Yargıtay Kararları Eşliğinde "Muris Muvazaası" Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu Kaydının İptali, Tescil Davaları

Mirastan Mal Kaçırma

(Tapulu Taşınmazlarda Muris Muvazaası)
Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Erhan GÜNAY
ISBN: 9789750266317
Stok Durumu: Stokta var
112,50 TL 125,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Erhan GÜNAY
Baskı Tarihi 2021/02
Baskı Sayısı 8
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 512

Mİ042
Yargıtay Kararları Eşliğinde ''Muris Muvazaası'' Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu Kaydının İptal, Tescil Davaları 
Mirastan Mal Kaçırma (Tapulu Taşınmazlarda Muris Muvazaası)
Av. Erhan GÜNAYMuris muvazaası olarak nitelendirilen muvazaa türünün Türk hukuk uygulamasında yoğun bir yeri ve önemi olmasına rağmen, muris muvazaasına ilişkin bir düzenleme kanunlarımızda yer almamaktadır.

Kitabın kapsam ve içeriğinden de görüleceği üzere, muris muvazaası davaları kaynağını esas itibariyle 1.4.1974-1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı oluşturmakta ve uygulamayı yönlendirmektedir. Anılan içtihadı birleştirme kararının gerekçesi yol gösterici, sonuç bölümü ise bağlayıcıdır. Bu nedenle her somut olayda miras bırakanın gerçek amaç ve iradesinin mirasçılarından mal kaçırmak olduğu kanıtlanmadıkça davanın reddedilmesi zorunludur. Aksi halde yani davanın kabul edilebilmesi için, bu muvazaa türünde miras bırakan, mirasçısını miras hakkından yoksun etmek amacıyla, gerçekte bağışlamak istediği tapuda kayıtlı taşınmaz malı hakkında tapu memuru önünde iradesini satış doğrultusunda açıklamış olması gerekmektedir.

Bu baskıda kitabın önceki baskılardaki anlatım düzeni aynen korunmuş, ilgili bölümlere Yargıtay'ın en son tarihli kararları eklenmek suretiyle güncellenmiştir.

Konu Başlıkları
Muris Muvazaası Davalarında Usul Hükümleri
İstem Kapsamı
Dava Dilekçesi ve Hüküm Örneği
HMK ve HUMK Kapsamını İlgilendiren Özet Yargıtay Kararları
Muris Muvazaasının İstisnaları
İnanç Sözleşmesi – Nam–ı Müstear – Borçlu Muvazaası – Önalımda Muvazaa
İçtihatlarla Muris Muvazaasına İlişkin Uygulama
Muris Muvazaasına İlişkin Sistemleştirilmiş Yargıtay Kararları
Sekizinci Baskıya Önsöz  5
Yedinci Baskıya Önsöz  7
Altıncı Baskıya Önsöz  9
Beşinci Baskıya Önsöz  11
Dördüncü Baskıya Önsöz  13
Üçüncü Baskıya Önsöz  15
İkinci Baskıya Önsöz  17
Önsöz  19
Birinci Bölüm
MURİS MUVAZAASI
I. GİRİŞ  27
II. A. Muvazaanın Niteliği ve Türleri  30
B. Muris Muvazaasının Niteliği  31
III. MUVAZAA DAVALARINDA USUL HÜKÜMLERİ  33
A. Yetkili Mahkeme  33
B. Görevli Mahkeme  34
C. Dava Harcı  35
Ç. Dosyanın İşlemden Kaldırılması ve Davanın Yenilenmesi Yöntemi  37
D. Hükümden Sonra Sulh  38
E. Dava Açma Süresi  39
F. Davada Taraflar  40
–Davacı  40
1. Tüm Mirasçılar  40
2. Atanmış Mirasçılar  41
3. Evlatlık ve Onun Alt Soyu  43
4. Velayet Altında Bulunan Küçük  43
5. Mirasçılar Arasında Yabancı Uyruklular Varsa  43
6. Aktif Dava Ehliyeti  43
7. İştirak Halinde  43
8. Dava Açma Tarihinde Mirasçı Olma  45
9. Mirası Reddeden  47
10. Miras Hakkından Feragat Sözleşmesiyle Vazgeçen  49
11. Mirastan Iskat Edilen Kişi  50
12. Asil veya Vekil  51
13. Satış Vaadi Sözleşmesiyle Taşınmazı Teslim Alan Kişi  51
–Davalı  52
G. Davada Araştırma ve Değerlendirme  55
Ğ. Davada Kanıtlar  56
1. Taraf Kanıtı  56
2. Mirasçı Kanıtı  57
3. Olgular  58
4. Kanıt Yükü  61
H. İstem Kapsamı  64
1. İptal ve Tescil veya Terekeye İade  64
2. Pay Oranında İptal, Tescil  66
3. Sadece İptal İstemi  68
4. Sadece Tescil İstemi  69
5. Kademeli veya Ayrı İstemler  69
6. Muvazaa ve Vekaletin Kötüye Kullanılması  73
7. İptal ve Tescil Yanında Ecrimisil İstemi  74
8. Karşılık Dava: El Atmanın Önlenmesi  74
I. Dava Dilekçesi Örneği  75
İ. Usul Kurallarını İçeren Özet Yargıtay Kararları  77
1. Vakıalar ve Hukuki Sebepler  77
2. Aktif Dava Ehliyeti  78
3. Yetki İtirazı  79
4. Görev  80
5. Davanın İhbarı  80
6. Yargılama Gideri  81
7. Tavzih  83
8. Tanık Beyanı  84
9. Mahkeme Dışı İkrar  84
10. Islah  85
11. Kazanılmış Hak  86
12. Temyiz Süresi  87
13. Dava Harcı  87
14. Karar İçeriği  89
15. Yemin Delili  90
16. Davadan Vazgeçme  91
17. Kesin Süre  93
18. Dava Konusunun Devri  93
19. Faize Hükmetme  94
20. Yetki Sözleşmesi  95
21. Bilirkişi Raporu  96
22. Usulsüz Tebligat  97
23. İsticvap  100
24. Hukuk–Ceza İlişkisi  101
25. Mazeretli Sayılma  102
26. Kısmi Dava–İyi Niyet Kuralı  102
27. 6100 s. HMK Kapsamındaki Yargılama Usulleri  103
28. HMK Kapsamında Yargılamaya Hakim Olan İlkeler  104
29. HMK Kapsamında Süreler  104
30. HMK Kapsamına Göre Dava Konusunun Devri  105
31. Hukuk Davalarında İzlenmesi Gereken Yöntem  105
32. Dava Şartları Yönüyle İnceleme  106
33. Usulden ve Esastan Davanın Reddedilmesi  109
34. Davacının Ölümü ve Taraf Değişikliği  110
35. Tarafların Davayı Takip Etmemeleri  112
36. Davanın Islah Edilmesi Koşulları  113
37. Yetki Değerlendirmesi  115
38. Bozmadan Sonra Usulü Kazanılmış Hakka Uygun Karar Verilmesi  117
39. Davaya Cevap Vermeyen Davalının Ön İnceleme Duruşmasından Önce Delil Listesi Sunması  118
40. Davalının Cevap Vermemesi ve Duruşmalara Katılmaması  120
J. Kararın Niteliği  121
1. Yolsuz Tescil Sayılma  121
2. Karardan Sonra Kesinleşmeden Önce Feragat  122
3. Karar Düzeltme  123
4. Kesin Hüküm Nedeniyle Yargılamanın İadesi  124
5. Kesinleşen Hükümde Tavzih İstemi  127
6. Usulsüz Kesinleşme Şerhinin Kaldırılması  128
IV. MURİS MUVAZAASININ İSTİSNALARI  129
A. Elden (Gizli) Bağış Olgusu–Örnekli Tenkis Hesabı  129
1. Tenkis Hesaplamaları  133
2. Muvazaa Davası ile Tenkis Davası Farklılıkları  137
B. Denkleştirmeye Tabi Bağış  138
C. Evlilik Sözleşmesindeki Bağış ya da Bağış Vaadi  139
Ç. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Varlığı  142
D. Kadastro Tespiti Sırasında Murisin İrade Beyanı  144
E. Tapusuz Taşınmazlar ve Taşınır Mallarda  145
F. Murisin Evlat Edinmesine Karşı Mirasçıların Muvazaa İddiası  145
G. Murisin Borçlandırıcı İşlem Yapması  147
V. MUVAZAAYA DAYANAN DİĞER SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN DAVALAR  148
A. İnanç Sözleşmesi ve Muvazaa  148
1. Tanımı  149
2. Niteliği  149
3. Kanıtlanması  150
4. Husumet  151
5. Zamanaşımı  151
6. Sözleşmenin Geçersizliği  152
*İlgili Yargıtay Kararları  153
B. Nam–ı Müstear (Takma Ad) – ve Muvazaa  168
1. Niteliği ve Kanıt Şekli  169
2. Temsil ve Vekalet İlişkisi  169
*İlgili Yargıtay Kararları  170
C. Borçlu Muvazaası (Tasarrufun İptali Davası)  171
1. Husumet  172
2. Dava Koşulları  172
3. İptale Konu Tasarruflar  173
4. İptal Kararının Niteliği  173
5. Görevli Mahkeme  174
*İlgili Yargıtay Kararları  174
D. Önalım Hakkı ve Muvazaa  193
1. Tanımı  193
2. Hukuki Niteliği  194
3. Şufa Hakkının Kullanılması  194
a. Şufa Davası Kim Kime Karşı Açar?  194
b. Şufa Hakkından Feragat Olur mu?  195
c. Depo Parası Nedir?  195
ç. Hak Düşürücü Süre  196
d. Şufada Dava Şartı Nedir?  196
4. Şufa Hakkının Kullanılması  196
5. Şufada Muvazaa  197
*İlgili Yargıtay Kararları  199
İkinci Bölüm
YARGITAY KARARLARI EŞLİĞİNDE
MURİS MUVAZAASINA İLİŞKİN UYGULAMA
(Olay–Sorun–Çözüm)
1. Resmi Akitle (Bağış) Muris İradesi Arasında Uyum Bulunması  217
2. Satış ve Ölünceye Kadar Bakma Akdine Karşı Muris Muvazaası ve Tenkis İddiası  218
3. Muris Muvazaası Davasının Kabulü Halinde Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  220
4. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Karşı Muvazaa İddiasında Araştırılacak Hususlar  220
5. Muris Muvazaası–Ara Malik–Son Malik İlişkisi–Miras Bırakanın Gerçek İradesinin Saptanması  222
6. Muris Muvazaası–Tenkis–Mirası Reddeden Kişinin Dava Hakkı  224
7. Muris Muvazaası–Elbirliği Mülkiyeti–Miras Payına Göre 3. Kişiye Karşı Dava Açma Olanağı  225
8. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil–Mirastan Feragat Sözleşmesi  228
9. Muristen Önce Ölen Evlatlığının Alt Soyunun Dava Açabilme Olanağı  229
10. Muvazaalı Temlik–İyi Niyetle Hak Kazanma–İlk El Olma  229
11. Ölünceye Kadar Bakma Akdinde Muris Muvazaası ve Tenkis İddiası  230
12. Mirası Reddeden Kişinin Muris Muvazaası Davasını Açma Hakkı–Elden Bağış  232
13. Muris Muvazaası ve Mirastan Feragat Sözleşmesine Dayalı Davada Kararın Kapsamı  233
14. Murisin Ehliyetsizliği–Vekaletin Kötüye Kullanılması–Muvazaa Nedenine Dayalı Dava  235
15. Temlik Tarihinde Mirasçı Olmayan Kişinin Muvazaa Nedeniyle Dava Açması Olanağı  237
16. Murisin Mirasçılardan Birine Borçlanmasının Muvazaalı Olması Nedeniyle Borç Senedinin İptali  239
17. Miras Bırakanın Yaptığı Temlik İşlemine Karşı Dava Açılmayacağının Yazılı Olarak Taahhüt Edilmesi–Muvazaaya Dayalı Dava Açma  240
18. Hakkın Kötüye Kullanması Suretiyle Muvazaa Davasının Açılması  242
19. Muvazaa Davası Sürerken Tenkis Davası Açılması  244
20. Muvazaa Davalarında Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürenin Söz Konusu Olmayacağı  245
21. Muris Muvazaası ve Ehliyetsizlik İddiasının Birlikte İleri Sürülmesinde Öncelikli Araştırma ve İnceleme  245
22. Elbirliği Mülkiyetinde Taşınmazın Terekeye İadesi Şeklinde Dava Açılması Gerektiği  246
23. Farklı Yörelerde Bulunan Taşınmazlar Yönüyle Muris Muvazaası Nedenine Dayalı Davanın Birlikte Açılabileceği  246
24. Muvazaalı İşlemler–Hükümde Tavzihle Değişiklik ya da Ekleme Yapılması  246
25. Hastalığında Destek Olana Gerçek Değerinden Az Bedelle Taşınmaz Temliki  248
26. Mirasçılardan Bazılarının Dava Açması, Açmayanlara Dava Sonucunun Etkisi  249
27. Muris Muvazaası Davasına İlişkin Dosyanın Yöntemince İncelenmesi  250
28. Yargılama Masrafları Yönüyle Hüküm Fıkrasına Karşı Temyiz Nedenini İçeren Başvuru  251
29. Davanın kabulüne Karşı Davalı Yanın Temyiz Nedenlerini İçeren Esasa İlişkin Başvuru  252
30. Taleple Bağlılık İlkesi Gözetilerek Hükmün Verilmesi Gereği  256
31. Minnet Duygusunun Egemen Olduğu Temlikte Muvazaa Olgusu  257
32. Temlik Tarihinde Mirasçı Olmayanın Muris Muvazaası Nedeniyle Dava Açma Olanağı  258
33. Çıplak Mülkiyet Temlikinin Muvazaaya Konu Edilmesi Olanağı  259
34. Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesine Karşı Muvazaa İddiası ve Kanıt Yükü  261
35. Miras Bırakanın Gizli Bağışına Karşı Muvazaaya Dayalı İptal ve Tescil Davası Açılması  262
36. Mirastan Iskat Edilenin Mirastan Mal Kaçırma Nedenine Dayanarak Dava Açabilme Koşulu  263
37. Muvazaadan Söz Edilemeyecek Olgular  264
38. Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasının Tapuda Kayıt Maliki Aleyhine Açılabileceği  265
39. Muvazaalı İşlemden Sonra Mirasçılık Sıfatının Kazananın Muris Muvazaası Davası Açabilmesi  267
40. Muris Muvazaasında Denkleştirme Savunmasına İtibar Edilmeyeceği Durum  269
41. Mirastan Feragat Edenin Muris Muvazaası Davasını Açabilip Açamayacağı  271
42. Taşınmazların Bakım ve Gözetim Amacıyla Temlikinde Makul Sınırın Aşılması  272
Üçüncü Bölüm
MURİS MUVAZAASINA İLİŞKİN SİSTEMLEŞTİRİLMİŞ
YARGITAY KARARLARI
1. İçtihadı Birleştirme Kararları  275
2. Hukuk Genel Kurulu ve Özel Daire Kararları  279
A. Tapunun Tümden ya da Pay Oranında İptali İstemleri  279
B. Dava Açma Süresi  305
C. Yetkili ve Görevli Mahkeme  314
Ç. İstem Şekli (İptal ve Tescil, Tenkis)  318
D. Davada Taraflar  346
E. İrade ile Beyan Arasında Çelişki  371
F. Ölünceye Kadar Bakma Akdinde Muvazaa  415
G. Muvazaa Dışında Diğer Olgulardan Doğan Miras Çekişmeleri  439
Yazarın Yayımlanmış Eserleri  501
Kavramlar Dizini  511

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar