Mücbir Sebep Nedeniyle Borcun İfa Edilememesi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Hale ŞAHİN
ISBN: 9786050505764
216,75 TL 255,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hale ŞAHİN
Baskı Tarihi 2020/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Mücbir Sebep Nedeniyle Borcun İfa Edilememesi

Hale ŞAHİN

2020/05 1. Baskı, 165 Sayfa

ISBN 978-605-05-0576-4

ÖNSÖZ

Borçlar Hukukunun önemli hukuki kurumlarından biri olan mücbir se- bep, Türk hukuk doktrininde uzun zamandır ele alınmamış ve derinleme- sine incelenmemiştir. Oysa, özel hukukta temel kavramlar büyük öneme sahiptir. Bu çalışma ile hukuk doktrinine bir katkı verilmek istenmiştir.

Uygulamada son zamanlarda bazı farklı uygulamalar gözlemlenmek- tedir. Örneğin, borçlunun temerrüdünün hüküm ve sonuçlarından kurtul- mak amacıyla mücbir sebep hükümlerine başvurulmaktadır. Diğer yandan, mücbir sebebin geçici olduğu hâllerin borcun ifasına etkisi büyük önem arz etmektedir. Keza, karşılaştırmalı hukuktaki güncel gelişmeler sonu- cu haricilik unsurunun mücbir sebebin bir unsuru olarak nitelendirilmesi meselesi bu hukuki kurumun yeniden incelenmesini zorunlu kılmıştır. Bu itibarla, “Mücbir Sebep Nedeniyle Borcun İfa Edilememesi”nin inceleme konusu yapılması isabetli bir tercih olmuştur.

Yazar bu çalışmasında, diğer ülke hukuklarındaki güncel gelişmeleri dikkate alarak yerli ve yabancı yayınları titizlikle taramış, konuyu bilimsel yöntemlere uyarak doktrin ve yargı kararları ışığında incelemiştir. Böy- lece hukuki kurumun dikkatten kaçan yönleri ortaya konularak Türk hu- kukunda doğurduğu hüküm ve sonuçlar bir bütün oluşturacak şekilde ele alınmıştır. Bu çalışmayı yönetmek ve benzer hukukî kurumlar arasındaki ilişkiyi tespit etmek benim için de bilimsel bir deneyim olmuştur.

Hale Şahin’in bu çalışmasının Türk Borçlar Hukukuna sağlayacağı bi- limsel katkı kadar uygulamaya da yardımcı olacağı düşüncesindeyim. Bu başarılı çalışmasından dolayı kendisini tebrik eder, bilimsel katkılarının devamını dilerim.

Prof. Dr. Hasan AYRANCI

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER5
KISALTMALAR11
KAYNAKÇA13
§1. KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI39
I. KONUNUN TAKDİMİ39
II. KONUNUN ÖNEMİ43
A. Mücbir Sebebin Uygulama Alanı43
B. Borcun İfa Edilememesi: Borcun İfa Edilmemesi ve
İfa Engeli Kavramları44
III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI48

BİRİNCİ BÖLÜM
MÜCBİR SEBEP KAVRAMI, TARİHÎ GELİŞİMİ, BENZER HUKUKÎ KURUMLARDAN AYIRT EDİLMESİ VE MÜCBİR SEBEBİN UNSURLARI

§2. MÜCBİR SEBEP KAVRAMI VE MÜCBİR SEBEBİN
TARİHÎ GELİŞİMİ51
I. KAVRAM51
II. TARİHÎ GELİŞİMİ52
A. Genel Olarak52
B. Roma Hukukunda53
C. Pandekt Hukukunda ve Modern Hukukta58
1. Genel Olarak58
2. Sübjektif Teori58
3. Objektif Teori61
§3. MÜCBİR SEBEBE İLİŞKİN HUKUKÎ DÜZENLEMELER64
I. TÜRK HUKUKUNDA64
 
A. Genel Olarak64
B. Türk Borçlar Kanunu’nda65
C. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda67
D. Türk Petrol Kanunu’nda67
II. MİLLETLERARASI HUKUKU YEKNESAKLAŞTIRMAYA İLİŞKİN METİNLERDE68
A. Genel Olarak68
B. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması’nda (CISG)70
C. UNIDROIT İlkeleri'nde (PICC), Avrupa Sözleşme Hukuku İlkeleri'nde (PECL) ve Avrupa Özel Hukukunun İlkeleri, Tanımları ve Model Kuralları Ortak Referans Noktalarına İlişkin Taslak'ta (DCFR)72
§4. MÜCBİR SEBEBİN BEKLENMEYEN HÂLDEN VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ BENZER HUKUKÎ KURUMLARDAN AYIRT EDİLMESİ73
I. GENEL OLARAK73
II. BEKLENMEYEN HÂLDEN AYIRT EDİLMESİ76
III. ALMAN HUKUKUNDAKİ İŞLEM TEMELİNİN
ÇÖKMESİ TEORİSİNDEN AYIRT EDİLMESİ80
IV. FRANSIZ HUKUKUNDAKİ EMPREVİZYON
TEORİSİNDEN AYIRT EDİLMESİ86
V. COMMON LAW’DAKİ FRUSTRATION TEORİSİNDEN AYIRT EDİLMESİ89
§5. MÜCBİR SEBEBİN UNSURLARI93
I. OLAY93
II. HARİCÎLİK96
III. KAÇINILMAZLIK VE ÖNGÖRÜLEMEZLİK99
A. Kaçınılmazlık99
B. Öngörülemezlik101
 
IV. BORCUN İHLÂLİ: BORCUN İFASININ İMKÂNSIZLAŞMASI . 103 A. Genel Olarak103
B. Mücbir Sebep Nedeniyle Borcun İfasının Kısmî Olarak İmkânsızlaşması106
C. Mücbir Sebep Nedeniyle Borcun İfasının Sürekli Olarak İmkânsızlaşması109
D. Mücbir Sebep Nedeniyle Borcun İfasının Geçici Olarak İmkânsızlaşması109
1. Genel Olarak109
2. Geçici İmkânsızlığın Sürekli İmkânsızlık Olarak Kabul Edildiği Hâller110
a. Genel Olarak110
b. Mutlak Kesin Vadeli İşlemler111
c. Sürekli Borç İlişkileri111
d. Sözleşme ile İzlenen Nesnel Amacın Ortadan Kalkması veya İmkânsızlığın Ne Zaman Sona Ereceğinin Belirsiz Olması113
V. MÜCBİR SEBEP İLE BORCUN İFA EDİLEMEMESİ ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞININ BULUNMASI114
VI. DEĞERLENDİRME115

İKİNCİ BÖLÜM
MÜCBİR SEBEBİN HÜKÜM VE SONUÇLARI

§6. MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE BORCUN İFASININ
SÜREKLİ OLARAK İMKÂNSIZLAŞMASI117
I. GENEL OLARAK117
II. İMKÂNSIZLIĞIN TEMERRÜDE ETKİSİ119
III. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE ZARARIN ARTMAMASI İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ120
IV. MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE İFASI İMKÂNSIZ HÂLE GELEN EDİMİN DURUMU122
 
A. Aynen İfa Yükümlülüğünün Sona Ermesi122
1. Genel Olarak122
2. Yan Hakların Durumu123
3. İfanın Sonradan Mümkün Hâle Gelmesinin Aynen İfa Yükümlülüğüne Etkisi124
B. İkame Değerin Durumu125
1. Genel Olarak125
2. İkame Değerin Unsurları127
a. Edimin Sözleşme Kurulduktan Sonra İmkânsızlaşması127
b. Edimin İmkânsızlaşmasına Neden Olan Olay ile İkame Değer Arasında Ekonomik Bir İlliyet Bağının
Bulunması127
c. İkame Değerin İmkânsızlaşan Edim Yerine Elde
Edilmiş Olması128
d. İmkânsızlaşan Edimin Maddî Bir Şey Olması129
3. İkame Değerin Sonuçları129
a. Genel Olarak129
b. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde130
c. Sınırlı Çeşit Borçlarında132
d. Zamanaşımı132
V. KARŞILIKLI BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE İMKÂNSIZLIĞIN SONUÇLARI132
A. Alacaklının Karşı Edim Yükümlülüğünün Sona Ermesi132
1. Genel Olarak132
2. Edimlerin İadesi133
a. Genel Olarak133
b. İade Borcunun Hukukî Dayanağı134
c. İade Borcunun Kapsamı ve İade Borcuna İlişkin Zamanaşımı Süresi136
aa. İade Borcunun Kapsamı136
bb. İade Borcuna İlişkin Zamanaşımı Süresi138
 
B. Alacaklının Karşı Edimi İfa Yükümlülüğünün Sona Ermesinin İstisnaları138
1. Genel Olarak138
2. Sözleşmeden Kaynaklanan İstisnalar139
3. Kanundan Kaynaklanan İstisnalar139
a. Satış Sözleşmesinde140
b. Hizmet Sözleşmesinde141
c. Eser Sözleşmesinde141
d. Yayım Sözleşmesinde143
e. Adi Ortaklık Sözleşmesinde144
VI. İMKÂNSIZLIĞIN BAZI ÖZEL DURUMLAR
BAKIMINDAN SONUÇLARI144
A. Kısmî İmkânsızlıkta144
1. Genel Olarak144
2. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde145
3. Sınırlı Çeşit Borcunda Birden Çok Alacaklının
Tatmininin Mümkün Olmaması147
B. Seçimlik Borçta148
C. Seçimlik Yetkide151
§7. MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE BORCUN İFASININ GEÇİCİ OLARAK İMKÂNSIZLAŞMASI151
I. GENEL OLARAK151
II. GEÇİCİ İMKÂNSIZLIĞIN HÜKÜM VE SONUÇLARI152
A. Genel Olarak152
B. Geçici İmkânsızlıkta Kusursuz Temerrüdün Hüküm ve Sonuçları152
1. Aynen İfa Talebi152
2. Para Borçlarında Temerrüt Faizi Ödeme Yükümlülüğü154
3. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Sözleşmeden Dönme Hakkı155
 
C. Geçici İmkânsızlığın Sürekli İmkânsızlık Sonucu Doğurmasının Hüküm ve Sonuçları156
D. Geçici İmkânsızlığın Sona Ermesi157
III. İFA ZAMANINI UZATMA SÖZLEŞMESİ İLE SÜRE UZATIMI VERİLMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI158
SONUÇ162

Kitaplar ve Makaleler

ABİK, Yıldız : “Normun Koruma Amacı Teorisi”, AÜHFD, C. LIX, S. 3, s. 345-448.

ACAR, Hakan : “Uluslararası Sözleşme Hukukunda Mücbir Sebep (Force Majeure) Kavramı ve Hukuki Sonuçları”, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, S. 45-46, s. 7-23 (Kısaltılmışı: Acar, Mücbir Sebep).

………………. : “UNIDROIT ve Avrupa Borçlar Hukuku Prensipleri Işığında Aşırı İfa Güçlüğü”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XII, S. 1-2, s. 111-135 (Kısaltılmışı: Acar, Aşırı İfa Güçlüğü). 

AKINCI, Şahin : Borçlar Hukuku Bilgisi (Genel Hükümler), 11. Baskı, Konya 2019.

AKINTÜRK, Turgut : Satım Akdinde Hasarın İntikali, Ankara 1966.

AKKANAT, Halil : “İfada Gecikme ve Borçlu Temerrüdü”, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 1-49.

AKMAN, Sermet : “Karşılaştırmalı Olarak Alman ve İsviçre-Türk Hukuklarında Yüksek Oranlı Enflâsyonun Para Borçlarına Etkisi ve Bu Konudaki Yargısal Kararlar”, İBD, C. LXIII, S. 10-11-12, s. 624-636.

AKSOY, Hüseyin Can : Impossibility in Modern Private Law a Comperative Study of German, Swiss and Turkish Laws and the Unification Instruments of Private Law, Switzerland 2014.

AKYAZAN, Sıtkı : “Taahhüt Sözleşmelerinde Görülen Götürü Bedel, Sabit Fiyat, Mücbir Sebepler, Önceden Tahmin Edilmeyen Haller ve Bunlardan Peşinen Feragat Hükümleri Üzerinde Bir İnceleme”, BATİDER, C. VII, S. 2, s. 291-310.

AKYOL, Şener : Borçlar Hukuku Genel Hükümler I, İstanbul 1995.

ALESSI, Dario : “The Distinction Between Obligations de Résultat and Obligations de Moyens and the Enforceability of Promises”, European Review of Private Law, Vol. XIII, I. 5, pp. 657-692.

ALTAŞ, Hüseyin : Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık (BK. m. 117) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 1991 (Kısaltılmışı: Altaş, İmkânsızlık).

………………….. : Eserin Tesliminden Önce Telef Olması (BK. mad. 368), Ankara 2002 (Kısaltılmışı: Altaş, Eserin Telef Olması).

ALTINOK ORMANCI, 

PINAR : Sürekli Borç İlişkilerinin Haklı Sebeple Feshi, İstanbul 2011.

ALTUNKAYA, Mehmet : Edimin Başlangıçtaki İmkânsızlığı, Ankara 2005.

AMBROSE, Clare : “Force Majeure in International Contracts-The English Law Perspective”, Business Law International, Y. 2003, I. 3, pp. 234-240.

ANTALYA, Gökhan O. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. V/1, 2, 2. Baskı, Ankara 2019 (Kısaltılmışı: Antalya, C. V/1, 2).

………………………… : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. V/1, 3, 2. Baskı, Ankara 2019 (Kısaltılmışı: Antalya, C. V/1, 3).

ARAL, Fahrettin : Türk Borçlar Hukukunda Kötü İfa, Ankara 2011. 

ARAL, Fahrettin/ 

AYRANCI, Hasan : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 12. Baskı, Ankara 2019.

ARAT, Ayşe : Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması, Ankara 2006.

ARSEBÜK, Esat : Türk Kanunları Bakımından Borçlar Hukukunun Umumî Esasları I, Ankara 1937.

ATAMER, M. Yeşim : Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Satıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmeye Aykırılığın Sonuçları, İstanbul 2005 (Kısaltılmışı: Atamer, CISG).

…………………….. : “İfa Engelleri Hukukunu Yeniden Sistematize Etmeyi Düşünmek: Borca Aykırılık Türleri Yerine Yaptırımları Esas Alan Bir Sistematik”, Rona Serozan’a Armağan, İstanbul 2010, s. 217-260 (Kısaltılmışı: Atamer, İfa Engelleri).

…………………….. : “Satıcının Sözleşmeye Aykırı Davranışı Ekseninde CISG’in İfa Engelleri Sistemine Genel Bakış”, in. Milletlerarası Satım Hukuku Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) (Ed. Atamer, M. Yeşim), İstanbul 2008, s. 221-265 (Kısaltılmışı: Atamer, CISG İfa Engelleri).

…………………….. : “Borçlunun CISG m. 79 Uyarınca Tazminat Sorumluluğundan Kurtulması Halinde Alacaklının Diğer Taleplerinin Akıbeti Ne Olur?”, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, C. VIII, Özel Sayı, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, C. I, s. 487-509 (Kısaltılmışı: Atamer, CISG m. 79).

AYAN, Mehmet : Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), 11. Baskı, Ankara 2016.

AYİTER, Kudret : “Roma Hukukunda Alım Satım Aktinde Hasarın İntikali”, AHFD, C. XIV, S.1, s. 122-142.

AYRANCI, Hasan : Sözleşmelerin Yüklenilmesi (Devri), Ankara 2003 (Kısaltılmışı: Ayrancı, Sözleşmelerin Yüklenilmesi).

…………………. : Türk Hukukunda Munzam Zarar (BK. m. 105), Ankara 2006 (Kısaltılmışı: Ayrancı, Munzam Zarar).

…………………. : Ön Sözleşme, Ankara 2006 (Kısaltılmışı: Ayrancı, Ön Sözleşme).

………………….. : Enerji Sözleşmeleri, Ankara 2010 (Kısaltılmışı: Ayrancı, Enerji Sözleşmeleri).

………………….. : “Hatta Bağlı Enerji Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği”, Medeni Kanun’un ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu 1926’dan Günümüze Türk-İsviçre Medeni Hukuku, C. II, Ankara 2017, s. 1071-1096 (Kısaltılmışı: Ayrancı, Hatta Bağlı).

BACKHAUS, Richard : “The Limits of the Duty to Perform in the Principles of European Contract Law”, The Electronic Journal of Comparative Law, Vol. 8.1, http://www.ejcl.org/81/art81-2.html (E.T. 1.11.2018, 14.50).

BARANAUSKAS,

Egidijus/ZAPOLSKIS,

Paulius : “The Effect of Change in Circumstances on the Performance of Contract”, Jurisprudencijia, Vol. CXVIII, N. 4, pp. 197-216, https://www.mruni.eu/upload/iblock/e7 c/11baranauskas%20zapolskis.pdf (E.T. 5.11.2018, 12. 40).

BARLAS, Nami : Para Borçlarının İfasında Borçlunun Temerrüdü ve Bu Temerrüt Açısından Düzenlenen Genel Sonuçlar, İstanbul 1992.

BAŞOĞLU, Başak : “Borcun İfasındaki İmkânsızlık”, Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, İstanbul 2013, s. 307-346 (Kısaltılmışı: Başoğlu, İmkânsızlık).

…………………….. : Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca Aynen İfa ve Bunun Tarihsel Arka Planı”, in Milletlerarası Mal Hukuku (CISG) (Ed. Okur, Sinan), Ankara 2016, s. 337-366 (Kısaltılmışı: Başoğlu, Aynen İfa).

BAŞPINAR, Veysel : Borç Sözleşmelerinin Kısmî Butlanı, Ankara 1998 (Kısaltılmışı: Başpınar, Kısmî Butlan).

…………………….. : “Küreselleşen Dünyada Hukukun Yeknesaklaştırılması Konusunda Karşılaşılan Bazı Problemler”, MÜHF-HAD, C. XXII, S. 3, s. 437-451 (Kısaltılmışı: Başpınar, Hukukun Yeknesaklaşıtırılması).

BAYSAL, Başak : “Fransız Borçlar Hukuku Reformuna İlişkin Ön Tasarıya (Avant-Projet de Réforme du droit des Obligations) Genel Bir Bakış”, İÜHFM, C. LXIV, S. 2, s. 215-233 (Kısaltılmışı: Baysal, Fransız Borçlar Hukuku Reformu).

…………………… : Sözleşmenin Uyarlanması BK m. 138 Aşırı İfa Güçlüğü, 3. Bası, İstanbul 2019 (Kısaltılmışı: Baysal, Uyarlama).

…………………… : Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur), İstanbul 2012 (Kısaltılmışı: Baysal, Zarar Görenin Kusuru). 

BEALE, Hugh/

HARTKAMP, Arthur/

KÖTZ, Hein/TALLON,

Denis : Casebooks on the Common Law of Europe on Contract Law, North America 2002.

BELL, John/BOYRON,

Sophie/WHITTAKER,

Simon : Principle of French Law, 2nd Edition, New York 2008.

BERKİ, Şakir : “Romada Borçların Kaynakları”, AHFD, C. XI, S. 3, s. 134-173.

BERKİN, Necmeddin M. : “Senedle İspata İmkân Bırakmayan Mücbir Sebeb ve Fevkalâde Haller”, İÜHFM, C. XXXV, S. 1-4, s. 211-230.

BINDER, Denis : “Act of God? or Act of Man?: A Reappraisal of the Act of God Defense in Tort Law”, The Review of Litigation, Vol. XV, N. 1, pp. 1-81.

BİNGÖL, Fatma Itır : Uluslararası Ticarî Satım Sözleşmelerinde Mücbir Sebep (Türk Borçlar Hukuku’nda ve Viyana Satım Anlaşması’nda Mücbir Sebep), Ankara 2011.

BİRSEN, Kemaleddin : Borçlar Hukuku Dersleri Borçların Genel Hükümleri, 4. Bası, İstanbul 1967.

BLACK, Henry Campbell : Black’s Law Dictionary, 4th Edition, St. Paul-Minn. 1968.

BOZEMAN, Bill B. : “Act of God”, South Carolina Law Quarterly, Vol. IV, I. 3, pp. 421-432.

BUZ, Vedat : “Eser Sözleşmelerinde Müteahhidin Eseri Tamamlama Borcunun İmkansızlaşması”, AÜSBFD, C. IXL, S. 1, s. 23-40 (Kısaltılmışı: Buz, Eser Sözleşmeleri).

……………. :  Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2005 (Kısaltılmışı: Buz, Yenilik Doğuran Haklar).

……………. : “Akamete Uğrayan Sözleşme İlişkilerinin Tasfiyesi”, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, C.I, İstanbul 2010, s. 611-662 (Kısaltılmışı: Buz, Akamete Uğrayan Sözleşme).

CANBOLAT, Ferhat : Sözleşmelerde Amacın Gerçekleşmesi, Çökmesi ve Boşa Çıkması, Ankara 2012.

CANSEL, Erol : Mücbir Sebep, Şartları, B. K. 117, T. K. 645, Clausula Rebus Sic Stantibus, Ankara Barosu Dergisi, Y. 1953, S. 5, s. 421-427.

CASHIN-RITAINE,

Eleanor : “Emprevizyon, Hardship ve İşlem Temelinin Çökmesi: Pacta Sund Servanda ve Alman-Fransız Hukuki İlişkilerinde Sözleşmelerin Uyarlanmasına Giden Yollar” (Çev. Baysal, Başak), İÜHFM, C. LXIII, S. 1-2, s. 321-342.

DAVID, Rène : “Frustration of Contract in French Law”, Journal of Comparative Legislation and International Law, Vol. XXVIII, I. 3-4, pp. 11-14.

DAYINLARLI, Kemal : “Avrupa Birliği Ülkelerinde Sözleşme Hukukunu Yeknesaklaştırma Çalışmaları ve Ole Lando İlkeleri”, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006, s. 327-396.

DEVELİOĞLU, H. Murat : “CISG’in Sözleşmelerin Konusu ve Niteliği Bakımından Uygulama Alanı”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2013 S. 1, s. 53-72.

DOĞAN, Murat : “Garaj veya Otopark İşletenin Sorumluluğu (TBK m. 579)”, MÜHF-HAD, C. XXII, S. 3, s. 905-929.

DOĞANAY, İsmail : “Sözleşme Yapıldıktan Sonra Devâlüasyon Sebebiyle Para Değerinde Meydana Gelen Büyük Değişiklikler, Akdin Yerine Getirilmesine Mâni Olur Mu?”, Yargıtay Dergisi, C. I, S. 4, s. 47-61.

DOUKOFF, Norman : “The Interpretation of “Vis Major” in Motor Vehicle Accidents”, http://www.ejtn.eu/PageFiles/6333/Doukoff_ Vis_major.pdf (E.T. 1.12.2018, 14.30).

DREATTA, Ugo : “Hardship and Force Majeure Clauses in International Contracts”, International Business Law Journal, Y. 2002, I. 5, pp. 547-560.

DURAL, Mustafa : “Alman Hukukunda Sözleşmenin Amacının Engellenmesi ve Sözleşmenin Amacına Erişilmesine İlişkin Görüşler”, BATİDER, C. VII, S. 4, s. 907-936 (Kısaltılmışı: Dural, Amacın Engellenmesi).

………………….. : Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık (BK 117), İstanbul 1976 (Kısaltılmışı: Dural, İmkânsızlık).

EDİS, Seyfullah : Türk Borçlar Hukukuna göre Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Ankara 1963.

ERCOŞKUN ŞENOL, 

H. Kübra : Borçlar Hukukunda Kısmi İmkânsızlık, İstanbul 2016.

ERDEM, Ercüment : “Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Viyana Satım Sözleşmesi), BATİDER, C. XVI, S. 3, s. 36-105 (Kısaltılmışı: Erdem, Viyana Satım Sözleşmesi).

…………………….. : “Viyana Satım Antlaşması’na Genel Bakış ve Maddi Uygulama Alanı”, in. Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG’e göre Satış Sözleşmeleri (Ed. Şıpka, Ş./Yıldırım, A. C.), İstanbul 2012, s. 117-156 (Kısaltılmışı: Erdem, Satış Sözleşmeleri).

EREN, Fikret : Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, Ankara 1975 (Kısaltılmışı: Eren, Uygun İlliyet Bağı). 

………………. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 24. Baskı, Ankara 2019 (Kısaltılmışı: Eren, Borçlar Genel).

ERGÜNE, Mehmet 

Serkan : “Reform Sonrası Alman Medenî Kanununda İmkânsızlık Hâlleri ve Sonuçları”, İÜHFM, C. LXII, S. 1-2, s. 351-380.

ERMAN, Hasan : İstisna Sözleşmesinde Beklenilmeyen Haller (BK. 365/2), İstanbul 1979. 

ERZURUMLUOĞLU,

Erzan : “Umulmayan Hal, Mücbir Neden ve Grev”, Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Dergisi, C. I, S. 2, s.27-29 (Kısaltılmışı: Erzurumluoğlu, Grev).  

………………………… : Türk-İsviçre Borçlar Hukuku Sistemine göre Borçluya Yüklenemeyen Nedenlerden Dolayı Edimin Yerine Getirilememesi, Ankara 1970 (Kısaltılmışı: Erzurumluoğlu, Edimin Yerine Getirilememesi).

ESENER, Turhan : Borçlar Hukuku I Akitlerin Kuruluşu ve Geçerliliği (BK m. 1-40), Ankara 1969.

FEYZİOĞLU, Feyzi 

Necmeddin : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. II, 2. Bası, İstanbul 1977 (Kısaltılmışı: Feyzioğlu, Borçlar Hukuku).

FEYZİOĞLU, Turhan : İdare Hukukunda Emprevizyon Nazariyesi (Beklenmeyen Haller Meselesi), Ankara 1947 (Kısaltılmışı: Feyzioğlu, Emprevizyon). 

FLAMBOURAS,

Dionysios, P. : “The Doctrines of Impossibility of Performance and Clausula Rebus Sic Stantibus in the 1980 Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Principles of European Contract Law: A Comparative Analysis”, Pace University School of Law International Law Review, Vol. XIII, N. 2, pp. 261-293.

GÖKTÜRK,

Hüseyin Avni : “Türk Hususî Hukukunda Müçpir Kuvvet ve Fevkalâde Haller”, Adliye Ceridesi, Y. 1936, S. 17, s. 1162-1191.

GÖZÜBÜYÜK,

Abdullah Pulat : Hukuki Mesuliyet Bakımından Mücbir Sebepler ve Beklenmeyen Haller, 3. Baskı, Ankara 1977.

GÜLEKLİ, Yeşim : “Aşırı İfa Güçlüğü ve Alacaklının Tasavvurunun Boşa Çıkması Halinde İşlem Temelinin Çökmesi Öğretisi”, İÜMHAD, C. XV, S. 18, s. 43-69.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper : Borçlar Hukuku Özel Hükümler, C. I, 3. Bası, İstanbul 2013 (Kısaltılmışı: Gümüş, C. I). 

………………………….. : “Kısmî İfa”, Prof. Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul 2003, s. 603-631 (Kısaltılmışı: Gümüş, Kısmî İfa). 

………………………….. : “Muacceliyetin Ertelenmesi”, Legal Hukuk Dergisi, C. XI, S. 126, s. 19-41 (Kısaltılmışı: Gümüş, Muacceliyetin Ertelenmesi).

GÜNDOĞDU, Fatih : Borca Aykırılık Hallerinden Kusurlu İfa İmkânsızlığı ve Hukuki Sonuçları, İstanbul 2014.

GÜRSOY, Kemal Tahir : Hususi Hukukda Clausula Rebus Sic Stantibus (Emprevizyon Nazariyesi), Ankara 1950.

GÜRTEN, Kadir : “Receptum Nautarum”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. IV, S. 1, s. 275-294.

HATEMİ, Hüseyin/

GÖKYAYLA, Emre : Borçlar Hukuku Genel Bölüm, 4. Bası, İstanbul 2017. 

HAVUTÇU, Ayşe : Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Temerrüt ve Müsbet Zararın Tazmini, İzmir 1995 (Kısaltılmışı: Havutçu, Temerrüt).

……………………. : “İfa Engelleri ve İfa Engellerine Bağlanan Hukuki Sonuçlar”, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, 2. Bası, İstanbul 2012, s. 313-339 (Kısaltılmışı: Havutçu, İfa Engelleri).

HOWE, James

Lewis III : “Act of God: A Reconsideration”, Washington and Lee Law Review, Vol. XVIII, N. 2, pp. 336-341.

HUDSON, Alastair : “Exemptions and Impossibility Under the Vienna Convention, Force Majeure and Frustration of Contract”, in Force Majeure and Frustration of Contract (Ed. McKendrick, Ewan), London 1991, pp. 267-286.

İMRE, Zahit : Doktrinde Türk Hukukunda Kusursuz Mesuliyet Halleri, İstanbul 1949 (Kısaltılmışı: İmre, Kusursuz Mesuliyet).

……………… : “Türk Medeni Hukukuna göre Hakimin İktisadi Meseleler Karşısında Durumu”, Kemal Fikret Arık’a Armağan, Ankara 1973, s. 153-194 (Kısaltılmışı: İmre, İktisadi Meseleler).

İNAL, H. Tamer : Borca Aykırılık, Dönme ve Fesih, 6. Baskı, Ankara 2017 (Kısaltılmışı: İnal, Borca Aykırılık).

………………… : “Sözleşmenin Kurulması Sırasında Öngörülemeyen Sonraki İfa İmkânsızlığı ve Mücbir Sebep”, Kazancı Hukuk Araştırmaları Dergisi, S. 4, Ağustos 2014, s. 115-164 (Kısaltılmışı: İnal, Sonraki İfa İmkânsızlığı). 

İNAN, Ali Naim/

YÜCEL, Özge : İnan Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 4. Baskı, Ankara 2014.

KAPLAN, İbrahim : Borçlar Hukuku Dersleri (Genel Hükümler), 6. Baskı, Ankara 2012.

KARAHASAN, Mustafa 

Reşit : Mülkiyet Hukuku, İstanbul 1975 (Kısaltılmışı: Karahasan, Mülkiyet).

………………………….. : İnşaat, İmar, İhale Hukuku Üç Cilt, Ankara 1979 (Kısaltılmışı: Karahasan, İnşaat).

………………………….. : Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. III, İstanbul 1992 (Kısaltılmışı: Karahasan, C. III).

KARAN, Hakan : Karayolunda Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmesi Hakkında Konvansiyon CMR Şerhi, Ankara 2011.

KATSIVELA, Marel : “Contracts: Force Majeure Concept or Force Majeure Clauses?”, Uniform Law Review, Vol. XII, I. 2, pp. 101-120.

KESKİN, A. Dilşad : “Kesin Vadeli İşlemlerde İfa Etmeme: Temerrüt ve İmkânsızlık”, GÜHFD, C. XI, S. 1-2, s. 209-231.

KILIÇ, Mehmet : Türk Hukukunda Borcun Üstlenilmesi, Ankara 2013.

KILIÇOĞLU,

Ahmet M. : “Depremin Borç İlişkilerine Etkisi”, Ankara Barosu Dergisi, Y. 1999, S. 2-3, s. 67-76 (Kısaltılmışı: Kılıçoğlu, Deprem).

……………… : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 23. Bası, Ankara 2019 (Kısaltılmışı: Kılıçoğlu, Borçlar Genel).

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU,

Necip : Borçlar Hukukuna Giriş Hukukî İşlem Sözleşme (Kocayusufpaşaoğlu, Necip/Hatemi, Hüseyin/Serozan, Rona/Arpacı, Abdülkadir: Borçlar Hukuku Genel Bölüm Birinci Cilt), 7. Bası, İstanbul 2016 (Kısaltılmışı: Kocayusufpaşaoğlu, Sözleşme).

……………………………. : “İşlem Temelinin Çökmüş Sayılabilmesi için Sosyal Felaket Olarak Nitelenebilecek Olağanüstü Bir Olayın Gerçekleşmesi Şart Mıdır?”, M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 503-514 (Kısaltılmışı: Kocayusufpaşaoğlu, Sosyal Felaket).

KOKORIN, Ilya/

WEIDE, Jeroen van der : “Force Majeure and Unforeseen Change of Circumstances. The Case of Embargoes and Currency Fluctuations (Russian, German and French Approaches)”, Russion Law Journal, Vol. III, I. 3, pp. 46-82.

KOSCHAKER, Paul/

AYİTER, Kudret : Modern Özel Hukuka Giriş Olarak Roma Özel Hukukunun Ana Hatları, Ankara 1977.

KÖSEOĞLU, Mehmet : “Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Mücbir Sebep ve Aşırı İfa Güçlüğü/Hardship Klozları” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2010.

KURT, L. Müjde : Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık (TMK m. 136), Ankara 2016. 

LANDO, Ole : “Principles of European Contract Law: An Alternative to or a Precursor of European Legislation?”, American Journal of Comperative Law, Vol. XL, I. 3, pp. 573-585 (Kısaltılmışı: Lando, European Contract Law).

…………….. : “Salient Features of the Principles of European Contract Law: A Comparison with the UCC”, in. Pace International Law Review, Vol. XIII, I. 2, pp. 339-369 (Kısaltılmışı: Lando, Salient Features).

LANDO, Ole/BEALE, 

Hugh : Principles of European Contract Law Part I and II, The Hauge 2000.

LOMBARDI, Robert : “Force Major in European Union Law”, International Trade Business Law Annual, Vol. III, pp. 81-106.

LUTZI, Tobias : “Introducing Imprévision into French Contract Law”, Ius Commune Workshop on Contract Law 2015, pp. 1-17 http://www.iuscommune.eu/html/activities/2015/2015-11-26/workshop_1_Lutzi.pdf (E.T. 5.11.2018, 21.28).

MAGNUS, Ulrich : “Force Majeure and the CISG”, in. The International Sale of Goods Revisited (Ed.  Ŝarćević, P./Volken, P.), The Hague 2001, pp. 1-33.

MARCANTONIO, 

J. Barrigan : “Unifying the Law of Impossibilty”, Hastings International and Comperative Law Review, Vol. XIII, I. 1, pp. 41-60.  

MASKOW, Dietrich : “Hardship and Force Majeure”, The American Journal of Comperative Law, Vol. LX, I. 3, pp. 657-670.

MAZZACANO, Peter J. : “Force Majeure, Impossibility, Frustration & the like: Excuses for Non-performance; the Historical Origins and Development of an Autonomous Commercial Norm in the CISG”, Nordic Journal of Commercial Law, Y. 2011, I. 2, pp.1-54.

NOMER, Halûk N. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 16. Bası, İstanbul 2018.

OFTINGER, Karl : “Cari Akitlerin Temellerinde Buhran İcabı Tahavvül (Clausula Rebus Sic Stantibus)” (Çev. Davran, Bülent), İÜHFM, C. VIII, S. 3-4, s. 598-622.

OĞUZ, Arzu : “Sözleşmeler Hukuku Alanında Hukukun Birleştirilmesi”, AHFD, C. XLIX, S. 1, s. 31-65 (Kısaltılmışı: Oğuz, Sözleşmeler Hukuku).

……………… : “Hukuk Tarihi ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Uluslararası Ticaret Hukuku”, AHFD, C. L, S. 3, s. 11-53 (Kısaltılmışı: Oğuz, Uluslararası Ticaret Hukuku).

OĞUZMAN, M. Kemal/

ÖZ, Turgut : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, 17. Bası, İstanbul 2019 (Kısaltılmışı: Oğuzman/Öz, C. I).

………………………….. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. II, 14. Bası, İstanbul 2018 (Kısaltılmışı: Oğuzman/Öz, C. II).

ÖZ, Turgut : İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, İstanbul 1989 (Kısaltılmışı: Öz, Dönme).

……………. : Öğreti ve Uygulamada Sebepsiz Zenginleşme, Ankara 1990 (Kısaltılmışı: Öz, Sebepsiz Zenginleşme).

……………. : İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu Yürürlük Kanunu (Ed. Serozan, R./ÖZ, T./Acar, F./Gökyayla, E./Develioğlu, H.M.), C. I, İstanbul 2017, TBK m. 112, s. 1031-1067 (Kısaltılmışı: Öz, TBK m. 112).

ÖZÇELİK, Ş. Barış : “Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sebeplerle Borcun İfa Edilmemesi ve Mücbir Sebep Kayıtları” (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara 2009 (Kısaltılmışı: Özçelik, Borcun İfa Edilmemesi).

……………………. : “Sözleşmeden Doğan Borçların İfasında Hukukî İmkânsızlık ve Sonuçları”, AÜHFD, C. LXIII, S. 3, s. 569-621 (Kısaltılmışı: Özçelik, Hukukî İmkânsızlık).

……………………. : “Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre Mücbir Sebepler ve Sonuçları”, TBB Dergisi, Y. 2016, S. 123, s. 303-324 (Kısaltılmışı: Özçelik, Mücbir Sebep).

PARLATIR, İsmail : Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, 5. Baskı, Ankara 2012.

PEEL, Edwin : Treitel on the Law of Contract, 12th Edition, London 2007.

PERILLO, Joseph M. : “Force Majeure and Hardship Under the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts”, Tulane Journal of International and Comparative Law, Vol. V, I. 1, pp. 5-28.

PETEK, Hasan : “Otopark Sözleşmesi”, DEÜHFD, C. XIX, Özel Sayı, Prof. Dr. Şeref Ertaş’a Armağan, s. 207-293.

PICHONNAZ, Pascal : “From Clausula Rebus Sic Stantibus to Hardship: Aspects of the Evolution of the Judge’s Role”, Fundamina, Vol. XVII, I. 1, pp. 125-143.

POLKINGHORNE, 

Michael/ROSENBERG,

Charles : “Expecting the Unexpected: The Force Majeure Clause”, Business Law International, Vol. XVI, I. 1, pp. 49-64. 

PUELINCKX, Alphons : “Frustration, Hardship, Force Majeure, Imprévision, Wegfall der Geschäftsgrundlage, Unmöglichkeit, Changed Circumstances a Comperative Study in English, French, German and Japanese Law”, Journal of International Arbitration, Vol. III, I. 2, pp. 47-66.

RAUH, Theo : “Legal Consequences of Force Majeure Under German, Swiss, English and United States’ Law”, Denver Journal of International Law and Policy, Vol. XXV, I. 1, pp. 151-173. 

REİSOĞLU, Safa : Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 25. Bası, İstanbul 2014.

RIMKE, Joern : “Force Majeure and Hardship: Application in International Trade Practice with Specific Regard to the CISG and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts”, in. Pace International Law Review for the International Sale of Goods (CISG) 1999-2000, The Hague 2001, pp. 197-219. 

RÖSLER, Hannes : “Alman ve Uluslararası Sözleşme Hukukunda Değişen ve Öngörülemeyen Koşullar” (Çev. Aydın Ünver, Tülay), İÜHFM, C. LXVI, S. 1, s. 353-364.  

SARIAL, Enis : “Beklenmeyen Halin Sözleşmeye Etkisi (I)”, Yargı Aylık Dergi, Y. 1980 S. 47, s. 24-28 (Kısaltılmışı: Sarıal, Beklenmeyen Hâl I).

……………….. : “Beklenmeyen Halin Sözleşmeye Etkisi (II)”, Yargı Aylık Dergi, Y. 1980, S. 48, s. 24-30 (Kısaltılmışı: Sarıal, Beklenmeyen Hâl II).

SCHÄFER, 

Hans-Bernd : “Hukuk ve Ekonomi Yaklaşımı Çerçevesinde Türk Sözleşme Hukukunda Ekonomik İmkânsızlık” (Çev. Aksoy, Hüseyin Can), BATİDER, C. XXVI, S. 1, s. 41-67.

SCHWARZ, Andreas B. : “Harbin Hususi Akitler Üzerindeki Tesiri” (Çev. Belbez, Hikmet), Adliye Dergisi, Y. 1944, S. 2, s. 186-202 (Kısaltılmışı: Schwarz (Çev. Belbez), Harbin Etkisi).

…………………………. : “Satış Akdinde Hasarın İntikali” (Çev. Ayiter, Kudret), AHFD, C. IV, S. 1, s. 159-167 [Kısaltılmışı: Schwarz (Çev. Ayiter), Hasarın İntikali].

SCHWENZER,

Ingeborg : “Force Majeure and Hardship in International Sales Contracts”, Victoria University of Wellington Law Review, Vol. XXLIX, I. 4, pp. 709-725 (Kısaltılmışı: Schwenzer, International Sales Contracts).

……………….. : “Exemption in case of Force Majeure and Hardship-CISG, PICC, PECL and DCFR” in Compra e Venda Internacional de Mercadorias (Ed. Nalin, P./Steiner, R. C./Xavier, L. P.), Curitiba 2014, pp. 365-383 (Kısaltılmışı: Schwenzer, Exemption).  

SELİÇİ, Özer : “Kesin Vadeli İşlemler”, İÜMHAD, C. II, S. 3, s. 92-107 (Kısaltılmışı: Seliçi, Kesin Vade).

………………. : “Seçimlik Borçların İfası”, İÜHFM, C. XXXIV, S. 1-4, s. 375-399 (Kısaltılmışı: Seliçi, Seçimlik Borçlar).

………………. : Borçlar Kanununa göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, İstanbul 1977 (Kısaltılmışı: Seliçi, Sürekli Borç).

………………. : “Özel Hukukta Mücbir Sebep Kavramı ve Uygulanış Tarzı”, Sorumluluk Hukukundaki Yeni Gelişmeler III. Sempozyumu, Ankara 1979, s. 61-69 (Kısaltılmışı: Seliçi, Mücbir Sebep).

SEROZAN, Rona : “Parça Borcu-Çeşit Borcu; Aşılması Gerekli Bir Ayırım”, İÜMHAD, Y. 3, S. 5, s. 211-238 (Kısaltılmışı: Serozan, Parça Borcu).

………………….. : Sözleşmeden Dönme, 2. Bası, İstanbul 2007 (Kısaltılmışı: Serozan, Dönme).

………………….. : “Yürürlükteki İfa Engelleri ve Haksız Fiiller Hukukunun Yetersizlikleri ve Bu Yetersizliklerin Aşılmasında Giderek Önemi Artan Kavramlar”, İÜMHAD, Y. 1990, S. 18, s. 27-42 (Kısaltılmışı: Serozan, İfa Engelleri).


………………….. : “Karşılıklı Sözleşmelerde Baştan Dayatılmış veya Sonradan Oluşmuş Edimler Arası Dengesizliğin Uyarlama Yoluyla Düzeltilmesi”, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 1012-1030 (Kısaltılmışı: Serozan, Uyarlama).

………………….. : “Sözleşme İlişkisinin Çözülmesi: Sözleşme Gereğince Elde Edilmiş Edimi Geri Verme Yükümü”, Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu için Armağan, Ankara 2004, s. 195-207 (Kısaltılmışı: Serozan, Sözleşme İlişkisinin Çözülmesi).

………………….. : “BK Tasarısı’nın Eksiklik ve Aksaklıklarının, İfa ve İfa Engelleri Hukuku Alanından Örneklerle Sergilenmesi”, Hukuki Perspektifler Dergisi, S. 6, Mayıs 2006, s. 38-51 (Kısaltılmışı: Serozan, BK Tasarısı).

………………….. : İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, (Kocayusufpaşaoğlu, Necip/Hatemi, Hüseyin/Serozan, Rona/Arpacı, Abdülkadir: Borçlar Hukuku Genel Bölüm Üçüncü Cilt), 7. Bası, İstanbul 2016 (Kısaltılmışı: Serozan, İfa Engelleri).

………………….. : “Yeni Alman İfa Engelleri Hukuku (Türk Hukukunda Bilimsel Kaynak Olarak Yararlanılabilecek Yenilikler)”, İÜHFM, C. LVIII, S. 1-2, s. 233-248 (Kısaltılmışı: Serozan, Alman İfa Engelleri).

SMITS, Jan : The Making of European Private Law towards a Ius Commune Europaeum as a Mixed Legal System (Transl. KORNET, Nicole), Antwerp-Oxford-New York 2002.

SÖĞÜTLÜ ERİŞGİN, 

Özlem : Roma Hukukunda Contractus (Sözleşme) Kavramı ve Sözleşmesel Sorumluluk Ölçütleri, Ankara 2016.

ŞANLI, Cemal : Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, 6. Baskı, İstanbul 2016.

TALLON, Denis : “Article 79”, in. Commentary on the International Sales Law: The 1980 Vienna Sales Convention (Ed. Bianca, C. Massimo/Bonell, Michael Joachim.), Milan 1987, pp. 572-595.

TANDOĞAN, Halûk : “Otelcilerin Mes’uliyeti”, AHFD, C. XII, S. 3, s. 202-239 (Kısaltılmışı: Tandoğan, Otelcilerin Mes’uliyeti).

……………………… : Türk Mes’uliyet Hukuku (Akit Dışı ve Akdi Mes’uliyet), İstanbul 2010 (Kısaltılmışı: Tandoğan, Mes’uliyet Hukuku).

……………………… : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. I/1, 6. Basım, İstanbul 2008 (Kısaltılmışı: Tandoğan, C. I/1).

……………………… : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. II, 5. Basım, İstanbul 2010 (Kısaltılmışı: Tandoğan, C. II).

TEKİNAY, Selâhattin

Sulhi/AKMAN, Sermet/

BURCUĞLU, Haluk/

ALTOP, Atilla : Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, İstanbul 1993.

TEZCAN, Mehmet : “Clausula Rebus Sic Stantibus İlkesi ve Sözleşmenin Değişen Koşullara Uyarlanması” (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara 2004.

THILO, Emile : “Laesio Enormis” ve “Clausula Rebus Sic Stantibus” ile Bir Para Borcunda Mücbir Sebep Hakkında Not” (Çev. Esen, Bülent Nuri), İÜHFM, C. I, S.3, s. 344-351.


THOMPSON, James E. : “Force Majeure: The Contextual Approach of the Court of Justice”, Common Market Law Review, Vol. XXIV, pp. 259-271. 

TİFTİK, Mustafa : Türk Hukukunda Vedia Sözleşmesi, Ankara 2007.

TOPUZ, Seçkin : Türk-İsviçre ve Alman Borçlar Hukukunda Denge Bozulması ve İfa Güçlüğü Durumlarında Sözleşmeye Müdahale, Ankara 2009.

TOPUZ, Seçkin/

CANBOLAT, Ferhat : “Türk-İsviçre ve Alman Borçlar Hukukunda İmkânsızlığın Düzenlenişi”, AÜHFD, C. LVII, S. 3, s. 673-718.

TREITEL, Sir Guenter : Frustration and Force Majeure, 2nd Edition, London 2004. 

TUNCAY, A. Can/SAVAŞ

KUTSAL, F. Burcu : Toplu İş Hukuku, 7. Bası, İstanbul 2019.

TUNÇ, Ramazan : “İfa İmkansızlığı”, Yargıtay Dergisi, C. XXVIII, S. 1-2, s. 104-122.

TUNÇOMAĞ, Kenan : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, 6. Bası, İstanbul 1976 (Kısaltılmışı: Tunçomağ, Borçlar Hukuku).

………………………... : “Alman Hukukunda Borcun İfasında Aşırı Güçlük (Muamelenin Temeli) ile ilgili Objektif Görüşler, İÜHFM, C. XXXII, S. 2-4, s. 884-905 (Kısaltılmışı: Tunçomağ, Aşırı Güçlük).

UMAR, Bilge : “Borçluya İsnat Olunamayan İmkânsızlık Sebebiyle Ademi İfa”, Adalet Dergisi, Y. 1961, S. 9-10, s. 963-982.

UYGUR, Turgut : Açıklamalı-İçtihatlı Borçlar Kanunu Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, C. IV, 2. Baskı, Ankara 2003.

TUHR, Andreas von : Borçlar Hukukunun Umumî Kısmı (Çev. Edege, Cevat), C. I-II, İstanbul 1953. 

YAVUZ, Cevdet/ACAR,

Faruk/ÖZEN, Burak : Prof. Dr. Cevdet Yavuz Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 16. Baskı, İstanbul 2019. 

YAYLA, Yıldızhan : “İdarenin Sorumluluğu ve Mücbir Sebep”, Sorumluluk Hukukundaki Yeni Gelişmeler III. Sempozyumu, Ankara 1979, s. 45-60.

YILMAZ, Süleyman : “Dövize Endeksli Tüketici Kredilerinde Uyarlama Sorunu ve Yargıtay’ın Bakışı”, AÜHFD, C. LIX, S.1, s. 131-172.

YÜCE, Melek Bilgin : Alacaklı ve Borçlu Açısından İfa Zamanı, İstanbul 2015. 


ZEVKLİLER, Aydın/

ERTAŞ, Şeref/HAVUTÇU, 

Ayşe/AYDOĞDU, Murat/

CUMALIOĞLU, Emre : Borçlar Hukuku Genel Hükümler ve Özel Borç İlişkileri Ana İlkeler, İzmir 2013.

ZEVKLİLER, Aydın/

GÖKYAYLA, K. Emre : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 19. Bası, Ankara 2019.

ZIMMERMANN,

Reinhard : The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, New York 1996 (Kısaltılmışı: Zimmermann, Obligations).

…………………… : “Remedies for Non-performance”, The Edinburg Law Review, Vol. VI, I. 3, pp. 271-314 (Kısaltılmışı: Zimmermann, Remedies for Non-performance).

ZİLELİOĞLU, Hilal : “Roma Hukukunda Sorumluluk Ölçütlerine Genel Bir Bakış”, AHFD, C. XXXIX, S. 1, s. 241-264.

Mahkeme Kararları 

An Bord Bainne and Inter-Agra v. Intervention Board for Agricultural Produce, C-124/92, I-5091, par. 10.

Canal de Craponne (Cass. Civ. 06.03.1876, D. 1876).

Chandler v. Webster (1904) 1 K.B. 493.

Channel Island Ferries Ltd. v. Sealink UK Ltd. (1988) 1 Lloyd’s Rep. 323.

Davis Contractors, Ltd v. Fareham U.D.C. (1956), A.C. 696.

Dispot Merlin v. Robillard (Cour d’appel de Rouen) D. 1845, 4.

Gaz de Bordeaux, CE 30.03.1916, D. 1916.

Krell v. Henry (1903), 2 K.B. 740.

Paradine v. Jane (1647), EWHC Q.B. J5.

Taylor v. Caldwell (1863) 3 B&S 826.

TD., K.T. 4.07.1944, E. 1944/2105, K. 1944/1645 (Hukuk Dergisi, Y. 1944, S. 8, s. 31).

TD., K.T. 13.10.1944, E. 1944/2103, K. 1944/64 (Akyazan, s. 299).

TD., K.T. 18.01.1945, E. 1945/44-515, K. 1945/129 (Gözübüyük, s. 107).

Yarg. 4 HD., K.T. 28.12.1978, E. 1978/10756, K. 1978/14765 (Uygur, s. 4059).

Yarg. 4. HD., K.T. 2.03.1981, E. 1981/1208, K. 1981/2437 (Uygur, s. 4056).

Yarg. 11. HD., K.T. 16.12.1976, E. 1976/5406, K. 1976/5406, KBİBB, 818/m. 117.

Yarg. 13 HD., K.T. 27.05.1988, E. 1988/1771, K. 2988/2998 (Karahasan, Borçlar, s. 991).

Yarg. 13. HD., K.T. 18.01.2010, E. 2009/8727, K. 2010/101, KBİBB, 818/m. 117.

Yarg. 13. HD., K.T. 25.04.2012, E. 2012/6212, K. 2012/11242, KBİBB, 818/m. 106.

Yarg. 13. HD., K.T. 28.03.2016, E. 2015/34913, K. 2016/8790, KBİBB, 818/m. 106.

Yarg. 15. HD., K.T. 5.06.1975, E. 1975/787, K. 1975/2913 (Karahasan, İnşaat, s. 658).

Yarg. 15. HD., K.T. 8.10.1987, E. 1987/785, K. 1987/3464 (Yargıtay Kararları Dergisi, C. XV, S. 6, s. 856).

Yarg. 15. HD., K.T. 25.03.2004, E. 2004/4184, K. 2004/1686, KBİBB.

Yarg. 15. HD., K.T. 26.11.2007, E. 2007/5385, K. 2007/7545, KBİBB, 818/m. 355.

Yarg. 17. HD., E. 2016/13023, K. 2017/8744 (https://karararama.yargitay.gov.tr/Yargit ayBilgiBankasiIstemciWeb/ E.T. 18.05.2019, 18.42).

Yarg. 19. HD., K.T. 13.03.1997, E. 1996/8299, K. 1997/2559, KBİBB, 818/m. 117. 

Yarg. 19. HD., K.T. 17.06.1997, E. 1997/30477, K. 1997/6233, KBİBB.

Yarg. 19. HD., K.T. 25.10.2002, E. 2002/4558, K. 2002/6953, KBİBB, 818/m. 117.

Yarg. 19. HD., K.T. 25.11.2015, E. 2014/20140, K. 2015/15565, KBİBB.

YHGK, K.T. 14.12.1968, E. 1968/966-756, K. 1968/828 (Tunçomağ, Borçlar Hukuku, s. 793 vd.).

YHGK, K.T. 19.11.1969, E. 1969/572, K. 1969/828, KBİBB, 743/m. 15.

YHGK, K.T. 19.04.1972, E. 1921/967, K. 1972/4-751-252 (Karahasan, Mülkiyet, s. 1196).

YHGK, K.T. 17.10.1980, E. 1978/11-773, K. 1980/2310, KBİBB, 818/m. 117.

YHGK, K.T. 3.11.1982, E. 1981/11-34, K. 1982/870 (Yargıtay Kararları Dergisi, C. IX, S. 4, s. 485).

YHGK, K.T. 7.12.1996, E. 1965/844, K. 1966/313, KBİBB, 818/m. 117. 

YHGK, K.T. 7.02.2001, E. 2000/13-1729, K. 2001/32, KBİBB, 818/m. 213.

YHGK, E. 2003/13-332, K. 2003/340 (https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiB ankasiIstemciWeb/ E.T: 18.05.2019, 17.18).

YHGK, K.T. 15.10.2003, E. 2003/13-599, K. 2003/599, KBİBB.

YHGK, E. 2010/14-14, K. 2010/15 (https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBa nkasiIstemciWeb/ E.T. 18.05.2019, 17.25).

YHGK, K.T. 28.04.2010, E. 2010/15-193, K. 2010/235, KBİBB, 818/m. 20.

YHGK, K.T. 27.02.2013, E. 2012/10-1141, K. 2013/282, KBİBB, 506/m. 77.

YHGK, K.T. 20.03.2013, E. 2012/11-1096, K. 2013/382, KBİBB, 2918/m. 86.

YHGK, E. 2014/1614, K. 2014/900 (https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBa nkasiIstemciWeb/ E.T. 18.05.2019, 17.30).

YHGK, K.T. 6.12.2017, E. 2017/15-2821, K. 2017/1552, KBİBB, 2004/m. 72.

YHGK, K.T. 13.06.2018, E. 2015/10-1100, K. 2018/1185, KBİBB, 5510/m. 14.

YİBHGK, K.T. 14.12.1949, E. 1948/19, K. 1949/15, KBİBB, 818/m. 117.

Diğer Kaynaklar

Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499), m. 137.

TBMM Yasama Dönemi: 26, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı: 533, Madde Gerekçeleri, m. 74.

UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016, Art. 6.2.2, Comment 6.

UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016, Art. 7.1.7, Comment 1.

UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016, Art. 7.1.7, Illustration 1.

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c20a0840 eb3a8.80451658 (E.T. 24.12.2018, 14.32).

https://uncitral.un.org/en/news/liechtenstein-accedes-un-convention-contractsinternatio nal-sale--goodscisg (E.T. 10.05.2019, 15.32).


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: COVİD
İlgili Yayınlar