İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları

Stok Durumu: Stokta var
51,00 TL 60,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ejder YILMAZ, Ramazan ARSLAN, Sema TAŞPINAR AYVAZ, Emel HANAĞASI
Baskı Tarihi 2020/03
Baskı Sayısı 16
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları
Prof. Dr. Ejder YILMAZ- Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ - Doç. Dr. Emel HANAĞASI
2020/03 16. Baskı, 329 Sayfa
ISBN 978-605-05-0560-3

Bu baskıda, kitap tamamen gözden geçirilmiş, İcra ve İflâs Kanunumuzda 6103, 6217, 6352, 6518, 6728, 6754, 6763 sayılı Kanunlar ile 669, 673 ve 694 sayılı KK'lerle yapılan son değişiklikler ile mevzuattaki yenilikler işlenmiştir.

Birinci bölüm, “Problemler”e ayrılmıştır. Burada önce, çözümlü problemler verilmiş, daha sonra öğrencinin çözmesi istenilen problemler konulmuştur.

Kitabımızın bu baskısında ikinci bölüm, “Yargı Kararları" başlığıyla yeniden yazılmış; burada, öğrencilerimizin icra ve iflâs hukukunu daha geniş çerçevede kavramalarını sağlamak üzere seçilmiş bazı Anayasa Mahkemesi Kararları ile Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararlarına yer verilmiştir. Ayrıca, öğrencilerimize Yargıtay Kararlarını irdeleme alışkanlığı kazandırabilme amacıyla, bu bölüme, önceki baskılarda olduğu gibi, icra ve iflâs hukukunun çeşitli konularıyla ilgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Daire Kararları da konulmuş ve bunlardan bazıları değerlendirilerek verilmiştir. Mevzuattaki değişikliklere rağmen güncelliğini koruyan kararlar muhafaza edildiğinden, öğrencilerimizin yararlanmasını kolaylaştırabilmek için 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na (HUMK), 743 sayılı Türk Medeni Kanunu’na (MK), 818 sayılı Borçlar Kanunu’na (BK), 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (TK) yapılmış atıfların HMK’ndaki, TMK’ndaki, TTK’ndaki ve TBK’ndaki karşılıkları italik olarak (HMK), (TMK), (TTK) ve (TBK) biçiminde parantez içinde verilmiştir.

Üçüncü bölümde, kitabın önceki baskılarında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1966 yılından bu yana sınavlarda sorulmuş sorulara yer verilmişti. Kitabın bu baskısının bu bölümünde, yer alan sınav soruları, çeşitli tarihlerde yapılan Kanun değişiklikleri ve kitabın hacminin de artması nedeniyle 2000 yılından itabaren sorulmuş sınav sorulayıla sınırlandırılmıştır.Bu sorular başta Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi olmak üzere,Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tarafımızca  yapılmış olan sınavlardan oluşmaktadır. Bu sorulardan bir kısmı cevaplarıyla birlikte verilmiştir. (Giriş'ten)


İÇİNDEKİLER

SUNUŞ9

İÇİNDEKİLER11

KISALTMALAR CETVELİ19

BİBLİYOGRAFYA21

 

I. Bölüm: PROBLEMLER25

 

1. Alt Bölüm: ÇÖZÜMÜ VERİLEN PROBLEMLER25

Problem No. 1:Cebrî İcra Türleri - İcra Organları - İcra Harç ve
Giderleri - İcra İşlerinde Tebligat - Süreler25

Problem No. 2:Şikâyet - Tatiller ve Ertelemeler - Takibin Tarafları28

Problem No. 3:Genel Haciz Yolu ile Takibin Başlaması - İtiraz -
İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması-İtirazın İptali Davası33

Problem No. 4:İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi - Zamanaşımı
Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması - Menfî Tespit
Davası - İstirdat Davası39

Problem No. 5:Mal Beyanı - Haciz Talebi - Haczin Yapılması -
Hacizde Tertip42

Problem No. 6:Haczin Konusu - Haczi Caiz Olmayan Mal ve Haklar - Haczin Etkisi46

Problem No. 7:Hacze İştirak50

Problem No. 8:Haciz - İstihkak Davası - Borcun Taksitle
Ödenmesi54

Problem No. 9:İhale - İhalenin Feshi58

Problem No. 10:Paraların Ödenmesi63

Problem No. 11:Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacakları Hakkında Haciz Yoluyla İlâmsız Takip65

Problem No. 12:Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Takip67

Problem No. 13:Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi71

Problem No. 14:İlâmlı İcra73

Problem No. 15:Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip76

Problem No. 16:İhtiyatî Haciz79

Problem No. 17:İflâs Yolu ile Takip82

Problem No. 18:İflâsın Sonuçları86

Problem No. 19:İflâsın Sonuçları89

Problem No. 20:İflâsın Sonuçları91

Problem No. 21:İptal Davası96

Problem No. 22:Konkordato100

 

2. Alt Bölüm: ÇÖZÜMÜ ÖĞRENCİYE BIRAKILAN PROBLEMLER107

Problem No. 1:Genel Haciz Yolu ile Takip107

Problem No. 2:Ödeme Emrine İtiraz108

Problem No. 3:İtirazın Hükümden Düşürülmesi - Takibin İptali109

Problem No. 4:Mal Beyanı110

Problem No. 5:Haciz - Paraya Çevirme110

Problem No. 6:Haciz - Hacizde Tertip - Taksitli Ödeme
Sözleşmesi111

Problem No. 7:Haciz - İstihkak İddiası112

Problem No. 8:Haciz - Şikâyet113

Problem No. 9:Takibin İptali113

Problem No. 10:Menfi Tespit Davası - Takibin İptali114

Problem No. 11:Hacze İştirak - İstihkak Davası115

Problem No. 12:Paraya Çevirme ve İhalenin Feshi115

Problem No. 13:Kambiyo Senetlerine Özgü Takip117

Problem No. 14:İlâmsız Tahliye118

Problem No. 15:İlâmlı İcra - İstinaf Yoluna Başvurulmasının İlâmın
İcrasına Etkisi118

Problem No. 16:İlâmlı İcra - İcranın Geri Bırakılması -
İcranın İadesi119

Problem No. 17:Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi - İpoteğin Paraya Çevrilmesi119

Problem No. 18:Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip120

Problem No. 19:İhtiyatî Haciz121

Problem No. 20:İflâs Takibinde Menfi Tespit Davası121

Problem No. 21:İflâs - Adi Tasfiye122

Problem No. 22:İflâs - Ödemelerin Tatili123

Problem No. 23:İflâsın Sonuçları123

Problem No. 24:İptal Davası124

 

II. Bölüm: YARGI KARARLARI125

 

1. Alt Bölüm: ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI127

Karar No. 1:Borçlu Cari Hesap veya Kısa, Orta, Uzun Vadeli Kredi Şeklinde İşleyen Kredilerde, İçeriğine İtiraz Edilmeyen Hesap Özetinin Gerçeğe Aykırılığının Ancak Borç Ödendikten Sonra Dava Edilebilmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir127

Karar No. 2:3. Kişinin Elinde Bulunan ve Haciz Sırasında Hak İddia Ettiği Malların Ancak Alacaklının Muvafakati Hâlinde Yediemin Olarak 3. Kişinin Elinde Bırakılması Anayasa’ya Aykırıdır127

Karar No. 3:Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunan Borçlunun Hapis Cezası ile Cezalandırılması Anayasa’ya
Aykırı Değildir
128

Karar No. 4:Devlet Mallarının Haczedilememesi Anayasa’ya Aykırı Değildir128

Karar No. 5:Haciz İşleminin Sadece Belediye Tarafından Gösterilen Mallar Üzerinde Uygulanabilmesi Anayasa’ya Aykırıdır - Yeterli Mal Beyan Edilmemesi Durumunda Yapılacak Haciz İşleminin Alacak Miktarını Aşacak Şekilde Yapılamaması Anayasa’ya Aykırı Değildir - Yeterli Mal Beyan Edilmemesi Durumunda Belediye Aleyhine Haciz İşleminin Kamu Hizmetlerini Aksatacak Şekilde Yapılamaması Anayasa’ya Aykırıdır133

Karar No. 6:Emekli Maaşlarının Haczedilememesi Anayasa’ya Aykırı Değildir136

Karar No. 7:Taksitle Ödeme Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Borçlunun Ayrıca Tazyik Hapsi ile Cezalandırılması Anayasa’ya Aykırı Değildir139

Karar No. 8:Hacizli Mallara İlişkin Olarak Öngörülen Satış Talebinde Bulunma Süreleri Anayasa’ya Aykırı Değildir139

Karar No. 9:İİK’nun Mal Üzerindeki Haczin Kalkmasını Öngördüğü Durumlar Anayasa’ya Aykırı Değildir - 
Hacizli Malın Satılması Yönündeki Talebin Sadece
Bir Defa Geri Alınabilmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir139

Karar No. 10:Elektronik Ortamda İhaleye Katılma İmkânına İlişkin Kurallar Anayasa’ya Aykırı Değildir - Hem Birinci Hem İkinci İhalede Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Bedelinin % 50’sini Bulması Şartı Anayasa’ya Aykırı Değildir140

Karar No. 11:İhalenin Feshi Talebinin Reddine Karar Verilmesi Durumunda Davacının Para Cezasına Mahkûm Edilmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir141

Karar No. 12:Sosyal Güvenlik Kurumu Aleyhine İlâmlı İcra Takibi Başlatmadan Önce Kuruma Başvurma Zorunluluğu Anayasa’ya Aykırı Değildir143

Karar No. 13:Aile Hukukuna İlişkin Kararların Kesinleşmedikçe
İcra Edilememesi Anayasa’ya Aykırı Değildir145

Karar No. 14:Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlâmların İcrasında İcra Emrinin “Lehine Hüküm Verilen
Taraf ile Şahsi Münasebette Bulunulmasına Mani Olunmaması” Şeklindeki Düzenlenme Anayasa’ya Aykırı Değildir145

Karar No. 15:Tasarrufun İptali Davası Yönünden Borçlunun Neseben Üçüncü Dereceye Kadar Hısımları ile Yaptığı İvazlı Tasarrufların Bağışlama Gibi Kabul Edilmesi Anayasa’ya Aykırıdır –Tasarrufun  İptali Davası Yönünden Akdin Yapıldığı Sırada Kendi Verdiği Şeyin Değerine Göre Borçlunun İvaz Olarak Pek Aşağı Bir Fiyat Kabul Ettiği Akitlerin Bağışlama Gibi Kabul Edilmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir146

Karar No. 16:Mal Beyanında Bulunulduktan Sonra Mal ve Kazançta Olan Artışın Bildirilmemesi Nedeniyle Verilen Disiplin Hapsi Cezasının, İcra Takibine Konu Olan Borcun Tamamen Ödenmesi ile Düşmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir149

Karar No. 17:Müddeti İçinde Mazereti Olmaksızın İcra Dairesine Gelmeyen veya Yazılı Olarak Mal Beyanında Bulunmayan Borçlunun Disiplin Hapsi Cezası ile Cezalandırılması Anayasa’ya Aykırıdır - Disiplin veya Tazyik Hapsine İcra Mahkemesi Tarafından Karar Verilmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir - İcra ve İflâs Kanunu’nda Düzenlenen Bazı Suçlar İçin Farklı Bir Yargılama Usulü Öngörülmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir151

Karar No. 18:Nafakaya İlişkin Kararların Gereğini Yerine Getirmeyen Borçlunun Tazyik Hapsine Mahkûm Edilmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir152

Karar No. 19:İcra Mahkemelerince Verilen Tazyik ve Disiplin Hapsine İlişkin Kararlara Karşı Başvurulacak
Kanun Yolu Usulüne İlişkin Düzenlemeler Anayasa’ya Aykırı Değildir
153

Karar No. 20:Ticareti Terk Edip, İİK m. 337/a, I’de Sayılan Fiillerden Birini İşleyen Borçluya, Alacaklının
Zarar Görmediğini İspat Etmesi Durumunda
Ceza Verilmemesi Anayasa’ya Aykırı Değildir154

 

2. Alt Bölüm: YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI157

Karar No. 1:Konusu Altın Olan Alacaklar İçin İlâmsız İcraya Başvurulamaz157

Karar No. 2:İlâma Dayanan Alacaklar İçin İlâmsız İcra Takibi Yapılamaz157

Karar No. 3:Takip Talebinde Temerrüt Tarihi Açıkça Belirtilmemişse Faiz Takip Talebi Tarihinden İtibaren Hesap Edilir160

Karar No. 4:Borç Tutarının Azlığı ve Borçlunun Memur Olması Gibi Durumlar Mal Beyanında Bulunma Zorunluluğunu Ortadan Kaldırmaz161

Karar No. 5:Malı Haksız Yere Haczolunan 3. Kişi Bu Yüzden Doğan Gerçek Zararının Ödetilmesini Genel Hükümlere Göre Dava Açarak İsteyebilir161

Karar No. 6:Alacaklının Yasal Süresi İçinde Usulüne Uygun Olarak Yaptığı Satış Talebinin Reddine İlişkin Kararın Şikâyet Yolu ile Ortadan Kaldırılmaması Hâlinde Yasal Sürenin Geçmesi Haczin Düşmesi Sonucunu Doğurmaz163

Karar No. 7:Satışa Arz Olunan Taşınmazların Son Durumunun İmar ve Belediye Dairelerinden Sorularak Alınacak Cevabın Satış İlânına ve Artırma Şartnamesine Yazılması Gerekir 166

Karar No. 8:İhale Bedeli ile Artırma Şartnamesinde Alıcıya Ait Olduğu Belirtilen Tellâliye Resminin Hemen veya Verilen Süre İçinde Ödenmemesi Durumunda İhale Satış Memurluğunca Re’sen Feshedilmelidir167

Karar No. 9:Haczedilen Şey Para ise İcra Mahkemesi Kararının Temyiz Edilmiş Olması İcra Veznesindeki Bu Paranın Alacaklıya Ödenmesine Engel Değildir167

Karar No. 10:İhtiyatî Haciz Kararına Karşı Alacaklının İddia Ettiği Alacağın Mevcut Olmadığı İtirazında Bulunmak İsteyen Borçlu, Genel Hükümlere Göre Dava Açabilir168

Karar No. 11:İhtiyatî Haciz İcra İşlemi Değil, Özel Geçici Hukukî Koruma Müessesi Olup, İİK m. 257’deki Şartlar Çerçevesinde Sadece Para Alacakları İçin Öngörüldüğünden, Teminat Alacakları İçin İhtiyatî Haciz Kararı Verilemez169

Karar No. 12:Kira Tespitine İlişkin İlâmların İcrası İçin Kararın Kesinleşmesi Gerekir172

Karar No. 13:Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebine Dayanan İlâmsız Tahliye Takibinde, Borçlunun İtirazı Kaldırılıp Taşınmazın Boşaltılmasına Karar Verilirse, Tahliye İşlemine Borçluya Ayrıca Tahliye Emri Gönderilmeksizin Başlanır175

Karar No. 14:Kira Süresinin Bitmesi Sebebine Dayanan İlâmsız Tahliye Takibinde Kiracı, Adi Yazılı Kira Sözleşmesindeki İmzasını İnkâr Ederse İtirazın Kaldırılması Talebinin Reddine Karar Verilmelidir 176

Karar No. 15:İcranın Geri Bırakılması Talebinin Reddine İlişkin İcra Mahkemesi Kararını Temyiz Eden Borçlu Devlet, Temyiz Talebinin Dinlenebilmesi İçin Teminat Göstermek Zorundadır176

Karar No. 16:Tasarrufun İptali Davasında Kural Olarak Genel Mahkemeler Görevli Olup, Bu Dava Ancak İstihkak Davasına Karşılık Dava Olarak Açılmışsa İcra Mahkemesinde Görülebilir177

 

3. Alt Bölüm: YARGITAY KARARLARI179

A. DEĞERLENDİRMESİ YAPILAN YARGITAY KARARLARI179

Karar No. 1:İhalenin Feshi - İcra Mahkemesi Kararlarının Kesin Hüküm Niteliği179

Karar No. 2:Emekli Maaşı Haczi - Hacze Muvafakat - Haciz Miktarı186

B.DEĞERLENDİRMESİ ÖĞRENCİYE BIRAKILAN YARGITAY
KARARLARI189

Karar No. 1:Şikâyet - Takibin Tarafı Olmayan 3. Kişi - İlgili189

Karar No. 2:Usulsüz Tebligat – Şikâyet - İcra Mahkemesi Kararının Kesinleşmesi Gereği189

Karar No. 3: İcra Takibinde İradi Taraf Değişikliği190

Karar No. 4:Ödeme Emrine İtiraz Tarihinin Belirlenmesi191

Karar No. 5:İtirazın İptali Davası – Kısmi Dava193

Karar No. 6:Haciz Mahallinin Borçluya Ait Olmadığının Tespiti – İcra Müdürünün Takdir Yetkisi -  3. Kişinin İstihkak İddiası193

Karar No. 7:Nokta Haczi – Şikâyette Yetkili İcra Mahkemesi194

Karar No. 8:İcranın Geri Bırakılması – Aşkın Hâle Gelen Hacizlerin Kaldırılması194

Karar No. 9:Mahcuz Taşınmaz Satışı - Satış Talep Etme Süresi -Haczin Düşmesi195

Karar No. 10:Aile Konutunun Cebri Satışı - Haczin Düşmesi - Kıymet Takdiri196

Karar No. 11:Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Takip - Avalde Eşin Rızası196

Karar No. 12:Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Takip - İmzaya İtirazın İncelenmesi199

Karar No. 13:İlâmlı İcra Takibi - İlâmın Bölünmezliği - Dürüstlük Kuralı202

Karar No. 14:Taşınır Teslimine İlişkin İlâmların İcrası – Birlikte İfaya Hükmedilen İlâmların İcrası203

Karar No. 15:İcra Emrinin Vekil Varken Müvekkile Tebliği -
İcra ve İflâs Suçları204

 

4. Alt Bölüm: BÖLGE ADLİYE (İSTİNAF) MAHKEMESİ KARARLARI205

Karar No. 1: İcranın Geri Bırakılmasına İlişkin Teminat – İlâmlı İcraya Konu Alacağın Deposu İçin Verilen Teminat Mektubu Üzerine İhtiyatî Haciz Konulması205

Karar No. 2: İtirazın İptali Davası – Dava Şartı Olan Arabuluculuk206

Karar No. 3: Konkordato Mühleti - İhtiyatî Haciz Kararı207

III. Bölüm: SINAV SORULARI209

1. Alt Bölüm: ÇÖZÜMÜ VERİLEN SINAV SORULARI211

1) 15.03.2019211

2) 08.04.2019214

3) 24.05.2019217

4) 28.05.2019221

 

2. Alt Bölüm:ÇÖZÜMÜ ÖĞRENCİYE BIRAKILAN SINAV
SORULARI
[MOU1] 225

1) 10.01.2011225

2) 06.04.2011226

3) 18.04.2011227

4) 23.05.2011228

5) 23.05.2011229

6) 31.05.2011231

7) 06.06.2011232

8) 18.07.2011234

9) 16.11.2011236

10) 27.11.2011236

11) 09.01.2012237

12) 25.01.2012239

13) 25.01.2012240

14) 06.02.2012241

15) 08.02.2012243

16) 14.04.2012244

17) 28.05.2012245

18) 04.06.2012247

19) 24.05.2012248

20) 01.11.2012250

21) 03.01.2013251

22) 05.02.2013252

23) 01.04.2013253

24) 21.07.2013255

25) 02.06.2014258

26) 25.07.2014262

27) 01.08.2014266

28) 21.10.2015268

29) 25.11.2015269

30) 26.12.2015270

31) 15.02.2016274

32) 22.03.2016277

33) 06.04.2016278

34) 12.04.2016278

35) 16.04.2016279

36) 29.04.2016280

37) 09.05.2016280

38) 01.07.2016281

39) 03.08.2016282

40) 27.05.2017286

41) 20.07.2017287

42) 21.11.2017288

43) 11.01.2018289

44) 06.02.2018290

45) 18.04.2018291

46) 02.04.2018292

47) 20.05.2018293

48) 31.05.2018295

49) 01.06.2018296

50) 12.07.2018297

51) 02.06.2018298

52) 25.06.2018299

53) 17.07.2018301

54) 28.07.2018303

55) 15.11.2018304

56) 03.01.2019306

 3. Alt Bölüm: TEST SORULARI309



Hukuk kurallarını öğretenlerin bir görevi de, öğrencilere soyut hukuk kurallarını somut olaylara uygulayabilme alışkanlığını kazandırmaktır. Bu konuda yargılama (usul ve icra-iflâs) hukukçularına düşen görev, belki de, diğer hukukçulara oranla daha fazladır.

Problem üzerinde çalışmak, hem öğrenilen kuramsal bilgilerin yaşama aktarılmasını hem de bu bilgilerin daha iyi kavranmasını sağlar. Sorunları değişik açılardan görerek bunlara yeni boyutlar getirilmesi, öğrencinin de “ufkunun genişlemesi”ni destekler.

Hukuk fakülteleri müfredat programları, bazı dersler açısından, pratik çalışma (uygulamalı ders) yapılması gereğini, zorunlu olarak, öngörmektedir. Bu programlar gereğince hukuk fakültelerinde, icra ve iflâs hukuku dersi bakımından, eskiden beri, pratik çalışmalara özel bir önem verilmekte ve düzenli şekilde bu çalışmalar yapılmaktadır.

Bu pratik çalışmalarda (uygulamalı derslerde) ele alınıp incelenecek, çözümlenecek ve değerlendirilecek malzemenin bir arada öğrenciye verilmesinin yararlı olacağı düşüncesiyle bu kitap hazırlanmıştır.

Bu baskıda da, Kitap tamamen gözden geçirilmiş, İcra ve İflâs Kanunumuzda ve 7165 s. K. ile yapılan son değişiklikler ile mevzuattaki yenilikler işlenmiş; bunun yanı sıra, abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacakları hakkında yapılacak takipte takip talebi ve ödeme emri bakımından özel bazı düzenlemeler öngören ve ayrıca İİK’nun çeşitli maddelerinde değişiklik yapan 06.12.2018 günlü ve 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun ile ilgili Yönetmelik de Kitabın güncellenmesinde dikkate alınmıştır.

Birinci bölüm, “Problemler”e ayrılmıştır. Burada önce, çözümlü problemlere yer verilmiş, daha sonra öğrencinin çözmesi istenilen problemler konulmuştur.

Kitabımızın bu baskısında ikinci bölüm, “Seçilmiş Yargı Kararları" başlığıyla yeniden yazılmış; burada, öğrencilerimizin icra ve iflâs hukukunu daha geniş çerçevede kavramalarını sağlamak üzere seçilmiş bazı Anayasa Mahkemesi kararları ile Yargıtay içtihadı birleştirme kararlarına yer verilmiştir. Öte yandan 20 Temmuz 2016 tarihinden sonra göreve başlayan bölge adliye (istinaf) mahkemelerinin de karar vermeye başlaması ve bu kararların bir kısmının da kesin olacağı dikkate alındığında Kitabımızda örnek niteliğinde bu mahkeme kararları da derlenmiştir. Bu doğrultuda ayrıca 15. baskıdan sonra çıkan kararlar bakımından güncelleme yapılmış. Yargıtay kararlarından bazıları değerlendirilmiş, büyük bir bölümü ise öğrencilerimizin Yargıtay kararlarını anlama ve değerlendirme alışkanlığı edinebilmelerini sağlamak için uygulamalı ders malzemesi olarak kitaba konulmuştur.

Kitabın önceki baskılarının üçüncü bölümünde, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1966 tarihinden beri sınavlarda sorulmuş sorulara yer verilmişti. Kitabın bu baskısının bu bölümünde yer alan sınav soruları, çeşitli tarihlerde yapılan Kanun değişiklikleri ve kitabın hacminin de artması nedeniyle 2011 yılından itibaren sorulmuş sınav sorularıyla sınırlandırılmıştır. Bu sorular başta Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi olmak üzere, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tarafımızca yapılmış olan sınavlardan oluşmaktadır. Bu sorulardan bir kısmı cevaplarıyla birlikte verilmiştir. Kitabın hacmindeki artışın önüne geçmek üzere sınav sorularından benzer olanların bir kısmının çıkarılması yoluna gidilmiştir.

Her zaman olduğu gibi Kitabın bu baskısında da “e-uyar.com”u kullanımımıza açarak bize destek veren  Av. Talih UYAR’a ve değerli katkılarından ötürü Ar. Gör. Nagihan Mazlum’a, Ar. Gör. İsmail Aydın ve Ar. Gör. S. Sena Fırat’a içtenlikle teşekkür ederiz.

Bu baskının basımını ve yayımını üstlenen Yetkin Basım, Yayım ve Dağıtım AŞ’nde başta Muharrem BAŞER olmak üzere, tüm çalışanlarına da katkılarından dolayı ayrıca teşekkür eder; yayım hazırlıkları sırasında aramızdan ayrılan Ziya GÜLKÖK’ü sevgi ve saygıyla anarız.

 

Ankara, 2020

 

Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr. Ejder YILMAZ

Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ - Doç. Dr. Emel HANAĞASI

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar