞINDA KALAN DAVALAR  109
A. Genel Olarak İdarî Yargının Görev Alanı Dışındaki Davalar  109
B. Hükümet Tasarrufları ve Yasama Kısıntısı  112
1. Hükümet Tasarrufları  112
a. Fransa’da  112
b. Türkiye’de  113
2. Yasama Kısıntısı  114
C. İdarî Nitelikte Olmalarına Rağmen İdarî Yargının Görev Alanı Dışında Tutulan Davalar  120
Beşinci Bölüm
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ VE
YARGI YOLU UYUŞMAZLIKLARI
I. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ  141
A. Yapısı ve Çalışma Usul ve Esasları  141
1. Yapısı  141
2. Çalışma Usul ve Esasları  142
B. Görev Alanı  143
II. YARGI YOLU UYUŞMAZLIKLARI  144
A. Görev Uyuşmazlığı  144
1. Olumlu Görev Uyuşmazlığı  144
2. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı  146
B. Hüküm Uyuşmazlığı  149
Altıncı Bölüm
İDARİ YARGIDA DAVALAR
I. GENEL OLARAK DAVA KAVRAMI VE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDA DAVALAR  151
A. Genel Olarak Dava Kavramı  151
B. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Dava Türleri  152
II. İDARİ DAVA KAVRAMI VE İDARİ DAVALAR  154
A. İdari Dava Kavramı  155
B. İdari Davalar  157
III. YORUM DAVALARI  157
A. Tanım  157
B. Yorum Davasının Türleri  158
1. Doğrudan Yorum Davası  158
2. Mahkeme Kararı Üzerine Açılan Yorum Davası  159
C. Yorum Davasının Sonuçları  159
Yedinci Bölüm
İPTAL DAVASI
I. TANIM  161
II. İPTAL DAVASININ ÖZELLİKLERİ  162
III. KABUL EDİLEBİLİRLİK ŞARTLARI  163
A. Göreve İlişkin Şartlar  163
B. Konusuna İlişkin Şartlar  164
1. İdari İşlemin Var Olması  164
2. İdari İşlemin Kesin ve İcraî Nitelikte (Yürütülmesi Zorunlu) Olması  167
3. İdarî Başvuru Yollarının Tüketilmesi  172
4. İptal Davasının Konusuz Kalması  174
C. Davacıya İlişkin Şart: Menfaat İhlali  176
1. İdari Yargıda Menfaat Kavramı ve Hak–Menfaat İhlali  176
2. Menfaat İhlalinin Tespiti  179
Ç. Davalıya İlişkin Şartlar  186
D. Süresine İlişkin Şartlar  186
E. Şekline İlişkin Şartlar  186
IV. İPTAL NEDENLERİ: HUKUKA AYKIRILIK  187
A. Yetki Yönünden Hukuka Aykırılık  187
1. Kişi Yönünden Yetkisizlik (Yetki Gaspı)  187
2. Konu Yönünden Yetkisizlik  188
3. Zaman Yönünden Yetkisizlik  190
4. Yer Yönünden Yetkisizlik  192
5. Fonksiyon Gaspı  192
6. Yetki Devri – Vekâlet – İmza Yetkisinin Devri Kurallarına Aykırılık  193
7. Fiilî Memur Teorisi  193
8. Yetkide Paralellik İlkesine Aykırılık  194
B. Şekil Yönünden Hukuka Aykırılık  194
1. Esaslı Şekil Kurallarına Aykırılık  195
2. Tali (İkinci Derecede) Şekil Kurallarına Aykırılık  200
C. Sebep Yönünden Hukuka Aykırılık  201
1. İdari İşlemlerde Sebep Kavramı  201
2. Sebep Unsurunda Hukuka Aykırılık Halleri  202
Ç. Konu Yönünden Hukuka Aykırılık  204
1. İdari İşlemlerde Konu Unsuru  204
2. Konu Unsurunda Hukuka Aykırılık Halleri  204
D. Amaç Yönünden Hukuka Aykırılık  207
1. İdari İşlemlerde Amaç (Maksat) Unsuru  207
2. Amaç Unsuru Açısından Hukuka Aykırılık Halleri  208
V. İPTAL DAVASININ SONUÇLARI  209
A. Reddedilmesi Yönünden  209
B. İptal Kararı Yönünden  209
VI. İPTAL KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ  211
Sekizinci Bölüm
TAM YARGI DAVASI
I. TANIM VE TÜRLERİ  215
A. Tanım  215
B. Türleri  216
II. KABUL EDİLEBİLİRLİK ŞARTLARI  217
A. Görevli Yargı Yeri  217
B. Konusuna İlişkin Şartlar  217
1. İdarî İşlemler Nedeniyle Tam Yargı Davası Açılması  217
2. İdarî Eylemler Nedeniyle Tam Yargı Davası Açılması  219
3. İdarî Sözleşmeler Nedeniyle Tam Yargı Davası Açılması  221
C. Taraflarına İlişkin Şartlar  221
1. Davacı Bakımından  221
2. Davalı Bakımından  222
Ç. Süresine İlişkin Şartlar  223
D. Şekline İlişkin Şartlar  224
III. TAM YARGI DAVASINDA SORUMLULUK NEDENLERİ  224
A. Hizmet Kusuru  225
1. Tanım ve Özellikleri  225
2. Hizmet Kusuru Teşkil Eden Haller  228
3. Hizmet Kusuru – Kişisel Kusur Ayrımı  236
B. İdarenin Kusursuz Sorumluluğu  240
1. Kusursuz Sorumluluk İlkeleri  240
a. Risk (Hasar=Tehlike İlkesi  241
b. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi  244
2. Hukuka Uygun İşlemlerde Kusursuz Sorumluluk  246
3. Kamu Hizmetlerine Katılmada Kusursuz Sorumluluk  246
C. İdarenin Sorumluluğunun Şartları  246
Ç. İdarenin Sorumluluğunu Kaldıran Ya Da Azaltan Nedenler  249
1. Zorlayıcı Sebep  249
2. Beklenilmeyen Haller  250
3. Zarar Görenin Kusuru  251
4. Üçüncü Kişinin Kusuru  252
D. Tazminatın Şekli ve Hesaplanması  252
IV. TAM YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ  254
V. TAM YARGI DAVASININ SONUÇLARI  255
Dokuzuncu Bölüm
İDARİ YARGILAMA USULÜNÜN ÖZELLİKLERİ
I. KENDİLİĞİNDEN (RESEN) ARAŞTIRMA İLKESİ  259
II. YAZILILIK (YAZILI YARGILAMA) İLKESİ  260
III. BASİTLİK VE UCUZLUK İLKESİ (USUL EKONOMİSİ)  260
IV. SAVCILIK  261
Onuncu Bölüm
İDARİ YARGIDA GÖREV VE YETKİ
I. GÖREV  263
A. Görev Kurallarının Hukuki Niteliği  263
B. Mahkemece Görev Konusunun İncelenmesi  264
C. Görev Uyuşmazlıkları ve Giderilmesi  264
1. Olumsuz Görev Uyuşmazlıkları  264
2. Olumsuz Görev Uyuşmazlıklarının Giderilmesi  265
II. YETKİ  266
A. Yetki Kurallarının Hukuki Niteliği  266
B. Genel Yetki  267
C. Özel Yetki Kuralları  268
1. Kamu Görevlilerine İlişkin Davalarda Yetki  268
2. Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda Yetki  272
3. Mahalli İdareleri İlgilendiren Mevzuatın Uygulanmasından Doğan Davalarda Yetki  272
4. Taşınır Mallara İlişkin Davalarda Yetki  273
5. Tam Yargı Davalarında Yetki  273
6. Vergi Uyuşmazlıklarında Yetkili Mahkeme  275
Ç. Olumsuz Yetki Uyuşmazlığı ve Giderilmesi  275
1. Olumsuz Yetki Uyuşmazlığı  275
2. Yetki Uyuşmazlığının Giderilmesi  276
C. YARGI YERİ BELİRTİLMESİ (MERCİ TAYİNİ)  276
1. Görevli ve Yetkili mahkemenin Davaya Bakmasına Fiili veya Hukukî Engel Çıkması  276
2. İki Mahkemenin Yetki Sınırında Tereddüt Edilmesi  277
3. Olumlu Görev ve Yetki Uyuşmazlıkları  278
4. Yargı Yeri Belirtilmesinde Yetki ve İzlenecek Usul  278
Onbirinci Bölüm
İDARİ DAVALARDA TARAFLAR
I. EHLİYET  279
A. Objektif Ehliyet  279
1. Davada Taraf Olma Ehliyeti  279
2. Dava Açabilme Ehliyeti  280
3. Objektif Ehliyet İdari Davalarda Kabul Edilebilirlik Şartıdır  282
B. Subjektif Ehliyet  283
1. Menfaat İhlali  283
2. Hak İhlali  284
II. DAVALI  285
A. Davalının Tespiti Kamu Düzeniyle İlgilidir  285
B. Davalının Tespiti  285
C. Husumetin Yöneltilmesi  285
Ç. Husumetin Yanlış Gösterilmesi  286
III. DAVAYA VEKÂLET  286
IV. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN TARAFLARIN YANINDA YER ALMASI  289
A. Davaya Katılma (Feri Müdahale)  289
B. Davanın İhbarı  291
Onikinci Bölüm
İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ
I. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  293
II. DAVA AÇMA SÜRESİ TÜRLERİ  294
A. İdari Yargılama Usulü Kanununda Dava Açma Süreleri  294
1. Genel Dava Açma Süresi  294
2. İvedi Yargılama Usulüne Tabi İdari Davalarda  294
3. Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulüne Tabi İdari Davalarda  295
B. Özel Dava Açma Süresi  295
1. 213 Sayılı Vergi Usulü Kanunu’nun Mükerrer 49’uncu Maddesinin (a) Fıkrasına Göre Emlak Vergisine Ait Bedel ve Değerlerine Karşı Açılan Davalarda  295
2. İdare Mahkemelerinde Açılacak İdari Davalarda  295
3. Vergi Mahkemelerinde Açılacak İdari Davalarda  297
III. SÜRENİN BAŞLANGICI  297
A. İdari Davalarda  297
1. Yazılı Bildirimde  297
2. İdareye Başvuru Durumunda  299
a. İdari İşlem ve Eylemler İçin  299
b. Vergi İşlemleri İçin  301
3. İlan Yoluyla Bildirimlerde  302
4. Düzenleyici İşlemlere Karşı Açılacak Davalarda  302
5. İdari İşlemler Nedeniyle Açılacak Tam Yargı Davalarında  303
6. İdari Eylemler Nedeniyle Açılacak Tam Yargı Davalarında  304
7. İdarî Sözleşmeler Nedeniyle Açılacak Tam Yargı Davalarında  305
B. Vergi Davalarında  305
1. Tahakkuku Tahsile Bağlı Vergilerde  306
2. Tebliğ Yapılan Hallerde veya Tebliğ Yerine Geçen İşlemlerde  306
3. Tebliğ Yerine Geçen İşlemlerde  307
4. Tevkif Yoluyla Alınan Vergilerde  308
5. Tescile Bağlı Vergilerde  308
6. Vergi Dairesinin Davacı Olduğu Davalarda  309
7. İhtirazi Kayıtla Beyan Edilen Vergilerde  309
IV. SÜRELERİN HESAPLANMASI  310
V. SÜRELERİN DURMASI VE EK SÜRELER  313
A. Üst İdari Makamlara Başvuru Durumunda Sürelerin Durması  313
1. İdari Yargılama Usulü Kanunu’na Göre Üst Makama Başvuru  313
2. Gümrük Kanunu’na Göre Üst Makama Başvuru  316
3. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na Başvuru  317
4. Kamu Denetçiliği Kurumu’na Başvuru  317
5. İdari Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla Halli Amacıyla İdareye Başvuruda  318
B. Mücbir Sebebin Dava Açma Süresini Durdurup Durdurmayacağı  319
C. Ek Süreler  321
1. Görevsiz Yargı Yerine Başvurmada Ek Süreler  321
2. Dava Dilekçesinin Reddini Gerektiren Eksikliklerin Giderilmesi İçin Ek Süre  322
3. Vergi Usul Kanunu’nda Öngörülen Ek Süre  322
VI. DAVA SÜRESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI  323
Onüçüncü Bölüm
İDARİ YARGIDA DAVA AÇILMASI VE SONUÇLARI
I. DAVA DİLEKÇESİ  325
II. DAVA DİLEKÇESİNİN VERİLECEĞİ YERLER  326
III. DİLEKÇELER ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM  327
A. Dava Açılırken Harç ve Posta Giderinin Ödenmemiş veya Eksik Ödenmiş Olması  327
B. Davanın Yürütülmesi Sırasında Harç ve Posta Giderinin Ödenmemiş veya Eksik Ödenmiş Olması  328
IV. AYNI DİLEKÇE İLE DAVA AÇILABİLECEK HALLER  329
A. Tek Dilekçe İle Birden Çok Dava Açılması  329
B. Birden Çok Kişinin Tek Dilekçe İle Dava Açabilmesi  332
C. Birlikte Dava Açılma Şartlarının İncelenmesi  332
V. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI  333
A. Davaların Birleştirilmesi  333
B. Bağlantı İsteminin Mahkemece Kabul Edilmemesi  335
C. Bağlantılı Davalarla İlgili Diğer Esaslar  336
Ç. Davaların Ayrılması  336
VI. DAVA AÇMANIN SONUÇLARI  336
Ondördüncü Bölüm
İDARİ DAVA SÜRECİNDE TARAF İSTEKLERİ
I. İVEDİLİK GEREKTİREN TARAF İSTEKLERİ  341
A. İdarî Yargıda Deliller ve Delil Tespiti  341
1. İdarî Yargıda Deliller  341
2. İdarî Yargıda Delil Tespiti  341
B. Yürütmenin Durdurulması  343
1. Nitelikleri  344
2. Yürütmenin Durdurulması Şartları  345
3. Yürütmenin Durdurulması Kararı  349
4. Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilemeyecek Haller  351
5. Yürütmenin Durdurulması Kararlarına İtiraz  351
6. Vergi Davalarında Yürütmenin Durdurulması  354
7. Yürütmenin Durdurulması Kararının Sonuçları  355
8. Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Kaldırılmasının İstenebilmesi  356
II. İVEDİLİK GEREKTİRMEYEN BİLGİ TOPLAMA İSTEMLERİ  357
A. Bilirkişi İncelemesi  357
B. Keşif  358
III. DAVA SÜRECİNDE YARGILAMAYI DURDURAN İSTEMLER  359
A. Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklı Olması, Çekinmesi ve Reddi  359
1. Ret Sebepleri  360
2. Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklı Olması  360
3. Hâkimin Çekinmesi ve Reddi Usûlü  361
4. Çekinme ve Reddin Karara Bağlanması  361
a. Danıştay’da  362
b. Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinde  362
B. Anayasa’ya Aykırılık İddiası  363
C. Tarafların Kişilik ve Niteliğinde Değişiklik  364
1. Taraflardan Birinin Ölmesi  364
2. Taraflardan Birinin Vesayet Altına Alınması veya Kendisine Kayyım Ya Da Kanunî Müşavir Tayin Edilmesi  365
3. Gösterilen Adrese Tebligat Yapılamaması  366
IV. DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ  366
A. Feragat  366
B. Kabul  371
Onbeşinci Bölüm
DOSYALARIN İNCELENMESİ VE KARAR
I. İLK İNCELEME VE SONUÇLARI  373
A. Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme  373
B. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar  373
1. Görev ve Yetki  373
2. Ehliyet  374
3. Süre Aşımı  375
4. İdari Davaya Konu Olabilecek İşlemler  375
5. Husumet  376
6. Dava Dilekçesindeki Sakatlıklar  376
7. İdarî Merci Tecavüzü  377
C. Dava ve Cevap Dilekçelerinin Bildirilmesi  379
1. Normal İdari Davalarda  379
2. İvedi Yargılama Usulüne Tabi Uyuşmazlıklar Nedeniyle Açılan İdari Davalarda  380
3. Merkezi ve Ortak Sınavlar ve Bu Sınavlara İlişkin İşlemler İle Sınav Sonuçları Hakkında Açılan Davalara İlişkin Yargılama Usulünde  381
II. YARGILAMA VE HÜKÜM  382
A. Dosyaların İncelenmesi  382
1. Yazılı Yargılama Usulünde  382
2. İvedi Yargılama Usulünde  384
3. Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulünde  386
B. Duruşma  388
C. Davaların Karara Bağlanması  389
III. YARGI KARARLARININ UYGULANMASI  390
A. Mahkeme Kararlarının Uygulanması Zorunludur  391
B. Kararların Uygulanma Süresi  391
C. Kararların Uygulanmaması veya Geciktirilmesi  393
Ç. Tam Yargı Kararlarının Uygulanmaması  394
D. Kararların Uygulanmaması veya Uygulanmasının Geciktirilmesinin Sonuçları  396
1. İdarenin Sorumluluğunu Gerektirmesi: Tazminat  396
2. Gecikme Faizi  396
Onaltıncı Bölüm
İDARİ YARGIDA KANUN YOLLARI
I. KANUN YOLU KAVRAMI  399
II. İSTİNAF  400
A. İstinaf Kavramı  400
B. İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar  402
C. İstinaf Yoluna Başvurulamayacak Kararlar  403
1. Nihai Kararlar  404
2. Nihai Olmayan Kararlar  405
Ç. İstinaf Usulü  406
III. TEMYİZ  407
A. Temyiz Yerleri  407
B. Temyize Konu Kararlar  407
1. Danıştay Dava Dairelerinin İlk Derece Mahkemesi Olarak Verdikleri Temyize Konu Kararları  407
2. Bölge İdare Mahkemelerinin İstinaf İncelemesi Sonucunda Verdikleri Temyize Konu Kararları  409
C. Temyiz Edilemeyecek Kararlar  410
Ç. Temyiz Sebepleri  412
1. İlk Derece Mahkemesince Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması  413
2. Temyiz Olunan Kararın Hukuka Aykırı Olması  414
3. Usul Hükümlerinin Uygulanmasında Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata veya Eksikliklerin Bulunması  414
D. Temyiz Yoluna Başvurma  416
E. Temyiz Süresi  417
F. Temyiz Dilekçesi  418
G. Temyiz veya İstinaf Yoluna Başvurmanın Kararın Yürütülmesine Etkisi  419
H. Temyiz İncelemesi  420
1. Temyiz Kararı  420
2. Temyiz Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler  421
I. Kanun Yararına Temyiz  422
IV. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  422
A. Şartları  423
B. Yenilenme Sebepleri  423
C. Yargılamanın Yenilenmesi Süresi  424
Ç. Yargılamanın Yenilenmesi Usulü  424
V. AÇIKLAMA  425
VI. YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ  426
Yararlanılan Kaynaklar  427
Kavramlar Dizini  433

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar