Sigorta Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları ve Tahkim Usulü

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Şaban KAYIHAN - Atakan Adem SELANİK
ISBN: 9789750283505
Stok Durumu: Tükendi
324,00 TL 360,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Şaban KAYIHAN, Atakan Adem SELANİK
Baskı Tarihi 2023/03
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 355

Son yıllarda devlet mahkemeleri yanında uyuşmazlıkların alternatif çözüm yollarına ciddi şekilde odaklanıldığı gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda tahkim, arabuluculuk ve uzlaşma şeklinde nitelendirilen alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri esasen uygulamada yerini almıştır. Öyle ki ilke olarak serbest olan arabuluculuk uyuşmazlık çözüm yöntemi iş hukukunda, ticari davalarda ve sıkça rastlanmaya başlanılan tüketici ihtilaflarında önemli sayılacak kapsamda zorunlu hale getirilmiştir.

Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda arabuluculuk alternatif ihtilaf çözüm yönteminin yanında, hatta ondan da önce sigorta tahkimi kabul edilmiştir. Gerçekten 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile kurulan sigorta tahkim komisyonu bünyesinde faaliyete başlayan sigorta tahkim usulü ile sigorta sözleşmelerinden doğan anlaşmazlıklar, 2007 yılından bu yana çözüme kavuşturulmaya çalışılmaktadır.

Kitapta da; özellikle süreç içerisinde uygulanmasından kaynaklanan problemlerle birlikte 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu tarafından düzenlenen sigorta tahkim usulünün işleyişini incelemeyi hedeflemiş, bununla birlikte ilgili oranda arabuluculuk alternatif çözüm yönetiminden ve ticari dava kavramından da söz edilmiştir.

Konu Başlıkları
Sigorta Sözleşmesi
Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri
Tahkim Yargılamasında Tartışmalı Hususlar
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  19
Birinci Bölüm
SİGORTA SÖZLEŞMESİ
§ 1. SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE GENEL BAKIŞ  23
I. GENEL OLARAK  23
II. GENEL OLARAK SİGORTA SÖZLEŞMELERİ  23
III. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  25
IV. SİGORTA POLİÇESİ, DİĞER SİGORTA DOKÜMANLARI VE BUNLARIN HUKUKİ KONUMLARI  29
A. Sigorta Poliçesi  29
B. Diğer Sigorta Dokümanları  30
1. Geçici (Muvakkat) Sigorta İlmühaberi  30
2. Sigorta Sertifikası  31
3. Zeyilname  32
V. GENEL OLARAK SİGORTA SÖZLEŞMELERİNİN TASNİFİ  32
A. Zarar sigortaları ve Can (Tutar) Sigortaları  32
1. Zarar Sigortaları  32
2. Can (Tutar) Sigortaları  33
VI. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ  33
A. Genel Olarak  33
B. Şekli Süre  33
C. Sorumluluk Süresi (Maddi Süre)  34
Ç. Teknik Süre  35
D. Geçmişe Etkili Sigorta  36
İkinci Bölüm
GENEL OLARAK UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
§ 2. UYUŞMAZLIK (İHTİLAF) ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ  39
I. GENEL OLARAK DEVLET MAHKEMELERİ  39
II. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ  39
A. Genel Olarak  39
B. Türleri  40
1. Arabuluculuk  40
2. Uzlaşma  43
3. Tahkim  43
a. Genel Olarak  43
b. Tahkim Tarihçesi  44
c. Tahkimin Hukuki Niteliği  46
d. Tahkimin Diğer Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinden Farkları  50
aa. Tahkim ve Yargılama  50
bb. Tahkim ve Uyuşmazlıkların Dostane Çözüm Yöntemleri  50
cc. Tahkim ve Hakem Bilirkişilik  50
dd. Tahkimin olumlu yönleri  51
e. Tahkimin Türleri  52
aa. Yabancı Tahkim  52
bb. Milletlerarası Tahkim (Dış Tahkim)  53
cc. İç Tahkim  53
aaa. Genel olarak  53
bbb. Mecburi Tahkim (Zorunlu Tahkim)  54
ccc. İhtiyari (İsteğe Bağlı) Tahkim  55
dd. Kurumsal Tahkim  56
Üçüncü Bölüm
SİGORTA SÖZLEŞMELERİNİN UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM USULÜ
§ 3. SİGORTACILIKTA TAHKİM  59
I. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK SİSTEMLERİNDE SİGORTA TAHKİMİ  59
A. Alman Sigorta Ombudsman Sistemi (Versicherungsombudsmann)  59
B. İngiliz Sigorta Ombudsman Sistemi (FOH.)  60
C. İsveç Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Sistemi  61
D. Fin Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Sistemi  62
E. Türk Hukukunda Sigorta Tahkim Usulü  63
1. Genel Olarak  63
2. Sigortacılık Kanunu Genel Gerekçesi  66
3. Sigortacılık Kanunu 30’uncu Madde Gerekçesi  68
4. Sigortacılık Kanunu’nda Değişiklik Yapan 6327 Sayılı Kanun Madde 48 Gerekçesi  70
5. Sigortacılıkta Tahkimde Tahkim Sözleşmesi  71
a. Genel Olarak  71
b. Tahkim Sözleşmesinin Tarafları  73
c. Sigortacılıkta Tahkim Sözleşmesinin Şekli  74
6. Sigortacılıkta Tahkimin Tahkimle İlgili Diğer Kanunlarla İlişkisi  75
7. Sigortacılık Tahkiminin Diğer Tahkim Türleri Arasındaki Yeri  76
a. Sigorta Tahkimin İhtiyari Olması  76
b. Sigorta Tahkimin İradi olması  77
c. Sigorta Tahkimin Kurumsal Yapısı  79
§4. SİGORTACILIKTA TAHKİM USULÜNÜN OLUŞUMU VE İŞLEYİŞİ  84
I. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU  84
A. Genel Olarak  84
B. Sigorta Tahkim Komisyonun Oluşumu  86
C. Tahkim Komisyonun Görevleri  89
Ç. Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Şartları  90
D. Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Şekli  92
E. Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Ücretleri  93
F. Tahkim Görevlileri  94
1. Genel Olarak  94
2. Komisyon Müdürü  94
3. Sigorta Raportörü ve Başvurunun Raportör Tarafından İncelenmesi  95
II. SİGORTA HAKEMİ SAFHASI  100
A. Genel Olarak  100
B. Sigorta Hakeminin Nitelikleri (Hakemlerde Aranan Şartlar)  101
C. Hakem Yargılamasında Yargılamaya Hâkim Ortak İlkeler  102
1. Hakemin Tarafsızlığı ve Görevden Yasaklanması (Tarafsızlık İlkesi)  102
2. Hakemin Reddi Sebepleri  103
3. Hakemin Çekilme Sebepleri  106
Ç. Hakem Yargılaması Usulü Hukuku  107
1. Sigorta Uyuşmazlık Hakeminin Görevlendirilmesi  107
2. Uyuşmazlık Hakemlerinin Uyuşmazlığı Sonuçlandırma (Karar Verme) Süresi  110
3. Sigorta Tahkim Yargılamasının Tarafları  112
a. Genel Olarak  112
b. Davacı / Başvuran Taraf  113
c. Davalı / Sigorta Kuruluşu  113
d. Tarafların İddia ve Savunma Hakkı  115
4. Yargılamanın İşleyişi  119
a. Genel Olarak  119
b. Evrak Üzerinden Karar Verilmesi  119
c. Delillerin İbrazı ve İncelenmesi  121
d. Tebligat Usulü  124
e. Tahkimde Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale  124
f. Tahkim Yargılamasını Sona Erdiren Taraf İşlemleri  125
aa. Feragat  126
bb. Kabul  127
cc. Sulh  127
dd. Sulh Sonrası Ek Karar Verilmesi  128
g. Tahkimde Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri  129
h. Sigorta Tahkim Yargılamasında SBM Online Sisteminin Kullanılması  130
5. Uyuşmazlık Hakem Kararı  131
a. Genel Olarak  131
b. Maddi Hukuk Kurallarının Uygulanması  132
c. Karar Öncesi Başvurunun Geri Alması  133
ç. Uyuşmazlık Hakem Kararının Tavzihi, Düzeltilmesi ve Tamamlanması  134
d. Uyuşmazlık Hakem Kararların Taraflara Tebliği ve Saklanması  135
e. Uyuşmazlık Hakem Kararının İcrası  138
6. Sigorta İtiraz Hakem Heyeti Görevlendirilmesi  139
a. İtiraz Hakem Heyetine Başvuru  139
7. Temyiz Yolu  141
a. Temyiz Edilemeyen Kararlar  142
b. Kötüniyetli ıslah ile Kesinlik Sınırının altında kalması hali  142
c. İptal Davası  143
d. Bozma Kararına Karşı Direnme  144
8. Yargılamanın İadesi  145
9. Sigorta Tahkim Sisteminde Vekâlet Ücreti ve Yargılama Giderleri  146
a. Genel Olarak Sigorta Tahkimde Vekâlet Ücreti Tartışmaları ve Görüşümüz  146
aa. Genel Olarak Sigorta Tahkimde Vekâlet Ücreti Tartışmaları  146
bb. Görüşümüz  153
b. Tarafların Sulh Olmaları Halinde Yargılama Giderleri ve Vekâlet Ücreti  156
c. Feragat ve Kabul Halinde Yargılama Giderleri ve Vekâlet Ücreti  156
Dördüncü Bölüm
SİGORTA TAHKİM YARGILAMASINDA
TARTIŞMALI BAZI HUSUSLAR
§ 5. SİGORTACILIK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK  157
I. SİGORTACILIK UYUŞMAZLIKLARINDA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDE DAVA AÇMANIN ARABULUCULUK DAVA ŞARTINA TABİ OLMASI MESELESİ  157
A. Genel olarak Ticari Dava Kavramı ve Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan İhtilafların Kural Olarak Ticari Dava Olması  157
B. Ticari Davalarda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk  162
II. SİGORTACILIK UYUŞMAZLIKLARINDA SİGORTA TAHKİMDE DAVA AÇILMADAN ÖNCE ARABULUCULUĞUN DAVA ŞARTI OLUP OLMADIĞI HUSUSU  163
§ 6. DAVA ŞARTI EKSİKLİĞİ / USULDEN RED  166
§ 7. ANAYASA MAHKEMESİNİN 17/7/2020 TARİHLİ VE E.:2019/40; K.:2020/40 SAYILI KARARI İLE DANIŞTAY 8. DAİRE 2020/6495 SAYILI GENEL ŞART BAZI HÜKÜM VE EKLERİNİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA DAİR KARARININ TRAFİK SİGORTASI GENEL ŞARTLARINA ETKİSİ  190
I. ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞME OLAN TRAFİK POLİÇELERİNDE GENEL ŞARTLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  190
II. ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ GERİYE YÜRÜMEZLİĞİ PRENSİBİ IŞIĞINDA KARARDAN ETKİLENECEK UYUŞMAZLIKLARIN TESPİTİ  196
§ 8. MALULİYET RAPORLARI  202
I. KAZA TARİHİ İTİBARİYLE GEÇERLİ YÖNETMELİK  202
II. SAĞLIK KURULU RAPORU  206
A. SAĞLIK KURULU ZORUNLULUĞU  206
B. ADLİ TIP ANA BİLİM DALLLARININ SAĞLIK KURULU OLUP OLMADIĞI YÖNÜNDE DEĞERLENDİRME  209
C. İTİRAZ EDİLEN ADLİ TIP RAPORLARININ DENETLENMESİ GEREKLİLİĞİ  212
III. İKAMETGAHA YAKIN SAĞLIK KURULUNDAN RAPOR ALMA ZORUNLULUĞU  214
IV. MALULİYET RAPORLARININ ISRARLA AYNI KURUMLARDAN ALINMASI  215
V. ORTAPEDİK YARALANMALARDA SÜREKLİ SAKATLIĞIN TESPİTİ  217
VI. MALULİYET RAPORLARINDA OLMASI GEREKEN BİZZAT MUAYENE ZORUNLULUĞU  226
VII. ADLİ TIP KURUMU RAPOR ÜCRETİ  229
VIII. TEDAVİ GİDERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ VE GEÇİCİ BAKICI GİDERİ SÜRESİNİN İSPAT YÜKÜ HUSUSU  229
§ 9. BEDENİ TAZMİNATLARDA MUHTEMEL BAKİYE ÖMÜR (BİLİNMEYEN DÖNEM) İÇİN ESAS ALINACAK YAŞAM TABLOSU  230
§ 10. TEKNİK FAİZ  232
I. GENEL OLARAK  232
§ 11. MADDİ TAZMİNAT KAPSAMINDA KAZANÇ KAYBI TALEBİ  242
§ 12. FAİZ  247
I. FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ  247
II. FAİZ TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ  248
§ 13. ŞİKAYETTEN VAZGEÇME VE UZLAŞMANIN ETKİSİ  249
§ 14. ZAMANAŞIMI  255
§ 15. USUL HUKUKU İYİNİYET KURALLARININ TAHKİMDE UYGULANMASI  258
§ 16. USULE İLİŞKİN VERİLEN SÜRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  259
I. ARA KARAR İLE VERİLEN KESİN SÜRE  259
II. VERİLEN SÜRENİN TARAFLARA / VEKİLE BİLDİRİMİ  260
III. SÜRENİN HESAPLANMASI  260
A. Genel Olarak  260
B. Salgın Sebebiyle Sürelerin Durdurulmasının Sigorta Tahkim Yargılamasına Etkisi  261
1. Zamanaşımı ve hak düşürücü süreler bakımından  261
2. Sigorta Tahkim yargılaması açısından değerlendirme  262
§ 17. CEVAP DİLEKÇESİNDE SÜRE  263
§ 18. KEP ÜZERİNDEN YAPILAN KARAR TEBLİGATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  263
§ 19. HAKEM KARARINDA MADDİ HATALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  264
§ 20. TAHKİM DAVASININ AÇILMASININ SONUÇLARI  265
§ 21. ADLİ TIP RAPOR ÜCRETİNİN ASIL ALACAK TUTARINA EKLENMESİ SORUNU  268
§ 22. GÜVENCE HESABININ SORUMLULUĞU AÇISINDAN PLAKASI TESPİT EDİLEMEYEN, ARAÇ TÜRÜ BELİRLİ OLMAYAN, TESCİLSİZ ARAÇLARA İLİŞKİN HUSUSLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  269
§ 22. ASGARİ ÜCRET DEĞERLENDİRİLİRKEN HÜKÜM TARİHİNE EN YAKIN TARİHTEKİ NAZARA ALINMALIDIR.  279
§ 23. MANEVİ TAZMİAT  280
§ 24. YABANCILIK UNSURU İÇEREN BAŞVURULARDA MÖHUK 48/1 MADDESİ UYARINCA TEMİNAT GÖSTERME ZORUNLULUĞU / USUL RED  282
§ 25. DAVA DİLEKÇESİNDE TALEBE KONU MALULİYET ORANI KAPSAMINDA TALEPLE BAĞLI OLUNMASI HUSUSU  285
Sonuç  287
Yararlanılan Kaynaklar  289
Kavram Dizini  299

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.