Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Bilgiler

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Veli Özer ÖZBEK - Pınar BACAKSIZ - Koray DOĞAN
ISBN: 978-975-02-5633-2
Stok Durumu: Stokta var
55,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Veli Özer ÖZBEK, Pınar BACAKSIZ, Koray DOĞAN
Baskı Tarihi 2019/09
Baskı Sayısı 10
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak

CU198
Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Bilgiler
Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK – Doç. Dr. Koray DOĞAN – Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ
2019/09 10. Baskı, 584 Sayfa
ISBN 978-975-02-5633-2

"Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Bilgiler" adlı eser, özellikle Adalet Meslek Yüksekokulları, Askeri Okullar ve Polis Okulları ile İİBF'nin müfredatlarında ceza muhakemesi hukuku dersi bulunan bölümlerinde takip edilebilecek bir kaynak eser olarak hazırlanmıştır.

Bu bakımdan eserde yoğun teorik bilgi yüklemesinden kaçınılmış, kısa sürede ceza muhakemesi hukukunun temel esaslarına vakıf olmayı sağlayacak bir sistematik takip edilmiştir. Bu eser ayrıca meslek sınavlarına hazırlık yapan hukukçular için de faydalı olabilecek niteliktedir.

Eserin güncellenmiş ve geliştirilmiş bu onuncu baskısında bir önceki baskıdan bugüne kadar gerçekleşen yasal değişikliklerin de işlenmesine azami özen gösterilmiştir. Bu eserde yer alan konuların her yönüyle ayrıntılarına hakim olmak için aynı yazarlar tarafından yazılan Ceza Muhakemesi Hukuku (2019) eserine başvurulması tavsiye edilir.

Konu Başlıkları

Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel Kavramları
Ceza Muhakemesinin Evreleri ve Yürüyüşü
Koruma Tedbirleri
Özel ve Tali Ceza Muhakemeleri
Bireysel Başvuru

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

9. Basıya Önsöz  7

Birinci Bölüm

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN

TEMEL KAVRAMLARI

§ 1. TERİM–KAVRAM  45

I. TERİM  45

II. KAVRAM  45

III. CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ  46

§ 2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN AMACI, GÖREVİ VE TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ  49

I. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN AMACI  49

II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN GÖREVİ VE TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ  49

§ 3. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ VE MUHAKEME HUKUKU İÇİNDEKİ YERİ  51

I. HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ  51

A. Genel Olarak  51

B. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Ceza Hukuku  51

C. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku  52

D. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Anayasa Hukuku  52

E. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İdare Hukuku  53

II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN MUHAKEME HUKUKU İÇİNDEKİ YERİ  55

§ 4. CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ  57

I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ  57

A. Genel Olarak  57

B. Oranlılık İlkesi  57

C. İkincillik İlkesi  57

II. İNSAN HAYSİYETİNİN DOKUNULMAZLIĞI İLKESİ  58

III. MUHAKEMENİN BÜTÜNÜNE İLİŞKİN İLKELER  58

A. Adil Yargıla(n)ma Hakkı (İlkesi)  58

B. Silahların Eşitliği İlkesi  59

C. Dürüst İşlem İlkesi  60

D. Hukuki Dinlenilme Hakkı (Meram Anlatma İlkesi)  60

E. Makul Süre İçinde Yargılanma Hakkı  60

F. Masumiyet Karinesi (Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı)  61

G. Suçlamayı ve Hakları Öğrenme Hakkı  61

H. Özel Hayatın Gizliliği  61

I. Savunma Hakkı – Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  62

J. Tercüman Yardımından Yararlanma Hakkı  62

K. Hak Arama Hakkı  62

L. Kimsenin Kendisini ve Yakınlarını Suçlayıcı Beyanlarda Bulunmaya Zorlanamayacağı İlkesi  62

M. Muhakemenin (Kovuşturmanın) Resmiliği İlkesi  63

N. Denetim Muhakemesine Başvurma Hakkı  63

O. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi  63

P. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi  64

IV. SORUŞTURMA EVRESİNE İLİŞKİN İLKELER  64

A. Gizlilik–Yazılılık İlkesi  64

B. Araştırma ve Kamu Davasını Açma Mecburiyeti İlkesi  64

C. Maslahata Uygunluk İlkesi  65

V. KOVUŞTURMA EVRESİNE İLİŞKİN İLKELER  65

A. Kanunilik İlkesi  65

B. Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkeme Tarafından Yargılanma Hakkı  65

C. Olağan (Kanuni) Hakim Tarafından Yargılanma Hakkı  66

D. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi  66

E. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi  66

F. Halka Açıklık İlkesi  66

G. Sözlülük İlkesi  67

H. Vasıtasızlık İlkesi  67

I. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi  67

J. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi  67

K. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi  68

L. Cezaların Bireyselleştirilmesi İlkesi  68

M. Aynı Fiilden Dolayı İki Kere Yargılama Yapılamaz (Ne Bis in Idem)  68

N. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı  68

§ 5. CEZA ADALETİNİN SAĞLANMASINDA TEMEL ETİK İLKELER  69

I. Genel Olarak  69

II. Bireysel Etik, Meslek ya da Görev Etiği  69

III. Etik İlkeler  70

A. Bağımsızlık  70

B. Tarafsızlık  71

C. Doğruluk ve Tutarlılık  71

D. Dürüstlük  71

E. Eşitlik  72

F. Ehliyet ve Liyakat  73

§ 6. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI, CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU KURALLARININ YORUMU VE KIYAS  74

I. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  74

A. Asıl (Doğrudan) Kaynakları  74

1. Anayasa  74

2. Uluslararası Sözleşmeler  75

3. Kanunlar  76

a. Ceza Muhakemesi Kanunu  76

b. Özel Ceza Muhakemesi Kanunları  76

c. Tamamlayıcı Kanunlar  76

aa. Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun  76

bb. Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun  77

B. Tali (Tamamlayıcı) Kaynakları  77

1. Örf ve Adet Kuralları  77

2. Din ve Ahlak Kuralları  78

3. Mahkeme İçtihatları  78

4. Doktrin (Öğreti)  79

II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU KURALLARININ YORUMU VE KIYAS  79

§7. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI  82

I. YER BAKIMINDAN UYGULAMA  82

II. KİŞİ BAKIMINDAN  82

III. ZAMAN BAKIMINDAN  83

§8. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI  84

§9. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI  85

I. GENEL OLARAK  85

II. DAVA ŞARTLARI  86

A. Çeşitleri  86

1. Şikayet  86

a. Tanım–Kavram  86

b. Özellikleri  86

2. Dava Süresi  89

3. İzin  89

4. Karar  90

5. Talep (İstem)  91

6. Açık Dava ya da Yargı Bulunmaması  91

7. Uzlaşmanın Bulunmaması  92

8. Ön Ödemenin Yerine Getirilmemesi  92

9. Yeni Delil Bulunması  92

10. Ceza Ehliyetinin Varlığı  93

11. Diplomasi–Yabancı Asker Kişilerin Dokunulmazlığının Bulunmaması  93

12. Fiilin Kabahat Değil Suç Oluşturması  94

13. Yer Bakımından Uygulamada Ceza Miktarı  94

14. Faile ya da Mağdura Göre Şahsilik veya Evrensellik İlkesinin Uygulanacağı Hallerde Soruşturma Konusu Suç Bakımından Seçimlik Ceza Öngörülmemiş Bulunması  94

B. Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları  95

III. YARGILAMA ŞARTLARI  96

A. Çeşitleri  96

1. Sanığın Hazır Bulunması  96

a. Gaiplik  96

b. Sanığın Yokluğu  97

aa. Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması (CMK m.194/2)  98

bb. Sanık Gelmese de Duruşma Yapılabilen Haller (CMK m.195)  98

cc. Duruşmadan Bağışık (Vareste) Tutulma (CMK m.196)  99

dd. Sorgu Sırasında Sanığın Mahkeme Salonundan Çıkarılabilmesi

(CMK m. 200)  101

ee. Sanığın, Hazır Bulunmasının Duruşmanın Düzenli Olarak Yürütülmesini Tehlikeye Sokacağının Anlaşılması (CMK m.204)  101

c. Kaçaklık  101

2. Sanığın Akıl Hastası Olmaması  103

3. Bekletici Meselenin Çözümü  103

4. Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması  104

5. Uzlaşma Bulunmaması (CMK m.254/2)  105

6. Şikayetten Vazgeçilmemesi (CMK m.158/7)  105

B. Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları  106

§ 10. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ, İŞLEMLERİN BİLDİRİLMESİ, CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR VE HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ  106

I. MUHAKEME İŞLEMİNİN TANIMI–KAVRAM  106

II. MUHAKEME İŞLEMLERİNİN BİLDİRİLMESİ  108

A. Tanım  108

B. Çeşitleri  108

C. Tebligatın CMK mı, Yoksa Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre mi Yapılacağı Sorunu  110

III. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR VE YAPTIRIMI  110

IV. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ  112

§ 11. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA SÜRELER VE ESKİ HALE GETİRME  113

I. SÜRE KAVRAMI  113

II. SÜRELERİN ÇEŞİTLERİ  114

III. ESKİ HALE GETİRME  114

A. Tanım–Kavram  114

B. Süre ve Eski Hale Getirme Dilekçesinin Verilmesi Gereken Makam, Dilekçe İçeriği  116

§12. ADLÎ TATİL  116

İkinci Bölüm

CEZA MUHAKEMESİNİN

EVRELERİ VE YÜRÜYÜŞÜ

§ 1. SORUŞTURMA EVRESİ  119

I. KAVRAM  119

II. SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI  119

A. Suç Haberinin Alınması  119

B. Başlangıç Şüphesinin Varlığı  120

C. Soruşturmaya Girişme Mecburiyeti  121

D. Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Karar  121

III. SORUŞTURMA EVRESİNE KATILAN KİŞİLER  122

A. Sulh Ceza Hakimliği  122

B. Savcı  123

1. Tanım–Kavram  123

2. Savcılık Teşkilatı ve Savcı  124

3. Savcıların Birbirleri ve Diğer Muhakeme Kişileri ile İlişkisi  125

4. Savcının Denetim Yetkisi  126

5. Savcılık Makamının Ceza Muhakemesi İçindeki İşlevi  127

a. Araştırma Mecburiyeti İlkesi  128

b. Kamu Davasını Açma Mecburiyeti İlkesi  129

c. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi  130

6. Savcılar Arasında Yetki Uyuşmazlığı  131

C. Kolluk  132

1. Terim–Kavram  132

2. Kolluk Teşkilatı  132

3. CMK’da Adli Kolluk  132

a. Genel Olarak  132

b. İşleyiş  133

c. Görev ve Yetkileri (Yön. m.6)  133

d. Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Kolluğun Yeri  135

e. Diğer Kolluk Birimlerinin Adlî Kolluk Görevi (CMK m.165)  136

D. Şüpheli  136

1. Kavram, Şüpheli–Sanık Ayrımı  136

2. Şüpheli Hakları  138

a. Suçlamayı Öğrenme Hakkı  138

b. Susma Hakkı  139

c. Muhakemeye Yön Verme Hakkı  139

d. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  140

e. Yakınlarına Haber Verebilme Hakkı  141

f. Lekelenmeme Hakkı  142

3. Şüphelinin Ödevleri  142

E. Müdafi–Vekil  143

1. Kavram  143

2. Müdafiin Hukuki Durumu  143

3. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  145

a. Genel Olarak  146

b. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkının Kapsamı  146

4. Müdafiin Görevlendirilmesi ve Görevlendirme Usulü  147

a. Görevlendirilmesi  147

b. Görevlendirilmesi Usulü (m.156)  148

5. Soruşturma Evresinde Müdafiin Yetkileri  149

a. Dosyayı İnceleme ve Örnek Alma Yetkisi  149

b. Şüpheli ile Görüşme ve Yazışma  150

c. Müdafiin Hazır Bulunma Yetkisi  151

6. Müdafiin Ödevleri  152

a. Savunmayı Kurallara Uygun Olarak Yapma Ödevi  153

aa. Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak İşlem  153

bb. Avukatın Görevden Yasaklanması (CMK m.151/3–6)  153

cc. Müdafi Hakkında Disiplin Soruşturması Yapılması  155

b. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkmasına Yardım Etme Ödevi  155

c. Sır Saklama Ödevi  155

7. Müdafiin Sayısı  156

8. Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Hâlinde Savunma  156

F. Suçtan Zarar Gören–Mağdur  157

1. Genel Olarak  157

2. Mağdur ve Şikayetçi Hakları  157

a. Genel Olarak  157

b. Soruşturma Evresinde  158

IV. SORUŞTURMA EVRESİNİN İCRASI  160

A. Soruşturma Evresinin Gizliliği İlkesi (CMK m.157)  160

B. Soruşturma Evresinde Yapılan İşlemlerin Tutanağa Bağlanması (m.169)  161

C. Şüphelinin İfadesinin Alınması (CMK m.147)  161

1. Tanım–Kavram  161

2. Aydınlatma Yükümlülüğü  162

3. İfade ve Sorgunun Usulü  163

4. İfade veya Sorgu Tutanağında Bulunması Gereken Hususlar (CMK m.147)  164

5. İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller  164

a. Yasak İfade Alma ve Sorgu Yöntemleri  164

b. Delil Değerlendirme Yasağı  166

6. Yeniden İfade Alma  166

D. Diğer İşlemler  167

1. Tanım–Kavram  168

2. Koşulları  168

3. İcrası  169

V. KORUMA TEDBİRLERİNE BAŞVURULMASI–TEMEL HAKLARA MÜDAHALELER  172

A. Terim– Tanım– Kavram  172

1. Terim  172

2. Tanım ve Kavram  172

B. Çeşitleri  175

1. Yakalama–Gözaltı (CMK m.90 vd.)  175

a. Tanım–Kavram  175

b. Amacı  178

c. Yakalama ve Gözaltına Almaya Yetkili Olanlar  178

aa. Herkesin Yakalama Yapabildiği Haller  179

bb. Kolluğun Yakalama Yapabildiği Haller  179

aaa. Yakalama Emrine Dayanan Yakalama (Müzekkereli Yakalama)  180

bbb. Yakalama Emrine Dayanmayan (Müzekkeresiz) Yakalama

(CMK m.90/2)  180

d. Yakalama Sonrası Yapılacak İşlem  181

e. Soruşturması ve Kovuşturması Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama  181

f. Yakalananın Hakları  182

aa. Genel Olarak  182

bb. Yakalanana Haklarının Bildirilmesi  182

cc. Yakalanan veya Gözaltına Alınanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi (m.95)  183

dd. Yakalamanın İlgililere Bildirilmesi (m.96)  184

g. Yakalama Koruma Tedbirinin Özellik Gösterdiği Kişiler  184

aa. Çocuklar  184

bb. Diplomasi Dokunulmazlığından Yararlananlar  185

cc. Milletvekilleri  186

h. Yakalamanın Zamanı  186

ı. Tutuklama Kararı Verilemeyen Hallerde Yakalama  186

i. Tutuklama Kararı Üzerine Yakalama  187

j. Kabahatlerde Yakalama  187

k. Gözaltı Kararı  188

aa. Kararı Verecek Makam  188

bb. Gözaltı Süresi  191

cc. Gözaltı Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler  193

dd. Yakalama ve Gözaltı İşlemine İtiraz  194

ee. Hakim Önüne Çıkma (Habeas Corpus) Hakkı (CMK m.91/son;

AY m.19/5)  194

ff. Serbest Bırakma  195

l. Yeniden Yakalama Yasağı  195

m. Gözaltı İşlemlerinin Denetimi  195

n. Yakalamada Zor Kullanma Yetkisi  196

2. Tutuklama  196

a. Tanım–Kavram  196

b. Hukuki Nitelik  197

c. Amacı  197

d. Tutuklamanın Şartları  199

aa. Şüphe Bakımından  199

bb. Ölçülülük İlkesi  199

cc. Kişi Bakımından  200

aaa. Tutuklamaya Maruz Kalan Kişi  200

bbb. Tutuklama Kararı Veren Makam  200

ccc. Tutuklama Kararının İçeriği  200

ddd. Tutuklama Duruşması  201

eee. Verilen Kararların Denetimi (İtiraz)  202

fff. Tutuklama Kararının Yüze Karşı Verilmesi Kuralı  203

ggg. Tutuklama Nedenlerinin Varlığı  203

hhh. Tutuklama Yasağı  205

ııı. Yakalama Emri Üzerine Tutuklama  206

iii. Özel Tutuklama Halleri  207

aaaa. Tanığın, Bilirkişinin ve Zilyedin Tutuklanması  207

bbbb. Duruşma Düzenini Bozanın Hapsi  207

cccc. İade Tutuklaması  207

dd. Tutuklulukta Geçecek Süre (CMK m.102)  207

ee. Tutuklama Kararının Geri Alınması ve Hükümsüz Kalması

(CMK m.103)  209

ff. Tutuklunun Salıverilme İstemi (CMK m.104)  209

gg. Salıverilenin Yükümlülükleri (CMK m.106)  210

hh. Tutuklunun Hakları (CMK m.107)  211

ii. Tutukluluğun İncelenmesi (CMK m.108)  211

3. Adli Kontrol  212

a. Uygulama Koşulları  214

b. Hakkında Adli Kontrol Kararı Verilen Şüphelinin Tabi Tutulacağı Yükümlülükler  215

c. Yükümlülüğün Süresi ve Sürenin Ceza Mahkumiyetinden İndirilebilip İndirilemeyeceği Sorunu  216

d. Karar Verecek Makam  216

e. Kararın İçeriği  216

f. Adli Kontrol Tedbirinin Uygulanması ve Adli Kontrol Kararının Kaldırılması  217

aa. Genel Olarak  217

bb. Yükümlülüklere Uyulup Uyulmadığının Denetlenmesi  218

cc. Kanunyolu  218

g. Güvence  218

aa. Genel Olarak  218

bb. Önceden Ödetme  219

cc. Güvencenin Geri Verilmesi  220

4. Zorla Getirme  221

a. Tanım–Hukuki Nitelik  221

b. Çeşitleri  222

c. Koşulları  222

d. Kararda Bulunması Gerekenler  223

e. İcrası  223

f. Yerine Getirilememesi Hali  224

g. Kanun Yolu  224

5. Arama  225

a. Tanım–Kavram  228

b. Aramanın Amaçları  229

aa. Yakalama  229

bb. Delil Elde Etme ve Elkoyma  229

aaa. Delil Elde Etme  229

bbb. Elkoyma  230

c. Arama–Tarama ve Kontrol Noktaları  231

d. Aramanın Çeşitleri  231

aa. Genel Olarak  231

bb. Önleme Araması  231

cc. Adli Arama  233

aaa. Arama Koruma Tedbiri Bakımından Şüphe  233

bbb. Aramaya Maruz Kalanlar  234

a1. Şüpheli  234

a2. Sanık  235

a3. Diğer Kişiler  235

a4. Aramanın Özellik Gösterdiği Kişiler  236

ccc. Aramanın Yapılacağı Yer  237

a1. Konut, İşyeri ve Diğer Yerler  237

a2. Üst ve Eşyada Yapılan Arama  241

a3. Askeri Mahallerde Yapılan Arama  242

ddd. Aramanın Zamanı  243

a1. Aramanın Gündüz Yapılması Kuralı  243

a2. Aramanın Gündüz Yapılması Kuralının İstisnaları  244

eee. Arama Kararı  245

fff. Aramanın İcrası  251

a1. Savcı Tarafından Yapılan Arama  251

a2. Kolluk Tarafından Yapılan Arama  251

ggg. Aramada Avukat Yardımından Yararlanabilme  254

hhh. Arama Öncesi Aramaya Maruz Kalacak Kişiye Bilgi Verilmesi  255

ııı. Arama Sonunda Verilecek Belge  255

jjj. Aramada Ele Geçen Eşya Hakkında Yapılacak İşlem  255

kkk. Adli Arama Tutanağı  255

lll. Belge veya Kâğıtları İnceleme Yetkisi  256

mmm. Tesadüfen Elde Edilen Deliller: Aramada, Yapılan Soruşturmayla İlgisi Olmayan Eşyanın Bulunması  256

nnn. Delil Yasakları  258

ooo. Denetimi  258

a1. İdari Denetim  258

a2. Yargısal Denetim  259

ppp. Aramadan Kaynaklanan Zararların Tazmini Sorunu  260

rrr. Haksız Arama Suçu  261

6. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma  261

a. Terim–Kavram  262

b. Hukuki Nitelik  262

c. Amaç ve Kapsam  262

aa. Amaç  262

bb. Kapsam  263

d. Uygulama Koşulları  264

aa. Suç Bakımından  264

bb. Şüphe Bakımından  264

cc. Kişi Bakımından  264

e. Kararı Verecek Merci  264

f. Oranlılık İlkesi  265

g. Tedbirin Uygulanması  265

h. Denetim  266

i. Hukuka Aykırı Arama, Elkoyma ve Kopyalamadan Kaynaklanabilecek Zararların Tazmini Sorunu  266

j. Erişimin Engellenmesi  267

7. Elkoyma  271

a. Genel Olarak  272

b. Çeşitleri  272

c. Kapsamı  272

aa. İspat Aracı Olarak Yararlı Görülen Malvarlığı Değeri  272

bb. Eşya veya Kazanç Müsaderesinin Konusu Olan Malvarlığı Değeri  273

d. Elkoyma Yasağı  273

aa. Elkonulamayacak Mektuplar, Belgeler (CMK m.126)  273

bb. İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgeler (CMK m.125)  274

e. Koşulları  275

aa. Suç Bakımından  275

bb. Şüphe Bakımından  275

cc. Kişi Bakımından  275

dd. Kararı Verecek Merci ve Kararın İçeriği  276

f. Tedbirin Uygulanması  277

aa. İstenen Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılacak İşlem  277

bb. Elkoymanın Mağdura Bildirilmesi  278

cc. Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması  278

g. Denetimi  279

h. Sona Ermesi  280

aa. İade  280

bb. Müsadere  280

ı. Elkoymadan Kaynaklanan Zararların Tazmini  280

8. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  282

a. Benzer Kavramlarla Mukayese  282

aa. Eşya Müsaderesi–Kazanç Müsaderesi  282

bb. İhtiyati Tedbir–İhtiyati Haciz  282

b. Hukuki Nitelik  283

c. Kapsam  283

d. Uygulama Koşulları  284

aa. Suç Bakımından  284

bb. Şüphe Bakımından  284

cc. Kişi Bakımından  285

dd. Kararı Verecek Merci  286

ee. Denetim  286

ff. Uygulamadan Kaynaklanabilecek Zararların Tazmini Sorunu  286

9. Postada Elkoyma  286

a. Kavram  286

b. Benzer Kavramlarla Mukayese  286

c. Hukuki Nitelik  287

d. Amaç ve Kapsam  287

aa. Amaç  287

bb. Kapsam  287

e. Uygulama Koşulları  288

aa. Suç Bakımından  288

bb. Şüphe Bakımından  288

cc. Kararı Verecek Merci  288

f. Tedbirin Uygulanması  288

10. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini  289

a. Kavram  289

b. Benzer Kavramlarla Mukayese  289

c. Hukuki Nitelik  290

d. Amaç  290

e. Uygulama Koşulları  290

aa. Suç Bakımından  290

bb. Şüphe Bakımından  291

cc. Kararı Verecek Merci  291

f. Tedbirin Uygulanması  291

11. İletişimin Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi  292

a. Terim  293

b. Amaç  293

c. Kapsamı  293

d. İletişimin Denetlenmesinin Koşulları  295

aa. Suç Bakımından  295

bb. Şüphe Bakımından  295

cc. Kişi Bakımından  296

aaa. Kural  296

bbb. Kayda Alma Yasağı  296

a1. Tanıklıktan Çekinebilecek Kişiler  296

a2. Müdafiin Bürosu ve Yerleşim Yeri  296

dd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği  297

e. Tedbirin Süresi  299

f. Tedbirin Uygulanması  299

g. Tedbirin Sona Ermesi  299

h. Elde Edilen Verilerin Akıbeti  300

i. İlgiliye Haber Verme  300

j. Hukuka Aykırı Dinleme ve Kayıt  300

k. Delil Yasakları  301

l. Tesadüfen Elde Edilen Deliller  301

m. Hukuka Uygun Tespit ve/veya Dinleme Tutanaklarının Delil Değeri (Mahkumiyet İçin Tek Başına Yeterli Olup Olmayacağı Sorunu)  302

12. Mobil Telefonun Yerinin Tespiti  302

a. Genel Olarak  302

b. Koşulları  302

aa. Suç Bakımından  302

bb. Şüphe Bakımından  303

cc. Kişi Bakımından  303

dd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği  303

ee. Tedbirin Süresi  304

13. İletişimin Tespiti  304

a. Genel Olarak  304

b. Koşulları  304

aa. Suç Bakımından  304

bb. Şüphe Bakımından  305

cc. Kişi Bakımından  305

dd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği  305

ee. Tedbirin Süresi  306

14. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  306

a. Tedbirin Amacı  307

b. Koşulları  307

aa. Şüphe Bakımından  307

bb. Kişi Bakımından  308

aaa. Kararı Verecek Kişi  308

bbb. Tedbire Maruz Kalan Kişi  308

cc. Suç Bakımından  308

dd. Zaman Bakımından  309

c. İcrası  309

d. Gizli Soruşturmacının Suç İşleyebilip İşleyemeyeceği Sorunu  309

e. Tedbirin Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti–Yok Edilmesi  310

f. Soruşturmacının Tanıklığı  311

g. Hukuka Aykırı Denetim  311

h. Kanun Yolu  311

15. Teknik Araçlarla İzleme  312

a. Tedbirin Tanımı–Amacı  312

b. Konusu  312

c. Şartları  313

aa. Şüphe Bakımından  313

bb. Kişi Bakımından  313

aaa. Kararı Veren Makam  313

bbb. Kararın içeriği  313

ccc. Karara Maruz Kalacak Kişi  314

cc. Kararın Konusu Suç  314

d. Tedbirin Süresi  314

e. İcrası, Sona Ermesi ve Dokümanların Yok Edilmesi  315

f. Tesadüfen Elde Edilen Delil  316

g. Kanun Yolu  316

16. Gözlem Altına Alma (CMK m.74)  317

a. Kapsam  317

b. Koşulları  317

aa. Şüphe Derecesi Bakımından  317

bb. Karar Verecek Makam Bakımından  318

cc. Süre Bakımından  318

c. Denetimi (Kanun Yolu)  318

d. Durma Kararının Varlığı Halinde Gözlem Altına Alma  318

17. Beden Muayenesi (m.75–77)  319

a. Çeşitleri  320

b. Amacı  321

c. Niteliği  321

d. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması (m.75)  322

aa. Uygulama Koşulları  322

aaa. Kişi Bakımından  322

a1. Kararı Veren Makam  322

a2. Kararın Uygulanması  322

a3. Tedbire Maruz Kalan Kişi/Kişiler  323

bbb. Oranlılık İlkesi  323

ccc. Kapsamı (Kararın Konusu)  323

bb. Denetimi (Kanun Yolu)  323

cc. Hukuka Aykırı Muayene–Örnek Alma  323

e. Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması  324

aa. Genel Olarak  324

bb. Amaç  324

cc. Konusu  324

dd. Oranlılık İlkesi  324

ee. Uygulama Koşulları  325

aaa. Kararı Veren Makam  325

bbb. Tedbire Maruz Kalan Kişiler  325

ff. Tedbirin Uygulanması  326

gg. Denetimi (Kanun Yolu)  326

hh. Hukuka Aykırı Muayene–Örnek Alma  326

f. Soybağı Araştırması  327

g. Kadınların Muayenesi  327

18. Moleküler Genetik İncelemeler (m.78–80)  328

a. Hukuki Nitelik  328

b. Tedbirin Amacı  329

c. Koşulları  329

aa. Şüphe–Oranlılık ve İkincillik İlkeleri  329

bb. Kararı Verecek Makam  330

cc. İncelemeyi Yapacak Bilirkişi  330

d. Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi ve Akıbeti  330

e. Kanun Yolu  331

f. Hukuka Aykırı İnceleme  331

g. Genetik Kimliğin Saklanması ve Gelecekteki Bir Ceza Muhakemesinde Kullanılması  331

19. Fizik Kimliğin Tespiti (m.81)  334

a. Genel Olarak  335

b. Konusu  336

c. Koşulları  336

d. Uygulanması  337

e. Kaydedilen Verilerin Akıbeti–Yok Edilmesi  338

20. Kayıp çocukların araştırılması (PVSK m. 13/A– Ek: 2/1/2017–KHK–680/26 md.)  339

C. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat  340

1. Genel Olarak  341

2. Konusu  342

3. Kapsamı  344

4. Tazminat İsteminde Bulunulabilecek Süre  344

5. Yetkili Mahkeme  345

6. Dilekçede Bulunması Gereken Hususlar  345

7. Ön İnceleme  345

8. Kanun Yolu  345

9. Tazminatın Geri Alınması  345

10. Devletin Rücu Hakkı  346

11. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler  346

12. Tazminatın Ödenmesi  347

VI. SORUŞTURMA EVRESİNİN SONA ERMESİ  347

A. Kamu Davasının Açılması: İddianamenin Düzenlenmesi, İadesi ve Kabulü  348

1. İddianamenin Düzenlenmesi İçin Bulunması Gereken Koşullar  348

2. İddianamede Bulunması Gereken Hususlar  350

3. İddianamenin İadesi (m.174)  351

a. Anlamı ve Amacı  351

b. İadeyi Yapacak Makam  351

c. Süre  352

d. İade Sebepleri  352

aa. İddianamenin m.170’e Aykırı Olarak Düzenlenmesi  352

bb. İddianamenin Suçun Sübutuna Etki Edeceği Mutlak Sayılan Mevcut Bir Delil Toplanmadan Düzenlenmesi  353

cc. Önödemeye veya Uzlaşmaya Tâbi Olduğu Soruşturma Dosyasından Açıkça Anlaşılan İşlerde İddianamenin Önödeme veya Uzlaşma Usulü Uygulanmaksızın Düzenlenmesi  354

e. İadenin Mümkün Olmaması  354

f. İade Kararının Denetimi  355

g. İade Üzerine Yapılacak İşlem  355

4. İddianamenin Kabulü  355

B. Savcının Kamu Davası Açmayabileceği Haller  355

1. Genel Olarak  355

2. Savcıya Kamu Davası Açmak Konusunda Takdir Yetkisi Verilen Haller  356

a. Cezanın Ortadan Kaldırılmasını Gerektiren Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasını Gerektiren Koşulların ve Şahsi Cezasızlık Sebebinin Varlığı  356

b. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  357

aa. Koşulları  357

aaa. Objektif Koşul: Suç Bakımından  357

bbb. Sübjektif Koşul: Şüpheli Bakımından  358

bb. Kararı Verecek Makam  358

cc. Erteleme Süresi  359

dd. Denetimi  359

ee. Sonucu  359

ff. Erteleme Kararlarının Kaydedilmesi: Sicil  359

C. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (Takipsizlik) Kararı  359

1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilebilecek Haller  359

a. Kamu Davasının Açılması İçin Yeterli Şüphe Oluşturacak Delil Elde Edilememesi  360

b. Kovuşturma Olanağının Bulunmaması  360

2. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Hukuki Niteliği  360

a. Genel Olarak  361

b. Yargısal Denetim  361

aa. Kavram  361

bb. Kovuşturma Davası Açmaya Yetkili Kişi  362

cc. Kovuşturma Davası Açma Usulü  362

dd. Süre  363

ee. Yetkili Mahkeme  363

ff. Muhakeme  363

hh. Denetimi  364

§2. KOVUŞTURMA EVRESİ  364

I. KATILAN KİŞİLER  364

A. Hakim–Mahkeme  364

1. Hâkimlerde Bulunması Gereken Nitelikler  366

a. Tarafsızlık  368

aa. Hâkimin Davaya Bakamayacağı Durumlar (Red Sebepleri)  368

aaa. Görev Yasakları  368

a1. CMK m.22’de Düzenlenen Görev Yasakları  369

a2. CMK m.23’te Düzenlenen Görev Yasakları: Yargılamaya Katılamayacak Hâkim  369

bbb. Tarafsızlığı Şüpheye Düşüren Durumlar (m.24–25)  369

bb. Hâkimin Reddi Muhakemesi  370

aaa. Red Talebinde Bulunabilecek Kişiler  370

bbb. Süresi  370

ccc. Red Talebinin Şekli, İçeriği ve Talebin Yöneltileceği Makam  371

ddd. Yargılama  371

eee. Reddi İstenen Hakimin Yapabileceği İşlemler (m.30)  373

fff. Ret İsteminin Geri Çevrilmesi (m.31)  373

cc. Hakimin Çekinmesi (m.30)  374

dd. Zabıt Katibinin Reddi veya Çekinmesi (m.32)  374

b. Bağımsızlık  374

aa. Kavram  374

bb. Kapsamı  375

cc. Hakim Bağımsızlığının Güvenceleri  375

2. Hâkimlerin Çeşitleri  378

3. Hâkimlerin Yetkileri  379

a. Hakimlerin (Mahkemelerin) Madde Bakımından Yetkisi (Görevleri)  379

aa. Genel Olarak  379

bb. Görevli Olmayan Hâkim veya Mahkemenin İşlemleri  381

cc. İstisnaen Madde Bakımından Yetkili (Görevli) Olma Durumları  381

aaa. İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi  381

bbb. Bağlantı Bulunması  382

b. Hakimlerin (Mahkemelerin) Yer Bakımından Yetkisi  386

aa. Genel Olarak  386

bb. Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki  388

aaa. Genel Kural  388

bbb. Özel Yetki Kuralları  389

ccc. İstisnaen Yer Bakımından Yetkili Olma Durumları  389

cc. Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki  392

dd. Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında veya Bu Taşıtlarla İşlenen Suçlarda Yetki  393

ee. Yer Bakımından Yetki Kurallarının Özellik Gösterdiği Haller  394

aaa. Yetki Uyuşmazlığı (m.17)  394

bbb. Yetkisizlik İddiasında Bulunulması Gereken Zaman  395

ccc. Yetkili Olmayan Hakim veya Mahkemenin Yaptığı İşlemler  395

c. Hakimlerin (Mahkemelerin) Kişi Bakımından Yetkisi  396

aa. Genel Olarak  396

bb. İstisnaen Kişi Bakımından Yetkili Olma Durumu: Bağlantı  396

d. Hakimlerin (Mahkemelerin) Görev Bakımından Yetkisi  397

aa. Kavram  397

bb. İstisnaen Görev Bakımından Yetki  397

B. Savcı  398

C. Sanık  398

D. Malen Sorumlu  399

E. Müdafi  399

1. Genel Olarak  399

2. Müdafiin Görevlendirilmesi ve Usulü  400

a. Müdafiin Görevlendirilmesi  400

b. Görevlendirme Usulü  401

3. Kovuşturma Evresinde Müdafiin Yetkileri  401

4. Müdafiin Ödevleri  402

F. Vekil  402

G. Suçtan Zarar Gören–Mağdur  403

1. Genel Olarak  403

2. Mağdur ile Şikâyetçinin Davete Uymamaları  403

3. Mağdurun Davaya Katılması (Katılan ya da Müdahil)  404

a. Genel Olarak  405

b. Katılma Talebinde Bulunabilecekler  405

c. Katılma Talebinin Zamanı  405

d. Katılma Usulü  406

e. Katılanın Hakları  406

f. Katılmanın Etkisi  407

g. Katılmadan Önceki Kararlara İtiraz  407

h. Katılanın Kanunyoluna Başvurması  407

ı. Katılmanın Hükümsüz Kalması  408

H. Zabıt Katibi ve Diğerleri  408

II. KOVUŞTURMA EVRESİNİN DEVRELERİ  408

A. Duruşma Hazırlığı Devresi  409

1. Genel Olarak  409

2. Duruşma Gününün Belirlenmesi  409

3. Duruşma İçin Davetiyelerin Çıkarılması  409

a. Genel Olarak  409

b. İddianamenin Sanığa Tebliği ve Sanığın Çağrılması (m.176)  409

B. Duruşma Devresi  410

1. Genel Olarak  410

2. Duruşma Evresinin Özellikleri  411

a. Duruşmanın Başlaması (m.191)  411

b. Duruşmada Hazır Bulunacaklar (m.188)  412

aa. Genel Olarak  412

bb. Başkan ve Hakimin Görevi (m.192)  413

cc. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması Zorunluluğu (m.193)  413

aaa. Kural  413

bbb. İstisnaları: Sanık Hazır Olmaksızın Duruşma Yapılabilen Durumlar  414

dd. Tercüman Bulundurma Zorunluluğu (m.202)  414

3. Duruşmanın İcrası (m.190)  415

a. Genel Olarak  415

b. Duruşmanın Açıklığı (m.182–187)  416

aa. Duruşmanın Açıklığı İlkesi (AN. m.141/1; CMK m.182/1)  417

bb. Açıklığın Kaldırılması  417

aaa. Nisbi Kapalılık (CMK m.182/2)  417

bbb. Zorunlu Kapalılık (m.185)  417

ccc. Açıklığın Kaldırılması Hakkında Karar (m.184)  418

ddd. Kapalı Duruşmanın İcrası (m.187)  418

aaaa. Kapalı Duruşmada Bulunabilme: (CMK m.187/1)  418

bbbb. Duruşmanın Yayımı Yasağı: (CMK m.187/2 – 3)  419

c. Kayıt Yasağı (m.183)  420

aa. Duruşma Salonundaki İşlemlere İlişkin Kayıt Yasağı  420

bb. Duruşma Salonu Dışındaki Diğer Adlî İşlemlerin İcrası Sırasında Kayıt Yasağı  421

cc. Kayıt Yasağının İstisnaları  421

d. Duruşmanın Düzen ve Disiplini (m.203–205)  422

aa. Hâkim veya Başkanın Yetkisi (m.203)  422

bb. Sanığın Dışarı Çıkarılması  422

cc. Duruşma Sırasında İşlenen Suç Hakkında İşlem (m.205)  423

e. Duruşma Tutanağa Bağlanması (m.219–222)  423

aa. Duruşma Tutanağı  423

bb. Duruşma Tutanağının Başlığı ve İçeriği  423

cc. Duruşma Tutanağının İspat Gücü  423

f. Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması  423

aa. Ceza Muhakemesinde İspat  423

bb. Delil Çeşitleri  424

aaa. Şüpheli–Sanık Açıklamaları ve İkrar  424

bbb. Tanık Açıklamaları  425

aaaa. Kavram  426

bbbb. Özellikleri  426

cccc. Tanıkların Çağrılması (m.43)  427

dddd. Tanıklıktan Çekinme (m.45–46)  428

eeee. Tanıkların Dinlenmesi  433

ffff. Tanıkların Korunması (CMK m.58/2, 3, 4, 5; Tanık Koruma Kanunu)  436

gggg. Tanığa Tazminat Verilmesi (m.61)  444

ccc. Yazılı Belgeler  444

ddd. Görüntü ve Ses Kaydeden Araçlarla Yapılmış Olan Kayıtlar  444

eee. Belirtiler  445

cc. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Araçları  446

aaa. Bilirkişi İncelemesi (m.62–73)  446

aaaa. Tanım  447

bbbb. Bilirkişiye Başvurulabilecek Haller  447

cccc. Bilirkişiye Başvurmanın Zorunlu Olduğu Haller  447

dddd. Bilirkişiye Başvurma Yasağı  448

eeee. Bilirkişiye Başvurabilecek Kişiler–Bilirkişinin Seçimi  448

ffff. Bilirkişiyi Atayacak Makam  448

gggg. Bilirkişinin Sayısı  448

hhhh. Bilirkişi Olarak Atanabilecekler (m.64)  449

ıııı. Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü (m.65)  449

iiii. Görevin Yerine Getirileceği Süre ve Süresi İçinde Yerine Getirilmemesinin Sonuçları  449

jjjj. Bilimsel Mütalaa  450

kkkk. Yeni Bir Bilirkişi Atanması (m.67)  450

llll. Bilirkişinin ve Mütalaa Hazırlayanın Duruşmada Dinlenmesi (m.68)  451

mmmm. Bilirkişinin Reddi  451

nnnn. Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyecek Kişiler (m.70)  452

oooo. Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem  453

pppp. Bilirkişi Ücret ve Gideri  453

rrrr. Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler  453

bbb. Keşif (m.83–89)  454

aaaa. Tanım–Kavram  454

bbbb. Yapacak Makam  454

cccc. Keşfin İcrası (m.84)  455

dddd. Keşif Türleri  455

a1. Yer Gösterme  455

a2. Ölü Muayenesi ve Otopsi  457

dd. Delillerin İleri Sürülmesi ve Tartışılması  459

aaa. Genel Olarak  459

bbb. Tanıkların Dinlenmesi  460

ccc. Belge ve Tutanakların Okunması  461

aaaa. Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar (m.209)  461

bbbb. Duruşmada Okunamayacak Belgeler (m.210)  461

cccc. Duruşmada Okunmasıyla Yetinilebilecek Belgeler  462

ddd. Rapor, Belge ve Diğer Yazıların Okunması  462

eee. Delillerin Tartışılması  462

aaaa. Genel Olarak  462

bbbb. Doğrudan Soru Yöneltme  463

fff. Delillerin Reddi  465

ggg. Delilin İleri Sürülmesinden Vazgeçme  465

hhh. Delil ve Olayın Geç Bildirilmesi  465

ee. Suçun Niteliğinin Değişmesi (m.226)  465

ff. Delillerin Değerlendirilmesi ve Delil Yasakları  467

aaa. Delilleri Takdir Yetkisi  467

bbb. Delil Yasaklar  468

aaaa. Kavram  469

bbbb. Delil Yasaklarının Görevi  469

cccc. Çeşitleri  469

a1. Delil Elde Etme Yasağı  469

a2. Delil Değerlendirme Yasağı  471

a3. Özel Kişiler Tarafından Elde Edilen Deliller ve Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilmesinin Sonuçları  471

a4. Delil Yasaklarının Uzak Etkisi  472

a5. Yasak Delilin Dosyadan Çıkarılıp Çıkarılmayacağı Sorunu  473

4. Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm Verilmesi  473

a. Karar ve Hükümlerde Gerekli Oy Sayısı  473

b. Hükmün Konusu ve Suçu Değerlendirmede Mahkemenin Yetkisi  473

c. Müzakereye Katılacak Hâkimler  474

d. Müzakerenin Yönetimi  474

e. Oyların Toplanması  474

f. Hüküm Kavramı, Gerekçesi, İçeriği ve Çeşitleri  475

g. Hükmün Açıklanması  481

h. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  481

§ 3. KANUN YOLU DEVRESİ  488

I. KANUN YOLU KAVRAMI  489

II. KANUN YOLLARINA BAŞVURMANIN ETKİLERİ  489

III. KANUN YOLLARINA BAŞVURABİLECEK KİŞİLER  490

A. Genel Olarak  490

B. Cumhuriyet Savcısı  490

1. Cumhuriyet Savcılarının Kanun Yollarına Başvurma Usulü  490

2. Cumhuriyet Savcısının Sanık Lehine Kanun Yollarına Başvurması ve Sonucu  491

3. Savcının Sanık Aleyhine Kanun Yoluna Başvurması  492

C. Avukatın Başvurma Hakkı (m.261)  492

D. Yasal Temsilcinin ve Eşin Başvurma Hakkı (m.262)  492

E. Tutuklunun Kanun Yollarına Başvurması (m.263)  493

IV. KANUN YOLUNUN BELİRLENMESİNDE YANILMA (m.264)  493

V. BAŞVURUDAN VAZGEÇİLMESİ VE ETKİSİ (m.266)  493

A. Genel Olarak  493

B. Müdafiin veya Vekilin Kanun Yolundan Vazgeçmesi  494

VI. KANUN YOLLARININ ÇEŞİTLERİ  494

A. Olağan Kanun Yolları  495

1. İtiraz (m.267– 271)  495

a. Tanım–Kavram  496

b. İtirazın Süresi, Usulü ve İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler (m.268)  496

aa. İtirazın Süresi ve Usulü  496

bb. İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler  496

c. İtiraz Kanun Yoluna Başvurulmasının Etkisi (m.269)  497

d. İtirazın Cumhuriyet Savcısına ve Karşı Tarafa Tebliği ile İnceleme ve Araştırma Yapılması  497

e. İtiraz Üzerine Yapılacak İnceleme ve Verilecek Karar (m.271)  498

2. İstinaf (m.272– 285)  499

a. Genel Olarak  500

aa. Kavram  500

bb. İstinafın, İtiraz ve Temyizden Farkı  500

b. İstinaf Kanun Yoluna Başvurulabilecek Kararlar  500

c. İstinaf Yolunun Kapalı Olduğu Kararlar  501

d. Özel Kanunların Temyize İlişkin Hükümleri  502

e. İstinaf İstemi ve Süresi  502

f. İstinaf Başvurusunun Etkisi  503

g. Hükmü Veren Mahkemece Yapılacak İşlemler  503

aa. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece İncelenmesi (m.276)  503

bb. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı (m.277)  504

h. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesinde Tevzii (m.278)  504

ı. Bölge Adliye Mahkemesince Yapılacak Yargılama  504

aa. Ön İnceleme (m.279)  504

bb. İnceleme ve Kovuşturma (m.280)  505

cc. Duruşma Hazırlığı (m.281)  507

dd. Duruşma  507

ee. Hüküm  508

ff. Direnme ve Kanun Yoluna Başvurma Yasağı  509

gg. İstinaf kararının diğer sanıklara sirayeti  509

3. Temyiz (m.286–307)  510

a. Genel Olarak  510

b. 5271 s. CMK’ya Göre Temyiz  511

aa. Temyiz Edilebilen Hükümler ve Temyiz Yasağı  511

bb. Temyiz Nedenleri  513

a1. Genel Olarak  513

a2. Hukuka Aykırılık  513

a3. Hukuka Kesin Aykırılık Halleri  513

aaa. Genel Olarak  513

bbb. Nispi Temyiz Nedenleri  514

ccc. Mutlak Temyiz Nedenleri  514

aaaa. Genel Olarak  514

bbbb. Mahkemenin Kanuna Uygun Olarak Teşekkül Etmemiş Olması  514

cccc. Hâkimlik Görevini Yapmaktan Kanun Gereğince Yasaklanmış Hâkimin Hükme Katılması  515

dddd. Geçerli Şüphe Nedeniyle Hakkında Ret İstemi Öne Sürülmüş Olup da Bu İstem Kabul Olunduğu Hâlde Hâkimin Hükme Katılması veya Bu İstemin Kanuna Aykırı Olarak Reddedilip Hâkimin Hükme Katılması  515

eeee. Mahkemenin Kanuna Aykırı Olarak Davaya Bakmaya Kendini Görevli veya Yetkili Görmesi  515

ffff. Cumhuriyet Savcısı veya Duruşmada Kanunen Mutlaka Hazır Bulunması Gereken Diğer Kişilerin Yokluğunda Duruşma Yapılması  516

gggg. Duruşmalı Olarak Verilen Hükümde Açıklık Kuralının İhlâl Edilmesi  516

hhhh. Hükmün 230'uncu Madde Gereğince Gerekçeyi İçermemesi  516

ıııı. Hüküm İçin Önemli Olan Hususlarda Mahkeme Kararıile Savunma Hakkının Sınırlandırılmış Olması  516

iiii. Hükmün Hukuka Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Delile Dayanması  517

ddd. Sanığın Yararına Olan Kurallara Aykırılık  517

eee. Temyiz İstemi, Süresi ve Temyiz Başvurusunun Etkisi (m.291)  517

aaaa. Temyiz İstemi  517

bbbb. Temyiz Süresi  517

cccc. Temyiz Başvurusunun Etkisi  518

dddd. Eski Hâle Getirme Süresi İçinde Temyiz Süresinin İşlemesi  518

fff. Temyiz Başvurusunun İçeriği (m.294) ve Temyiz Gerekçesi (m.295)  518

aaaa. Temyiz Başvurusunun İçeriği  518

bbbb. Temyiz Gerekçesi (m.295)  518

ggg. Temyiz İsteminin İncelenmesi  519

aaaa. Hükmü Veren Mahkemece Yapılan Ön İnceleme  519

bbbb. Temyiz Dilekçesinin Tebliği  519

cccc. Yargıtayca Yapılacak Ön İnceleme  520

dddd. Temyiz İncelemesi  520

aaaaa. Genel Olarak  520

bbbbb. Duruşmalı İnceleme  521

a1. Duruşma Hazırlığı  521

a2. Duruşmada Usul  521

ccccc. Temyizde İncelenecek Hususlar  522

eeee. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilecek Kararlar  522

aaaaa. İstemin Esastan Reddi veya Hükmün Bozulması  522

a1. Red ve Bozma Kararları  522

a2. Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi  523

bbbbb. Davanın Esasına Hükmedilmesi veya Hukuka Aykırılığın Düzeltilmesi  523

ffff. Yargıtay’da Hükmün Açıklanması  525

gggg. Bozmadan Sonra Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin İşlemleri  525

B. Olağanüstü Kanun Yolları  527

1. Kavram  527

2. Çeşitleri  527

a. Olağanüstü İtiraz (m.308 – m. 308/A)  528

b. Kanun Yararına Bozma (Yazılı emir) (m.309–310)  529

c. Yargılamanın Yenilenmesi  530

aa. Genel Olarak  531

bb. Kavram  531

cc. Benzer Kavramlarla Karşılaştırma  531

dd. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri  532

aaa. Hükümlünün Lehine Olan Yargılama Sebepleri (m.311)  532

bbb. Hükümlünün Aleyhine Olan Yenileme Sebepleri (m.314)  534

ee. Süre  535

ff. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Etkisi  535

gg. Yargılamanın Yenilenmesine Engel Olmayan Hâller  536

hh. Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hâl  536

ıı. Yargılamanın Yenilenmesi Muhakemesi  536

aaa. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Kabule Değer Olup Olmadığının İncelenmesi  536

bbb. Delillerin Toplanması  538

ccc. Yenileme İsteminin Esassız Olmasından Dolayı Reddi ya da Kabulü  538

ddd. Yenileme İsteminin İncelenmesi ve Hüküm  539

aaaa. Yenileme İsteminin Duruşma Yapılmaksızın İncelenmesi  539

bbbb. Yeniden Duruşma Sonucunda Verilecek Hüküm  539

Üçüncü Bölüm

ÖZEL VE TALİ CEZA MUHAKEMELERİ

§ 1. GAİPLERİN VE KAÇAKLARIN MUHAKEMESİ  542

I. GAİPLERİN YARGILANMASI  542

II. KAÇAKLARIN YARGILANMASI  543

§ 2. TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ  544

I. GENEL OLARAK  544

II. TÜZEL KİŞİNİN ORGAN YA DA TEMSİLCİSİNİN DURUŞMAYA KABUL EDİLMESİ  544

III. ORGAN VEYA TEMSİLCİNİN HAKLARI  545

§ 3. UZLAŞTIRMA MUHAKEMESİ  546

I. UZLAŞTIRMANIN KOŞULU  546

II. ÇEŞİTLERİ  548

§ 4. MÜSADERE MUHAKEMESİ  553

I. GENEL OLARAK  553

II. KOŞULLARI  553

III. DURUŞMA VE KARAR (M.257)  554

A. Suç Konusu Olan Eşya ve Kazanç Bakımından  554

B. Suç Konusu Olmayıp Sadece Müsadereye Tabi Olan Eşya Bakımından  554

IV. KANUN YOLU (M.258)  554

§ 5. MUHAKEME GİDERLERİ MUHAKEMESİ  555

I. KAVRAM  555

II. MAHKUMİYET VE ERTELEME HALİNDE GİDERLER  556

III. BAĞLANTILI DAVALARDA GİDERLER  557

IV. BERAAT VEYA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI VERİLMESİ HÂLİNDE GİDER  557

V. KARŞILIKLI HAKARET HÂLLERİNDE GİDER  557

VI. SUÇ UYDURMA VE İFTİRA GİBİ HÂLLERDE GİDER  557

VII. KANUN YOLLARINA BAŞVURU SONUCUNDA GİDER  558

§ 6. İNFAZ MUHAKEMESİ  558

I. KAVRAM  558

II. MUHAKEME  559

A. İnfaz Muhakemesi Yapılacak Haller  559

B. Talepte Bulunacak Kişi/Merci  560

C. Kararı Verecek Makam ve Usul  561

D. Kanun Yolu  561

§ 7. MEMURLARIN MUHAKEMESİ  561

I. GENEL OLARAK  561

II. KOŞULLARI  562

A. Fail, Memur veya Kamu Görevlisi Olmalıdır (m.1)  562

B. Suç, Görev Nedeniyle İşlenmiş Olmalıdır (4483 s. Kanun m.1, 2)  563

C. Suç, Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Halinde İşlenmemiş Olmalıdır  563

III. SORUŞTURMA  563

A. Genel Olarak  563

B. Ön İnceleme  564

IV. İSTİSNALARI  566

§8. ÇOCUKLARIN MUHAKEMESİ  567

§9. YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ MUHAKEMESİ  568

I. KAVRAM  568

II. KOŞULLARI  568

III. MUHAKEMESİ  569

IV. KANUN YOLU  569

V. ADLİ SİCİLE KAYIT  569

VI. MUHAKEME MASRAFLARI  569

Dördüncü Bölüm

BİREYSEL BAŞVURU

§ 1. GENEL OLARAK  571

§ 2. BAŞVURUNUN İNCELEMESİ  572

I. KABUL EDİLEBİLİRLİK KARARI  572

II. ESAS HAKKINDA İNCELEME  572

III. KOŞULLAR  573

A. Başvuru Hakkı  573

B. İhlal Edilen Temel Hak ve Özgürlükle İlgili Koşul  573

C. Kamu Gücüne Dayalı Bir İşlem  574

D. İdari ve Yargısal Başvuru Yollarının Tamamının Tüketilmiş Olması  575

§ 3. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  576

§ 4. BAŞVURU USULÜ  576

§ 5. BİREYSEL BAŞVURU BAĞLAMINDA AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE ANAYASA MAHKEMESİ İLİŞKİSİ  577

§6. SONUÇLARI VE YENİDEN YARGILAMA  578

Kavram Dizini  579

 


 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar