Ticari İşletme Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Şaban KAYIHAN
ISBN: 9789750272394
225,00 TL 250,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Şaban KAYIHAN
Baskı Tarihi 2021/09
Baskı Sayısı 7
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 296

Süreçler içerisinde kendi sade sistematiği doğrultusunda geliştirmeye gayret ettiğimiz çalışmamızın 7. Baskısını hazırladık.

Kitabımızı bu baskısında, ticari davalarda dava şartı olan arabuluculuk konusunu ele aldık ve kitabımızın lisans düzeyinde hukuk okuyan öğrencilerimiz için ders kitabı olması özelliğini koruduk. Diğer çalışmalarımızda olduğu gibi Ticari işletme Hukuku ders kitabımızı da sistematik, sade ve anlaşılması kolay olacak şekilde kaleme almaya gayret ettik ve ilgili yerlere isabetli Yargıtay kararlan eklemeye özen gösterdik.

Konu Başlıkları
Ticari İşletme Kavramı, Devri, Rehni
Ticari İş ve Hukuki Sonuçları
Ticari Yargı ve Ticari Davalarda Arabuluculuk
Tacir ve Tacir Olmanın Hukuki Sonuçları
Esnaf
Ticaret Sicili
Ticari İsimler (Ticaret Unvanı, İşletme Adı, Marka)
Ticari Defterler
Rekabet ve Haksız Rekabet Hukuku
Cari Hesap
Tacir Yardımcıları


İçindekiler
Önsöz  7
2. Baskıya Önsöz  9
3. Baskıya Önsöz  11
4. Baskıya Önsöz  13
5. Baskıya Önsöz  15
6. Baskıya Önsöz  17
7. Baskıya Önsöz  19
Kısaltmalar  35
TİCARİ İŞLETME HUKUKU
§ 1. TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ  37
I. DÜNYA TİCARET SİSTEMİNİN KURUMSAL YAPISI  37
II. TÜRK TİCARET HUKUKU  41
A. Ticaret Hukuku Kavramı  41
B. Ticaret Hukukunun Tarihçesi  43
C. Ticaret Hukukunun Sistemleri  44
1. Subjektif Sistem  44
2. Objektif Sistem  45
3. Modern Sistem  45
D. Ticaret Hukukunun Uluslararası Alanda Düzenlenişi  46
E. Türk Ticaret Hukukunun Gelişimi ve Türk Ticaret Kanunu’nun Sistematiği  48
1. Türk Ticaret Hukukunun Gelişimi  48
2. Türk Ticaret Kanunu’nun Sistematiği  50
§ 2. TİCARİ İŞLETME KAVRAMI  55
I. GENEL OLARAK  55
II. TİCARİ İŞLETME  56
A. Genel Olarak  56
B. Tanımı ve Unsurları  56
1. Tanımı  56
2. Unsurları  57
a. Gelir Sağlama Amacı  57
b. Devamlılık  58
c. Bağımsızlık  59
ç. Amaçlanan Gelirin Esnaf İşletmesi İçin Öngörülen Sınırı Aşan Düzeyde Olması  59
III. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ VE ŞUBE KAVRAMLARI  61
A. Merkez  62
B. Şube  63
1. Tanımı ve Unsurları  63
2. Şube Olmaya Bağlanan Hukuki Sonuçlar  66
IV. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ  66
A. Maddi Unsur  67
B. Maddi Olmayan Unsur  68
1. Genel Olarak  68
2. TTK’nın Saydığı Manevi Unsurlar  68
a. Ticaret Unvanı ve Diğer Fikri Mülkiyet Hakları  68
b. Hak ve Alacaklar  69
c. Kiracılık Hakkı  69
ç. Müşteri Çevresi (Portföyü)  69
V. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ  70
VI. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ  74
A. Genel Olarak  74
B. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’na Genel Bakış  75
C. Özet  78
D. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununa İlişkin Değerlendirmemiz  79
§ 3. TİCARİ İŞLER VE TİCARİ İŞ OLMAYA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR  81
I. TİCARİ İŞ KRİTERLERİ  81
A. TTK. m.3’e göre Ticari İşler  81
1. TTK’da Düzenlenen Bütün Hususlar  81
2. Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Bütün İşlem ve Fiiller (Eylemler)  83
B. Türk Ticaret Kanunu m.19’a göre Ticari İşler  84
1. Ticari İş Karinesi  84
2. Taraflardan Biri İçin Ticari İş Niteliğinde Olan Sözleşmeler  85
C. Ticari İş Kavramı ile Ticari Dava Kavramı Arasındaki İlişki  89
II. TİCARİ İŞ SAYILMAYA BAĞLANAN ÖZEL SONUÇLAR  89
A. Ticari İşlerde Zamanaşımı  89
B. Ticari İşlerde Faiz  90
1. Faizin Çeşitleri  93
a. Niteliği Açısından Yapılan Faiz Ayrımı  93
aa. Kapital (Anapara) Faizi  93
ab. Temerrüt Faizi  93
b. Hesaplanması Bakımından Faiz  93
ba. Basit Faiz  93
bb. Mürekkep (Bileşik = Kombine) Faiz  94
c. Kaynağı Açısından Faiz  94
ca. İradi (Sözleşme veya Akdi) Faiz  94
cb. Kanuni Faiz  94
d. Ticari Nitelikte Olup Olmamasına göre Faiz (Ticari Faiz – Adi Faiz Ayrımı)  95
2. Ticari İşlerde Faizin Özellikleri  95
a. Sözleşmede Kararlaştırılmamış Olsa Dahi Faiz Yürütülmesi  95
b. Kapital Faiz Oranının Serbestçe Belirlenebilmesi  95
c. Mürekkep (Bileşik) Faiz veya Faize Faiz Yürütülmesi  97
ç. Temerrüt Faizinin İşlemeye Başlayacağı Tarih  98
3. Kanuni Faiz Oranları  98
a. Anapara Faizinde Kanuni Oran  99
b. Temerrüt Faizinde Kanuni Oran  99
c. Yabancı Para Borçlarında Kanuni Faiz Oranı  100
C. Ticari İşlerde Müteselsil Sorumluluk Esası  101
1. Genel Olarak  101
2. Müştereken Borç Altına Girme  101
3. Ticari Borçlara Kefalet  102
§ 4. TİCARİ HÜKÜMLER VE UYUŞMAZLIKLARA UYGULANMASI  105
I. TİCARİ HÜKÜMLER  105
II. TİCARİ İŞTEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE UYGULANACAK HÜKÜMLERİN SIRASI  106
A. Emredici Hükümler  106
B. Sözleşme Hükümleri  107
C. Emredici Olmayan Ticari Hükümler  107
D. Ticari Örf ve Âdet  107
E. Genel Hükümler  109
§ 5. TİCARİ YARGI / TİCARİ DAVA  111
I. TİCARİ DAVA TÜRLERİ  111
A. Genel Olarak  111
B. Mutlak (Salt) Ticari Davalar  111
1. TTK. m.4 f.1 b.a – f’da Sayılan İşlerden Doğan Davalar  112
a. TTK’da Düzenlenen İş ve İşlemlerden Doğan Tüm Davalar  112
b. 4721 sayılı TMK’da Düzenlenen Bazı İş ve İşlemlerden Doğan Davalar  112
c. 6098 sayılı TBK’da Düzenlenen Bazı İş ve İşlerden Doğan Davalar  112
ç. Fikrî Mülkiyet Hukukuna Dair Mevzuattan Doğan İşler  112
d. Ticarete Ayrılmış Yerlere İlişkin Özel Düzenlemelerden Doğan İşler  113
e. Bankalar ve Diğer Finans Kuruluşlarına İlişkin Düzenlemelerden Doğan İşler  113
2. Özel Düzenlemelerdeki Açık Hüküm Gereğince Mutlak Ticari Sayılan Davalar  114
C. Her İki Tarafın da Ticari İşletmesiyle İlgili Olan Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar (Nispi Ticari Davalar)  115
Ç. Havale, Saklama ve Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Haklardan Doğan Davalar (Yarı Nispi Ticari Davalar)  116
II. TİCARİ DAVALARDA ARABULUCUK VE TİCARİ DAVALARIN GÖRÜLECEĞİ MAHKEMELER  116
A. Ticari Davalarda Arabuluculuk  116
1. Genel Olarak  116
2. Ticari Davalarda Arabulucuk  119
B. Ticari Davaların Görüleceği Mahkemeler  121
III. YARGILAMA USULÜ  123
Ticari İş, Ticari Dava, Ticari Davalarda Arabuluculuk Dava Şartı, Tüketici İşlemi, Tüketici İşlemlerinde Dava Şartı Olarak Arabuluculukla İlgili Özet Bilgi ve Uygulama Örnekleri  126
§ 6. TACİR VE TACİR OLMANIN SONUÇLARI  133
I. TACİR SIFATININ KAZANILMASI  133
A. Gerçek Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması  133
1. Ticari İşletmenin Kısmen Dahi Olsa Kendi Adına ve Fiilen İşletilmeye Başlanması  134
2. Ticari İşletme Açmasına Rağmen Fiilen İşletmeye Başlamayan Gerçek Kişinin Tacir Sayılması  134
a. Fiilen İşletmeye Başlamadan Reklamlar Yapmak Suretiyle  134
b. Fiilen İşletmeye Başlamadan Ticaret Siciline Tescil ve TTSG.’de İlanıyla  134
c. Tacir Sayılmaya Bağlanan Sonuçlar  135
3. Gerçek Kişinin Tacir Gibi Sorumlu Olması  135
4. Ticaretten Yasaklanan Kişilerin Tacir Sıfatları  135
B. Tüzel Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması  136
1. Ticaret Şirketleri  136
2. Ticari İşletme İşleten Dernekler  136
3. Ticari İşletme İşleten Vakıflar  137
4. Kendi Kuruluş Kanunları Gereğince Özel Hukuk Hükümlerine göre Yönetilmek veya Ticari Şekilde İşletilmek Üzere Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurum ve Kuruluşlar  137
a. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Bunlara Ait Müesseseler  138
b. Özel Hukuk Hükümleri Uyarınca Yönetilen veya Ticari Şekilde İşletilen Diğer Kurum ve Kuruluşlar  138
C. Donatma İştiraki  139
Ç. Hakim Teşebbüsün Tacir Sıfatı  139
II. TACİR OLMANIN SONUÇLARI (TACİR OLMAYA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR)  140
A. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma  140
B. İflasa Tabi Olma  140
1. Kural  140
2. İstisnalar  141
C. Ticaret Siciline Kaydolma  142
Ç. Ticari Defterleri Tutma ve Saklama  142
D. Ticaret ve Sanayi Odalarına Kaydolma  142
E. Basiretli İş Adamı Gibi Hareket Etme  142
F. Ücret ve Faiz İsteme  144
G. Ticari İş Karinesine Tabi Olma  144
H. Fatura Verme  144
I. Ücret ve Cezai Şartın İndirilmesini İsteyememe  144
İ. Fatura ve Teyit Mektubuna Sekiz Gün İçerisinde İtiraz Etme  146
J. Ticari Örf ve Âdetin Uygulanması  146
K. İhtar ve İhbarları Belirli Şekillerde Yapma  146
L. Satış ve Mal Değişimlerinde Özel Hükümlere Tabi Olma  147
1. Kısım Kısım Yerine Getirilecek Satışlar  147
2. Alıcının Temerrüdü  147
3. Satılan veya Değişilen Malın Ayıplı Olması  148
M. Hapis Hakkından Yararlanmada Kolaylık  148
III. TACİR SIFATININ SON BULMASI  148
§ 7. ESNAF  151
§ 8. TİCARET SİCİLİ  153
I. TİCARET SİCİLİ ÖRGÜTÜ VE YÖNETİMİ  153
II. TİCARET SİCİLİNİN ALENİYETİ (KAMUYA AÇIKLIK PRENSİBİ)  154
III. SİCİL İŞLEMLERİ  155
IV. TESCİL PROSEDÜRÜ  155
A. Tescil Çeşitleri  155
1. Talep Üzerine Tescil  155
2. Re’sen veya Bildirim Üzerine Tescil  156
B. Sicil Müdürünün İnceleme Yetkisi  156
C. Sicil Müdürünün İncelemesinin Sonuçları  156
D. Muvakkat (Geçici) Tescil  157
V. TESCİLİN SONUÇLARI (SİCİLİN KAMUYA AÇIK OLMASININ SONUÇLARI)  157
A. Tescilin İzhari (Açıklayıcı) ve İhdasi (Yaratıcı) Sonuçları  157
1. Tescilin İzhari (Açıklayıcı) Sonucu  157
2. Tescilin İhdasi (Kurucu) Sonucu  158
B. Tescilin Müspet (Olumlu) ve Menfi (Olumsuz) Sonucu  158
1. Tescilin Müspet (Olumlu) Sonucu  158
2. Tescilin Menfi (Olumsuz) Sonucu  158
VI. TİCARET SİCİLİNDEN DOĞAN SORUMLULUK  159
A. Hukuki Sorumluluk  159
B. Cezai Sorumluluk  159
§ 9. TİCARET UNVANI VE DİĞER TİCARİ ADLAR  161
I. TİCARET UNVANI  161
A. Ticaret Unvanının Şekli  163
1. Gerçek Kişi Tacirin Ticaret Unvanı  163
2. Ticaret Şirketlerinin Ticaret Unvanı  163
a. Kolektif Şirket  163
b. Komandit Şirket  163
c. Anonim, Limited ve Kooperatif Şirketler  164
3. Tacir Sayılan Diğer Tüzel Kişiler  164
4. Donatma İştiraki  164
B. Zorunlu ve İhtiyari Ek Seçmede Kanuni Sınır  165
C. Ticaret Unvanının Korunması  166
1. Hukuki Sorumluluk  166
2. Cezai Sorumluluk  168
II. İŞLETME ADI  168
§ 10. MARKA  171
I. GENEL OLARAK  171
II. MARKANIN TÜRLERİ  171
A. Mal ve Hizmet Markası  172
1. Mal Markası  172
2. Hizmet Markası  172
B. Ferdi ve Ortak Marka  172
1. Ferdi Marka  172
2. Ortak Marka  172
C. Garanti Markası  173
III. MARKANIN TESCİLİ  175
A. Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler  175
1. Ayırt Edici Özelliği Olan, Konusunun Açık ve Kesin Olarak Anlaşılmasını Sağlayabilecek İşaretler Tescil Edilir  175
a. Sicile Tescil Edilebilir Bir İşaret Olması  175
b. Ayırt Edici Özelliği Olması  175
c. Konusunun Açık ve Kesin Olarak Anlaşılmasını Sağlayacak Nitelikte Olması  175
B. Tescili Reddedilecek İşaretler  175
1. Marka Tescilinde Mutlak Red Nedenleri  176
a. Genel Olarak  176
aa. Ayırt Edici Özelliği Olmayan, Konusunun Açık ve Kesin Olarak Anlaşılmasını Sağlayabilecek Nitelikte Olmayan İşaretler (SMK. m.4)  176
ab. Herhangi Bir Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olmayan İşaretler  176
ac. Tasviri İşaretler  176
aç. Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer İşaretler  176
ad. Ticaret Alanında Herkes Tarafından Kullanılan veya Belirli Bir Meslek, Sanat veya Ticaret Grubuna Mensup Olanları Ayırt Etmeye Yarayan İşaretler  176
ae. Malın Şeklini veya Mala Asli Değerini Veren Şekli İçeren İşaretler  177
af. Halkı Yanıltacak İşaretler  177
ag. Paris Sözleşmesinin 2’nci Mükerrer 6’ncı Maddesine göre Reddedilecek İşaretler  177
ağ. Halka Mal Olmuş Diğer İşaretler  177
ah. Dinî Değerleri veya Sembolleri İçeren İşaretler  178
aı. Kamu Düzenine veya Genel Ahlaka Aykırı İşaretler  178
ai. Tescilli Coğrafi İşaretten Oluşan ya da Tescilli Coğrafi İşaret İçeren İşaretler (SMK. 5.i)  178
b. Mutlak Red Nedenlerine İlişkin İstisnalar  178
ba. Kullanım Yoluyla Ayırt Edicilik Kazanma  178
bb. Muvafakatname  179
2. Nispi Red Nedenleri  179
a. Tescil Edilmiş veya Tescil İçin Başvurusu Yapılmış Bir Marka ile Aynı veya Benzer Olan ve Aynı veya Benzer mal ya da hizmetleri kapsayan işaretler  179
b. Marka Sahibinin Ticari Vekili veya Temsilcisi Tarafından Marka Sahibin İzni Olmaksızın Markanın Kendi Adına Tescili İçin Başvuruda Bulunma  179
c. Tescilsiz Bir Marka veya Ticaret Sırasında Kullanılan Tescilsiz Başka Bir İşaret Sahibinin İtirazı  179
d. Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markalar  180
e. Toplumda Belirli Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Markalar  180
f. Tescil Başvurusu Yapılan Markanın Başkasına Ait Kişi İsmini, Ticaret Ünvanını, Fotoğrafını, Telif Hakkını veya Herhangi Bir Sınai Mülkiyet Hakkını İçermesi  180
g. Süresi İçinde Yenilenmeyen Ortak Marka veya Garanti Markasıyla Aynı veya Benzer Markaların Tesciline İlişkin Üç Yıl İçinde Yapılan Başvuru  180
ğ. Süresi İçinde Yenilenmeyen Markalarla Aynı veya Benzer Markaların Tescili İlişkin İki Yıl İçinde Yapılan Başvuru  181
h. Kötüniyetli Başvurular  181
B. Tescil Başvurusu, İncelenmesi ve İtirazlar  181
1. Tescil Başvurusu  181
a. Başvuruda Bulunacak Kişiler  181
b. Başvuruda Aranan Hususlar  181
ba. Başvuru Belgeleri, Başvurunun Sınıflandırılması ve Başvurunun Bölünmesi  182
baa. Başvuru Belgeleri  182
bab. Başvurunun Sınıflandırılması  182
bac. Başvurunun Bölünmesi  182
bb. Rüchan Hakkının Etkisi  182
bba. Rüçhan Hakkını Doğuran Hususlar  182
bbaa. Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütüne Üye Devletlerde Yapılan veya Üye Devlet Uyruklarının Anlaşmalara Taraf Olmayan Ülkelerde Yaptıkları Başvurular  182
babb. Sergilerde Teşhir Edilen Markalar  183
bab. Rüçhan Hakkı Talebi ve Hükmü  184
bc. Madrid Protokolü Kapsamında Yapılan Uluslararası Marka Başvurularının Doğrudan Etkisi  184
2. Başvurunun İncelenmesi  184
a. Başvurunun Şeklen İncelenmesi ve Eksikliklerin Giderilmesi  184
b. Başvurunun Mutlak Ret Nedenleri Açısından İncelenmesi  185
3. Başvuruya İtiraz  185
a. Başvurunun Yayınlanması ve Üçüncü Kişilerin Görüşleri  185
aa. Başvurunun Bültende Yayınlanması  185
ab. Üçüncü Kişilerin Görüşleri  185
b. Yayıma İtiraz  186
c. Yayıma İtirazın İncelenmesi  186
4. Kurum Kararlarına İtiraz  187
a. İtiraz Edecek Kişiler  187
b. İtiraz Usulu  187
c. Karara İtirazların İncelenmesi  187
d. Kurumun Nihai Kararlarına Karşı Yargı Yolu  187
C. Tescilin Hüküm ve Sonuçları  188
1. Tescil  188
2. On Yıllık Koruma Süresi ve Yenileme  188
a. On Yıllık Koruma Süresi  188
b. Koruma Süresinin Devamı İçin Yenileme  188
IV. MARKA SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  189
A. Hakları  189
1. Marka Sahibinin Münhasır Hakları  189
a. İzinsiz Kullanılmasının Önleme  189
aa. Tescilli Marka ile Aynı Olan Herhangi Bir İşaretin, Tescil Kapsamına Giren Mal veya Hizmetlerde Kullanılması  189
ab. Halk Tarafından Tescilli Marka ile İlişkilendirilme İhtimali de Dâhil Karıştırılma İhtimali Bulunan Herhangi Bir İşaretin Kullanılması  189
ac. Tanınmış Tescilli Markaların Haklı Bir Sebep Olmaksızın Kullanılması  190
b. İşaretin Ticaret Alanında Kullanılmasını Yasaklama  190
ba. İşaretin, Mal veya Ambalajı Üzerine Konulması  190
bb. İşareti Taşıyan Malların Piyasaya Sürülmesi, Teslim Edilebileceğinin Teklif Edilmesi, Bu Amaçlarla Stoklanması veya İşaret Altında Hizmetlerin Sunulması ya da Sunulabileceğinin Teklif Edilmesi  190
bc. İşareti Taşıyan Malın İthal ya da İhraç Edilmesi  190
bç. İşaretin, Teşebbüsün İş Evrakı ve Reklamlarında Kullanılması  190
bd. İşaretin Aynı veya Benzerinin İnternet Ortamında Ticari Etki Yaratacak Biçimde Kullanılması  190
be. İşaretin Ticaret Unvanı ya da İşletme Adı Olarak Kullanılması  190
bf. İşaretin Hukuka Uygun Olmayan Şekilde Karşılaştırmalı Reklamlarda Kullanılması  190
2. Münhasır Hakların Sınırları  191
a. Markanın Üçüncü Kişiler Tarafından Dürüstçe ve Ticari Hayatın Olağan Akışı İçinde Kullanımı Engellenemez  191
aa. Gerçek Kişilerin Kendi Ad veya Adresini Belirtmesi  191
ab. Mal ve Hizmetlere İlişkin Açıklamalar  191
ac. Mal veya Hizmetin Kullanım Amacının Belirtilmesinin Gerekli Olduğu Hâllerde Kullanılması  191
b. Marka Hakkının Tükenmesi  191
B. Markayı Kullanma Yükümlülüğü  192
V. MARKAYLA İLGİLİ HUKUKİ İŞLEMLER  192
A. Devir  193
B. Rehin  194
C. Haciz  194
D. Lisans  194
VI. MARKA HAKKININ SONA ERMESİ  195
A. Koruma Süresinin Dolması ve Yenilememe  195
B. Marka Sahibinin Hakkından Vazgeçmesi  196
C. Markanın Hükümsüzlüğüne Karar Verilmesi veya İptal Edilmesi  196
1. Markanın Hükümsüzlüğü  197
a. Hükümsüzlük Halleri  197
aa. Kural: Mutlak veya Nispi Red Nedenlerinin Varlığı  197
ab. İstisnalar: Sonradan Ayırt Edici Nitelik Kazanma ve Sessiz Kalma  197
aba. Hükümsüzlük Talebinden Önce Ayırt Edici Nitelik Kazanmış Markalar Hükümsüz Kılınamaz  197
abb. Marka Sahibin, Markanın Kullanıldığını Bildiği veya Bilmesi Gerektiği Hâlde Bu Duruma Birbirini İzleyen Beş Yıl Boyunca Sessiz Kalması  198
abc. Hükümsüzlüğün Def’i Olarak İleri Sürülmesi  198
b. Hükümsüzlük Davası  198
2. İptal  199
a. İptal Halleri  199
aa. Markanın Türkiye’de Ciddi Bir Biçimde Kullanılmaması veya Beş Yıllık Süreyle Kesintisiz Ara Verilemesi Bir İptal Nedenidir  199
ab. Markanın Tescilli Olduğu Mal ve Hizmetler İçin Yaygın Hale Gelmesi  200
ac. Markanın Tescilli Olduğu Mal ve Hizmetlerin Özellikle Niteliği Kalitesi veya Coğrafi Kaynağı Konusunda Yanıltıcı Hale Gelmesi  200
ad. Ortak Marka veya Garanti Markasının Teknik Şartnameye Aykırı Kullanımı  200
b. İptal Talebinin İleri Sürülmesi  200
VII. MARKA HAKKININ KORUNMASI  201
A. Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller  201
1. Marka Sahibinin İzni Olmaksızın, Markayı 7. Maddede Belirtilen Biçimlerde Kullanmak  202
2. Marka Sahibinin İzni Olmaksızın, Markayı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzerini Kullanmak Suretiyle Markayı Taklit Etmek  202
3. Marka Hakkına Tecavüz Oluşturan İşareti Taşıyan Ürünleri Ticarette Kullanmak  202
4. Marka Sahibi Tarafından Lisans Yoluyla Verilmiş Hakları İzinsiz Genişletme veya Bu Hakları Üçüncü Kişilere Devretmek  202
B. Marka Hakkına Tecavüzün Sonuçları  202
1. Özel Hukuk Sorumluluğu  202
a. Açılabilecek Davalar  202
aa. SMK. 149 Anlamında Açılacak Davalar  203
aaa. Fiilin Tecavüz Olup Olmadığının Tespitini  203
aab. Muhtemel Tecavüzün Önlenmesi  203
aac. Tecavüz Fiillerinin Durdurulmasını  203
aaç. Tecavüzün Kaldırılması  203
aad. Tazminat Davası ve Yoksun Kalınan Kazanç (SMK. m.150)  203
aada. Maddi ve Manevi Tazminat  203
aadb. Yoksun Kalınan Kazanç  204
aae. Ürünlere El Koyma veya Mülkiyetini Hakkı Tanınması  205
aaf. Ürünlerin İmhasını Talep Etme  205
aag. Tecavüzün Mevcut Olmadığına İlişkin Hak Sahibinden Görüş Sorma ve Cevap Verilmemesi Halinde Tespit Dava Açma (SMK. m.154)  205
ab. Kullanım Kanıtı Savunması  206
c. Davacı ve Davalı Sıfatı  206
ca. Davacı  206
cb. Davalı  207
ç. Görevli ve Yetkili Mahkeme  208
d. Zamanaşımı  208
2. Cezai Sorumluluk  208
§ 11. REKABET HUKUKU  211
I. GENEL OLARAK REKABET  211
II. REKABETE İLİŞKİN TÜRK HUKUKUNDA KANUNİ DÜZENLEMELER  211
A. Borçlar Kanundaki Düzenleme  211
B. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun  212
C. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  213
D. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun  213
1. Yasaklanan Faaliyetler  214
a. Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylemler ve Kararlar  214
b. Hakim Durumu Kötüye Kullanma  215
c. Birleşme ve Devralma Yoluyla Hakim Durum Yaratma veya Hakim Durumu Güçlendirme  215
2. Rekabet Kurulunun Yetkileri  215
3. Rekabetin Sınırlanmasının Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları  216
a. Geçersizlik Yaptırımı  216
b. Tazminat  216
ba. Tazminat Hakkı  216
bb. Zararın Tazmini  217
bc. İspat Yükü  217
III. TÜRK TİCARET KANUNU VE HAKSIZ REKABET  217
A. TANIMI VE UNSURLARI  217
B. BAŞLICA HAKSIZ REKABET HÂLLERİ  219
C. HAKSIZ REKABETİN SONUÇLARI  228
1. Hukuki Sorumluluk  228
a. Hukuki Sorumluluğa İlişkin Davalar  228
aa. Tespit Davası  228
ab. Men Davası  228
ac. Sonuçların Ortadan Kaldırılması (Ref) Davası  229
aç. Maddi Tazminat Davası  229
ad. Manevi Tazminat Davası  229
b. Davacı ve Davalı Olabilme Ehliyeti  230
ba. Aktif Dava Ehliyeti (Davacı Olabilecekler)  230
baa. Zarar Gören veya Böyle Bir Tehlikeyle Karşılaşabilecek Olan Kimse  230
bbb. Müşteriler  230
bbc. Mesleki ve Ekonomik Birlikler  230
bb. Pasif Dava Ehliyeti (Davalı Olabilecekler)  231
bba. Fail  231
bbb. Çalıştıran (İstihdam Eden Kişi)  231
bbc. Basın, Yayın, İletişim ve Bilişim Kuruluşları  231
c. Kararların İlanı  232
d. Zamanaşımı  232
2. Cezai Sorumluluk  233
§ 12. TİCARİ DEFTERLER  235
I. KAVRAM  235
II. TİCARİ DEFTER TUTMA VE ENVANTER ÇIKARMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  235
A. Defter Tutma Yükümlülüğü ve Tabi Olduğu Esaslar  235
1. Defter Tutma Yükümlülüğünün Kapsamı  236
2. Yükümlülüğün Konusu Olan Defterlerin Belirlenmesi  237
3. Defterlerin Tutulmasında Şekil Şartları  238
B. Envanter Çıkarmak Yükümlülüğü  238
III. AÇILIŞ BİLANÇOSU VE YILSONU FİNANSAL TABLOLARI  239
IV. TİCARİ DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ  239
A. Genel Esaslar  239
B. Saklamanın Gerçekleştirileceği Ortam  240
C. Saklama Süresi  240
Ç. Defter ve Belgelerin Zayi Olması  240
V. TİCARİ DEFTER VE BELGELERİN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARDAKİ FONKSİYONU  241
A. Ticari Defterlerin İncelenmek Üzere İbrazı ve Teslimi  241
B. Ticari Defterlerin İspat Fonksiyonu  242
1. Genel Olarak  242
2. Ticari Defterlerin Sahibi Aleyhine Kanıt Olması  243
a. İbraz Edilmemesi İhtimali  243
b. İbraz Edilmesi İhtimali  243
3. Ticari Defterlerin Sahibi Lehine Kanıt Olması  244
VI. KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN YETKİSİ  245
§ 13. CARİ HESAP  247
I. TANIMI, ŞEKLİ VE ESASLARI  247
II. CARİ HESAPTA BAKİYE  249
III. BAKİYENİN HACZİ  249
IV. CARİ HESABIN SONA ERMESİ  249
V. CARİ HESAPTA ZAMANAŞIMI  250
§ 14. TACİR YARDIMCILARI  251
I. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI  251
A. Ticari Temsilci  251
1. Tanımı  251
2. Hukuki Niteliği  251
3. Tayini  252
a. Tayinin Şekli  252
b. Tayine Yetkili Kişi  253
c. Tayin Edilecek Kişi  254
4. Temsil Yetkisinin Kapsamı  254
a. Yetki Kapsamına Dâhil İşlemler  254
b. Ticari Temsilcinin Temsil Yetkisinin Doğal ve Kanuni Sınırlamaları  256
c. Temsil Yetkisinin Tacirin İradesi ile Sınırlandırılması  256
ca. Ticari Temsilcinin Yetkisinin Şube İşleriyle Sınırlandırılması  257
cb. Ticari temsilcinin Yetkisinin Birlikte Temsil Yoluyla Sınırlandırılması  257
5. Ticari Temsilcinin Rekabet Yasağına Tabi Olması  258
6. Ticari Temsilcinin Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  258
a. Azil ve İstifa  258
b. Ölüm ve Fiil Ehliyetinin Kaybı  259
c. İflas  259
ç. İşletmenin Devri ve Tasfiyesi  260
B. Ticari Vekil  260
1. Tanım  260
2. Tayini  260
3. Yetkileri ve Sınırlandırılması  261
4. Rekabet Yasağı  262
5. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  262
C. Diğer Tacir Yardımcıları  263
1. Kavram  263
2. Yetkileri  263
3. Rekabet Yasağı ve Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  264
Ç. Pazarlamacı  264
1. Tanımı  264
2. Pazarlamacılık İlişkisinin Kurulması  264
3. Pazarlamacının Yükümlülükleri  264
4. Pazarlamacının Yetkileri  265
5. Pazarlamacılık İlişkisinin Sona Ermesi  266
II. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI  266
A. Simsar  266
1. Mevzuattaki Yeri  266
2. Simsarın Tanımı ve Unsurları  267
3. Ücrete Hak Kazanma, Ücretin Miktarının Belirlenmesi ve Masrafların Ödenmesi  268
4. Simsarın Haklarını Kaybetmesi  269
5. Simsarlık İlişkisinin Sona Ermesi ve Zamanaşımı  269
B. Acente  270
1. Tanımı  270
2. Unsurları  270
a. Tacirden Bağımsız Olması  270
b. Bir Ticari İşletme ile İlgili Olması  271
c. Belirli Bir Yer veya Bölge İçinde Faaliyetin İcra Edilmesi  271
ç. Faaliyetin Süreklilik Arz Etmesi ve Meslek Edinilmesi  271
d. Faaliyetin Bir Sözleşmeye Dayanması  271
e. Aracılık Etme veya Sözleşme Yapma Yetkisi  271
3. Acentenin Hakları  272
a. Tekel Hakkı – (İnhisar Hakkı)  272
b. Olağanüstü Masrafları İsteme Hakkı  272
c. Ücret ve Tahsil Komisyonu Hakkı  272
ç. Hapis Hakkı  274
4. Acentenin Temsil Yetkisinin Kapsamı  275
a. Beyanda Bulunma, Beyanları Kabul, Davacı ve Davalı Olabilme  275
b. Mal Bedellerini Kabul, Malları Teslim, Alacağın Yenilenmesi ve Alacağın Miktarının İndirilmesi  275
c. Sözleşme Yapma  276
ç. Acentenin Yetkisiz Temsilciliği  276
5. Acentenin Borç ve Yükümlülükleri  276
a. Rekabet Yasağı  276
b. Müvekkilinin İşlerini Görme ve Menfaatlerini Koruma  276
c. Haber Verme Yükümlülüğü  277
ç. Müvekkilinin Talimatlarına Uygun Hareket Etme  278
d. Önlemler Alma  278
e. Müvekkiline Ait Parayı Ödeme veya Teslim Etme  278
6. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi  278
a. Sona Erme Sebepleri  278
aa. Fesih  278
ab. Sürenin Dolması  279
ac. Ölüm, İflas ve Kısıtlanma  279
b. Sona Ermenin Sonuçları  279
ba. Genel Sonuçları  279
bb. Denkleştirme İstemi ve Rekabet Yasağı Anlaşması  279
bba. Denkleştirme İstemi  279
bbb. Rekabet Yasağı Anlaşması  281
7. Acentelik İlişkisine Tabi Bazı İş ve İşlemler  282
C. Alım Satım İşlerinde Komisyoncu  282
1. Hukukumuzdaki Düzenlenişi  282
2. Tanımı ve Unsurları  283
3. Komisyoncunun Hakları  283
a. Masrafları, Avansları ve Faizleri İsteme Hakkı  283
b. Ücret İsteme Hakkı  283
c. Hapis ve Malı Açık Artırma ile Sattırma Hakları  284
ç. Komisyoncunun Kendisiyle İşlem Yapma Hakkı  284
4. Komisyoncunun Borçları  285
a. Bildirme ve Sigortalama Borcu  285
b. Özen Borcu  285
c. Bedel ile İlgili Müvekkilinin Talimatına Uyma Borcu  285
ç. Veresiye Satmama ve Teslim Almadan Ödememe Borcu  286
d. Garanti Borcu  286
5. Komisyonculuk Sözleşmesinin Sona Ermesi  286
6. Zamanaşımı  287
Ç. Taşıma İşleri Komisyoncusu  287
1. Kavram  287
2. Komisyoncunun “Eşyanın Taşıtılması” Borcu  287
3. Gönderenin Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü  288
4. Komisyoncunun Ücret Alacağının Muacceliyeti  288
5. Hapis Hakkı  288
6. Komisyoncunun Taşıma İşini Üzerine Alması  288
7. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Sorumluluğu  288
8. Zamanaşımı  289
Yararlanılan Kaynaklar  291
Kavramlar Dizini  295

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar