İş Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Ercan AKYİĞİT
ISBN: 9789750279560
459,00 TL 510,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ercan AKYİĞİT
Baskı Tarihi 2022/09
Baskı Sayısı 14
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 792


Özellikle öğrencilerin ders notu gereksinimini karşılamaya yönelik hazırlanan kitapta konular genel hatlarıyla ama özlü biçimde incelenmiş, geniş bilgi için başvurulacak kaynaklar dipnotlarda belirtilmiştir. Bu yapılırken de çoğu kez Türk yargı kararlarına, ulaşılabilen en son tarihli örnekleriyle yer verilmiştir. Böylece açıklamalar soyut düzeyden somuta indirgenmiş ve iş hukukunun uygulamada nasıl algılandığı ortaya konulmuştur.

Kitapta, önceki basıdan bu yana mevzuat/uygulama ve öğretideki son gelişmelere de işaret edilmiştir.

Konu Başlıkları
Temel Kavramlar
Bireysel İş Hukuku
Sendikalar Hukuku
Toplu Sözleşme Hukuku
İş Mücadelesi Hukuku
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Kısaltmalar  27
Birinci Kısım
İŞ HUKUKU: KAVRAM – TARİHÇESİ – ÖZELLİKLERİ
§1. İŞ HUKUKU KAVRAMI  33
§2. İŞ HUKUKUNUN TARİHÇESİ  34
I. Genel Olarak  34
II. Türkiye’de Durum  37
§3. İŞ HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ VE KAYNAKLARI  41
I. İş Hukukunun Özellikleri  41
A. İşçinin Korunması Ön Plândadır  41
B. Kuralları Genellikle Nispî Emredicidir  42
C. İşçi Lehine Yorum Geçerlidir  43
D. İşçinin Kişiliği Önem Taşır  43
E. İşyerinde/İşletmede Yönetime Katılmak Mümkündür  44
F. Özel Hukuka Giren Bir Hukuk Dalıdır  45
II. İş Hukukunun Kaynakları  45
A. Özel Kaynaklar  45
B. Resmî Kaynaklar  47
§4. ÇALIŞMA YAŞAMININ ÖRGÜTLERİ  49
§5. İŞ HUKUKUNUN UYGULANMA ALANI  51
I. Konu Bakımından Uygulanma Alanı  51
A. Bireysel İş Hukuku  51
B. Toplu İş Hukuku  51
C. İş Yargılaması Hukuku  52
II. Yer Bakımından Uygulanma Alanı  54
A. İşyeri  54
1. Asıl Üretimin (İşin) Yapıldığı Yer (Asıl İşyeri)  54
2. İşyerinden Sayılan Yerler  55
B. İşyerinde Gelişmeler/İşyerinin Devri/Bildirimi  57
C. İşletme  59
D. Grup Oluşturan İşyerleri  60
III. Kişi Bakımından Uygulanma Alanı  61
A. İşçi  61
B. İşveren  63
C. İşveren Vekili  66
D. Alt İşveren  68
E. Çırak/Mesleki Eğitim Gören Öğrenci ve Stajyer  79
F. Sendikalar ve Konfederasyonlar  85
İkinci Kısım
BİREYSEL İŞ HUKUKU
§6. BİREYSEL İŞ HUKUKU KAVRAMI VE KAPSAMI  87
I. Kavram ve Kapsam  87
A. İş Kanununa Tabi Olan/Olmayan İşler  88
1. Deniz ve Hava Taşıma İşleri  88
2. Belli Sayıda İşçi Çalıştırılan Tarım ve Orman İşlerinin Yapıldığı İşyerleri  90
3. Bir Ailenin Üyeleri veya Hısımları Arasında Dışarıdan Başka Biri Katılmayarak Evlerde ve El Sanatlarının Yapıldığı İşler  92
4. Ev Hizmetleri  93
5. En Fazla Üç Kişinin Çalıştığı Esnaf İşyerleri  93
6. Aile Ekonomisi Sınırları İçinde Kalan Tarımla İlgili Her Çeşit Yapı İşleri  95
7. Profesyonel Sporcular  95
8. Rehabilite Edilenler (ve Yaptıkları İşler)  96
9. Süreksiz İşler  96
B. Deniz İş Kanunu’na Tabi İşler  96
C. Basın İş Kanunu’na Tabi İşler (ve İşçiler)  97
D. Türk Borçlar Kanunu’na Tabi İşler  99
§7. İŞ SÖZLEŞMESİ  99
I. İş Sözleşmesi Kavramı  99
II. İş Sözleşmesinin Öğeleri  100
III. İş Sözleşmesinin Tarafları  105
IV. İş Sözleşmesinin Yapılması  105
A. Sözleşme Görüşmeleri  105
B. Tarafların Ehliyeti  113
C. Sözleşmenin İçeriği  116
D. Şekli  116
E. Süresi  119
F. Yabancıların Durumu  127
G. İş Sözleşmesi Yapma Özgürlüğü/Zorunluluğu  128
V. İş İlişkisinin Türleri  137
A. Tipik/Atipik İş İlişkileri  137
1. Belirli Süreli İş İlişkisi  138
2. Kısmî Süreli Çalışma ve Türleri  138
3. Geçici (Ödünç) İş İlişkisi  146
4. Grup (Takım) ile Kurulan İş İlişkisi  162
5. Evde Çalışma ve Uzaktan Çalışma İlişkisi  162
6. Pazarlamacılık Sözleşmesi  165
B. Deneme Süreli/Deneme Süresiz İş İlişkileri  166
VI. İş Sözleşmesinin Geçersizliği ve Geçersizliğin Sonuçları  169
A. Kesin Geçersizlik Nedenleri  170
B. İş Sözleşmesinin İptali ve İptal Nedenleri  175
C. Geçersizliğin Etkisi  177
§8. İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLAR/ BORÇLAR  178
I. İşçinin Borçları  179
A. İşgörme (Çalışma) Borcu  179
B. Özen Borcu  182
C. İtaat (Uyma) Borcu  183
D. Sadakat Borcu  185
E. Teslim ve Hesap Verme Borcu  190
II. İşverenin Borçları  193
A. Ücret Ödeme Borcu  193
1. Ücret Sistemleri  194
2. Ücretin Miktarı  195
3. Ödenme Yeri  198
4. Ödenme Zamanı  200
5. Ödenme Biçimi  201
6. Ödeneceği Kişi  202
7. Ödemenin İspatı  203
8. Ücret Garanti Fonu  204
9. Diğer Hususlar  204
a. Zamanaşımı  204
b. Gecikme Faizi  205
c. Çalışmaktan Kaçınma Hakkı  207
B. İşçiyi Gözetme Borcu  209
C. Eşit Davranma Borcu (Haksız Ayırım Yasağı)  212
D. Diğer Borçlar  222
§9. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  224
I. Kendiliğinden Sona Erme  224
II. Tarafların Anlaşması İle Sona Erme  227
III. Geçersizlik Açıklaması İle Sona Erme  229
IV. Fesih Yoluyla Sona Erme  229
A. Önelli (Süreli) Fesih  233
1. Önele Uyularak Fesih Bildiriminin Sonuçları  236
2. Önellere Gereğince Uymamanın Sonucu  238
B. Peşin Parayla Fesih  241
C. Kötüniyetli Fesih  243
D. Haklı Nedenle (Olağanüstü/Derhal) Fesih  245
1. İşçi Açısından Haklı Fesih Nedenleri  247
a. Sağlık Nedenleri  248
b. Ahlâk ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Haller  251
ba. İşverenin İşçiyi Yanıltması  251
bb. İşçinin veya Ailesinin Şeref ve Namusuna Dokunucu Davranışlarda veya Cinsel Tacizde Bulunmak  252
bc. İşverenin İşçiye veya Ailesine Sataşması, Suç İşlemesi, Suça Özendirmesi  252
bd. İşyerinde 3. Kişilerin Cinsel Tacizine Uğramak  256
be. İşçi Ücretinin Gereğince Ödenmemesi  257
bf. İşçiye Az Miktarda İş Verilmesi/İş Koşullarının Uygulanmaması  259
2. İşveren Açısından Haklı Fesih Nedenleri  265
a. Sağlık Nedenleri  265
b. Ahlâk ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Haller ve Benzerleri  272
ba. İşçinin İşvereni Yanıltması  272
bb. İşveren veya Ailesinin Şerefine Dokunucu Davranışlar  273
bc. İşverenin Başka Bir İşçisine Cinsel Tacizde Bulunmak  274
bd. İşverene Sataşmak veya Alkol ve Uyuşturucu Almak  275
be. Sadakat Borcuna Aykırılık  280
bf. İşyerinde Suç İşlemek  283
bg. Haksız ve İzinsiz Devamsızlık  284
bh. Uyarıya Rağmen Görevini Yapmamakta Israr Etmek  286
bi. İşin Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek veya İşverene Zarar Vermek  287
c. Zorlayıcı Nedenler  291
d. Tutuklanma–Gözaltı Nedeniyle Devamsızlık  292
3. Fesih Süresi  293
E. Haksız Fesih  295
F. Toplu Fesih  297
G. Geçerli / Geçersiz Fesih  301
§10. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI  302
I. İşverenin Belge Verme Yükümü Doğabilir  302
II. İş Güvencesi İşlerlik Kazanabilir  303
III. İşe Alma Zorunluluğu Doğabilir  327
IV. Rekabet Yasağı İşlerlik Kazanabilir  327
V. İşsizlik Sigortası Edimlerinden Yararlanılabilir  330
VI. İbra Gündeme Gelebilir  331
VII. Tazminat ve Ceza Koşulu Ödeme Yükümü Doğabilir  334
A. Ceza Koşulunun Ödenmesi  334
B. Tazminat Ödenmesi  339
§11. ÖZELLİKLİ BİR SONUÇ: KIDEM TAZMİNATI  342
I. Kıdem Tazminatı Kavramı – Tarihçesi – Hukuki Niteliği  342
II. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları  344
A. İş K’na Tabi Bir İş Sözleşmesiyle Çalışma Bulunmalıdır  344
B. İş Sözleşmesi Kıdem Tazminatına İmkan Verir Biçimde Son Bulmalıdır  344
1. Sözleşmenin Kendiliğinden Sona Ermesi/ İşçinin Ölümü  345
2. Fesihle Son Bulma Halleri  346
3. En Az Kıdem Koşulu Gerçekleşmelidir  358
III. Kıdem Tazminatının Miktarı ve Hesaplanması  364
IV. Kıdem Tazminatının Ödenmesi  369
V. Gecikme Faizi  371
VI. Zamanaşımı  372
§12. ÇALIŞMA (İŞ) SÜRELERİ  372
I. Kavram  372
II. Normal İş Süresi  374
A. Günlük ve Haftalık İş Sürelerine Bölünebilen ve Denkleştirmenin Uygulanmadığı İşlerde  374
B. Denkleştirme Esasının Uygulandığı Hallerde  377
C. Günlük ve Haftalık İş Sürelerine Bölünemeyen İşlerde Çalışma Süreleri  378
III. Normali Aşan Çalışma ve Türleri  380
A. Fazla Çalışma  380
1. Fazla Çalışma Kavramı  380
2. Fazla Çalışmanın Türleri  383
a. Olağan Fazla Çalışma  383
b. Zorunlu Fazla Çalışma  388
c. Olağanüstü Fazla Çalışma  390
3. Fazla Çalışmanın Yasaklandığı Haller  391
B. Fazla Sürelerle Çalışma  393
C. Normali Aşan Çalışmaların Karşılığı  395
IV. İş Sürelerinde Esneklik  404
A. Kısmi Süreli Çalışma  405
B. Kayan (Kaygan) İş Süresi Uygulaması  405
C. Vardiyalı Çalışma Sistemi  405
D. Telafi Çalışması  407
E. Denkleştirme Uygulaması  410
F. Günlük Çalışma Sürelerinin Başlangıç ve Bitişinde Esneklik  411
V. Kısa Çalışma  411
A. Kısa Çalışmanın Koşulları  412
1. Kısa Çalışmayı Gerektiren Bir Olgu Bulunmalıdır  412
2. İşveren Bu Yüzden İşyerini Tatil Etmeli veya Çalışma Süresini Azaltmalıdır  413
3. Durum İlgili Yerlere Bildirilmeli ve AÇSHB’ce Uygun Bulunmalıdır  413
B. Kısa Çalışma Ödeneği  414
1. Kısa Çalışma Belli Bir Süre Devam Etmelidir  414
2. İşçi İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanma Koşullarını Sağlamalıdır  414
3. İşkur’a Başvurulmalıdır  415
§13. DİNLENME SÜRELERİ VE TATİLLER / İZİNLER  415
I. Genel Olarak Dinlenme Süresi  416
II. Günlük Çalışma Bağlamında Dinlenme (Ara Dinlenmesi)  416
III. Hafta Tatili (Haftalık Dinlenme)  419
IV. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller  423
V. Yıllık Ücretli İzin  426
VI. Ücretli Mazeret İzinleri  440
VII. Hamilelik/Doğum/Analık Hali İzni  442
§14. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  446
I. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kavramı  446
II. İSG’nin Taraflara Getirdiği Yükler  448
A. İşverenin Yükümlülükleri  449
1. İşyerindeki Risk Durumunu ve Tehlike Grubunu Belirleme Yükümü  449
2. İSG Önlemleri Alma Yükümü  450
3. Çalışanların Sağlık Gözetimini Yapma Yükümü  451
4. Bilgilendirme ve Eğitme Yükümü  453
5. Kayıt Tutma ve Bildirme Yükümü  456
6. Organizasyona Gitme Yükümü  457
7. Çalışan Temsilcisi ve Temsilciliğini Oluşturma Yükümü  464
B. Çalışanların Yükümlülükleri  465
C. Devletin Yükümlülükleri  465
D. İşçi /İşveren Kuruluşlarının Rolü ve Katkısı  471
III. İSG Kural ve Önlemlerine Uymamanın Sonuçları  472
A. İşveren Açısından  472
B. İşçi Bakımından  472
Üçüncü Kısım
SENDİKALAR HUKUKU
§15. SENDİKA KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ  475
I. Kavram  475
II. Tarihsel Gelişim  478
§16. SENDİKALAR HUKUKU VE KAYNAKLARI  481
I. Sendikalar Hukuku  481
II. Sendikalar Hukukunun Kaynakları  481
A. Ulusal Kaynaklar  481
B. Uluslararası Kaynaklar  482
§17. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ  483
I. Olumlu/Olumsuz Sendika Özgürlüğü  483
II. Bireysel/Kolektif Sendika Özgürlüğü  485
III. Sendika Özgürlüğünden Yararlananlar  487
A. İşçiler  487
B. İşçi Dışındaki Kamu Görevlileri  488
C. İşveren  489
D. Sendika ve Konfederasyonlar  489
§18. SENDİKA KAVRAMININ ANLAMI VE ÖĞELERİ  490
I. Ortak Amaç  490
II. Serbestçe Kurulabilme  490
III. Bağımsızlık  491
IV. Demokratik Esaslara Uygunluk  492
V. Özel Hukuk Tüzel Kişiliği  493
§19. İŞÇİ–İŞVEREN SENDİKA VE KONFEDERASYONLARININ KURULUŞU  493
I. Sendikaların Kuruluşu  494
A. Belli Bir İşkolu Esas Alınmalıdır  494
B. Kuruculuk Koşullarını Taşıyan Belli Sayıda Kişi Biraraya Gelmelidir  497
C. Kuruluş Belgesinin Hazırlanarak Yetkili Makama Verilmelidir  501
D. Kuruluşun Gerçekleştiği An  502
II. Konfederasyonların Kuruluşu  502
A. Farklı İşkollarında Faaliyet Gösteren En Az 5 Sendika Biraraya Gelmelidir  502
B. Bu Sendikalar Genel Kurul Kararlarına Sahip Olmalıdır  503
C. Kurucular Gerekli Belgeleri Hazırlayıp Yetkili Makama Vermelidir  503
§20. SENDİKANIN ORGANLARI VE İŞLEYİŞİ  504
I. Organ Kavramı  504
II. Zorunlu Organlar  505
A. Genel Kurul  505
B. Yönetim Kurulu  510
C. Sendika Yöneticiliğinin Güvencesi  512
D. Amatör Yöneticiliğin Güvencesi  513
1. İşyeri ve İş Koşulları Değişikliğine Karşı Güvence  514
2. Feshe Karşı Güvence  514
E. Profesyonel Yöneticilik Güvencesi  515
1. İş Sözleşmesini Sona Erdirip Gidenlerin Durumu  515
2. İş Sözleşmesi Askıda Kalanların Durumu  516
a. Sendika Üyeliğinin Devamı Güvencesi  516
b. Sigortalılık Güvencesi  517
c. İş Güvencesi  517
F. Denetleme Kurulu  520
G. Disiplin Kurulu  521
III. Zorunlu Organ Üyeliğinin Koşulları  522
A. Genel Kurul Üyeliği  522
B. Diğer Zorunlu Organ Üyeliği İçin Aranan Koşulla  523
1. İlgili Sendikanın Üyesi Olmak  523
2. Kurucular İçin Aranan Koşulları Taşımak  523
IV. Seçimlik Organlara Üyelik  525
§21. SENDİKA/KONFEDERASYON ÜYELİĞİ  526
I. İşçi Sendikası Üyeliği  527
A. Yasa Anlamında Bir İşçi Bulunmalıdır  527
B. İşçi Çalıştığı İşyerinin Girdiği İşkolundaki Bir Sendikaya Üye Olabilir  528
C. Başka Bir Sendikaya Üyelik Bulunmamalı ve Belli Bir Yaşa Ulaşılmalıdır  530
D. Sendika Tüzüğünde Aranan Diğer Koşullar Sağlanmalıdır  534
E. Üyeliğin Kazanımı Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir  535
1. Kuruluşta Üyelik  535
2. Olağan Yol ile Üyelik  535
3. Yargı Yoluyla Kazanım  536
4. Sendikaların Birleşmesi/Katılması Yoluyla Üyelik  537
F. İşçi Sendikasına Üyelik ve Sendikal Faaliyet Güvencesi  537
1. Sendika Üyeliğinin Güvencesi  538
2. Sendikal Nedenli Ayırımcı Tutuma Karşı Yaptırımlar  542
a. Sendikal Tazminat  542
b. Başka Bir Tazminat da İstenebilip İstenemeyeceği  547
c. İş Güvencesinin İşletilebilmesi  549
d. İşçi İş Güvencesini İşletmezse  554
e. Cezai Yaptırım  555
II. İşveren Sendikası Üyeliği  557
A. Yasa Anlamında İşveren Bulunmalıdır  557
B. Ehliyet Koşulu Sağlanmalıdır  558
C. İşyerinin Girdiği İşkolunda Bir Sendikaya Üye Olunabilir  559
D. Üyeliğin Kazanımı Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir  561
III. Konfederasyon Üyeliği  563
A. STSK Anlamında Bir Sendika Bulunmalıdır  564
B. Bu Sendikanın Usulünce Üyelik Kararı Alması Gerekir  564
C. Konfederasyon Üyeliğinin Kazanımı Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir  564
IV. Üyelikte Teklik İlkesi  566
V. Uluslararası Kuruluşlara Üyelik  567
§22. ÜYELİKTEN DOĞAN HAKLAR VE BORÇLAR  568
I. Üyelik Hakları  569
A. Kuruluşun/Örgütün Faaliyet ve Yönetimine Katılma Hakkı  569
B. Örgütün Tesis ve Faaliyetlerinden Yararlanma Hakkı  571
C. Üyenin Korunma Hakkı  572
II. Üyelik Borçları  572
A. Aidat Ödeme Borcu  573
B. Örgütün/Kuruluşun Düzenine Uyma Borcu  578
§23. SENDİKA ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ – ASKI – DEVAM HALLERİ  580
I. Üyeliği Sona Erdiren Haller  580
II. Üyeliği Sona Erdirmeyen Haller  589
§24. SENDİKALARIN FAALİYETLERİ  593
I. Sendika (ve Konfederasyon)lara Serbest Faaliyetler  594
A. Çalışma Hayatına İlişkin Faaliyetler  595
B. Sosyal ve Ekonomik Faaliyetleri  599
C. Faaliyetlerden Yararlanmanın Kuralları  619
II. Sendika (ve Konfederasyon)lara Yasak Faaliyetler  620
§25. KURULUŞLARIN DENETİMİ/FAALİYETİNİN DURDURULMASI VE SONA ERMESİ  625
I. Sendika ve Konfederasyonların Denetimi  625
II. Sendika (ve Konfederasyon)ların Faaliyetinin Durdurulması ve Sona Ermesi  628
A. Sendika ve Konfederasyonların Faaliyetlerinin Durdurulması  629
B. Faaliyeti Durdurmanın Sonuçları  630
C. Sendika ve Konfederasyonların Sona Ermesi  631
1. Sona Erme Nedenleri  631
2. Sona Ermenin Sonuçları  634
Dördüncü Kısım
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HUKUKU
§26. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ  637
I. Toplu İş Sözleşmesi Kavramı  637
II. TİS’in Tarihçesi  638
III. Tanım  640
IV. TİS’in Kısımları  640
A. Zorunlu Kısım (Normatif Kısım)  641
1. İş Sözleşmesinin Yapılmasına İlişkin Hükümler  641
2. İş Sözleşmesinin İçeriğine İlişkin Hükümler  642
3. İş Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Hükümler  643
B. İsteğe Bağlı Kısım  644
V. TİS’in Özellikleri  646
VI. TİS’in Düzeyi ve Türleri.  649
A. İşyeri Düzeyinde (İşyeri TİS)  650
B. İşletmenin Varlığı Halinde (İşletme TİS)  650
C. Grup Oluşturan İşyerlerinde (Grup TİS)  653
D. Çerçeve Sözleşme  654
VII. TİS’in Tarafları  656
A. TİS Ehliyeti  658
B. TİS Yetkisi  658
1. İşkolu Barajı  659
2. Ünite Barajı  661
3. Yetki Tespiti  664
4. Tarafların Durumunda Değişiklik ve Etkisi  669
VIII. TİS’in Şekli  671
IX. TİS’in Süresi  672
X. TİS’in Yapılması  674
A. Toplu Görüşmeye Çağrı Yapılmalı  674
B. Toplu Görüşme Başlamış ve Anlaşılmış Olabilir  676
C. Toplu Görüşmede Aksaklık Halinde Barışçı Yollar Denenmelidir  678
D. TİS’in Taraf İradeleri Dışında Oluşumu Halleri İse Şunlardır  679
§27. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMA ALANI  680
I. Zaman Bakımından Uygulanması  680
II. Yer Bakımından Uygulanması  682
III. Kişi Bakımından Uygulanması  683
A. İşçilere Uygulanması  683
1. Üyelik Yoluyla Yararlanma  684
2. Dayanışma Aidatı Ödeyerek Yararlanma  686
3. Taraf İşçi Sendikasının Yazılı Oluru ile Yararlanma  689
4. Teşmil Sonucu Yararlanma  690
B. İşverene Uygulanması  693
§28. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASI  694
I. TİS’de Değişiklik Yapılması  694
A. TİS Taraflarınca Değişiklik  695
B. Yargı Kararıyla Değişiklik  696
II. TİS’in Yorumu  697
A. Yorum Davası:  697
B. Eda Davası  699
§29. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  700
I. Toplu İş Sözleşmesini Sona Erdiren Haller  700
A. TİS’in Süresinin Bitimi  701
B. TİS’in Geçersiz Kılınması  701
C. TİS’in Teşmil Edildiği Hallerde Sona Erme  703
II. Sona Ermenin Sonuçları  704
III. TİS’i Sona Erdirmeyen Haller  705
Beşinci Kısım
İŞ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
§30. İŞ UYUŞMAZLIĞI KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ  709
I. Bireysel/Toplu İş Uyuşmazlığı  709
II. Hak/Menfaat Uyuşmazlığı  710
§31. İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ YOLLARI  710
I. Barışçı Çözüm Yolları  711
A. Arabuluculuk  712
1. Olağan Arabuluculuk  713
2. Olağanüstü Arabuluculuk  714
B. Tahkim (Hakeme Götürme)  714
1. Özel (İsteğe Bağlı) Hakem  714
2. Kanuni/ Zorunlu Hakem  715
II. Kavgacı Çözüm Yolları (İş Mücadelesi)  717
§32. İŞ MÜCADELESİ KAVRAMI VE ARAÇLARI  717
§33. GREV  719
I. Genel Olarak Grev Kavramı  719
A. İşin Bırakılması  720
B. İşçilerin Aralarında Anlaşması veya Bir Kuruluşun Kararına Uyma  721
II. Hukuka Uygun (Yasal) Grev  722
A. Ortada Bir Toplu İş Uyuşmazlığı Bulunmalı  722
B. Denenen Barışçı Yollar Uyuşmazlığı Giderememeli  722
C. Grev Yasağı/Engeli Bulunmamalı  723
D. Grev Kararı Alınmalı ve Yürürlüğe Konulmalı  729
E. Grev Kararı Meslekî Amaçlı Olmalı  731
F. Uygulama Gerekleri Yerine Getirilmeli  731
III. Grevin Uygulanması  737
IV. Grevin Mahkeme Kararıyla Durdurulması  740
A. Tespit Davasında  740
B. Grev Hakkının Kötüye Kullanımında  741
V. Yasal Grevin Sonuçları  741
A. Greve Katılmayanların Çalıştırılmaması  742
B. İş Sözleşmesinin Askıda Kalması  742
C. İşyerinden Ayrılma Zorunluluğu  744
D. Başka İşçi Alma ve İşi Başkasına Yaptırma Yasağı  744
E. Başka İşveren Yanında Çalışma Yasağı  745
F. Satışa ve Hammadde Girişine Engel Olamama  745
G. Grevin İşçi Konutlarına Etkisi  746
H. Grev Sırasında Verilen Zarardan Sorumluluk  747
VI. Yasal Grevin Sona Ermesi  747
VII. Yasadışı Grev ve Sonuçları  752
A. Yasadışı Grev  752
B. Grevin Yasadışılığının Tespiti  753
C. Yasadışı Grevin Sonuçları  754
1. Grevcilerin İşine Son Verilebilir  754
2. Grevcilerden Tazminat İstenebilir  754
3. Grevcilerin Konutta Oturmaları Sıkıntıya Girebilir  755
4. Greve Katılmayanların İş Sözleşmeleri Devam Eder  755
§34. LOKAVT  755
I. Genel Olarak Lokavt Kavramı  755
A. İşçiler Topluca İşten Uzaklaştırılmalı  756
B. Uzaklaştırma İşverence Yapılmalı  756
C. İşyerindeki Faaliyet Tamamen Durmalı  756
II. Hukuka Uygun (Yasal) Lokavt  757
A. Usulünce Grev Kararı Alınmalı ve İşveren Tarafına Bildirilmeli  757
B. Usulünce Lokavt Kararı Alınmalı ve Bildirilmelidir  757
C. Lokavt Yasağı/Engeli Bulunmamalı  758
D. İşçiler Topluca İşten Uzaklaştırılmalı ve Bu Durum Bir Başka Hakka Dayanmamalıdır  759
III. Lokavt Kararının Uygulanması  759
IV. Yasal Lokavtın Sonuçları  760
V. Yasal Lokavtın Sona Ermesi  761
VI. Yasadışı Lokavt ve Sonuçları  762
A. Yasadışı Lokavt  762
B. Yasadışı Lokavtın Sonuçları  764
1. İşçilik Haklarının Kesintisiz Ödenmesi  764
2. Sözleşmenin Derhal Feshi İmkanı  765
3. Yasadışı Lokavtın Geçici Bir Önlem Olarak Durdurumu  765
VII. Grev ve Lokavtta Mülki Amirin Yetkisi  766
Kaynakça  767
Kavramlar Dizini  785

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: İş Hukuku
İlgili Yayınlar