İcra ve İflas Hukuku Esasları

Yayınevi: Filiz Kitabevi
Yazar: Abdurrahim KARSLI
ISBN: 9789753687522
450,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Abdurrahim KARSLI
Baskı Tarihi 2022/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 982

İcra ve İflas Hukuku Esasları

Prof. Dr. Abdurrahim KARSLI


Önsöz.XXV

Dördüncü Basıya Önsöz.XXVII

B İ R İ N C İ K İ T A P

İCRA HUKUKU

Birinci B.lüm

CEBRİ İCRA HUKUKUNA GİRİŞ

I. CEBRİ İCRANIN GEREKLİLİĞİ. 1

II. GENEL OLARAK ŞEKLİ HUKUK. 3

III. CEBRİ İCRA HUKUKU VE UYGULAMA ALANI 5

IV. İCRA İFLAS HUKUKU VE USUL HUKUKU İLİŞKİSİ 7

A. İcra Hukukunun Bağımsız Bir Hukuk Dalı Olduğu. 7

B. Medeni Usul Hukuku ve İcra-İflas Hukukunda Gaye. 9

C. Alman Hukuku’nda Benzer Kurumlar14

1. Mahnverfahren ve İlamsız İcra.14

a. Takibin Konusu.15

b. Takip Talebi ve Yetkili Merci.15

c. İhtar Kararı ile Ödeme Emrinin Karşılaştırılması17

d. İcra Kararı.18

V. KÜLLİ VE CÜZİ İCRA19

VI. CEBRİ İCRA HUKUKUNUN NİTELİĞİ.20

VII. CEBRİ İCRADA TARAFLAR21

VIII. CEBRİ İCRA HUKUKUNUN PROBLEMLERİ29

İkinci Bölüm

CEBRİ İCRA KURUMU VE ORGANLARI

I. CEBRİ İCRA TALEBİ40

II. CEBRİ İCRA TÜRLERİ42

III. İCRA ORGANLARI.43

İÇİNDEKİLER

I I İ C R A V E İ F L A S H U K U K U E S A S L A R I

IV. ALMAN HUKUK SİSTEMİNDE İCRA ORGANLARI.44

V. TÜRK HUKUKU’NDA İCRA DAİRELERİ.45

VI. TÜRK HUKUKU’NDA İCRA MEMURU.48

VII. İCRA DAİRESİ GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUKLARI.54

A. Hukuki Sorumluluk54

1. Tazminat Sorumluluğu.54

2. Zimmet54

B. Cezai Sorumluluk54

C. Disiplin Sorumluluğu.55

VIII. İRADEYİ SAKATLAYAN SEBEPLERİN İCRA İŞLEMLERİNE ETKİLERİ55

A. Genel Olarak55

B. İcra İşlemi 57

C. İcra Sözleşmeleri.59

1. Genel Olarak.59

2. İcra Sözleşmelerinin Niteliği.60

3. İcra Sözleşmelerinin Konusu.62

4. İcra Sözleşmelerinin Türleri63

a. İcrayı Sınırlayan Sözleşmeler.63

b. İcrayı Engelleyen Sözleşmeler.67

c. İcrayı Genişleten Sözleşmeler.69

d. İcra Hukukunda Yetki Sözleşmeleri.73

e. İcra Sözleşmelerinin Etkileri ve İleri Sürülmeleri.74

IX. İCRA DAİRELERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.75

A. İcra Dairelerinin Olumlu Yükümlülükleri.75

1. Dosya ve Tutanak Düzenlenmesi (İcra Tutanakları)75

2. Elektronik İşlemlerin Gereği Gibi Yerine Getirilmesi.77

3. Paranın Ödenmesi ve Değerli Eşyanın Muhafazası78

B. İcra Dairelerinin Olumsuz Yükümlülükleri78

1. İş Görme Yasağı (İş Görmekten Memnuiyet)78

2. Akit Yapma Yasağı (Memnu İşler).79

X. İCRA DAİRELERİ BAŞKANLIĞI.79

XI. İCRA MAHKEMELERİ80

A. Türk Hukuku’ndaki Düzenleme80

1. Genel Olarak.80

2. İcra Mahkemelerinde Yargılama Faaliyeti.82

3. İcra Mahkemesinin Mahiyeti.83

B. Alman Hukuku’ndaki Düzenleme84

1. ZPO’da İcra Hukukuna İlişkin Düzenleme.84

2. Alman Hukuku’nda İcra Organlarının Kararlarına Karşı Hukuki Çareler86

a. Şikâyet86

b. Acele İtiraz (Sofortige Beschwerde)88

c. İcraya Karşı Dava88

C. İsviçre Hukuku’ndaki Düzenleme89

XII. İcra Mahkemesinin Görevleri91

A. Genel Olarak91

B. Şikâyet .95

1. Şikâyetin Konusu96

2. Şikâyet Sebepleri96

a. Kanuna Aykırılık.98

b. Yapılan Muamelelerin Hadiseye Uygun Olmaması.98

c. Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi98

d. Bir Hakkın Sürüncemede Bırakılması98

3. Şikâyetin Süresi.98

4. Şikâyetin Usulü.100

5. Şikâyetin Takibe Etkileri101

6. Şikâyet Üzerine Yapılacak İnceleme102

7. Şikâyet Üzerine Verilecek Karar105

XIII. İCRA MAHKEMELERİNDE MUHAKEME USULÜ.105

A. Genel Olarak.105

B. İcra Mahkemesinin Sınırlı İnceleme Yetkisi.111

C. İcra Mahkemesi Kararlarının Özellikleri115

1. İcra Mahkemesi Kararlarının Kesin Hüküm Oluşturmaması.115

2. İcra Mahkemesi Kararlarının Kesin Hüküm Teşkil Etmemesi Kuralının İstisnaları.118

3. Mukayeseli Hukukta İcra Mahkemesi Kararları.120

XIV. İCRA MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI125

A. Genel Olarak.125

1. Bütün Kararlara Karşı Kanun Yolu Açılmalıdır.127

2. Belli Nitelikteki Kararlara Karşı Kanun Yolu Açılmalıdır.129

3. İİK’da 5311 sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklikten Önceki Temyizi Kabul Edilen

Kararların Ortak Özellikleri ve Görüşümüz.129

B. Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlamasından Sonra Verilen Kararlara

Karşı Başvurulacak İstinaf ve Temyiz Kanun Yolları131

1. Genel Olarak131

2. İcra Hukukunda İstinaf Kanun Yolu.132

3. İcra Mahkemesinin Hukuka İlişkin Kararlarına Karşı İstinaf Kanun Yolu134

a. Aleyhine İstinaf Kanun Yoluna Başvurulabilecek Kararlar.134

b. İstinaf Kanun Yoluna Başvuru Süresi.135

c. İstinaf Dilekçesinin Reddi135

d. İstinaf İncelemesi ve Karar.136

e. İstinafa Başvurunun İcraya Etkisi ve İstinaf Başvurusunun

Kötü Niyetle Yapılması.136

4. Temyiz Kanun Yolu.136

C. Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlamasından Önce Verilen Kararlara

Karşı Başvurulan Temyiz ve Karar Düzeltme Yolları137

1. Temyiz Kanun Yolunun Gayesi.137

a. Medeni Usul Hukukunda Temyiz Kanun Yolunun Gayesi138

b. İcra Mahkemesi Kararlarının Temyizinde Gaye140

2. İcra Mahkemesinin Hukuka İlişkin Kararlarının Temyizi142

a. İcra ve İflas Kanunu’nun Temyize İlişkin Eski Düzenlemesi142

b. İİK m.364/f.2’nin Kapsamı.142

c. İcra Mahkemesi Kararlarının Temyiz Sebepleri147

aa. Maddi Hukuka İlişkin Temyiz Sebepleri147

bb. Usul Hukukuna İlişkin Temyiz Sebepleri148

aaa. Mutlak Temyiz Sebepleri.148

aaaa. Mahkemenin Görevsiz Olması 148

bbbb. Aynı Dava Hakkında Zıt Kararlar

Verilmiş Olması (HUMK m.428/3) 148

cccc. Taraflardan Birinin Gösterdiği Delil Kanuni Sebep

Gösterilmeksizin Reddedilmiş ise (HUMK m.428/1, b.6). 148

dddd. Diğer Mutlak Temyiz Sebepleri 149

bbb. Nisbi Temyiz Sebepleri.149

d. Temyiz Şartları.150

I V İ C R A V E İ F L A S H U K U K U E S A S L A R I

e. İcra Mahkemesinin Temyiz Talebini Reddetmesi.155

f. Kanun Yararına Temyiz.156

3. Karar düzeltme.158

a. Karar Düzeltme Sebepleri.158

b. Karar Düzeltme Şartları.159

aa. Karar Düzeltme Süresi159

bb. Hangi Kararlara Karşı Karar Düzeltme Yoluna Müracaat

Edilebileceği Hususu.159

cc. Bu Yola Müracaat Edenin Hukuki Menfaatinin Bulunması161

dd. Karar Düzeltme Talebinin Usulüne Uygun Yapılması.161

c. Sulh Hukuk Mahkemesi Kararları Aleyhine Karar Düzeltme.161

d. Hukuk Genel Kurulu Kararları Aleyhine Karar Düzeltme.162

D. Yargılamanın Yenilenmesi (İade-i Muhakeme).162

üncü B.lüm

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA TEBLİGAT, SÜRELER VE TAKİP GİDERLERİ

I. İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA TEBLİGAT.164

II. İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA SÜRELER165

III. İCRA HUKUKUNDA ESKİ HALE GETİRME166

IV. TATİL VE TALİK HALLERİ168

A. Tatil Halleri.168

B. Talik Halleri168

1. Borçlunun Yakınlarından Birinin Ölümü168

2. Borçlunun Ölümü168

3. Borçlunun Tutuklu veya Hükümlü Olması.169

4. Borçlunun Asker Olması.169

5. Borçlunun Ağır Hastalığı169

6. Özel Talik Halleri.169

V. TAKİP HARÇ VE GİDERLERİ.170

VI. TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ.170

Dördüncü Bölüm

İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAKİP

I. GENEL OLARAK172

II. GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİBİN KONUSU173

A. Para Alacakları173

1. Altın Para Alacakları175

2. Yabancı Para Alacağı176

3. Haksız Fiilden Doğan Tazminat Alacakları.177

4. Haricen Düzenlenen Taşınmaz Satışı ve Taşınmaz Satış Vaadi Senetlerine

Dayanan Para Alacakları178

5. Cezai Şart178

6. Alacağı Temellük Edenin Temlik Edendeki Alacağı178

B. Teminat Alacakları.179

1. Teminat Alacağı Kavramı.179

2. Konusu Para Olan Teminat Alacakları180

3. Konusu Paradan Başka Bir Şey Olan Teminat Alacakları.181

P R O F . D R . A B D U R R A H İ M K A R S L I V

4. Teminat Alacaklarında İlamsız İcranın Uygulanması182

III. YETKİLİ İCRA DAİRESİ.183

IV. TAKİP TALEBİ184

V. ÖDEME EMRİ .187

VI. BORÇLUNUN ÖDEME EMRİNE MUHALEFETİ188

A. Şikâyet ve İtiraz.188

B. İtirazın Türleri.191

1. Yetki İtirazı.191

2. Borca İtiraz.196

3. İmzaya İtiraz197

C. İtirazın Takibe Etkileri.197

D. İtirazın Hükümden Düşürülmesi198

VII. İTİRAZIN KALDIRILMASI.200

A. Genel Olarak.200

B. İtirazın Kaldırılması Talebinin Hukuki Niteliği.201

C. İtirazın Kaldırılmasında Görevli ve Yetkili Mercii203

D. İtirazın Kaldırılması Talebinin Şekli204

E. İtirazın Kaldırılması Talebi İçin Başvuru Süresi.205

F. İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması.206

1. Genel Olarak206

2. İİK m.68 Normlarına Uygun Belgeler.207

a. İmzası İkrar Edilmiş Adi Senet207

aa. Senet borç ikrarını içermelidir207

bb. Borç ikrarının kayıtsız şartsız olması gerekir207

cc. Borç ikrarı belli bir miktar para borcu hakkında olmalıdır.208

dd. Borçlu imzasını ikrar etmelidir208

ee. Alacaklının Birden Fazla Belgeye Dayanması (Belgeler Zinciri).210

b. Kredi Kurumlarının Düzenledikleri Belgeler.210

aa. Kredi Kurumları Lehine Getirilmiş Düzenleme212

bb. Cari Hesap Şeklinde İşleyen Krediler.212

c. İmzası Noterlikçe Onaylanmış Senetler223

d. Resmi Dairelerin veya Yetkili Makamların Yetkileri Dâhilinde ve Usulüne Göre

Verdikleri Belgeler225

aa. İcra ve İflas Kanunu’nda Öngörülen Belgeler225

aaa. Borç Ödemeden Aciz Vesikası.225

bbb. Kesin Rehin Açığı Belgesi.227

ccc. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin

Masraflarına İştirak Paylarının Ödenmesine İlişkin Kararlar.228

ddd. Kesinleşmiş İşletme Projesi veya Kat Malikleri Kurulunun İşletme

Giderleri ile İlgili Kararları.228

cc. Yargıtay Tarafından Kabul Edilen Belgeler.229

e. Borçlunun Resmi Daireler veya Memurlar Huzurunda Borç

İkrarında Bulunması.229

f. İmza Atamayanlar ve Yazı Bilmeyenler İçin Onaylı Belgeler231

3. Alacaklının İİK m.68/1 Anlamında Bir Belgeye Dayanmaması.232

4. Borçlunun İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması Talebine Karşı Koyması.233

a. Borçlunun Belge ile İspatı Mümkün Olmayan İtirazları.233

b. Borçlunun Belge ile İspatı Mümkün Olan İtirazları.234

5. Yargılama Usulü.236

6. İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması Talebi Üzerine Verilebilecek Kararlar239

a. İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması Kararı.239

V I İ C R A V E İ F L A S H U K U K U E S A S L A R I

b. İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması Talebinin Reddi.241

7. İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması Davası Görülmekteyken Ortaya

Çıkabilecek Bazı Özel Durumlar.242

a. Alacaklının İtirazın Kesin Kaldırılması Talebinden Vazgeçmesi242

b. Borçlunun İtirazından Vazgeçmesi.242

c. Borçlunun İflasına Karar Verilmesi.243

G. İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması243

1. Genel Olarak243

2. Borçlunun Adi Senetteki İmzaya İtiraz Etmesi.244

3. Yargılama Usulü.246

a. Tarafların Duruşmaya Çağırılması246

b. Borçlunun İlk Duruşmada Hazır Bulunması Zorunluluğu247

aa. Genel Olarak247

bb. Borçlunun Takibi Yapan İcra Dairesinin Yetki Çevresi İçinde Oturması.247

cc. Borçlunun Takibi Yapan İcra Dairesinin Yetki Çevresi Dışında Oturması.249

c. İmza İncelemesi.249

aa. İmza İncelemesi Öncesi Uygulanacak Usul249

bb. İmza İncelemesi Usulü250

aaa. Borçlunun Tatbike Medar İmzaları.250

bbb. İstiktab (Borçluya Yazı Yazdırma)252

ccc. İmza Karşılaştırması ve Bilirkişiye Müracaat.252

4. İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması Talebi Üzerine Verilebilecek Kararlar.253

a. İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması Kararı253

b. İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması Talebinin Reddi Kararı254

5. İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması Kararının Takip Hukukuna İlişkin Sonuçları255

a. Geçici Haciz İstenebilmesi255

b. Mal Beyanında Bulunma Zorunluluğu.255

c. Borçtan Kurtulma Davası Açabilme255

6. Borçtan Kurtulma Davası.256

a. Genel Olarak256

b. Borçtan Kurtulma Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme.257

aa. Yetkili Mahkeme.257

bb. Görevli Mahkeme258

c. Özel Dava Şartları258

aa. Süre258

bb. Teminat Gösterme Şartı.258

d. Yargılama Usulü259

e. Borçtan Kurtulma Davasının Sonuçları.260

aa. Davanın Hükümden Önceki Sonuçları260

bb. Davanın Hükümden Sonraki Sonuçları.260

aaa. Borçlunun Davayı Kazanması.260

bbb. Borçlunun Borçtan Kurtulma Davasını Kaybetmesi261

7. İlgili Kararların İstinaf ve Temyizi.262

VIII. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI.265

A. İtirazın İptali Davasının Hukuki Niteliği266

B. İtirazın İptali Davasının Açılamayacağı Haller269

1. İcra Dairesinin Yetkisine İtiraz269

2. Borçlunun Derdestlik Sebebine Dayanarak İtirazı272

3. Müflis Borçlunun Yeni Mal İktisap Etmediği Sebebine Dayanarak İtirazı272

C. İtirazın İptali Davasında Taraflar273

1. Alacaklılar Arasında Takip Arkadaşlığı Bulunması Durumu274

P R O F . D R . A B D U R R A H İ M K A R S L I V I I

2. Borçlular Arasında Takip Arkadaşlığı Bulunması Durumu.275

D. İtirazın İptali Davasında Görev ve Yetki.278

1. Görev.278

2. Yetki.280

E. İtirazın İptali Davasının Şartları284

F. İtirazın İptali Davasında Yargılama Usulü ve İspat Yükü.288

G. İtirazın İptali Davasında Verilebilecek Kararlar.293

1. İtirazın İptali Davasının Kabulü295

2. İtirazın İptali Davasının Reddi.297

H. İcra İnkâr Tazminatı.297

1. Davacı Alacaklı Lehine Tazminata Hükmedilebilmesinin Şartları.300

2. Davalı Borçlu Lehine Tazminata Hükmedilebilme Şartları.305

3. Davanın Konusuz Kalmasının Tazminata Etkisi.305

4. Takip Konusu Borcun Ödenmesi305

I. İflasın İtirazın İptali Davasına Etkisi.306

1. Davacının İflası.306

2. Davalının İflası307

J. Takip Konusu Alacağın Temlikinin İtirazın İptali Davasına Etkisi.309

1. Genel Olarak Dava Konusunun Temlik.309

2. İtirazdan Sonra Fakat Davadan Önce Alacağın Temlik Edilmesi.310

3. Davadan Sonra Alacağın Temlik Edilmesi.310

K. İtirazın İptali Davasında Verilebilecek Kararlara Karşı Başvurulabilecek

Kanun Yolları.311

1.İstinaf.311

2. Temyiz312

3. Yargılamanın İadesi313

IX. GECİKMİŞ İTİRAZ KAVRAMI.313

A. Genel Olarak.313

B. Gecikmiş İtirazın Şartları316

1. Borçlunun Kusuruna Dayanmayan Bir Mazereti Sebebiyle Süresinde

İtiraz Edememiş Olması.316

2. Süre.323

3. Borçlunun Mazeretini Gösteren Delillerle Birlikte İtiraz ve Sebeplerini İcra

Mahkemesine Bildirmesi.324

C. Gecikmiş İtirazın İncelenmesi ve Takibe Etkisi.327

D. Gecikmiş İtirazın Kabul veya Reddine İlişkin Karara Karşı Kanun Yolu328

E. Kambiyo Senetlerine Müstenit Takipte Gecikmiş İtiraz329

X. TAKİBİN İPTALİ VEYA TALİKİ330

XI. MAL BEYANI332

XII. HACİZ335

A. Genel Olarak.335

B. Haczin Konusu.337

C. Üçüncü Şahıslardaki Mal veya Alacakların Haczi.351

D. Haczin Yapılışı.353

1. Bir Malın Haczinin Caiz Olup Olmadığına İlişkin Kararların İstinaf ve Temyizi.366

2. Maaş ve Ücretlerin Haczine İlişkin Kararların İstinaf veTemyizi.367

3. Üçüncü Şahıslardaki Mal veya Alacağın Haczine İlişkin

Kararların İstinaf ve Temyizi367

XIII. İSTİHKAK İDDİALARI.367

A. Genel Olarak Mahcuz Mala İstihkak Davası367

B. İstihkak Davasının Konusu369

V I I I İ C R A V E İ F L A S H U K U K U E S A S L A R I

C. Hacizli Malın Borçlunun Elinde Bulunması Halinde İstihkak Davası369

1. Borçlunun Malı Elinde Bulundurması369

2.İstihkak İddiasının İleri Sürülmesi.370

a. Borçlunun İstihkak İddiasını İleri Sürmesi.371

b. Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasını İleri Sürmesi372

c. İstihkak İddiasının İcra Dairesine Bildirilmesi372

3. İstihkak İddiası Üzerine İcra Dairesinin Yapacağı İşlemler373

4. İstihkak İddiasının Kabul Edilmesi374

5. İstihkak İddiasına İtiraz Edilmesi374

a. Dosyanın İcra Mahkemesine Verilmesi.374

b. Dosyayı Alan İcra Mahkemesinin Yapacağı İşlemler.374

aa. Takibin Ertelenmesi (Taliki) Kararı.375

bb. Takibin Devamı Kararı376

6. İstihkak Davasının Açılması376

a. Genel Olarak376

b. İstihkak Davasını Açma Süresi377

aa. Takibin Ertelenmesi veya Devamı Kararının Tefhim veya Tebliğinden

İtibaren Yedi Gün İçinde İstihkak Davası Açılması.377

bb. İcra Mahkemesinin Kararından Önce İstihkak Davası Açılması.378

cc. Doğrudan Doğruya İstihkak Davası Açılması.378

c. İstihkak Davasının Açılacağı Görevli ve Yetkili Mahkeme.379

aa. Görevli Mahkeme.379

bb. Yetkili Mahkeme380

d. İstihkak Davasının Tarafları.381

aa. Davacı.381

bb. Davalı381

aaa. Alacaklı.381

bbb. Borçlunun Davalı Olarak Gösterilmesi.382

e. İstihkak Davası Açılırken Yatırılması Gereken Harç383

7. İstihkak Davasında Uygulanacak Yargılama Usulü.383

a. Basit Yargılama Usulü.383

b. İspat Kuralları384

c. Yargılamaya İlişkin Bazı Özel Durumlar.385

aa. Dava Sırasında Satış Sürelerinin İşlememesi385

bb. İstihkak Davası Görülürken Hacizli Malın Satılması385

8. İstihkak Davasının Hükümleri.385

a. İstihkak Davasının Reddi.385

b. İstihkak Davasının Kabulü387

c. İstihkak Davasının Konusuz Kalması.389

d. İcra Mahkemesi Kararına Karşı Kanun Yolları.389

e. Kesin Hüküm390

D. Hacizli Malın Üçüncü Kişinin Elinde Bulunması Halinde İstihkak Davası390

1. Genel Olarak390

2. Hacizli Malın Üçüncü Kişinin Elinde Olması390

3. İcra Müdürünün İstihkak Davası Açması İçin Alacaklıya Süre Vermesi.391

4. Alacaklının İstihkak Davası Açması.392

5. Yargılama Usulü.392

6. Alacaklının Açtığı İstihkak Davasının Sonuçları393

a. Davanın Reddi393

b. Davanın Kabulü.393

E. İstihkak İddialarına İlişkin Kararların İstinaf ve Temyizi.394

P R O F . D R . A B D U R R A H İ M K A R S L I I X

XIV. HACZE İŞTİRAK395

A. Giriş395

B. Hacze Takipli İştirak ve Şartları.396

1. Genel Olarak396

2. Hacze Takipli İştirakin Geçerlilik Şartları.397

a. Takip Şartı397

b. Öncelik (Takaddüm) Şartı.398

c. Belgelendirme Şartı.400

aa. Aciz Vesikası401

bb. İlâm.402

cc. Resmi Senetler402

dd. Resmi Daire veya Yetkili Makamlarca Düzenlenmiş Vesika.403

d. Süre Şartı403

C. Hacze Takipli İştirakte İstisnai Düzenlemeler.403

1. İhtiyati Haciz Sahibi Alacaklının Hacze İştiraki403

a. İhtiyaten Haczedilen Malın Üzerine Daha Sonra İcrai Haciz Konulması Durumu403

b. Üzerine Kesin Haciz Konulan Malın Daha Sonra İhtiyaten Haczedilmesi405

c. İhtiyati Haciz Konulmuş Mala Diğer Alacaklının İhtiyaten Haciz Koydurması405

2. Maaş ve Ücret Haczine İştirak406

3. Kamu Alacaklarında Hacze İştirak.406

a. Alelade Alacaklıların Kamu Alacağından Ötürü Yapılan Hacze İştiraki407

b. Kamu İdarelerinin Arasındaki İştirak407

D. Hacze Takipli İştirakin Usulü ve Sonuçları.408

E. Hacze Takipsiz İştirak (Hacze İmtiyazlı İştirak).410

XV. BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ411

A. Hacizden Önce Borcun Taksitle Ödenmesi.412

B. Hacizden Sonra Borcun Taksitle Ödenmesi413

XVI. PARAYA ÇEVİRME.414

A. Mahcuz Malların Satışının İstenmesi414

B. Talebin Şekli.418

C. Borçluya Satış Yetkisi Verilmesi.420

D. Elektronik Ortamda Açık Artırma Suretiyle Satış422

E. Taşınır Malların Satışı424

1. Taşınır Malların Satışına ve İhale Bedelinin Ödenmesine İlişkin 7343 Sayılı

Kanun’la Yapılan Değişiklik Öncesi Hükümler.425

2. Taşınır Malların Satışına ve İhale Bedelinin Ödenmesine İlişkin 7343 Sayılı

Kanun’la İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler.431

F. Taşınmaz Malların Satışı434

1. Taşınmaz Malların Satışına ve İhale Bedelinin Ödenmesine İlişkin 7343 Sayılı

Kanun’la Yapılan Değişiklik Öncesi Hükümler.434

2. Taşınmaz Malların Satışına ve İhale Bedelinin Ödenmesine İlişkin 7343 Sayılı

Kanun’la İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler.440

XVII. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI, SIRA CETVELİ VE ACİZ VESİKASI441

A. Paraların Paylaştırılması441

B. Sıra Cetveli442

1. Sıra Cetvelinin Hazırlanması442

2. Sıra Cetveline Muhalefet444

a. Genel Olarak444

b. Sıra Cetvelinin Şikâyet Suretiyle İptali445

c. Sıra Cetvelinin İtiraz Yolu ile İptali447

C. Aciz Vesikası.452

X İ C R A V E İ F L A S H U K U K U E S A S L A R I

1. Genel Olarak452

2. Borç Ödemeden Aciz Vesikasının Hükümleri453

a. Takip Hukuku Bakımından Sonuçları453

b. Maddi Hukuk Bakımından Sonuçları.453

3. İtirazın İptali Davasının Reddi.454

H. İcra İnkâr Tazminatı.454

1. Davacı Alacaklı Lehine Tazminata Hükmedilebilmesinin Şartları.457

2. Davalı Borçlu Lehine Tazminata Hükmedilebilme Şartları.462

3. Davanın Konusuz Kalmasının Tazminata Etkisi.462

4. Takip Konusu Borcun Ödenmesi463

I. İflasın İtirazın İptali Davasına Etkisi.463

1. Davacının İflası.463

2. Davalının İflası464

J. Takip Konusu Alacağın Temlikinin İtirazın İptali Davasına Etkisi.466

1. Genel Olarak Dava Konusunun Temliki.466

2. İtirazdan Sonra Fakat Davadan Önce Alacağın Temlik Edilmesi.467

3. Davadan Sonra Alacağın Temlik Edilmesi.467

K. İtirazın İptali Davasında Verilebilecek Kararlara Karşı

Başvurulabilecek Kanun Yolları468

1. İstinaf468

2. Temyiz469

3. Yargılamanın İadesi470

IX. GECİKMİŞ İTİRAZ KAVRAMI.470

A. Genel Olarak.470

B. Gecikmiş İtirazın Şartları473

1. Borçlunun Kusuruna Dayanmayan Bir Mazereti Sebebiyle Süresinde

İtiraz Edememiş Olması.473

2. Süre.480

3. Borçlunun Mazeretini Gösteren Delillerle Birlikte İtiraz ve

Sebeplerini İcra Mahkemesine Bildirmesi.481

C. Gecikmiş İtirazın İncelenmesi ve Takibe Etkisi.484

D. Gecikmiş İtirazın Kabul veya Reddine İlişkin Karara Karşı Kanun Yolu485

E. Kambiyo Senetlerine Müstenit Takipte Gecikmiş İtiraz486

X. TAKİBİN İPTALİ VEYA TALİKİ487

XI. MAL BEYANI .489

XII. HACİZ492

A. Genel Olarak 492

B. Haczin Konusu.494

C. Üçüncü Şahıslardaki Mal veya Alacakların Haczi.508

D. Haczin Yapılışı.510

1. Bir Malın Haczinin Caiz Olup Olmadığına İlişkin Kararların İstinaf ve Temyizi.523

2. Maaş ve Ücretlerin Haczine İlişkin Kararların İstinaf veTemyizi.524

3. Üçüncü Şahıslardaki Mal veya Alacağın Haczine İlişkin Kararların

İstinaf ve Temyizi524

XIII. İSTİHKAK İDDİALARI.524

A. Genel Olarak Mahcuz Mala İstihkak Davası524

B. İstihkak Davasının Konusu526

C. Hacizli Malın Borçlunun Elinde Bulunması Halinde İstihkak Davası526

1. Borçlunun Malı Elinde Bulundurması526

2.İstihkak İddiasının İleri Sürülmesi.527

a. Borçlunun İstihkak İddiasını İleri Sürmesi.528

P R O F . D R . A B D U R R A H İ M K A R S L I X I

b. Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasını İleri Sürmesi529

c. İstihkak İddiasının İcra Dairesine Bildirilmesi530

3. İstihkak İddiası Üzerine İcra Dairesinin Yapacağı İşlemler530

4. İstihkak İddiasının Kabul Edilmesi531

5. İstihkak İddiasına İtiraz Edilmesi531

a. Dosyanın İcra Mahkemesine Verilmesi.531

b. Dosyayı Alan İcra Mahkemesinin Yapacağı İşlemler.531

aa. Takibin Ertelenmesi (Taliki) Kararı.532

bb. Takibin Devamı Kararı533

6. İstihkak Davasının Açılması533

a. Genel Olarak533

b. İstihkak Davasını Açma Süresi534

aa. Takibin Ertelenmesi veya Devamı Kararının Tefhim veya Tebliğinden

İtibaren Yedi Gün İçinde İstihkak Davası Açılması.534

bb. İcra Mahkemesinin Kararından Önce İstihkak Davası Açılması.535

cc. Doğrudan Doğruya İstihkak Davası Açılması.535

c. İstihkak Davasının Açılacağı Görevli ve Yetkili Mahkeme.536

aa. Görevli Mahkeme.536

bb. Yetkili Mahkeme537

d. İstihkak Davasının Tarafları.538

aa. Davacı.538

bb. Davalı539

aaa. Alacaklı.539

bbb. Borçlunun Davalı Olarak Gösterilmesi.539

e. İstihkak Davası Açılırken Yatırılması Gereken Harç540

7. İstihkak Davasında Uygulanacak Yargılama Usulü.540

a. Basit Yargılama Usulü.540

b. İspat Kuralları541

c. Yargılamaya İlişkin Bazı Özel Durumlar.542

aa. Dava Sırasında Satış Sürelerinin İşlememesi542

bb. İstihkak Davası Görülürken Hacizli Malın Satılması542

8. İstihkak Davasının Hükümleri.543

a. İstihkak Davasının Reddi.543

b. İstihkak Davasının Kabulü544

c. İstihkak Davasının Konusuz Kalması.546

d. İcra Mahkemesi Kararına Karşı Kanun Yolları.546

e. Kesin Hüküm547

D. Hacizli Malın Üçüncü Kişinin Elinde Bulunması Halinde İstihkak Davası547

1. Genel Olarak547

2. Hacizli Malın Üçüncü Kişinin Elinde Olması547

3. İcra Müdürünün İstihkak Davası Açması İçin Alacaklıya Süre Vermesi.548

4. Alacaklının İstihkak Davası Açması.549

5. Yargılama Usulü.549

6. Alacaklının Açtığı İstihkak Davasının Sonuçları550

a. Davanın Reddi550

b. Davanın Kabulü.551

E. İstihkak İddialarına İlişkin Kararların İstinaf ve Temyizi.551

XIV. HACZE İŞTİRAK553

A. Giriş553

B. Hacze Takipli İştirak ve Şartları.553

1. Genel Olarak553

X I I İ C R A V E İ F L A S H U K U K U E S A S L A R I

2. Hacze Takipli İştirakin Geçerlilik Şartları.554

a. Takip Şartı554

b. Öncelik (Takaddüm) Şartı.556

c. Belgelendirme Şartı.557

aa. Aciz Vesikası558

bb. İlâm.559

cc. Resmi Senetler560

dd. Resmi Daire veya Yetkili Makamlarca Düzenlenmiş Vesika.560

d. Süre Şartı560

C. Hacze Takipli İştirakte İstisnai Düzenlemeler.561

1. İhtiyati Haciz Sahibi Alacaklının Hacze İştiraki561

a. İhtiyaten Haczedilen Malın Üzerine Daha Sonra İcrai Haciz Konulması Durumu561

b. Üzerine Kesin Haciz Konulan Malın Daha Sonra İhtiyaten Haczedilmesi562

c. İhtiyati Haciz Konulmuş Mala Diğer Alacaklının İhtiyaten Haciz Koydurması563

2. Maaş ve Ücret Haczine İştirak563

3. Kamu Alacaklarında Hacze İştirak.564

a. Alelade Alacaklıların Kamu Alacağından Ötürü Yapılan Hacze İştiraki564

b. Kamu İdarelerinin Arasındaki İştirak564

D. Hacze Takipli İştirakin Usulü ve Sonuçları.565

E. Hacze Takipsiz İştirak (Hacze İmtiyazlı İştirak).567

XV. BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ569

A. Hacizden Önce Borcun Taksitle Ödenmesi.569

B. Hacizden Sonra Borcun Taksitle Ödenmesi570

XVI. PARAYA ÇEVİRME.571

A. Mahcuz Malların Satışının İstenmesi571

B. Talebin Şekli.575

C. Borçluya Satış Yetkisi Verilmesi.578

D. Elektronik Ortamda Açık Artırma Suretiyle Satış579

E. Taşınır Malların Satışı582

1. Taşınır Malların Satışına ve İhale Bedelinin Ödenmesine İlişkin 7343 Sayılı

Kanun’la Yapılan Değişiklik Öncesi Hükümler.582

2. Taşınır Malların Satışına ve İhale Bedelinin Ödenmesine İlişkin 7343 Sayılı

Kanun’la İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler.588

F. Taşınmaz Malların Satışı591

1. Taşınmaz Malların Satışına ve İhale Bedelinin Ödenmesine İlişkin 7343 Sayılı

Kanun’la Yapılan Değişiklik Öncesi Hükümler591

2. Taşınmaz Malların Satışına ve İhale Bedelinin Ödenmesine İlişkin 7343 Sayılı

Kanun’la İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler597

XVII. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI, SIRA CETVELİ VE ACİZ VESİKASI598

A. Paraların Paylaştırılması598

B. Sıra Cetveli599

1. Sıra Cetvelinin Hazırlanması599

2. Sıra Cetveline Muhalefet601

a. Genel Olarak601

b. Sıra Cetvelinin Şikâyet Suretiyle İptali602

c. Sıra Cetvelinin İtiraz Yolu ile İptali604

C. Aciz Vesikası.609

1. Genel Olarak609

2. Borç Ödemeden Aciz Vesikasının Hükümleri610

a. Takip Hukuku Bakımından Sonuçları610

b. Maddi Hukuk Bakımından Sonuçları.610

P R O F . D R . A B D U R R A H İ M K A R S L I X I I I

Beşinci Bölüm

İHALENİN FESHİ

I. GENEL OLARAK612

II. İHALENİN FESHİ SEBEPLERİ613

A. İhaleye Hazırlık Dönemine İlişkin Fesih Nedenleri.613

B. İhalenin Yapılması Sırasındaki Usulsüzlüklerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri615

C. İhaleye Fesat Karıştırılmış Olması616

D. Satılan Malın Esaslı Niteliklerinde Hata Nedeniyle İhalenin Feshi617

III. İHALENİN FESHİ USULÜ618

A. Görevli Yargı Mercii.618

1. İcra Mahkemesi618

2. Sulh Hukuk Mahkemesi619

3. Yetkili İcra Mahkemesi (Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Sulh

Hukuk Mahkemesi).619

B. Feshi İsteme Süresi.620

C. İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişiler621

1. Alacaklı623

2. Borçlu.623

3. Mahcuzun Resmî Sicilinde Kayıtlı İlgililer624

4. Sınırlı Ayni Hak Sahipleri.624

5. İhaleye Katılmış Olanlar.625

D. İhalenin Feshi Talebi ve Talebin Tarafları.625

E. İhalenin Feshi Talebinin Sonuçları.626

1. İhale (Satış) Bedelinin Nakden Ödenmesi Zorunludur.626

2. İhale Bedeli Alacaklılara Ödenmez627

3. Tapuya Tescil İçin Yazı Gönderilmez.627

4. Satılan Mal Alıcıya Teslim Edilmez628

5. Borçlu veya Üçüncü Şahıs Taşınmazdan Çıkarılamaz628

IV. İHALENİN FESHİ TALEBİNİN İNCELENMESİ VE İCRA MAHKEMESİNİN KARARI628

1. İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararı.629

2. İhalenin Feshi Talebinin Kabulü Kararı (İhalenin Feshi Kararı)630

Altıncı Bölüm

KAMBİYO SENETLERİNE MÜSTENİT HACİZ YOLUYLA TAKİP

I. GENEL OLARAK631

II. YETKİLİ İCRA DAİRESİ.632

III. TAKİP TALEBİ.635

IV. ÖDEME EMRİ.639

V. ÖDEME EMRİNE MUHALEFET642

A. Şikâyet 643

B. İtiraz644

1. Yetki İtirazı ve İtirazın İncelenmesi.647

2. Borca İtiraz ve İtirazın İncelenmesi649

3. İmzaya İtiraz ve İtirazın İncelenmesi654

X I V İ C R A V E İ F L A S H U K U K U E S A S L A R I

Yedinci Bölüm

MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVALARI

I. MENFİ TESPİT DAVALARI659

A. Genel Bilgi .659

B. Menfi Tespit Davasının Türleri.660

1. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası.660

2. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası661

C. Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi662

1. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi662

2. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi663

D. Menfi Tespit Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme664

E. Menfi Tespit Davasında Yargılama Usulü.665

F. Menfi Tespit Davasında İspat Yükü.665

1. Genel olarak.665

2. İspat Yükünün Davacıda (Borçluda) Olduğu Haller.665

3. İspat Yükünün Davalıda (Alacaklıda) Olduğu Haller.665

G. Davanın Sonuçları666

1. Davanın Alacaklı Lehine Sonuçlanması.666

2. Davanın Borçlu Lehine Sonuçlanması667

II. İSTİRDAT (GERİ ALMA) DAVALARI668

A. Genel Bilgi .668

B. İstirdat Davasının Şartları668

C. İstirdat Davasının Türleri.669

D. İstirdat Davasında Görevli Mahkeme669

E. İstirdat Davasında Yetkili Mahkeme670

F. İstirdat Davasında Yargılama Usulü670

G. İstirdat Davalarında İspat Yükü.670

H. Davanın Sonuçları.670

Sekizinci Bölüm

İLAMLARIN İCRASI

I. GENEL OLARAK 672

II. İLAMLI İCRADA YETKİLİ İCRA DAİRESİ.674

III. İLAM MUADİLİ BELGELER674

IV. İLAMLI İCRA PROSEDÜRÜ.677

A. Takip Talebi677

B. İcra Emri678

V. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI.679

A. Kanun Yolu Aşamasında İcra Mahkemesinden İcranın Geri Bırakılması

Kararı Alınması679

B. İcra Emrinin Tebliği Üzerine İcra Mahkemesinden İcranın Geri

Bırakılması Kararı Alınması681

1. İcranın İtfa, İmhal veya Zamanaşımı Nedeniyle Geri Bırakılması681

2. İlamın Zamanaşımına Uğradığı İddiasının İleri Sürülmesi.688

C. Yargılamanın İadesine Bakan Mahkemeden İcranın Geri Bırakılması Kararı Alınması697

VI. İCRANIN ESKİ HALE İADESİ.698

VII. ZAMANAŞIMI.700

VIII. PARA VE TEMİNAT DIŞINDAKİ BORÇLAR HAKKINDA İLAMLARIN İCRASI.700

A. Taşınır Teslimi.700

P R O F . D R . A B D U R R A H İ M K A R S L I X V

B. Taşınmazların Tahliye ve Teslimi701

C. Gemiler ve Bunlarla İlgili Ayni Haklarla İlgili İlamların İcrası702

D. Bir İşin Yapılmasına ya da Yapılmamasına İlişkin İlamların İcrası703

E. Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Hakkındaki İlamların İcrası.704

a. 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda Yer Alan Düzenleme704

aa. Çocuk Teslimi Hakkındaki İlamların İcrası.704

bb. Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Hakkındaki İlamların İcrası706

b. 7343 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklik Sonucu 5395 sayılı Çocuk

Koruma Kanunu’nda Yer Alan Düzenleme.706

aa. Çocuk Teslimine ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin

İlamların Yerine Getirilmesinde Görevli ve Yetkili Birim706

bb. Çocuk Teslimine Dair İlam veya Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesi.706

cc. Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlam veya Tedbir

Kararlarının Yerine Getirilmesi708

dd. Müdürlükçe Yapılan İşlemlere Şikâyet ve İtiraz.710

ee. Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlam

veya Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Muhalefet711

ff. 5395 sayılı Kanun’un Dördüncü Kısmının Uygulanmasına İlişkin Geçiş Hükmü.712

F. İrtifak Haklarına İlişkin İlamlar713

IX. KONUSU PARA OLMAYAN İLAMLARIN İNFAZI ŞEKLİNE İLİŞKİN İCRA MAHKEMESİ

KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI713

X. İLAMLARIN İCRASINA İLİŞKİN BAZI PROBLEMLİ HUSUSLAR.714

Dokuzuncu Bölüm

REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP

I. ÖNCE REHNE MÜRACAAT KURALI716

II. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP TÜRLERİ.717

A. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi.718

1. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip718

2. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip.720

B. Taşınmaz Rehninin Paraya Çevrilmesi720

1. Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip720

2. Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip.723

a. Alacak veya İpotek Hakkı ya da Her İkisinin Bir İlam ya da İlam

Niteliğinde Bir Belgeye Bağlanmış Olması (İİK m.150/h)723

b. İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcu İkrarını

İçermesi (İİK m.149, m.149/a).723

c. İcra ve İflas Kanunu’nun 150/ı Maddesi Uyarınca Noterden Gönderilen

Hesap Özeti, Tazmin Talebi veya İhtarı İbraz Ederek İpoteğin Paraya

Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip Yapılması (İİK m.150/ı).724

aa. İİK m.150/ı’da Yapılan Değişiklikler.724

bb. Uygulama725

cc. Tebliğ müessesesi728

dd. Bütün hesap ekstrelerinin noter aracılığıyla gönderilmesinin

gerekli olup olmadığı729

ee. Tebliğ732

III. İPOTEK ALACAKLISININ GAİP OLMASI VEYA BORCU

ALMAKTAN KAÇINMASI (İİK M.153)737

IV. ORTAK HÜKÜMLER.737

A. Rehnin Paraya Çevrilmesi737

B. Rehin Açığı Belgesi738

X V I İ C R A V E İ F L A S H U K U K U E S A S L A R I

Onuncu Bölüm

KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ

I. GENEL OLARAK739

II. KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE İLAMSIZ TAHLİYE (İİK m.269-269d)739

A. Takip Talebi ve Ödeme Emri.740

B. Ödeme Emrine Karşı Borçlu-Kiracının İtirazı.741

C. İtirazın Kaldırılması ve Tahliye741

D. Ödeme Emrine Karşı Borçlu-Kiracının İtiraz Etmemiş Olması744

III. KİRA SÜRESİNİN BİTMESİ SEBEBİYLE TAŞINMAZIN

İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ.744

IV. KİRALANAN TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BULUNMASI.745

V. KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKININ GEÇİCİ OLARAK KORUNMASI.746

On Birinci Bölüm

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN

PARA ALACAKLARINA ÖZGÜ TAKİP USULÜ

I. GENEL OLARAK747

II. TAKİP YOLUNUN KONUSU748

III. TAKİP TALEBİ.74

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.