Sigorta Tahkim Yargılaması ve Tahkime Elverişliliğin Değerlendirilmesi

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Oya ÇAKAN
ISBN: 9789750264719
62,10 TL 69,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Oya ÇAKAN
Baskı Tarihi 2020/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 208

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sigortacılık gerek kişiler gerekse de kurumlar için önemli bir risk yönetimi aracıdır. Sigortacılığın tarihine ve teknik hususlarına ilişkin bilgi sahibi olunması ise bu faaliyetleri düzenleyen sigorta hukukunun anlaşılmasında önem arz etmektedir. Eser buna yönelik olarak öncelikle sigorta kavramını, daha sonra dünyada ve Türkiye'de sigorta tarihi ve uygulamalarını tüm yönleriyle ele almaktadır.

Günümüzde Türk yargı sisteminde sigorta sözleşmelerine bağlı uyuşmazlıkların çözümünde Sigorta Tahkim Komisyonu önemli bir rol üstlenmektedir. Eser özellikle alternatif çözüm yolları, Sigortacılık Kanunu'nda düzenlenen Sigorta Tahkim Komisyonu ve komisyonun işleyişi ile yargılama prosedürüne ışık tutmaktadır. Buna ek olarak karşılaştırmalı hukukta sigorta tahkim usulünün geliştirilmesi ve yenilenmesi amacıyla uyuşmazlık çözüm yolları incelenmiştir.

Eserin değindiği kritik konu başlıklarından bir diğeri de 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nda hakemlerin sunulan evrak üzerinden karar vereceğine ilişkin düzenlemedir. Bu düzenlemeye ilişkin olarak Sigorta Tahkim Komisyonu verileri üzerinden uygulamada karşılaşılan sigorta suistimalleri, yargılama sırasında oluşan / oluşabilecek ihtilaflar ile bu konuların adil yargılanma hakkının ihlaline sebebiyet vermeden çözülmesi konuları tartışılmıştır.

Eser kapsamı itibariyle çok daha geniş bir araştırma alanına sahiptir. Yazar bu eserde Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde görülen başvurularda vekil olarak edinmiş olduğu tüm bilgi ve tecrübeleri yansıtarak akademik dünyaya ve uygulamaya yönelik olarak sigortacılık tahkim usulüne fayda sağlayacak önerilerde bulunmuştur.

Konu Başlıkları
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda Tahkim
Sigortacılıkta Tahkim Usulü
Belirli Sigorta Branşlarına İlişkin Tahkime Elverişlilik Değerlendirmesi
Sigorta Tahkim Komisyonu ve İşleyişine İlişkin Öneriler
Önsöz  5
Kısaltmalar Listesi  12
Özet  13
Giriş  15
1. BÖLÜM:
SİGORTACILIK VE
TÜRKİYE’DE SİGORTA HUKUKU
1.1. GENEL OLARAK SİGORTA KAVRAMI  17
1.1.1. Sigortanın Tanımı  17
1.1.2. Sigortanın Amacı ve İşlevi  19
1.2. DÜNYADA SİGORTACILIK TARİHİ  20
1.2.1. Dünyada Sigortacılık Benzeri Faaliyetler  20
1.2.2. Dünyada Modern Sigortacılık  22
1.3. TÜRKİYE’DE SİGORTACILIK TARİHİ  27
1.3.1. Cumhuriyet Öncesi Dönemde Sigortacılık Benzeri Faaliyetler  27
1.3.2. Cumhuriyet Öncesi Dönemde Modern Sigortacılık Faaliyetleri  30
1.3.3. Cumhuriyet Sonrası Dönemde Modern Sigortacılık  32
1.4. TÜRKİYE SİGORTA HUKUKU TARİHİ VE SİGORTA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  34
1.4.1. Genel Olarak Sigortacılık Mevzuatının Gelişim Süreci  34
1.4.2. Sigorta Hukuku Kaynağı Olarak Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler  36
1.4.3. Sigorta Hukuku Kaynağı Olarak Kanunlar  37
1.4.3.1. Türk Ticaret Kanunu  37
1.4.3.2. Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu  38
1.4.3.3. Karayolları Trafik Kanunu  39
1.4.3.4. Sigortacılık Kanunu  39
1.4.4. Sigorta Hukuku Kaynağı Olarak Yönetmelikler  43
1.4.5. Sigorta Hukuku Kaynağı Olarak Cumhurbaşkanı Kararları  43
1.4.6. Sigorta Hukuku Kaynağı Olarak Sigorta Genel Şartları  43
1.4.7. Sigorta Hukuku Kaynağı Olarak Hazine Müsteşarlığı Sektör Duyuruları ve Genelgeler  44
1.4.8. Mahkeme İçtihatları ve Doktrin  45
2. BÖLÜM:
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK
ÇÖZÜM YOLU OLARAK TAHKİM
2.1. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI  47
2.1.1. Genel Olarak Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları  47
2.1.2. Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Tanımı  49
2.1.3. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Tarihçesi  50
2.1.4. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Olumlu ve Olumsuz Yönleri  53
2.2. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ  55
2.2.1. Müzakere  55
2.2.2. Kısa Duruşma  56
2.2.3. Vakıa Saptaması  57
2.2.4. Uzlaştırma  57
2.2.5. Arabuluculuk  57
2.2.6. Tahkim  59
2.3. TAHKİMİN GENEL ESASLARI VE TÜRK HUKUKUNDA MİLLİ TAHKİM (HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NDA TAHKİM)  60
2.3.1. Tahkim Sözleşmesi  61
2.3.1.1. Tahkim Sözleşmesinin Tanımı ve Şekli  61
2.3.1.2. Tahkim Sözleşmesi Çeşitleri  62
2.3.1.3. Tahkim Sözleşmesinin Etkisi  63
2.3.2. Hukuk Muhakemeleri Kanununda Hakemlere ilişkin Düzenlemeler  64
2.3.2.1. Hakemlerin Sayısı ve Seçimi  64
2.3.2.2. Hakemlerin Sorumluluğu  64
2.3.2.3. Hakemlerin Reddi  65
2.3.2.4. Hakemlik Görevinin Sona Erme Halleri  65
2.3.3. Hakemlerin Yargılamasının Başlaması  66
2.3.3.1. Tahkim Yargılamasına İlişkin Genel Prensipler  66
2.3.3.1.1. Hakemin Kendi Yetkisini Değerlendirmesi  66
2.3.3.1.2. Yargılamaya Egemen Olan İlkeler ile Tarafların Eşitliği ve Hukuki Dinlenilme Hakkına Riayet Edilmesi  66
2.3.3.1.3. Tebligat Usulü  68
2.3.3.1.4. Yargılama Giderleri  69
2.3.3.1.5. İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti  70
2.3.3.2. Tahkim Davasının Yürütülmesi  70
2.3.3.2.1. Tahkim Yeri ve Dava Tarihi  71
2.3.3.2.2. Yargılama Usulünün Belirlenmesi  71
2.3.3.2.3. Dava ve Cevap Dilekçelerinin Verilmesi  72
2.3.3.2.4. İddia ve Savunmanın Değiştirilmesi – Genişletilmesi  72
2.3.3.2.5. Duruşma Yapılması ve Dosya Üzerinden İnceleme  73
2.3.3.2.5.1. Bilirkişi İncelemesi ile Keşif Yapılması  73
2.3.3.2.5.2. Tahkim Süresi  74
2.3.4. Hakem Yargılamasının Sona Ermesi  75
2.4. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NDA TAHKİME ELVERİŞLİLİK  75
2.4.1. Genel Olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Tahkime Elverişlilik  75
2.4.2. Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Tahkime Elverişli Olmayan Uyuşmazlıklar  76
2.4.2.1. Taşınmazın Aynına İlişkin Olan Uyuşmazlıklar  76
2.4.2.2. İki Tarafın İradelerine Tabi Olmayan İşlerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  76
2.4.3. Yargıtay Kararlarında Tahkime Elverişlilik  77
2.4.4. Tahkime Elverişlilik ve Kamu Düzeni İlişkisi  77
3. BÖLÜM:
SİGORTACILIKTA TAHKİM USULÜ
3.1. SİGORTACILIK KANUNU’NA GÖRE SİGORTA TAHKİM’İN ORTAYA ÇIKIŞI  85
3.1.1. Karşılaştırmalı Hukukta Sigorta Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözüm Yöntemleri  86
3.1.2. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Sigortacılık Kanunu ile İlişkisi  88
3.2. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU VE TAHKİM YETKİLİLERİ  89
3.2.1. Sigorta Tahkim Komisyonunun Kuruluşu ve İradi Oluşu  89
3.2.2. Sigorta Tahkim Yetkilileri  90
3.2.2.1. Genel Olarak Komisyonun Teşkili  90
3.2.2.2. Raportörler  91
3.2.2.3. Sigorta Hakemleri  92
3.2.2.4. Bilirkişiler  93
3.3. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NA BAŞVURU VE YARGILAMA PROSEDÜRÜ  93
3.3.1. Sigorta Tahkime Başvuru  93
3.3.2. Sigorta Tahkime Başvuru Yapabilecek Kişiler  94
3.3.3. Sigorta Tahkim Komisyonu’nda Başvurunun İncelenmesi ve Uyuşmazlığın Çözümü  95
3.3.3.1. Başvurunun Hakeme Tevdi  95
3.3.3.2. Usul Hukuku ile Yargılamaya Hâkim İlkeler  96
3.3.3.3. Maddi Hukuka İlişkin Değerlendirme ile Tahkikat  97
3.3.3.3.1. Maddi Hukukun Tespiti  97
3.3.3.4. Delillerin Toplanması ve Tahkikat  97
3.3.3.4.1. Başka Yerden Getirilecek Delillerin Toplanması  100
3.3.3.4.2. Bilirkişi İncelemesi  101
3.3.3.4.3. Keşif Yapılması  101
3.3.3.4.4. Tanık Dinlenmesi  103
3.3.3.4.5. Davaya Müdahale ile Davanın İhbarı  105
3.3.3.3.6. Geçici Hukuki Koruma Talepleri  105
3.4. HAKEM KARARLARI İLE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI  106
3.4.1. Hakem Kararları ile İcra Kabiliyeti  106
3.4.2. Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yolları  106
3.4.2.1. İtiraz Başvurusu  106
3.4.2.2. Temyiz Kanun Yoluna Başvuru  107
3.4.2.2.1. Uyuşmazlık Tutarı Bakımından Temyiz Kanun Yoluna Başvuru  107
3.4.2.2.2. Kesin Hakem Kararlarına Karşı Sınırlı Sebeplerle Kanun Yolu  110
3.4.2.2.3. İptal Davası  111
3.5. HAKEM KARARLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  115
4. BÖLÜM:
SİGORTA UYUŞMAZLIKLARINDA
TAHKİME ELVERİŞLİLİK DEĞERLENDİRMESİ
4.1. SİGORTA UYUŞMAZLIKLARINDA TAHKİME ELVERİŞLİLİK  119
4.1.1. Tanım Olarak Sigorta Uyuşmazlıkları  119
4.1.2. Sigortacılık Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Yargıtay İçtihatları Doğrultusunda Tahkime Elverişlilik Değerlendirmesi  120
4.2. BELİRLİ SİGORTA BRANŞLARINA İLİŞKİN TAHKİME ELVERİŞLİLİK DEĞERLENDİRMESİ  122
4.2.1. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası  122
4.2.1.1. Araç Hasar Tazminatı  129
4.2.1.2. Araçta Meydana Gelen Değer Kaybı Tazminatı  131
4.2.1.3. Sağlık Giderleri Tazminatı  134
4.2.1.4. Sürekli Sakatlık Tazminatı  135
4.2.1.5. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı  138
4.2.1.6. Kusur Değişim Talepleri  140
4.2.2. Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası  142
4.2.2.1. Manevi Tazminat  143
4.2.3. Kara Araçları Kasko Sigortası  150
4.2.3.1. Kara Araçları Kasko Genel Şartları Uyarınca Teminat Dışı Haller  152
4.2.3.2. Alkollü Araç Kullanımı Sırasında Meydana Gelen Zararlar  153
4.2.3.3. Gerekli Sürücü Belgesine Sahip Olmayan Kimseler Tarafından Aracın Kullanılması Sırasında Meydana Gelen Zararlar  158
4.2.4. Yangın Sigortası  159
4.2.4.1. Yangın  160
4.2.4.2. Yıldırım  162
4.2.4.3. İnfilak  163
4.2.4.4. Sigortanın Kapsamı  163
4.2.4.5. Ek Teminat ile Sözleşmeye Dahil Edilebilecek Haller ile Sigorta Bedeli Poliçede Gösterilmek Kaydıyla Teminat Kapsamında Olan Haller  164
4.2.4.6. Yangın Sigortası Genel Şartlarında Teminat Dışı Sayılan Haller  166
4.3. BULGULAR  167
4.3.1. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası ve Tahkime Elverişlilik  167
4.3.1.1. Hasar Onarım Talepleri Açısından Tahkime Elverişlilik  167
4.3.1.2. Değer Kaybı Tazminatı Talepleri Açısından Tahkime Elverişlilik  169
4.3.1.3. Sürekli Sakatlık Tazminat Talebi Açısından Tahkime Elverişlilik  169
4.3.1.4. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Açısından Tahkime Elverişlilik  171
4.3.2. Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası ve Tahkime Elverişlilik  173
4.3.2.1. Ana Teminatlar Açısından Tahkime Elverişlilik Değerlendirmesi  173
4.3.2.2. Manevi Tazminat Açısından Tahkime Elverişlilik Değerlendirmesi  173
4.3.3. Kara Araçları Kasko Sigortası ve Tahkime Elverişlilik  176
4.3.3.1. Hasar Onarım Talepleri Açısından Tahkime Elverişlilik  176
4.3.3.2. Sürücü Değişikliği İddiasında Bulunan Dosyalar Açısından Tahkime Elverişlilik  176
4.3.4. Yangın Sigortası ve Tahkime Elverişlilik  178
Sonuç ve Öneriler  181
EKLER
EK 1: Sigortacılıkta Yaygın Olarak Kullanılan Yönetmelikler  191
EK 2: Genel Şartların Listesi  193
EK 3: Sigorta Tahkim Komisyonu E– Bültende Yer Alan Dönemsel İstatistikleri  196
Kaynakça  201
Kavramlar Dizini  207

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.