Tapusuz Taşınmazlarda Mülkiyet Edinme

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Erhan GÜNAY
ISBN: 9789750270321
121,50 TL 135,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Erhan GÜNAY
Baskı Tarihi 2021/09
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 384

Türk Medeni Kanunu'nun 713 ve Kadastro Kanunu'nun 14-17. maddeleri uyarınca, zilyetliğe ve olağanüstü kazandırıcı zamanaşımına dayanılarak davacı sıfatıyla dava açan kişinin, o şey üzerinde gerçek bir tasarruf yetkisinin bulunması gerekmektedir.

Tapuda kayıtlı olmayan ya da tapuda kayıtlı olan taşınmazı yasal koşullar altında 20 yıl müddetle malik sıfatıyla elinde bulunduran ve zilyedi olan kişi; taşınmazın kendi mülkü olarak tapuya adına tescilini talep edebilir. Zilyet olan kişinin tasarrufunun haklılığına bakılmaz. Bir şeye malik olmamış kimsenin zilyetliği zamanla o şeyin mülkiyetinin kazanılmasını sağlayabilir. O zamana kadar hak sahibi olan kimse de hakkını kaybeder. Kazandırıcı zamanaşımı koşullarının oluşması ile taşınmaz üzerindeki zilyetlik kendiliğinden mülkiyet hakkına dönüşmez. Ancak bu koşulların oluşması halinde zilyet yararına "tescil talep hakkı" doğar. Bu nedenle hakimin tescil kararı ile yeni bir hukuki durum ortaya çıkar.

Kitap, TMK m. 713/1 kapsamında yer alan "tapusuz taşınmaz tescili" ile m. 713/2 kapsamında yer alan "tapulu taşınmazın mülkiyetinin aktarılmasına ilişkin tapu iptali ve tescili" davalarının koşulları ve uygulamasıyla ilgili konuları içermektedir. Bağlantılı olarak Kadastro Kanunu'nun ilgili maddelerine de yollama yapılmaktadır.

Konu Başlıkları
Tapusuz Taşınmazlarda Kazanma (Tescil)
Tapulu Taşınmazlarda Mülkiyet Aktarılması (İptal – Tescil)
Güncel Yargıtay Kararları
İçindekiler
Önsöz  7
Birinci Bölüm
GENEL (TEORİK) AÇIKLAMALAR
I. İlgili Maddeler  15
– 3402 s. Kadastro Kanunu  17
II. Tescil Davasına Konu Taşınmazlar  23
– Genellikle  23
1. Tapu Kütüğünde Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar (m. 713/1)  27
– Açıklama: Zilyetlikle Kazanma Koşulları  27
A. Taşınmazın Özel Mülkiyete Elverişli Olması  27
B. Zilyetliğin Davasız Sürdürülmesi  28
C. Zilyetliğin Aralıksız Sürdürülmesi  29
D. Malik Sıfatıyla Zilyetliğin Sürmesi  30
E. Zilyetlik Süresinin En Az 20 Yıl Sürmesi  31
2. Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar (m. 713/2)  33
– Genellikle: Bağımsız Üç Hukuki Neden  33
A. Malikin Tapu Kütüğünden Anlaşılmaması  33
B. Kayıt Malikinin 20 Yıl Önce Ölmesi  35
C. Kayıt Maliki Hakkında Gaiplik Kararı Verilmiş Olması  36
III. Tescil Davasında Taraflar  38
– Genellikle  38
1. Tapusuz Taşınmazlar Yönüyle  40
A. Davacı  40
B. Davalı  42
2. Tapuda Kaydı Bulunan Taşınmazlar Yönüyle  43
A. Davacı  43
B. Davalı  43
IV. Görevli Mahkeme  46
V. Yetkili Mahkeme  51
VI. Zorunlu İlanların Yapılması  53
VII. İtiraz Edilmesi  53
VIII. Davalılar ve İtiraz Edenlerin Tescil İsteğinde Bulunması  54
IX. Zamanaşımını Kesmeyen İşlemler ve Davalar  55
X. Mülkiyetin Kazanıldığı An  57
XI. Davada usul işlemleri  59
1. Gider Avansı  60
2. Taraf Teşkili  60
3. Talep Konusu  65
4. Delil Sunma  66
5. Araştırılacak Hususlar  67
6. Varsa Vergi Kaydının Getirtilmesi  67
7. Yerel Bilirkişi ve Tanıkların Dinlenmesi  68
8. Muvazaa Savunması  70
9. Davalının Kabulü  71
10. Davaların Birleştirilmesi  73
11. HMK Kapsamında Davanın Açılmamış Sayılması Sonucunu Doğuran Halleri  74
XII. Anayasa Mahkemesi İptal Kararının Eldeki Davalara Etkisi  76
XIII. Tescil İsteğinin Kapsamı  77
XIV. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  83
XV. Örnek Hüküm Fıkrası  84
XVI. Temyiz Mercii  85
XVII. Kazanmaya Konu Taşınmazlar (Bağlantılı Yargıtay Kararları Eşliğinde)  88
1. Tapulama Tespiti Dışında Bırakılmış İmar Planı İçine Alınmış Taşınmazlar  88
2. İmar İhya Yoluyla Kültür Arazisi Haline Getirilmiş Yerler  89
3. Tespit Dışı Bırakılmış İmar Planı Dışında Kalan Yerler  89
4. Sit Alanındaki Taşınmazlar  90
5. Yolların Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Konu Edilmesi  90
6. Haritasında Yol, Meydan, Köprü Gibi Gösterilen Orta Mallar  91
7. Kamulaştırma Kapsamında Kalan Taşınmazlar  92
8. Mera Vasfındaki Taşınmazlar  92
9. Mera Niteliği Kaldırılmış Yerler  93
10. Denizin Uzantısı Kapsamında Kalan Taşınmazlar  93
11. Denizden Doldurulan Yerler  93
12. Ekonomik Amacına Uygun Olarak Kullanılmayan Yerler  94
13. Aktif Dere Yatağı İle Derenin Etki Alanındaki Tespit Dışı Bırakılmış Yerler  95
14. Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesi  95
15. Ham Toprak Nitelikli Yerler  96
16. Toprak Komisyonunca Hazine Adına Belirtilmiş, Ancak Sicil Oluşturulmamış Yerler  96
17. Mirasçısı Bulunmayan Gaipten Devlete Geçen Malları  96
18. Aynı Kadastro Çalışma Alanı İçinde Sulu Toprakta 40, Kuru Toprakta 100 Dönüm Edinebilme  96
19. Hazineye Ait Yerin Zilyetliğe Konu Edilmesi  97
20. Hukuki Değerini Yitiren Tapuda Kayıtlı Taşınmazın Zilyetliğe Konu Edilmesi  97
21. Taşınmazın Bir Bölümünün Zilyetlikle Kazanılması  98
22. Kadastroca Tespit Dışı Bırakılmış Yerler  99
23. Kesinleşmemiş Kadastro Tutanağına Göre Tapuya Her Nasılsa Tescil Edilmiş Yerler  99
24. Paftasında Orman Olup, Tespit Dışı Bırakılmış Yerler  100
25. Ekilemez Arazi Niteliğiyle Tescil Dışı Bırakılmış Yerler  100
26. Tapu Kaydında Emvali Metruke Olduğu Yazılı Yerler  101
27. İbadethane (Cami) Gibi Yerler  101
28. Taşlık Niteliği İle Tespit Dışı Bırakılmış Yerler  101
29. Vakıfla Bağlantısı Kesilmiş veya Mahlulen Vakfına Dönmüş Yerler  102
30. Hazine Yönünden İmar İhyanın Aranmadığı Yerler  102
31. Hükmen Orman Sayılan Ancak Kadastrosca Orman Sınırı Dışında Bırakılmış Yerler  103
32. Harman Yeri Olarak Kullanılan Yerler  105
33. Haricen Satışa Konu Olan Tapulu Taşınmazlar  106
34. Yabancı Kişiler Üzerinde Tespit Gören Yerler  106
35. Kadastrodan Önce Bir Süre Terkedilmiş Yerler  106
36. Eski Dere Yatakları  106
37. Tapuda Kayıtlı Taşınmaz veya Payların Bir Bölümünün Zilyetliğe Konu Edilmesi  106
38. İmar–İhyası Tamamlanmayan Yerler  107
39. Su Altında Kaldığı İçin Kamu Emlakine Dönüşmüş Yerler  107
40. Fiilen Kamu Emlakine Dönüşmüş Yerler  107
41. 4753 s. ÇTK Hükümlerine Göre Dağıtılan Yerler  107
42. Kamu Hizmetine Tahsisli Köy Boşluğu  108
43. Uygulamada ve Öğretide Zamanaşımı İle Kazanılması Mümkün Olmayan Yerler  108
XVIII. Tapulu Taşınmazlarda Sicil Dışı Sözleşmeye Dayanan Kazandırıcı Zamanaşımı İle Olağanüstü Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Kazanma Arasındaki Farklar  110
XIX. AİHS Kapsamında Ek 1 Protokolünü Mülkiyet Edinme Yönüyle Değerlendirme  113
İkinci Bölüm
YARGITAY KARARLARI EŞLİĞİNDE KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE TAŞINMAZ EDİNMEYE İLİŞKİN UYGULAMA (OLAY/SORUN/ÇÖZÜM)
1. Zilyetlik Süresinin Yeniden Gerçekleşmesinin Aranması Zorunluluğu  117
2. Mirasçılar Arasında Zamanaşımının İşlemeyeceği  118
3. Kadastro Harici Bırakılan Daha Sonra İmar Planı İçine Alınan Tapusuz Taşınmazın Tescili  118
4. Ecrimisil Ödeyen Zilyedin Tescil Davası Açma Olanağı  119
5. Malikin Tapu Kütüğünden Kim Olduğunun Anlaşılamamasının Anlamı  120
6. Muristen Kalan Tapusuz Taşınmazın Tescilin Mirasçı Tarafından İstenmesi  120
7. Çayır Vasfındaki Taşınmazın Olağanüstü Zamanaşımı İle Kazanılması  121
8. Hazine Adına Kayıtlı Taşınmaz Mallarda Zilyetliğe Dayalı Kazanma  121
9. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Açılmış veya Açılacak Tescil Davalarına Etkisi  122
10. Mirasçısız Bir Kimseden Kalan Taşınmazda Zilyetlik ve Zamanaşımı  123
11. Harici Satışla Satın Alınan Tapulu Taşınmazda Zilyetlik İddiasına Bulunma  123
12. Zilyetliğin Ekonomik Amaca Uygun Olmaması  124
13. İlan Zorunluluğu–İlan Süresinin Geçmesi Beklenmeden Karar Verilmesi  125
14. Tapu Siciline Şerhi Gerekmeyen Kadastro Tespit Tutanağında Yer Alan Açıklamalar  126
15. Kadastro Tespiti Öncesi Nedenlere Dayalı Tescil Davasının Ne Zaman Açılabileceği  128
16. Taşınmazın Bulunduğu Köyün Tüzel Kişiliğinin Kaldırılmış Olması Halinde Büyük Şehir Belediyesinin Davaya Katılması Sağlanarak Taraf Teşkili Tamamlanmalı  128
17. TMK m.713/2 ye Göre Açılan Tapu İptal ve Tescil Davasında Kayıt Malikinin Mirasçıları Varsa Hazinenin Davaya Dahil Edilip Edilmeyeceği  130
18. Hazinenin Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tapu İptal Ve Tescil Davası Açma Olanağının Bulunup Bulunmadığı  131
19. Zilyetlik koşullarının oluşmadığı yönünde açılacak itiraz davası  132
20. Mirasçıların İntikal Sağlamalarının Hangi Durumda Hukuki Sonuç Doğurmayacağı  133
21. Keşif Sırasında Yerel, Ziraatçı, Fen Bilirkişisinden Sorulacak Hususlar  134
22. Tespit Dışı Bırakılan Yerlere Dair Zilyetliğe Dayalı Tescil Davasında Süre Bulunmadığı  135
23. Uygulamada Ekonomik Amaca Uygun Zilyetlik Kavramına Dair Yargı Kararlarından Özet Alıntı–  136
24. Köy Dışında Belediyelerin Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Edinme Sorunu  141
25. Taşınmazın Zilyetlikle İktisabının Koşulları  142
26. Taraf Teşkili (Köy–Belediye ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına Husumet Yöneltilmesi  143
27. Kadastro Tespiti Öncesi Muris Bağışı İle Oluşturulan Kaydın İptali İstemi  143
28. Tapu Kaydındaki Bağış İle Muris İradesi Arasında Uyum Bulunması  144
29. Tapusuz Taşınmaza Satıcı Tarafından Kazandırıcı Zilyetliğine Dayalı Tapu Alması  145
30. Zilyetliğin Korunması ve Hak Davasının Farklılığı  146
31. Mülkiyet Edinme Yönüyle Kadastro Kanunundaki Hükümler  147
32. Yargılamada Araştırma Nasıl Yapılacak ve Kimden Ne Sorulacak?  148
33. Orman Vasfının Belirlenmesinde Yapılacak İşlemler  149
34. Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Mülkiyeti Edinme Koşulları  150
35. Mülkiyetin aktarılması Davasında dayanak hukuksal nedenlerin açıklanması  150
Üçüncü Bölüm OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE TAŞINMAZ EDİNMEYE İLİŞKİN
YARGITAY KARARLARI  153
Kaynakça  371
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  371
Makaleler  377
Kavramlar Dizini  381

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar