Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Selma ÇETİNER - Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL
ISBN: 9789750287190
270,00 TL 300,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Selma ÇETİNER, Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL
Baskı Tarihi 2023/09
Baskı Sayısı 6
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 364

Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku isimli bu ders kitabı, özellikle hukuk fakültesi dışındaki fakülte ve yüksekokulların eğitim programlarında yer alan "ticaret hukuku" derslerine yönelik olarak, ticari işletme ve şirketlerle ilgili temel kavramları öğrenmek isteyen öğrenciler için hazırlanmıştır.

Kitapta ilk olarak ticari işletme hukukuna ilişkin açıklamalara yer verilerek; ticari işletme, ticari iş, tacir, ticari faaliyetlerin korunması, cari hesap, ticari işlerde yardımcılarla ilgili konular anlatılmıştır. İkinci bölümde ise; şirketler hukukuyla ilgili genel bilgi ve adi şirket, kollektif şirket, komandit şirket, anonim şirket ve limited şirkete ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Kitabın içeriğindeki konuların anlaşılmasını kolaylaştırmak ve öğrencilerin uygulama hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla konularla ilgili yargı kararlarına da yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Ticari İşletme Kavramı
Ticari İşin Tanımı
Tacir Kavramı
Ticari Faaliyetlerin Korunması
Cari Hesap
Ticari İşlerde Yardımcılar
Şirket Kavramı
Adi Şirket ve Ticaret Şirketleri
İçindekiler
Beşinci Basıya Önsöz  5
Dördüncü Basıya Önsöz  7
Kısaltmalar  27
TİCARİ İŞLETME HUKUKU
Birinci Bölüm
TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER
I. TİCARET HUKUKU  33
A. Genel Olarak  33
B. Ticaret Hukukunun Tarihçesi  33
C. Ticaret Hukukunun Sistemleri  34
II. TİCARET HUKUKUNUN ÜLKEMİZDE DÜZENLENİŞİ  36
A. Genel Olarak  36
B. Tarihi Gelişimi  38
1. Cumhuriyet’ten Önceki Dönem  38
2. Cumhuriyet Dönemi  38
a. 1926 Tarih ve 865 Sayılı Ticaret Kanunu  38
b. 1956 Tarih ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu  39
c. 2011 Tarih ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu  40
III. TİCARET HUKUKUNUN ULUSLARARASINDA DÜZENLENİŞİ  42
IV. TİCARET HUKUKUNUN KAYNAKLARI  47
A. Asli Kaynaklar  47
1. Ticari Hükümler  47
2. Ticari Örf ve Adetler  49
3. Genel Hükümler  51
4. Genel Örf ve Adetler  52
B. Yardımcı Kaynaklar  52
1. Yargı Kararları  52
2. Doktrin  52
İkinci Bölüm
TİCARİ İŞLETME
I. İŞLETME KAVRAMI  53
II. TİCARİ VE ESNAF İŞLETMELERİ  54
A. Ticari İşletmenin Unsurları  54
1. Gelir Sağlamak  54
2. Devamlılık  55
3. Esnaf Faaliyeti Sınırlarını Aşmak  55
4. Bağımsızlık  56
B. Esnaf İşletmeleri  57
III. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE MALVARLIĞI  57
IV. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ İŞLEMLERE KONU TEŞKİL ETMESİ  58
A. Ticari İşletmenin Devri  58
1. Genel Olarak  58
2. Devir Sözleşmesi ve Kapsamı  60
3. Ticari İşletmeyi Devretmenin Sonuçları  61
B. Ticari İşletmelerin Birleşmesi  64
C. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni  65
1. Genel Olarak  65
2. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Kapsamı  66
3. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Kurulması  68
4. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Sonuçları  72
5. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Sona Ermesi  73
V. TİCARİ İŞLETMENİN İÇ TEŞKİLATI  73
A. Genel Olarak  73
B. Ticari İşletmenin Merkezi ve Merkez Olmanın Sonuçları  73
C. Ticari İşletmenin Şubesi ve Şube Olmanın Sonuçları  75
Üçüncü Bölüm
TİCARİ İŞ
I. TİCARİ İŞİN TANIMI  79
II. TİCARİ İŞ KARİNESİ  82
III. TİCARİ İŞ OLMANIN SONUÇLARI  82
A. Ticari İşlerde Uygulanacak Hükümler  82
1. Ticari Hüküm  82
2. Ticari İşe Uygulanacak Hükümlerin Sırası  82
a. Emredici Hükümler  83
b. Sözleşme Hükümleri  83
c. Ticari Hükümler  83
d. Ticari Örf ve Adet  83
e. Genel Hükümler  85
3. Ticari Hükümlerde Zamanaşımı  85
B. Ticari İşlerde Davalar  85
1. Ticari Davanın Tanımı  85
a. Mutlak Ticari Davalar  85
b. Nispi Ticari Davalar  87
aa. Bir Ticari İşletmeyle İlgili Davalar  87
bb. Her İki Taraf İçinde Ticari Sayılan Davalar  87
2. Ticaret Mahkemeleri  88
C. Ticari İşlerde Teselsül  89
D. Ticari İşlerde Faiz  91
1. Sermaye Faizi  92
2. Temerrüt Faizi  95
3. Haksız Eylem Nedeniyle Faiz  97
E. Ticari İşlerde En Yüksek Sınırın Aşılması  98
F. Ticari İşlerde Haksız Rekabet  99
Dördüncü Bölüm
TACİR
I. TACİR KAVRAMI  101
A. Genel Olarak  101
B. Gerçek Kişi Tacirler  101
1. Gerçek Kişi Tacir Olmanın Unsurları  102
a. Bir Ticari İşletmenin Olması  102
b. Ticari İşletmenin İşletiliyor Olması  102
c. Ticari İşletmenin Kısmen Dahi Olsa Kendi Adına İşletilmesi  103
2. Değişik Durumlar  104
a. Küçük veya Kısıtlıların Tacir Sıfatı  104
b. Ticaret Yasağına Rağmen Ticaretle Uğraşanlar  104
C. Tüzel Kişi Tacirler  106
1. Ticaret Şirketleri  106
2. Amacına Varmak İçin Ticari Bir İşletme İşleten Dernekler ve Vakıflar  107
3. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurum ve Kuruluşlar  108
D. Donatma İştiraki  109
II. TACİR OLMANIN SONUÇLARI  109
A. Genel Olarak  109
1. İflasa Tabi Olma  109
2. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma Zorunluluğu  111
a. Genel Olarak  111
b. Ticaret Unvanlarının Ayrımı  113
aa. Kişi (Şahıs) Ticaret Unvanları  113
aaa. Gerçek Kişilerin Ticaret Unvanı  113
bbb. Adi Şirketlerin Ticari Unvanı  113
ccc. Kollektif Şirketlerin Ticaret Unvanı  113
ddd. Komandit Şirketlerin Ticaret Unvanı  114
bb. Konu Ticaret Unvanları  114
aaa. Limited Şirketlerin Ticaret Unvanı  114
bbb. Anonim Şirketlerin Ticaret Unvanı  114
ccc. Kooperatiflerin Ticaret Unvanı  114
cc. Diğer Unvanlar  114
aaa. Dernek, Vakıf ve Diğer Tüzel Kişilerin Ticaret Unvanı  114
bbb. Donatma İştiraklerinin Ticaret Unvanı  115
ccc. Şubelerin Ticaret Unvanları  115
c. Ekler  115
d. İşletme Adı  116
e. Ticaret Unvanı ve İşletme Adının Korunması  117
3. Ticari İşletmelerini Tescil ve İlan Etme Zorunluluğu  118
a. Genel Olarak  118
b. Ticaret Sicil İşlemleri  119
aa. Tescil İşleminin Yapılışı  120
bb. Tescilin Sonuçları  122
aaa. Kanıtlama Gücü  122
bbb. Kurucu – Duyurucu Etkisi  122
ccc. Aleniyet Sağlaması  123
ddd. Üçüncü Kişilere Etkisi  123
eee. Ticaret Siciline Güven İlkesi  123
fff. Ticaret Sicilinin Yanlış Tutulması Halinde Sorumluluk  124
c. Ticari Kayıtların İlanı  124
4. Ticari Defterleri Tutma ve Gerekli Belgeleri Saklama Zorunluluğu  125
a. Genel Olarak  125
b. Tacirin Tutacağı Defterler  126
c. Ticari Defterlerin Tutulmasına Hâkim Olan İlkeler  128
aa. Genel Olarak  128
bb. Defterlerin Onaylanması  128
cc. Defterlerin Dili  129
dd. Defterlerin Tutuluşundaki Bilanço İlkeleri  129
d. Belgelerin Saklanması ve İbrazı  130
e. Ticari Defterlerin Uyuşmazlıklarda İbrazı  132
f. Ticari Defterlerin Uyuşmazlıklarda Delil Olması  133
aa. Ticari Defterlerin Sahibi Lehine Delil Olması  133
bb. Ticari Defterlerin Sahibi Aleyhine Delil Olması  134
5. Basiretli Bir İşadamı Gibi Hareket Etme Zorunluluğu  134
6. Tacirler Arasındaki Bazı İhbar veya İhtarların Şekle Bağlı Olması  136
7. Ticaret Odasına Kaydolma Zorunluluğu  137
8. Tacirler Hakkında Ticari Örf ve Âdetin Uygulanma Zorunluluğu  137
9. Hapis Hakkında Zilyed Olunan ile Alacak Arasındaki Bağın Var Olduğu Faraziyesinden Yararlanma  137
B. Özel Olarak  138
1. Ticari İş Karinesinin Uygulanması  138
2. Ücret ve Faiz İsteme Hakkı  138
3. Fatura veya Teyit Mektubuna İtiraz Edilmediği Takdirde Hak Sahibi Olma  139
4. Ücret veya Cezanın İndirimini İsteyememe  142
5. Ticari Satış ve Mal Değişimi Hakkındaki Özel Hükümler  144
a. Genel Olarak  144
b. Kısmi İcra Edilen Sözleşmeler  144
c. Temerrüt  145
d. Malın Ayıplı Olması  146
C. Usul Olarak  150
III. TACİR SIFATININ SONA ERMESİ  151
Beşinci Bölüm
TİCARİ FAALİYETLERİN KORUNMASI
I. HAKSIZ REKABET  153
A. Genel Olarak  153
B. Haksız Rekabet Halleri  157
1. Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar ve Satış Yöntemleri ile Diğer Hukuka Aykırı Davranışlar  157
a. Kötüleme  157
b. Avantaj Sağlama  159
c. Hakkı Olmayan Unvanları, Meslek, Derece ve Sembolleri Kullanmak  161
d. Karıştırılmaya Neden Olmak  161
e. Karşılaştırma ya da Üçüncü Kişiyi Benzer Yollarla Öne Geçirme  163
f. Göstermelik ile Aldatma  164
g. Gerçek Değer Hakkında Yanıltma  164
h. Karar Verme Özgürlüğünü Sınırlama  164
ı. Nicelik ve Nitelikte Yanıltma  164
i. Hukuki İşlemlere İlişkin Kamuya Yapılan İlanın Açık Olmaması  165
j. Tüketici Kredilerinde Açık Beyanda Bulunmamak  165
k. Yanıltıcı Sözleşme Formüllerini Kullanmak  165
2. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltmek  166
3. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma  167
4. Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek  167
5. İş Şartlarına Uymama  168
6. Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartlarını Kullanma  168
C. Haksız Rekabet Davaları  169
1. Hukuk Davaları  169
a. Tarafları  170
aa. Davacılar  170
bb. Davalılar  171
b. Zamanaşımı  173
2. Ceza Davaları  174
a. Cezai Sorumluluk  174
b. Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu  174
II. MARKA  175
A. Genel Tanımı  175
B. Markanın Çeşitleri  177
1. Üzerinde Kullanıldıkları Yere Göre Marka Çeşitleri  177
2. Markanın Sahiplerine Göre Marka Çeşitleri  177
C. Markaların Korunması  179
1. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Koruma  179
2. Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Koruma  179
a. Şartları  179
aa. Markanın Tescil Edilmiş Olması  179
aaa. Markanın Tescili  180
bbb. Marka Olarak Tescili Yasak İşaretler  182
aaaa. Mutlak Ret Sebepleri  182
bbbb. Nispi Ret Sebepleri  185
bb. Korumadan Yararlanacak Kişilerden Olmak  188
cc. Marka Hakkına Tecavüz  188
aaa. Marka Hakkı ve kapsamı  188
aaaa. Önleme Yetkisi  189
bbbb. Yasaklama Yetkisi  189
cccc. Kullanma Yetkisi  190
bbb. Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Eylemler  190
ccc. Marka Sahibinin Talepleri  191
ddd. Davanın Tarafları  193
eee. Görevli ve Yetkili Mahkeme  193
fff. Zamanaşımı  194
3. Marka ile İlgili Hukuki İşlemler  194
4. Marka Hakkının Sona Ermesi  195
a. Kullanmama Nedeniyle Sona Erme  195
b. Koruma Süresinin Sona ermesi  195
c. Marka Hakkından Vazgeçme  196
5. Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali  196
a. Markanın Hükümsüzlüğü  196
b. Markanın İptali  196
c. Markanın Hükümsüzlüğü ve İptalinin sonuçları  197
Altıncı Bölüm
CARİ HESAP
I. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ  199
A. Genel Tanımı  199
B. Cari Hesap Sözleşmesinin Şekli  199
II. CARİ HESABIN İÇERİĞİ  200
III. CARİ HESABIN SONUÇLARI  200
A. Yenileme (Tecdit)  200
B. Ticari Senetler  201
C. Ücret ve Giderler  201
D. Hesap Devresi  201
E. Takas  202
F. Haciz  202
G. Faiz  202
H. Cari Hesabın Kesilmesi  203
I. Zamanaşımı  203
IV. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  203
Yedinci Bölüm
TİCARİ İŞLERDE YARDIMCILAR
I. GENEL OLARAK  205
II. TACİR YARDIMCILARININ ÇEŞİTLERİ  205
A. Tacire Bağlı Yardımcılar  205
1. Temsil Yetkisi Olmayan Yardımcılar  205
2. Temsil Yetkisi Olan Yardımcılar  206
a. Ticari Temsilci (Mümessil)  206
aa. Ticari Temsilcinin Atanması  207
bb. Ticari Temsilcinin Yetkileri ve Yetkilerinin Sınırlandırılması  208
cc. Ticari Temsilcinin Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  211
b. Ticari Vekil  212
aa. Ticari Vekilin Atanması  212
bb. Ticari Vekilin Yetkileri  213
cc. Ticari Vekilin Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  213
c. Diğer Yardımcılar  213
aa. Satış Memurları  213
bb. Pazarlamacılar  214
d. Ticari Temsilde Rekabet Yasağı  215
B. Bağımsız Yardımcılar  216
1. Simsar  216
2. Komisyoncu  216
a. Alım–Satım Komisyonculuğu  217
aa. Alım–Satım Komisyoncusunun Hakları  217
bb. Alım–Satım Komisyoncusunun Borçları  218
b. Taşıma İşleri Komisyonculuğu  219
aa. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Hakları  219
bb. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Borçları  219
C. Acente  221
1. Acentenin Tanımı  221
2. Acentenin Yetkileri  224
a. Sözleşme Yapma Yetkisi  224
b. Hakkı Koruyan Beyanları Yapma veya Kabul Yetkisi  225
c. Malların Bedelini Kabul ve Teslim Alma Yetkisi  225
d. Mahkemede Temsil Yetkisi  225
3. Acentenin Yetkisizliği  226
4. Acentenin Borçları  226
5. Acentenin Hakları  228
6. Müvekkilin Borçları  232
7. Acenteliğin Sona Ermesi  232
a. Sona Erme Sebepleri  232
b. Denkleştirme İstemi  233
c. Rekabet Yasağı Anlaşması  234
Kaynakça  235
ŞİRKETLER HUKUKU
Birinci Bölüm
ŞİRKETLER HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER
I. ŞİRKET KAVRAMI VE ŞİRKETLER HUKUKU  243
II. TÜRK HUKUKUNDA ŞİRKETLER  244
III. ŞİRKETİN UNSURLARI  245
A. Kişi Unsuru  245
B. Sözleşme Unsuru  246
C. Sermaye Unsuru  246
D. Ortak Amaç Unsuru  248
E. Ortak Çalışma Unsuru  249
IV. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI  249
A. Düzenlendikleri Kanun Açısından  249
1. Türk Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Şirket  249
2. Türk Ticaret Kanunu’nda ve Kooperatifler Kanunu’nda Düzenlenen Şirketler  249
3. Özel Kanunlarda Düzenlenen Şirketler  250
B. Tüzel Kişilik Sahibi Olup Olmama Açısından  250
1. Tüzel Kişiliği Olmayan Şirket  250
2. Tüzel Kişiliği Olan Şirketler  250
C. Şahıs ve Sermaye Şirketleri Ayrımı Açısından  250
1. Şahıs Şirketleri  250
2. Sermaye Şirketleri  251
D. Ortakların Sorumluluk Şekli Açısından  251
1. Şirket Borçlarından Ortakların Sınırlı Sorumlu Olduğu Şirketler  251
2. Şirket Borçlarından Ortakların Sınırsız Sorumlu Olduğu Şirketler  252
İkinci Bölüm
ADİ ŞİRKET
I. KAVRAM  253
II. TANIM  253
III. UNSURLAR  253
A. Kişi Unsuru  254
B. Ortak Amaç Unsuru  254
C. Sermaye  255
D. Ortak Çalışma İradesi  256
E. Sözleşme  256
IV. KURULUŞ  257
V. ADİ ŞİRKETİN UYGULAMADAKİ GÖRÜNÜMLERİ  258
A. Gizli Adi Şirket  258
B. Konsorsiyum (İş Ortaklığı)  258
C. Joint Venture (Ortak Girişim)  258
D. Kanunî Zorunluluktan Doğan Adi Şirket  259
VI. ADİ ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ  259
A. İç İlişkiler  259
1. Şirketin Yönetimi  259
a. Yöneticinin Atanması, Yönetim Yetkisinin Geri Alınması ve Sınırlandırılması  259
b. Yöneticinin Yetkileri  260
c. Yöneticinin Hakları  261
d. Yöneticinin Borçları  261
2. Ortakların Hakları ve Borçları  261
a. Ortakların Hakları  261
aa. Kâr Payı ve Tasfiye Payı İsteme Hakkı  261
bb. Gider, Avans, Faiz ve Ücret İsteme Hakkı  262
cc. Denetleme Hakkı  262
b. Ortakların Borçları  263
aa. Sermaye Koyma Borcu  263
bb. Zarara ve Tasfiye Sonucuna Katılma Borcu  263
cc. Rekabet Yasağı  264
3. Ortak Yapısındaki Değişiklikler  264
a. Şirkete Yeni Ortak Alma  264
b. Payın Devri  265
c. Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma  265
B. Dış İlişkiler  267
1. Temsil  267
2. Ortakların Sorumluluğu  268
VII. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ  268
A. Sona Erme Nedenleri  269
1. İnfisah Nedenleri  269
a. Ortak Amacın Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hale Gelmesi  269
b. Ortaklardan Birinin Ölümü  269
c. Ortaklardan Birinin Tasfiye Payının Paraya Çevrilmesi, Ortağın İflası veya Kısıtlanması  270
d. Sürenin Dolması  270
2. Fesih Nedenleri  271
a. Ortakların Kararı  271
b. Fesih Bildirimi  271
c. Mahkeme Kararı  271
2. Sona Ermenin Hükümleri  271
VIII. ZAMANAŞIMI  272
Üçüncü Bölüm
TİCARET ŞİRKETLERİ
I. GENEL OLARAK TİCARET ŞİRKETLERİ VE UYGULANACAK HÜKÜMLER  273
II. TİCARET ŞİRKETLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ  274
A. Tüzel Kişiliğe Sahip Olma  274
B. Sınırlı Sayı İlkesine Bağlı Olma  274
C. Hak Ehliyetinin Sınırlı Olmaması  274
III. TİCARET ŞİRKETLERİNDE SERMAYE  275
A. Sermaye Olarak Getirilebilecek Değerler  275
B. Sermaye Koyma Borcunun Yerine Getirilmesi  275
IV. TİCARET ŞİRKETLERİNDE ŞİRKET BORÇLARINDAN SORUMLULUK  276
V. TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİ  277
VI. TİCARET ŞİRKETLERİNİN BÖLÜNMESİ  278
VII. TİCARET ŞİRKETLERİNİN TÜR DEĞİŞTİRMESİ  279
VIII. ŞİRKETLER TOPLULUĞU  280
IX. SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEMELER  281
A. İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu  281
B. Şirket Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılması  281
C. Sermaye Şirketlerine Elektronik Tebligat Yapılması  282
Dördüncü Bölüm
KOLLEKTİF ŞİRKET
I. GENEL OLARAK  283
II. TANIM  283
III. UNSURLAR  283
A. Ortaklar  283
B. Konu  284
C. Ticaret Unvanı  284
D. Sınırsız Sorumluluk  284
E. Tüzel Kişilik  284
IV. KURULUŞ  285
A. Şirket Sözleşmesinin Düzenlenmesi  285
B. Noter Onayı veya Ticaret Sicili Müdürü veya Yardımcısının Huzurunda İmzalama  285
C. Ticaret Siciline Tescil ve İlan  286
V. KOLLEKTİF ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ  286
A. İç İlişkiler  286
1. Şirketin Yönetimi  286
a. Yöneticilerin Atanması  286
b. Yönetim Usulü  287
c. Yönetim Yetkisinin Kapsamı  287
d. Yöneticilerin Yetkilerinin Sınırlandırılması ve Azli  288
2. Ortakların Hak ve Borçları  288
a. Sermaye Koyma Borcu  288
b. Kâr ve Zarara Katılma  289
c. Faiz, Masraf ve Ücret İsteme Hakkı  289
d. Tasfiye Payına Katılma  290
e. Oy Hakkı  290
f. Şirketi Denetleme Hakkı  290
g. Rekabet Yasağı  290
3. Ortaklarla İlgili Değişiklikler  291
a. Yeni Ortak Alma  291
b. Ortağın Ölümü  291
c. Çıkma  292
d. Çıkarılma  292
e. Payın Devri  293
B. Dış İlişkiler  294
1. Şirketin Temsili  294
a. Temsilcilerin Belirlenmesi  294
b. Temsil Yetkisinin Kapsamı  294
2. Ortakların Sorumluluğu  295
VI. KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ  295
A. Sona Erme Nedenleri  295
1. Fesih Nedenleri  296
2. İnfisah Nedenleri  296
B. Sona Ermenin Sonuçları  296
C. Tasfiye  297
Beşinci Bölüm
KOMANDİT ŞİRKET
I. GENEL OLARAK  299
II. TANIM  299
III. UNSURLAR  299
A. Ortaklar  299
B. Konu  300
C. Ticaret Unvanı  300
D. Ortakların Sorumlulukları  300
E. Tüzel Kişilik  300
IV. KURULUŞ  300
A. Şirket Sözleşmesinin Düzenlenmesi  300
B. Noter Onayı veya Ticaret Sicili Müdürü veya Yardımcısının Huzurunda İmzalama, Ticaret Siciline Tescil ve İlan  301
V. KOMANDİT ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ  302
A. İç İlişkiler  302
1. Yönetim  302
2. Ortakların Hak ve Borçları  302
a. Sermaye Koyma Borcu  302
b. Kâr ve Zarara Katılma  302
c. Şirketi Denetleme Hakkı  303
d. Rekabet Yasağı  303
3. Ortaklarla İlgili Değişiklikler  303
B. Dış İlişkiler  304
1. Şirketin Temsili  304
2. Ortakların Sorumluluğu  304
a. Komandite Ortağın Sorumluluğu  304
b. Komanditer Ortağın Sorumluluğu  304
VI. KOMANDİT ŞİRKETİN SONA ERMESİ  305
Altıncı Bölüm
ANONİM ŞİRKET
I. GENEL OLARAK  307
II. TANIM  307
III. ANONİM ŞİRKETE EGEMEN OLAN İLKELER  307
A. Çoğunluk İlkesi  307
B. Sermayeye Katılma Oranında Hak Sahibi Olma İlkesi  308
C. Malvarlığının Korunması İlkesi  308
D. Devletin İlgilenmesi İlkesi  308
E. Kamuyu Aydınlatma İlkesi  308
F. Dışarıdan Denetleme İlkesi  308
G. Yabancı Bir Malvarlığını Yönetme İlkesi  308
H. Eşit İşlem İlkesi  309
IV. UNSURLAR  309
A. Ortaklar  309
B. Konu  309
C. Ticaret Unvanı  310
D. Sermaye  310
E. Sınırlı Sorumluluk  311
F. Tüzel Kişilik  311
V. ANONİM ŞİRKET TÜRLERİ  312
A. Halka Kapalı Anonim Şirketler  312
B. Halka Açık Anonim Şirketler  312
VI. KURULUŞ  313
A. Kuruluş Yöntemleri  313
1. Anî Kuruluş  313
a. Şirket Esas Sözleşmesinin Düzenlenmesi  313
b. Noter Onayı veya Ticaret Sicili Müdürü veya Yardımcısının Huzurunda İmzalama  314
c. Pay Bedellerinin Ödenmesi  315
d. Bakanlık İzni (Gerekiyorsa)  315
e. Ticaret Siciline Tescil ve İlan  316
2. Halka Açık Kuruluş  316
B. Kuruluş İşlemlerinde Eksiklikler, Kanuna Aykırılıklar ve Fesih Davası  316
C. Kuruluştan Sonra Devralma  316
VII. ANONİM ŞİRKETİN ORGANLARI  317
A. Genel Olarak  317
B. Genel Kurul  317
1. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri  317
2. Genel Kurulun Toplantı Türleri  318
a. Olağan Genel Kurul  318
b. Olağanüstü Genel Kurul  319
3. Gündeme Bağlılık İlkesi  319
4. Genel Kurulun Toplanması  319
a. Çağrı Şekli  320
b. Toplantıya Katılmaya Yetkili Olanlar  321
c. Genel Kurulun Çalışma Esasları  323
d. Toplantı ve Karar Yetersayıları  324
5. Genel Kurul Kararlarının Geçersizliği  325
a. Hükümsüz Kararlar  325
b. İptal Edilebilir Kararlar  325
C. Yönetim Kurulu  326
1. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  327
2. Yönetim Kuruluna Üyelik Koşulları  327
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları ve Borçları  329
a. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları  329
aa. İdarî Haklar  329
bb. Malî Haklar  331
b. Yönetim Kurulu Üyelerinin Borçları  331
4. Yönetim Kurulunun Karar Alması  333
5. Yönetim Kurulu Kararlarının Geçersizliği  333
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu ve Sigorta Yaptırılması  334
6. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi  335
VIII. ANONİM ŞİRKETTE DENETİM  335
A. Denetçi  337
B. Denetçinin Seçimi ve Azli  337
C. Denetçinin Görevleri  338
D. Özel Denetçi Atanması  339
IX. ANONİM ŞİRKETTE PAY, PAY SAHİPLİĞİ VE PAY SENETLERİ  340
A. Pay Kavramı ve Pay Çeşitleri  340
B. Pay Sahiplerinin Hakları ve Borçları  341
1. Pay Sahiplerinin Hakları  341
a. İdarî Haklar  341
b. Malî Haklar  343
2. Pay Sahiplerinin Borçları  344
X. ANONİM ŞİRKETTE MENKUL KIYMETLER  345
A. Pay/Hisse Senedi  345
B. İlmühaber  346
C. Tahvil  346
D. İntifa Senedi  346
XI. ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ  347
A. İnfisah Nedenleri  347
B. Fesih Nedenleri  347
XII. TASFİYE  349
A. Tasfiye Halindeki Anonim Şirketin Hukukî Durumu ve Tasfiye Haline Girmenin Hukukî Sonuçları  349
B. Tasfiye Memurları  349
C. Tasfiye İşleri  350
D. Ek Tasfiye  350
E. Tasfiyeden Dönme  351
XIII. ANONİM ŞİRKETTE SORUMLULUK VE İBRA  351
A. Hukukî ve Cezaî Sorumluluk  351
B. İbra (Sorumluluktan Kurtarma)  352
Yedinci Bölüm
LİMİTED ŞİRKET
I. GENEL OLARAK  353
II. TANIM  353
III. UNSURLARI  353
A. Ortaklar  353
B. Konu  354
C. Ticaret Unvanı  354
D. Sermaye  354
E. Sınırlı Sorumluluk  355
F. Tüzel Kişilik  355
IV. KURULUŞ  356
A. Şirket Sözleşmesinin Düzenlenmesi  356
B. Noter Onayı veya Ticaret Sicili Müdürü veya Yardımcısının Huzurunda İmzalama  357
C. Pay Bedellerinin Ödenmesi  357
D. Tescil ve İlan  358
V. LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI  358
A. Genel Kurul  358
1. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri  358
2. Genel Kurulun Toplanması  359
3. Toplantıya Çağrı  360
4. Toplantı ve Karar Yetersayıları  360
5. Genel Kurul Kararlarının Butlan ve İptali  361
B. Müdürler  362
1. Müdürlerin Görevleri  362
2. Müdürlerin Yetkilerinin Sınırlandırılması ve Görevlerinin Sona Ermesi  363
3. Müdürlerin Yükümlülükleri ve Sorumlulukları  363
VI. LİMİTED ŞİRKETTE DENETİM  364
VII. LİMİTED ŞİRKETTE PAY SAHİPLİĞİ VE PAYIN DEVRİ  364
A. Ortakların Hakları  364
1. İdarî Haklar  364
2. Malî Haklar  365
B. Ortakların Borçları  366
C. Payın Devri  366
D. Şirketten Çıkma  367
E. Şirketten Çıkarılma  368
VIII. LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ  368
A. Sona Erme Nedenleri  368
B. Tasfiye  368
Kaynakça  369
Kavramlar Dizini  373

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar