Tebligat Hukuku Bilgisi

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Canan RUHİ - Ahmet Cemal RUHİ
ISBN: 9789750290602
279,00 TL 310,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Canan RUHİ, Ahmet Cemal RUHİ
Baskı Tarihi 2024/01
Baskı Sayısı 9
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 392

Bu eser, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun madde sistematiği dikkate alınarak hazırlanmıştır. İlgili maddenin altına o madde ile ilgili dikkat edilmesi gerekli hususlar belirtilmiş olup her maddenin daha iyi anlaşılabilmesi için ayrıntılı açıklama yapılmıştır.
Eser son değişiklikler dikkate alınarak hazırlanmış, hazırlanırken tebligat bölümünde (kabulden teslimata kadar) çalışmalar yapılmış, tebliğ memurlarıyla hem şehir merkezinde hem de köylerde dağıtıma çıkılmış, Kanun'un nasıl uygulandığı yerinde görülmüştür. Yurt dışı tebligatlar konusunda Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü "Tebligat Bürosu"nda, Hukuk Tebligat Bölümü ile Ceza Tebligat Bölümünde ve Türkiye Cumhuriyeti Hamburg (Almanya) Başkonsolosluğu'nda, Tebligat Kanunu'nun 25/a maddesi çerçevesinde yapılan tebligatlarla ilgili çalışmalar yapılmıştır.

Sunuş  7
TEBLİGAT HUKUKU İLE İLGİLİ
GENEL BİLGİLER
I. TEBLİGATIN TANIMI VE ÖNEMİ  15
A. Tebligatın Tanımı  15
B. Tebligatın Önemi  16
II. TEBLİGAT HUKUKU İLE İLİŞKİLİ OLAN TEMEL USUL İLKELERİ  18
A. Genel Olarak  18
B. Adil Yargılanma Hakkı  19
C. Hukuki Dinlenilme Hakkı  21
D. Usul Ekonomisi İlkesi  22
III. TEBLİGAT MEVZUATI  23
A. İç Hukuk Alanında Gelişmeler  23
B. Uluslararası Sözleşmeler Alanındaki Gelişmeler  25
IV. SÜRELER  26
V. TEBLİGATIN ŞEKLİ OLMASI VE SONUÇLARI  33
TEBLİGAT KANUNU
BİRİNCİ BAP
Umumi Hükümler
BİRİNCİ FASIL
Kanunun Şümulü
Madde 1: Tebligatın Yapılması  35
AÇIKLAMALAR  38
Madde 2: Tebligatın Memur Vasıtasıyla Yapılması  48
AÇIKLAMALAR  48
Madde 3: Ücret Tarifesi  51
AÇIKLAMALAR  51
Madde 4: Memur Vasıtasıyla Tebliğlerde Zaruri Masraflar  54
AÇIKLAMALAR  54
Madde 5: Ücret ve Masrafın Peşin Ödenmesi  56
AÇIKLAMALAR  56
Madde 6: Tebliğ Evrakının Zıyaı Halinde Masraflar  59
AÇIKLAMALAR  59
Madde 7: Uçak, Telgraf ve Diğer Vasıtalarla Tebligat ve Ücretleri  60
AÇIKLAMALAR  60
Madde 7/a: Elektronik Tebligat  64
AÇIKLAMALAR  68
İKİNCİ FASIL
Tebligat Esasları
Madde 8: Tebliğ Evrakının Nüshaları ve Makbuz Verilmesi  77
AÇIKLAMALAR  77
Madde 9: Davetiyenin İhtiva Edeceği Kayıtlar  79
AÇIKLAMALAR  79
Madde 10: Bilinen Adreste Tebligat  82
AÇIKLAMALAR  83
AÇIKLAMA  94
Madde 11: Vekile ve Kanuni Mümessile Tebligat  100
İlgili Mevzuat  100
AÇIKLAMALAR  102
Madde 12: Hükmi Şahıslara ve Ticarethanelere Tebligat  129
AÇIKLAMALAR  129
Madde 13: Hükmi Şahısların Memur ve Müstahdemlerine Tebligat  139
AÇIKLAMALAR  140
Madde 14: Askeri Şahıslara Tebligat  144
AÇIKLAMALAR  144
Madde 15: Sefer Hali  150
AÇIKLAMALAR  150
Madde 16: Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat  151
AÇIKLAMALAR  152
Madde 17: Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcrası  157
AÇIKLAMALAR  158
Madde 18: Otel, Hastane, Fabrika ve Mektep Gibi Yerlerde Tebligat  162
AÇIKLAMALAR  163
Madde 19: Mevkuf ve Mahkûmlara Tebligat  167
AÇIKLAMALAR  169
Madde 20: Muhatabın Muvakkaten Başka Yere Gitmesi  174
AÇIKLAMALAR  174
Madde 21: Tebliğ İmkânsızlığı ve Tebellüğden İmtina  180
AÇIKLAMALAR  191
Madde 22: Yaş ve Ehliyet Şartı  216
AÇIKLAMALAR  216
Madde 23: Tebliğ Mazbatası  218
Madde 24: İmza Edemeyecek Durumda Olmak  235
AÇIKLAMALAR  235
Madde 25: Yabancı Memlekette Tebligat Usulü  237
AÇIKLAMALAR  237
Madde 25/a: Siyasî Temsilcilik Aracılığıyla Yabancı Ülkedeki Türk …  253
AÇIKLAMALAR  254
Madde 26: Türkiye’deki Elçilik veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebligat Evrakı  266
AÇIKLAMALAR  266
Madde 27: Yabancı Memlekette Türk Memurlarına ve Askeri Şahıslarına Tebligat  268
AÇIKLAMALAR  268
Madde 28: İlanen Tebligat  270
AÇIKLAMALAR  271
Madde 29: İlan Şekli  282
AÇIKLAMALAR  282
Madde 30: İlanın İhtiva Edeceği Kayıtlar  291
AÇIKLAMALAR  291
Madde 31: İlanen Tebligatta Tebliğ Tarihi  292
AÇIKLAMALAR  292
Madde 32: Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü  293
AÇIKLAMALAR  293
Madde 33: Resmi ve Adli Tatil Günlerinde Tebligat  304
AÇIKLAMALAR  304
İlgili Mevzuat  304
İKİNCİ BAP
Hususi Hükümler
BİRİNCİ FASIL
Kazai Tebligat
Madde 34: Şümulü  307
AÇIKLAMALAR  307
Madde 35: Adres Değiştirmenin Bildirilmesi Mecburiyeti:  310
AÇIKLAMALAR  311
Madde 36: Celse Esnasında veya Kalemde Tebligat  325
İlgili Mevzuat  325
AÇIKLAMALAR  325
Madde 37: Avukat Kâtiplerine ve Stajyerlerine Tebligat  328
AÇIKLAMALAR  328
Madde 38: Vekillerin Yekdiğerine Tebligat Yapması  329
İlgili Mevzuat  329
AÇIKLAMALAR  329
Madde 39: Tebellüğ Edecek Şahsın Hasım Olması  331
AÇIKLAMALAR  331
Madde 40: Tebligata Ait Kararların Müstaceliyeti  333
AÇIKLAMALAR  333
Madde 41: Memur Vasıtasıyla Tebligat  333
AÇIKLAMALAR  333
Madde 42: Müstacel Hallerde Tebligat  333
AÇIKLAMALAR  333
Madde 43: Cumhuriyet Başsavcılığına Tebligat  334
AÇIKLAMALAR  334
Madde 44: Askeri Kazada Tebligat  336
AÇIKLAMALAR  336
İKİNCİ FASIL
İdari Tebligat
Madde 45: Şümulü  337
AÇIKLAMALAR  337
Madde 46: PTT Teşkilâtı Olmaması  339
AÇIKLAMALAR  339
Madde 47: Müteaddit Şahsın Mümessiline Tebligat  339
AÇIKLAMALAR  339
Madde 48: Gümrük ve İnhisar İşlerinde Tebligat  339
AÇIKLAMALAR  339
Madde 49: Tapu İdarelerince Yapılacak Tebligat  340
AÇIKLAMALAR  340
ÜÇÜNCÜ FASIL
Mali Tebligat
Madde 50: Divanı Muhasebat Tarafından Yapılacak Tebligat  341
AÇIKLAMALAR  341
Madde 51: Diğer Mali Tebligat  342
AÇIKLAMALAR  342
İlgili Mevzuat  345
AÇIKLAMALAR  350
ÜÇÜNCÜ BAP
Cezai Hükümler
Madde 52: Kanunu Tatbik ile Mükellef Olanların İşleyecekleri Suçlar  361
İlgili Yazı  361
AÇIKLAMALAR  363
Madde 53: Yanlış Adres Bildirmek  365
AÇIKLAMALAR  365
Madde 54: Tebliğ Evrakının Muhatabına Verilmemesi ve Tebligatı …  366
AÇIKLAMALAR  366
Madde 55: Yalan Beyan  367
AÇIKLAMALAR  367
Madde 56: Tebliğ Evrakının Taliki ile İlgili Suçlar  369
AÇIKLAMALAR  369
Madde 57: Tebliğ Memurları Aleyhine İşlenen Suçlar  370
AÇIKLAMALAR  370
DÖRDÜNCÜ BAP
Müteferrik Hükümler
Madde 58: Tebliğin Vaktinde Yapılmaması  371
AÇIKLAMALAR  371
İlgili Yazı  371
Madde 59: Tebliğ Mazbatalı Kapalı Zarf  373
AÇIKLAMALAR  373
Madde 60: Yönetmelik  374
AÇIKLAMALAR  374
Madde 61: Diğer Kanunlardaki Atıflar  374
AÇIKLAMALAR  374
Madde 62: Kaldırılan Hükümler  375
AÇIKLAMALAR  375
Ek Madde 1: Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat  376
AÇIKLAMALAR  376
Ek Madde 2  377
Geçici Madde 1: Teknik Altyapının Kurulması, Tüzük Hükümlerinin Uygulanması  378
AÇIKLAMALAR  378
Geçici Madde 2: Elektronik Tebligat Adreslerinin Verilmesi  379
Madde 63: Kanunun Mer’iyete Girmesi  380
AÇIKLAMALAR  380
Madde 64: Kanunu İcra Edecek Makam  381
AÇIKLAMALAR  381
Yararlanılan Kaynaklar  383
Kavramlar Dizini  389

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: tebligat hukuku
İlgili Yayınlar