Türk Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Kişisel Verilerin Korunması

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Berrak YILMAZ
ISBN: 9786050512328
382,50 TL 450,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Berrak YILMAZ
Baskı Tarihi 2022/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 432

Türk Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Kişisel Verilerin Korunması

Dr. Berrak YILMAZ


İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER ...................................................................................7

KISALTMALAR ..............................................................................13

GİRİŞ .................................................................................................15

1. BÖLÜM KİŞİSEL VERİNİN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ,

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKININ DİĞER

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERLE İLİŞKİSİ VE TEMEL

İLKELER ..........................................................................................19

1.1. KİŞİSEL VERİNİN TANIMI, UNSURLARI, İŞLENMESİ

VE BAZI TEMEL KAVRAMLAR .........................................19

1.1.1. Kişisel Verilerin Tanımı....................................................19

1.1.2. Kişisel Verilerin Unsurları ................................................24

1.1.2.1. Bilgi.....................................................................24

1.1.2.2. Kimliği Belirli veya Belirlenebilir Bir Kişi ........25

1.1.2.3. Bilginin Kişiye İlişkin Olması ............................29

1.1.3. Kişisel Verilerin İşlenmesi................................................29

1.1.4. Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Veriler..............................31

1.1.5. Açık Rıza...........................................................................42

1.2. BİR HAK OLARAK KİŞİSEL VERİNİN KORUNMASI VE

HUKUKİ NİTELİĞİ.................................................................53

1.2.1. Mülkiyet Hakkı Görüşü.....................................................54

1.2.2. Fikri Mülkiyet Hakkı Görüşü............................................55

1.2.3. Kişilik Hakkı Görüşü ........................................................56

1.3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKININ

KAPSAMI VE SINIRLARI......................................................63

1.3.1. Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunması Hakkının

Kapsamı.............................................................................63

1.3.2. Kişisel Verilerin Korunması Hakkının Sınırları ...............68

1.3.2.1. Genel Olarak .......................................................68

1.3.2.2. Kişisel Verilerin Korunması Hakkının

Sınırlandırılması..................................................70

1.4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKININ DİĞER

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERLE İLİŞKİSİ...............76

8

1.4.1. Özel Hayatın Gizliliği ve Kişisel Verilerin Korunması ....77

1.4.2. Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü ve Kişisel Verilerin

Korunması.........................................................................83

1.4.3. Haberleşme Özgürlüğü ve Kişisel Verilerin Korunması ..92

1.4.4. Bilgi Edinme Hakkı ve Kişisel Verilerin Korunması .....105

1.4.5. Basın Özgürlüğü ve Kişisel Verilerin Korunması ..........112

1.4.6. Din, Vicdan ve İnanç Özgürlüğü ....................................119

1.5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKUNDAKİ

TEMEL İLKELER .................................................................124

1.5.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler.........124

1.5.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma 124

1.5.1.2. Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma ...............126

1.5.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme ...128

1.5.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü

Olma..................................................................129

1.5.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri

Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza

Edilme ...............................................................131

1.5.2. Kişisel Verilerle İlgili Diğer İlkeler................................142

1.5.2.1 Bilgilendirme Yükümlülüğü .............................142

1.5.2.2. Bilgi Edinme, Düzeltme, Sildirme, Engelleme ve

İtiraz Hakkı .......................................................147

1.5.2.3. Veri Güvenliği İlkesi.........................................150

1.5.2.4. Hesap Verebilirlik İlkesi ...................................158

2. BÖLÜM ULUSLARARASI HUKUKTA KİŞİSEL

VERİLERİN KORUNMASI HAKKI...........................................161

2.1. GENEL OLARAK...................................................................161

2.2. OECD’DE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI..............165

2.3. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DE KİŞİSEL VERİLERİN

KORUNMASI..........................................................................167

2.4. AVRUPA KONSEYİ’NDE KİŞİSEL VERİLERİN

KORUNMASI..........................................................................168

2.4.1. Kişisel Nitelikteki Verilerin Otomatik İşleme Tabi

Tutulması Karşısında Şahısların Korunmasına Dair

Sözleşme (108 Sayılı Sözleşme).....................................172

9

2.4.2. Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları

ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan

Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi (Biyoetik Sözleşmesi)....176

2.4.3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)......................178

2.5. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE KİŞİSEL VERİLERİN

KORUNMASI..........................................................................191

2.5.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi Sırasında Gerçek Kişileren

Korunması ve Serbest Veri Trafiği Hakkında Direktif

(Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi, 95/46/EC sayılı

Direktif)..............................................................……….194

2.5.2. Telekomünikasyon Alanında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve

Özel Hayatın Korunmasına İlişkin Direktif, (97/66/EC

sayılı Direktif).................................................................200

2.5.3. Elektronik Haberleşme Alanında Kişisel Verilerin

İşlenmesi ve Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması

Hakkında Direktif (2002/58/EC sayılı Direktif) .............201

2.5.4. İletişim Trafik Verilerinin Saklanması İlişkin Direktif

(2006/24/EC sayılı Direktif) ...........................................202

2.5.5. Topluluk Organ ve Kurumları Tarafından Kişisel Verilerin

İşlenmesi Sırasında Gerçek Kişilerin Korunmasına ve

Serbest Veri Trafiğine İlişkin Tüzük (45/2001/EC

Tüzüğü). ..........................................................................203

2.5.6. Temel Haklar Şartı ..........................................................204

2.5.7. Europol Antlaşması ve Kişisel Verilerin Korunması......205

2.5.8. Schengen Antlaşması ve Kişisel Verilerin Korunması ...207

2.5.9. Genel Veri Koruma Tüzüğü (Avrupa Birliği 2016/697

sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğü- General Data

Protection Regulation-GDPR) ........................................207

2.5.9.1. Genel Olarak ......................................................207

2.5.9.2. Uygulama Alanı .................................................214

2.5.9.3. Unutulma Hakkı (Right To Be Forgotten).........217

2.5.9.4. Veri İşleyenlerin Tamamının Veri İşlemeden

Sorumlu Tutulması............................................233

2.5.9.5. Veri taşınabilirliği hakkı ...................................234

2.5.9.6. Veri Koruma Otoritesi (Supervisory Authority)235

10

2.5.9.7. Avrupa Veri Koruma Kurulu (European Data

Protection Board)..............................................236

2.5.9.8. Veri İhlali Riskinin Yüksek Olması Hâlinde Bu

Riskin Veri Koruma Otoritesine ve Veri Sahibine

Bildirimde Bulunma Zorunluluğu.....................237

2.5.9.9. Veri Koruma Etki Değerlendirmesi (Data

Protection Impact Assessment).........................237

2.5.9.10. Hassas Verilerin İşlenmesi Bakımından

Öngörülen Zorunlu Veri Koruma Görevlisi (Data

Protection Officers)...........................................239

2.5.9.11. Hesap Verebilirlik İlkesi ..................................239

2.5.9.12. Para cezaları .....................................................240

2.5.9.13. AB Üyesi Olmayan Devletlere Veri Transferi.243

2.5.9.14. Değerlendirme..................................................243

3. BÖLÜM MEVZUAT VE YARGI KARARLARI IŞIĞINDA

TÜRK HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 245

3.1. GENEL OLARAK...................................................................245

3.2. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI .........................245

3.3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU...............253

3.3.1. 6698 sayılı Kanun’da Yer Alan Düzenlemeler...............255

3.3.2. Kanun’un Kişisel Verilerle İlgili Yeni Gelişmeler (GDPR)

Bağlamında Değerlendirilmesi........................................286

3.4. TÜRK CEZA KANUNU.........................................................290

3.4.1. Genel Olarak ...................................................................290

3.4.2. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu..............................292

3.4.2.1. Suçla Korunan Hukuki Değer...........................294

3.4.2.2. Suçun Konusu ...................................................295

3.4.2.3. Suçun Faili ve Mağduru....................................295

3.4.2.4. Fiil, Hukuka Aykırılık ve Kusurluluk...............296

3.4.2.5. İçtima ................................................................298

3.4.3. Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele

Geçirme Suçu ..................................................................299

3.4.3.1. Suçla Korunan Hukuki Değer...........................302

3.4.3.2. Suçun Konusu ...................................................302

3.4.3.3. Suçun Faili ve Mağduru....................................302

3.4.3.4. Fiil, Hukuka Aykırılık ve Kusurluluk...............303

11

3.4.3.5. İçtima ................................................................303

3.4.3.6. Yargıtay Kararları .............................................304

3.4.4. Kişisel Verileri Yok Etmeme Suçu.................................306

3.4.4.1. Suçla Korunan Hukuki Değer...........................307

3.4.4.2. Suçun Konusu ...................................................307

3.4.4.3. Suçun Faili ve Mağduru....................................307

3.4.4.4. Fiil, Hukuka Aykırılık ve Kusurluluk...............308

3.5. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU........................................310

3.6. TÜRK MEDENİ KANUNU VE TÜRK BORÇLAR

KANUNU..................................................................................318

3.7. DİĞER KANUNLARDAKİ DÜZENLEMELER ................321

3.7.1. İş Kanunu ........................................................................321

3.7.2. Elektronik İmza Kanunu .................................................335

3.7.3. Vergi Usul Kanunu .........................................................336

3.7.4. Nüfus Hizmetleri Kanunu ...............................................337

3.7.5. Basın Kanunu..................................................................341

3.7.6. Adli Sicil Kanunu............................................................341

3.7.7. Elektronik Haberleşme Kanunu ......................................348

3.7.8. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu......353

3.7.9. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve

Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi

Hakkında Kanun..............................................................356

3.7.10. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu.................360

3.7.11. Posta Hizmetleri Kanunu...............................................360

3.7.12. Karayolları Trafik Kanunu ............................................361

3.7.13. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair

Kanun…..........................................................................362

3.7.14. Türkiye İstatistik Kanunu ..............................................364

3.7.15. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi

Kanunu…. .......................................................................365

3.7.16. Bilgi Edinme Kanunu ....................................................367

3.7.17. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu......................................370

3.7.18. Türk Ticaret Kanunu .....................................................371

3.7.19. Bankacılık Kanunu ........................................................371

3.7.20. Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu......................372

12

3.7.21. Noterlik Kanunu ............................................................373

3.7.22. Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun

Hükmünde Kararname ....................................................373

3.7.23. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ..379

3.7.24. Polis Vazife ve Salȃhiyet Kanunu .................................388

SONUÇ.............................................................................................393

KAYNAKÇA ...................................................................................403

AKBULUT, Çiğdem. Manevi Tazminat Talebinin Hukukî Niteliği

ve Şartları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1989.

AKDAĞ, Hale. Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin

Korunması, Adalet Yayınevi, Ankara 2013.

AKDEMİR, Pınar. Kişilik Haklarının İhlalinden Elde Edilen Kazancın İadesi Davası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2014.

AKILLIOĞLU, Tekin. “İdari Usul ve Kişisel Verilerin Korunması”, http://www.idare.gen.tr/akillioglu-idariusul.htm, 2004. (Erişim

Tarihi:14.4.2017)

AKINCI, Ayşe Nur. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün

Getirdiği Yenilikler ve Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi,

T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2017, Yayın No: 2968.

AKİPEK, Jale. AKINTÜRK, Turgut. ATEŞ, Derya. Türk Medeni

Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, Beta Yayınları, 11.

Baskı, İstanbul 2014.

AKGÜL, Aydın. Avrupa Toplulukları Adalet Divanının Baktığı Davalar, Adalet Dergisi, 2007, Y:98, S.28, 153.

AKGÜL, Aydın. Kişisel Verilerin Korunması, Beta Yayınları, İstanbul 2014.

AKGÜL, Aydın. “Kişisel Verilerin Korunmasında Yeni Bir Hak:

‘Unutulma Hakkı’ ve AB Adalet Divanının ‘Google Kararı’”, Türkiye

Barolar Birliği Dergisi, 2016 (116).

AKSOY, Hüseyin. Kişisel Verilerin Korunması, Çakmak Yayınevi,

Ankara 2010.

AKTAŞ, Batuhan. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal (İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Yargıtay Kararları Açısından), Der Yayınları, İstanbul 2017.

AKYÜREK, Güçlü. Özel Hayatın Gizliliği Suçu, Seçkin Kitabevi,

2. Baskı, Ankara 2014.

ALBRECHT, Jan Philipp “How the GDPR Will Change the

World”, Eur. Data Prot. L. Rev., 3/2016.

404

ALTUNDİŞ, Mehmet. “Tıbbi Kişisel Verilerin Tutulması ve Korunması Yükümlülüğü ve İdarenin Bu Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesinden Doğan Sorumluluğu”, TAAD, Yıl:7, Sayı:28, Ekim 2016,

313-351.

ANNAS, George J. “Protecting Privacy and the Public-Limits on

Police Use of Bioidentifiers in Europe”, The New England Journal of

Medicine, July 9, 2009.

http://www.councilforresponsiblegenetics.org/PageDocuments/J013H3NM3V.pdf (Erişim Tarihi:15.9.2018)

ARASLI, Oya. Özel Hayatın Gizliliği Hakkı, TC. Anayasasında Düzenlenişi, Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, Ankara 1970.

AREN, Lady. “Medyanın Özel Alana Müdahalesi ve İnsan Hakları:

Denge Gözetmek”, İfade Özgürlüğü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Başkanı Nicolas Bratza’ya İthafen Kaleme Alınmış Makaleler, Council

of Europe, 2012, 65-80.

ARMAĞAN, Servet. “Türk Anayasa Hukukunda Temel Hakların

Düzenlenmesi ve Sınırlanması (Şematik bir açıklama)", İdare Hukuku

ve İlimleri Dergisi, Prof. Dr. İsmet Giritli’ye Armağan, Y:12, S:l-3,

2000, 69-91.

ARSLAN, Çetin. “Avrupa Birliği Hukukunda Kişisel Verilerin

Üçüncü Ülkelere Aktarılması”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi: Prof. Dr. Köksal Bayraktar’a Armağan, C.1, 2010, 454.

ARSLAN, Çetin. “Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu (VUK md.

362)”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 3(2) 2013, 15-30.

ARSLAN ÖNCÜ, Gülay. Özel Yaşama ve Aile Yaşamına Saygı

Hakkı, Council of Europe, Ankara 2019.

ARSLAN, Zühtü. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Din Özgürlüğü, Liberal Düşünce Topluluğu Yayınları, Ankara 2005.

ASSCHER, Lodewijk F. VAN ERVE, Judith. Regulating Spam: Directive 2002/58 and Beyond, The Institute For Information Law (IVİR)

Report, Amsterdam 2004.

ATAK, Songül. “Avrupa Konseyi’nin Kişisel Veriler Açısından

Sağladığı Temel Güvenceler”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı:87,

2010, 90-120.

405

ATASOY, Kemal. “Kişilik Hakkı Kapsamında Sosyal Medyada Kişisel Verilerin Korunması Ve Veri Sahibinin Rızası”, Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt:22, Sayı:3, 2016, 269-301.

AYDIN, Sedat Erdem. AİHM İçtihatları Bağlamımda Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu, XII Levha Yayınları, İstanbul 2015.

AYÖZGER, Çiğdem. Kişisel Verilerin Korunması, Beta Yayınları,

İstanbul 2016.

BAETS, Antoon De. “A Historian’s View on the Right to be Forgotten”, International Review of Law, Computers & Tecnology, 30:1-

2, 57-66.

BAHÇE, Ahmet. DEMİR, Abdullah. “Uluslararası Belgelerde

İfade Özgürlüğü”, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2

(2017) 18-48.

BAŞALP, Nilgün. Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması, Yetkin Yayınevi, Ankara 2004.

BAŞALP, Nilgün. “Avrupa Birliği Veri Koruması Genel Regülasyonu’nun Temel Yenilikleri”, Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, 77-106, İstanbul 2015.

BENNETT, Colin J. Regulating Privacy, Data Protection and Public Policyin Europe and the United States, Cornell University Press,

ABD 1992.

BERBER, Leyla Keser. BİLGİLİ, Ali Cem. Güncel Gelişmeler Işığında Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Onikilevha Yayınları, İstanbul 2020.

BERGKAMP, Lucas. DHONT, Jan. “Data Protection in Europe

and the Internet: An Analysis of the European Community’s Privacy

Legislation in the Context of the World Wide Web”, The EDI Law Review, Sayı:7, 2000, 71-114.

BIRNHACK, Michael D. The EU Data Protection Directive: An

Engine of a Global Regime, Elsevier Computer Law and Security Report, Cilt:24, 2008.

BİLİR, Faruk. “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na

İlişkin Değerlendirme ve İnternet Çağında Kişisel Verilerin Korunması”, Anayasa Yargısı Dergisi, 37 (2), Aralık 2020.

406

BOZBAYINDIR, Gülşah Bostancı. “Avrupa Birliği Ceza Hukuku’nda Polis ve Ceza Adaleti Otoritelerine Yönelik 2018/680 Sayılı

Direktif: Kişisel Verilerin Ceza Adalet Mekanizmalarında Korunmasına Getirilen Standartlar ve Direktife Yönelik Eleştiriler”, Galatasaray

Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl:2018, Cilt:2, Sayı:2, s.51-104

BOZKURT, Enver. Hukukun Temel Kavramları, Yetkin Yayınları,

7. Baskı, Ankara 2009.

BUDAK, Tamer. Dijital Ekonominin Vergilendirilmesi, Onikilevha

Yayınları, İstanbul 2018.

BÜK, Alaattin. Bilişim Alanında Kişisel Verilerin Korunması, Seçkin Yayınları, Ankara 2018.

BYGRAVE, Lee Andrew. Data Protection Law, (Approaching Its

Rationale, Logic and Limits), Kluwer Law International, Hollanda

2002.

CANBERK, Güral. SAĞIROĞLU, Şeref. “Bilgi, Bilgi Güvenliği ve

Süreçleri Üzerine Bir İnceleme”, Politeknik Dergisi, Cilt: 9 Sayı:3,

2006.

CASTELLON, Simon. “The Right to Be Forgotten Under European Law: A Constitutional Debate”, s.18. Eren SÖZÜER, Unutulma

Hakkı, Onikilevha Yayınları, İstanbul 2017, s.68’den naklen

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/9296/articles_300.pdf?sequence=1 (Erişim Tarihi:22.2.2022)

CUSICK, James. “The General Data Protection Regulation

(GDPR): What Organızatıons Need To Know”,

https://www.researchgate.net/publication/323538588/download

(Erişim Tarihi:6.9.2018)

CULİK, Nicolai. “Brussels Calling: Big Data and Privacy”, Big

Data Context Legal, Social and Technological Insights, Edited by Thomas Hoeren, Barbara Kolany- Raiser, Published by Springer Nature,

Germany, 2017, 29-35.

CULİK, Nicolai. DÖPKE, Christian. “About Forgetting and Being

Forgotton”, Big Data Context Legal, Social and Technological Insights, Edited by Thomas Hoeren, Barbara Kolany- Raiser, Published

by Springer Nature, Germany, 2017, 21-27.

407

ÇALIŞKAN, Ayla. “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları

Işığında Kişisel Verilerin Korunması”, Çankaya Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Dergisi, Cilt:5, Sayı:1-1, Nisan- Mayıs 2020, s.773-774.

ÇEKİN, Mesut Serdar. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu: Avrupa Birliği Hukukuyla Muakayeseli Olarak, Onikilevha Yayınları, 3. Baskı, İstanbul 2020.

ÇELİK, Yeşim. “Özel Hayatın Gizliliğinin Yansıması Olarak Kişisel Verilerin Korunması ve Bu Bağlamda Unutulma Hakkı”, Türkiye

Adalet Akademisi Dergisi, Yıl:8, Sayı:32, Ekim 2017, 387-406.

ÇELİKER, Serdar. Kişisel Verilerin İşlenmesinde, Açık Rıza Hukuka Uygunluk Nedeninin, 95/46 Sayılı Direktif Ve GDPR’la Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Yıl:2021,

Cilt:17, s.161-190.

DANIŞMAN, Ahmet. Basın Özgürlüğünün Sağlanması Önlemleri,

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek

Okulu Yayınevi, Ankara 1982.

DAVİES, Simon. “The Data Protection Regulation: A Triumph of

Pragmatism Over Principle”, Eur. Data Prot. L. Rev., 3/2016.

DEVELİOĞLU, Hüseyin Murat. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak Avrupa Birliği Genel Veri

Koruma Tüzüğü uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Onikilevha Yayınları, İstanbul 2017.

DOĞRU, Osman. NALBANT, Atilla. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Açıklama ve Önemli Kararlar, 1. Baskı, Ankara 2013.

DÖNER, Ayhan. “Avrupa Birliği/Topluluğu Hukuk Düzeninde İnsan Hakları: Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı”, Prof. Dr. Fahiman

TEKİL’in Anısına Armağan, Beta Yayınları, İstanbul 2003, 953-964.

DURAL, Mustafa. Türk Medeni Hukukunda Gerçek Kişiler, İstanbul 1987.

DURAL, Mustafa. ÖĞÜZ, Tufan. Türk Özel Hukuku Kişiler Hukuku, C.II, Filiz Kitabevi, İstanbul 2014.

DURMUŞ, Neslihan Karataş. “Ticari Sırların Ve Kişisel Verilerin

Korunması Kapsamında Vergi Mahremiyeti”, TAAD, Yıl:8, Sayı:31,

Temmuz 2017, 371-409.

408

DÜLGER, Murat Volkan. Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku, 6. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2015.

DÜLGER, Murat Volkan. Bilişim, Kişisel Verilerin Korunması ve

İnternet İletişimi Mevzuatı, Seçkin Yayınevi, 7. Baskı, Ankara 2021.

DÜLGER, Murat Volkan. Kişisel Verilerin Korunması Hukuku,

Hukuk Akademisi, İstanbul 2019.

DÜLGER, Murat Volkan. “Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması”, Yaşar Hukuk Dergisi

Cilt:1 Sayı:2, s.71-174.

EKİNCİ, Elif. CENGİZ, Serkan. “İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararları”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl:2006, Sayı:66,

438-457.

ELMALICA, Hasan. “Bilişim Çağının Ortaya Çıkardığı Temel Bir

İnsan Hakkı Olarak Unutulma Hakkı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:65, Sayı:4, Yıl:2016, 1603-1636.

ER, Cüneyd. Biyometrik Yöntemler ve Özel Hayatın Gizliliği Hakkı,

Yetkin Yayınları, Ankara 2007.

ERDEM, Hasan, “Çalışanın Kişisel Verilerinin Korunması”,

HRDergi, Temmuz 2016.

ERDEMLİ, Mahmut. ONUR, Tolga. “Türkiyede Özel Hayat ve

Bilgi Edinme Hakkı İlişkisi: Bilgi Edinme Kurulundan İki Adım İleri

Bir Adım Geri”, 2014/ 3 Ankara Barosu Dergisi, 293.

EREN, Fikret. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 17. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2014.

ERKAL, Atilla. “Avrupa Genel Veri Koruma Düzenlemesi Bağlamında Memurların Kişisel Verierinin Korunması Hakkı”, Anayasa

Yargısı Dergisi, 37 (2), Aralık 2020.

ERSOY, Uğur. “Bir İnsan Hakları Kavramı Olarak ‘Kişisel Verilerin Korunması’”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2009.

FENDOĞLU, Hasan Tahsin. Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları,

Ankara 2015.

FENDOĞLU, Hasan Tahsin. Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, 4.

Baskı, Ankara 2018.

409

FENDOĞLU, Hasan Tahsin. Anayasa Yargısı, Yetkin Yayınları, 2.

Baskı, Ankara 2018.

FENDOĞLU, Hasan Tahsin. İnsan Hakları Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2017.

FENDOĞLU, Hasan Tahsin. “Mevzuatımızda ve Önceki Hukukumuzda Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Say:6, Yıl:1993.

GEDİK, Ömer. Türk Yargı Kararları Çerçevesinde Kitle İletişim

Özgürlüğü, Seçkin Yayınları, Ankara 2008.

GEMALMAZ, Burak. “Çalışanların İnternet İletişiminin İşverence

İzlenmesi Özel Yaşam Hakkına Aykırı Mıdır?: AİHM Büyük Dairenin

05 Eylül 2017 Tarihli Barbulescu Kararı”,

http://blog.lexpera.com.tr/calisanlarin-internet-iletisiminin-isverence-izlenmesi-ozel-yasam-hakkina-aykiri-midir-aihm-buyuk-dairenin-05-eylul-2017-tarihli-barbulescu-karari/ (Erişim Tarihi:5.10.2018)

GEMALMAZ, Mehmet Semih. Devlet, Birey ve Özgürlük, Legal

Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul 2012.

GEMALMAZ, Mehmet Semih. İnsan Hakları Belgeleri, Boğaziçi

Üniversitesi Yayınevi, İstanbul 2003.

GİURGİU, Andra. A LARSEN, Tine. “Roles and Powers of National Data Protection Authorities”, EDPL, 3/2016.

GÖLCÜKLÜ, Feyyaz. GÖZÜBÜYÜK, Şeref. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, 3. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara

2002.

GÖREN, Zafer. Temel Hak Genel Teorisi, Dokuz Eylül Üniversitesi

Döner Sermaye İşletmesi Yayınları, Yayın No:57, Ankara 1995.

GÖREN, Zafer. Anayasa Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2006,

429.

GÖREN, Zafer. “Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:12 Sayı: 24 Güz 2013/2,

31-60.

GÖZLER, Kemal. “Anayasa Değişikliğinin Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması Bakımından Getirdikleri ve Götürdükleri (Anayasanın 13. Maddesi Yeni Şekli Hakkında Bir İnceleme)”, Ankara Barosu Dergisi, S:4, Yıl:2001.

410

GÜLENER, Serdar. “Dijital Hafızadan Silinmeyi İstemek: Temel

Bir İnsan Hakkı Olarak ‘Unutulma Hakkı’”, Türkiye Barolar Birliği

Dergisi, Sayı:102, Yıl:2012.

GÜLTAŞ, Veysel. Özel Hayata Karşı Suçlar, 2. Baskı, Bilge Yayınevi, Ankara 2017.

GÜR, İkbal. Kişisel Verilerin Korunması Hususunda AB ile ABD

Arasında Çıkan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları, Turhan Kitabevi, Ankara 2010.

GÜR, Berna Akçalı. “Uluslararası Hukuk ve AB Hukuku Boyutuyla

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi • Cilt 25, Sayı 2, Prof. Dr.

Ferit Hakan Baykal Armağanı, Aralık 2019, s.850-872.

GÜRKAN, Ülker. “Kişilik Kavramının Evrimi”, Prof. Dr. Hamide

Topçuoğlu’na Armağan, Ankara 1005.

GÜRSEL, İlke. İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı, Adalet

Yayınevi, Ankara 2016.

GÜRSEL, İlke. “Protection Of Personal Data In International Law

And The General Aspects Of The Turkish Data Protection Law”, Dokuz

Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 1, 2016, 33-

61.

GÜNDÜZ, Ebru. YAZICIOĞLU, İsmail “Bilgi Edinme Hakkı Çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunması”, Anayasa Yargısı, Cilt: 38,

Sayı: 1, (2021), s. 171–204.

HAFIZOĞULLARI, Zeki. ÖZEN, Muharrem. Türk Ceza Hukuku

Özel Hükümler Kişilere Karşı Suçlar, Us-A Yayıncılık, Ankara 2016.

HAFIZOĞULLARI, Zeki. ÖZEN, Muharrem. “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl:67, Sayı:

4, Ankara 2009.

HAMMARBERG, Thomas. “Avrupa’da Medya Özgürlüğü ve İnsan Hakları”, İfade Özgürlüğü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Nicolas Bratza’ya İthafen Kaleme Alınmış Makaleler, Council of

Europe, 2012, 41-56.

HELVACI, Serap. Türk ve İsviçre Hukuklarında Kişilik Hakkını

Koruyucu Davalar, Beta Yayınları, İstanbul 2001.

411

HEMBACH, Holger. “Article 8 ECHR and the ‘right to be forgotten’ – M.L. and W.W. v. Germany”

https://human-rights-law.eu/article-8-echr-and-the-right-to-be-forgotten-m-l-and-w-w-v-germany/ (Erişim Tarihi:5.3.2019)

HENKOĞLU, Türkay. Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması, Yetkin Yayınları, Ankara 2015.

HENKOĞLU, Türkay. “Kişisel Verileriniz Ne Kadar Güvende?

Bilgi Güvenliği Kapsamında Bir Değerlendirme”, Arşiv Dünyası Dergisi, Sayı;17-18, İstanbul, İlkbahar-Kış 2017, 46-56.

HERT, Paul De. PAPAKONSTANTINOU, Vagelis. MALGIERI,

Gianclaudio. BESLAY, Laurent. SANCHEZ, Ignacio. “The Right to

Data Portability in the GDPR: Towards User-Centric Interoperability

of Digital Services”, Computer Law & Security Review, 2018, 193-

203.

HARRİS, David. BOYLE, Michael. BATES Ed. BUCKLEY,

Carla. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Oxford University Press,

2009.

HOEREN, Thomas. “Big Data and Data Quality”, Big Data Context Legal, Social and Technological Insights, Edited by Thomas Hoeren, Barbara Kolany- Raiser, Published by Springer Nature, Germany,

2017, 1-12.

İNCEOĞLU, Sibel. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa,

Avrupa Konseyi Yayını, Ankara, 2013.

İTİŞGEN, Rezzan. “Türk Ceza Hukukunda Kişisel Verileri Hukuka

Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirme Suçu”, TAAD, Yıl:6, Sayı:23,

Ekim 2015.

JACOBSEN, Thomas Jørgen. “GDPR: New Definition Of Personal

Data And Why It Matters”, https://rushfiles.com/blog/gdpr-the-newdefinition-of-personal-data-and-why-it-matters/ (Erişim Tarihi:5.3.2019)

JAY, Rosemary. Data Protection Law and Practise, Fourth Edition,

London, Sweet & Maxwell, 2007.

KANG, Jerry. “Information Privacy in Cyberspace Transaction”,

Stanford Law Review, C. 50, S.4, 1998, 1193-1294.

412

https://www.ntia.doc.gov/legacy/ntiahome/privacy/files/CPRIVACY.PDF

(Erişim Tarihi:19.4.2017)

KANGAL, Zeynel T. Kişisel Verilerin Ceza ve Kabahatler Hukukunda Korunması, Onikilevha Yayınları, İstanbul 2019.

KANMAZ, Fatih. Özel Hayata Karşı Suçlar, Adalet Yayınevi, Ankara 2015.

KAPLAN, Harvey L., COWING Mark W., EGLI, Gabriel P. A Primer For Data- Protection Principles in the European Union, Defence

Research Institute, Munich, 2009

KARABAĞ, Nil Bulut. Medeni Kanunun 23. Maddesi Kapsamında

Kişilik Hakkının Sözleşme Özgürlüğüne Etkisi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2014.

KARAKEHYA, Hakan. “Gözetim ve Suçla Mücadele”, Ankara

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 58, S. 2, 2009, 319-357

KARAKUL, Selman. “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Sağlık Hakkı – I” İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi 3 (2), Yıl: 2016

KARAN, Ulaş. İfade Özgürlüğü, Anayasa Mahkemesine Bireysel

Başvuru El Kitapları Serisi-2, Avrupa Konseyi, Ankara 2018.

KATOĞLU, Tuğrul. Türk Hukukunun Bir Parçası Olarak Avrupa

Konseyi İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:55, Sayı:1, Yıl:2006, 177.

KAYA, Cemil. “Avrupa Birliği 1995/46/EC Veri Koruma Direktifi

Ekseninde Hassas (Kişisel) Veriler ve İşlenmesi”, İstanbul Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.LXIX, S.1-2, Yıl:2011.

KAYA, Cemil. İdare Hukukunda Bilgi Edinme Hakkı, Seçkin Yayınları, Ankara 2005.

KAYA, Mehmet Bedii. TAŞTAN, Furkan Güven. Kişisel Veri Koruma Hukuku, Onikilevha Yayınları, İstanbul 2018.

KESER, Hayri. “Türk Anayasa Sisteminde Düşünceyi Açıklama

Hürriyeti ve Sınırları”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

Cilt 10, Sayı 3-4, Yıl 2002.

413

KETİZMEN, Muammer. Türk Ceza Hukukunda Bilişim Suçları,

Adalet Yayınevi, Ankara 2008.

KILIÇOĞLU, Ahmet. Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk, 4. Baskı, Turhan Kitabevi,

Ankara 2013.

KILINÇ, Doğan. “Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 61 (3), 2012,

1089-1169.

KILKELLY, Ursula. Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Gösterilmesi Hakkı, İnsan Hakları El Kitapları, No:1, Avrupa Konseyi, Almanya 2001

KOCA, Mahmut. ÜZÜLMEZ, İlhan. Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 10. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2017.

KOCA, Mahmut. ÜZÜLMEZ, İlhan. Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 4. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2017.

KOLCUOĞLU, Umut. “Çevrimiçi Unutulma Hakkı: Google’ın Avrupa Birliği’nde Unutması Yeterli” https://www.dunya.com/kose-yazisi/cevrimici-unutulma-hakki-googlein-avrupa-birliginde-unutmasiyeterli/455596 (Erişim Tarihi:22.4.2022)

KORFF, Douwe. Comparative Summary of National Laws, Human

Rights Centre, University of Essex Colchester, Cambridge (UK), 2002.

http://194.242.234.211/documents/10160/10704/Stato+di+attuazione+della+Direttiva+95-46-CE (Erişim Tarihi: 4.3.2018)

KORKMAZ, İbrahim. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bir Değerlendirme”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2016 (124).

KUNER, Christopher. Privacy, “Security and Transparency: Challenges for Data Protection Law in a New Europe, (Privacy)”, European

Business Law Review, 2005, C. 16, S. 1.

KUNER, Christopher. European Data Protection Law, Corporate

Compliance and Regulation, 2. Baskı, Oxford University Press, Büyük

Britanya 2007, s.87. (Küzeci, a.g.e., s.89’dan naklen)

KUŞKONMAZ, Elif Mendos. Kişisel Verilerin Türk Ceza Kanunu

Kapsamında Korunması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2013.

KÜZECİ, Elif. Kişisel Verilerin Korunması, Turhan Kitabevi, Ankara, 2010.

414

LAÇİN, İrem. “Unutulma Hakkı”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Dergisi: Doç. Dr. Melike Batur Yamaner’in Anısına Armağan, C. I, 2014, 391-418.

LEACH, Philip. “Telekulak, Ünlüler ve Özgür Medya- Basın Özgürlüğü ile Özel Hayat Arasında Denge Gözetmek”, İfade Özgürlüğü,

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Nicolas Bratza’ya İthafen

Kaleme Alınmış Makaleler, Council of Europe, 2012, s.81-90.

LEENES, Ronald. BRAKEL, Rosamunde Van. GUTWİRTH,

Serge. HERT, Paul De. Data Protection and Privacy: (In) Visibilities

and Infrastructures, Springer International Publishing, 2017.

LINDSAY, David. “Misunderstanding 'personal information': Durant v Financial Services Authority”, [2004] PrivLawPRpr 13; (2004)

10(10) Privacy Law and Policy Reporter 13,

http://www.austlii.edu.au/au/journals/PLPR/2004/13.html (Erişim

Tarihi:16.5.2018)

LLOYD, Ian J. Information Technology Law, 6th Edition, Oxford

University Press, 2011.

MAHMUTOĞLU, Fatih Selami. “Sır Saklama Yükümlülüğü Kapsamında Hastaya Ait Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya

Yayma Suçu”, Pi Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi Yaz 2011 Sayısı, s.44-47.

MANAV, A. Eda. “İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIX, Y. 2015,

Sayı 2

MILL, John Stuart. Hürriyet Üzerine, Liberal Düşünce Topluluğu

Komisyonu, Çev.: Dostel, Mehmet Osman, Ankara 2003.

MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi. ASTARLI, Muhittin., BAYSAL, Ulaş. İş Hukuku, Turhan Kitabevi, 6. Baskı, Ankara 2014.

MUSAR, Nataša Pirc. “Personal Data Protectıon In Vıew Of The

Freedom Of Expressıon And Protectıon Of Prıvacy”,

https://www.iprs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/clanki/Personal_data_protection_in_view_of_the_freedom_of_expression_and_protection_of_privacy.pdf

(Erişim Tarihi:7.9.2018)

415

NAL, Sabahattin. “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde

Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2002, C:57, 65-93.

NEWMAN, Abraham L. “Building Transnatioanl Civil Liberties:

Transgovernmental Entrepreneurs and the European Data Privacy Directive”, International Organization 2008. Gür, s.20’den naklen.

OĞUZ, Habip. “Elektronik Ortamda Kişisel Verilerin Korunması,

Bazı Ülke Uygulamaları Ve Ülkemizdeki Durum”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Yıl:2014, Sayı:3, s.1-38.

OĞUZMAN, M. Kemal. ÖZ, Turgut. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt: II, 11. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2013.

OĞUZMAN, M. Kemal. SEÇİLİ, Özer. OKTAY, Özdemir Saibe,

Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), 14. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul 2014.

ÖMEROĞLU, Abdullah. “Kişilik Haklarının Alkaya-Türkiye Davası Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması Hukukuna Göre İncelenmesi”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Yıl:8, Sayı:15, s.309-342.

ÖNOK, Murak. “Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesı Işığında Siber Suçlarla Mücadelede Uluslararası İşbirliği”, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, İstanbul 2013.

ÖZBEK, Veli Özer. “‘MOBESE Sisteminin Türk Hukukundaki Durumu’”, Prof. Dr. Feridun Yenisey’e Armağan, Cilt:1, Beta Yayınları,

İstanbul 2014.

ÖZBUDUN, Ergun. Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, 18.

Baskı, Ankara 2018.

ÖZBUDUN, Ergun. “Anayasa Hukuku Bakımından Özel Haberleşmenin Gizliliği” Ankara Hukuk Fakültesi 50.Yıl Armağanı, 1925-1977,

C.1, 265-294.

ÖZDEMİR, Hayrünnisa. Elektronik Haberleşme Alanında Kişisel

Verilerin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Korunması, Seçkin Yayınları,

Ankara 2009.

ÖZDEMİR, Hayrünnisa. “Haberleşmenin Gizliliği ve Kişisel Veriler’, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XIII, S. 1–2,

2009, 285-303.

416

ÖZEL, Sibel, Uluslararası Alanda Medya ve İnternette Kişilik Hakkının Korunması, Seçkin Yayınları, Ankara 2004.

ÖZEN, Muharrem. İhsan BAŞTÜRK. Bilişim-İnternet ve Ceza Hukuku, Ankara 2011.

ÖZGENÇ, İzzet. Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2011.

ÖZKAYA, Asilhan. “Suiistimal İncelemelerinde Çalışan Kullanımındaki İletişim Araçlarının Denetlenmesi” http://www.verginet.net/dtt/1/kisisel-verilerin-korunmasi-vergi-sorumlusu-isveren.aspx, 2016. (Erişim Tarihi: 15.5.2017)

ÖZKAYA Asilhan, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tahtında

Veri Sorumlusu olarak İşveren”,

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/risk/asilhan-ozkaya-makale.pdf (Erişim Tarihi:29.8.2018)

ÖZTAN, Bilge. Medeni Hukukun Temel Kavramları, Turhan Kitabevi, 39. Baskı, Ankara 2014.

PARLAR, Ali. HATİPOĞLU, Muzaffer. Açıklamalı - Yeni İçtihatlarla 5237 Sayılı Türk Ceza Kununu Yorumu Cilt. 2 (76-150 Maddeler):

Maddelerin Açıklamaları, Yeni TCK ile İlgili Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Özel Daire Kararları, 3. Baskı, Ankara 2010, Seçkin Yayınevi.

PEARCE, Graham. PLATTEN, Nicholas. (1998). Achieving Personal Data Protection in the European Union, Journal of Common Market Studies, Vol.36, No.4, December, 531.

PRINS, Corien. “When Personal Data, Behavior And Virtual İdentities Become A Commodity: Would A Property Rights Approach Matter?”, SCRIPT-ed, Volume 3, Issue 4, 2006.

PURTOVA, Nadezhda. “Private Law Solutions In European Data

Protection: Relationship to Privacy, and Waiver of Data Protection

Rights”, Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol, 28/2, 179-198.

RINGELHEIM, Julie. Processıng Data on Racıal or Ethnıc Origin

for Antidiscrimination Policies: How To Reconcile The Promotion Of

Equality Wıth The Rıght To Privacy?, Center For Human Rights and

Global Justice, NYU School of Law, New York 2006.

RODOTA, Stefano. “Data Protection as a Fundamental Right”,

Reinventing Data Protection?, Ed:Serge Gutwirth/Yves Poullet/Paul

417

De Hert/Cécile de Terwangne/Sjaak Nouwt, Heidelberg, Springer,

2009.

SAĞLAM, Fazıl. Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1982.

SALİHPAŞAOĞLU, Yaşar. “Özel Hayatın Kapsamı: Avrupa İnsan

Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Bir Değerlendirme”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: XVII, 2013, Sayı:3.

SAMUELSON, Pamela. “Privacy As Intellectual Property?”, Stanford Law Review, C.52, S.5, 2000.

SELÇUK, Engin. Avrupa Birliği Anayasal Düzeninde Temel Hakların Serüveni, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi,

Mart 2005.

SEROZAN, Rona. Medeni Hukuk Genel Bölüm Kişiler Hukuku, 4.

Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2014.

SEVÜK, Handan Yokuş. “Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu”

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt 12-13, Sayı 16-17-18-

19, Ocak 2008, 159-195.

SINAR, Hasan. “Data Protection in Turkish Law”, Prof. Dr. Feridun Yenisey’e Armağan, Cilt:1, Beta Yayınları, İstanbul 2014.

SİRMEN, Lale. Eşya Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2013.

SOLMAZ, Eren. “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları’nın

“Kişisel Verilerin Korunması”na Katkısı”, İdare Hukuku ve İlimleri

Dergisi, 18 (1): 61–78.

SOYASLAN, Doğan. Ceza Hukuku Özel Hükümler, 10. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2014.

SOYKAN, Cavidan, “Avrupa İnsan Hakları İçtihatlarında Bilgi

Edinme Hakkı”, AÜHFD 64 Yıl 2007, C.56 Sa.2, 63-74.

SOYSAL, Tamer. “Unutulma Hakkının Avrupa Birliği’nin Genel

Veri Koruma Tüzüğü Çerçevesinde İncelenmesi”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Yıl:7, Sayı:13, Haziran 2019, s.339-422.

SÖZÜER, Eren. Unutulma Hakkı, Onikilevha Yayınları, İstanbul

2017.

SÜMER, M. Onur. “Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’ndan ‘Unutulma Hakkı’ Kararı”, 2016,

418

https://tr.linkedin.com/pulse/yarg%C4%B1tay-hukuk-genel-kurulundan-unutulma-hakk%C4%B1-karar%C4%B1-m-onur-sumer (Erişim Tarihi:14.11.2017)

SÜZEK, Sarper. İş Hukuku, Bata Yayınevi, İstanbul 2011.

ŞEN, Ersan, “Kişisel Verilerin Toplanması mı, Korunması mı?”,

http://www.haber7.com/yazarlar/prof-dr-ersan-sen/1786898-kisiselverilerin-toplanmasi-mi-korunmasi-mi (Erişim Tarihi:6.9.2018)

Ersan ŞEN, Fatma Betül BODUR, “İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihadında Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğünden Kaynaklanan

İmtiyazlar”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi 2018 (138).

ŞEN, Ersan. YURTTAŞ, Yasemin. “Bilgisayar Programları Karşısında Özel Hayatın Korunması”, Terazi Hukuk Dergisi, Y:5, S:42,

2010, 29-44.

ŞİMŞEK, Oğuz. Anayasa Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması,

Beta Yayınları, İstanbul 2008.

TAHMAZOĞLU UZELTÜRK, Sultan. “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Anayasa Değişikliği”, Legal Hukuk Dergisi, Yıl:2010,

Sayı 93.

TANÖR, Bülent, Necmi, YÜZBAŞIOĞLU. Türk Anayasa Hukuku,

Beta Yayınları, 17. Baskı, İstanbul 2018.

TAPAN, Mehmet Nuri. “Avrupa Birliği (AB) Hukukunun Kaynakları ve Ulusal Hukuka Etkileri Avrupa Adalet Divanı”, Türkiye Barolar

Birliği Dergisi, Yıl:1998, Sayı:3, s.971-1020.

TAŞTAN, Furkan Güven. Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, Onikilevha Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 2017.

TELLİ, Gamze, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun İş Hukuku'na Yansıması”, https://tr.linkedin.com/pulse/ki%C5%9Fisel-verilerin-korunmas%C4%B1-kanununun-i%C5%9F-hukukunayans%C4%B1mas%C4%B1-telli (Erişim Tarihi:29.8.2018)

TERWAGNE, Cecile de. “The Right to be Forgotten and Information Autonomy in the Digital Environment”, The Ethics of Memory in

a Digital Age: Interrogating the Right to be Forgotten, Edited by Alessia

Ghezzi, Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited 2014.

419

https://link.springer.com/content/pdf/10.1057%2F9781137428455_6.pdf

(Erişim Tarihi:16.3.2018)

TEZCAN Durmuş, “Bilgisayar Karşısında Özel Hayatın Korunması”, Anayasa Yargısı Dergisi, 8. Cilt, 1991, 385-392.

TEZCAN, Durmuş, “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu ile İlgili Bazı Gözlemler”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Prof. Dr. Füsun Sokullu-Akıncı’ya Armağan, Cilt: LXXI, Sayı:1, 2013, 1159-1164.

TOKBAŞ, Hakan. Kişisel Verilerin Korunması Kanıunu ve İlgili

Mevzuat, Aristo Yayınevi, İstanbul 2018.

TORTOP, Nuri. “Çağımızın Önemli Sorunu: Kişisel Bilgilerin Güvenliği Sorunu”, Amme İdaresi Dergisi, Y:2000, C:33, S:3.

TURAN, Metin. Karşılaştırmalı Hukukta Kişisel Verilerin Korunması, Adalet Yayınevi, Ankara 2017.

TURAN BAŞARA, Gamze. “Kişisel Veri İşleme Sözleşmesi”,

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Yıl:8, Sayı:16, s.57-90.

UÇAK, Murat. “Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesinde Çocuğun Rızası”, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, 41-60.

UÇMAZ, Mustafa, “Türkiye’de Sayısal İmza (E-İmza) ve Adalet

Bakanlığı’nda E-İmza

Kullanımının Değerlendirilmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Fen Bilimleri Dergisi 2009-02, 51-59.

UERPMANN-WITTZACK, Robert. “Personal Rights and Prohibition of Discrimination”, European Fundamental Rights and Freedoms, Haz. Dirk EHLERS, Ulrich BECKER, De Gruyter Rechttswissenschaften Verlags-GmbH, Almanya 2008. (Küzeci’den naklen)

UNCULAR, Selen. İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması, Seçkin Yayınevi, Ankara 2014.

ÜNAL, Şeref. “İnsan Haklarının Tarihi Felsefesi, Ankara Barosu

Dergisi, 1994, 41-74.

ÜNSAL, Çağrı Zeybek. “Google’ın Yeni Gizlilik Politikası Google

Inc. Tarafından 1 Mart 2012 Tarihinde Yayımlanan Politikasının Kişisel Verilerin Korunması İlkeleri İle Uyumluluğu Ve Avrupa Birliği’nin

420

95/46/Ec Sayılı Veri Koruma Direktifi Açısından Değerlendirilmesi”,

Hacettepe Hukuk Fak. Dergisi, Sayı:3(1), Yıl:2013, 99-124.

VOİGT, Paul. BUSSCHE, Axel von dem. The EU General Data

Protection Regulation (GDPR), Springer International Publishing,

2017.

VOORHOOF, Dirk. “Case of Sdruženi Jihočeské Matky v. Czech

Republic”, http://merlin.obs.coe.int/iris/2006/9/article1.en.html,

(Erişim Tarihi:27.2.2019)

WEBER, Rolf H. “The Right to Be Forgotton: More Than a Panora’s Box?”, Journal of Intellectual Property, Informatiın Technology

and E-Commerce Law, 2011,

https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-2-2-2011/3084/jipitec%202%20-%20a%20-%20weber.pdf (Erişim Tarihi:30.5.2017)

XANTHOULİS, Napoleon. “The Right To Oblivion In The Information Age: A Human- Rights Based Approach”, 84-98,

http://www.davidpublishing.org/show. html?10594 (Erişim Tarih:

10.6.2018)

YAKIŞIR, Ceren. Türk Ceza Kanunu’nda Kişisel Verilerin Basın

Yayın Yoluyla Açıklanması Suçu, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul

2019.

YANIKDAĞ, Tülin. “Anayasallaşma Sürecinde Avrupa: Temel

Haklar Şartı’ndan Lizbon Antlaşması’na”, Bilge Strateji Dergisi, Cilt

2, Sayı 3 (Güz 2010).

YAŞAR, Osman. GÖKCAN, Hasan Tahsin. ARTUÇ, Mustafa.

Türk Ceza Kanunu, 3. Cilt, Adalet Yayınevi, 2. Baskı, 2014.

YAVUZ, Can. Unutulma Hakkı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2016.

YILMAZ, Sabire Sanem. Tıp Alanında Kişisel Verilerin Korunması: Genel Veri Koruma Tüzüğü -108+ Sayılı Sözleşme - Avrupa Konseyi Tavsiye Kararları ve Uygulama Geliştiriciler İçin Kapsamlı Değerlendirmeler, Seçkin Yayınevi, 5. Baskı, Ankara 2021.

YURTCAN, Erdener. Yargıtay Kararları Işığında Özel Hayata

Karşı Suçlar, Adalet Yayınevi, 2016.

YÜKSEL, Mehmet, “Mahremiyet Hakkına ve Bireysel Özgürlüklere Felsefi Yaklaşımlar”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Y:2009, C:64, S:1.

421

YÜKSEL, Metin. “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmasinin Yaşamın

ve Sağlığın Korunması ile İlgili Olarak Taraf Devletlere Yüklediği Pozitif Yükümlülükler”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt:7, 2010,

Sayı:27.

YÜKSEL CİVELEK, Dilek. Kişisel Verilerin Korunması ve Bir Kurumsal Yapılanma Önerisi (Uzmanlık Tezi), Bilgi Toplumu Dairesi

Başkanlığı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı,

2011, Yayın No:2821.

ZAFER, Hamide. Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Ceza Hukukuyla Korunması, Beta Yayınları, İstanbul 2010.

ZENGİN, Mehmet Ali. Türk Hukukunda Bilgi Edinme Hakkının Sınırları, Adalet Yayınları, Ankara 2012.

ZEVKLİLER, Aydın. ACABEY, M. Beşir. GÖKYAYLA, Emre.

Medeni Hukuk, Ankara 2000.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar