Anayasa Hukuku Pratik Çalışma Kitabı

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Şeref İBA
ISBN: 9789750287046
193,50 TL 215,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Şeref İBA
Baskı Tarihi 2023/09
Baskı Sayısı 7
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 248


Kitap; Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Türk Anayasa Hukuku, Anayasa Yargısı, Parlamento Hukuku, Kamu Hukuku, Siyasi Partiler ve Seçim Hukuku derslerine yönelik olarak yardımcı kaynak niteliğinde hazırlanmıştır.

Beş ana bölümden oluşan kitapta; kurgusal olay çözme, çoktan seçmeli çözümlü sorular, klasik sorular ve cevaplar, doğru/yanlış önermeler ve kısa tarama soru ve cevaplarına yer verilmektedir.

Kitaptaki sorular, Anayasa değişiklikleri dikkate alınarak hazırlanmış olup, okuyucuya kullanım kolaylığı sağlaması bakımından, değişiklikler işlenmiş güncel haliyle Anayasa metnine de kitabın sonunda yer verilmiştir.

Kitap, başta lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrenciler olmak üzere sınavlara hazırlanan ve çalışan diğer tüm ilgililere hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Olay Çözme (Pratik)
Çözümlü Test
Metin (Klasik) Soruları
Doğru
Yanlış Önermeler
Kısa Tarama Soruları ve Çözümleri
Boşluk Doldurma ve Çözümleri
İçindekiler
Önsöz  5
Bölüm 1
OLAY (PRATİK) SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ
OLAY 1 (Anayasa Yargısı; Şekil Yönünden İptal Davası)  13
OLAY 2 (Fezleke –Dokunulmazlık Kaldırılması ve Karar Yetersayısı)  14
OLAY 3 (Anayasa Yargısı; Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi)  16
OLAY 4 (Yasama Dokunulmazlığı ve Yasama Sorumsuzluğu)  17
OLAY 5 (Yasama Dokunulmazlığı ve Yasama Sorumsuzluğu)  18
OLAY 6 (Anayasa Yargısı: Seçimler Hakkında Bireysel Başvuru)  18
OLAY 7 (D’HONDT Sistemine Göre Sandalye Dağılımı Hesaplama)  20
OLAY 8 (TBMM Toplantı ve Karar Yetersayısı)  20
OLAY 9 (Olağanüstü Hal KHK)  21
OLAY 10 (Ara Seçim ve Seçimlerin Ertelenmesi)  22
OLAY 11 (Meclis Soruşturması)  23
OLAY 12 (Milletvekilliğinin Düşürülmesi ve Ara Seçim Kararı)  24
OLAY 13 (Fezleke ve Dokunulmazlığın Kaldırılması Kararı)  24
OLAY 14 (Anayasa Yargısı, Kişisel Verilerin Korunması)  25
OLAY 15 (Siyasi Parti Kuruluşu ve Kapatma Davası)  26
OLAY 16 (Anayasa Değişikliği)  27
OLAY 17 (Anayasa Değişikliği Teklifi Şekil Denetimi)  28
OLAY 18 (Anayasa Değişikliği)  29
OLAY 19 (CK’nin Anayasa’ya Aykırılık Denetimi)  29
OLAY 20 (Yasama Dokunulmazlığı)  30
OLAY 21 (Anayasa Mahkemesi’ne İptal Başvurusu)  30
OLAY 22 (Meclis Soruşturması)  31
OLAY 23 (Meclis İçtüzüğünün Konu Bakımından Sınırı)  32
OLAY 24 (Ara Seçim)  32
OLAY 25 (Milletvekilliğinin Düşürülmesi)  33
OLAY 26 (Anayasaya Uygunluk Denetimi Türleri (Yolları))  34
OLAY 27 (Erken Seçim Kararı ve “İkiz Seçim”)  35
OLAY 28 (Anayasa Değişikliği Oylamaları)  36
OLAY 29 Milletvekilinin Andiçmesi ve Göreve Başlaması  37
OLAY 30 İptal Davası (Soyut Norm Denetimi)  37
OLAY 31 İtiraz Davası (Somut Norm Denetimi)  39
OLAY 32 Siyasi Partinin Kapatılması Davası  41
Bölüm 2
METİN (KLASİK) SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ
1. “Anayasa Hukuku” Kavramını Açıklayınız.  43
2. “Anayasal Teamül” Kavramını ve Anayasal Teamüllerin Oluşması İçin Gerekli Şartları Açıklayınız.  43
3. Kazuistik Anayasa Ne Demektir?  43
4. Maddi Anlamda Anayasa Ne Demektir?  43
5. Şekli Anlamda Anayasa Ne Demektir?  44
6. “Çerçeve Anayasa” ve “Kazuistik Anayasa” Kavramlarını Açıklayarak Karşılaştırınız  44
7. “Militan Demokrasi” Kavramını Açıklayınız  44
8. “X. Kanun Önünde Eşitlik  45
9. Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılmasında Anayasasının 13. Maddesinde Adı Geçen Ölçülülük İlkesini Açıklayınız  45
10. Anayasaya Uygunluk Denetimi Yollarını Açıklayınız  45
11. “Yasama Bağışıklığı” Kavramını Açıklayınız  46
12. “Tabii Hakim Güvencesi” Nedir?  47
13. Temel Haklarda “Çekirdek Alan” Nedir? Açıklayınız  47
14. “Üniter Devlet” Kavramını Açıklayınız  47
15. “İçtüzük” Kavramını Açıklayınız  47
16. “Aday Yoklaması” Ne Demektir? Kısaca Açıklayınız  48
17. Basit Çoğunluk (Tek Adlı Tek Turlu) Seçim Tekniğini Kısaca Tanımlayınız  48
18. “Hülle Partisi” Ne Demektir? Kısaca Açıklayınız  48
19. “Bireysel Oy İlkesi” Ne Anlama Gelmektedir? Kısaca Açıklayınız  48
20. Hare Kotası (Çevre Seçim Sayısı) Ne Demektir? Kısaca Açıklayınız  48
21. Teşrii Tefsir (Yasama Yorumu) Nedir? Normlar Hiyerarşisi Bağlamında Kısaca Açıklayınız  48
22. Hukuk Devleti Bağlamında “Geçmişe Etki Yasağı” ve Müktesep Haklara Saygı İlkesinin Rolü Nedir?  48
23. Laik Devlet Düzeninde, İnanç ve İbadet Özgürlüğünü Anayasanın 24. Maddesiyle Öngörülen Ek–Güvence ve Sınırlama Yönünden Tartışınız  48
24. Sosyal Devletin Gerçekleştirilmesine Yönelik Hukuki Mekanizmalardan Olan “Sosyal Güvenlik Hakkı” Ne Demektir? Kısaca Açıklayınız  49
25. Anayasanın 50. Maddesi Uyarınca “Çalışma Şartları” Bakımından Özel Olarak Korunması Gereken Toplum Kesimleri Hangileridir? Sayınız  49
26. “Temel Kanun” Olarak TBMM Genel Kurulunda görüşülen Bir Kanun Teklifinde Bir Bölümde En Fazla Kaç Madde Olabilir? Her Madde Hakkında Milletvekillerince En Fazla Kaç Değişiklik Önergesi Verilebilir?  49
27. “Sözlü Soru” “Yazılı Soru”, “Gensoru”, “Genel Görüşme” “Meclis Araştırması” “Meclis Soruşturması (Yüce Divan)” Şeklindeki Parlamenter Denetim Yollarından “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” Öngören 2017 Anayasa Değişikliği Sonrası Kaldırılan Var mıdır? Varsa Hangisi ya da Hangileridir?  49
28. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” Öngören 2017 Anayasa Değişikliği Sonrası “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile Kanunların Çatışması Halinde Hangisi (Üstün) Esas Alınacaktır? Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Düzenlenen Bir Konuda TBMM Sonradan Kanun Çıkarırsa Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Durumu Ne Olur?  49
29. Osmanlı Dönemi Anayasacılık Hareketleri Bağlamında 1839 “Gülhane Hattı Hümayunu (Tanzimat Fermanı)‘nın Hukuki Rolü ve Müeyyidesi Nedir?  49
30. 1876 Anayasasında Bazı Değişikliklerden İbaret Olan “7 Zilhicce 1293 Tarihli Kanunu Esasi’nin Bazı Mevaddı Muaddelesine Dair Kanun”un, “1909 Anayasası” Şeklinde Nitelendirilmesinin Anlamı Nedir? Temel Hak ve Hürriyetlerle İlgili Yenilikleri Belirtiniz  50
31. Parlamento’nun Yürütmeyi Gözetim ve Denetim Yetkisi Bağlamında, Doğrudan Parlamento’ya Bireysel Başvuru Mümkün müdür? Açıklayınız.  50
32. ‘İsimsiz (Bildirici) Yasama İşlemleri’ Nedir? Açıklayınız.  51
33. 2017 Anayasa Değişikliğiyle, Bakanlar Kurulunun KHK Çıkarma Yetkisinin Akıbeti Ne Olmuştur?  51
34. Seçmen Sıfatını Kazanabilmenin Şartları Nelerdir?  52
35. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Nedir? Başvuru Şartları Nelerdir?  52
36. Anayasa Mahkemesine İtiraz Yoluyla (Somut Norm Denetimi) Başvuru Nedir? Başvuru Şartları Nelerdir?  53
37. Parlamenter Sistemin Temel Özellikleri Nedir?  53
38. Devlet Denetleme Kurulunun Görevleri Nelerdir, İşleyişi Nasıldır, Kime ya da Nereye Bağlıdır?  54
39. 2017 Anayasa Değişikliği Sonrası Cumhurbaşkanının Dönüşüme Uğrayan Görev ve Yetkileri Nelerdir?  54
40. Sert Çekirdek Haklar Kavramını Açıklayınız? Hangi Haklar Bu Kapsama Girer?  56
41. Anayasa’da Yer Alan Temel Hak ve Özgürlükler Sınırlandırılabilir mi? Sınırlandırılabilir İse Hangi Şartlarda ve Ne Kapsamda Yapılabilir?  57
42. Negatif, Pozitif ve Aktif Statü Hakları Nelerdir? Açıklayınız.  57
43. Hukuk Devleti Kavramını Tanımlayınız. Hukuk Devleti’nin Olmazsa Olmaz Kriterleri Nelerdir?  58
44. Anayasa Değişikliklerinin AYM Tarafından Denetiminin Sınırı Nedir?  58
45. 2017 Anayasa Değişikli de Göz Önüne Alınarak, Milletvekili Seçilme Yeterliliğinin Şartları Nelerdir?  58
46. Seçimlerin Geriye Bırakılması Mümkün müdür?  59
47. Milletvekilliği Dokunulmazlığının Kaldırılma Kararına Karşı Kaç Gün İçinde Nereye Başvurulabilir?  59
48. Güçleştirici Veto Nedir?  59
49. ‘Mutlak Veto’ ve ‘Cep Vetosu’ Nedir?  59
50. Yöntemsel Bağımsızlık Nedir? Açıklayınız  60
51. 2017 Anayasa Değişikliği Sonrası Yasama–Yürütmenin Anayasal Silahlarını Açıklayınız  60
52. Katı (Sert) Anayasa Nedir? Anayasaların Katılaştırılmasında İzlenen Yollardan Dördünü Sayınız. Bunlardan “Sonsuzluk Hükümleri” Koyma Yöntemini Kısaca Açıklayınız.  60
53. Demokratik Asli Kurucu İktidarın Kaynağına İlişkin Farklı Yaklaşımlar Nedir? Anayasa Yapım Yolları Nelerdir?  61
54 “Militan Demokrasi” ve “Sürdürülebilir Demokrasi” Nedir?  61
55. Eşit Oy İlkesini Kısaca Açıklayınız.  61
56. “Kuvvetler Ayrılığı İlkesi”nin Günümüzde Siyasi Partiler Yüzünden Kağıt Üzerinde Kaldığı Görüşüne Katılır mısınız? Neden?  61
57. D’Hondt Sisteminde %10 Genel (Ülke) Barajının Kaldırılmasının “Temsilde Adalet” ve “Yönetimde İstikrar” İlkeleri Yönünden Ne Gibi Sonuçları Olabilir? Tartışınız.  61
58. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Öngören 2017 Anayasa Değişikliği Paketi Tamamen Yürürlüğe Girdiğinde “Cumhurbaşkanı Yardımcısı” ve “Bakan” Sayıları Kaç Olacaktır? Bütçe Kanunu Teklifini Meclise Kim Sunacaktır?  62
59. “Yeni İnsan Hakları”da Denilen “Dayanışma Hakları”nı Kısaca Açıklayıp En Az Üç Örnek Belirtiniz  62
60. Çeşitli Nedenlerle Boşalan Parlamento Üyeliklerinin Doldurulmasında Yedek Milletvekilliği” Uygulamasının Amacı Nedir? Avrupa’da ve Türkiye’de Uygulaması Var mıdır?  62
61. 694 Sayılı OHAL KHK’sinin 145. Maddesi ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 158. Maddesine Eklenen 6. Fıkra Hükmü Uyarınca; Cumhuriyet Savcıları; “İhbar ve Şikayet Konusu Fiilin Suç Oluşturmadığının Araştırmayı Gerektirmeksizin Açıkça Anlaşılması ya da Şikayetin Soyut ve Genel Nitelikte Olması Durumunda Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Karar Verebilme” Yetkisi Verilmiştir. Asılsız İhbar Üzerine Kişilere, Otomatik “Şüpheli” Kaydı Düşülememesi Yolunu Açacak Olan ve Anayasa Değişikliğiyle Değil, OHAL KHK’si ile Gelen Bu Yeni Temel Hakkın İnsan Hakları Katalogundaki İsmi veya Karşılığı Nedir?  62
62. Anayasamıza Göre, “İbadet Özgürlüğü” Ne Demektir? Pozitif ve Negatif İbadet Özgürlüğünü Açıklayınız.  63
Bölüm 3
ÇÖZÜMLÜ TEST SORULARI
ÇÖZÜMLÜ TEST SORULARI  65
Bölüm 4
DOĞRU/YANLIŞ (ÖNERMELER)
DOĞRU/YANLIŞ (ÖNERMELER)  143
Bölüm 5
KARIŞIK KISA TARAMA SORULARI VE CEVAPLARI
KARIŞIK KISA TARAMA SORULARI VE CEVAPLARI  145
Bölüm 6
BOŞLUK DOLDURMA VE CEVAPLARI
BOŞLUK DOLDURMA VE CEVAPLARI  155
EK: 1982 ANAYASASI (2017 DEĞİŞİKLİKLERİ DÂHİL)  158

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar