Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: İlhan ÜZÜLMEZ - Mahmut KOCA
ISBN: 9789750286797
562,50 TL 625,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İlhan ÜZÜLMEZ, Mahmut KOCA
Baskı Tarihi 2023/09
Baskı Sayısı 16
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 903

Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler
Prof. Dr. Mahmut KOCA – Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ

Ceza hukuku hayat, özgürlük, mülkiyet gibi bireye ait temel değerleri en etkin şekilde koruyan bir hukuk dalıdır. Bireyin bu değerlerini ihlal eden saldırılara karşı ceza hukukunun devreye girebilmesi için bazı koşulların gerçekleşmesi gerekir.

İşte bu kitap; esasen haksızlık teşkil eden bir fiilin suç olarak nitelendirilebilmesi için bulunması gereken unsurların neler olduğunu, suç işleyen failin hangi koşullar altında ve ne tür yaptırımlara tabi tutulacağını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Suç ve yaptırım teorisi olarak iki kısma ayrılan bu konuların açıklanmasında, ceza hukukunun son yüzyılda göstermiş olduğu teorik gelişim süreci göz önünde bulundurulmuştur. Bu sürecin izlenmesi, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun tüm suçlar için geçerli olan genel hükümlerinin ve bunların arkasında yatan teorik düşüncelerin kavranmasını ve ceza hukukuna ilişkin sorunların çözülmesini kolaylaştıracaktır.

Kitapta; genel hükümlerin teorik arka planının yanı sıra, uygulamanın bu konulara yaklaşımına da geniş ölçüde yer verilmeye çalışılmıştır. Ceza hukukuna ilişkin teorik yaklaşımlar uygulamaya taşındığı, en azından uygulamaya ışık tuttuğu ölçüde ülke hukukunun gelişmesine katkı sağlamış olacaktır.

Kitabın onbeşinci baskısında; son baskıdan bu yana, başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere ceza hukuku ile ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler, ilgili oldukları konulara işlenmiştir.

Konu Başlıkları
Ceza Hukukuna Giriş
Suç Teorisi
Yaptırım Teorisi
Milletlerarası Ceza Hukuku
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onbeşinci Basıya Önsöz  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  29
BİRİNCİ BÖLÜM
CEZA HUKUKUNA GİRİŞ
§ 1. CEZA HUKUKUNUN FONKSİYONU VE HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ  31
I. CEZA HUKUKUNUN FONKSİYONU  31
II. CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ  34
A. Kamu Hukukunun Bir Dalı Olarak Ceza Hukuku  34
B. Ceza Hukukunun Bölümleri  34
C. Ceza Hukukunun Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi  36
D. Türk Ceza Hukuku Reformu  40
§ 2. CEZA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI  41
I. SUÇ, CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRİ KAVRAMLARI  41
II. SUÇLAR VE KABAHATLER  44
§ 3. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  45
I. GENEL OLARAK  45
II. DOĞRUDAN KAYNAKLAR  46
A. Anayasa  46
B. Kanunlar  46
1. Genel Olarak  46
2. Genel Kanun–Özel Kanun İlişkisi (TCK m. 5)  47
C. Uluslararası Sözleşmeler  51
III. DOLAYISIYLA KAYNAKLAR  52
A. Yüksek Mahkeme Kararları  52
B. Doktrin  53
§ 4. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ  54
I. GENEL OLARAK  54
II. KUSUR İLKESİ  54
III. HUKUK DEVLETİ İLKESİ  55
IV. İNSANİLİK İLKESİ  55
§ 5. CEZA HUKUKUNUN GÜVENCE FONKSİYONU  56
I. SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ  56
II. İLKENİN ANLAMI VE SONUÇLARI  57
A. Anlamı  57
B. Sonuçları  59
1. Genel Olarak  59
2. Belirlilik İlkesi (Lex Certa)  60
3. Örf ve Âdet Hukukuyla Suç İhdas Etme ve Cezayı Ağırlaştırma Yasağı (Lex a)  63
4. Kıyas Yasağı ve Yorum (Lex stricta)  63
5. İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç ve Ceza Konulması Yasağı  69
6. Geçmişe Yürüme Yasağı (Lex praevia)  74
a. Ceza Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması  74
b. Fiilin İşlendiği Zamanın Kanununa Tabi Olması  75
c. Failin Lehine Olan Kanunun Geriye Yürümesi  79
d. Lehe Olan Kanunun Belirlenmesi  80
e. Geçici veya Süreli Kanunların İleriye Yürümesi  81
f. Suçun İşlendiği Zaman  82
İKİNCİ BÖLÜM
SUÇ TEORİSİ
§ 6. SUÇUN YAPISINA GENEL BİR BAKIŞ (HAKSIZLIK VE KUSUR)  85
§ 7. SUÇ TEŞKİL EDEN HAKSIZLIĞIN ESASI OLARAK FİİL  90
I. GENEL OLARAK  90
II. HAREKET TEORİLERİ  92
A. Ontolojik Teoriler  92
1. Genel Olarak  92
2. Doğal (Nedensel) Hareket Teorisi  92
3. Gaî (Final–Amaççı) Hareket Teorisi  94
4. Sosyal Hareket Teorisi  96
B. Normativist (Hukuki) Hareket Teorisi  97
III. HAREKET TEORİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  98
IV. HAREKETİN SINIRLAMA FONKSİYONU  102
§ 8. TİPİKLİK  105
I. TİPİKLİK KAVRAMI, TİPİKLİĞİN FONKSİYONU VE TİPİKLİK–HUKUKA AYKIRILIK İLİŞKİSİ  105
II. TİPİKLİKTE YER ALAN UNSURLARIN TÜRLERİ  110
A. Deskriptif ve Normatif Tipiklik Unsurları  110
B. Maddi (Objektif) ve Manevi (Sübjektif) Tipiklik Unsurları  111
III. TİPİKLİĞİN MADDİ (OBJEKTİF) UNSURLARI  114
A. Fail  114
B. Mağdur  116
C. Hareketin (Suçun) Konusu  118
D. Hareket ve Hareketin Tipte Düzenleniş Şekline Göre Suçlar  122
1. Genel Olarak  122
2. Tek Hareketli Suçlar  122
3. Çok Hareketli Suçlar  123
4. Serbest Hareketli Suçlar  123
5. Bağlı Hareketli Suçlar  124
6. Seçimlik Hareketli Suçlar  124
7. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlar  125
E. Netice  128
1. Genel Olarak  128
2. Sırf Hareket Suçları  129
3. Neticeli Suçlar  130
F. Nedensellik (İlliyet) Bağı ve Objektif İsnadiyet  132
1. Genel Olarak  132
2. Hareket ile Netice Arasındaki Nedensellik Bağının Belirlenmesi  134
a. Şart Teorisi (Bedingungs oder Äquivalenztheorie)  135
b. Uygun Sebep Teorisi  138
c. Objektif İsnadiyet Teorisi  140
G. Suç Tipinin Temel ve Nitelikli Unsurları  142
IV. TİPİKLİĞİN MANEVİ (SÜBJEKTİF) UNSURLARI  146
A. Genel Olarak  146
B. Kast ve Taksir  148
C. Kast  148
1. Kastın Suç Sistematiği İçindeki Yeri ve Kusurlulukla İlişkisi  148
2. Kastın Tanımı ve Unsurları  156
3. Kastın Kapsamı  161
4. Kastın Aranacağı Zaman  168
5. Kastın Türleri  170
a. Doğrudan Kast (Dolus Directus)  170
b. Olası Kast (Dolus Eventualis)  172
aa. Olası Kastın Tanımı  172
bb. Olası Kastın Unsurları  175
c. Olası Kast–Bilinçli Taksir Ayrımı  179
d. Olası Kastın Sonuçları  182
D. Taksir  185
1. Taksir Kavramı  185
2. Haksızlığın İstisnai Bir İşleniş Şekli Olarak Taksir  191
3. Taksirli Suçların Yapısı ve Taksir–Kusur İlişkisi  192
4. Taksirli Suçların Sistematiği  197
5. Taksirli Suçun Tipiklik (Haksızlık) Unsurları  200
a. Genel Olarak  200
b. Objektif Özen Yükümlülüğünün İhlali  202
aa. Anlamı  202
bb. İçeriği  204
cc. Özen Yükümlülüğünün Belirlenmesinde Ölçüt  207
c. Neticeye Sebebiyet Verme  210
d. Neticenin Objektif İsnat Edilebilirliği  213
aa. Neticenin (Tehlike Durumunun) Objektif Öngörülebilirliği  213
bb. Objektif İsnadiyet Çerçevesinde Ortaya Çıkan Problemler  215
aaa. Taksirli Suçlarda Hukuka Uygun Alternatif Davranışlar (Yükümlülüğe Aykırılık Bağlantısı)  215
bbb. Normun Koruma Amacı  221
ccc. Mağdurun Kendi Sorumluluğu Çerçevesinde Kendine Zarar Vermesi  221
ddd. Taksirli Hareketlerin Birleşmesi (Taksirli Bir Davranışa Kasten veya Taksirle Hareket Eden Üçüncü Kişinin Karışması)  223
6. Hukuka Aykırılık Unsuru  229
7. Taksirli Suçlarda Kusur  229
8. Taksirin Türleri  232
a. Genel Açıklamalar  232
b. Bilinçli Taksir  233
9. Taksirle İşlenen Suçlarda Şahsi Cezasızlık Sebebi ve Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep  239
E. Kast–Taksir Kombinasyonu (Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar)  243
1. Genel Olarak  243
2. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçların Tipikliği  245
3. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Diğer Konular  251
F. Diğer Sübjektif Haksızlık Unsurları  251
1. Genel Olarak  251
2. Maksat ve Saik  252
V. TİPİKLİKTE YER ALAN UNSURLARDA HATA  254
A. Genel Olarak  254
B. Kastı Kaldıran Hata Halleri  255
1. Suçun Maddi Unsurlarında Hata (Unsur Yanılgısı)  255
2. Suçun Nitelikli Hallerinde Hata  263
3. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında ve Bu Nedenlerin Sınırında Hata  265
§ 9. HUKUKA AYKIRILIK  265
I. HUKUKA AYKIRILIĞIN ANLAMI VE TİPİKLİKLE İLİŞKİSİ  265
II. HUKUKA AYKIRILIĞA SUÇ TİPİNDE YER VERİLMİŞ OLMASI  268
III. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN SÜBJEKTİF UNSURU  270
IV. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ  273
V. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ  275
A. Genel Olarak  275
B. Görevin İfası  276
C. Meşru Savunma  279
1. Hukuki Niteliği  279
2. Şartları  280
a. Saldırıya İlişkin Şartlar  280
b. Savunmaya İlişkin Şartlar  283
D. Hakkın Kullanılması  287
E. İlgilinin Rızası  290
1. Suç Teorisindeki Yeri  290
2. Hukuki Esası  294
3. Şartları  295
4. Varsayılan Rıza  298
VI. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN MADDİ ŞARTLARINDA HATA  299
VII. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNDE SINIRIN AŞILMASI  307
A. Genel Olarak  307
B. Düzenlemenin Hukuki Mahiyeti  308
C. Şartları  309
§ 10. KUSURLULUK  312
I. GENEL OLARAK  312
II. KUSURUN KONUSU  314
III. KUSURUN UNSURLARI  315
A. Genel Olarak  315
B. Algılama Yeteneği  315
C. İrade Yeteneği  317
IV. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN (KALDIRAN VEYA AZALTAN) HALLER  319
A. Genel Olarak  319
B. Yaş Küçüklüğü  320
1. Genel Olarak  320
2. Birinci Grup Yaş Küçükleri  321
3. İkinci Grup Yaş Küçükleri  322
4. Üçüncü Grup Yaş Küçükleri  325
C. Sağır ve Dilsizlik  325
D. Akıl Hastalığı  326
1. Genel Olarak  326
2. Akıl Hastalığının Kusur Yeteneğine Etkisi  329
E. Geçici Nedenler, Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  331
1. Geçici Nedenler  331
2. Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  333
a. Genel Olarak  333
b. İrade Dışı (İstemeyerek) Alkol veya Uyuşturucu Madde Alma  333
c. İradi Olarak (İsteyerek) Alkol veya Uyuşturucu Madde Alma  335
3. Sebebinde Serbest Hareket Kuramı (Actio Libera İn Causa–alic–)  337
4. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığının Ceza Sorumluluğuna Etkisi  342
F. Hukuka Aykırı ve Fakat Bağlayıcı Bir Emrin Yerine Getirilmesi  343
G. Zorunluluk Hali Dolayısıyla İrade Yeteneğinin Etkilenmesi  347
1. Genel Olarak  347
2. Şartları  350
a. Tehlikeye İlişkin Şartlar  350
b. Korunmaya İlişkin Şartlar  353
H. Meşru Savunmada Sınırın Heyecan, Korku ve Telaş Nedeniyle Aşılması  354
I. Cebir ve Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi  357
İ. Haksız Tahrik Dolayısıyla İrade Yeteneğinin Etkilenmesi  360
1. Genel Olarak  360
2. Haksız Tahrikin Şartları  362
3. Haksız Tahrikte Özel Durumlar  367
4. Haksız Tahrikin Sonuçları  368
J. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri  369
1. Haksızlık Yanılgısı (Yasak Hatası)  369
2. Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Nedenlerin Maddi Şartlarında Hata  372
§ 11. CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER ŞARTLARI  374
I. GENEL OLARAK  374
II. OBJEKTİF CEZALANDIRILABİLME ŞARTLARI  374
III. ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ VE CEZAYI KALDIRAN ŞAHSİ SEBEPLER  378
§ 12. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA ŞARTLARI  380
I. GENEL OLARAK  380
II. ŞİKÂYET  380
III. İZİN, TALEP VE KARAR  388
§ 13. İHMALİ SUÇLAR  389
I. GENEL OLARAK  389
II. İHMALİ SUÇLARIN NİTELİĞİ VE İHMALİ HAREKETİN İCRAİ HAREKETTEN AYRIMI  390
III. İHMALİ SUÇLARIN ÇEŞİTLERİ  393
A. Gerçek İhmali Suçlar (Delicta Omissiva)  394
1. Genel Olarak  394
2. Gerçek İhmali Suçların Tipiklik Unsurları  395
B. Gerçek Olmayan İhmali Suçlar (Delicta Commissiva per Omissionem)  397
1. Genel Olarak  397
2. Gerçek Olmayan İhmali Suçun Unsurları  399
a. Genel Olarak  399
b. Tipikliğin Objektif (Maddi) Unsurları  401
aa. Emredilen Hareketin Yapılmaması  401
bb. Neticenin Meydana Gelmesi  401
cc. İhmalin Nedenselliği ve Neticenin Objektif İsnadiyeti  402
dd. Neticenin Önlenmesi Yükümlülüğünün (Garantörlüğün) Bulunması  404
aaa. Genel Olarak  404
bbb. Garantörlük Durumları  404
ccc. İcrai ve İhmali Hareketin Eşdeğerliliği  411
c. Tipikliğin Sübjektif (Manevi) Unsurları  412
aa. Kast  412
bb. Taksir  414
d. İhmali Suçlarda Hukuka Aykırılık  414
3. İhmali Suçlarda Kusur  414
4. İhmali Suçların Diğer Konuları  416
§ 14. TEŞEBBÜS  416
I. TANIMI VE MAHİYETİ  416
II. HUKUKİ NİTELİĞİ  416
III. TEŞEBBÜSÜN CEZALANDIRILMASININ NEDENİNİ AÇIKLAYAN GÖRÜŞLER  417
A. Objektif Teori  417
B. Sübjektif Teori  418
C. Karma Teori  419
D. Türk Ceza Kanununun Benimsediği Teori  419
IV. TEŞEBBÜSÜN ŞARTLARI  420
A. Genel Olarak  420
B. Kasten İşlenen Bir Suçun ve Bu Suçu İşlemeye Yönelik Kastın Varlığı  420
C. İcra Hareketi Niteliğindeki Fiillerin Gerçekleştirilmesi  422
1. Genel Olarak  422
2. Objektif Teoriler  423
3. Sübjektif Teoriler  425
4. Karma Teoriler  425
5. Türk Ceza Kanununun Benimsediği Teori  426
D. Elverişli Hareketlerin Gerçekleştirilmiş Olması  429
E. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle İcra Hareketlerini Tamamlayamaması veya İcra Hareketlerini Tamamlamasına Rağmen Neticeyi Gerçekleştirememesi  434
V. TEŞEBBÜSTE CEZANIN BELİRLENMESİ  435
VI. TEŞEBBÜSTE ÖZEL DURUMLAR  436
A. Teşebbüs Suçu ve Suça Teşebbüs  436
B. İhmali Suçlara Teşebbüs  437
C. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda Teşebbüs  438
VII. GÖNÜLLÜ VAZGEÇME  439
A. Tanımı ve Hukuki Niteliği  439
B. Gönüllü Vazgeçmede Failin Cezalandırılmamasının Nedenini Açıklayan Teoriler  440
C. Gönüllü Vazgeçmenin Unsurları  442
1. Suç Tamamlanmamalıdır  442
2. Vazgeçme İradi Olmalıdır  443
3. Vazgeçme Gönüllü Olmalıdır  444
D. Gönüllü Vazgeçmenin Sonucu  445
E. Etkin Pişmanlık  446
§ 15. İŞTİRAK  448
I. GENEL OLARAK  448
II. İŞTİRAK ŞEKİLLERİ  451
A. Genel Olarak  451
B. Faillik ve Şeriklik Ayrımı  451
C. Faillik  454
1. Genel Olarak  454
2. Müstakil (Doğrudan) Faillik  454
3. Müşterek Faillik  454
a. Genel Olarak  454
b. Birlikte Suç İşleme Kararı  455
c. Fiilin Birlikte İcra Edilmesi  457
d. Müşterek Failliğin Diğer Görünüm Biçimleri  461
4. Dolaylı Faillik  464
a. Genel Olarak  464
b. Dolaylı Failliğin Görünüm Şekilleri  465
aa. Zorlama Yoluyla İradeye Hâkimiyet  466
bb. Aracının Hareketinin Tipik Olmadığı Hallerde İradeye Hâkimiyet  467
cc. Hatadan Yararlanmak Suretiyle İradeye Hâkimiyet  467
dd. Araç Durumundaki Kişinin Yanıltıldığı Haller  469
ee. Organize Suç Örgütlerinin Gücünden Yararlanma Yoluyla İradeye Hâkimiyet  469
ff. Kusur Yeteneğinin Yokluğundan Yararlanma Yoluyla İradeye Hâkimiyet  471
c. İhmali Suçlarda Dolaylı Faillik  473
d. Özgü Suçlarda Dolaylı Faillik  474
e. Araç Durumundaki Kişinin Sınırı Aştığı Hallerde Dolaylı Failin Sorumluluğu  480
f. Dolaylı Faillikte Hata Halleri  480
5. Yan Faillik (Yan Yana Faillik)  481
D. Şeriklik  482
1. Genel Olarak  482
2. Şeriklerin Cezalandırılmasının Esası  482
3. Bağlılık Kuralı  485
a. Mahiyeti  485
b. Bağlılık Kuralının Görünüm Biçimleri  486
c. Sınırlı Bağlılık Kuralının Gerekleri  486
d. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Nitelikli Hallerin Geçişi  488
e. Özgü Suçlarda İştirak  492
4. Azmettirme  494
a. Genel Olarak  494
b. Azmettirmenin Şartları  495
c. Azmettirmede Özel Haller  501
d. Azmettirenin Cezası  503
5. Yardım Etme  506
a. Genel Olarak  506
b. Yardım Etmenin Şartları ve Türleri  507
c. Yardım Etmenin Cezası  511
III. İŞTİRAKTE ÖZEL DURUMLAR  512
A. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda İştirak  512
B. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Teşebbüs  513
C. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  514
§ 16. İÇTİMA  516
I. GENEL AÇIKLAMALAR  516
II. FİİL TEKLİĞİ– FİİL ÇOKLUĞU AYRIMI  520
A. Genel Olarak  520
B. Doğal Anlamda Hareket Tekliği  521
C. Hukuki Anlamda Hareket Tekliği  522
1. Genel Olarak  522
2. Tipik Hareket Tekliği  522
3. Doğal Hareket Tekliği  525
4. Zincirleme Hareket  527
III. ZİNCİRLEME SUÇ  528
A. Hukuki Mahiyeti  528
B. Zincirleme Suçun Şartları  530
1. Birden Çok Fiilin Bulunması  530
2. Fiillerin Her Birinin Aynı Suçu Oluşturması  534
3. Aynı Suçun Birden Çok Defa Aynı Kişiye Karşı İşlenmesi  538
4. Birden Çok Suçun Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Gerçekleştirilmesi  539
C. Zincirleme Suçun Sonucu  541
D. Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı Haller  542
IV. FİKRİ İÇTİMA  542
A. Tanımı ve Hukuki Niteliği  542
B. Fikri İçtimaın Şartları  545
1. Genel Olarak  545
2. Fiilin Tek Olması  545
a. Genel Olarak  545
b. İcra Hareketlerinin Tam Ayniyeti  547
c. İcra Hareketlerinin Kısmi Ayniyeti  549
3. Tek Fiilin Birden Fazla Suçun Oluşmasına Sebebiyet Vermesi  550
a. Suçların Farklı Olması (Farklı Neviden Fikri İçtima)  550
b. Suçların Aynı Olması (Aynı Neviden Fikri İçtima)  550
4. Suçların Her Birinin Kovuşturma Şartlarının Gerçekleşmesi ve Başlı Başına Cezalandırılabilir Olması  557
C. Fikri İçtimada Özel Haller  557
1. Kasti–Taksirli Suçlar Arasında Fikri İçtima  557
2. Kesintisiz–Ani Suçlar Arasında Fikri İçtima  558
3. İcrai–İhmali Suçlar Arasında Fikri İçtima  559
4. Temel Suç Tipiyle–Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Fikri İçtima  559
D. Fikri İçtimaın Sonuçları  560
V. GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA (KANUNLARIN İÇTİMAI)  562
A. Genel Olarak  562
B. Özel Normun Önceliği İlkesi  562
C. Bir Normun Diğeri Tarafından Tüketilmesi İlkesi  563
1. Genel Olarak  563
2. Bileşik Suç  563
a. Hukuki Niteliği  563
b. Bileşik Suçun Şekilleri  564
c. Sonucu  566
D. Yardımcı Normun Sonralığı İlkesi  567
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YAPTIRIM TEORİSİ
§ 17. YAPTIRIM TEORİSİNE GENEL BAKIŞ  569
§ 18. YAPTIRIMLARIN TÜRLERİ  571
I. CEZALAR  571
A. Genel Olarak  571
B. Cezanın Amacını Açıklayan Görüşler  572
C. Cezaların Sınıflandırılması  574
D. TCK’daki Sınıflandırma  576
1. Genel Olarak  576
2. Hapis Cezaları  576
a. Çeşitleri  576
b. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası  579
c. Müebbet Hapis Cezası  581
d. Süreli Hapis Cezası  581
aa. Genel Olarak  581
bb. Kısa Süreli Hapis Cezaları  583
3. Hapis Cezasının Sakıncalarını Gidermeye Yönelik Kurumlar  583
a. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi  583
aa. Genel Olarak  583
bb. Seçenek Yaptırıma Çevirmenin Şartları  584
cc. Seçenek Yaptırıma Zorunlu Çevirme  586
dd. Seçenek Yaptırımlar  587
aaa. Genel Olarak  587
bbb. Adlî Para Cezası  589
ccc. Mağdurun veya Kamunun Uğradığı Zararın Giderilmesi  590
ddd. Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme  591
eee. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma  591
fff. Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma  592
ggg. Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma  593
ee. Seçenek Yaptırıma Çevirmenin Sonuçları  593
ff. Hapis Cezasının Özel İnfaz Şekilleri  596
b. Erteleme  599
aa. Genel Olarak  599
bb. Ertelemede Sistemler  600
cc. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  601
dd. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  603
ee. Hapis Cezasının Ertelenmesi  604
aaa. Hukuki Niteliği  604
bbb. Ertelemenin Şartları  605
aaaa. Genel Olarak  605
bbbb. Mahkûmiyet Türü ve Ağırlığı İtibariyle Ertelemeye Elverişli Olmalıdır  605
cccc. Hükümlünün Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Üç Aydan Fazla Hapis Cezasına Mahkûm Edilmemiş Olması  608
dddd. Mahkemede Hükümlünün Yeniden Suç İşlemeyeceği Konusunda Kanaatin Oluşması  610
eeee. İşlenen Suçun Sebebiyet Verdiği Zararın Giderilmesi  611
ccc. Ertelemenin Sonuçları  611
aaaa. Genel Olarak  611
bbbb. Denetim Süresi İçerisinde Kasıtlı Yeni Bir Suçun İşlenmesi veya Yükümlülüklere Aykırı Davranılması  613
cccc. Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Bir Suç İşlenmemesi ve Yükümlülüklerin Gereğinin Yerine Getirilmesi  614
c. Koşullu Salıverilme  615
aa. Genel Olarak  615
bb. Koşullu Salıverilmenin Şartları  616
aaa. Mahkûm Olunan Cezanın İnfazına İlişkin Şartlar  616
aaaa. Genel Kural  616
bbbb. Koşullu Salıverilmede İnfaz Kurumunda Geçirilmesi Gereken Süre Yönünden Özel Haller  620
bbb. Mahkûmun Kişiliğine İlişkin Şart– İyi Halliliğin Tespiti  627
cc. Koşullu Salıverilmenin Uygulanmayacağı Haller  629
dd. Koşullu Salıverilmede Usul  631
ee. Koşullu Salıverilmeden Sonra Uygulanacak Rejim  632
ff. Koşullu Salıverilme Kararının Geri Alınması  633
d. Ön Koşullu Salıverilme: Hükümlünün Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak İnfaz Kurumundan Çıkarılması  637
4. Adlî Para Cezası  645
a. Genel Olarak  645
b. Adlî Para Cezasının Belirlenmesinde Geçerli Olan Sistemler  646
c. Adlî Para Cezasının Tespiti  647
d. İnfazı  649
II. GÜVENLİK TEDBİRLERİ  651
A. Genel Olarak  651
B. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma  653
1. Genel Olarak  653
2. Tedbirin Uygulanış Biçimi İtibariyle Türleri  654
a. Genel Olarak  654
b. Kanuni Netice Olarak Hak Yoksunluğu  655
aa. Şartları  655
bb. Yoksun Kılınan Haklar  656
aaa. Kamu Görevinin Üstlenilmesinden, Atamaya veya Seçime Tabi Bütün Memuriyet ve Hizmetlerde İstihdam Edilmekten Yoksunluk  656
bbb. Seçme ve Seçilme Ehliyetinden ve Diğer Siyasi Hakları Kullanmaktan Yoksunluk  657
ccc. Velayet Hakkından, Vesayet veya Kayyımlığa Ait Bir Hizmette Bulunmaktan Yoksunluk  658
ddd. Vakıf, Dernek, Sendika, Şirket ve Siyasi Parti Tüzel Kişiliklerinin Yöneticisi veya Denetçisi Olmaktan Yoksunluk  659
eee. Resmi İzne Tabi Bir Meslek Veya Sanatı İcra Etmekten Yoksunluk  659
cc. Yoksunluğun Süresi  662
c. Cezanın İnfazından Sonra Belli Bir Süreyle Uygulanabilen Hak Yoksunluğu  663
aa. Şartları  663
bb. Süresi  664
d. Taksirli Suçlarda Hak Yoksunluğu  665
e. İnfazı  666
C. Müsadere  666
1. Genel Olarak  666
2. Eşya Müsaderesi  669
a. Genel Bilgiler  669
b. Bir Suçun İşlenmesine Bağlı Olan Müsadere  670
c. Suçun İşlenmesinde Kullanılmak Üzere Hazırlanan Eşyanın Müsaderesi  673
d. Konusu Suç Teşkil Eden Eşyanın Müsaderesi  674
e. Kaim Değerlerin Müsaderesi  675
3. Kazanç Müsaderesi  675
a. Genel Bilgiler  675
b. Kazanç Müsaderesinin Türleri ve Şartları  677
4. Müsaderede Zamanaşımı  679
D. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  679
1. Genel Olarak  679
2. Korunmaya Muhtaç Çocuk–Suça Sürüklenen Çocuk Ayrımı  680
3. Çocuklar Hakkında Uygulanacak Güvenlik Tedbirlerine Yön Veren İlkeler  680
4. Tedbir Türleri  681
5. Tedbirin Usulü  682
6. Özel Soruşturma Usulleri  682
E. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  683
1. Genel Olarak  683
2. Tedbirin Uygulanmasına İlişkin Esaslar  684
F. Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular  686
1. Genel Bilgiler  686
2. Tekerrürün Hukuki Niteliği  687
3. Tekerrürün Şartları  689
a. Daha Önce İşlenmiş Bir Suçtan Dolayı Verilip Kesinleşmiş Mahkûmiyetin Varlığı  689
b. Yeni Bir Suçun İşlenmesi  693
c. Yeni Suçun Tekerrür Süreleri İçinde İşlenmiş Olması  693
4. Tekerrür Hükümlerinin İşlemeyeceği Haller  694
5. Tekerrürün Sonuçları  696
6. Özel Tehlikeli Suçlular  703
G. Sınır Dışı Edilme  705
1. Genel Olarak  705
2. Şartları  706
a. Yabancı Bir Mahkûmun Bulunması  706
b. Yabancının Hapis Cezasına Mahkûm Edilmiş Olması  706
c. Yabancının Mahkûm Olduğu Hapis Cezasının Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak İnfazına veya Koşullu Salıverilmesine Karar Verilmiş Olması ya da Cezasının İnfazının Tamamlanmış Olması  706
H. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  707
1. Genel Olarak  707
2. Uygulanma Şartları ve Tedbir Türleri  707
I. Denetimli Serbestlik Tedbiri  708
§ 19. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ  709
I. GENEL OLARAK  709
II. CEZA TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ  711
III. HAPİS CEZASININ BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ  712
A. Genel Olarak  712
B. Temel Cezanın Belirlenmesinde Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar  713
1. Suçun İşleniş Biçimi  713
2. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar  714
3. Suçun İşlendiği Zaman ve Yer  715
4. Suç Konusunun Önem ve Değeri  715
5. Suçtan Kaynaklanan Zarar ve Tehlikenin Ağırlığı  716
6. Failin Kast veya Taksire Dayalı Kusurunun Ağırlığı  717
7. Failin Güttüğü Amaç ve Saik  719
IV. ADLÎ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ  720
A. Genel Olarak  720
B. Hapis Cezasının Seçeneğini Oluşturan Adlî Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi  720
C. Hapis Cezasının Yanı Sıra Uygulanacak Adlî Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi  721
V. ÇİFTE DEĞERLENDİRME YASAĞI  722
VI. OLASI KAST VE BİLİNÇLİ TAKSİRİN CEZAYA ETKİSİ  723
VII. NİTELİKLİ HALLERİN UYGULANMASI  723
VIII. SONUÇ CEZANIN BELİRLENMESİ  728
A. Genel Olarak  728
B. Teşebbüs Aşamasında Kalmış Suçlar  728
C. İştirak Halinde İşlenen Suçlar  729
D. Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması  730
E. Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanması  731
F. Yaş Küçüklüğüne İlişkin Hükümlerin Uygulanması  731
G. Akıl Hastalığına İlişkin Hükümlerin Uygulanması  732
H. Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebeplerin Uygulanması  733
I. Takdiri İndirim Nedenlerinin Uygulanması  733
1. Takdiri İndirim Nedenleri  733
a. Genel Olarak  733
b. Failin Geçmişi  735
c. Failin Sosyal İlişkileri  736
d. Failin Fiilden Sonra ve Yargılama Sürecindeki Pişmanlığını Gösteren Davranışları  737
e. Cezanın Fail Üzerindeki Olası Etkileri  737
2. Takdiri İndirimde Uyulacak Esaslar  737
İ. Mahsup  739
J. Ceza Sürelerinin Hesaplanması  740
§ 20. DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ  741
I. GENEL OLARAK  741
II. SANIĞIN VEYA HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜ  742
A. Genel Olarak  742
B. Sanığın Ölümü  743
C. Hükümlünün Ölümü  744
III. AF  744
A. Hukuki Niteliği  744
B. Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  745
C. Affın Çeşitleri  747
1. Genel Olarak  747
2. Genel af  748
3. Özel Af  749
IV. DAVA VE CEZA ZAMANAŞIMI  750
A. Genel Olarak  750
B. Zamanaşımının Kabulünü Gerektiren Nedenler  751
C. Hukuki Niteliği  752
D. Dava Zamanaşımı  754
1. Genel Bilgiler  754
2. Zamanaşımı Sürelerinin Belirlenmesinde Sistemler  755
3. Zamanaşımı Süreleri  755
4. Dava Zamanaşımının Tayininde Dikkate Alınan Ölçü Süreler  757
5. Aynı Fiilden Dolayı Yeniden Yargılama Halinde Zamanaşımı Süreleri  761
6. Zamanaşımının İşlemeye Başlayacağı An  761
7. Dava Zamanaşımı Süresinin Durması veya Kesilmesi  766
a. Zamanaşımını Durduran Sebepler  767
b. Zamanaşımını Kesen Haller  769
E. Ceza Zamanaşımı  772
1. Genel Açıklamalar  772
2. Zamanaşımı Süreleri  772
3. Zamanaşımının İşlemeye Başlayacağı An ve İşlemeyeceği Haller  775
4. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi ve Durması  775
5. Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları  777
F. Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması  778
V. ŞİKÂYETTEN VAZGEÇME  778
A. Genel Olarak  778
B. Vazgeçmenin Niteliği  780
C. Şikâyetten Vazgeçebilecekler ve Vazgeçme Süresi  781
D. Vazgeçmenin Şekli  783
E. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Vazgeçmenin Etkisi  784
F. Koşula Bağlı Vazgeçme  785
G. Vazgeçmenin Kabulü ve Vazgeçmeden Dönme  786
H. Vazgeçmenin Sonuçları  787
VI. ÖNÖDEME  788
A. Genel Olarak  788
B. Önödemenin Şartları  790
1. Önödemeye Elverişli Bir Suçun Varlığı  790
2. Belli Miktar Paranın Yargılama Gideriyle Birlikte Ödenmesi  792
C. Önödemenin Usulü ve Sonuçları  793
D. Önödemede Tekerrür  795
VII. UZLAŞTIRMA  796
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MİLLETLERARASI CEZA HUKUKU
§ 21. TÜRK CEZA KANUNUNUN UYGULAMA ALANI  803
I. GENEL OLARAK  803
II. YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  803
A. Genel Olarak  803
B. Mülkilik (Ülkesellik) İlkesi  805
1. Genel Olarak  805
2. Suçun İşlendiği Yerin Belirlenmesi  805
3. Ülke Kavramı ve Sınırları  812
a. Gerçek Anlamda Ülke  812
b. Farazi Anlamda Ülke  814
4. Türkiye’de Yeniden Yargılama Yapılması  817
C. Şahsilik İlkesi  818
1. Genel Olarak  818
2. Faile Göre Şahsilik İlkesi  818
3. Mağdura Göre Şahsilik İlkesi  821
D. Devleti Koruma ve Evrensellik İlkeleri  823
1. Genel Olarak  823
2. Şartları  824
3. Görev Suçları (Koruma İlkesi)  826
a. Genel Olarak  826
b. Şartları  827
4. Evrensellik İlkesinin Özel Bir Şekli Olarak İkame (Başka Devlet Adına) Yargı İlkesi  828
a. Genel Olarak  828
b. Şartları  828
E. Yurt Dışında Verilmiş Mahkûmiyete Bağlı Hak Yoksunlukları  828
F. Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması  835
III. KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  836
A. Cumhurbaşkanı  836
B. Milletvekilleri  841
1. Yasama Sorumsuzluğu  841
2. Yasama Dokunulmazlığı  843
C. Diplomatlar  844
D. Asker Kişiler  846
§ 22. İADE  848
I. İADE, SIĞINMA VE SINIR DIŞI ETME KAVRAMLARI  848
II. İADENİN KAYNAKLARI VE BUNLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ  856
III. İADENİN KOŞULLARI  857
A. Türkiye’den Yabancı Devlete İade  857
1. Şartları  857
2. İade Usulü  870
B. Türkiye’nin İade Talepleri ve Şartları  875
IV. İADEDE HUSUSİLİK KURALI  876
Kaynaklar  879
Dizin  897

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar