Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ve Yüklenicinin (Devir) Temliki İşleminden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İzzet KARATAŞ
ISBN: 9786050507546
165,75 TL 195,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İzzet KARATAŞ
Baskı Tarihi 2021/02
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 468

GH059
Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ve Yüklenicinin Temliki İşleminden Kaynaklanan Davalar
İzzet KARATAŞ

Taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri toplum hayatında sıkça başvurulan sözleşme türlerindendir. Türk hukuk uygulamasında da önemli bir yeri vardır.

Tapu işlemlerinin gerektirdiği uzun ve bıktırıcı şekle ilişkin merasimlerden uzak oluşu ve bu halin getirdiği kolaylık, halkın ihtiyacına cevap vermesi, satış vaadi sözleşmesine sıkça başvurulmasının önemli nedenidir. 

Hukuk davaları arasında sayıca önemli bir yer tutan bu konuda yayınlanmış çok değerli eserler bulunmaktadır. Fakat, özellikle yüklenicinin ister adi yazılı sözleşme ile isterse satış vaadi sözleşmesi yaparak şahsi hakkını üçüncü kişiye temlik (devir) etmesi ve bunun neden olduğu davalar, konunun en az incelenen boyutudur. Yaptığım bu tespit beni elinizdeki kitabı derlemeye zorlamış, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile yüklenicinin temliki işleminden kaynaklanan uyuşmazlıklar aynı çatı altında sunulmaya çalışılmıştır. Bunun sonucu olarak, temlik (devir) alan üçüncü kişilerin hakları bir bakıma arsa sahibi ile yüklenici arasındaki arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin ifa ile bitmesine bağlı olduğundan kitapta, eser sözleşmesinden kaynaklanan ilişkilerde arsa sahibi ve yüklenicinin hak ve borçlarının neler olduğu hususuna da yer verilmiştir. Konunun anlatılan bu sunuş biçimi zorunlu bazı tekrarlara da neden olmuştur. Fakat, aynı konu tekrar edilse bile okuyucuya değişik anlatımla sunulmaya gayret edilmiş, bağlantılı sayfa numaraları da dip notlarda gösterilmiştir.

Kitabın ilk baskısı 2009 yılında yapılmıştır. İlk baskının tükenmesinden sonra mevzuatta önemli değişikler olmuştur. Değerli okuyucuların ısrarla talep etmeleri üzerine, mevzuattaki değişiklikler dikkate alınarak kitap yeniden gözden geçirilmiş ve güncelleştirilmiş, varsa daha yeni tarihli Yargıtay kararlarına da yer verilmiştir.

Kitap beş ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bazı kavramlar üzerinde durulmuştur. İkinci bölüm taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin kuruluşuna ilişkindir. Üçüncü bölümde, satış vaadi sözleşmesinin ifası bütün yönleri ile incelenmiştir. Dördüncü bölümün konusunu satış vaadi sözleşmesinin ifasına engel olan nedenler oluşturmaktadır. Beşinci bölümde ise taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin bazı fesih (dönme) nedenleri incelenmiştir. 

Daha öncede vurguladığım gibi kitaptaki görüşlerin bilimsel bir iddiası yoktur. Üstelik bu görüşler bir süre başkanı olarak görev yapmaktan gurur duyduğum Dairenin değil, benim kişisel görüşlerimdir. Kitaptaki görüşlerim elbette eleştirilebilir. Hiç kuşkusuz, bu eleştirilerle ele aldığım konu zenginleşecek, daha sağlıklı kurallara bağlanacaktır. 

Uzunca bir zaman çalışarak meydana getirdiğim bu kitabın ortaya çıkmasında her işimde olduğu gibi en büyük desteği ailemden aldım. Onlara ve beni hoşgörü ile karşılayıp fikren de bana yardımcı olan 14. Hukuk Dairesinin önceki ve bugün görev yapan değerli başkan ve üyeleri ile hakim arkadaşlarıma, ayrıca kitabın dizgi, düzenleme, kapak çalışması ile baskısını yaparak yayınlayan Yetkin Yayınevi’ne teşekkürü borç bilirim.

Bütün amacım, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ve yüklenicinin (devir) temlik işleminden kaynaklanan uyuşmazlıkları değişik bir boyutta, özellikle borçlar hukuku bakış açısı ile incelemektir. Bunda başarılı olduğumu görebildiğim oranda kendimi mutlu sayacağım.

Saygılarımla.


İzzet Karadaş

       Ankara-2020


I - ÖNSÖZLEŞME (=ÖN AKİD) KAVRAMI 19

II - TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN 

TANIMI 20

III -TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN 

ÖNEMİ 21

IV - TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE

 İLİŞKİN HÜKÜMLER 22

İKİNCİ BÖLÜM 

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU

I - GENEL OLARAK SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN 

KURULMASI 27

II - TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN 

YAPILMASI 29

1- Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Tarafları 30

A- Vaat Alacaklısı 35

B- Vaat Borçlusu 36

2- Sözleşme Ehliyeti 41

3- İrade Açıklamasının Noter Huzurunda Bildirimi 56

4- Sözleşme Konusunun Belirli Olması 60

A- Kat İrtifakı Veya Kat Mülkiyeti Kurulmuş 

Taşınmazların Satış Vaadi 71

B- Kat İrtifakı Kurulmamış Taşınmazdan Bağımsız 

Bölüm Satış Vaadi 72

5- Taşınmazın (Gayrımenkulün)Tapuda Kayıtlı Olması 

Zorunluluğu 93

A- Taşınmaz Mal Kavramı 94

B- Tapu Siciline Kayıt Kavramı 96

C- Satış Vaadine Konu Taşınmaz Kaydı Üzerinde İpotek,

 Haciz Ve İhtiyati Tedbir Şerhi Bulunması 99

D- Tapu Tahsis Belgesi Olan Taşınmazların Satış Vaadi 101

E- Tapusuz Taşınmazların Satış Vaadi 104

6- Sözleşmede Bedel Belirlenmesi Ve Bedelsizlik İddiası 106

7- Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmelerinde Şekle İlişkin 

Sorunlar 124

A- Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Şekli 125

B- Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Noterlerce Düzenlenmesi 128

C- Tapu Sicil Müdürlüğünün Taşınmaz Satış Vaadi 

Sözleşme Yapma Yetkisi 137

D- Dürüst Davranma Kuralları Ve Şekil Eksikliğinin İleri Sürülmesi 139

E- Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alınması 

Halinde Şekil Koşulu 143

F- Arsa Sahibinden Bağımsız Bölüm Satın Alınması 

Halinde Şekil Koşulu 145

G- Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmelerinde Zorunlu 

Şekle Uyulmamasının Sonuçları 149

a- Sözleşmenin Geçersizliği (Hükümsüzlüğü) 150

b- Tarafların Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Dayanarak İsteyebilecekleri 154

aa- Verilenlerin İadesi 160

bb- İadenin Kapsamı 161

cc- Nef’i (Yarar) Ve Hasardan Sorumluluk 162

c- Hapis Hakkının Kullanılması 164

H- Lex Comisaria Yasağı 168

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GEÇERLİ TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ 

SÖZLEŞMESİNİN İFASI

I- İFA KAVRAMI VE İFANIN KONUSU 173

1- Ayni Hak, Şahsi Hak Ve Eşyaya Bağlı Borç Kavramları 175

2- Beyanlar 178

II- İFA KONUSUNUN TARAFLARI 180

1- Vaat Alacaklısı 181

A- Vaat Alacaklısının İfayı Talep Yetkisi 182

a- Vaat Alacaklısının Tapu İptali Ve Tescil 

İsteminde Bulunması 185

b- Malike Karşı Elatmanın Önlenmesi İsteğinde 

Bulunmak 189

c- Üçüncü Kişiye Karşı Elatmanın Önlenmesi 

İsteğinde Bulunmak 192

d- Vaat Borçlusunun Taşınmazı Üçüncü Kişiye 

Tapuda Satması Halinde Açılacak Dava 193

aa- Tapuda Malik Olan Üçüncü Kişinin 

 Kötüniyetli Olması 194

aaa- Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin 

Tapuya Şerh Verilerek Şahsi Hakkın Güçlendirilmesi 195

bbb- Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin 

Tapuya Şerhi Yöntemi 198

ccc-Tapu Siciline Konulan Şerhin Kaldırılma Yöntemi 202

ddd- Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin 

Tapuya Şerh Edilmemesinin Sonuçları 206

bb- Muvazaa Nedenine Dayalı Tapu İptali ve 

Tescil Davası 206

cc- Vaat Alacaklısının Tazminat Talebi 212

B- Genel Olarak Alacağın Devri (Temliki) 216

C- Yüklenicinin Şahsi Hakkını Üçüncü Kişiye Temlik 

(Devir) Etmesinin Sonuçları 218

a- Yüklenicinin Temlik (Devir) İşleminin Niteliği 

Ve Konusu 228

b- Temlik (Devir) Sözleşmesinin Şekli 233

c- Temlik Edenin (Devredenin) Hukuki Durumu 234

d- Temlik Alanın (Devralanın) Hukuki Durumu 235

e- Temlik (Devir) Borçlusunun Hukuki Durumu 236

f- Temlik (Devir) İşleminde Üçüncü Kişilerin 

Durumu 236

D- Satışı Vaat Olunan Hakkın Dava Sırasında Devri 237

E- Vaat Alacaklısı Veya Borçlusunun Ölümü 239

2- Vaat Borçlusu 245

A- Borçlu Tarafından İfa 246

B- Üçüncü Kişinin İfası 246

3- Sözleşmenin İfası İsteminde Görevli Ve Yetkili 

Mahkeme 247

A- Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevi 247

B- Tüketici Mahkemesinin Görevi 251

C- Sözleşmenin İfası Davasında Yetkili Mahkeme 258

III- ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMELERİNDE YÜKLENİCİNİN ARSA 

SAHİBİNE KARŞI OLAN BORÇLARI 259

IV- ARSA SAHİBİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DEVİR 

İŞLEMİNİ İFAYA KARŞI KOYMASI VE 

NEDENLERİ 280

V- YÜKLENİCİNİN ŞAHSİ HAKKINI BİRDEN ÇOK 

KİŞİYE DEVRETMESİ VE BUNUN SONUÇLARI 287

VI- YÜKLENİCİNİN DEVİR İŞLEMİNE KONU ŞAHSİ HAKKINI ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİYE TAPUDA 

SATMASI VE SONUÇLARI 292

A- Devralan Üçüncü Kişinin Kötüniyetli Olması 293

B- Devir (Temlik) Alacaklısının Muvazaa İddiasına 

Dayanarak Tapu İptal Ve Tescil Davası Açması 311

C- Sözleşmenin İfa Edilmemesine Dayanılarak 

Tazminat Davası Açılması 314

VII- ARSA SAHİBİ İLE YÜKLENİCİ ARASINDAKİ 

 SÖZLEŞMENİN FESHİ VEYA DÖNÜLMESİ 

HALİNDE VAAT ALACAKLISI ÜÇÜNCÜ 

KİŞİNİN DURUMU 318

A- Arsa Sahibinin Vaat Borçlusu Olması Durumunda 326

B- Yüklenicinin Vaat Borçlusu Olması Durumunda 327

a- Sözleşmeden Geriye Etkili Dönülmesinin 

Sonuçları 327

b- Sözleşmenin İleriye Etkili Feshedilmesinin 

Sonuçları 333

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BORCUN YERİNE GETİRİLMEMESİ (ADEMİ İFA) 

I- BORCUN YERİNE GETİRİLMESİ (AYNEN İFA) 341

II- BORCUN YERİNE GETİRİLMEMESİ  

(ADEMİ İFA) 343

1- Vaat Borçlusunun Tasarruf Ehliyeti Yoksunluğu 346

2- Taşınmazın Elbirliği Mülkiyetine Tabi Olması 352

3- Taşınmazın Paylı Mülkiyete Tabi Olmasında Durum 359

4- Vaat Borçlusunun Kayıt Maliki Olmaması 361

5- Sözleşmenin Yerine Getirilme Zamanının Gelmemiş 

Olması 363

6- İmar Kanunu’nun Engel Hükmü 366

7- 3083 Sayılı Yasadaki Engelleyici Hüküm 369

8- 775 Sayılı Gecekondu Kanunundaki Düzenleme 373

9- 1164 sayılı Arsa Üretimi Ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunundaki Düzenleme 375

10- 5578 Sayılı Yasanın Engel Hükmü 376

11- 5543 sayılı İskan Kanununa Tabi Taşınmazlar 383

12- Vaat Alacaklısının Temerrüdü 385

A- Borcun Yerine Getirileceğinin Vaat Alacaklısına 

Bildirilmesi 386

B- Alacaklının Öneriyi Haklı Bir Neden Olmadan 

Reddetmesi 386

C. Alacaklı Temerrüdünün Sonuçları 387

13- Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Alacağın  

Teminatı Olarak Düzenlenmesi 388

14- İmkansızlık 392

15- Taşınmazın Kamulaştırılması 399

16- Taşınmazın Ortaklığın Giderilmesi Davasında  Satışı 401

17- Vaat Borçlusunun İflası Halinde Durum 402

18- Zamanaşımı 404

BEŞİNCİ BÖLÜM 

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ 

SÖZLEŞMELERİNİN BOZULMASI

I- SÖZLEŞMENİN TARAFLARIN ANLAŞMALARI 

SONUCU FESHİ 415

II- TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN 

SÖZLEŞME EHLİYETİNE DAYALI 

HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 417

III- SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDE AŞIRI 

YARARLANMA (GABİN) İDDİASI 418

V- SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİNDE İRADEYİ SAKATLAYAN NEDENLER 424

1- Yanılma (Hata) 425

2- Aldatma (Hile) 431

3- Korkutma (İkrah) 436

V- TEMERRÜT NEDENİYLE FESİH 439

1- Temerrüt Tanımı 439

2- Genel Olarak Temerrüdün Koşulları 440

A- Vaat Alacaklısının Temerrüdü Ve Sonuçları 441

B- Vaat Borçlusunun Temerrüdü ve Şartları 444

a- Borcun Muaccel Olması 444

b- Vaat Alacaklısının İhtarı 445

aa-  İhtarın Şekli ve İspatı 445

bb- İhtarın Gerekmemesi 445

c- Borcun İfasının Olanaklı Bulunması 448

d- Vaat Alacaklısının İfayı Kabule Hazır Olması 448

C- Borçlu Temerrüdünün Sonuçları 449

a- Aynen İfayı Teminen Ferağa İcbar Davası 

Açılması 450

b- Aynen İfadan Vazgeçip Ademi İfa nedeniyle 

Tazminat İstemek 451

c- Sözleşmeden Dönme Ve Menfi Zarar Talebi 451

ARAMA CETVELİ 453


BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ

I - ÖNSÖZLEŞME (=ÖN AKİD) KAVRAMI 19

II - TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN 

TANIMI 20

III -TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN 

ÖNEMİ 21

IV - TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE

 İLİŞKİN HÜKÜMLER 22

İKİNCİ BÖLÜM 

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU

I - GENEL OLARAK SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN 

KURULMASI 27

II - TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN 

YAPILMASI 29

1- Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Tarafları 30

A- Vaat Alacaklısı 35

B- Vaat Borçlusu 36

2- Sözleşme Ehliyeti 41

3- İrade Açıklamasının Noter Huzurunda Bildirimi 56

4- Sözleşme Konusunun Belirli Olması 60

A- Kat İrtifakı Veya Kat Mülkiyeti Kurulmuş 

Taşınmazların Satış Vaadi 71

B- Kat İrtifakı Kurulmamış Taşınmazdan Bağımsız 

Bölüm Satış Vaadi 72

5- Taşınmazın (Gayrımenkulün)Tapuda Kayıtlı Olması 

Zorunluluğu 93

A- Taşınmaz Mal Kavramı 94

B- Tapu Siciline Kayıt Kavramı 96

C- Satış Vaadine Konu Taşınmaz Kaydı Üzerinde İpotek,

 Haciz Ve İhtiyati Tedbir Şerhi Bulunması 99

D- Tapu Tahsis Belgesi Olan Taşınmazların Satış Vaadi 101

E- Tapusuz Taşınmazların Satış Vaadi 104

6- Sözleşmede Bedel Belirlenmesi Ve Bedelsizlik İddiası 106

7- Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmelerinde Şekle İlişkin 

Sorunlar 124

A- Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Şekli 125

B- Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Noterlerce Düzenlenmesi 128

C- Tapu Sicil Müdürlüğünün Taşınmaz Satış Vaadi 

Sözleşme Yapma Yetkisi 137

D- Dürüst Davranma Kuralları Ve Şekil Eksikliğinin İleri Sürülmesi 139

E- Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alınması 

Halinde Şekil Koşulu 143

F- Arsa Sahibinden Bağımsız Bölüm Satın Alınması 

Halinde Şekil Koşulu 145

G- Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmelerinde Zorunlu 

Şekle Uyulmamasının Sonuçları 149

a- Sözleşmenin Geçersizliği (Hükümsüzlüğü) 150

b- Tarafların Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Dayanarak İsteyebilecekleri 154

aa- Verilenlerin İadesi 160

bb- İadenin Kapsamı 161

cc- Nef’i (Yarar) Ve Hasardan Sorumluluk 162

c- Hapis Hakkının Kullanılması 164

H- Lex Comisaria Yasağı 168

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GEÇERLİ TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ 

SÖZLEŞMESİNİN İFASI

I- İFA KAVRAMI VE İFANIN KONUSU 173

1- Ayni Hak, Şahsi Hak Ve Eşyaya Bağlı Borç Kavramları 175

2- Beyanlar 178

II- İFA KONUSUNUN TARAFLARI 180

1- Vaat Alacaklısı 181

A- Vaat Alacaklısının İfayı Talep Yetkisi 182

a- Vaat Alacaklısının Tapu İptali Ve Tescil 

İsteminde Bulunması 185

b- Malike Karşı Elatmanın Önlenmesi İsteğinde 

Bulunmak 189

c- Üçüncü Kişiye Karşı Elatmanın Önlenmesi 

İsteğinde Bulunmak 192

d- Vaat Borçlusunun Taşınmazı Üçüncü Kişiye 

Tapuda Satması Halinde Açılacak Dava 193

aa- Tapuda Malik Olan Üçüncü Kişinin 

 Kötüniyetli Olması 194

aaa- Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin 

Tapuya Şerh Verilerek Şahsi Hakkın Güçlendirilmesi 195

bbb- Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin 

Tapuya Şerhi Yöntemi 198

ccc-Tapu Siciline Konulan Şerhin Kaldırılma Yöntemi 202

ddd- Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin 

Tapuya Şerh Edilmemesinin Sonuçları 206

bb- Muvazaa Nedenine Dayalı Tapu İptali ve 

Tescil Davası 206

cc- Vaat Alacaklısının Tazminat Talebi 212

B- Genel Olarak Alacağın Devri (Temliki) 216

C- Yüklenicinin Şahsi Hakkını Üçüncü Kişiye Temlik 

(Devir) Etmesinin Sonuçları 218

a- Yüklenicinin Temlik (Devir) İşleminin Niteliği 

Ve Konusu 228

b- Temlik (Devir) Sözleşmesinin Şekli 233

c- Temlik Edenin (Devredenin) Hukuki Durumu 234

d- Temlik Alanın (Devralanın) Hukuki Durumu 235

e- Temlik (Devir) Borçlusunun Hukuki Durumu 236

f- Temlik (Devir) İşleminde Üçüncü Kişilerin 

Durumu 236

D- Satışı Vaat Olunan Hakkın Dava Sırasında Devri 237

E- Vaat Alacaklısı Veya Borçlusunun Ölümü 239

2- Vaat Borçlusu 245

A- Borçlu Tarafından İfa 246

B- Üçüncü Kişinin İfası 246

3- Sözleşmenin İfası İsteminde Görevli Ve Yetkili 

Mahkeme 247

A- Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevi 247

B- Tüketici Mahkemesinin Görevi 251

C- Sözleşmenin İfası Davasında Yetkili Mahkeme 258

III- ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMELERİNDE YÜKLENİCİNİN ARSA 

SAHİBİNE KARŞI OLAN BORÇLARI 259

IV- ARSA SAHİBİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DEVİR 

İŞLEMİNİ İFAYA KARŞI KOYMASI VE 

NEDENLERİ 280

V- YÜKLENİCİNİN ŞAHSİ HAKKINI BİRDEN ÇOK 

KİŞİYE DEVRETMESİ VE BUNUN SONUÇLARI 287

VI- YÜKLENİCİNİN DEVİR İŞLEMİNE KONU ŞAHSİ HAKKINI ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİYE TAPUDA 

SATMASI VE SONUÇLARI 292

A- Devralan Üçüncü Kişinin Kötüniyetli Olması 293

B- Devir (Temlik) Alacaklısının Muvazaa İddiasına 

Dayanarak Tapu İptal Ve Tescil Davası Açması 311

C- Sözleşmenin İfa Edilmemesine Dayanılarak 

Tazminat Davası Açılması 314

VII- ARSA SAHİBİ İLE YÜKLENİCİ ARASINDAKİ 

 SÖZLEŞMENİN FESHİ VEYA DÖNÜLMESİ 

HALİNDE VAAT ALACAKLISI ÜÇÜNCÜ 

KİŞİNİN DURUMU 318

A- Arsa Sahibinin Vaat Borçlusu Olması Durumunda 326

B- Yüklenicinin Vaat Borçlusu Olması Durumunda 327

a- Sözleşmeden Geriye Etkili Dönülmesinin 

Sonuçları 327

b- Sözleşmenin İleriye Etkili Feshedilmesinin 

Sonuçları 333

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BORCUN YERİNE GETİRİLMEMESİ (ADEMİ İFA) 

I- BORCUN YERİNE GETİRİLMESİ (AYNEN İFA) 341

II- BORCUN YERİNE GETİRİLMEMESİ  

(ADEMİ İFA) 343

1- Vaat Borçlusunun Tasarruf Ehliyeti Yoksunluğu 346

2- Taşınmazın Elbirliği Mülkiyetine Tabi Olması 352

3- Taşınmazın Paylı Mülkiyete Tabi Olmasında Durum 359

4- Vaat Borçlusunun Kayıt Maliki Olmaması 361

5- Sözleşmenin Yerine Getirilme Zamanının Gelmemiş 

Olması 363

6- İmar Kanunu’nun Engel Hükmü 366

7- 3083 Sayılı Yasadaki Engelleyici Hüküm 369

8- 775 Sayılı Gecekondu Kanunundaki Düzenleme 373

9- 1164 sayılı Arsa Üretimi Ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunundaki Düzenleme 375

10- 5578 Sayılı Yasanın Engel Hükmü 376

11- 5543 sayılı İskan Kanununa Tabi Taşınmazlar 383

12- Vaat Alacaklısının Temerrüdü 385

A- Borcun Yerine Getirileceğinin Vaat Alacaklısına 

Bildirilmesi 386

B- Alacaklının Öneriyi Haklı Bir Neden Olmadan 

Reddetmesi 386

C. Alacaklı Temerrüdünün Sonuçları 387

13- Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Alacağın  

Teminatı Olarak Düzenlenmesi 388

14- İmkansızlık 392

15- Taşınmazın Kamulaştırılması 399

16- Taşınmazın Ortaklığın Giderilmesi Davasında  Satışı 401

17- Vaat Borçlusunun İflası Halinde Durum 402

18- Zamanaşımı 404

BEŞİNCİ BÖLÜM 

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ 

SÖZLEŞMELERİNİN BOZULMASI

I- SÖZLEŞMENİN TARAFLARIN ANLAŞMALARI 

SONUCU FESHİ 415

II- TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN 

SÖZLEŞME EHLİYETİNE DAYALI 

HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 417

III- SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDE AŞIRI 

YARARLANMA (GABİN) İDDİASI 418

V- SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİNDE İRADEYİ SAKATLAYAN NEDENLER 424

1- Yanılma (Hata) 425

2- Aldatma (Hile) 431

3- Korkutma (İkrah) 436

V- TEMERRÜT NEDENİYLE FESİH 439

1- Temerrüt Tanımı 439

2- Genel Olarak Temerrüdün Koşulları 440

A- Vaat Alacaklısının Temerrüdü Ve Sonuçları 441

B- Vaat Borçlusunun Temerrüdü ve Şartları 444

a- Borcun Muaccel Olması 444

b- Vaat Alacaklısının İhtarı 445

aa-  İhtarın Şekli ve İspatı 445

bb- İhtarın Gerekmemesi 445

c- Borcun İfasının Olanaklı Bulunması 448

d- Vaat Alacaklısının İfayı Kabule Hazır Olması 448

C- Borçlu Temerrüdünün Sonuçları 449

a- Aynen İfayı Teminen Ferağa İcbar Davası 

Açılması 450

b- Aynen İfadan Vazgeçip Ademi İfa nedeniyle 

Tazminat İstemek 451

c- Sözleşmeden Dönme Ve Menfi Zarar Talebi 451

ARAMA CETVELİ 453


 

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Akgün, M.Zerrin. “Gayrımenkul Satış Vaadi Ve Bey’inde Hasar” Ankara Baro Dergisi.Mayıs 1953 Sayı .5

Altaş, Hüseyin. “Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi”Ankara-1998

Aral, Fahrettin. Borçlar Hukuku. Özel Borç İlişkileri 4. Baskı.Ankara 2002

Çenberci, Mustafa. “Gayrımenkul Satış Vaadi” Ankara 1973.

Çenberci, Mustafa. “Gayrımenkul Satış Vaadi” Ankara 1986 2.Baskı.

Doğan, Gül. “Ön Sözleşme (Sözleşme Yapma Vaadi)” İstanbul-2006.

Dörtgöz, Gürsel Öcal. “Açıklamalı-Tapu Sicili Tüzüğü Şerhi” Ankara-2005

Eren, Fikret. “Borçlar Hukuku Genel Hükümler”

Ertaş, Şeref. “Eşya Hukuku” Ankara-2004.5.Bası sh.276

Feyzioğlu, Feyzi Necmeddin. “Borçlar Hukuku.Genel Hükümler.”

Gürsoy, Kemal T./Eren, Fikret/Cansel, Erol. “Türk Eşya Hukuku”

Hatemi/Serozan/Arpacı. “Borç Hukuku Özel Bölüm.”İstanbul 1992

Helvacı, İlan. “Lex Commissoria Yasağı” İstanbul-1997.

Karataş, İzzet. “Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmeleri”.Ankara-2004

Kılıçoğlu, M. Ahmet. “Borçlar Hukuku-Genel Hükümler.4.Bası

Kocayusufpaşaoğlu, Necip. “Türk Medeni Hukukunda Gayrımenkul Satış Vaadi”.İstanbul-1959.

Kuru, Baki. “İcra ve İflas Hukuku-El Kitabı.”İstanbul.2004

Kuru, Baki. “Hukuk Muhakemeleri Üsulü”3.Baskı Ankara-1974

Oğuzman, Kemal-Seliçi, Özer-Özemir-Oktay Saibe. “Eşya Hukuku” İstanbul-2004

Öz, M.Turgut. “İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi “ İstanbul 1989

Özenli, Soysal. “Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Ve Neden Olduğu Davalar ‘‘Ankara-1986

Öztürk, Gülay. “Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Borç İlişkisi”

Reisoğlu, Sefa. “Borçlar Hukuku Genel Hükümler” İstanbul 1990

Reisoğlu, Sefa. “Türk Eşya Hukuku “Ankara-1966 2.Bası.

Tandoğan, Haluk. “Özel Borç İlişkileri II” Ankara 1987

Umar, Bilge/Yılmaz, Ejder. “İsbat Yükü” Büyükçekmece 1980

Zevkliler, Aydın. “İmar Kurallarına Aykırı ve Zarar Verici İnşaat.” Ankara 1982


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar