Türk Miras Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Fikret EREN - İpek YÜCER AKTÜRK
ISBN: 9786050509687
127,50 TL 150,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Fikret EREN, İpek YÜCER AKTÜRK
Baskı Tarihi 2021/10
Baskı Sayısı 4
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 690

Türk Miras Hukuku
Prof. Dr. Fikret EREN, Doç. Dr. İpek YÜCER AKTÜRK

ÖNSÖZV

İÇİNDEKİLERVII

KISALTMALARXXXV

GENEL BİBLİYOGRAFYAXXXvıı

GİRİŞ1


§ 1-MİRAS HUKUKUNUN TANIMI, YERİ, KONUSU,

SİSTEMLERİ, KAYNAKLARI, HAKİM İLKELERİ VE

TEMEL KAVRAMLARI1

I-MİRAS HUKUKUNUN TANIMI1

II-MİRAS HUKUKUNUN MEDENİ HUKUK İÇİNDEKİ

 YERİ VE KONUMU3

III-MİRAS HUKUKUNUN KONUSU VE KISIMLARI4

A-MİRAS HUKUKUNUN KONUSU BİR BAŞKA

KİŞİYE GEÇMEYE ELVERİŞLİ ÖZEL HUKUK İLİŞKİLERİNDEN OLUŞAN TEREKEDİR4

1)Miras yoluyla geçen hak ve ilişkiler5

a)Miras yoluyla geçen hak ve ilişkilerin

başında malvarlığı hak ve ilişkileri gelir5

b)Malvarlığı ilişkileri dışında bazı şahıs varlığı

değer ve ilişkileri de miras yoluyla geçer6

2)Miras yoluyla geçmeyen hak ve ilişkiler6

a)Kişilik hakkı ve bu hakkın içerdiği kişilik değerleri malvarlığı değeri olmadıkları için tereke içinde yer almaz, dolayısıyla da mirasçılara geçmezler6

b)Mirabırakanın sahip olduğu manevi tazminat hakkı da, sağlığında kendisi tarafından ileri sürülmemişse,

miras yoluyla mirasçılarına geçmez7

c)Bazı borç sözleşmelerinin konusunu oluşturan

kişiye sıkı sıkıya bağlı edimler de (alacak ve borçlar da) mirasçıya geçmez7

d)Mirasbırakanın kamu hukukundan doğan hakları, özellikle seçme, seçilme, atanma gibi hak ve

hukuki ilişkileri de miras yoluyla başkalarına geçmez8

e)Miras yoluyla bazı malvarlığı hakları da geçmez8

f)Evlenmeyi sonra erdiren butlan ve boşanma

davaları da ilke olarak mirasçılara geçmez8

3)Bazı haklar ise, mirasbırakanın ölümüyle doğmakla

birlikte mirasçılar bunlara miras yoluyla değil,

doğrudan doğruya sahip olmaktadırlar9

a)Destekten yoksun kalma tazminatı9

b)Kamu hukuku nitelikli bazı sosyal güvenlik hakları10

B-MİRAS HUKUKUNUN KISIMLARI10

IV-MİRAS HUKUKU SİSTEMLERİ10

A-LİBERAL SİSTEM10

1)Aileyi koruyan sistem (Yasal mirasçılık sistemi)11

2)Mirasbırakanı koruyan sistem

(İradi=atanmış mirasçılık sistemi)11

3)Karma sistem11

B-KOLLEKTİVİST SİSTEM12

C-TÜRK MEDENİ KANUNUNUN KABUL ETTİĞİ

SİSTEM12

V-MİRAS HUKUKUNUN KAYNAKLARI13

A-YASAL KAYNAKLAR13

1)Anayasa13

2)Türk Medeni Kanunu13

3)Türk Borçlar Kanunu13

4)Toprak Koruma Arazi Kullanma Kanunu14

5)Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu15

6)Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu16

7)Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında

Kanun16

B-YARDIMCI KAYNAKLAR16

1)Âdetler16

2)Bilimsel görüşler17

3)Yargı kararları17

VI-MİRAS HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER17

A-TEK MİRAS İLKESİ17

B-YASAL MİRASÇILIK İLKESİ17

C-KÜLLİ HALEFİYET İLKESİ18

1)Miras, mirasçıya mirasbırakanın öldüğü anda

hemen geçer18

2)Miras, mirasçıya bir bütün olarak geçer18

3)Miras, mirasçıya kendiliğinden geçer19

D-MİRAS ORTAKLIĞI İLKESİ VEYA MİRASÇILARIN TEREKE ÜZERİNDE ELBİRLİĞİYLE HAK SAHİPLİĞİ İLKESİ19

E-MİRASÇILARIN MİRASBIRAKANIN BORÇLARINDAN ŞAHSEN (SINIRSIZ) VE MÜTESELSİL OLARAK SORUMLU OLMALARI İLKESİ20

VII-MİRAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI21

A-MİRASBIRAKAN21

B-MİRASÇI21

C-TEREKE22

D-VASİYET ALACAKLISI23

E-ÖLÜME BAĞLI TASARRUF24

1. BİRİNCİ BÖLÜM

2. MİRASÇILAR

§ 2-YASAL MİRASÇILAR25

I-KAN HISIMLIĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILAR25

A-KAN HISIMLIĞINA DAYANAN MİRASÇILIĞI BELİRLEYEN SİSTEMLER25

1)Bireysel sistem25

2)Sınıf sistemi26

3)Zümre sistemi26

a)Zümre sistemine hakim olan ilkeler27

aa)Önceki zümre mirasçıları sonraki zümre mirasçılarının mirasçılığını önler28

bb)Her zümre veya kök içinde zümre başı veya

kök başı, o zümre veya kök içinde daha sonra

gelen zümre veya kök üyelerinin mirasçılığını

önler.29

cc)Bir zümre veya kök içinde yer alan zümre veya

kök üyesi mirasçılar, eşit derecede hak

sahibidirler30

dd)İkinci veya üçüncü zümreler taraflara (kollara) ayrılmaktadır31

ee)Zümre başı veya kök başı mirabırakandan önce ölmüş ise onun yerine halefiyet yoluyla

alt soyu geçer.32

ff)Artma-çoğalma (Anwahcstum) ilkesi34

b)Birinci zümre mirasçılar: Altsoy zümresi.34

c)İkinci zümre mirasçılar: Ana ve baba zümresi.35

d)Üçüncü zümre mirasçıları: Büyük ana ve

büyük baba zümresi.35

II-MAHKEME KARARINA DAYANAN YASAL

 MİRASÇILAR36

III-VATANDAŞLIK BAĞINA DAYANAN YASAL

 MİRASÇILAR37

IV-EVLİLİK DIŞI İLİŞKİDEN DOĞAN HISIMLARIN

 YASAL MİRASÇILIĞI39

V-SÖZLEŞMEYE DAYANAN YASAL MİRASÇILAR:

 SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI40

A-GENEL BİLGİ40

B-BUTLAN DAVASININ SAĞ KALAN EŞİN

MİRASÇILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ41

C-BOŞANMA DAVASININ SAĞ KALAN EŞİN

MİRASÇILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ43

D-SAĞ KALAN EŞİN GAİPLİK HALİNDE MİRASÇILIĞI44

E-MAL REJİMİNİN SAĞ KALAN EŞİN

MİRASÇILIĞINA ETKİSİ44

F-BİRDEN FAZLA EŞİN DURUMU49

G-EŞİN YASAL MİRAS PAYI49

1)Sağ kalan eş, birinci zümre (altsoy) ile mirasçı olmuşsa49

2)Sağ kalan eş, ikinci zümre (ana-baba ve altsoyu) ile

mirasçı olmuşsa50

3)Sağ kalan eş, üçüncü zümre (büyük ana ve

büyük babalar ve onların çocukları) ile birlikte mirasçı olmuşsa51

4)Sağ kalan eş, bu sonuncular da yok iken mirasçı olursa

veya üçüncü zümrede büyükana ve büyükbabaların çocuklarının altsoyları ile birleşirse mirasın tamamı

kendisine kalır51

§ 3-ATANMIŞ MİRASÇILAR (İRADİ MİRASÇILAR)53

I-TANIM53

II-ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR53

A-ÖLÜME BAĞLI TASARRUF EHLİYETİ56

1)Genel olarak56

a)Tasarruf ehliyetinin kanundaki düzenlenme biçimi56

b)Tasarruf ehliyetinin hukukî niteliği56

c)Ölüme bağlı tasarruflarda temsil yasağı57

d)Tasarruf ehliyetinin unsurları61

aa)Her iki tasarruf şekli için ortak olan unsur:

Ayırt etme gücü61

bb)Her iki tasarruf şeklinde ayrı olan unsurlar:

Belirli yaş ve erginlik unsuru64

aaa)Vasiyetname için gerekli yaş.64

bbb)Miras sözleşmesi için erginlik şartı64

ccc)Miras sözleşmesi yapma ehliyeti yönünden ayırt etme gücüne sahip küçük ve

kısıtlıların durumu65

d)Tasarruf ehliyetinin bulunması gereken zaman66

e)Miras sözleşmesinde karşı tarafın ehliyet bakımından durumu67

B-ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA İRADE

SAKATLIĞI68

1)İrade unsurunun ölüme bağlı tasarruflardaki önemi70

2)İradeyi sakatlayan sebepler74

a)Yanılma75

aa)Beyanda yanılma76

aaa)Beyan içeriğinde yanılma76

bbb)Beyan fiilinde yanılma77

bb)Saikte yanılma78

cc)Kişinin veya şeyin belirtilmesinde açık yanılma83

b)Aldatma85

c)Korkutma87

d)Zorlama89

C-HUKUKA VE AHLÂKA AYKIRILIK90

1)Kanundaki düzenleme biçimi90

2)Hukuka ve ahlâka aykırılık kavramları91

a)Emredici hukuk kurallarına aykırılık92

b)Kamu düzenine aykırılık93

c)Kişilik hakkına aykırılık94

d)Ahlâka aykırılık oluşturan hâller96

aa)Tasarrufun kendisi veya tasarrufun bağlandığı

koşul ya da yüklemenin konusu ahlâka aykırıdır96

bb)Tasarruf, koşul veya yüklemenin amacı

ahlâka aykırıdır96

cc)Lehtarı bir fiil ve harekete zorlayan tasarruf,

koşul ve yüklemeler ahlâka aykırıdır99

dd)Ekonomik özgürlüklerin aşırı derecede sınırlandırılması ahlâka aykırıdır103

3)Anlamsız veya yalnız başkalarını rahatsız edici nitelikte

olan koşul ve yüklemeler105

4)İmkansız koşul ve yüklemeler106

§ 4-ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ŞEKİLLERİ108

I-VASİYETNAME109

A-EL YAZILI VASİYETNAME109

1)El yazılı vasiyetnamenin yazılacağı malzeme109

2)El yazılı olma şartı110

3)Tarih şartı112

4)Vasiyetnamenin düzenlendiği yer şartı116

5)İmza şartı116

6)Ekler, çizinti ve düzeltmeler118

B-RESMÎ VASİYETNAME120

1)Genel bilgi120

2)Çeşitleri121

a)Okuma yazma bilenler tarafından yapılan

resmî vasiyetname122

b)Okuma yazma bilmeyenler tarafından yapılan

resmî vasiyetname124

C-SÖZLÜ VASİYET125

1)Genel bilgi125

2)Şartları126

a)Belgeleme yoluyla sözlü vasiyet126

b)Tutanağa geçirme yoluyla sözlü vasiyet127

3)Tanıklık ehliyeti127

4)Hüküm ve sonuçları128

II-MİRAS SÖZLEŞMESİ128

III-ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ORTADAN

 KALDIRILMASI130

A-VASİYETNAMENİN ORTADAN KALDIRILMASI130

1)Dönme yoluyla130

a)Vasiyetnameden açık olarak dönme130

b)Vasiyetnameden örtülü olarak dönme131

c)Ölüme bağlı bir tasarruf ile vasiyetnameden dönme131

d)Sağlar arası bir işlem ile vasiyetnameden dönme132

e)Vasiyetnameden dönmeden dönme132

2)Vasiyetnamenin yok edilmesi veya yok olması yoluyla ortadan kaldırılması133

3)Vasiyetnamenin, evliliğin butlanı veya boşanma ile

ortadan kaldırılması134

4)Bir aylık sürenin geçmesi nedeniyle sözlü vasiyetin

ortadan kalkması134

5)Atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısının

mirasbırakandan önce ölmesi, mirasçılıktan

yoksun kalması ve mirası reddetmesi135

B-MİRAS SÖZLEŞMESİNİN ORTADAN KALDIRILMASI135

1)Miras sözleşmesinin tarafların yazılı anlaşmasıyla

ortadan kaldırılması135

2)Miras sözleşmesinin mirasbırakanın mirasçılıktan

çıkarma yoluyla tek yanlı irade beyanıyla ortadan kaldırılması135

3)Miras sözleşmesinden Borçlar Kanununda düzenlenmiş bulunan temerrüt hükümlerine dayanılarak dönülmesi136

4)Miras sözleşmesinin, lehtarın mirasbırakandan önce

ölmesi nedeniyle ortadan kalkması136

5)Miras sözleşmesinin iradeyi sakatlayan bir sebeple

ortadan kalkması136

6)Miras sözleşmesinin, evlilik birliğinin boşanma veya

butlan nedeniyle sonra ermesi dolayısıyla ortadan

kalkması136

7)Miras sözleşmesinin iptal dâvasıyla sonra ermesi;

tenkis dâvasıyla indirilmesi136

§ 5-MADDİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR137

I-GENEL OLARAK137

II-YALNIZ VASİYETNAMEYLE YAPILABİLEN

 MADDİ TASARRUFLAR138

III-YALNIZ MİRAS SÖZLEŞMESİYLE YAPILABİLEN

 MADDİ TASARRUFLAR140

IV-HEM VASİYETNAME HEM MİRAS SÖZLEŞMESİ

 YOLUYLA YAPILABİLEN MADDİ TASARRUFLAR140

V-MADDİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN

 ÇEŞİTLERİ143

A-MİRASÇI ATAMA143

B-VASİYET145

1)Tanım ve genel bilgi145

2)Vasiyet alacaklısı-Vasiyet borçlusu147

a)Vasiyet alacaklısı147

b)Vasiyet borçlusu148

3)Vasiyet türleri149

a)Mal vasiyeti149

aa)Belirli mal vasiyeti150

bb)Çeşit vasiyeti150

b)Sınırlı ayni hak vasiyeti (İntifa, oturma, rehin vb. vasiyeti) vasiyeti151

c)İrat (gelir) vasiyeti151

d)Alacak ve diğer hak vasiyeti151

e)Borçtan kurtarma vasiyeti152

f)Sağlama (tedarik) vasiyeti152

g)Ön vasiyet152

h)Alt vasiyet153

4)Vasiyet borcunun muaccel olması153

5)Vasiyet borçlusunun vasiyet konusunu

vasiyet alacaklısına teslim borcu154

C-KOŞUL VE YÜKLEME155

1)Genel olarak155

2)Koşul155

3)Yükleme157

D-YEDEK MİRASÇI ATANMASI159

E-ART MİRASÇI ATANMASI161

1)Önmirasçı-Artmirasçı161

2)Mirasın geçtiği an163

3)Defter tutulması ve güvence verilmesi163

4)Artmirasçı atamanın hüküm ve sonuçları164

a)Önmirasçı hakkında164

b)Artmirasçı hakkında165

F-VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ

ATAMA TASARRUFU166

1)Genel olarak166

2)Amacı ve tanımı166

3)Hukuki niteliği167

4)İçeriği ve kapsamı168

5)Vasiyeti yerine getirme görevlisinin nitelikleri170

6)Vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevinin

başlaması ve sonra ermesi172

7)Vasiyeti yerine getirme görevlisinin ücreti174

8)Vasiyeti yerine getirme görevlisinin görev ve

yetkileri176

a)Genel olarak176

b)Vasiyeti yerine getirme görevlisinin zilyetliği178

c)Vasiyeti yerine getirme görevlisinin tasarruf yetkisi179

d)Vasiyeti yerine getirme görevlisinin dava ehliyeti180

9)Vasiyeti yerine getirme görevlisinin sorumluluğu181

G-VAKIF182

H-MİRAS SÖZLEŞMESİ184

1)Olumlu miras sözleşmesi184

2)Olumsuz miras sözleşmesi (Mirastan feragat sözleşmesi)185

a)Genel olarak185

b)Mirastan feragat sözleşmesi yapmaya yetkili olan mirasçılar186

c)Kapsamı ve içeriği187

d)Türleri188

e)Hukuki sonuçları189

aa)Mirastan feragat eden bakımından189

bb)Feragat edenin altsoyu bakımından190

aaa)İvazsız mirastan feragat sözleşmesinde190

bbb)İvazlı mirastan feragat sözleşmesinde192

cc)Mirasbırakanın alacaklıları bakımından192

f)Mirastan feragatin hükümsüzlüğü194

aa)Feragatin belli bir kişi lehine yapılmış olması195

bb)Feragatin en yakın ortak kökün altsoyu lehine yapılmış sayılması196

I-MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA197

1)Genel olarak197

2)Mirasçılıktan çıkarmanın çeşitleri197

a)Cezalandırıcı mirasçılıktan çıkarma197

aa)Mirasçılıktan çıkarma sebepleri198

aaa)Saklı paylı mirasçı mirasbırakana veya yakınlarından birine karşı ağır bir suç

işlemişse198

bbb)Saklı paylı mirasçı mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini

önemli ölçüde yerine getirmemişse198

bb)Mirasçılıktan çıkarmanın tabi olduğu şekil199

cc)Mirasçılıktan çıkarmanın ispatı200

dd)Cezai mirasçılıktan çıkarmanın hüküm ve

sonuçları200

ee)Cezai mirasçılıktan çıkarmanın hükümsüzlüğü200

aaa)Tenkis davası ile ileri sürülmesi201

bbb)İptal davası ile ileri sürülmesi202

b)Koruyucu mirasçılıktan çıkarma202

V-ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN YORUMU204

A-GENEL OLARAK204

B-YORUM TÜRLERİ205

1)Açıklayıcı yorum205

2)Tamamlayıcı yorum205

3)Uyarlayıcı yorum206

4)Dönüştürücü yorum206



C-YORUM KURALLARI206

1)Ölüme bağlı tasarrufun metnine öncelik verilmesi

kuralı206

2)Açıklık kuralı207

3)Tasarruf dışındaki olgu ve olayların (dış olgu ve olayların) ancak ölüme bağlı tasarruf ile bağlantısı olması halinde

göz önünde tutulması kuralı (ima-dayanak teorisi)207

4)Ölüme bağlı tasarrufun geçerliliği lehine yorum kuralı

(favor testamenti kuralı)208

5)Mirasın yasal mirasçılık yoluyla geçmesi kuralı209

§ 6-ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ DAVASI210

I-GENEL BİLGİ210

II-GÖREVLİ MAHKEME211

III-YETKİLİ MAHKEME211

IV-İPTAL DAVASINDA TARAFLAR211

A-DAVACI TARAF211

B-DAVALI TARAF214

IV-İPTAL DAVASINDA İSPAT YÜKÜ215

A-TASARRUF EHLİYETİ YÖNÜNDEN215

B-İRADEYİ SAKATLAYAN SEBEPLER YÖNÜNDEN219

C-HUKUKA VEYA AHLÂKA AYKIRILIK YÖNÜNDEN221

D-ŞEKİL NOKSANLIĞI YÖNÜNDEN221

V-İPTAL DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER224

A-BİR YILLIK SÜRE226

B-ON YILLIK SÜRE228

C-YİRMİ YILLIK SÜRE230

D-İPTAL DEF’İ234

VI-İPTALİN HUKUKÎ NİTELİĞİ235

VII-İPTAL KARARININ HÜKÜM VE SONUÇLARI238

A-TASARRUF YÖNÜNDEN238

B-KİŞİLER YÖNÜNDEN245

C-KAZANDIRMALARIN GERİ VERİLMESİ

(İADESİ) YÖNÜNDEN MİRAS SEBEBİYLE

İSTİHKAK DAVASI246

3. İKİNCİ BÖLÜM

§ 7-SAKLI PAY, SAKLI PAYLI MİRASÇILAR VE

TENKİS DAVASI247

I-GENEL OLARAK247

II-SAKLI PAYLI MİRASÇILAR248

III-TENKİS DAVASI249

A-TENKİS DAVASININ TANIMI249

B-TENKİS DAVASININ ÇEŞİTLERÎ251

1)TMK m.560 vd.’na göre tenkis davası252

2)TMK m.519/I’e göre tenkis davası252

3)TMK m.527’ye göre tenkis davası252

4)TMK m. 566/II’ye göre tenkis davası252

5)TMK m. 276/III’ye göre tenkis davası252

6)TMK m. 562’ye göre tenkis davası253

C-TENKİS DAVASININ HUKUKÎ NİTELİĞİ254

D-TENKİS DAVASININ ŞARTLARI257

1)Mirabırakanın tasarruf oranını aşmış olması257

a)Genel olarak257

b)Tasarruf oranının hesaplanması258

aa)Terekenin tespit ve değerlendirilmesi258

aaa)Terekenin tespiti259

bbb)Terekenin parasal olarak

değerlendirilmesi264

bb)Saklı paylar toplamının hesaplanması267

cc)Kazandırmaların hesaplanması269

c)Mirası ret, mirasçılıktan çıkarma, mirastan feragat ve mirastan yoksun kalmanın tasarruf oranı üzerindeki etkileri270

aa)Mirası ret270

bb)Mirastan feragat271

cc)Mirasçılıktan çıkarma272

dd)Mirastan yoksun kalma272

2)Saklı payın ihlâl edilmiş olması273

a)Genel olarak273

b)Saklı paya mahsubu gereken kazandırmalar278

aa)Ölüme bağlı kazandırmalar278

aaa)Mirasçı atama tasarrufu278

bbb)Mal vasiyeti tasarrufu278

bb)Denkleştirmeye tâbi kazandırmalar278

cc)Sağlararası karşılıksız kazandırmalar279

c)Paylaştırma kuralına ilişkin karine283

§ 8- TENKİS DAVASININ KONUSU287

I-TENKİSE TÂBİ KARŞILIKSIZ KAZANDIRMA

 KAVRAMI287

A- ÖLÜME BAĞLI KAZANDIRMALAR290

1)Vasiyetname ile yapılan ölüme bağlı kazandırmalar290

2)Miras sözleşmesiyle yapılan ölüme bağlı

kazandırmalar290

a)Olumlu miras sözleşmesi291

b)Olumsuz miras sözleşmesi292

B-SAĞLARARASI KAZANDIRMALAR292

1)Genel olarak292

2)Tenkise tâbi sağlararası kazandırmaların çeşitleri293

a)Miras payına mahsuben verilmiş olup da

denkleştirmeye tâbi olmayan kazandırmalar293

aa)Bu husustaki görüşler293

aaa)Objektif (hâkim) görüş293

aaaa)Miras payına mahsuben verilmiş

olup da, denkleştirme yükümlüsünün yasal mirasçılık sıfatını kaybetmesinden dolayı denkleştirmeye tabi olmayan kazandırmalar.293

bbbb)Nitelikleri itibariyle denkleştirmeye

tâbi olup da mirasbırakanın bundan

muaf tuttuğu kazandırmalar294

bbb)Sübjektif görüş295

ccc)Kişisel görüşümüz297

b)Altsoya miras payına mahsuben verilmiş olup da denkleştirmeye tâbi tutulmayan kazandırmaların

çeşitleri299

aa)Çeyiz300

bb)Kuruluş sermayesi301

cc)Malvarlığı devri301

dd)Borçtan kurtarma (ibra)301

ee)Ve mirasbırakanın benzerleri gibi

altsoyuna bir karşılık almaksızın yapmış

olduğu kazandırmalar302

c)Miras haklarının ölümden önce tasfiyesi maksadıyla yapılan kazandırmalar306

d)Sağlararası bağışlamalar308

aa)Genel olarak308

bb)Mirasbırakanın serbestçe dönme hakkını

saklı tuttuğu bağışlamalar309

cc)Mirasbırakanın ölümünden önceki bir yıl

içinde yapmış olduğu bağışlamalar310

e)Saklı pay kurallarını etkisiz kılmak amacıyla

yapıldığı açık olan kazandırmalar314

aa)Söz konusu kazandırma saklı pay kurallarını

etkisiz kılmak amacıyla yapılmış olmalıdır315

f)Hayat sigortaları328

aa)Genel olarak328

bb)Hayat sigortalarının tenkise tâbi tutulabilmesi

için gerekli şartlar329

aaa)Ortada yapılmış bir hayat sigortası

mevcut olmalıdır.329

bbb)Söz konusu sigorta mirasbırakanın

ölümüne karşı yapılmış olmalıdır330

ccc)Yapılmış olan sigortanın primleri

mirasbırakan tarafından ödenmiş

olmalıdır330

ddd)Mirasbırakan sigorta talebini üçüncü kişi lehine karşılıksız olarak yapmış veya

devretmiş olmalıdır331

eee)Sigorta meblağı mirasbırakanın ölümünde üçüncü bir kişiye ait olmalıdır.331

aaaa)Lehtar tâyini, yani üçüncü kişi

lehine sigorta suretiyle331

bbbb)Devir suretiyle334

cccc)Sigorta vasiyeti suretiyle334

fff)Söz konusu sigorta mirasın açıldığı anda

satın alma değerine sahip bir sigorta

olmalıdır336

3)Tenkise tâbi olmayan sağlararası kazandırmalar337

§ 9-TENKİS DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME, TARAFLAR, İSPAT YÜKÜ, HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VE TENKİS DAVASININ HÜKÜM VE SONUÇLARI340

I.TENKİS DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ

 MAHKEME340

A-GÖREVLİ MAHKEME340

B-YETKİLİ MAHKEME340

II-TENKİS DAVASINDA TARAFLAR343

A-DAVACILAR343

1)Saklı paylı mirasçılar343

2)Saklı paylı mirasçının alacaklıları ve iflâs masası354

a)Tenkis davasının şartları mevcut olmalıdır355

b)Saklı paylı mirasçıya karşı borç ödemekten

aciz belgesi veya iflâs kararı alınmış olmalıdır355

c)Saklı paylı mirasçı tenkis davasını açmamış

olmalıdır357

d)Saklı paylı mirasçıya tenkis davasını açması için

yapılan ihtar sonuçsuz kalmış olmalıdır358

B- DAVALILAR361

III-TENKİS DAVASINDA İSPAT YÜKÜ365

IV-TENKİS DAVASINI AÇMA HAKKINI DÜŞÜREN

 SÜRELER368

A-BİR YILLIK SÜRE369

B-ON YILLIK SÜRE371

C-ÖNCEKÎ BİR TASARRUFU ORTADAN KALDIRAN SONRAKİ BİR TASARRUFUN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ HALİNDE SÜRE372

D-TENKİS DEF’İ373

E-EDA DAVASI SÜRESİ374

V-TENKİS DAVASININ HÜKÜM VE SONUÇLARI374

A-TENKİS KARARI374

1)Tenkis kararının hukuki niteliği374

2)Tenkis kararının kapsamı376

a)Taraflar yönünden376

b)Kazandırmalar yönünden (tenkiste sıra)377

aa)Genel olarak377

bb)Ölüme bağlı kazandırmalar379

aaa)Kazandırmalar üçüncü kişiler lehine yapılmıştır380

bbb)Kazandırmalar saklı paylı mirasçılar

lehine yapılmıştır385

ccc)Kazandırmalar saklı paylı mirasçılarla

üçüncü kişilere yapılmıştır387

ddd)Kazandırmalar bir veya daha fazla

üçüncü kişi yanında tek bir saklı paylı mirasçıya yapılmıştır390

cc)Sağlararası kazandırmalar391

dd)Kamu yararına kazandırmaların tenkisi393

c)Özel Olarak düzenlenmiş bazı kazandırmalar394

aa)Değerinde bir azalma meydana gelmeksizin bölünmesi mümkün olmayan belirli mal

vasiyetleri395

bb)İrat ve İntifa kazandırmaları397

aaa)Genel olarak397

bbb)Seçimlik yetkinin kullanılması ve

bunun sonuçları400

cc)Artmirasçılık tasarrufu400

B-DAVALININ (LEHTARIN) GERİ VERME BORCU401

1)Genel olarak401

2)Eda davasının hukukî niteliği402

a)Ölüme bağlı kazandırmalar hakkında403

b)Sağlararası kazandırmalar hakkında404

3)Geri verme (iade) borcunun kapsamı406

a)Ölüme bağlı kazandırmalarda geri verme

borcunun kapsamı407

b)Sağlararası kazandırmalarda geri verme

borcunun kapsamı407

aa)İyiniyetli lehtarın geri verme borcu407

bb)Kötü niyetli lehtarın geri verme borcu410

4. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

§ 10- MİRASIN GEÇMESİ413

I-GENEL OLARAK413

II-MİRASIN AÇILMASI413

A-MİRASIN AÇILMA ANI413

1)Mirasbırakanın ölümü413

2)Mirasbırakanın gaipliği415

a)Genel olarak415

b)Hakkında gaiplik kararı verilen kişinin mirası416

aa)Güvence gösterme zorunluluğu417

bb)Geri verme yükümlülüğü419

c)Mirasçının gaipliği425

d)Hazinenin gaiplik kararı talebi427

e)Hakkında gaiplik kararı verilen kişinin hem

mirasbırakan hem de mirasçı olması429

B-MİRASIN AÇILDIĞI YER430

C-MİRASIN AÇILMASININ HÜKÜM VE SONUÇLARI430

1)Miras ehliyetinin (Mirasta hak sahibi olmanın) şartları430

a)Hak ehliyetine sahip olmak430

b)Mirasbırakanın ölümü anında sağ (hayatta) olmak431

c)Mirastan yoksun olmamak432

aa)Genel bilgi432

bb)Sebepleri433

aaa)Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı

olarak öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenler433

bbb)Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı

olarak sürekli şekilde ölüme bağlı tasarruf yapamayacak duruma getirenler435

ccc)Mirasbırakanın ölüme bağlı bir tasarruf yapmasını veya böyle bir tasarruftan

dönmesini aldatma, zorlama veya

korkutma yoluyla sağlayanlar ve

engelleyenler435


ddd)Mirasbırakanın artık yeniden yapamayacağı

bir durumda ve zamanda ölüme bağlı bir tasarrufu kasten ve hukuka aykırı olarak ortadan kaldıranlar veya bozanlar436

cc)Hüküm ve sonuçları437

aaa)Mirastan yoksunluk kanun gereği, kendiliğinden gerçekleşir437

bbb)Mirastan yoksunluk geçmişe etkilidir438

ccc)Mirastan yoksunluk nispidir438

ddd)Mirastan yoksunluk kişiseldir439

eee)Mirastan yoksunluk af ile ortadan kalkar439

III-MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARI440

A-KORUMA ÖNLEMLERİ440

1)Genel bilgi440

2)Genel Koruma Önlemleri441

a)Defter tutma441

b)Mühürleme443

c)Terekenin resmen yöneti̇lmesi444

aa)Genel olarak444

bb)Tereke yöneticisinin hukuki niteliği445

cc)Terekenin resmen yönetilmesini gerektiren

haller446

dd)Resmi yönetici449

ee)Görev, temsil ve sorumluluk450

d)Mirasçıların bilinmemesi halinde ilan verilmesi451

3)Vasiyetname ile ilgili işlemler452

a)Teslim görevi ve alınacak önlemler452

b)Vasiyetnamenin açılması453

c)İlgililere tebliğ453

4)Mirasçılık belgesi454

IV-MİRASIN KAZANILMASI456

A-MİRASIN MİRASÇILAR TARAFINDAN

KAZANILMASI456

1)Mirasçılar, mirası bir bütün olarak kazanırlar457

2)Mirasçılar, mirası kanun gereğince kendiliğinden

kazanırlar457

3)Mirasçılar, mirası doğrudan doğruya kazanırlar458

4)Yasal mirasçılar, mirası atanmış mirasçılara teslim

etmekle yükümlüdürler459

5)Mirasçılar tereke borçlarından müteselsilen ve

kişisel olarak sorumlu olurlar460

B-VASİYET ALACAKLILARI TARAFINDAN

KAZANILMASI461

C-ALACAKLILARIN DURUMU464

§ 11- MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI VE

 MİRAS ORTAKLIĞI466

I.MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI466

A-KAVRAM VE TANIM466

B-DAVANIN KONUSU VE KAPSAMI469

C-NİTELİKLERİ470

1)Miras sebebiyle istihkak davası, külli (tümsel)

bir davadır470

2)Miras sebebiyle istihkak davası, bir eda davasıdır470

3)Miras sebebiyle istihkak davası, mutlak bir davadır471

4)Miras sebebiyle istihkak davası, ikincil (tali)

bir davadır471

D-MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASININ

YARARLARI473

1)Miras sebebiyle istihkak davası, külli bir davadır473

2)Miras sebebiyle istihkak davasında davacı,

hakkın korunması için davalının güvence göstermesini,

dava konusu taşınmaza tedbir konulmasını isteyebilir473

3)Davalı, davacıya karşı kazandırıcı zamanaşımı

savunmasında bulunamaz474

4)Miras sebebiyle istihkak davasında aynî ikame

ilkesi geçerlidir475

5)Miras sebebiyle istihkak davasında görevli ve

yetkili mahkeme475

E-MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASININ

TARAFLARI476

1)Davacı476

2)Davalı477


F-İSPAT YÜKÜ480

G-ZAMANAŞIMI481

1)Genel olarak481

2)Zamanaşımı süreleri482

a)Sübjektif ve nispi nitelikte kısa süreli zamanaşımı482

b)Objektif ve mutlak nitelikte uzun süreli zamanaşımı484

H-DAVANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI485

II-MİRAS ORTAKLIĞI487

A-TANIMI487

B-MİRAS ORTAKLIĞININ ÖZELLİKLERİ488

1)Miras ortaklığı yalnız mirasçılar arasında kurulur488

2)Miras ortaklığı mirasçılar arasında kanun gereği

kendiliğinden kurulur488

3)Miras ortaklığının konusu terekedeki tüm haklar ve

borçlardır489

4)Mirasçılar tereke malları üzerinde elbirliğiyle

hak sahibidirler490

5)Miras ortaklığının tüzel kişiliği yoktur490

6)Miras ortaklığı, niteliği itibariyle geçici bir

ortaklık olup, amacı en kısa ve uygun zamanda

mirasın paylaşılmasıdır491

C-MİRASÇILARIN MİRAS ORTAKLIĞI İÇİNDEKİ

DURUMLARI491

1)Borçlandırıcı işlemlerle tasarruf işlemleri491

a)Mirasçıların mirasın açılmasından önce

miras paylarının devri hakkında yaptıkları

sözleşme492

b)Mirasçıların mirasın açılmasından sonra

miras payı üzerinde yaptıkları devir sözleşmesi494

aa)Genel bilgi494

bb)Miras payını devir sözleşmesinin tanımı495

cc)Devir sözleşmesinin tâbi olduğu şekil495

dd)Devir sözleşmesinin tarafları497

aaa)Devreden taraf497

bbb)Devralan taraf ortak bir mirasçı olabileceği gibi, üçüncü bir kişi de olabilir500


ee)Devir sözleşmesinin konusu ve sonuçları501

aaa)Miras payı kavramı501

bbb)Devralanın üçüncü kişi olması hali501

ccc)Devralanın ortak mirasçı olması hali503

ddd)Miras payının birden çok kişiye devri510

aaaa)Devralanlar ortak mirasçı sıfatını

haizdir510

bbbb) Devralanlar üçüncü kişilerdir510

ff)Tereke borçlarından sorumluluk511

aaa)Devir sözleşmesinin ortak mirasçılar

arasında yapılması511

aaaa)Dış ilişki511

bbbb)İç ilişki512

bbb)Devir sözleşmesi üçüncü bir kişiyle

yapılmıştır512

aaaa)Dış ilişki512

bbbb)İç ilişki513

c)Tereke mallarına ilişkin sözleşmeler513

2)Mirasçıların tereke yönetimine katılmaları514

3)Mirasçıların terekeden yararlanmaları514

4)Mirasçıların terekeyle ilgili uyuşmazlıklarda

taraf ehliyetleri514

5)Mirasçıların tereke borçlarından sorumluluğu515

D-MİRAS ORTAKLIĞININ SONRA ERMESİ515

1)Mirasın paylaşılması miras ortaklığını sonra erdirir515

2)Elbirliği mülkiyetinden paylı mülkiyete geçme

miras ortaklığını sonra erdirir515

3)Kat mülkiyetine geçme miras ortaklığını sonra erdirir516

4)Miras ortaklığı bir mirsaçının miras payını

devretmesi halinde yalnız onun yönünden sonra erer.516

§ 12- MİRASIN REDDİ517

I-GENEL OLARAK517

II-GERÇEK RET517

A-Genel olarak517

B-Ret beyanının şekli520

C-Ret süresi521

D-Ret hakkının mirasçıya geçmesi524

E-Ret hakkının düşmesi (Örtülü kabul)524

III-HÜKMEN RET527

IV-MİRASI REDDİN HÜKÜM VE SONUÇLARI527

A-Mirasçılardan biri tarafından ret527

B-En yakın mirasçıların tamamı tarafından ret528

C-Altsoyun tamamı tarafından ret528

D-Sonra gelen mirasçılar yararına ret529

E-Mirasçıların alacaklılarının korunması529

F-Ret halinde sorumluluk530

V-MİRASIN TUTULAN DEFTER UYARINCA KABULÜ531

A-RESMİ DEFTER TUTMA KAVRAMI VE AMACI531

B-RESMİ DEFTER TUTULMASI TALEBİ534

1)Talebe yetkili olanlar534

2)Talebin şekli ve ileri sürüldüğü makam535

3)Talebin süresi535

C-RESMİ DEFTER TUTMA İŞLEMİ536

1)Usûlü536

2)İşlemlerin durması538

3)Defter tutmanın sona ermesi540

D-RESMİ DEFTER TUTULMASININ HÜKÜM VE SONUÇLARI541

1)Mirasçılara çağrı541

2)Mirasçıların beyanı541

3)Mirasın tutulan deftere göre kabulünün sonuçları543

VI-RESMİ TASFİYE544

A-AMACI VE HUKUKİ NİTELİĞİ544

B-RESMİ TASFİYE TALEBİ545

1)Mirasçıların istemesiyle545

2)Mirasbırakanın alacaklılarının istemesiyle546

C-RESMİ TASFİYENİN YAPILMASI547

1)Olağan usul ile tasfiye548

2)İflas usulüyle tasfiye550


5. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

§ 13- MİRASIN PAYLAŞILMASI551

I-GENEL OLARAK551

II-MİRASIN PAYLAŞILMASI552

A-GENEL BİLGİ VE TANIM552

B-MİRASI PAYLAŞMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ552

C-MİRASI PAYLAŞMANIN ÇEŞİTLERİ554

1)İradi paylaşma-yargısal paylaşma554

a)İradi paylaşma554

b)Yargısal (Kazai) paylaşma554

2)Tam paylaşma-kısmi paylaşma555

a)Tam paylaşma555

b)Kısmi paylaşma555

aa)Sübjektif kısmi paylaşma555

bb)Objektif kısmi paylaşma555

cc)Karma kısmi paylaşma556

3)Aynen paylaşma-Satış bedelini paylaşma556

a)Aynen paylaşma556

b)Satış bedelini (nakden) paylaşma557

4)Mirasın, elbirliği hak sahipliğinden paylı hak sahipliğine geçme yoluyla paylaşılma557

5)Mirasın, miras ortaklığının başka bir ortaklık türüne çevrilmesi yoluyla paylaşılması557

D-MİRASI PAYLAŞMADA GEÇERLİ OLAN İLKELER558

1)Mirası paylaşma özgürlüğü ilkesi558

2)Mirasın paylaşılmasında mirasçıların eşitliği ilkesi560

a)Kural560

b)İstisnalar561

aa)Eşlerin birlikte yaşadıkları konut ve

ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi561

bb)Mirasçının mirasbırakana olan borcunun

mahsup edilmesi563

cc)Kendisine rehnedilmiş mal özgülenen

mirasçının borcu üstlenmesi564

3)Aynen paylaşma ilkesi565

a)Kural565

b)İstisna565

aa)Değerinde önemli azalma olmaksızın

bölünemeyen malların mirasçılardan birine özgülenmesi veya satılması566

bb)Bütünlük oluşturan eşyanın mirasçılardan

birine özgülenmesi veya satılması567

cc)Aile belgeleri ve özel anı değeri olan

eşyanın mirasçılardan birine özgülenmesi569

4)Mirasçıların birbirlerine bilgi verme ilkesi570

5)Ayni ikame ilkesi572

E-MİRASI PAYLAŞMAYI ERTELEYEN SEBEPLER572

1)Mirasçıların mirasın paylaşılmasını erteleme sözleşmesi (Uzatılmış miras ortaklığı sözleşmesi) yapması572

2)Mirasbırakanın paylaştırma kuralı koyması574

3)Mirası paylaşmanın yasa gereği ertelenmesi575

a)Cenin varsa, paylaştırma doğumuna

kadar geciktirilir575

b)Derhal paylaşmanın, terekenin değerini

önemli ölçüde azaltması576

F-MİRASI PAYLAŞMADA HAZIRLIK AŞAMASI577

1)Payların oluşturulması577

2)Payların özgülenmesi578

G-MİRASTA DENKLEŞTİRME580

1)Denkleştirme kavramı580

2)Denkleştirmenin çeşitleri581

3)Denkleştirmenin hukukî niteliği583

4)Denkleştirme borcunun tarafları584

a)Denkleştirme borçlusu (Denkleştirme yükümlüsü)584

aa)Altsoy mirasçılar584

bb)Altsoy dışındaki yasal mirasçılar587

cc)Sağ kalan eş589

aaa)Sağ kalan eş, altsoy karşısında denkleştirme borçlusu olmayıp, sadece denkleştirme alacaklısıdır590

bbb)Sağ kalan eş altsoy karşısında hem denkleştirme borçlusu hem de

denkleştirme alacaklısıdır591

ccc)Sağ kalan eş altsoy karşısında

ne denkleştirme borçlusu ne de

denkleştirme alacaklısıdır591

dd)Vasiyet alacaklısı ve atanmış mirasçılar593

ee)Mirasbırakanın veya mirasçıların alacaklıları593

ff)Evlatlık ve evlilik dışı mirasçılar593

b)Denkleştirmeyi talebe yetkili olanlar

(Denkleştirme alacaklıları)594

5)Denkleştirme ilişkisinin taraflarında aranan

genel şartlar596

a)Denkleştirme borçlusu ile denkleştirme alacaklısının,

her şeyden önce yasal mirasçı olmaları gerekir596

b)Mirasçılık sıfatı kaybedilmemiş olmalıdır596

c)Denkleştirme borçlusu denkleştirmeden

muaf tutulmamış olmalıdır598

6)Denkleştirmeye tabi kazandırmalar598

a)Genel olarak598

aa)Kazandırma karşılıksız olmalıdır599

bb)Kazandırma mirasbırakanın malvarlığından

yapılmış olmalıdır601

cc)Kazandırma mirasbırakanın sağlığında yapılmış olmalıdır603

dd)Kazandırma miras payına mahsuben yapılmış olmalıdır603

b)Altsoy lehine yapılan ve kanunen denkleştirmeye

tâbi olan kazandırmalar604

aa)Çeyiz605

bb)Kuruluş sermayesi606

cc)Malvarlığı devri606

dd)Borçtan kurtarma (ibra)607

ee)Ve benzeri kazandırmalar608

7)Kanunda denkleştirmeden muaf tutulan kazandırmalar610

a)Eğitim ve öğrenim giderleri610

b)Olağan hediyeler615

8)Miras payını aşan kazandırmalar, mirasbırakanın

muafiyet iradesi ispat edilirse, denkleştirmeye

tâbi değildir616

9)Altsoya evlenirken yapılan geleneğe uygun

giderler ile alışılmış ölçüler içinde yapılan

çeyiz giderleri denkleştirmeye tâbi değildir618

10)Denkleştirme borcunun yerine getirilmesi619

a)Denkleştirmenin talep edileceği zaman619

b)Denkleştirmeye tâbi kazandırmanın

değerinin belirlenmesi620

c)Yarar ve zarar ile gelir ve giderlerin durumu622

d)Denkleştirmenin yerine getirilmesi624

aa)Aynen denkleştirme (Realkollation)625

bb)Değer üzerinden denkleştirme

(Mahsuben denkleştirme= Idealkollati)625

H-PAYLAŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ627

1)Paylaşma sözleşmesi627

a)Elden paylaşma627

b)Yazılı paylaşma sözleşmesi629

aa)Genel bilgi629

bb)Paylaşma sözleşmesinin şekli631

cc)Elden paylaşma ile paylaşma sözleşmesi

arasındaki fark631

dd)Paylaşma sözleşmesi kurucu şartlarla

geçerlilik şartlarına aykırı olmamalıdır631

ee)Paylaşma sözleşmesinin irade sakatlığı veya

aşırı yararlanma (gabin) nedeniyle iptali632

ff)Paylaşma sözleşmesinin ihlâli633

gg)Pasifin (borçların) paylaşılması633

2)Mirası paylaşma davası633

a)Genel bilgi633

b)Paylaşma davasının konusu634

c)Hukuki niteliği635

d)Davanın tarafları636

aa)Davacı636

bb)Davalı637

cc)Görevli ve yetkili mahkeme638

dd)Kısmî paylaşma davasının açılıp açılamayacağı konusu638

ee)Zamanaşımı639

ff)Paylaşma davasının hüküm ve sonuçları640

I-MİRASIN PAYLAŞILMASINDAN SONRA

MİRASÇILARIN BİRBİRLERİNE KARŞI VE MİRASBIRAKANIN ALACAKLILARINA KARŞI SORUMLULUKLARI (İÇ İLİŞKİ-DIŞ İLİŞKİ)641

1)Mirasçıların birbirlerine karşı sorumlulukları642

a)Zapttan sorumluluk642

aa)Eşya (maddi mallar) yönünden tekeffül borcu643

aaa)Maddi şartlar644

aaaa)Paylaşma sözleşmesi geçerli olarak kurulmuş olmalıdır644

bbbb)Zapt konusu eşya mirasçıya teslim edilmiş, onun fiili hakimiyetine

girmiş olmalıdır644

cccc)Mirasçı, zapt konusu eşya üzerinde üçüncü kişinin üstün hakkını,

dolayısıyla eşyanın elinden alınma tehlikesini paylaşma sözleşmesi yapıldığı sırada bilmemelidir644

dddd)Üçüncü kişi, zapt konusu eşya üzerindeki üstün hakkını mirasçıya

karşı kullanmış olmalıdır644

eeee)Mirasçıların kusurlu olması

şart değildir645

bbb)Şekli şartlar645

aaaa)Zaptın ihbarı646

bbbb)Zaptın ispatı646

ccc)Hukuki sonuçları647

bb)Alacaklar yönünden sorumluluk649

cc)Zamanaşımı süresi650

b)Ayıptan sorumluluk651

aa)Tanım651

bb)Şartları652

aaa)Maddi şartlar652

aaaa)Mirasçıya özgülenip verilen

mal ayıplı olmalıdır652

bbbb)Mirasçı ayıbı bilmemelidir653

cccc)Mirasçı ayıplı malı kabul etmemiş olmalıdır653

dddd)Ayıp, hasarın mirasçıya geçmesinden önce mevcut olmalıdır654

bbb)Şekli şartlar654

cc)Zamanaşımı süresi656

dd)Hukuki sonuçları656

2)Mirasçılarınmirasbırakanınborçlarından sorumlulukları657

a)Mirasçılar tereke borçlarından sınırsız bir biçimde

bütün malvarlıklarıyla müteselsil olarak

sorumludurlar657

b)Sorumluluk süresi658

c)Borcu ödeyen mirasçının diğer mirasçılara rücuu658

İ- TARIMSAL İŞLETMELERİN DEVRİ659

1)Tarımsal işletmelerin devri659

2)Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’na göre

tarımsal arazilerin devrinin şartları661

a)Terekede tarımsal bir arazi bulunmalıdır661

b)Tarımsal arazi ekonomik bir bütünlük

göstermelidir663

c)Tarımsal arazi yeter gelirli olmalıdır665

d)Tarımsal arazilerin mülkiyeti mirasçıların

ortak kararı ile devredilebilir666

e)Mirasçılar ortak bir karar veremedikleri hallerde,

tarımsal arazilerin mülkiyeti mahkeme kararı ile devredilir669

f)Mahkeme kararına dayanan devirde,

devrin ehil mirasçılara yapılması gerekir671

3)Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’na göre

yan sınai işletmelerin devri672

4)Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa göre

diğer mirasçıların miras paylarının parasal karşılığının ödenmesi673

5)Tarım Reformu Kanunu’na göre tarımsal arazilerin özgülenmesi675






Miras hukuku adlı bu eserin 2. baskısı da, Türk-İsviçre hukukundaki en son bilimsel görüşlerle Federal Mahkeme ve Yargıtay’ın en son emsal içtihatlarını içermektedir. Eserin 2. baskısında Türk Medeni Kanununda eşler arasındaki yasal mal rejimini oluşturan edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi ile mirasın paylaşımı arasındaki ilişki ile uygulamada çok karşılaşılan muris muvazaasına, önemleri nedeniyle yeni eklemeler yapılmıştır.

Eserin bu baskısında ayrıca bu esere yapılacak atıflarda yeni baskılarda değişen “sayfa sistemi” yerine sabit kalan “numara sistemi”ne geçilmiştir

Bu ortak eserde değerli meslektaşım Doç. Dr. İpek Yücer Aktürk, aşağıdaki konuları yazmış bulunmaktadır. Bunlar,

1) Miras hukukunda gaiplik, 2) Vakıf kurma 3) Mirası yerine getirme görevlisi atama tasarrufu, 4) Mirastan feragat, 5) Mirasın reddi, 6) Mirasın tutulan resmi deftere göre kabulü, 7) Resmi tasfiye, 8) Mirasın paylaşılmasından sonra mirasçıların birbirlerine ve mirasbırakanın alacaklılarına karşı sorumluluğu ve 9) Mirasın paylaşımına hakim olan ilkelerin istisnaları’dır.

Eserin 2.baskısının da Türk hukuk çevresine faydalı olmasını diliyorum.

 

Prof. Dr. Fikret EREN                            Ankara, 29 Temmuz 2019

 

Abt, D; Die Ungültigkeitsklage des schweizerischen Erbrechts, unter besonderer Berüccksichtigung von Zuwendungen an Vertrauenspersonen, Dissetation Basel 2002.

Abt/Weibel;Erbrecht, Praxiskommentar, 2.éd. Basel 2011 (PraxK

Acar, Faruk;4721 Sayılı Yeni Türk Medeni Kanunu Kapsamında Eşin Yasal Miras Payının Belirlenmesi, Ankara 2003.

Aeby, Pierre;La donation a cause de mort, Estavayer 1910.

Aerni, Kurt;Die rechtsfolgen bei Vorhandensein von Willensmängeln, Dissertation, Bern 1944.

Aguet, F.;Contribution á l'Etude de Rapport Successoral, Lausanne, 1918.

Akbıyık, Cem; Miras Sebebiyle İstihkak Davası, İstanbul 2003.

    “            “ Karma Bağışlama Kavramı Ve Miras Hukukunda  Yeri, İstanbul 1997.

Akkanat, Halil;Ölümün Özel Hukuk İlişkilerine Etkisi, İstanbul 2004.

Akipek, Jale/Akıntürk, Turgut/Ateş, Derya; Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, II.Cilt, 20.Bası, 2017.

Akipek, Jale/Akıntürk, Turgut/Ateş, Derya; Medeni Hukuk, İstanbul 2017.

Akipek Güral, Jale:Hükümsüzlük Nazariyeleri Karşısında Türk Medeni Kanununun Sistemi, Ankara 1953.

Akipek Güral, Jale:Miras Sebebi İle İstihkak Davasına Kimler Taraf Olabilirler, Ankara Barosu Dergisi 1953, Sayı.5.

Aktürk Yücer, İpek:Satış ve Eser Sözleşmelerinde Gözden Geçirme ve Bildirim Külfetleri, Ankara 2012.

     “                  “ Gaipliğin Miras Hukukundaki Yeri, Yargıtay Dergisi, Cilt:45, Sayı: 3, Temmuz 2018, sh. 633-652.

Antalya, Gökhan;Miras Hukuku, İstanbul 2003.

     “              “  Mirastan Fragat Sözleşmesi , İstanbul 1999.

Antalya, Gökhan/Sağlam, İpek, Miras Hukuku, 3. Baskı, İstanbul 2015.

Aral, Fahrettin:Türk Medeni Hukukunda Mirasın Taksimi Davası, Ankara 1979.

Arbek, Ömer:Miras Hukukunda Ölüme Bağlı İşlemlerde İrade Serbestesi Sınırları ve Müeyyidesi, Ankara 2013.

Arık K. Fikret; Le legs d’assurance-déces d’apres le droit suisse, thése Ambilly 1941.

Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/Ayvaz Taşpınar, Sema/Hanağası, Emel: Medeni Usul Hukuku, 4.Baskı, Ankara 2018.

Avcı, Mehmet Özgür,Mirasın Mahkeme Kararıyla Paylaşılması, İstanbul 2014.

Ayan, Mehmet;Miras Hukuku, 5. Baskı, Konya 2009.

Aydın, Aybay; Miras Hukuku Dersleri, 4. Baskı, İstanvbul 2003.

Aydoğdu, Murat/Kahveci, Nalan: Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri: Sözleşmeler Hukuku, Ankara 2017.

Ayhan/Çağlar;Sigorta Hukuku Ders Kitabı, Cilt II, Ankara 2018.

Ayiter Kudret,Medenî Hukukta Tasarruf Muameleleri, Tez, Ankara, 1953.

Ayiter, Nuşin;Elbirliği Ortaklıkları, Ankara 1961.

Ayiter.Nuşin/Kılıçoğlu, Ahmet; Miras Hukuku, 3. Baskı, Ankara 1993.

Baddeley-CR CC.

Bartholomeyczik Horst:Erbrecht, 2.Bası, München und Berlin 1956.

Başpınar, Veysel;Borç Sözleşmelerinin Kısmi Butlanı, Ankara 1998.

Batz, H.;Herabsetzung von Lebensversicherungsansprüchen im schweiserischen Erbrecht (SJZ 58, s.313-319).

Baudat,E.;L'action en pétition d'hérédité, Lausanne 1964.

Baygın, Cem;Türk Miras Hukukunda Alacaklıların Korunması, Ankara 2005.

Beck, AlexanderGrundriss des Schweizerischen Erbrechts,            2. A., Bern 1976.

Becker, Hermann; Berner Kommentar, Obligationenrecht, I. Abteilung: Allgemeine Bestimmungen, 2.Auflage, Bern 1941; II. Abteilung: Die Einselnen Vertragver haeltnisse, I.Auflage, Bern 1934.

Belgesay, Mustafa Reşat;Türk Kanunu Medenisi Şerhi, üçüncü kitap     (Miras), 4. Baskı, İstanbul 1952.

Berki Ali Himmet;Ölüme Bağlı Tasarrıufların Şartları, Kazai İçtihat Dergisi, I. s: 203 vd. Ankara 1952.

  “      “        “ Vasiyet Ve Ölüme Bağlı tasarruflar, Ankara 1961

  “      “        “ Medeni Kanunda İade ve Tenkis, Mukayeseli Hukuk Dergisi 1957, sa.2 vd.

Berki, Şakir;Borçlar Hukuku, Hususi Hükümler, 2.Baskı, Ankara 1958 (Berki, Hususi Hükümler).

  “         “        Medeni Hukuk, Umumi Esaslar, Şahıs ve Aile Hukuku, Ankara 1961 (Berki, Medeni Hukuk).

  “         “        Miras Hukuku, (Berki, Miras Hukuku) Ankara 1975.

  “         “        Türk Medeni Kanununda Mirasçıların Mesuliyeti, AÜHFD. c.XXV, Sa.3-4, Ankara 1968, sh.107-136.

  “         “        Türk Medeni Kanununda Mirastan Feragat, Prof. Dr. Mahmut Koloğlu’ya 70.nci Yıl Armağanı, Ankara 1975, sh.389-409.

  “         “        Türk Medeni Kanununda Karı Kocanın (eşin) Mirasçılığı (Berki: Eşin mirasçılığı).

Bloch, K.;Die rechtliche Natur der Begünstigung bei der Lebensversicherung und die Herabsetzung von lebensversicvherungsansprücjhen im schweizerischem Erbrecht RSJ 1962 145 vd.

 

Blumenstein, E.;Anfechtungstatbrstaende der neuen Zivilgesetzbuch in ihrer betr. Rechtlichen und prozessualen Bedeutung (ZBJV 1914 (50), s. 233 vd.; 289 vd.).

Bolat Bolatoğlu;Miras Açıldıktan Sonra Mirtas Hakkının Devri Sözleşmesi, İstanbul 1984.

Bornard, A. M.;Les modalités du partage successoral ordinaire, thése Lausanne Montreux 1955.

Bossard, E.;Die Rechtsnatur der Begünstigungsklausel nach schweise rischem Versicherungsvertragsrecht, Dissertation Bern 1940.

Breitschmid/Eitel/Fankhauser/Geiser/Rumo-Jungo, Erbrecht, 2. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2012.

Brückner/Weibel; Die erbrechtlichen Klagen, 2.A., Zürich/Basel/Genf 2006.

Brülmeier, Bent:Die Wirkung beim Ausscheiden einer erbteilsbeanspruchenden Person auf die Berechnung des Pflichteil und verfüg baren Quote, Dissertation, Freiburg 1945.

Brühlmann, W.;Die Stellung des Begünstigten beim Lebensversşcherungsvert rage nach dem neuen schweizerischen Techte (ZSR 1910 (29) s.35-126).

Bucher, Eugen;Schweizerisches OR, Allgemeiner Teil, 2.Auflage, Bern 1988.

Büttiker,Der Erbverzicht nach schweizerischem ZGB, Dissertation Bern 1942.

Buz, Vedat;Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2005.

Cordey, A.;Les droits des créanciers personnels de l’éritier d’aprés le code civil suisse, art.524,578, 609 al. “1. Thése Lausanne 1923.

Cornaz, O.;La conversion des actes juridiques, Thése, Lausanne 1937.

Cottier, J. H.:Le testament olographe en droit suisse, Lausanne 1960.

Crome, K.:System des deutschen bürgerlichen Rechtes, Erbrecht, Tübingen 1912.

Curti-Forrer;Commentaire du code civil suisse, Fransızcaya tercüme eden: Porret, Max-E, Neuchatel 1912.

Çağa, Tahir,Türk-İsviçre Hukukuna Göre Mahfuz Hisseli Mirasçıların Hukuki Vaziyeti, İstanbul 1950.

Çubukgil, R.:Mirasta Adi Iskatın Hukuki Mahiyeti ve Sebepleri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:8, Sayı: 3-4, Yıl:1951, sh. 595-609.

Çubukgil, A. Rıza;L’éxhérédation ordinaire en droit suisse Thése Fribourg 1949.

David; Wandlungen im englishen Zivilrecht (SJZ 25, s.78 vd).

Devres, Karar Tahlili, (İBD 1952 s. 97-101).

Dural Mustafa,Elyazısıoyla Vasiyetname İstanbul 1967.

Druey, Jean Nicolas;Grundriss des Erbrechts, 5. A., Bern 2002.

Dural, Mustafa /Öz, Turgut: Türk Özel Hukuku, Cilt IV, Miras Hukuku, 11. ve 17. Bası, İstanbul 2017.

 “       “            /     “       “       Türk Özel Hukuku, Cilt III, Aile Hukuku, İstan          bul 2018.

Dural Mustafa/Tufan Öğüz;Türk Özel Hukuku Cilt-2-Kişiler Hukuku, İstanbul 2017.

Edis, Seyfullah; Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Ankara 1997.

   “            “ Türk Borçlar Hukukuna Göre Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Ankara 1963.

   “            “ Birlikte Yaşadığı Ailesine Emeğini Veya Gelirlerini Tahsisi Eden Reşit Çocuğun Muhik Tazminat Alacağı (AÜHFD, 1964, sa. 1-4, s.369-419)

Engel, Pierre:Traité des obligations en droit suisse, Dispositions générales du CO, 2.édition Berne 1997 Contrats:

Engeloch,W.;Die Herabsetzunngsklage des schweizerischen Zivilgesetzbuches (art.522-523) Berrne 1920.

Eren, Fikret; Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 23.Bası, Ankara 20018 (Eren, Borçlar Genel).

  “        “ Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, 6. Bası, Ankara 2018 (Eren, Borçlar Özel).

  “        “ Türk Medeni Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası, Ankara 1966 (Eren, İptal).

  “        “ Türk Medeni Hukukunda Tenkis Davası, Ankara 1973 (Eren, Tenkis).

  “        “ Mirasta İade, Adalet Dergisi,Y.54, Sayı:3-4, 1963, sh.340-358, Sayı:5-6, sh. 720-741 (Eren, Mirasta İade).

  “        “ Miras Açıldıktan Sonra Miras Hissesinin Devri Sözleşmesi, Prof. Tahsin Bekir Balta’ya Armağan, Ankara 1974.

“          “ Miras Sebebiyle İstihkak Davası, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, (Cevdet Yavuz’a Armağan Özel Sayısı), Cilt:22, Sayı:3, Yıl:2016, sh. 1045-1061.

“          “Mirasın Paylaşılması, Medeni Kanun’un ve Borçlar Kanunu’nun 90.Yılı Uluslararası Sempozyumu, 1926’dan Günümüze I.Cild, Ankara 2017, sh. 495-523.

  “        “ Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, Ankara 1985.

  “        “ I- Borçlar Kanunu Açısından İnşaat Sözleşmeleri, Batider.

  “        “ II-İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Borçları Ve Bu Borçların Yerine Getirilmemesinin Sonuçları, Batider.

  “        “ Mülkiyet Hukuku, Ankara 2011.

  “        “ Persöhnlichkeitsschutz und Immatarielledr Schaden im türkisch-schweizerischen Juristentag 1989, Zürich 1990.

Eren/Başpınar;Toprak Hukuku, 5. Baskı, Ankara 2017.

Ergüne, Mehmet Serkan:        Vasiyetnamenin Yorumu, İstanbul 2011.

Erkan, Vehbi Umut/Yücer, İpek: Ayırt Etme Gücü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 60 (3), 2011, sh. 485-522.

Erman, Hasan;Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı, İstanbul 1986.

Escher, Arnold;Zürcher Kommentar zu Art 457-536 (Zürich 1959) und (zu Art 537-640) (Zürich 1960).

Esener, Turhan:Hukuki Muamelelerde Tahvil, Ankara 1960.

  “        “ Borçlar Hukuku Sistemimize Göre Akitlerin İnikadında Güven Prensibinin Ehemmiyeti. Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi C. IX, Sayılı 34, Ankara 1952.

Fehr, K.;Der Verzicht auf den Pflichtteil (ZBJV 1942, 78, s.97-116).

Fenkert, Josef;Wesen und Ausübung der Gestakltungsrechte im schweizerischen Privatrecht, Dissertation Bern 1925.

Fişek, Hicri;Nesebin Tashihi (AÜHFD 1951, sa.3-4, s.555-594)

Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 10. A., Zürich 2014.

Gaudeffiroy, P.:L’erreur-Obstacle, Thése, Paris 1924.

Gauthier, J.;Le pacte successoral, thése Lausanne 1955.

Gautschi, E.:Die öffentliche Beurkundung der Verfügungen von Todes wegen, Dissertation, Zürich 1932.

  “            “ Pflichtteilrecht der Nachkommen und Ehegattenbegünstigung, SJZ 18, s.4 vd.

Gençcan, Ömer Uğur: Miras Hukuku, 2. Bası, Ankara 2011.

Göksu-CHK ZGB (Handkommentar zum Schweizer Privartrecht, I), Zürich/ Basel/Genf 2007.

Gönensay-Birsen;Miras Hukuku, İstanbul 1956.

Graham-Siegenthaler-CHK ZGB (Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Volume 1), Zürich-Basel-Genf 2007.

Gross, W.:Die Erbverträge im schweizerischen Zivilgesetzbuch, Dissertation, Zürich 1916.

Gubler, Heinz;Die Ausglerichungpflichtigen Zuwendungen (art. 626 ZGB) Bern 1941.

Guhl, T.;Das Pflichtteilsrecht des Zivilgesetzbuches unter besobderer Berücksdichtigung des bern. Übergangzrechtes (ZBJV 48, s.48, s.197 vd. (Guhl, ZBJV 48).

  “    “ Die Bewertung landwirtschaftlicher Gewerbe für die Berechnung der verfügbareren Quote nach dem Pflichtteilsrecht des ZGB, ZBJV 60, s.49-68, (Guhl, ZBJV 60).

  “    “ Die Rechtsprechung des Bundesgerichtys im Jahre 1945, ZBJV 82, s.441-478, (Guhl, ZBJV 82).

  “    “ Neuere Ansichten in Theorie und Praxis zum schweizerischem Erbrecht, ZBJV 86, s.329-350 (Guhl, ZBJV 86).

  “    “ Sicherung und begünstigung der Ehegatten nach ehelichem Güterrecht und Erbrecht (Festscgrift zum 70. Geburstag von Prf. Dr. Peter Tuor , Zürich 1946, 9 vd.) (Guhl, Festschrift für Tuor).

Guhl, Theo/Koller, Alfred;Das Schweizerische Obligationenrecht, Schultess Verlag 2000.

Guinand//Stettler/Leuba,:Droit des successions 6. Édition, Geneve/       Zürich/Bâle 2005.

Guisan, F.:Recherche théorique de la limite entre le contrat et l’acte à cause de mort, Lausanne 1934.

Gut Marta;Das Ehegattenerbrecht im schweiserischen Zivilgesetzbuch, Dis. Zürich 1922.

Günay, Erhan;Miras El Kitabı, Ankara 2017.

Gürsoy, K.Tahir:Türk Medeni Kanuna göre Mal Vasiyeti, Ankara 1955 (Gürsoy, Mal vasiyeti).

  “              “ Miras Sebebiyle İs­tihkak Davası, Ankara 1958 (Gürsoy, Miras Sebebiyle İstihkak Davası)

  “              “ Ölüme Bağlı Tasarruflarda Şart ve Mükellefiyetler, Ankar Hukuk Fakültesi Der­gisi C. X, Sayı: 1-4, Ankara 1953, sh.457-541 (Gürsoy, şart ve mükellefiyet I).

  “              “ Ölüme Bağlı Tasarruflarda Şart ve Mükellefiyetler, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi C. XI, Sayı: 1-2, Ankara 1953, sh.371-477 (Gürsoy, şart ve mükellefiyet II).

Habib, İ.:Rücu Kaydı İle Yapılan Hibelerin Tenkisi (İçtihat Notu) (İBD 1953, s.162 vd.).

Hagmann, H.;Das eigenhändige Testament im sechweizerischen ZGB, Dissertation Zürich 1918.

Hamamcıoğlu, Gülşah Vardar; Bağışlama Sözleşmesi, Ankara 2016.

Hatemi, Hüseyin;Miras Hukuku, 5. Bası, İstanbul 2004.

Helvacı İlhan;Türk Medeni Kanununa Göre Mirasın Reddi, İstanbul 2002.

Henrici, E.;Erbvertrag und Ehevertrag im ZGB, ZSR 55,   sh.1 vd., sh.131 vd., sh. 249 vd.

Herzer, B.;Erberectliche Auflagen und Bedingungen nach Art.482 ZGB, Dissertation, Zürich 1942.

Herzer,P.;Die Eröfnung von Verfügungen von Todes wegen, Zürich 1976.

Heuberger,Geschichtliche Entwicklung des Pflichtteilsrechts und Darstel lung der Grundsatze desselben im deutschen bürgerlichen Gesetzbuche und im schweizerischen Ziviklgesetzbuch, Dis. Leibzig 1912.

Hirz, A.;Das Vermaehtniss im schweizerischen Zivilgesetzbuch Dis. Zürich 1937.

Hoffmann, Egon:Das gemeinschaftliche Testament und das schweizerische Zivilgesetzbuch, Schwarzenbach 1944.

Honsell, Heinrich;Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 2006.

Hrubesch-Millauer-CHK ZGB (Schweizerisches Handkommentar zunm ZGB).

Hrubesch-Millauer,Der Erbvertrag, Bindung und Sicherung des (Letzten) Willens des Erblasser, Zürich 2008.

Huber, E.;Erläuterungen zum Vorentwurf des Eidgenössichen Justiz und Polizeidepartements, Bern 1902 (Huber, Erläuterungen).

Huber, Franz:Begünstigung und Verfügungen von Todes wegen über Versicherungsansprüche, Dis. Frieburg 1963.

Huggler P.;Die Erbunwürdigkeit im schweiserischen Recht, Zürich 1952.

Hux, T.;Die Anwendbarkeit des Auftragsrecht auf die Willens vollstreckungg, die Erbschaftsverwaltung, die Erbschaftsliquidation und die Erbenvertretung, Dis. Zürich 1985.

Ickowiczch M.;De l’exhérédation en droit suisse, thése Geneve 1930.

İmobersteg, H.;Das Datum im eigenhaendigen Testament, Dissertation, Bern 1956.

İmre, Zahit;Türk Miras Hukuku, Cilt I, İstanbul 1960, Cilt II, İstanbul 1965.

İmre/Erman;Miras Hukuku, 13. Bası, İstanbul 2017.

İnan/Ertaş/Albaş,İnan Türk Medeni Hukuku, Miras Hukuku,         9. Baskı, Ankara 2015.

İşgüzar Hasan;Yeni Türk Medeni Kanununa Göre Miras Hukuku Hükümlerine Göre Yenilikler ve Değişiklikler, Ankara 2003.

Jakob;Kurzkommentar zum Zivilgesetzbuch,

Büchler, A. /Jakob, D. (Hrsg.), 2. Auflage, Basel 2017 (Jakob-KUKO ZGB).

Jost, Arthur;Der Erbteilungsprozes im schweizerischen Recht, Bern 1960.

Keller/Schöbi;Allgemeine Lehren des Vertragsrechts, Bd.1, Schweizerisches Sculdrecht, 1988.

Kılıç, Mehmet;AB’ne Uyum Sürecinde Türk Tarım Hukukunda Son Gelişmeler, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya 2006.

Kılıçoğlu Ahmet;Miras Taksim Sözleşmesi, Ankara 1989.

Kılıçoğlu, Ahmet;Miras Hukuku, 9. Bası, Ankara 2018.

    “                “  Medeni Kanununumuzun Aile-Miras-Eşya Hukukuna Getirdiği Yenilikler, Ankara 2003.

Kipp-Coing; Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, Erbrecht, Tübingen, 1955.

Klang, H.;Kommentar zum Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch, Dritter Band, 2. A., Wen 1952.

Klang/Weiss; Kommentar zum allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, 3.Band, 2. Auflage, Wien 1952.

Klein, M.;Das gemeinschaftliche Testament, Bernq 2015.

Knapp, Charles;Les clauses conventionelles et les clauses unilaterales des pactes successoraux, zum schweizerischen Erbrecht.

 Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Peter Tuor-BK ZGB Zürich 1946.

Koca Çörtoğlu, Sema/Aktürk Yücer, İpek:

Yabancı Unsurlu Miras İlişkilerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Mirasın Reddine Uygulanacak Hukuk, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, Yıl: 2018, sh.11-32.

Kocaağa, Köksal;Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Anklara 2006.

Kocayusufpaşaoğlu, Necip:Güven Nazariyesi Karşısında Borç Sözleşmelerinde Hata, İstanbul 1968 (Kocayusufpaşaoğlu, Hata).

   ”                             “ Mirasta İade Mefhumu ve Murisin İadeye Tabi Kazandırmalar, 1960 (Kocayusufpaşaoğlu, Mirasta İade).

   ”                             “ Miras Hukuku, 3. Bası, İstanbul 1987.

Kohler, U. E.;Die Abtretung angefallener Erbanteile (art.635 ZGB) Zürich 1976.

König, W.: Schweizerisches Privatversichererungsrecht, Bern 1951.

Köprülü, Bülent;Miras Hukuku Dersleri, 2. Bası İstanbul 1985.

Krayenbühl, J.:Etude sur le legs, précédée sue apercu sur l’institution d’heritier, la substutition fidéicommisaire et la charge d’apres le code çivil suisse, thése Lausanne 1916.

Kuoni, A.;Das schweizerishe Erbrecht, Coire 1911.

Kupper, G.;Ausgleichung und Herabsetzung im ZGB, RSJ 1951 340 vd.

Kurşat, Zekeriya;Terekenin Korunması Önlemleri,İstanbul 2010.

Lange,H.:Lehrbuch des Erbrechts, München und Berlin 1962.

Le Fort, J.;Quotite disponible et réservé dans le code civil suisse, Thése, Geneve 1917.

Leuch,Erbschaftsklage und Einrede des Sondertitels zum Besitze, RSJ 35 (1939).

Leuba, Paul, T.;Du regime successoral en droit français et en droit suisse, Paris, 1924.

L’Huillier, Laurent;La Notion du droit formateuer en droit privé suisse, thése, Geneve 1947.

Löffler, Felix;Der Anspruch aus gemischter Lebennsversicjherung in der güterrechtlichen Auseinandersetzung bei gesetzlicher Erbfolge, Begünstigung und bei Übertragung durch Ver fügung von Todes wegen (SJZ 48, s.133-138).

Luthy, J.;Les cessions de parts héréditaires, Lausanne 1955.

Maissen, S.;Der Schenkungsvertrag im schweizerischen Recht, Fribourg 1996.

Mazeaud H. L./Mazeaud, J.:Leçon de droit çivil, 4.tome, Paris 1963.

Meier, E.;Der gute und böse Glaube im Erbrecht des schweizerischen Zivilgesetzbuches, Dissertation, Zürich 1924.

Meyer H.;Die Begünstigung in der Lebensvresicherung, (SJZ 53, s.17-24).

Moser F., Gerhard;Die Ausgleichung gemischter Schenkungen nach schweizeischem Erbrecht. Dis. Bern 1963.

Moser Walter;Uber die Abgrenzung der Rechtsgeschaefte von Todes wegen von den Rechtsgeschaeften unter Lebenden, Dis. Bern, 1926.

Müller, G.;Die Ungültigkeitsklage bei den Verfügungen von Todes wegen, Dissertation, Zürich 1929.

Müller, J. A.: Das Verhaeltnis von Ausgleichung und Herabsetzung im schweizerischen Erbrecht, Bern 1949.

Müller-Chen, Markus;Obligationenrecht, Besonderer Teil, Zürich 2017.

Nobs, Edith;Die Grenzen der Verfügungsfreiheit des Erblassers nach ZGB. Dis., Bern 1948.

Oftinger, Karl;Die Bedingungen hinsichtlich der Eheschliessung des Bedachten in einer Verfügung von Todes wegen, ZBJV 1935, Band. 71.

Oğuzman, Kemal/ Seliçi, Özer/Oktay-Özdemir, Saibe: Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), İstanbul 2016.

Oğuzman, Kemal;Miras Hukuku, 6. Bası, İstanbul 1995.

Oğuzman, Kemal /Öz, Turgut;Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt I, Cilt 2, İstanbul 2018.

Oğuzoğlu, H.Cahit.:Medeni Hukuk, Şahsın Hukuku, Aile Hukuku,     5. Baskı,

    “            “    ” Ankara 1963 (Oğuzoğlu, Medeni Hukuk).

    “            “    ” Miras Hukuku Ders Notları, Ankara 1965-1966 (Oğuzoğlu, Miras Hukuku).

Olgaç, Senai;Bağışlama, İstanbul 1966 (Olgaç, Bağışlama).

Oser-Shönenberger; Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band V.Das Obligationenrecht I und II. Handband, 2. Auflage, Zürich 1929 und 1936.

Öğüz, Tufan;Ölüme Bağlı Bağışlama ve Bu Bağışlamaya Uygulanacak Hükümler, Halit Kemal Elbir’e Armağan İstanbul 1996, sh.386 vd.

Önen Ergun; İnşai Dava, Ankara 1981.

Oswald, A.;Die Auskunftpflicht im Erbgang, Dissertation Zürich 1976.

Özakman, Cumhur;Miras Payının Devrine İlişkin Sözleşmekler,

OzanemreYayla, H.,Tolunay;Mirasın Paylaşılması, Ankara 2011.

Özmen İhsan;Veraset Belgeleri ve Füru ile İçtima Eden Birden Fazla Eşlerin Mirasçılığı Ve Miras Hisseleri (AD 1963, s.1196-1211).

Özay, O. L.:Tarım İşletmelerinin ve Arazilerinin Miras Yoluyla İntikali, Ankara 2015.

Özsunay Ergun,Mirtas Hukuku, İstanbul 1971.

Öztan, Bilge;Miras Hukuku, 6. Bası, Ankara 2014.

Öztrak, İlhan;Miras Hukuku, Ankara 1968.

     “       “ La revocation des pactes successorux en droit suisse, thése Lausanne 1957.

     “       “ Tek Taraflı Ölüme Bağlı Tasarruflardan Rücu ve Vasiyetnamenin Ziyaı Ankara 1964.

Özuğur, Ali İhsan;Türk Medeni Kanunundan Önce ve Sonra Miras Hukuku, C.1-2, 4. Baskı, Ankara 2015.

Paschoud, J.F.;Litiges entre héritiers et action en partage. Droit civile et procédure vaudoise, Thése, Lausanne 1957.

Peter, Adolf:Die Urteilsfâhigkeit, ihre Voraussetzungen, Beschränkun gen und ihre Stellung im Zivil - und Prozessrecht, Dissertation, Zürich, 1940.

Picenoni, V.İ;Die Auslegung von Testament und Erbvertrag, Zürich 1955.

Piotet, Paul;Note sur trois points relatifs rapports successoraux (JdT 1959 I sh.139-145) (Piotet, Rapports successoraux).

   “         “ Reduction et rapport des liberalitées portan sur une assurance-vie (SJZ 1960 (56) sh.149 vd.; sh.170 vd. 1961 (57) sh.33 vd.) (Piotet, SJZ 56-57).

   “         “ Le conjoint survivant et le rapport successoral selon l’art 626 Al. 2 CC (ZSR 83, sh.15-40)     (Piotet, Le conjoint survivant).

   “         “ Droit successoral, in Traité de droit privé suisse,tome. IV, Bâle 1975.

   “         “ Das Erbrecht, Schweizerisches Privatrecht, Band IV, 1. Halbband (s.1-519) Basel 1978,         2. Halbbabd (s.520-1072) Basel 1981, (Pioet, SPR)

   “         “ Précis de droit successoral (Précis); 2. édition, Berne 1988.

   “         “ JdT. 1960, sh. 202 vd.

Piotet, Denis;Les inefficacités des dispositions a cause de mort en droit suisse , in: Quelques actions en annulation , Neuchatel 2007 , 51 vd.

Planiol, M./Ripert,C.;Traité élémentaire de droit civil, Paris 1946.

     “        “     “        “ Traité Pratique de droit civil français, Cilt V. Donations et testaments, 2.bası, Paris 1957.

Raschein, Rolf;Die Ungültigkeit der Verfügungen von Todes wegen, Dissertation, Bern 1954.

Ratery, Jean; La preuve en matiere de testament olographe, thése, Paris 1933.

Reichlin, Paul;Grundsätze der Testamentsauslegung, Dissertation, K. Oberholzers Erben 1926.

Riemer, Nichtige (unwirksame) testamenteund Erbvertraege , in: FS Keller, Zürich 1989, 245 vd.

Roelli, H.-Jaeger, C.:Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 3.Band, Bern 1933.

Roguin, Ernst;Traité de droit civil comparé, Les successions, IV, V.Paris 1912.

Rösli, Arnold;Herabsetzungsklage unfd Ausgleichung im schweizerischemn Zivilgesetzbuch) (Art. 522-533 und 626-633) Universitaetsverlag Zürich 1935.

Rossel/Mentha;Manuel de Droit Civil Suisse, Tome, I-II;             2. édition, Lau

Roulier, Albert;Die gemischte Schenkung nach schweizerischem Recht unter besonderer Bertücksichtigung des Erbrechts, Hallwag A.g., Bern 1933.

Ruhi, Canan/Ruhi, A.Cemal;Muris Muvazaası, 2. Baskı, Ankara 2017.

Ruhi, Canan/Ruhi, A.Cemal;Mirasçılık Belgesi, 2. Baskı, Ankara 2017.

Rumo-Jungo, Alexandra;Tafeln und Faelle zum Erbrecht , 3. A. Zürich 2010.

Sapanoğlu, Süleyman,Miras Paylaşma ve Miras Payının Devri Sözleşmeleri, Ankara 2011.

Sarı, Suat;Uygulamalı Miras Hukuku, 2.Bası, İstanbul 2015.

Saymen, Ferit Hakkı;Miras Hukuku Dersleri, İstanbul 1938.

Saymen./Elbir; Türk Borçlar Hukuku, Umumi Hükümler I ve II.Cilt, İstanbul 1958.

      “        “  Türk Medeni Hukuku, Cilt III, (Aile Hukuku) İstanbul 1957.

Schiller, K.,Wertveraenderungen im Nachlass, thése Zürich 1972.

Schönle, Herbert/Higi, Peter:ZK OR: Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Kauf und Tauch, Zürich 2005.

Schreiber, Alfred;L’éxecution testamentaire en droit suisse, Lausanne 1940.

Schucan,Die Erbschaftsklage des schweiscrischen Zivilgesetzbuches, Zürich 1943.

Schwaller, Die Unwirksamkeit des eigenhawendigen Testaments, Freiburg İ Ü 1981.

Schwarz, A.:Borçlar Hukuku Dersleri, Cilt I, İstanbul 1948.

Schwendener, Ulrich;Die Ausgleichungspflicht der Nachkommen unter sich und in Konkurrenz mit dem überlenden Ehegatten, Buchdrucckerei E. Rohner, Zürich 1959.

Serozan, Rona;Sağlararası İşlem Yoluyla Ölüme Bağlu Kazandırma, İstanbul 1979.

Serozan/Engin, Miras Hukuku, 5. Baskı, Ankara 2018.

Sert Sütçü, Selin;Miras Bırakanın Muvazaalı Hukuki İşlemleri Ve Sonuçları, Ankara 2018.

Simonius, A.:Du Principe de la confiance et des dérogations qu’il subit dans le droit suisse, Sem. Jud. 1949, sh. 506. vd.

Speckert, T.;Unterschied zwischen Testament und Erbvertrag, Zürich 1951.

Stadtler;Die Enterbung im schweiserischen Zivilgesetzbuch, Ulster 1910.

Staudinger;Kommentar zum bürgerlichen Gesetzbuch, V.Band, Erbrecht, I.Teil, 11.Auflage, Einleitung und Erläâuterung zu § 1922 von G.Boehmer; Berlin 1954; 2. Teil, 10/11. Auflage, Erläuterungen zu § 2303-2352 von M.Ferid, Berlin 1960.

Steinauer, Paul-Henri:Le Droit successions, 2. édition, Berne 2015.

Steiner, Johann:Das Erfordernis des richerterlichen Urteils für die Ungültigerklaerung oder Herabsetzung von Verfügungen von Todes wegen, Dissertation, Freiburg 1945.

Stoudmann, Eric;L’avancement d’hoirie et sa Réduction , Lausanne 1962.

Sungurbey, İsmet;Mirasbırakanın Muvazaasu Durumuna İlişkin Yargıtay’ın 1.4.1974 gün ve sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı Değiştirilemez. Yasa 1989, s.6, 749 vd.

Suter, A.;Die Nacherbschaft nach dem schweizerischen Zivilgesetzentwurfe,thése Friourg 1908.

Şener, Esat:Eski ve Yeni Miras Hukuku, Cilt I, II , Ankara 1981.

   “         “    ;Vasiyet Hukuku, Ankara 1995.

Tandoğan, Haluk:Borçlar Hukuku, Hususi Hükümler, Ankara 1966.

Tandoğan, Halûk;Miras Sebebiyle İstihkak Davası, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt.12, 1955, Sayı. 1-2.

Tekinay, S. Sulhi:Türk Aile Hukuku, İstanbul 1966.

Tunçomağ, Kenan:Ölünceye Kadar Bakma Akdi, Ankara 1959 (Tunçomağ, Ölünceye Kadar Bakma Akdi).

Tongsir, F.B.:Bağışlama, İHFM, Cilt XVIII, Sayı 3-4, sh. 902 vd., 1953.

Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo;Schweizerisches Zivilgesetzbuch; 12. A., Zürich-Basel-Genf 2002.

Tuor, Peter;Herabsetzung und Ausgleichung, ZBJV Band 61, 1925, sh.1-20.

Tuor, Peter;Berner Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band III. Das Erbrecht, erste Abteitung, 2. Aufl. Bern, 1952.

Tuor/Picenoni, Berner Kommentar zum ZGB, Band III, Das Erbrecht,             2. Abteilung: Der Erbgang (Art.537-640) 2. A. Bern 1964.

Turan Başara Gamze;Miras Hukukunda Denkleştireme, Ankara 2013.

Velidedeoğlu, H.V.:Türk Medeni Hukuku Cilt II, Aile Hukuku, İstanbul 1965.

Vital, H.L.:Die Verfügungsfreiheit des Erblassers nach dem sechweizerischen Zivilgesetzbuch, Dissertation, Bern 1915.

Von Büren,Bruno: Verjährung und Verwirkung im Zivilrecht, SJZ. 45, sh.374.

Von Tuhr, Andreas/Peter, Hans: Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, I.Cilt, 3.Bası, Schultess 1979.

Von Tuhr, Andreas –Siegwart: Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, I. ve II Cilt, 2. Bası, Zürich 1942-1944.

Vonrufs, Heinz:Der massgebende Zeitpunkt für die Bewertung der Erbschaftsgegenstände bei Pflichtteilsberechnung, Ausgleichung und Teilung, Zürich 1952.

Vuilleumier:La rémunération de l’enfant majeur qui travaille pour ses parents ou les aides de ses revenus, Lausanne 1944.

Wegmann, Rudolf:Die Beschränkungen der subjektiven Rechts des Erben durch Gläubiger, Miterben und Ehegatten nach dem Recht des schweizerischen Zivilgesetzbuches, Dissertation, Zug 1937.

Weil, E.;Konversion von rechtsgeschaeften, Dissertation Zürich 1934.

Weimar, Peter; Berner Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, 3. Auflage, Band III/ 1, Das Erbrecht,Art.457-480, Bern 2000

Welti, Max; Willensmangel bei den Verfügungen von Todes wegen, Dissertation, Bern, 1928

Widmer, Pierre; Grundfragen der erbrechtlichen Ausgleichung, Bern 1971.

Wolf, Stephan; Wolf-BK ZGB Art.602-619 (Kommentar zum schweizerischem Privatrecht Bern 2014.

Wolf/Eggel;Wolf/Eggel-BK ZGB Art.606; 612-619 (Kommentar zum schweizerischem Privatrecht Bern 2014.

Wolfer, von Hans; Die Ausgleichung der Erben nach dem schweizerischen Zivilgesetzbuch, Maannedorf 1910.

Wolf/Genna, Erbrecht, SPR IV/1 2012.

Yavuz, Cevdet/Acar, Faruk/Özen, Burak: Borçlar Hukuku Dersleri, Özel Borç İlişkileri, İstanbul 2018.

Yung, W.: La liberté de disposer et la dévolution lélage (Annales de la Faculté de Droit d’İstanbul, tome XI, Nos.16-17, 1961, sh.206 vd.)

Zevkliler, Aydın/Gökyayla, Emre: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara 2018.

Zeytin, Zafer: Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi, Ankara 2008.

 

1.                                   II-İSVİÇRE HUKUKUNDA BİRDEN ÇOK YAZAR TARAFINDAN YAZILMIŞ OLAN KOMMENTARLAR

I-BASLER KOMMENTAR  ZUM ZIVILGESETZBUCH

Hrsg:Honsell/Vogt/Geister, 5. AUFLAGE, Basel 2015

II-BERNER KOMMENTAR ZUM SCHWEIZERISCHEN  ZIVILGESETZBUCH, Hrsg:Hausheer/Walter, Bern 2014 verschiedene Auflagen

III-COMMENTAIRE ROMAND, CODE CIVIL I, Éditeurs: Pichonnaz/Foȅx, Bâle 2010

IV-HAND KOMMENTAR ZUM SCHWEIZER PRIVATRECHT (CHK)

Hrsg: Breitschmid/Jungo, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2016

V-KURZKOMMENTAR ZGB, Hrsg:Büchler/Jakob, Basel 2012.

VI-OREL FUSSLI KOMMENTAR (OFK) , (ZGB KOMMENTAR)

Hrsg: Kostkiewicz/Wolf/Amstutz/Fankhauser , 3. ü. Auflage, Zürich 2016

VII-PRAXİSKOMMENTAR ERBRECHT, Hrsg:Abt/weibel, 3.Auflage, Basel 2015.

VIII-ZÜRCHER KOMMENTAR ZUM SCHWEIZERISCHEN ZIVILGESETZBUCH, Hrsg:Schmid Jörg, verschiedene Auflagen.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar