Kaçakçılık Suçları ve Gümrük Kabahatleri

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Kaptan KILIÇ
ISBN: 9789750293245
1.017,00 TL 1.130,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Kaptan KILIÇ
Baskı Tarihi 2024/06
Baskı Sayısı 2
Boyut 17x25
Cilt Sert kapak
Sayfa Sayısı 896

Kaptan Kılıç

İçindekiler
Önsöz  5
Birinci Kısım
KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNDA DÜZENLENEN
SUÇLAR VE USUL HÜKÜMLERİ
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNDA 6455 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ  37
II. 5607 SAYILI KANUNDA 2013 YILINDAN SONRA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  40
A. 6545 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler  40
B. 6770 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikler  41
C. KHK/690 ile Yapılan Değişiklikler  42
D. 7061 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler  42
E. 7077 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler  42
F. KHK/700 ile Yapılan Değişiklikler  43
G. 7148 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler  43
H. 7161 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler  43
I. 7186 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler  43
İ. 7242 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler  44
J. 7244 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler  45
K. 7255 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler  45
L. 7318 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler  46
M. 7341 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler  46
III. KANUNUN AMACI  47
IV. TANIMLAR  48
A. Gümrük Vergileri  48
B. Gümrüklenmiş Değer  48
C. Akaryakıt  50
D. Kaim Değer  50
İkinci Bölüm
TÜRK CEZA KANUNU GENEL HÜKÜMLER
I. CEZA KANUNLARININ ZAMAN VE YER BAKIMINDAN UYGULANMASI  51
A. Zaman Bakımından Uygulama  51
B. Yer Bakımından Uygulama  54
II. SUÇA TEŞEBBÜS  55
A. Teşebbüsün Şartları  55
1. Suç İşleme Kastının Bulunması  55
2. Elverişli Hareketlerin Yapılması  55
3. Doğrudan Doğruya Suçun İcrasına Başlanmış Olması  56
4. Elde Olmayan Nedenlerle Suçun Tamamlanamaması  57
B. İşlenemez Suça Teşebbüs (Teşebbüse Elverişsizlik)  59
III. GÖNÜLLÜ VAZGEÇME  59
IV. SUÇA İŞTİRAK  61
A. Faillik  61
B. Azmettirme  63
C. Yardım Etme  64
D. Suça İştirakte Bağlılık Kuralı  70
E. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  71
V. İÇTİMA  72
VI. GÜVENLİK TEDBİRLERİ  76
A. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  76
B. Eşya Müsaderesi  77
C. Kazanç Müsaderesi  80
D. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  81
E. Bazı Kaçakçılık Suçlarından Mahkumiyet Hükmü Kesinleşenlerin Kamuoyuna Duyurulması  83
VII. DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ SONA ERDİREN SEBEPLER  84
A. Genel Açıklamalar  84
B. Sanığın veya Hükümlünün Ölümü  84
C. Af  85
1. Genel Af  85
2. Özel Af  86
D. Zamanaşımı  87
1. Dava Zamanaşımı  87
2. Ceza Zamanaşımı  89
E. Şikayetten Vazgeçme  90
F. Ön Ödeme  91
VIII. CEZAYA ETKİLİ HALLER  93
A. Cezayı Ağırlatıcı Nedenler  93
1. Kanunda Tanımlanan Suçların Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi  93
2. Toplu Kaçakçılık  93
3. Kanunda Tanımlanan Suçların, Kaçakçılık Fiillerini Önlemek, İzlemek, Araştırmak ve Soruşturmakla Görevli Kişiler Tarafından veya Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıklardan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi  100
4. Kaçakçılık Fiillerini Önlemek, İzlemek ve Araştırmakla Görevli Olanların Suçların İşlenmesine Kasten Göz Yumması  102
5. Kusur Yeteneği Olmayanları Suçun İşlenmesinde Araç Olarak Kullanma  103
6. Üstsoy ve Altsoy İlişkisinden Doğan Nüfuz Kullanılmak Suretiyle Suça Azmettirme veya Çocukların Suça Azmettirilmesi  104
7. Devlet ve Kamu Güvenliği Aleyhine Kaçakçılık Yapılması  104
8. Suçta Tekerrür  106
9. Kaçak Akaryakıt Satışının, 3’üncü Maddenin On Dördüncü Fıkrasında Belirtildiği Şekilde Sabit ya da Seyyar Tank, Düzenek veya Ekipman Kullanılarak Gerçekleştirilmesi  107
10. Kaçakçılığa Konu Eşyanın Akaryakıt, Tütün, Tütün Mamulleri, Etil Alkol, Metanol ve Alkollü İçkiler Olması Durumu  107
11. Kaçakçılık Suçlarına Konu Eşyanın Değerinin Fahiş Olması  107
B. Etkin Pişmanlık  107
1. Suçlara İştirak Eden Kişinin, Resmi Makamlar Tarafından Haber Alınmadan Önce, Etkin Pişmanlık Göstermesi  108
2. Kişinin, Suç Resmi Makamlar Haberdar Olduktan Sonra, Etkin Pişmanlık Göstermesi  111
3. Kaçakçılık Suçu İşleyen Kişinin Soruşturma ve Kovuşturma Evresi Sona Erinceye Kadar Etkin Pişmanlık Göstermesi  112
C. Cezayı Hafifleten Nedenler  114
1. Suç İşlemeye Azmettirenin Ortaya Çıkmasını Sağlama  114
2. Kaçakçılık Suçlarına Konu Eşyanın Değerinin Hafif Olması  114
Üçüncü Bölüm
KAÇAKÇILIK SUÇLARI
I. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTMAKSIZIN ÜLKEYE EŞYA SOKMA SUÇU  117
A. Suçun Kanuni Tanımı  117
B. Genel Açıklamalar  117
C. Suça Konu Eşyanın Özelliği  118
D. Fail  120
E. Maddi Unsur  120
F. Manevi Unsur  125
G. Suça Teşebbüs  126
H. İştirak  126
I. İçtima  126
İ. Suçun Yaptırımı  127
II. GÜMRÜK KAPILARI DIŞINDAN ÜLKEYE EŞYA SOKMA SUÇU  127
A. Suçun Kanuni Tanımı  127
B. Genel Açıklamalar  127
C. Suça Konu Eşyanın Özelliği  128
D. Fail  129
E. Maddi Unsur  129
F. Manevi Unsur  130
G. Teşebbüs  131
H. Suça İştirak  131
I. İçtima  131
İ. Suçun Yaptırımı  131
III. ALDATICI İŞLEM VE DAVRANIŞLARLA GÜMRÜK VERGİLERİ KISMEN VEYA TAMAMEN ÖDENMEKSİZİN ÜLKEYE EŞYA SOKMA SUÇU  132
A. Suç Sayılan Fiiller  132
B. Genel Açıklamalar  132
C. Suça Konu Eşyanın Özelliği  132
D. Suçun Faili  133
E. Suçun Maddi Unsuru  133
1. Sahte Belge Kavramı  135
2. Gümrük İşlemlerinin BİLGE (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri) Yazılımı ile Yapılmasının Suçun Maddi Unsuruna Etkisi  142
F. Suçun İcrası  144
1. Aldatıcı İşlem ve Davranışlarla; Gümrük Vergileri Tamamen veya Kısmen Ödenmeksizin Ülkeye Eşya Sokulması  144
2. Aldatıcı İşlem ve Davranışlarla; Gümrük Vergileri Ödenmediği Halde Ödenmiş Gösterilerek Ülkeye Eşya Sokulması  147
3. Aldatıcı İşlem ve Davranışlarla; Gümrük Vergilerine Tabi Eşyayı Muafmış Gibi Göstererek İthal Etme  148
G. Suçun Manevi Unsuru  149
H. Suça Teşebbüs  149
I. İştirak  150
İ. İçtima  150
J. Suçun Yaptırımı  151
IV. TRANSİT REJİMİ ÇERÇEVESİNDE TAŞINAN SERBEST DOLAŞIMDA BULUNMAYAN EŞYAYI REJİM HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLARAK TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİNDE BIRAKMA SUÇU  152
A. Suçun Kanuni Tanımı  152
B. Genel Açıklamalar  152
C. Suça Konu Eşyanın Özelliği  152
D. Fail  153
E. Suçun Maddi Unsuru  153
F. Suçun Manevi Unsuru  156
G. Teşebbüs  156
H. İştirak  157
I. İçtima  157
İ. Suçun Yaptırımı  158
V. BELLİ BİR AMAÇ İÇİN KULLANILMAK VEYA İŞLENMEK ÜZERE ÜLKEYE GEÇİCİ İTHALAT VE DAHİLDE İŞLEME REJİMİ ÇERÇEVESİNDE GETİRİLEN EŞYAYI, HİLE İLE YURTDIŞINA ÇIKARMIŞ GİBİ İŞLEM YAPMA SUÇU  159
A. Suç Sayılan Fiiller  159
B. Genel Açıklamalar  159
C. Suça Konu Eşyanın Özelliği  160
D. Suçun Faili  160
E. Suçun Maddi Unsuru  160
F. Suçun Manevi Unsuru  163
G. Suça Teşebbüs  163
H. İçtima  163
I. İştirak  164
İ. Suçun Yaptırımı  164
VI. İTHALİ MÜMKÜN KAÇAK EŞYAYI TİCARİ AMAÇLA SATIN ALMAK, SATIŞA ARZ ETMEK, SATMAK, SAKLAMAK, TAŞIMAK SUÇLARI  164
A. Suç Sayılan Fiiller  164
B. Genel Açıklamalar  165
C. Suça Konu Eşyanın Özelliği  165
D. Fail  166
E. Suçların İcra Hareketleri  166
1. Kaçak Eşyanın Satın Alınması ve Satılması  166
2. Kaçak Eşyanın Satışa Arz Edilmesi  168
3. Kaçak Eşyanın Saklanması  169
4. Kaçak Eşyanın Taşınması  169
F. Manevi Unsur  171
G. Teşebbüs  174
H. İştirak  175
I. İçtima  175
İ. Suçun Yaptırımı  176
VII. ÖZEL KANUNLARI GEREĞİNCE GÜMRÜK VERGİLERİNDEN KISMEN VEYA TAMAMEN MUAF OLARAK İTHAL EDİLEN EŞYAYI; İTHAL AMACI DIŞINDA BAŞKA BİR KULLANIMA TAHSİS ETMEK, SATMAK, DEVRETMEK, SATIN ALMAK VEYA KABUL ETMEK SUÇLARI  177
A. Suç Sayılan Fiiller  177
B. Genel Açıklamalar  177
C. Suça Konu Eşyanın Özelliği  177
D. Suçun Faili  183
E. Suçun Maddi Unsuru  183
1. Belli Bir Amaçla Kısmen veya Tamamen Gümrük Vergilerinden Muaf Olarak İthal Edilen Eşyayı, İthal Amacı Dışında Başka Bir Kullanıma Tahsis Etmek  183
2. Belli Bir Amaçla Kısmen veya Tamamen Gümrük Vergilerinden Muaf Olarak İthal Edilen Eşyayı Satmak veya Devretmek ya da Bu Özelliğini Bilerek Satın Almak veya Kabul Etmek  186
F. Suçun Manevi Unsuru  188
G. Suça Teşebbüs  189
H. İçtima  190
I. İştirak  190
İ. Suçun Yaptırımı  190
VIII. KANUN GEREĞİ İTHALİ YASAK EŞYANIN ÜLKEYE SOKULMASI, BU EŞYANIN SATIN ALINMASI, SATIŞA ARZ EDİLMESİ, SATILMASI, SAKLANMASI VE TAŞINMASI SUÇLARI  191
A. Suç Sayılan Fiiller  191
B. Suça Konu Eşyanın Özelliği  191
C. Fail  191
D. Suçun Maddi Unsuru  192
1. İthali Kanun Gereği Yasak Olan Eşyayı Ülkeye Sokmak  192
2. Bu Suçun İşlenmesine İştirak Etmeksizin, Konusunu Oluşturan Eşyayı Bu Özelliğini Bilerek Satın Almak, Satışa Arz Etmek, Satmak, Taşımak ve Saklamak  193
E. Suçun Manevi Unsuru  193
F. Suça Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu  195
G. Suçun Yaptırımı  196
IX. KANUN GEREĞİ İHRACI YASAK OLAN EŞYAYI ÜLKEDEN ÇIKARMA SUÇU  196
A. Suç Sayılan Fiiller  196
B. Genel Açıklamalar  196
C. Suça Konu Eşyanın Özelliği  197
D. Fail  197
E. Suçun Maddi Unsuru  197
F. Suçun Manevi Unsuru  197
G. Suça Teşebbüs, İştirak, İçtima Durumu  198
H. Suçun Yaptırımı  198
X. İLGİLİ KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE, TEŞVİK, SÜBVANSİYON VEYA PARASAL İADELERDEN YARALANMAK AMACIYLA İHRACAT GERÇEKLEŞMEDİĞİ HALDE GERÇEKLEŞMİŞ GİBİ GÖSTERME, YA DA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHRACATA KONU MALIN CİNS, MİKTAR, EVSAF VEYA FİYATINI DEĞİŞİK GÖSTERME SUÇU  199
A. Suç Sayılan Fiiller  199
B. Genel Açıklamalar  199
C. Fail ve Suça Konu Olan Eşyanın Özelliği  200
D. Suçun Maddi Unsuru  200
1. İlgili Kanun Hükümlerine Göre Teşvik, Sübvansiyon veya Parasal İadelerden Yararlanmak Amacıyla İhracat Gerçekleşmediği Hâlde Gerçekleşmiş Gibi Göstermek  200
2. İlgili Kanun Hükümlerine Göre Teşvik, Sübvansiyon veya Parasal İadelerden Yararlanmak Amacıyla Gerçekleştirilen İhracata Konu Malın Cins, Miktar, Evsaf veya Fiyatını Değişik Göstermek  202
E. Suçun Manevi Unsuru  206
F. Suça Teşebbüs  207
G. Suça İştirak, İçtima Durumu  207
H. Suçun Yaptırımı  208
XI. ULUSAL MARKER UYGULAMASINA TABİ OLUP DA, ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNUN BELİRLEDİĞİ SEVİYENİN ALTINDA ULUSAL MARKER İÇEREN VEYA HİÇ İÇERMEYEN AKARYAKITI; TİCARİ AMAÇLA ÜRETMEK, BULUNDURMAK, NAKLETMEK, SATIŞA ARZ ETMEK VEYA SATMAK, BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK VE TİCARİ AMAÇLA SATIN ALMAK  208
A. Suç Sayılan Fiiller  208
B. Genel Açıklamalar  209
C. Fail ve Suça Konu Olan Eşya  209
D. Suçun Unsurları  209
E. Suça Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu  212
F. Suçun Yaptırımı  212
XII. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN İZİN ALINMADAN; AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN SOLVENT, MADENÎ YAĞ, BAZ YAĞ, ASFALT VE BENZERİ PETROL ÜRÜNLERİNDEN AKARYAKIT ÜRETMEK VEYA BUNLARI DOĞRUDAN AKARYAKIT YERİNE İKMAL EDEREK ÜRETMEK, SATIŞA ARZ ETMEK, SATMAK, BULUNDURMAK, BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK TİCARÎ AMAÇLA SATIN ALMAK, TAŞIMAK VEYA SAKLAMAK SUÇLARI  213
A. Suç Sayılan Fiiller  213
B. Suçun Faili ve Suça Konu Olan Eşya  213
C. Suçun Unsurları  214
D. Suça Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu  217
E. Suçun Yaptırımı  217
XIII. ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIM HATLARI DAHİL OLMAK ÜZERE SIVI VEYA GAZ HALİNDEKİ HİDROKARBONLARLA, HİDROKARBON TÜREVİ OLAN YAKITLARI NAKLEDEN BORU HATLARINDAN, DEPOLARINDAN VEYA KUYULARDAN KANUNLARA AYKIRI ŞEKİLDE ALINAN ÜRÜNLERİ SATIŞA ARZ ETMEK, SATMAK, BULUNDURMAK, BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK TİCARÎ AMAÇLA SATIN ALMAK, TAŞIMAK VEYA SAKLAMAK SUÇLARI  218
A. Suç Sayılan Fiiller  218
B. Suçun Faili ve Suça Konu Olan Eşya  218
C. Suçun Unsurları  219
D. Suça Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu  220
E. Suçun Yaptırımı  221
XIV. KAÇAK AKARYAKIT VEYA SAHTE ULUSAL MARKER ELDE ETMEYE, SATMAYA YA DA HERHANGİ BİR PİYASA FAALİYETİNE KONU ETMEYE YARAYACAK ŞEKİLDE LİSANSA ESAS TEŞKİL EDEN BELGELERDE BELİRLENENLERE AYKIRI OLARAK SABİT YA DA SEYYAR TANK, DÜZENEK VEYA EKİPMAN BULUNDURMAK SUÇLARI  221
A. Suç Sayılan Fiiller  221
B. Suçun Faili ve Suça Konu Olan Eşya  221
C. Suçun Unsurları  222
D. Suça Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu  224
E. Suçun Yaptırımı  224
XV. ULUSAL MARKERİ YETKİSİZ OLARAK ÜRETMEK, SATIŞA ARZ ETMEK, SATMAK, YETKİSİZ KİŞİLERDEN SATIN ALMAK, KABUL ETMEK, BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK NAKLETMEK VEYA BULUNDURMAK SUÇLARI  225
A. Kanuna Göre Suç Sayılan Fiiller  225
B. Suçun Faili ve Suça Konu Olan Eşya  225
C. Suçun Unsurları  225
D. Suça Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu  226
E. Suçun Yaptırımı  227
XVI. TÜTÜN MAMULLERİ, MAKARON, YAPRAK SİGARA KAĞIDI, ETİL ALKOL, METANOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN AMBALAJLARINA KAMU KURUMLARINCA UYGULANAN BANDROL, ETİKET, HOLOGRAM, PUL, DAMGA VEYA BENZERİ İŞARETLERİN TAKLİTLERİNİ İMAL ETME VEYA ÜLKEYE SOKMA, BUNLARI BİLEREK BULUNDURMA, NAKLETME, SATMA, YA DA KULLANMA SUÇLARI  227
A. Kanuna Göre Suç Sayılan Fiiller  227
B. Suçun Faili, Suça Konu Olan Eşya  228
C. Suçun Unsurları  228
D. Suça Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu  229
E. Suçun Yaptırımı  229
XVII. TÜTÜN MAMULLERİ, MAKARON, YAPRAK SİGARA KAĞIDI, ETİL ALKOL, METANOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN AMBALAJLARINA KAMU KURUMLARINCA UYGULANAN BANDROL, ETİKET, HOLOGRAM, PUL, DAMGA VEYA BENZERİ İŞARETLERİ; İLGİLİ MEVZUATTA BELİRLENEN ŞEKİLDE TEMİN ETMESİNE RAĞMEN BELİRLENEN ÜRÜNLERDE KULLANMAKSIZIN BEDELLİ VEYA BEDELSİZ OLARAK YAYMAK, BUNLARI ALMA VEYA KULLANMA HAKKI OLMADIĞI HALDE SAHTE EVRAK VEYA DOKÜMANLARLA VEYA HERHANGİ BİR BİÇİMDE İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARI YANILTARAK TEMİN ETMEK, BUNLARI TAKLİT VEYA TAHRİF EDEREK YA DA KONULDUĞU ÜRÜNDEN KALDIRARAK, DEĞİŞTİREREK YA DA HER NE SURETLE OLURSA OLSUN TEDARİK EDEREK AMACI DIŞINDA KULLANMAK SUÇLARI  230
A. Kanuna Göre Suç Sayılan Fiiller  230
B. Suçun Faili ve Suça Konu Olan Eşya  230
C. Suçun Unsurları  231
D. Suça Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu  231
E. Suçun Yaptırımı  231
XVIII. AMBALAJLARINDA BANDROL, ETİKET, HOLOGRAM, PUL, DAMGA VEYA BENZERİ İŞARET BULUNMAYAN YA DA TAKLİT VEYA YANILTICI BANDROL, ETİKET, HOLOGRAM, PUL, DAMGA VEYA BENZERİ İŞARETLERİ TAŞIYAN TÜTÜN MAMULLERİ, MAKARON, YAPRAK SİGARA KÂĞIDI, ETİL ALKOL, METANOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİ; TİCARİ AMAÇLA ÜRETMEK, BULUNDURMAK, NAKLETMEK, SATIŞA ARZ ETMEK, SATMAK, BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK VE TİCARİ AMAÇLA SATIN ALMAK SUÇLARI  232
A. Kanuna Göre Suç Sayılan Fiiller  232
B. Suçun Faili ve Suça Konu Olan Eşya  232
C. Suçun Unsurları  233
D. Suça Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu  234
E. Suçun Yaptırımı  235
XIX. TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN YETKİ BELGESİ ALMADAN VEYA BİLDİRİMDE BULUNMADAN TÜTÜN TİCARETİ YAPILMASI İLE TİCARİ AMAÇLA; MAKARON VEYA YAPRAK SİGARA KÂĞIDINI, İÇİNE KIYILMIŞ TÜTÜN, PARÇALANMIŞ TÜTÜN YA DA TÜTÜN HARİCİ HERHANGİ BİR MADDE DOLDURULMUŞ OLARAK SATMAK, SATIŞA ARZ ETMEK, BULUNDURMAK VE NAKLETMEK SUÇLARI  235
A. Kanuna Göre Suç Sayılan Fiiller  235
B. Suçun Faili ve Suça Konu Olan Eşya  235
C. Suçun Unsurları  236
D. Suça Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu  236
E. Suçun Yaptırımı  237
XX. YOLCULARIN, BEYANLARINA AYKIRI OLARAK ÜZERLERİNDE, EŞYASI ARASINDA VEYA TAŞIMA ARAÇLARINDA ÇIKAN EŞYANIN TİCARÎ MAHİYETTE VEYA İTHALİ VEYA İHRACININ YASAK OLMASI  237
A. Kanuna Göre Suç Fiilleri  237
B. Genel Açıklamalar  237
C. Yolcular Tarafından İşlenebilen Kaçakçılık Suçunun Unsurları  238
D. Suça Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu  240
E. Yolcuların İşleyebileceği Kaçakçılık Suçlarının Yaptırımı  241
XXI. HUKUKEN GEÇERLİ BİR MAZERETİ OLMAKSIZIN İZİNSİZ OLARAK GÜMRÜK BÖLGESİNE GİREN VE SAHİLE VEYA BAŞKA GEMİYE YANAŞAN GEMİLERDE YASAK EŞYA YA DA YÜKLEME VE TAŞIMA BELGELERİNDE YER ALMAYAN EŞYA BULUNMASI  242
A. Kanun Hükümleri  242
B. Genel Açıklamalar  242
C. Suçun Unsurları  243
D. Suça Teşebbüs, İştirak, İçtima Durumu  244
E. Suçun Yaptırımı  244
Dördüncü Bölüm
KAÇAKÇILIK SUÇLARINI İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA, YÖNETME VEYA ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇLARI
I. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA, YÖNETME VEYA ÖRGÜTE ÜYE OLMA  245
II. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA, YÖNETME VEYA ÖRGÜTE ÜYE OLMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ  246
III. ÖRGÜT KURMA, YÖNETME VEYA ÜYE OLMAK SUÇU  248
A. Suçun Faili  248
B. Suçun Maddi Unsuru  249
C. Suçun Manevi Unsuru  253
D. Örgüt Kurma, Yönetme ve Üye Olma Suçuna Teşebbüs  254
E. Suç İşlemek Amacıyla, Örgüt Kurma, Örgütü Yönetme veya Üye Olmanın Yaptırımı  254
Beşinci Bölüm
USUL HÜKÜMLERİ
I. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNDA DÜZENLENEN KORUMA TEDBİRLERİ  257
A. Arama ve El Koyma  257
1. Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıta El Koyma  266
2. El Konulan Eşyanın Muhafazası  268
3. Yasak Eşyanın Geri Gönderilmesi  271
4. Kaçakçılık Suçlarına Konu Eşya ve Taşıma Araçlarının Müsaderesi  271
B. Yakalama  272
C. Gözaltı  272
D. Tutuklama  274
E. Adli Kontrol  275
F. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi  277
G. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  279
H. Teknik Araçlarla İzleme  280
II. KAÇAKÇILIK FİİLLERİNİ ÖNLEME, İZLEME, ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMAKLA GÖREVLİ OLANLAR VE BUNLARIN YETKİLERİ  281
A. Kaçakçılık Fiillerini Önleme, İzleme, Araştırma ve Soruşturmakla Görevli Olanlar  281
1. Genel Açıklamalar  281
2. Kaçakçılık Fiillerini Önleme, İzleme ve Araştırmakla Yükümlü Olanlar  281
3. Kaçakçılık Suçlarını Soruşturmakla Yükümlü Olanlar ve Yetkileri  284
4. Kaçakçılığı Önleme, İzleme, Araştırmakla Görevli Olan Personel ile Bu Personel İçinde Yer Alan ve Adli Kolluk Görevi Verilen Personel Arasındaki Görev Ayrımı  288
B. Kaçakçılık Fiillerini Önleme, İzleme ve Araştırmakla Görevli Olanların Yetkileri  290
1. Konuyla İlgili Yazışma Yapma, Bilgi ve Belge Toplama Yetkisi  290
2. Arama ve El Koyma Görev Yetkisi  290
3. Tutanak Düzenleme Görev ve Yetkisi  291
4. Kontrollü Teslimat Yetkisi  293
5. Silah Kullanma Yetkisi  294
III. KAÇAKÇILIĞI ÖNLEME, İZLEME VE ARAŞTIRMAKLA GÖREVLİ OLANLARIN, KAÇAKÇILIK FİİLLERİNİ İŞLEMELERİ HALİNDE CEZA SORUMLULUKLARI VE BUNUN SORUŞTURMA USULLERİ  295
A. Kanun Hükümleri  295
B. Açıklamalar  296
C. Kaçakçılık Fiillerini Önleme, İzleme, Araştırmakla Görevli Olanların, İşlenen Kaçakçılık Suçuna İştirak Durumuna Göre Soruşturma Yöntemleri  296
1. Bu Görevlilerin, Kaçakçılık Suçuna İştirak Etmeksizin Sadece Görevlerini İhmal Ettikleri Durum  296
2. Kaçakçılık Fiillerini Önleme, İzleme ve Araştırmakla Görevli Olanların, Kaçakçılık Suçunu İşledikleri veya İştirak Ettikleri Durum  297
IV. KAÇAKÇILIK DAVALARINDA GÖREV VE YETKİ  299
A. Görev  299
B. Yetki  302
V. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE AÇILAN DAVALARIN TAKİBİ, VERİLEN MAHKEME KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI VE KARARLARIN UYGULANMASI  305
A. Suç Duyurusu ve El Koyma Kararları  305
B. Soruşturma Evresi  305
C. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Verilmesi  306
D. Kamu Davasının Açılması  306
E. Kovuşturma Evresi  307
1. Görevsizlik–Yetkisizlik Kararlarına İtiraz  307
2. Bilirkişi Tayini ve Bilirkişi Raporlarına İtiraz  307
3. Kanun Yolları  308
4. Yargılamanın Yenilenmesi  309
F. Müsadere  309
G. Para Cezalarının Tahsilâtı  309
VI. SUÇA KONU EŞYANIN TASFİYESİ  309
VII. İKRAMİYE ÖDENMESİ  315
İkinci Kısım
GÜMRÜK KANUNUNUN UYGULANMASIYLA İLGİLİ
UYUŞMAZLIKLAR VE GÜMRÜK KABAHATLERİ
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. GÜMRÜK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRMESİ  321
A. 5911 Sayılı Kanunla 4458 Sayılı Gümrük Kanununda Yapılan Değişikliklerin Genel Değerlendirmesi  321
B. 6455 Sayılı Kanunla 4458 Sayılı Gümrük Kanununda Yapılan Değişikliklerin Genel Değerlendirmesi  330
C. 4458 Sayılı Gümrük Kanununda 2013 Yılı Sonrasında Yapılan Değişiklikler  332
II. KİTAPTA KULLANDIĞIMIZ BAZI KAVRAMLARIN AÇIKLAMASI  343
A. Gümrük Vergileri ve Gümrük Yükümlülüğü  343
B. FOB ve CIF Değer  344
C. Gümrüklenmiş Değer  344
D. Gümrük İdareleri  344
E. Gümrük Uyuşmazlığı  345
III. GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN UYUŞMAZLIK KONUSU OLMAMASI İÇİN, İDAREDEN VE İLGİLİLERDEN BEKLENİLEN DAVRANIŞ TARZI  345
A. Gümrük İdaresinden Beklenilen Davranış Tarzı  345
B. Gümrük İdaresinin Muhataplarından Beklenen Davranış Tarzı  348
İkinci Bölüm
GÜMRÜK İDARESİNİN UZLAŞMA, İTİRAZ VE İDARİ YARGIYA KONU OLABİLECEK KARARLARI
I. KARAR TANIMI VE KARARDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER  349
A. Genel Açıklama  349
B. Kararların Özellikleri  350
1. Kararlar Gümrük İdaresince Alınmalıdır  350
2. Kararlar Gümrük Mevzuatının Uygulanmasıyla İlgili Olmalıdır  350
3. Kararlar Kesin, Yürütülmesi Gerekli ve Hukuki Sonuç Doğurucu Olmalıdır  352
4. Kararlar Hukuka Uygun Olmalıdır  354
5. Kararlarda İlgili Kişilerin Hangi Kanuni Yollara ve Mercilere Başvuracağı ve Süresi Belirtilmelidir  354
II. GÜMRÜK İDARESİNDEN, KARAR VERMESİNİ İSTEME VE KARAR VERME PROSEDÜRÜ  355
A. Kanun Hükümleri  355
B. Açıklama  356
III. GÜMRÜK İDARESİNİN KARAR VERİRKEN DİKKATE ALACAĞI GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER  357
A. Kanuni Dayanak  357
B. Açıklama  358
Üçüncü Bölüm
GÜMRÜK UYUŞMAZLIKLARININ BİRİNCİ ÇÖZÜM YOLU
UZLAŞMA MÜESSESESİ
I. UZLAŞMANIN YASAL DAYANAĞI  361
II. UZLAŞMANIN AMACI VE SAĞLAYACAĞI YARARLAR  362
III. UZLAŞMANIN KAPSAMI  363
IV. UZLAŞMAYA KONU OLABİLECEK ALACAKLAR  363
V. UZLAŞMAYA KONU OLAMAYACAK ALACAKLAR  364
VI. UZLAŞMA İÇİN BAŞVURU SÜRESİ  366
VII. UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNABİLECEK KİŞİLER  366
VIII. UZLAŞMA BAŞVURUSUNUN ŞEKLİ  366
IX. UZLAŞMA TALEBİNİN USUL YÖNÜNDEN İNCELENMESİ  367
X. UZLAŞMA TALEBİNİN SONUÇLARI  368
XI. UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİNDE BULUNABİLECEK KİŞİLER  369
XII. UZLAŞMA KOMİSYONLARININ TEŞKİLİ  369
XIII. UZLAŞMA KOMİSYONLARI BAŞKANLARININ SORUMLULUĞU  370
XIV. UZLAŞMA KOMİSYONLARININ YETKİSİ  371
XV. UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİNİN YAPILMASI  371
XVI. UZLAŞMA GÜNÜNÜN ERTELENMESİ  373
XVII. UZLAŞMA İŞLEMLERİNİN SÜRESİ  373
XVIII. UZLAŞMANIN SONUÇLARI  374
XIX. UZLAŞMANIN KESİNLİĞİ  374
XX. UZLAŞMANIN VAKİ OLMAMASI VEYA TEMİN EDİLEMEMESİ HALİNDE İTİRAZ VE KANUN YOLU  374
XXI. UZLAŞILAN CEZALARDA UYGULANMAYACAK İNDİRİMLER  375
XXII. UZLAŞILAN ALACAKLARIN ÖDENMESİ  375
XXIII. İTİRAZ VE UZLAŞMA HAKKININ AYNI ANDA KULLANILAMAMASI  375
XXIV. EŞYA GÜMRÜK DENETİMİNDE BULUNDUĞU SIRADA UZLAŞMA TALEP EDİLDİĞİNDE; İZLENECEK PROSEDÜR  376
XV. UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİNDE DİKKATE ALINACAK KRİTERLER  376
XVI. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNDAN GÜMRÜK KANUNUNA AKTARILAN KABAHATLERDE İZLENECEK UZLAŞMA PROSEDÜRÜ  377
Dördüncü Bölüm
GÜMRÜK UYUŞMAZLIKLARININ İKİNCİ ÇÖZÜM YOLU İTİRAZ
I. İTİRAZIN YASAL DAYANAĞI  379
II. İTİRAZIN KAPSAMI  379
III. İTİRAZIN SÜRESİ  380
IV. İTİRAZ DİLEKÇESİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER  380
V. İTİRAZ DİLEKÇELERİNİN VERİLECEĞİ MAKAMLAR  381
VI. İTİRAZ DİLEKÇELERİ ÜZERİNE YAPILACAK İNCELEMELER  382
A. İtirazların Şekil ve Usul Yönünden İncelenmesi  382
B. İtirazların Esastan İncelenmesi  383
VII. İTİRAZ SÜRESİNİN BAŞLAMA TARİHİ  384
VIII. İTİRAZIN SÜRESİNDE YAPILMAMASI  385
IX. İTİRAZIN KARARA BAĞLANMASINDAN ÖNCE EŞYANIN ÇEKİLEBİLMESİ  386
X. İTİRAZIN “İHTİRAZİ KAYITTAN SONRA” YAPILMA DURUMU  387
XI. İTİRAZ EDEBİLECEK KİŞİLER  388
XII. İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEN KARARIN TEBLİĞ EDİLECEĞİ KİŞİLER  388
XIII. İTİRAZLARIN CEVAPLANDIRILMA SÜRESİ VE KANUNİ SÜREDE KARŞILANMAMASININ SONUCU (İDARENİN SUKUTU)  390
XIV. TİCARET BAKANLIĞI MERKEZ BİRİMLERİNCE ALINAN KARARLARA KARŞI İZLENECEK İTİRAZ PROSEDÜRÜ  392
XV. İTİRAZIN GÜMRÜK VERGİLERİNİN ÖDEME SÜRESİNE ETKİSİ  393
XVI. İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEN KARARLARIN İÇERİĞİ  393
XVII. GÜMRÜK VERGİLERİNE İTİRAZ EDİLMESİNİN PARA CEZASI KARARLARINA ETKİ EDİP ETMEYECEĞİ  393
Beşinci Bölüm
GÜMRÜK VERGİLERİNE KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLECEK
İTİRAZ NEDENLERİ
I. GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN DOĞMADIĞININ İLERİ SÜRÜLMESİ  407
A. İthalat Vergilerine Tabi Eşyada Gümrük Yükümlüğünün Doğması  407
1. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Göre İthal Edilen Eşyada Gümrük Yükümlülüğü  407
2. Transit Rejimine Tabi Tutulan Eşyada Gümrük Yükümlülüğü  409
3. Geçici Depolanan veya Antrepo Rejimine Tabi Tutulan Eşyada Gümrük Yükümlülüğü  413
a. Geçici Depolama ve Gümrük Antrepo Rejimi Hakkında Genel Bilgiler  413
b. Geçici Depolanan veya Antrepo Rejimine Tabi Tutulan İthalat Vergilerine Tabi Eşyada Gümrük Yükümlülüğü  415
4. Dahilde İşleme Rejimine Göre İthal Edilen Eşyada Gümrük Yükümlülüğü  416
a. Dahilde İşleme Rejimine İlişkin Genel Bilgiler  416
b. Dahilde İşleme Rejimine Göre İthal Edilen Vergiye Tabi Eşyada Gümrük Vergileri Yükümlülüğünün Doğması  419
c. Dahilde İşleme Rejimine Göre Gümrük Vergileri Tahakkukunun Yapıldığı ve Vergilerin Kesinleştiği Tarih  421
d. Dahilde İşleme Rejimi Altında Elde Edilen Türk Menşeli Eşyanın Bünyesine Giren Serbest Dolaşımda Olmayan Eşyada Gümrük Vergileri Yükümlülüğü  426
5. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine Göre İthal Edilen Eşyada Gümrük Vergileri Yükümlülüğü  427
a. Rejimin İşleyişine İlişkin Genel Bilgiler  427
b. Gümrük Vergileri Yükümlülüğünün Doğması  428
6. Geçici İthalat Rejimine Tabi Tutulan İthalat Vergilerine Tabi Eşyada Gümrük Yükümlülüğü  429
a. Geçici İthalat Rejimi Hakkında Genel Bilgiler  429
b. Kısmı Muafiyet Suretiyle Geçici İthal Edilen Eşyada Gümrük Yükümlülüğü  430
c. Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthal Edilen Eşyada Gümrük Yükümlülüğü  431
d. Tam Muafiyet ve Kısmı Muafiyet Uygulanarak Geçici İthal Edilen Eşyada Gümrük Vergileri Tahakkuku  433
e. Ata Karnesiyle Yapılan Geçici İthalatta Gümrük Vergilerinin Tahakkuku ve Kefil Kuruluştan İsteme Prosedürü  434
7. Gümrük Kanununa Aykırı Şekilde Türkiye’ye Giren Eşyada Gümrük Yükümlülüğü  436
8. Serbest Bölgelerde Bulunan Eşyada Gümrük Yükümlülüğü  437
9. Nihai Kullanım Nedeniyle, İndirimli veya Sıfır Vergi Oranı ile İthal Edilen Eşyada Gümrük Yükümlülüğü  438
10. İthalatta Gümrük Yükümlülüğünün Doğmamış Sayıldığı Durumlar  438
B. İhracat Vergilerine Tabi Eşyada Gümrük Yükümlülüğünün Doğması  439
1. Kanuna Uygun Olarak İhraç Edilen Eşyada Gümrük Yükümlülüğünün Doğması  439
2. Kanuna Aykırı Şekilde Türkiye’den Çıkarılan Eşyada Gümrük Yükümlülüğü  439
3. İhracat Vergilerinden Tam veya Kısmı Muafiyet Uygulanan Eşyada Gümrük Yükümlülüğü  439
C. İthali ve İhracı Yasaklı veya Kısıtlı Eşyada Gümrük Yükümlülüğü  440
D. İthal ve İhraç Eşyasının, Gümrük Yükümlülüğüyle İlgili Ortak Hükümler  440
E. Gümrük Müşavirlerinin ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Yükümlülükleri  441
A. Gümrük Müşavirlerinin Yükümlülükleri  441
B. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Yükümlülükleri  445
F. Gümrük Vergilerinin Ödenmesi  452
A. Gümrük Vergilerinin Ödeme Süresi  452
B. Teminatlı Gümrük Vergilerinin Ödeme Süresi  452
G. Gümrük Vergileri Yükümlülüğünün Sona Ermesi  454
II. EŞYANIN GÜMRÜK TARİFE CETVELİNDEKİ YERİNİN YANLIŞ BELİRLENMESİ  454
A. Genel Açıklamalar  454
B. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Bağlayıcı Tarife Bilgisi Verilmesi ve Uygulamadaki Önemi  456
C. Tarife Uyuşmazlıkları ile İlgili Danıştay Kararları  459
III. EŞYANIN VERGİLENDİRMEYE ESAS OLAN SAYI, BAŞ, AĞIRLIK GİBİ ÖLÇÜLERİNDE YANLIŞLIK YAPILMASI  461
IV. EŞYANIN GÜMRÜK VERGİLERİ MATRAHINI OLUŞTURAN KIYMETİNİN HATALI BELİRLENMESİ  463
A. Gümrük İdaresinin Eşyanın Kıymetini Muayene ve Denetleme ile Belirlemesinin Usul ve Esasları  463
1. Gümrük Kıymetinin Tespiti  463
2. Satış Bedeli Yöntemi  465
3. Satış Bedeli Yönteminin Esas Alınmasına İlişkin Danıştay Kararları  485
4. Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi  491
5. Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi  492
6. İndirgeme Yöntemi  492
7. Hesaplanmış Kıymet Yöntemi  493
8. Son Yöntem  495
9. Fiilen Ödenen veya Ödenecek Olan Fiyata İlave Edilecek Unsurlar  495
10. Gümrük Kıymetine Dahil Edilmeyecek Giderler  498
11. İstisnai Kıymetle Beyan  498
12. Alıcı ile Satıcı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi  500
13. Royalti ve Lisans Ücretleri  500
14. Kıymetin Tespitinde Kullanılacak Döviz Kuru  501
15. İhraç Eşyası Kıymetinin Önemi ve Araştırma Yöntemleri  502
V. EŞYAYA İSTİSNA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAMIŞ VEYA HATALI UYGULANMIŞ OLMASI  503
VI. ULUSLARARASI ANLAŞMALARIN HATALI UYGULANMASI VEYA UYGULANMAMASI  504
VII. EŞYANIN MENŞEİNİN BELİRLENMESİNDE HATA YAPILMASI  504
Altıncı Bölüm
GÜMRÜK İDARESİ KARARLARININ TEBLİĞ USUL VE ESASLARI
I. YASAL DAYANAK  515
II. TEBLİGATIN YAPILMA ŞEKİLLERİ  516
A. Memur Vasıtasıyla Tebligat  516
B. Elektronik Tebligat  517
C. Ptt İdaresi Kanalıyla Tebligat  519
1. Bilinen Adreste Tebligat  519
2. Adresten Başka Yerde Tebligat  519
3. Vekile Tebligat  519
4. Kanuni Temsilciye Tebligat  520
5. Tüzel Kişilere ve Ticari İşletmelere Tebligat  520
6. Tüzel Kişilerin Memur ve Müstahdemlerine Tebligat  521
7. Er ve Erbaşlara Tebligat  522
8. Diğer Askeri Şahıslara Tebligat  522
9. Seferde Askeri Şahıslara Tebligat  523
10. Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat  523
11. Meslek ve Sanat Erbabına Tebligat  523
12. Otel, Hastane, Fabrika ve Okul Gibi Yerlerde Tebligat  523
13. Tutuklu ve Hükümlülere Tebligat  523
14. Muhatabın Geçici Olarak Başka Yere Gitmesi Halinde Tebligat  524
15. Muhatabın Adreste Bulunmaması, Ölmesi veya Adresinden Sürekli Olarak Ayrılması Halinde Yapılacak İşlem  525
16. Tebliğ İmkânsızlığı ve Tebellüğden Kaçınma ile Adres Kayıt Sistemindeki Adreste Bulunamama Halinde Yapılacak İşlem  525
D. Yabancı Ülkede Yapılacak, Yabancı Ülkeden Gelecek veya Yabancılara Yapılacak Tebligat  527
1. Yabancı Ülkelerdeki Türk Vatandaşı Olmayanlara Tebligat  527
2. Yabancı Ülkelerde Türk Vatandaşına Yapılacak Tebligat  527
3. Yabancı Ülkelerden Gelen Evrakın Tebliği  528
4. Türkiye’de Yabancılara Tebligat  528
5. Yabancı Ülkelerde Türk Memurlarına Tebligat  528
6. Yabancı Ülkelerde Türk Askeri Şahıslarına Tebligat  529
E. İlanen Tebligat  529
III. TEBLİGAT SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  531
A. Yaş ve Ehliyet Şartı  531
B. Tebliğ Mazbatası ve İçermesi Gereken Bilgiler  532
C. İmza Edemeyecek Durumlarda Olanlara Yapılacak Tebligat  533
D. Tebligatın Yapılacağı Zaman  533
IV. USULÜNE AYKIRI TEBLİGATIN HÜKMÜ  533
V. GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE TEBLİGAT  535
Yedinci Bölüm
GÜMRÜK UYUŞMAZLIKLARININ ÜÇÜNCÜ ÇÖZÜM YOLU
İDARİ YARGI SÜRECİ
I. GENEL AÇIKLAMALAR  539
II. GÜMRÜK İDARESİ İŞLEMLERİNDE İDARİ DAVAYA KONU OLABİLECEK HUKUKA AYKIRILIKLAR  539
A. Kanun Hükümleri  539
B. İdari İşlemlerde İptal Davasına Konu Olabilecek Hukuka Aykırılıklar  540
1. Yetki Yönünden Hukuka Aykırılık  540
a. Yer Yönünden Yetkisizlik  541
b. Zaman Yönünden Yetkisizlik  541
c. Kişi Yönünden Yetkisizlik  542
d. Konu Yönünden Yetkisizlik  543
e. Görev (Fonksiyon) Gaspı  545
f. Yetki Devri  546
g. İmza Devri  547
2. Şekil (Biçim) Yönünden Hukuka Aykırılık  548
3. Neden (Sebep) Yönünden Hukuka Aykırılık  551
4. Konu Yönünden Hukuka Aykırılık  557
5. Maksat (Amaç) Yönünden Hukuka Aykırılık  559
III. GÜMRÜK İDARESİNİN İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK İDARİ DAVALARDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEMELER  561
A. Görev  561
1. Vergi Mahkemeleri  561
2. İdare Mahkemeleri  564
3. Bölge İdare Mahkemeleri  565
4. Danıştay  566
5. Görevli Olmayan Yerlere Başvurma  567
B. Yetki  567
IV. GÜMRÜĞE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ  569
V. GÜMRÜK İDARESİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA, İDARİ DAVA AÇMA EHLİYETİ VE HUSUMET  572
A. Ehliyet  572
B. Husumet  576
VI. GÜMRÜK İDARESİ İŞLEMLERİNE KARŞI, İDARİ YARGIDA DAVA AÇMA SÜRESİ VE BAŞLANGIÇ TARİHİ  577
A. İdari Yargıda Dava Açma Süresi  577
B. Dava Açma Süresinin Başlangıç Tarihi  577
1. Gümrük Vergileri ve İdare Kararlarına Karşı Dava Açma Süresinin Başlangıcı  577
2. Gümrük İdaresinin İtiraz Karşısında Sessiz Kalması Halinde (Zımni Red) Dava Açma Süresinin Başlangıcı  578
3. Gümrük İdaresinin Düzenleyici İşlemlerinde Süre Başlangıcı  579
4. Gümrük İdaresinin İlan Ettiği İşlemlere Karşı Dava Açma Süresinin Başlangıcı  580
C. Sürelerle İlgili Genel Esaslar  580
D. İtiraz Prosedüründen Sonra, Üst Makama Başvurulup Başvurulamayacağı ve Bunun İşlemeye Başlayan Dava Açma Süresine Etkisi  580
VII. GÜMRÜK İDARESİNİN İŞLEMLERİNE KARŞI İDARİ YARGIDA DAVA AÇILMASI  583
A. Dava Dilekçelerinde Bulunması Gereken Bilgiler  583
B. Dilekçelerin Verileceği Yerler  584
C. Aynı Dilekçe ile Dava Açılabilecek Haller  584
D. Dilekçe Üzerine Uygulanacak İşlem  585
E. Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme  585
F. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar  586
G. Dava ve Cevap Dilekçelerinin Bildirimi  587
VIII. GÜMRÜK İDARESİNE İTİRAZ AŞAMASINDA VERİLMEYEN BELGELERİN İDARİ YARGI MERCİLERİNE İBRAZ EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ  589
IX. GÜMRÜK İDARESİ İŞLEMLERİNE KARŞI DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI  590
A. Zamanaşımı  590
B. Derdestlik  592
C. Hüküm Verme Zorunluluğu  593
D. İddia ve Savunmanın Sınırlandırılması  594
E. Yürütmenin Durdurulması  595
1. Gümrük İdaresi Kararlarına Karşı İdari Yargıya Gidilmesi Yürütmeyi Durdurmaz  595
2. Gümrük Vergileri Tahakkukuna Karşı Dava Açılması Yürütmeyi Durdurur  595
3. Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilmesinin Koşulları  597
4. Yürütmeyi Durdurma Kararlarında İzlenecek Yöntem  598
5. Yürütmeyi Durdurma Kararlarının Sonuçları  599
X. İDARİ YARGIDA, YARGILAMA YAPILMASI VE HÜKÜM VERİLMESİ  600
A. Danıştay Başsavcısı ve Savcılarının İncelemesi  600
B. Tetkik Hakimleri Tarafından Yapılan İnceleme  600
C. Dava Dairelerinde Yapılan İnceleme  601
D. İdare ve Vergi Mahkemelerinde Yapılan İnceleme  601
E. Danıştay, İdare ve Vergi Mahkemelerince Yapılan İncelemenin Kapsamı  601
F. İdari Davalarda Delillerin Tespiti  602
G. Duruşma Yapılması  602
1. Duruşma Yapılacak Haller  602
2. Duruşmalara İlişkin Esaslar  603
3. Duruşmalı İşlerde Karar Verilmesi  603
H. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Vergi Usul Kanununun Uygulanacağı Haller  603
I. Davaların Karara Bağlanması  604
1. Karar Verilmesi  604
2. Tutanak Tutulması  604
3. Kararlarda Bulunacak Hususlar  604
4. Kararların Saklanması ve Tebliği  605
5. Kararlara Açıklık Getirilmesi ve Yanlışlıkların Düzeltilmesi  605
İ. Kararların Sonuçları  606
XI. İDARİ YARGI KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI  607
A. Olağan Kanun Yolları  607
1. İstinaf  607
2. Temyiz  608
a. Temyiz Edilebilecek Kararlar ve Temyiz Süresi  608
b. Temyiz Dilekçesi  609
c. Temyiz İncelemesi Üzerine Verilecek Kararlar  611
d. Temyizen Verilen Karar Üzerine Yapılacak İşlem  611
e. Kanun Yararına Temyiz  612
f. Temyiz veya İstinaf İstemlerinde Yürütmenin Durdurulması  612
3. Kararın Düzeltilmesi Kanun Yolu  613
B. Olağan Üstü Kanun Yolu  613
1. Yargılamanın Yenilenmesi  613
2. Yargılamanın Yenilenmesi Usulü  614
Sekizinci Bölüm
İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI
I. GENEL AÇIKLAMALAR  615
II. MAHKEME KARARLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN MEVZUAT  615
III. MAHKEME KARARLARININ UYGULANMAMASININ DOĞURDUĞU SORUMLULUKLAR  617
A. Mali Sorumluluk  617
B. Cezai Sorumluluk  620
C. Siyasi Sorumluluk  625
IV. İDARİ YARGI KARARLARI UYGULANMADIĞINDA AÇILACAK DAVALAR  626
A. İdare Aleyhine Açılacak İptal Davaları  626
B. İdare Aleyhine Açılacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları  627
1. Tazminat Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme  628
2. Tazminat Davalarında Dava Açma Süresi  628
3. Tazminat Davalarında, Zararın ve Tazminat Miktarının Tespiti  628
C. Tazminat Davasının Kime Karşı Açılacağı  631
D. İdarenin Ödediği Tazminat İçin Kamu Görevlisine Rücu Etmesi  631
E. Mahkeme Kararlarını Uygulamayan Memur ve Kamu Görevlileri Hakkında Açılacak Ceza Davaları ve Disiplin Soruşturmaları  633
Dokuzuncu Bölüm
KABAHATLER KANUNU GENEL HÜKÜMLERİNİN GÜMRÜK KABAHATLERİNE UYGULANMASI
I. GENEL AÇIKLAMALAR  635
II. KABAHATLER KANUNUNUN GENEL HÜKÜMLERİ VE GÜMRÜK KANUNUNA UYGULANMASI  636
A. Kabahat Tanımı  636
B. Kabahatlerde Kanunilik İlkesi  636
C. Zaman Bakımından Uygulama  637
D. Yer Bakımından Uygulama  638
E. Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları  638
1. Kabahatin İcrai veya İhmali Davranışla İşlenmesi  638
2. Organ veya Temsilcinin Davranışından Dolayı Sorumluluk  639
3. Kabahatte Kast ve Taksir  642
4. Kabahatte Hukuka Uygunluk Nedenleri ile Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Nedenler  645
a. Hukuka Uygunluk Nedenleri  645
b. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Nedenler  647
5. Kabahate Teşebbüs, Gönüllü Vazgeçme ve Etkin Pişmanlık  648
6. Kabahate İştirak  651
7. Kabahatte İçtima  654
F. Kabahatler İçin Uygulanacak İdari Yaptırımlar  657
1. İdari Para Cezası  657
2. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi  658
G. Gümrük Kabahatlerinde Zamanaşımı  659
1. Soruşturma Zamanaşımı  659
2. Yerine Getirme Zamanaşımı  664
3. Para Cezalarının Kesinleşme Zamanları  665
H. Gümrük Kabahatlerinde Karar Verme Yetkisi  667
I. Ceza Kararlarında Bulunması Gereken Hususlar  668
İ. Cezaların Karara Bağlanması  670
J. İtirazların Karara Bağlanması  670
K. Uygulanacak Para Cezasının Tespiti  670
L. Gümrük İdaresince Verilen Para Cezası Kararlarının, Tebliği ve Kayda Geçirilmesi  671
M. Ceza Kararlarına Karşı Kanun Yolları  673
N. Para Cezalarının Taksitlendirilmesi  674
O. Para Cezalarının Tahsili  675
Ö. İndirim Uygulaması  676
P. Para Cezalarının Dağıtılması  678
R. Para Cezalarının Geri Verilmesi veya Kaldırılması  678
S. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararları  679
Onuncu Bölüm
GÜMRÜK KANUNUNDA DÜZENLENEN KABAHATLER
I. GÜMRÜK VERGİLERİ KAYBINA NEDEN OLAN GÜMRÜK KABAHATLERİ  687
A. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi veya Kısmı Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejimine Tabi Tutulan Eşyanın; Tarifesinin, Vergilendirmeye Esas, Sayı, Baş, Ağırlık Gibi Ölçüleri veya Kıymetinin Yanlış Beyan Edilerek Noksan Vergi Ödenmesi  688
1. Kanuna Göre Kabahat Fiilleri  688
2. Genel Açıklamalar  689
a. Gümrük Kanununun 234/1’inci Maddesine Göre İdari Para Cezası Uygulanması Gereken İthalat Vergileri  690
aa. Katma Değer Vergisi  691
bb. Özel Tüketim Vergisi  692
b. Gümrük Kanununun 234’üncü Maddesindeki İdari Para Cezasının Değil, Kendi Özel Düzenlemelerindeki Para Cezası/Cezai Faizlerin Uygulanması Gerektiğini Düşündüğümüz Vergi ve Ek Mali Yükümlülükler  693
aa. Dampinge Karşı Vergi veya Telafi Edici Vergi  693
bb. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu  696
cc. Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Göre İşlem Yapılacak Diğer Fonlar  697
3. Kabahate Konu Eşyanın Özelliği  702
4. Kabahatte Fail  702
5. Kabahatte İcra Hareketleri  702
6. Kabahatte Kast veya Taksir  706
7. Kabahate Teşebbüs, Gönüllü Vazgeçme veya Etkin Pişmanlık Gösterme  707
8. Kabahate İştirak  709
9. İçtima  711
10. Kabahatin Yaptırımı  711
11. Gümrük Kanununun 234’üncü Maddesi Uygulanırken Dikkat Edilecek Hususlar  712
B. Dahilde İşleme Rejimi Altında Elde Edilen Türk Menşeli Eşyanın Anlaşmalara Taraf Ülkelere İthalinde, Bünyelerine Giren Serbest Dolaşımda Olmayan Eşyanın İthalat Vergilerinin Zamanında Ödenmemesi veya Eksik Ödenmesi  712
1. Kabahat Sayılan Fiiller  712
2. Kabahate Konu Olan Eşya  713
3. Kabahatin Unsurları  713
4. Kabahatin Faili  714
5. Kabahate Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu  714
6. Kabahatin Yaptırımı  715
C. İthali Genel Düzenleyici İdari İşlemlerle Yasaklanan Eşyayı İthal Etme  715
1. Kabahat Sayılan Fiiller  715
2. Kabahate Konu Olan Eşyanın Özelliği  716
3. Kabahatte Fail  716
4. Kabahatin Unsurları  716
5. Kabahate Teşebbüs, Gönüllü Vazgeçme, Etkin Pişmanlık İştirak ve İçtima Durumu  717
6. Kabahatin Yaptırımı  718
D. Eşyanın İthali, Belli Kuruluşların Vereceği ve Gümrük İdaresine İbrazı veya Beyanı Zorunlu Olan Lisans, İzin, Uygunluk Belgesi veya Bu Belgeler Yerine Geçen Bilgiye Bağlı Olmasına Rağmen, Eşya Belge veya Bilgiye Tabi Değilmiş ya da Belge veya Bilgi Alınmış Gibi Beyanda Bulunma  718
1. Kabahat Sayılan Fiiller  718
2. Genel Açıklamalar  719
3. Kabahate Konu Eşyanın Özelliği  725
4. Kabahatte Fail  725
5. Kabahatin Unsurları  726
6. Kabahate Teşebbüs, Gönüllü Vazgeçme, İştirak ve İçtima Durumu  730
7. Kabahatin Yaptırımı  731
E. Gümrük Antrepoları veya Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerden; Gümrük İşlemlerine Başlanmadan veya Bu İşlemler Bitirilip Gümrük İdaresinin İzni Alınmadan Kısmen veya Tamamen Eşya Çıkarılması veya Buralardaki Eşyanın Değiştirilmesi ya da Yapılan Sayımlarda Kayıtlara Göre Eşyanın Bir Kısmının Noksan Çıkması  732
1. Kanuna Göre Kabahat Sayılan Fiiller  732
2. Genel Açıklamalar  733
3. Kabahate Konu Eşyanın Özelliği  735
4. Fail  735
5. Kabahatte Maddi Unsur  736
6. Kabahatin Manevi Unsuru  739
7. Kabahate Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu  743
8. Kabahatin Yaptırımı  744
F. Gümrüksüz Satış Mağazalarından Hak Sahibi Olmayanlara Satış Yapılması veya Hak Sahiplerine Limit Üstü Satış Yapılması  744
1. Kanuna Göre Kabahat Sayılan Fiiller  744
2. Genel Açıklamalar  744
3. Fail ve Kabahate Konu Eşya  746
4. Kabahatin Unsurları  746
5. Kabahate Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu  748
6. Kabahatin Yaptırımı  749
G. Gümrük Vergileri Ödenmek Suretiyle İhraç Edilebilen Eşyayı, Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın veya Gümrük Vergileri Kısmen veya Tamamen Ödenmeksizin Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkarma  749
1. Kanuna Göre Kabahat Fiilleri  749
2. Fail ve Kabahate Konu Eşyanın Özelliği  749
3. Kabahatte İcra Hareketleri  750
a. Gümrük Vergileri Ödenmek Suretiyle İhraç Edilebilen Eşyayı, Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkarma  750
b. Gümrük Vergileri Ödenmek Suretiyle İhraç Edilebilen Eşyayı, Gümrük Vergileri Kısmen veya Tamamen Ödenmeksizin Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkarma  750
4. Kabahatte Kast veya Taksir  751
5. Kabahate Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu  751
6. Kabahatin Yaptırımı  752
H. Yolcular Tarafından İşlenen Kabahat Fiilleri  752
1. Kanun Hükümleri  752
2. Yolcu Beraberinde Getirilen Eşyanın Özelliği  752
3. Yolcu Kavramı  755
4. Yolcu Beraberi Eşyanın; Kişisel ve Hediyelik Eşya Kapsamı Dışında Olup, Beyana Aykırı Olarak Yolcunun Üzerinde, Eşyası Arasında veya Taşıma Aracında Çıkması ya da Başkasına Ait Eşyanın Kendi Eşyası İmiş Gibi Gösterilmesi  755
5. Kabahatin Yaptırımı  759
II. USULSÜZLÜKLERE İLİŞKİN GÜMRÜK KABAHATLERİ  759
A. Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Tam Muafiyetli Geçici İthalat Rejimi Hükümlerine Tabi Eşyaya İlişkin Olarak Yapılan Beyan ile Muayene ve Denetleme veya Teslimden Sonra Kontrol Sonucunda; Beyana Aykırılık Çıkması  759
1. Kanuna Göre Kabahat Fiilleri  759
2. Fail ve Kabahate Konu Olan Eşya  759
3. Kabahatin Unsurları  760
4. Kabahate Teşebbüs, Gönüllü Vazgeçme, İştirak ve İçtima Durumu  762
5. Kabahatin Yaptırımı  762
B. İhracı Genel Düzenleyici İdari İşlemlerle Yasaklanan Eşyayı İhraç Etme  763
C. Eşyanın İhracı, Belli Kuruluşların Vereceği ve Gümrük İdaresine İbrazı veya Beyanı Zorunlu Olan Lisans, İzin, Uygunluk Belgesi veya Bu Belgeler Yerine Geçen Bilgiye Bağlı Olmasına Rağmen, Eşya Belge veya Bilgiye Tabi Değilmiş ya da Belge veya Bilgi Alınmış Gibi Beyanda Bulunma  763
1. Kabahat Sayılan Fiiller  763
2. Genel Açıklamalar  763
3. Fail ve Kabahate Konu Olan Eşya  764
4. Kabahatin Unsurları  764
5. Kabahate Teşebbüs, Gönüllü Vazgeçme, İştirak ve İçtima Durumu  766
6. Kabahatin Yaptırımı  767
D. Türkiye Gümrük Bölgesine Getirilen ve Transit Rejim Beyanında Bulunulan Serbest Dolaşımda Olmayan Eşyanın, Beyan Edilenden Belirgin Bir Şekilde Farklı Cinste Eşya Olması  767
1. Kanuna Göre Kabahat Fiilleri  767
2. Genel Açıklamalar  768
3. Fail ve Kabahate Konu Olan Eşyanın Özelliği  768
4. Kabahatin Unsurları  769
5. Kabahate Teşebbüs, Gönüllü Vazgeçme, İştirak ve İçtima Durumu  775
6. Kabahatin Yaptırımı  776
E. Transit Rejimine Konu Edilen Serbest Dolaşımda Olmayan Eşyanın, Hareket Gümrük İdaresinden Sevk Edilmesinden Sonra Varış Gümrük İdaresine Varışından Önce ya da Varış Gümrük İdaresinde Yapılan Kontrolü veya Muayenesi Sonucunda Beyana Göre Eksiklik veya Fazlalık Tespit Edilmesi  777
1. Kanuna Göre Kabahat Sayılan Fiiller  777
2. Genel Açıklamalar  777
3. Fail ve Kabahate Konu Olan Eşya  777
4. Kabahatin Unsurları  777
5. Kabahate Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu  779
6. Kabahatin Yaptırımı  779
F. Gümrük Antrepolarında veya Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerde Yapılan Sayımlarda Kayıtlara Göre Fazla Eşya Çıkması  779
1. Kanuna Göre Kabahat Sayılan Fiiller  779
2. Genel Açıklamalar  780
3. Fail ve Kabahate Konu Olan Eşya  780
4. Kabahatin Unsurları  780
5. Kabahate Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu  782
6. Kabahatin Yaptırımı  782
G. Gümrük Antrepolarındaki Eşyanın, Antrepo Beyannamesinde Beyan Edilenden Belirgin Bir Şekilde Farklı Cinste Eşya Olması  783
1. Kabahat Sayılan Fiiller  783
2. Genel Açıklamalar  783
3. Fail ve Kabahate Konu Olan Eşya  783
4. Kabahatin Unsurları  784
5. Kabahate Teşebbüs, Gönüllü Vazgeçme, İştirak ve İçtima Durumu  789
H. Özet Beyan veya Özet Beyan Olarak Kullanılan Ticari veya Resmi Belgelerdeki Kayıtlı Miktara Göre Noksan veya Fazla Kap Çıkması  790
1. Kanuna Göre Kabahat Fiilleri  790
2. Genel Açıklama  791
3. Kabahate Konu Olan Eşya  793
4. Kabahatte Fail  793
5. Kabahatin Unsurları  794
6. Kabahate Teşebbüs, Gönüllü Vazgeçme, İştirak ve İçtima Durumu  800
7. Kabahatin Yaptırımı  802
I. Dahilde İşleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme ile Geçici İthalat Rejimlerine İlişkin Hükümlerin İhlal Edilmesi  804
1. Kanuna Göre Kabahat Fiilleri  804
2. Genel Açıklamalar  805
3. Kabahate Konu Olan Eşya  805
4. Kabahatte Fail  805
5. Kabahatin Maddi Unsuru  806
6. Kabahatin Manevi Unsuru  812
7. Kanunun 238/1’inci Maddesinin Değil 241’inci Maddesinin Uygulanacağı Kabahatler  815
8. Kabahate Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu  816
9. Kabahatin Yaptırımı  817
İ. İthalat veya İhracat Vergilerinden Muaf Eşyayı Gümrük Kapıları Dışında Başka Yerlerden İthal veya İhraç Etme veya Bu Tür Eşyayı Gümrük İşlemlerini Yaptırmaksızın Yurda Sokma veya Çıkarma  818
1. Kanuna Göre Kabahat Fiilleri  818
2. Genel Açıklamalar  819
3. Kabahate Konu Eşyanın Özelliği  820
4. Kabahatte Fail  820
5. Kabahatin Unsurları  820
6. Kabahate Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu  822
7. Kabahatin Yaptırımı  823
J. Gümrük Kanunu ve Bu Kanuna Dayanılarak Çıkarılan İkincil Düzenlemelere Aykırı Hareket Etme Fiilleri  823
1. Genel Açıklamalar  823
2. Kanunun 241’inci Maddesinde Düzenlenen Kabahatlerde İcra Hareketleri  824
3. Gümrük Kanununun 241’inci Maddesinde Düzenlenen Kabahatlerde Kast veya Taksir  852
4. Kanunun 241’inci Maddesinde Düzenlenen Kabahatlere Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu  853
5. 241’inci Maddede Düzenlenen Kabahatlerin Yaptırımları  853
Kaynakça  855
Kavramlar Dizini  857

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.