Uluslararası Çevre Hukuku ve Politikaları

Dünden Bugüne ve Geleceğe
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Zerrin SAVAŞAN - Hakan ÜNAY
ISBN: 9786050508789
229,50 TL 270,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Zerrin SAVAŞAN, Hakan ÜNAY
Baskı Tarihi 2021/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 786

Ülkemizi de yakından etkileyen pek çok çevre sorunu ile karşı karşıya olduğumuz son günlerde, bu sorunların çözümünde merkezde yer alması gereken hukuk kuralları ve hukukun uygulama araçları olan politikaların ‘çevre hukuku ve politikaları’ alt başlığında spesifik olarak ele alınması artık ‘olması iyi olur’ bir durumu çoktan geçmiş; ‘gereklilik’ haline gelmiştir.

Bu noktada, “Sen sana düşeni yap! (Pro Bono Omnibus!)” sloganıyla çevre çalışmalarını gençlerle akademi çatısı altında buluşturan Çevre Çalışmaları Akademisi öncülüğünde hazırlanan bu kitabın çok doğru bir zamanlaması olduğu ve değerli bir çalışma olarak raflarda yerini alacağı söylenebilir.

Sorunların çözümünde rol üstlenmek isteyen bir gençlik topluluğunun emeği ile hazırlanmış kitapta, uluslararası çevre hukuku ve politikaları alanında deneyimli ve alanda isim yapmış akademisyenlerin yanı sıra, genç akademisyenler tarafından, pek çok farklı başlıkta hazırlanan çalışmalar okuyucuların yararlanmasına sunulmaktadır. Bu yönüyle, uluslararası düzlemde çevre mücadelesinin pek çok farklı yönlerini bir arada değerlendirme şansını da vermektedir.

Ülkemizin yirmiye kadar üniversitesinde görev yapmakta olan bilim insanları, avukat ve STK temsilcisinden oluşan yazar çeşitliliği ile böylesine önemli bir konuda ülke çapında yoğun bir iş birliğini sağlama gerekliliğinin de altını çizmektedir.

Bu değerli kaynakta, çevre hukuku & politikalarının uluslararası düzlemden küresel düzleme geçiş süreci, çevresel hakların uluslararası boyutta korunması, çevre siyaseti ve ekonomisi, çevresel sorunların ekonomi-politiği, çevresel diplomasi gibi çevrenin etkileşimli bazı alanları, uluslararası boyutta çevresel kirlilik, uluslararası hukuk bağlamında doğal kaynakların korunması, çevre, ticaret ve yatırım ilişkisi, devlet-dışı aktörler ve çevrenin korunması gibi  pek çok farklı konuda aydınlatıcı bilgiler verilirken; alanda ciddi anlamda kapsamlı bir yapıtın oluşumuna da katkı sağlanmaktadır.

Bu nedenlerle, Çevre Çalışmaları Akademisi çatısı altında bu başarılı çalışmayı gerçekleştiren genç akademisyenleri ve kitabı yayıma hazırlayan Selçuk Üniversitesi öğretim üyelerinden Zerrin Savaşan’ı ve Hakan Ünay’ı kutluyorum.  

Bu kitabın öncelikle benzer çalışmalar için yol gösterici olması; aynı zamanda, etkili çevre hukuku ve politikalarının oluşturulmasına ve uygulanmasına yön verenler için de önemli bir başvuru yapıtı olması temennisiyle…

ÖNSÖZ.. 7

TEŞEKKÜR.. 9

İÇİNDEKİLER.. 11

GİRİŞ
Zerrin SAVAŞAN.. 15

1. ÇEVRE HUKUKU&POLİTİKALARI: ULUSLARARASI DÜZLEMDEN KÜRESEL DÜZLEME
Zerrin SAVAŞAN.. 33

2. ÖZEL VE AİLE YAŞAMINA SAYGI HAKKI  BAĞLAMINDA SAĞLIKLI VE DENGELİ BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKI
Melike ORÇİN.. 65

3. ÇEVRE SİYASETİ VE EKONOMİSİ
Duygu Özge OĞUZ. 99

4. ÇEVRE SORUNLARININ EKONOMİ-POLİTİĞİ: DEVLET VE DEVLET DIŞI AKTÖRLER
B. Alper TORUN
Sercan YAVAN.. 151

5. ÇEVRESEL DİPLOMASİ: GÖRÜŞME TEORİSİ
Sezai ÖZÇELİK.. 197

6. DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI: GENEL BİR DEĞERLENDİRME
Dilek Elvan ÇOKİŞLER. 223

7. ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAMINDA TATLISU KAYNAKLARININ KORUNMASI
Akgün İLHAN.. 263

8. ULUSLARARASI HUKUKTA YABAN HAYATIN KORUNMASI
Neslihan ÖZKERİM GÜNER. 289

9. TÜR ÇEŞİTLİLİĞİNİN KORUNMASI
Aynur DEMİR. 329

10. KUTUP BÖLGELERİNİN KORUNMASINA YÖNELİK ULUSLARARASI HUKUK VE İŞBİRLİĞİ
Emirhan ALTUNKAYA. 365

11. ÇEVRESEL BİR SORUN OLARAK KİRLİLİK
Bengü AYDIN DİKMEN
Defne GÖNENÇ.. 399

12. GEMİLERDEN KAYNAKLAN KİRLİLİK VE BUNDAN DOĞAN SORUMLULUK
Şulenur GÖZTEPE. 433

13. ULUSLARARASI TİCARETİN KURUMLARI VE TEMEL İLKELERİ
Bilge ÇAĞATAY. 459

14. DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMASI
Sevda KESKİN.. 501

15. BÖLGESEL VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN ULUSLARARASI ÇEVRE SORUNLARINA İLİŞKİN İŞLEVSELLİĞİ
Kamil TARHAN.. 535

16. ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU VE YÖNETİŞİMİ BAĞLAMINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLLERİ
Barış Can SEVER
Gamze OVACIK.. 567

17. İŞ DÜNYASI VE SANAYİ KURULUŞLARI
Bilge ÇAĞATAY. 595

18. ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAMINDA DEVLET-DIŞI AKTÖRLERİN ÇEVRESEL SORUMLULUĞU: ULUSLARARASI ÖRGÜTLER, HÜKÜMETDIŞI ÖRGÜTLER VE TİCARİ KURULUŞLAR
Bilge ERSON ASAR. 637

19. DEVLET DIŞI AKTÖRLERİN ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKUNA KATKISI VE İLİŞKİSEL SORUMLULUK
Zeynep Selin BALCI 683

20. KOSTA RİKA-NİKARAGUA DAVASI
Şule GÜNEŞ. 713

21. BİLDİĞİMİZ ÇEVRE HUKUKU’NUN SONU:  DOĞAYA HAKLAR TANIMAK
Ceren Pınar GAYRETLİ 739

SONUÇ YERİNE: KÜRESELLEŞME, ÇEVRE SORUNLARI VE ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU
Hakan ÜNAY. 771

EDİTÖRLERE DAİR.. 7777

YAZARLARA DAİR   779

Alıcı, Orhan V. (2010). “Küreselleşmenin Ulus-Devletlerin Düzenleme Gücü Üzerindeki Etkileri”. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 19, Sayı 3, 319-330.

Erdoğan, Mustafa. (2002). “Küreselleşme, Hukuk ve Türkiye”. Liberal Düşünce Dergisi, Kış-Bahar 2002, sayı: 25-26.

Ritzer, George. (2011).  Küresel Dünya (çev: Melih Pekdemir). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Bülbül, Kudret. (2009). “Giriş: Küreselleşmeler ve Sonrası: Bir Dikotomiler Dizgesi” içinde Küreselleşme: Temel Metinler, Kudret Bülbül(eds.), İstanbul: Orion Kitabevi.

Afrika Birliği Örgütü (1981). Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı https://burakgemalmaz.com/wp-content/uploads/2015/05/01-1981-june-27-af-ihhc59f.pdf, Erişim Tarihi : 16.01.2021.

Akchurin, M. “Constitutiolnal Reform, Mobilization, and Environmental Protection in Ecuador” Law and Social Inquiry Volume 40 937-968.

Alley K. D. “River Goddesses, Personhood and Rights of Nature: Implications for Spiritual Ecology”  https://www.mdpi.com/2077 -1444/10/9/502, Erişim Tarihi: 17.04.2021.

Alley K.D., Tarini M. (2020). “Experiment with Rights of Nature in India” Sustainability and the Rights of Nature in Practice (365-383). Florida: CRC Press.

Amerika Birleşik Devletleri (1969). Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi https://burakgemalmaz.com/wp-content/uploads/ 2015/05/02.pdf, Erişim Tarihi: 16.01.2021.

Amerika Birleşik Devletleri (1988). San Salvador Protokolü. https://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-52.html, Erişim Tarihi 16.01.2021.

Avrupa Konseyi (1950). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS). Erişim: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG .pdf, Erişim Tarihi:16.01.2021.

Berros, M. V. (2017). “Defending Rivers: Vilcabamba in the South of Ecuador”. RCC Perspectives, No. 6, Can Nature Have Rights? Legal and Political Insights: 37-44.

Cano, L. (2018). “Rights of Nature: Rivers That Can Stand in Court” https://www.mdpi.com/2079-9276/7/1/13/htm, Erişim Tarihi 17.04.2021.

Constitutional Court of Colombia (2016). Judgment T-622/16 (The Atrato River Case), translated by the and available at Dignity Rights Project.

Duymaz, E. (2012). “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Çevrenin Korunmasına Katkısı.” İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 47:124.

Ekşigil, A. (1995). “Doğa Hakları ve Hukuk” Birikim Dergisi, Ocak 1995: 106-110.

Göksu, R. (2021). “Hukuku Doğa İçinde Kurgulayabilir miyiz?” http://istanbulkadinmuzesi.org/banabirakacaginizgelecek/hukuku-doga-icinde-kurgulayabilir-miyiz/, Erişim Tarihi: 17.04.2021.

Gürseler, G. (1993). “Türkiye’de Çevre Hukuku.” Ankara Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 3:817.

Heberger, M. (2012). Australia’s Millennium Drought: Impacts and Responses, https://www.researchgate.net/publication/289670256 _Australia's_Millennium_Drought_Impacts_and_Responses Erişim Tarihi 15.05.2020.

Hillebrecht A.L.T, Berros M. (2017). “Can Nature Have Rights? Legal and Political Insight” http://www.environmentandsociety.org/ sites/default/files/2017_i6_final_hw.pdf, Erişim Tarihi: 15.05.2020.

Kotze, L. J. (2018).  “Living in Harmony with Nature? A Critical Appraisal of the Rights of Mother Earth in Bolivia” Transnational Environmental Law, 7, (3): 397-424.

Köybaşı, S. (2021). “Ekolojik Krize Karşı Yeşil Anayasa” https://www.istanpol.org/post/ekolojik-krize-kar%C5%9F% C4 %B1-ye%C5%9Fil-anayasa, Erişim Tarihi 17.04.2021.

Leimbacher, H. (2016) “Gender and Nature in Comparative Legal Cultures”. In Comparing Legal Cultures; Nelken, D., Ed.; Routledge: New York, NY, USA, 8: 146.

May, J. R., Erin, D. (2017). Dünyada Çevresel Anayasacılık. Çev. Tolga Şirin, N. Umut Orcan. Ankara: Ekoloji Kolektifi Derneği.

O’Donnell. E.L. (2012). “Institutional reform in environmental water management: The new Victorian Environmental Water Holder”  https://www.researchgate.net/publication/233802472_Institutional_reform_in_environmental_water_management_The_new_Victorian_Environmental_Water_Holder, Erişim Tarihi 17.04.2021.

O’Donnell, E.L. (2018). “At the instersection of the sacred and the legal: rigts for nature in Uttarakhand, India.”   

 https://www.researchgate.net/publication/322592691_At_the_intersection_of_the_sacred_and_the_legal_rights_for_nature_in_Uttarakhand_India, Erişim Tarihi 17.04.2021.

O'Donnell, E. L., J. Talbot J. (2018). “Creating legal rights for rivers: lessons from Australia, New Zealand, and India.” Ecology and Society 23(1):7. https://doi.org/10.5751/ES-09854-230107.

Ombudsperson’s Office, Crisis humanitaria en Chocó 2014: Diagnóstico, valoración y acciones de la Defensoría del Pueblo”, www.defensoria.gov.co/public/pdf/crisisHumanitariaChoco.pdf Erişim Tarihi :15.05.2021.

Radkau J. (2017). Doğa ve İktidar Global Bir Çevre Tarihi. Çev., Nafiz Güder. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Reddy, C. B. R. “Legal Personality to Rivers: An In-Dept Analysis”, http://www.penacclaims.com/wp-content/uploads/2018/09/ Chandan-BR-Reddy.pdf, Erişim tarihi: 04.09.2020.

Romano, R (2017). “Can Nature be entitled to constitutional rights? A historical overview and the innovative approach of Bolivia and Ecuador” https://www.researchgate.net/publication/327176494_Can_Nature_be_entitled_to_constitutional_rights_A_historical_overview_and_the_innovative_approach_of_Bolivia_and_Ecuador, Erişim Tarihi: 15.05.2020.

Serres M. (1994). Doğayla Sözleşme. İstanbul: YapıKredi Yayınları.

Singer, P. (1979) Practical Ethics. Cambridge University Press: Cambridge, UK: 55–82.

Stockholm Konferansı (1972). “İnsan ve Çevresi Bildirisi”  http://undocs.org/en/A/CONF.48/14/Rev.1, Erişim Tarihi: 16.01.2021.

Stone, C.D. (1972) “Should Trees Have Standing? —Towards Legal Rights for Natural Objects.” South. Calif. Law Rev., 45: 450–501.

Şirin, T. (2016). Gelecek Kuşaklardan Doğa’nın Haklarına: Bolivya ve Ekvador Anayasaları” Doğa Hakları Bağlamında Ekoloji ve Hukuk. 60-61.

Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017 https://www.legislation.govt.nz/act/public/2017/0007/latest/whole.html (Erişim Tarihi 17.04.2021.

Türkiye Barolar Birliği (2014). “BM İnsan ve Çevre Konferansı Bildirgesi,” Uluslararası Çevre Koruma Sözleşmeleri. 65-71.  http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/472.pdf, Erişim Tarihi: 17.04.2021.

Uttarakhand High Court Lalit Miglani vs State Of Uttarakhand And Others on 30 March, 2017.

Uttarakhand High Court in Mohd. Salim v State of Uttarakhand on 20 March, 2017.

Van Dijk and others (2013). “The Millennium Drought in southeast Australia (2001–2009): Natural and human causes and implications for water resources, ecosystems, economy, and society” Water Resources Research.

Verschuren, B. Wild, R.; McNeely, J.; Oviedo, G. Sacred (2010). Natural Sites, Conserving Nature and Culture. Washington, DC, USA: Earthscan 22.

Wise, S. (2005). Animal rights, one step at a time. In Animal Rights: Current Debates and New Directions. Oxford, UK: Oxford Scholarship Press 26.

Andresen, S. (2016). “The Role of International Courts and Tribunals in Global Environmerntal Governance”, ASPJ Africa & Francophone, Third Quarter, 67-81.

Bhandari, D. (2015).  Seperate Opinion of Judge Bhandari, Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua)  and Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River, (Nicaragua v. Costa Rica), Judgement of 16 December 2015,  129-145.

Brunnee, J. (2016). “ESIL Reflection: Procedure and Substance in International Environmental Law Confused at a Higher Level?”, European Society of International Law, 5 (6), 1-6.. Erişim Tarihi: 1. Kasım 2020.

Desierto, D. (2018). “Environmental Damages, Environmental Reparations and Right to a Healthy Environment: The ICJ Compensation Judgement in Costa Rica v. Nicaragua and the IACtHR Advisory Opinion on Marine Protection for Greater Caribbean”, EJIL:Talk!, Blog of the European Journal of International Law, 1-7.  Erişim Tarihi: 1. Kasım 2020.

Dugard, J. (2015).  Seperate Opinion of Judge Ad Hoc Dugard, Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua) and Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River, (Nicaragua v. Costa Rica),  Judgement of 16 December 2015,  1-16.

Dugard, J. (2018).  Dissenting Opinion of Judge Ad Hoc Dugard, Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua), Question of Compensation, 119-137. ICJ Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders. Judgement of 2 February 2018, 108-126.

Gündüz, A. (1998).  Milletlerarası Hukuk, Temel Belgeler, Örnek Kararlar, Geliştirilmiş 3.baskı, Beta Yayınevi, İstanbul.

International Court of Justice (ICJ) (2011).  Press Release, 8 March 2011, No. 2011/6.

ICJ (2013).  Press Release, 22 November 2013, No. 2013/35

ICJ (2015). Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders, Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua) and Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River, (Nicaragua v. Costa Rica), Judgement of 16 December 2015.

ICJ (2018a).  Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders, Certain Activities Carried out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua), Compensation Owed by the Republic of Nicaragua to the Republic of Costa Rica, Judgement of 2 February 2018.

ICJ  (2018b). Press Release, Advisory Opinions and Orders, Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua), Compensation Owed by the Republic of Nicaragua to the Republic of Costa Rica, Judgement of 2 February 2018.

ICJ Registry, (2013).  The International Court of Justice Handbook, 6th Edition (2013) The Judges and the Registry, 21-32, https://www.icj-cij.org/public/files/publications/handbook-of-the -court-en.pdf, Erişim Tarihi: 18 Kasım 2020.

International Law Commission (2001). Draft Articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities, adopted by International Law Commission at its 53 rd Session, 2001.

International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) (2011). Advisory Opinion, Seabed Disputes Chamber, Responsibilities and obligations of States sponsoring persons and entities with respect to activities in the Area ITLOS Case No.17 (Erişim Tarihi: 15 Nisan 2018.

Marsden, S. (2017). “Determining Significance of EIA in International Environmental Law”, QIL, Zoom-in 42, 5-12.

Oral, N. (2018). “ICJ Renders First Environmental Compensation Decision: A Summary of the Judgement”, IUCN, Home, News, 1-6, Erişim Tarihi: 1Kasım 2020.

Payne, C.R and Unsworth R. E. (2017a). “Report on Environmental Damage Valuation”, Counter-Memorial of the Republic of Nicaragua on Compensation, 2 June 2017, ICJ, Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area, (Costa Rika v. Nicaragua), 99-152.

Payne, C.R. and Unsworth R. E. (2017b). “Report on Methodology for Valuing Environmental Damage Compensation”, (Second Report), Rejoinder of the Republic of Nicaragua on Compensation, 29 Ağustos 2017, ICJ, Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rika v. Nicaragua), 41-82.

Pazarcı, H. (2001). Uluslararası Hukuk Dersleri, I. kitap, Gözden Geçirilmiş 9. Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi.

Tanaka, Y. (2017). “Costa Rica v. Nicaragua and Nicaragua v. Costa Rica, Some Reflections on the Obligation to Conduct an Environmental Impact Assessment”, Review of European Community and International Environmental Law, 26 (1), 91-97.

Tütüncü, A. N. (2002). “Milletlerarası Hukuk Komisyonu’nun 53’üncü Oturumunda Kabul Edilen 2001 Tarihli Taslak Çerçevesinde Tehlikeli Faaliyetlerden Kaynaklanan Sınır Aşan Zararın Önlenmesi Sorununa Bir Bakış,” Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 22, 889-947.

Alam, S. v.d. (ed.) (2013). Routledge Handbook of International Environmental Law. London: Routledge.

Arts, B. (2006). “Non-state Actors in Global Environmental Governance: New Arrangements Beyond the State.” New Modes of Governance in the Global System. (Der.) Mathias Koenig-Archibugi ve Michael Zürn. International Political Economy Series. London: Palgrave Macmillan.

BM Genel Kurulu. (1972). Institutional and financial arrangements for international environmental cooperation. A/RES/2997(XXVII): https://undocs.org/en/A/RES/2997(XXVII) Erişim Tarihi: 27.12.2020.

Busby, J.W. (2010). “International Organization and Environmental Governance.” Oxford Research Encyclopedia of International Studies. doi: 10.1093/acrefore/9780190846626.013.96

 Casadesus-Masanell, R. (2011). Value of Environmental Activists: WWF vs. Greenpeace, Mostly Economics; https://mostlyeconomics.wordpress.com/2011/03/03/value-of-environmental-activists-wwf-vs-greenpeace/, Erişim Tarihi: 10.11.2020.

CSS. (t.y.). FNI Reports: https://css.ethz.ch/en/services/digital-library/series.html/47624 Erişim Tarihi: 09.11.2020.

Eckersly, R. (2004). “The Big Chill: The WTO and Multilateral Environmental Agreements.” Global Environmental Politics, 4(2): 24-50.

FAO. (2017). Basic texts of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, Volumes I and II: http://www.fao.org/3/a-mp046e.pdf.

FAO. t.y. Treaties Database: http://www.fao.org/treaties/results/ en/ ?search=adv&subj_coll=ArticleXIV Erişim Tarihi: 10.10.2020.

Fitzmaurice, M. (2009). Contemporary Issues in International Environmental Law. Cheltenham: Edward Elgar.

FNI. t.y.: https://www.fni.no/about-fni/ Erişim Tarihi: 08.11.2020.

Govind, P. (2013). “International Environmental Institutions.” Routledge Handbook of International Environmental Law. (Der.) Shawkat Alam vd. London: Routledge.

Gupta, J. (2003). “The Role of Non-State Actors in International Environmental Affairs.” Zaoerv, 63: 459-486.

Gutner, T. (2005). “World Bank Env. Reform: Revisitin Lessons from Agency Theory”. International Organizations, 59: 775-783.

Hardin, G. (1968). “The Tragedy of the Commons.” Science, 162(3859): 1243–1248. doi: 10.1126/science.162.3859.1243.

Harvey, F. (2011). Greenpeace and WWF Anniversaries Highlight Wildly Differing Tactics, The Guardian: https://www.theguardian.com/environment/2011/sep/14/greenpeace-wwf-anniversaries Erişim Tarihi:10.10.2020.

Hoskins, T., Martin, B. ve Humphries, M. (2011). The Power of Relational Responsibility. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies, 16.

Hossain, K. (2013). “International environmental law-making process”. Routledge Handbook of International Environmental Law. (Der.) Shawkat Alam vd. London: Routledge.

International Commission on Intervention and State Sovereignty, Evans, Gareth J. ve Sahnoun, Mohamed. (2001). The responsibility to protect: report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty. Ottawa: International Development Research Centre.

IUCN. (2017). A brief history: https://www.iucn.org/about/iucn-a-brief-history Erişim Tarihi: 04.08.2020.

Kayhan, A. K. (2013). “Birleşmiş Milletler Çevre Programı Üzerine Bir İnceleme.” Public and Private International Law Bulletin, 33(1): 61-90.

Kiss, A. ve Shelton, D. (2007). Guide to International Environmental Law. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.

Koivurova, T. (2014). Introduction to International Environmental Law. 1st edition. Abingdon, Oxon: Routledge.

Lovelock, J.E. (1972). “Gaia as seen through the atmosphere.” Atmospheric Environment, 6(8): 579–580.

Lovelock, J.E. (2000). Gaia: A New Look at Life on Earth. Oxford: Oxford University Press.

Lovelock, J.E. ve Margulis, L. (1974). “Atmospheric Homeostasis By And For The Biosphere: The Gaia Hypothesis.” Tellus, 26:2-10. doi:10.1111/J.2153-3490.1974.Tb01946.X

Mathews, J. (1997). “Power Shift.” Foreign Affairs, 76(1): 50–66.

McNamee, S. ve Gergen, K. J. (1998). Relational Responsibility: Resources for Sustainable Dialogue. 1st edition. Thousand Oaks, Calif: SAGE Publications, Inc.

Nemli, E. (1998). “Sürdürülebilir Kalkınma ve İşletmelerin Rolü.” Öneri, 2(9): 287-294.

Neumayer, E. (2004). “The WTO and the environment: its past record is better than critics believe, but the future outlook is bleak.” Global environmental politics, 4(3): 1-8.

Park, S. (2005). “Norm diffusion within international organizations: a case study of the World Bank.” Journal of International Relations and Development, 8: 111–141.

Park, S. (2007). “The World Bank Group: Championing Sustainable Development Norms?” Global Governance, 13(4): 535-556.

Pattison, J. (2008). “Whose Responsibility to Protect? The Duties of Humanitarian Intervention.” Journal of Military Ethics, 7(4): 262-283.

PCIJ (1927). S.S. Lotus (Fr. v. Turk.), 1927 P.C.I.J. (ser. A) No. 10 (Sept. 7): http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1927 .09.07_lotus.htm Erişim Tarihi: 09.11.2020.

Prospect Team. (2019). Think Tank Awards 2019 - the winners!: https://www.prospectmagazine.co.uk/politics/think-tank-awards-2019-the-winners Erişim Tarihi: 9.11.2020.

Rich, B. (2019). “The World Bank and the environment: A legacy of negligence, reform and dysfunction”. Bretton Woods at 75: A series of critical essays. Bretton Woods Project

Shihata, İ.F. (1992). “The World Bank and the Environment: a Legal Perspective”. Maryland Journal of International Law, 12(1).

Szasz, P. (1992). “International Norm Making”. Environmental Change and International Law. (Der.) E.B. Weiss. Tokyo: United Nations University Press.

Tan, K. (2006). “The Duty to Protect”. NOMOS XLVII: Humanitarian Intervention. (Der.) T. Nardin & M. Williams. New York: New York University Press.

T.C. Dışişleri Bakanlığı. (t.y.) Birleşmiş Milletler Çevre Programı (United Nations Environment Programme - UNEP): http://www.mfa.gov.tr/birlesmis-milletler-cevre-programi.tr.mfa Erişim Tarihi: 12.07.2020.

T.C. Dışişleri Bakanlığı. (t.y.) Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (World Food Programme - WFP): http://www.mfa.gov.tr/birlesmis-milletler-dunya-gida-programi-_wfp_-.tr.mfa Erişim Tarihi 10.08.2020.

UNEP. (1981). In Defense Of The Earth: The Basic Texts On Envıronment. United Nations Environment Programme Executive Series, 1.

UNEP. (2017). Why does UN Environment Programme matter?, UNEP - UN Environment Programme:  http://www.unep.org/about-un-environment/why-does-un-environment-matter Erişim Tarihi:05.09.2020.

UNEP. (2020). Akredite Örgütler Listesi; http://www.unenvironment. org/civil-society-engagement/accreditation/list-accredited-organizations., Erişim Tarihi: 26.12.2020.

Vaclav Havel Liberty Medal Acceptance Speech. (1994).  https://constitutioncenter.org/libertymedal/recipient_1994_speech.html Erişim tarihi: 10.10.2020.

Wade, R. (1997). “Greening the Bank: The Struggle for the Environment”, The World Bank: Its First Half Century. (Der.) Devesh Kapur v.d. Washington, DC: Brookings Institution Press.

Wapner, P. (1996). Environmental Activism and World Civic Politics. Albany: State University of New York Press.

Weiner, D.R. (1985). “International Environmental Policy: Emergence and Dimensions, by Lynton Keith Caldwell”. Maryland Journal of International Law, 9(2).

World Bank. (2001). Making Sustainable Commitments: An Environment Strategy for the World Bank. Washington, DC: World Bank: https://openknowledge.worldbank.org/handle/ 10986/13985 Erişim Tarihi: 25.12.2020.

WWF. (1999). WTO Admits Trade Damages the Environment: https://wwf.panda.org/?2029/WTO-admits-trade-damages-the-environment Erişim Tarihi: 05.09.2020.

WWF. (2002). WTO must Clarify its Role in Environmental Agreements Says WWF: https://wwf.panda.org/wwf_news/?2509/WTO-must -clarify-its-role-in-environmental-agreements-says-WWF Erişim Tarihi: 06.09.2020.

WWF. (t.y.) https://wwf.org/ Erişim Tarihi: 04.10.2020.

Young, O.R. (1989). “The Politics of International Regime Formation”. International Organization, 43(3): 349–76.

Acer Y, Kaya, İ (2020). Uluslararası Hukuk Temel Ders Kitabı İngilizce Özetli, Ankara: Seçkin Yayıncılık

Aksar, Y. (2019). Uluslararası Hukuk I, Ankara:Seçkin Yayıncılık.

Alvarez,J.(2010). ‘Misadventures in Subjecthood’, 29 Sept. 2010, www.ejiltalk.org/misadventures-in-statehood/ (Erişim tarihi: 04.04.2021)

Amerasinghe, C. F. (2005). Principles of the Institutional Law of International Organizations. 2nd ed., Cambridge: Cambridge University Press.

Barboza, J. (2010). The Environment, Risk and Liability in International Law. Leiden, The Netherlands: Brill | Nijhoff.

Başoğlu, Başak, (2016). Çevre Zararlarından Dolayı Hukukî Sorumluluk, İstanbul:Vedat Yayınları.

Bilgin, F.K. (2014). Uluslararası Hukukta Restitutio In Integrum İlkesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Blokker, N. (2017). „International Organizations and Customary International Law.” International Organizations Law Review, 14(1): 1-12.

Bodansky, D., Brunnée, J., Hey, E. (2008). “International Environmental Law: Mapping the Field.” The Oxford Handbook of International Environmental Law, (Der) Daniel Bodansky, Jutta Brunnée, Ellen Hey, Oxford:Oxford University Press.: 2-26

Boon, K. E. (2013). "The Role of Lex Specialis in the Articles on the Responsibility of International Organizations". Responsibility of International Organizations. (Der.) Maurizio Ragazzi. Leiden, The Netherlands: Brill | Nijhoff. 133-145

Boyle, A. (1990). “State Responsibility and International Liability for Injurious Consequences of Acts not Prohibited by International Law: A Necessary Distinction?” International and Comparative Law Quarterly, 39(1): 1-28.

Boyle, A., Redgwell, C., & Birnie, P. (2009). International Law and the Environment. (3rd ed.) Oxford University Press.

Charnovitz, S. (2006). Nongovernmental Organizations and International Law. American Journal of International Law, 100(2): 348-372.

Choudhury, B., Petrin, M. (2019). Corporate Duties to the Public. Cambridge: Cambridge University Press.

Clapham, A. (2018).  Non-State Actors. International Human Rights Law, (Der.) Daniel Moeckli, Sangeeta Shah, Sandesh Sivakumaran, & David Harris, 3rd edn Oxford:Oxford University Press: 557-579.

Crawford, J. (2013). State Responsibility: The General Part , Cambridge: Cambridge University Press.

Çağıran, M.E (2013).  Uluslararası Örgütler, Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları

d’Aspremont, J. (2012). “The Articles on the Responsibility of Intern.ational Organizations: Magnifying the Fissures in the Law of International Responsibility”, International Organizations Law Review, 9(1): 15-28.

Daugirdas, K (2016) “How and Why International Law Binds International Organizations” Harvard International Law Journal 57(2) : 325-81.

De Brabandere, E. (2011) "NGOs and the "Public Interest": The Legality and Rationale of Amicus Curiae Interventions in International Economic and Investment Disputes," Chicago Journal of International Law: 12(1): 85-113

Dupuy, P., & Viñuales, J. (2018). International Environmental Law (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Erbaşı Çuhadar, A. (2015).”Uluslararası Nükleer Sorumluluk Rejimi Çerçevesinde Sivil Amaçlı Nükleer Santral İşletenin Hukukî Sorumluluğu”. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı Cilt:1: 341-378.

Erkiner, H . (2010). Devletin Haksız Fiilden Kaynaklanan Uluslararası Sorumluluğu, İstanbul: Oniki Levha Yayıncılık.

Erkiner, H . (2017). “Bir Uluslararası Örgütün Uluslararası Hukuka Aykırı Bir Davranışından Ötürü Bir Üye Devletin Uluslararası Sorumluluğu” . Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi , 23 (2): 61-86.

Erson Asar, B, (2016) Yabancı Devletlerdeki Ceza Yargılamaları Bakımından Uluslararası Hukukta Devlet Görevlilerinin Yargı Bağışıklığı, İstanbul: Oniki Levha Yayıncılık.

Fitzmaurice M. (2008), “International Responsibility and Liability”, The Oxford Handbook of International Environmental Law, (Der) Daniel Bodansky, Jutta Brunnée, Ellen Hey, Oxford: Oxford University Press: 1010-1035.

Garcin, M.  (2015), “The Haitian Cholera Victims’ Complaints Against the United Nations”, ZaöRV 75: 671-705.

Gleason, T. (2020), “Examining Host-State Counterclaims for Environmental Damage In Investor-State Dispute Settlement From Human Rights And Transnational Public Policy Perspectives.”  International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics (2020). https://link.springer.com/ content/pdf/10.1007/s10784-020-09519-y.pdf, Erişim: 04.04.2021.

Güneş, A. (2012). “Uluslararası Çevre Hukuku Üzerine Bir İnceleme”. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 70 (1): 83-114

Güneş, Ş. (2004). Uluslararası Toplumun Ortak Değerleri Sorunu, Çevrenin Korunması jus Cogens Doktirini. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 59 (04): 123-150.

Handl, G. (1985). “Liability As an Obligation Established by A Primary Rule Of International Law: Some Basic Reflections On The International Law Commission's Work”. Netherlands Yearbook of International Law, (16): 49-79.

Hartwig, M (2011) “International Organizations: Responsibility and Liability”. Max Planck EPIL. Oxford University Press, Oxford 2011 https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/978019923 1690/law-9780199231690-e509, Erişim: 04.04.2021.

Hickey, Jr, J. E., (2013). “Law-making and the law of the sea: The BP Deepwater Horizon oil spill in the Gulf of Mexico”, International Law-making: Essays in Honour of Jan Klabbers. (Der) Rain Liivoja, Jarna. Routledge: 271-282.

Horbach, N. (1991). “The Confusion About State Responsibility and International Liability”. Leiden Journal of International Law, 4(1): 47-74.

Keskin S. (2016), “Uluslararası Örgütlerin Sorumluluğuna İlişkin Taslak Maddeler” Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, 36(2): 163-187.

Klabbers, J, (2017) “Reflections on Role Responsibility: The Responsibility of International Organizations for Failing to Act”, European Journal of International Law, 28(4): 1133–1161.

Klabbers, J. (2015). An Introduction to International Organizations Law (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press

Klein, P., (2010). “The Attribution of Acts to International Organizations”. The Law of International Responsibility, (Der.) James Crawford, Alain Pellet, Simon Olleson, Kate Parlett, Oxford: Oxford University Press: 297-316.

Lanord, C. (2000). “The Legal Status of National Red Cross and Red Crescent Societies”. Revue Internationale De La Croix-Rouge/International Review of the Red Cross, 82(840), 1053-1077.

Lindblom, A, (2010). “The Responsibility of Other Entities:Nongovernmental Organizations”. The Law of International Responsibility, (Der.) James Crawford, Alain Pellet, Simon Olleson, Kate Parlett, Oxford:  Oxford University Press: 343-354.

Lindblom, A. (2006). Non-Governmental Organisations in International Law, Cambridge: Cambridge University Press.

Milanović, M., Papić, T. (2009). “As Bad as It Gets: The European Court of Human Rights's "Behrami and Saramati" Decision and General International Law”. The International and Comparative Law Quarterly, 58(2), 267-296.

Morgera, E.  (2006), “The UN and Corporate Environmental Responsibility: Between International Regulation and Partnerships”, RECIEL 15 (1): 93-109. 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) (1991), Oil Spill Case Histories, 1967-1991: Summaries of Significant U.S. and International Spills. NOAA Report No. HMRAD 92-11., https://www.hsdl.org/?view&did=709115, Erişim: 04.04.2021.

Nedumpara J.J., Laddha A. (2020) “Human Rights and Environmental Counterclaims in Investment Treaty Arbitration.” Handbook of International Investment Law and Policy (Der) Chaisse J., Choukroune L., Jusoh S. Singapore: Springer https://www.researchgate.net/publication/344781529_Human_Rights_and_Environmental_Counterclaims_in_Investment_Treaty_Arbitration, Erişim: 04.04.2021.

Öğüt S. (2014), BM Uluslararası Hukuk Komisyonunun 2011 Yılında Yayınladığı Taslak Maddeler Çerçevesinde Uluslararası Örgütlerin Sorumluluğu, İstanbul: Oniki Levha Yayıncılık.

Öktem, E. (2013), Uluslararası Teamül Hukuku. İstanbul: Beta Yayınları.

Pazarcı, H (2020), Uluslararası Hukuk. Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları.

Pellet,A. (1999), “Can a State Commit a Crime? Definitely, Yes!”, 10 Eurpean Journal of International Law 425.

Pellet,A.(2013) International Organizations Are Definitely Not States. Cursory Remarks on the ILC Articles on the Responsibility of International Organizations in Responsibility of International Organizations" Responsibility of International Organizations Essays in Memory of Sir Ian Brownlie, (Der) Ragazzi, Maurizio,  Brill | Nijhoff,: 41-54.

Petsonk, C. A. (1990) “The Role of the United Nations Environment Programme (UNEP) in the Development of International Environmental Law." American University International Law Review 5(2): 351-391.

Pillinger, M., Hurd, I., & Barnett, M. (2016). “How to Get Away with Cholera: The UN, Haiti, and International Law”. Perspectives on Politics, 14(1):70-86.

Portmann, R. (2010). Legal Personality in International Law . Cambridge: Cambridge University Press.

Ratner,S. (2001), “Corporations and Human Rights: A Theory of Legal Responsibility”, Yale Law Journal 111: 443-545.

Ratner,S. (2008), “Business”. The Oxford Handbook of International Environmental Law, (Der) Daniel Bodansky, Jutta Brunnée, Ellen Hey, Oxford: Oxford University Press: 807-828.

Redgwell, C. (2018),'International Environmental Law'. International Law (Der) Malcolm Evans, Oxford: Oxford University Press: 673-715.

Ryngaert C, Buchanan H. (2011). “Member State responsibility for the acts of international organizations”, Utrecht Law Review V1/1: 131-146.

Ryngaert, C. (2013). “Supreme Court (Hoge Raad), State of the Netherlands v. Mustafić et al., State of the Netherlands v. Nuhanović, Judgments of 6 September 2013”. Netherlands International Law Review, 60(3), 441-485.

Ryngaert, C., Dekker, I. F., Wessel, R. A., Wouters, J. (2016). Judicial Decisions on The Law Of International Organizations. Oxford University Press.

Sand, P. (2008), “The Evolution of International Environmental Law. International Responsibility and Liability”, The Oxford Handbook of International Environmental Law, (Der) Daniel Bodansky, Jutta Brunnée, Ellen Hey, Oxford: Oxford University Press: 29-4.3

Sands, P., Peel, J., Fabra, A., & MacKenzie, R. (2018). Principles of International Environmental Law (4th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Schermers, H. G., & Blokker, N. M. (2018). International Institutional Law. Leiden, The Netherlands: Brill | Nijhoff.

Schoenbaum, T. J./Young, M.K., (2014) International Environmental Law and Policy, Cases, Materials, and Problems, Carolina Academic Press, Second Ed.

Shraga, D. (2013). "ILC Articles on Responsibility of International Organizations: Τhe Interplay between the Practice and the Rule (A View from the United Nations)". In Responsibility of International Organizations. Leiden, The Netherlands: Brill | Nijhoff: 201-210.

Sommer, J. (1996) “Environmental Law-Making by International Organisations”. ZaöRV 56: 628-667.

Sornarajah, M. (2010). The International Law on Foreign Investment (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Spiro,P. (2008) “Non-Governmental Organizations and Civil Society”, The Oxford Handbook of International Environmental Law, (Der) Daniel Bodansky, Jutta Brunnée, Ellen Hey, Oxford: Oxford University Press: 770-790.

Stumer, A (2007) Liability of Member States for Acts of International Organizations: Reconsidering the Policy Objections’, Harvard International Law Journal 48, no. 2, pp. 553‐580.

Tondini, M.(2010), “The ‘Italian Job’: How to Make International Organisations Compliant with Human Rights and Accountable for Their Violation by Targeting Member States”. Accountability For Human Rıghts Violations by Internatıonal Organısatıons, (Der.) Jan Wouters, Eva Brems, Stefaan Smis, Pierre Schmitt. Belgium: Intersentia: 169-212.

Tütüncü, A. N.  (2002). Milletlerarası Hukuk Komisyonu’nun 53’üncü Oturumunda Kabul Edilen 2001 Tarihli Taslak Çerçevesinde Tehlikeli Faaliyetlerden Sınır Aşan Zararın Önlenmesi Sorununa Bir Bakış. Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Prof. Dr. Ergin Nomer'e Armağan, 22(2): 889-947.

Viñuales, J. (2012). Foreign Investment and the Environment in International Law. Cambridge: Cambridge University Press.

White, N. (2016). The Law of International Organisations (3rd Ed.). Manchester: Manchester University Press.

Wouters, J., Odermatt, J. (2012). “Are All International Organizations Created Equal?”, International Organizations Law Review, 9(1), 7-14.

Wouters, J., Ryngaert, C., Ruys, T., & De Baere, G. (2018). International Law: A European Perspective. Oxford: Hart Publishing.

Anderson, M.R. (1993). “Litigation and Activism: The Bhopal Case”. Third World Legal Studies, 177-188.

Barrett, S. (2000). “Introduction to the Special Issue: Trade and Environment: Local Versus Multilateral Reforms”. Environment and Development Economics, 5(4): 349-359.

Buda, M. (2016). “Common But Differentiated Responsibility-International Environmental Law Principle”. Journal of Law and Public Administration, 2(4), 82-85.

Christmann, P. (2004). “Multinational Companies and The Natural Environment: Determinants of Global Environmental Policy Standardization”. Academy of Management Journal, 47(5): 747-760.

Cihelkova, E. (2012). “Regional Environmental Governance: The NAFTA Case”. Agricultıral Economics, 58(10): 454-466.

Clapp, J. (2005). “Transnational Corporations and Global Environment Governance”. Handbook of Global Environmental Politics. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Copeland, B.R. ve Taylor, M.S. (2003). Trade and Environment: Theory and Evidence. Princeton, NJ: Princeton University Press.

De Deyne, S. (2015). “TTIP: Free Trade Agreement that Strengthens the International Trade Environment and Enhances the Regulatory Powers of the WTO”. University of Baltimore Journal of International Law, 4(1), 131-156.

Demange, L. (2013). “The Principle of Resilience”. Pace Environmental Law Review, 30(2), [i]-810.

Doniga, A. T. (2016). “The Polluter Pays Principle”. Law Annals From Titu Maiorescu University, 79-91.

Farha, A. S. (1990). “The Corporate Conscience and Environmental Issues: Responsibility of The Multinational Corporation”. Northwestern Journal of International Law & Business, 10(3), 379-396.

Gindis, D. (2020). “Conceptualizing the Business Corporation: Insights From History”. Journal of Institutional Economics, 16: 569-577.

Halloran, T. (2018). “A Brief History of the Corporate Form and Why it Matters”,  https://news.law.fordham.edu/jcfl/2018/11/18/a-brief-history-of-the-corporate-form-and-why-it-matters/ Erişim Tarihi: 09.09.2020.

Hoekman, B. (2002). "The WTO: Functions and Basic Principles." Development, Trade, and the WTO: A Handbook. Washington, DC: World Bank: 41-50.

Ijaiya, H. O. (2017). “Responsibility of Transnational Environmental Pollution under International Environmental Law”. Haramaya Law Review, 6, 111-124.

Jesse, K.D. ve Koppe, E.V. (2013). “Business Enterprises and the Environment”.  Dovenschmidt Quarterly, 4: 176-189.

Kayıhan, Ş. ve Yasan, M. (2017). Şirketler Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Lay, M. (2008). “Can Trade Policy Support the Next Global Climate Agreement? Analyzing the International Trade and Environment Regimes”. Carnegie Endowment for International Peace, 96: 1-25.

Levy, R.E. (1987). “International Law and the Chernobyl Nuclear Accident: Reflections on an Important But Imperfect System”. Kansas Law Review, 36(81), 81-131.

Malone, Linda A. (1987). “The Chernobyl Accident: A Case Study in International Law Regulating State Responsibility for Transboundary Nuclear Pollution”. Faculty Publications. 590. https://scholarship.law.wm.edu/facpubs/590.

Mamlyuk, B.N. (2009). “Analyzing the Polluter Pays Principle through Law and Economics”.  Southeastern Environmental Law Journal, 18(1): 39-80.

McLean, J. (2004). “The Transnational Corporation in History: Lessons for Today”. Indiana Law Journal, 79(2): 363-378.

Morgera, E. (2004). “From Stockholm to Johannesburg: From Corporate Responsibility to Corporate Accountability for the Global Protection of the Environment”. Review of European, Comparative & International Environmenttal Law, 13(2): 214-222.

Olejniczak, L. (1987). “Bhopal Disaster Litigation: Jurisdictional Odyssey”. Emory Journal of International Dispute Resolution, 2(1), 205-222.

Radu, L. (2009). “Transnational Companies and Their Role in Globalization”. Lex ET Scientia International Journal, 16, 397-406.

Rosas, A. (1991). “Issues of State Liability for Transboundary Environmental Damage”. Nordic Journal of International Law, 60(1), 29-48.

Royston, M.G. (1985). “Corporations: Reappraising Environmental Management”.  Environment, 27(1): 12-43.

Ruppel, O.C. (2018). “International Trade, Environment and Sustainable Development”. Environmental Law and Policy in Cameroon- Towards Making Africa the Tree of Life. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.

Sand, P.H. (2012). “The Evolution of Transnational Environmental Law: Four Cases in Historical Perspective”. Transnational Environmental Law, 1(1): 183-198.

Steiner, A., Kimball, L.A. ve Scanlon, J. (2003). “Global Governance for the Environment and the Role of Multilateral Environmental Agreements in Conservation”. Oryx, 37(2): 227-237.

Sucharitkul, S. (1996). “The Principles of Good-Neighborliness in International Law”, Golden Gate University School of Law, Publications. Paper 559.

Suleymanov, M. (2017). “Transnational Coporations in Private International Law: History, Features and Classifications”. Kazan University Law Review, 2(2): 97-109.

Tarasofsky, R. ve Palmer, A. (2006). “The WTO in Crisis: Lessons Learned from the Doha Negotiations on the Environment”, International Affairs (Royal Institute of International Affairs). 82(5): 899-915.

Thaure, I.A. (2015). “Barriers to Resolving Transboundary Pollution”. Senior Projects Spring 2015. Bard College.

Tromans, S. (1998). “Multinational Companies and Environmental Liability”. International Business Lawyer, 26(10), 441-452.

Ünsal, E.M. (2004). Mikro İktisat. Ankara: İmaj Yayıncılık.

Vicuna, F. (1998). “Responsibility and Liability for Environmental Damage under International Law: Issues and Trends”. Georgetown International Environmental Law Review, 10(2), 279-308.

Wallach, L. ve Sforza, M. (2001). DTÖ: Kimin Ticaret Örgütü. İstanbul: Metis Yayıncılık.

Wiersema, A. (2010). “What Can the WTO Learn from International Environmental Law?”.  Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law), 104, 23-26.

Williams, M.A. (2008). “Regional Environmental Agreements and Initiatives in the Americas”. Yearbook of International Environmental Law, 18(1): 65-95.

Yan, R. (2015). “Is the Principle of Lex Specialis Useful to Resolve the Conflict Between GATT and GATS: Examining the Inclusive Relationship of Subject Matter”. Asian Journal of WTO and International Health Law and Policy”, 10(2): 509-540.

İnternet Kaynakları

https://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/greenpeace-campaigns-companies-lego-mattel-barbie-shell. Erişim Tarihi: 25.09.2020.

https://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-plants/chernobyl-accident.aspx. Erişim Tarihi: 08.10.2020.

https://www.businesspundit.com/the-worlds-worst-environmental-disasters-caused-by-companies/ Erişim Tarihi: 20.10.2020.

https://www.unenvironment.org/civil-society-engagement/accreditation /list-accredited-organizations, Erişim Tarihi: 18.10.2020). 

http://archive.corporateeurope.org/icc/icc_environment.html, Erişim Tarihi: 22.09.2020.

https://www.unenvironment.org/gef/multilateral-environmental-agreements. Erişim Tarihi: 05.10.2020. 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar