Pratik Çalışma Kitabı II (Ceza Muhakemesi Hukuku)

418,50 TL 465,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Veli Özer ÖZBEK, Koray DOĞAN, Pınar BACAKSIZ, İsa BAŞBÜYÜK, Serkan MERAKLI
Baskı Tarihi 2023/09
Baskı Sayısı 18
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 584

Pratik Çalışma Kitabı II (Ceza Muhakemesi Hukuku)
Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK – Doç. Dr. Koray DOĞAN – Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ – Dr. Öğr. Üyesi Serkan MERAKLI  - Arş. Gör. İsa BAŞBÜYÜK  

Açıklamalı Şematik Pratik Çalışma Kitabı serisinin "Ceza Muhakemesi Hukuku" başlıklı ikinci kitabının 16. baskısında, 08/07/2021 tarih ve 7331 sayılı Kanun dahil olmak üzere 15. baskıdan sonra gerçekleşen mevzuat değişiklikleri gerek konu özetlerine gerekse pratik çalışma cevaplarına işlenmiştir.

Bununla beraber konunun pratik bir şekilde pekiştirilmesini kolaylaştıran şematik anlatımlar, çözümlü ve çözümlenmemiş pratik çalışmalar güncellenmiş ve gözden geçirilmiştir. Ayrıca kitabın kendine özgü çizgisi dolayısıyla lisans öğrenimi dışında, meslek sınavlarına hazırlıkta da tercih edilmesi nedeniyle geçmiş yıllarda meslek sınavlarında çıkmış ve ceza muhakemesi hukukuyla ilgili olan önemli sorulara cevaplarıyla birlikte yer verilmiştir.

Pratik çalışma kitabında yer alan konu özetlerinin ayrıntıları için aynı yazarların "Ceza Muhakemesi Hukuku" kitabının 14. baskısı (2021) dikkate alınmalıdır.

Konu Başlıkları
Konulara İlişkin Özet Açıklamalar
Çözümlü ve Çözümlenmemiş Pratik Çalışmalar
Yargı Kararları
Önceki Yıllara Ait Çıkmış Sınav Soruları ve Çözümleri
Test Soruları ve Yanıtları
İçindekiler
Önsöz  5
Giriş
PRATİK ÇALIŞMA TÜRLERİ VE YÖNTEM SORUNU
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
§1. TERİM–KAVRAM–CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ  21
I. Terim  21
II. Kavram  21
III. Ceza Muhakemesinin Evreleri  22
§2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN AMACI VE GÖREVİ  23
I. Ceza Muhakemesi Hukukunun Amacı  23
II. Ceza Muhakemesi Hukukunun Görevi ve Tarihsel Gelişim Süreci  23
§3. HUKUK DÜZENİ VE MUHAKEME HUKUKU İÇİNDEKİ YERİ  24
I. Hukuk Düzeni İçindeki Yeri  24
A. Genel Olarak  24
B. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Ceza Hukuku  25
C. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku  25
D. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Anayasa Hukuku  25
II. Ceza Muhakemesi Hukukunun Muhakeme Hukuku İçindeki Yeri  26
§4. CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ  28
I. Hukuk Devleti İlkesi  28
A. Genel Olarak  28
B. Oranlılık İlkesi  28
C. İkincillik İlkesi  28
II. İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı İlkesi  28
III. Muhakemenin Bütününe İlişkin İlkeler  29
A. Adil Yargıla(n)ma Hakkı (İlkesi)  29
B. Silahların Eşitliği İlkesi  29
C. Dürüst İşlem İlkesi  30
D. Hukuki Dinlenilme Hakkı (Meram Anlatma İlkesi)  30
E. Makûl Süre İçinde Yargılanma Hakkı  30
F. Masumiyet Karinesi (Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı)  30
G. Özel Hayatın Gizliliği  30
H. Suçlamayı ve Hakları Öğrenme Hakkı  31
I. Savunma Hakkı – Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  31
İ. Tercüman Yardımından Yararlanma Hakkı  31
J. Hak Arama Hakkı  32
K. Kimsenin Kendisini ve Yakınlarını Suçlayıcı Beyanlarda Bulunmaya Zorlanamayacağı İlkesi  32
L. Muhakemenin (Kovuşturmanın) Resmiliği İlkesi  32
M. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi  32
N. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi  32
O. Denetim Muhakemesine Başvurma Hakkı  33
IV. Soruşturma Evresine İlişkin İlkeler  33
A. Gizlilik–Yazılılık İlkesi  33
B. Araştırma ve Kamu Davasını Açma Mecburiyeti İlkesi  33
C. Maslahata Uygunluk İlkesi  33
V. Kovuşturma Evresine İlişkin İlkeler  33
A. Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkeme Tarafından Yargılanma Hakkı  33
B. Olağan (Kanuni) Hakim Tarafından Yargılanma Hakkı  34
C. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi  34
D. Aynı Fiilden Dolayı İki Kere Yargılama Yapılamaz (Ne Bis In İdem)  34
E. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi  34
F. Sözlülük İlkesi  34
G. Halka Açıklık İlkesi  35
H. Vasıtasızlık İlkesi  35
I. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi  35
İ. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi  35
J. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı  35
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  35
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR  45
YARGITAY KARARLARI  48
§5. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI, CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU KURALLARININ YORUMU ve KIYAS  50
I. Ceza Muhakemesi Hukukunun Kaynakları  50
II. Ceza Muhakemesi Hukuku Kurallarının Yorumu ve Kıyas  50
§6. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI  51
I. Yer Bakımından Uygulama  51
II. Kişi Bakımından  52
III. Zaman Bakımından  52
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  53
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA  60
YARGITAY KARARLARI  60
§7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI  62
§8. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI  62
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  64
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA  74
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 1  75
YARGITAY KARARLARI  76
§9. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ, MUHAKEME İŞLEMLERİNİN BİLDİRİLMESİ  77
I. Muhakeme İşleminin Tanımı–Kavram  77
II. Muhakeme İşlemlerinin Bildirilmesi  78
III. Ceza Muhakemesi İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıklar ve Yaptırımı  78
IV. Ceza Muhakemesi İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıkların Giderilmesi  78
§10. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA SÜRELER VE ESKİ HALE GETİRME  79
I. Süre Kavramı  79
II. Sürelerin Çeşitleri  79
III. Eski Hale Getirme  79
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  80
OLAY – 2  81
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 2  83
YARGITAY KARARLARI  83
İkinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ VE YÜRÜYÜŞÜ
§1. SORUŞTURMA EVRESİ  85
I. Soruşturmanın Başlatılması  85
A. Suç Haberinin Alınması  85
B. Başlangıç Şüphesinin Varlığı  85
C. Soruşturmaya Başlama Mecburiyeti  86
D. Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Karar  86
II. Soruşturma Evresine Katılan Kişiler  86
A. Sulh Ceza Hakimliği  86
B. Savcı  87
C. Kolluk  87
D. Şüpheli  88
E. Müdafi–Vekil  88
F. Suçtan Zarar Gören–Mağdur  90
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  91
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR  98
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 3  99
YARGITAY KARARLARI  100
III. Soruşturma Evresinin İcrası  102
A. Soruşturma Evresinin Gizliliği (CMK m.157)  102
B. Soruşturma Evresinde Yapılan İşlemlerin Tutanağa Bağlanması (m.169)  102
C. Şüphelinin İfadesinin Alınması  102
D. Tanık İfadesinin Alınması, Bilirkişiye Başvurulması, Keşif, Yer Gösterme, Teşhis  103
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  104
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? –4  109
YARGITAY KARARLARI  110
E. Koruma Tedbirleri  111
1. Koruma Tedbirleri Çeşitleri  115
a. Yakalama–Gözaltı  115
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  118
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 5  127
b. Tutuklama  128
c. Adli Kontrol  130
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  133
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA  146
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? –6  147
e. Arama  147
f. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma  151
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  152
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 7  163
g. Elkoyma  163
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  166
DOĞRU MU? YANLIŞ MI?– 8  174
h. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması  175
ı. Mobil Telefonun Yerinin Tespiti  175
aa. Genel Olarak  175
bb. Koşulları  175
aaa. Suç Bakımından  175
bbb. Şüphe Bakımından  176
ccc. Kişi Bakımından  176
ddd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği  176
eee. Tedbirin Süresi  176
i. İletişimin Tespiti  176
aa. Genel Olarak  176
bb. Koşulları  177
aaa. Suç Bakımından  177
bbb. Şüphe Bakımından  177
ccc. Kişi Bakımından  177
ddd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği  177
eee. Tedbirin Süresi  178
j. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  178
k. Teknik Araçlarla İzleme  179
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  179
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR  192
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 9  193
l. Gözlem Altına Alma  194
m. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması  196
n. Moleküler Genetik İncelemeler  197
o. Fizik Kimliğin Tespiti  197
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  198
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR  211
ö. Kayıp Çocukların Araştırılması (PVSK m. 13/A– Ek: 2/1/2017–KHK–680/26 md.)  212
p. İçeriğin Çıkarılması ve/veya Erişimin Engellenmesi  213
r. Kapsamı  213
s. Kararı Verecek Makam  213
t. İcrası  213
u. Sona Ermesi  214
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  214
YARGITAY KARARLARI  215
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 10  223
F. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat  224
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  226
OLAY 1  226
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA  228
YARGITAY KARARLARI  228
IV. Soruşturma Evresinin Sona Ermesi  232
V. Savcının Kamu Davası Açmayabilmesi: Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi  233
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  235
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA  239
YARGITAY KARARLARI  239
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 11  242
§2. KOVUŞTURMA EVRESİ  242
I. Kovuşturma Evresine Katılan Kişiler  243
A. Hakim  243
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  246
OLAY – 1  246
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA  248
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  251
OLAY – 1  251
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA  257
YARGITAY KARARLARI  257
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 12  261
B. Savcı  262
C. Malen Sorumlu  262
D. Suçtan Zarar Gören–Mağdur  262
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  264
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR  267
YARGITAY KARARLARI  268
II. Kovuşturma Evresinin Devreleri  270
A. Duruşma Hazırlığı Devresi  270
B. Duruşma Devresi  270
1. Duruşma Evresinin Özellikleri  271
a. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Zorunluluğu  271
b. Duruşmanın Halka Açıklığı  272
c. Duruşmanın Düzen ve Disiplini  273
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  273
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR  278
AÇIKLAMA  279
D/Y  279
2. Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması  279
a. Ceza Muhakemesinde İspat  279
b. Delil Çeşitleri  279
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  281
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR  287
AÇIKLAMA  288
D/Y  288
c. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Araçları  289
aa. Bilirkişi  289
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  290
YARGITAY KARARLARI  292
bb. Keşif  295
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA  296
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA  299
d. Delillerin İleri Sürülmesi ve Tartışılması  300
aa. Genel Olarak  300
bb. Doğrudan Soru Yöneltme  301
cc. Delillerin Reddi  301
dd. Suçun Niteliğinin Değişmesi  302
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  302
YARGITAY KARARLARI  306
ee. Delil Değerlendirilmesi ve Delil Yasakları  307
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA  309
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA  311
YARGITAY KARARLARI  311
e. Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm Verilmesi  313
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  315
YARGITAY KARARLARI  317
f. Kanun Yolları  319
aa. Olağan Kanun Yolları  321
i. İtiraz  321
ii. İstinaf  322
iii. Temyiz  323
bb. Olağanüstü Kanun Yolları  332
i. Olağanüstü İtiraz  332
iii. Yargılamanın Yenilenmesi  334
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAY  335
YARGITAY KARARLARI  336
Üçüncü Bölüm
ÖZEL VE TALİ CEZA MUHAKEMELERİ
§1. GAİPLERİN VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI  341
I. Gaiplerin Yargılanması  341
II. Kaçakların Yargılanması  342
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAY  343
§2. ÇOCUKLARIN MUHAKEMESİ  344
§3. UZLAŞTIRMA MUHAKEMESİ  346
I. Genel Olarak  346
II. Koşulları  346
III. Çeşitleri  346
§ 4. MÜSADERE MUHAKEMESİ  348
I. Genel Olarak  348
II. Koşulları  348
III. Duruşma ve Karar (m.257)  348
A. Suç Konusu Olan Eşya ve Kazanç Bakımından  348
B. Suç Konusu Olmayıp Sadece Müsadereye Tabi Olan Eşya Bakımından  349
IV. Kanun Yolu (m.258)  349
§ 5. BASİT YARGILAMA USULÜ  349
II. Genel Hükümler Uyarınca Yapılan Muhakemeye Dönme Kararı  350
III. Basit Yargılama Usulü Engelleri  350
IV. Basit Yargılama Usulünde İtiraz (CMK m.252)  350
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE… (1)  355
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE… (2)  359
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE… (3)  362
ÇEŞİTLİ KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR (SORU – CEVAP)  364
ÇEŞİTLİ KONULARA İLİŞKİN PRATİK ÇALIŞMALAR  394
GEÇMİŞ YILLARDA ÇIKAN BAZI SORULAR VE YANITLARI  401
TEST SORULARI I  439
TEST SORULARI II  444
TEST SORULARI III  451
TEST SORULARI IV  457
TEST SORULARI V  462
TEST SORULARI VI  467
TEST SORULARI VII  472
CEVAP ANAHTARLARI  476
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ  477

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar