İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları

68,00 TL 80,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ejder YILMAZ, Ramazan ARSLAN, Sema TAŞPINAR AYVAZ, Emel HANAĞASI
Baskı Tarihi 2021/11
Baskı Sayısı 18
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 345

İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları
Prof. Dr. Ejder YILMAZ- Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ - Doç. Dr. Emel HANAĞASI


Hukuk kurallarını öğretenlerin bir görevi de, öğrencilere soyut hukuk kurallarını somut olaylara uygulayabilme alışkanlığını kazandırmaktır. Bu konuda yargılama (usul ve icra-iflâs) hukukçularına düşen görev, belki de, diğer hukukçulara oranla daha fazladır.

Problem üzerinde çalışmak, hem öğrenilen kuramsal bilgilerin yaşama aktarılmasını hem de bu bilgilerin daha iyi kavranmasını sağlar. Sorunları değişik açılardan görerek bunlara yeni boyutlar getirilmesi, öğrencinin de “ufkunun genişlemesi”ni destekler.

Hukuk fakülteleri müfredat programları, bazı dersler açısından, pratik çalışma (uygulamalı ders) yapılması gereğini, zorunlu olarak, öngörmektedir. Bu programlar gereğince hukuk fakültelerinde, icra ve iflâs hukuku dersi bakımından, eskiden beri, pratik çalışmalara özel bir önem verilmekte ve düzenli şekilde bu çalışmalar yapılmaktadır.

Bu pratik çalışmalarda (uygulamalı derslerde) ele alınıp incelenecek, çözümlenecek ve değerlendirilecek malzemenin bir arada öğrenciye verilmesinin yararlı olacağı düşüncesiyle bu Kitap hazırlanmıştır.

Kitap, bu baskıda, 7251 sayılı Kanunla İcra ve İflâs Kanunumuzda yapılan değişiklikler de dikkate alınarak tümüyle gözden geçirilerek güncellenmiştir. Bunun yanı sıra, yine 7251 sayılı Kanunla, 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanunda öngörülen değişiklik ile mevzuatta dava şartı arabuluculukla ilgili olarak gerçekleştirilen tüm yeni düzenlemeler de Kitabın güncellenmesinde değerlendirilmiştir.

Birinci Bölüm, “Problemler”e ayrılmıştır. Burada önce, çözümlü problemlere yer verilmiş, daha sonra öğrencinin çözmesi istenilen problemler konulmuştur.

Kitabımızın İkinci Bölümü ise, “Seçilmiş Yargı Kararları"na ayrılmış; burada, öğrencilerimizin icra ve iflâs hukukunu daha geniş çerçevede kavramalarını sağlamak üzere seçilmiş bazı Anayasa Mahkemesi kararları ile Yargıtay içtihadı birleştirme kararlarına yer verilmiştir. Öte yandan 20 Temmuz 2016 tarihinden sonra göreve başlayan bölge adliye (istinaf) mahkemelerinin de karar vermeye başlaması ve bu kararların bir kısmının da kesin olacağı dikkate alındığında Kitabımızda örnek niteliğinde bu mahkeme kararları da derlenmiştir. Bu doğrultuda ayrıca 16. baskıdan sonra çıkan kararlar bakımından güncelleme yapılmış; Yargıtay kararlarından bazıları değerlendirilmiş ve büyük bir bölümü ise, öğrencilerimizin Yargıtay kararlarını anlama ve değerlendirme alışkanlığı edinebilmelerini sağlamak için uygulamalı ders malzemesi olarak kitaba konulmuştur.

 

Kitabın önceki baskılarının Üçüncü Bölümünde, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1966 tarihinden beri sınavlarda sorulmuş sorulara yer verilmişti. Kitabın bu baskısının bu bölümünde yer alan sınav soruları, çeşitli tarihlerde yapılan Kanun değişiklikleri ve kitabın hacminin de artması nedeniyle 2011 yılından itibaren sorulmuş sınav sorularıyla sınırlandırılmıştır. Bu sınav soruları, başta Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi olmak üzere, Başkent Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve TOBB-ETÜ Hukuk Fakültelerinde tarafımızca yapılmış olan sınavlardan oluşmaktadır. Bu sorulardan bir kısmı cevaplarıyla birlikte verilmiştir. Kitabın hacmindeki artışın önüne geçmek üzere sınav sorularından benzer olanların bir kısmının çıkarılması yoluna gidilmiş; test sorularının ise, sınırlı sayıda paylaşılması tercih edilmiştir.

Her zaman olduğu gibi Kitabın bu baskısında da “e-uyar.com”u kullanımımıza açarak bize destek veren Av. Talih UYAR’a içtenlikle teşekkür ederiz.

Kitabı YETKİN yayını olarak basan Yetkin A.Ş.’nin değerli sahibi         Muharrem BAŞER ile titiz çalışmasından ötürü Serap ÖZER ROL’e de ayrıca çok teşekkür eder; aramızdan ayrılan merhum Y. Ziya GÜLKÖK’ü sevgi ve saygıyla anarız

SUNUŞ.................................................................................................... 9

İÇİNDEKİLER......................................................................................... 11

KISALTMALAR CETVELİ......................................................................... 19

BİBLİYOGRAFYA................................................................................... 21

 

I. Bölüm: PROBLEMLER........................................................................ 23

 

1. Alt Bölüm: ÇÖZÜMÜ VERİLEN PROBLEMLER.............................. 25

Problem No. 1:.. Cebrî İcra Türleri - İcra Organları - İcra Harç ve
Giderleri - İcra İşlerinde Tebligat - Süreler.................. 25

Problem No. 2:.. Şikâyet - Tatiller ve Ertelemeler - Takibin Tarafları...... 28

Problem No. 3:.. Genel Haciz Yolu ile Takibin Başlaması - İtiraz -
İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması- İtirazın İptali
Davası.................................................................... 33

Problem No. 4:.. İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi - Zamanaşımı
Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması - Menfî Tespit
Davası - İstirdat Davası........................................... 40

Problem No. 5:.. Mal Beyanı - Haciz Talebi - Haczin Yapılması -
Hacizde Tertip......................................................... 43

Problem No. 6:.. Haczin Konusu - Haczi Caiz Olmayan Mal ve Haklar - Haczin Etkisi 48

Problem No. 7:.. Hacze İştirak........................................................... 51

Problem No. 8:.. Haciz - İstihkak Davası - Borcun Taksitle
Ödenmesi............................................................... 55

Problem No. 9:.. İhale - İhalenin Feshi................................................ 59

Problem No. 10: Paraların Ödenmesi................................................. 64

Problem No. 11: Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan
Para Alacakları Hakkında Haciz Yoluyla
İlâmsız Takip........................................................... 67

Problem No. 12: Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Takip......... 70

Problem No. 13: Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi................................. 73

Problem No. 14: İlâmlı İcra................................................................ 75

Problem No. 15: Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip................... 78

Problem No. 16: İhtiyatî Haciz........................................................... 82

Problem No. 17: İflâs Yolu ile Takip................................................... 85

Problem No. 18: İflâsın Sonuçları...................................................... 88

Problem No. 19: İflâsın Sonuçları...................................................... 92

Problem No. 20: İflâsın Sonuçları...................................................... 94

Problem No. 21: İptal Davası............................................................ 98

Problem No. 22: Konkordato........................................................... 103

 

2. Alt Bölüm: ÇÖZÜMÜ ÖĞRENCİYE BIRAKILAN PROBLEMLER..... 109

Problem No. 1:.. Şikâyet – İcra Harç ve Giderleri –Tebligat– Süreler –Tatil ve Talikler – Takibin Tarafları - Yetki............................................................................ 109

Problem No. 2:.. Ödeme Emrine İtiraz.............................................. 111

Problem No. 3:.. İtirazın Hükümden Düşürülmesi - Takibin İptali-
Menfi Tespit Davası............................................... 112

Problem No. 4:.. Mal Beyanı............................................................ 113

Problem No. 5:.. Haciz - Paraya Çevirme.......................................... 113

Problem No. 6:.. Haciz - Hacizde Tertip - Taksitli Ödeme
Sözleşmesi........................................................... 114

Problem No. 7:.. Haciz - İstihkak İddiası........................................... 115

Problem No. 8:.. Haciz - Şikâyet...................................................... 116

Problem No. 9:.. Haciz- Takibin İptali................................................ 116

Problem No. 10: Menfi Tespit Davası – İstirdat Davası...................... 117

Problem No. 11: Hacze İştirak - İstihkak Davası................................ 118

Problem No. 12: Paraya Çevirme - İhalenin Feshi – Sıra Cetveli......... 119

Problem No. 13: Kambiyo Senetlerine Özgü Takip............................ 120

Problem No. 14: İlâmsız Tahliye....................................................... 121

Problem No. 15: İlâmlı İcra - İstinaf Yoluna Başvurulmasının İlâmın
İcrasına Etkisi........................................................ 122

Problem No. 16: İlâmlı İcra - İcranın Geri Bırakılması -
İcranın İadesi......................................................... 123

Problem No. 17: Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi - İpoteğin Paraya Çevrilmesi     123

Problem No. 18: Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip.................. 124

Problem No. 19: İhtiyatî Haciz.......................................................... 124

Problem No. 20: İflâs Takibinde Menfi Tespit Davası........................ 125

Problem No. 21: İflâs - Adi Tasfiye.................................................. 125

Problem No. 22: İflâs - Ödemelerin Tatili.......................................... 126

Problem No. 23: İflâsın Sonuçları..................................................... 127

Problem No. 24: İptal Davası........................................................... 128

Problem No. 25: Konkordato .......................................................... 128

 

II. Bölüm: YARGI KARARLARI.............................................................. 133

 

1. Alt Bölüm: ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI......................... 131

Karar No. 1:... Borçlu Cari Hesap veya Kısa, Orta, Uzun Vadeli Kredi Şeklinde İşleyen Kredilerde, İçeriğine İtiraz Edilmeyen Hesap Özetinin Gerçeğe Aykırılığının Ancak Borç Ödendikten Sonra Dava Edilebilmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir...................... 131

Karar No. 2:... 3. Kişinin Elinde Bulunan ve Haciz Sırasında Hak İddia Ettiği Malların Ancak Alacaklının Muvafakati Hâlinde Yediemin Olarak 3. Kişinin Elinde Bırakılması Anayasa’ya Aykırıdır           131

Karar No. 3:... Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunan Borçlunun Hapis Cezası ile Cezalandırılması Anayasa’ya
Aykırı Değildir
........................................................... 134

Karar No. 4:... Devlet Mallarının Haczedilememesi Anayasa’ya Aykırı Değildir           134

Karar No. 5:... Haciz İşleminin Sadece Belediye Tarafından Gösterilen Mallar Üzerinde Uygulanabilmesi Anayasa’ya Aykırıdır – Yeterli mal Beyan Edilmemesi Durumunda Yapılacak Haciz İşleminin Alacak Miktarını Aşacak Şekilde Yapılamaması Anayasa’ya Aykırı Değildir – Yeterli Mal Beyan Edilmemesi Durumunda Belediye Aleyhine Haciz İşleminin Kamu Hizmetlerini Aksatacak Şekilde Yapılamaması Anayasa’ya Aykırıdır............................ 139

Karar No. 6:... Emekli Maaşlarının Haczedilememesi Anayasa’ya Aykırı Değildir        142

Karar No. 7:... Taksitle Ödeme Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Borçlunun Ayrıca Tazyik Hapsi ile Cezalandırılması Anayasa’ya Aykırı Değildir................ 145

Karar No. 8:... Hacizli Mallara İlişkin Olarak Öngörülen Satış Talebinde Bulunma Süreleri Anayasa’ya Aykırı Değildir.................................................................... 145

Karar No. 9:... İİK’nun Mal Üzerindeki Haczin Kalkmasını Öngördüğü Durumlar Anayasa’ya Aykırı Değildir - 
Hacizli Malın Satılması Yönündeki Talebin Sadece
Bir Defa Geri Alınabilmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir.. 145

Karar No. 10:. Elektronik Ortamda İhaleye Katılma İmkânına İlişkin Kurallar Anayasa’ya Aykırı Değildir - Hem Birinci Hem İkinci İhalede Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Bedelinin % 50’sini Bulması Şartı Anayasa’ya Aykırı Değildir......................................... 146

Karar No. 11:. İhalenin Feshi Talebinin Reddine Karar Verilmesi Durumunda Davacının Para Cezasına Mahkûm Edilmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir........................... 147

Karar No. 12:. Sosyal Güvenlik Kurumu Aleyhine İlâmlı İcra Takibi Başlatmadan Önce Kuruma Başvurma Zorunluluğu Anayasa’ya Aykırı Değildir....................... 149

Karar No. 13:. Aile Hukukuna İlişkin Kararların Kesinleşmedikçe
İcra Edilememesi Anayasa’ya Aykırı Değildir............... 151

Karar No. 14:. Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlâmların İcrasında İcra Emrinin “Lehine Hüküm Verilen
Taraf ile Şahsi Münasebette Bulunulmasına Mani Olunmaması” Şeklindeki Düzenlenme Anayasa’ya aykırı değildir.......................................... 151

Karar No. 15:. Tasarrufun İptali Davası Yönünden Borçlunun Neseben Üçüncü Dereceye Kadar Hısımları ile Yaptığı İvazlı Tasarrufların Bağışlama Gibi Kabul Edilmesi Anayasa’ya Aykırıdır – Tasarrufun İptali Davası Yönünden Akdin Yapıldığı Sırada Kendi Verdiği Şeyin Değerine Göre Borçlunun İvaz Olarak Pek Aşağı Bir Fiyat Kabul Ettiği Akitlerin Bağışlama Gibi Kabul Edilmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir........................................................... 152

Karar No. 16:. Mal Beyanında Bulunulduktan Sonra Mal ve Kazançta Olan Artışın Bildirilmemesi Nedeniyle Verilen Disiplin Hapsi Cezasının, İcra Takibine Konu Olan Borcun Tamamen Ödenmesi ile Düşmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir........................... 155

Karar No. 17:. Müddeti İçinde Mazereti Olmaksızın İcra Dairesine Gelmeyen veya Yazılı Olarak Mal Beyanında Bulunmayan Borçlunun Disiplin Hapsi Cezası ile Cezalandırılması Anayasa’ya Aykırıdır – Disiplin veya Tazyik Hapsine İcra Mahkemesi Tarafından Karar Verilmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir – İcra ve İflâs Kanunu’nda Düzenlenen Bazı Suçlar İçin Farklı Bir Yargılama Usulü Öngörülmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir......................................... 156

Karar No. 18:. Nafakaya İlişkin Kararların Gereğini Yerine Getirmeyen Borçlunun Tazyik Hapsine Mahkûm Edilmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir........................... 158

Karar No. 19:. İcra Mahkemelerince Verilen Tazyik ve Disiplin Hapsine İlişkin Kararlara Karşı Başvurulacak
Kanun Yolu Usulüne İlişkin Düzenlemeler
Anayasa’ya Aykırı Değildir......................................... 159

Karar No. 20:. Ticareti Terk Edip, İİK m. 337/a, I’de Sayılan Fiillerden Birini İşleyen Borçluya, Alacaklının
Zarar Görmediğini İspat Etmesi Durumunda
Ceza Verilmemesi Anayasa’ya Aykırı Değildir.............. 159

 

2. Alt Bölüm: YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI........ 163

Karar No. 1:... Konusu Altın Olan Alacaklar İçin İlâmsız İcraya Başvurulamaz 163

Karar No. 2:... İlâma Dayanan Alacaklar İçin İlâmsız İcra Takibi Yapılamaz 163

Karar No. 3:... Takip Talebinde Temerrüt Tarihi Açıkça Belirtilmemişse Faiz Takip Talebi Tarihinden İtibaren Hesap Edilir........................................................................ 166

Karar No. 4:... Borç Tutarının Azlığı ve Borçlunun Memur Olması Gibi Durumlar Mal Beyanında Bulunma Zorunluluğunu Ortadan Kaldırmaz............................... 167

Karar No. 5:... Malı Haksız Yere Haczolunan 3. Kişi, Bu Yüzden Doğan Gerçek Zararının Ödetilmesini Genel Hükümlere Göre Dava Açarak İsteyebilir..................... 167

Karar No. 6:... Alacaklının Yasal Süresi İçinde Usulüne Uygun Olarak Yaptığı Satış Talebinin Reddine İlişkin
Kararın Şikâyet Yolu ile Ortadan Kaldırılmaması Hâlinde Yasal Sürenin Geçmesi Haczin Düşmesi Sonucunu Doğurmaz................................................. 169

Karar No. 7:... Satışa Arz Olunan Taşınmazların Son Durumunun İmar ve Belediye Dairelerinden Sorularak Alınacak Cevabın Satış İlânına ve Artırma Şartnamesine Yazılması Gerekir      172

Karar No. 8:... İhale Bedeli ile Artırma Şartnamesinde Alıcıya Ait Olduğu Belirtilen Tel­lâliye Resminin Hemen veya Verilen Süre İçinde Ödenmemesi Durumunda
İhale Satış Memurluğunca Re’sen Feshedilmelidir........ 173

Karar No. 9:... Haczedilen Şey Para ise İcra Mahkemesi Kararının Temyiz Edilmiş Olması İcra Veznesindeki Bu Paranın Alacaklıya Ödenmesine Engel Değildir........... 173

Karar No. 10:. İhtiyatî Haciz Kararına Karşı Alacaklının İddia Ettiği Alacağın Mevcut Olmadığı İtirazında Bulunmak İsteyen Borçlu, Genel Hükümlere Göre Dava Açabilir... 174

Karar No. 11:. İhtiyatî Haciz İcra İşlemi Değil, Özel Geçici Hukukî Koruma Müessesi Olup, İİK m. 257’deki Şartlar Çerçevesinde Sadece Para Alacakları İçin Öngörüldüğünden, Teminat Alacakları İçin İhtiyatî Haciz Kararı Verilemez........................................................ 175

Karar No. 12:. Kira Tespitine İlişkin İlâmların İcrası İçin Kararın Kesinleşmesi Gerekir  178

Karar No. 13:. Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebine Dayanan İlâmsız Tahliye Takibinde, Borçlunun İtirazı Kaldırılıp Taşınmazın Boşaltılmasına Karar Verilirse, Tahliye İşlemine Borçluya Ayrıca Tahliye Emri Gönderilmeksizin Başlanır.......................................... 181

 

Karar No. 14:. Kira Süresinin Bitmesi Sebebine Dayanan
İlâmsız Tahliye Takibinde Kiracı, Adi Yazılı Kira Sözleşmesindeki İmzasını İnkâr Ederse İtirazın Kaldırılması Talebinin Reddine Karar Verilmelidir.......... 182

Karar No. 15:. İcranın Geri Bırakılması Talebinin Reddine İlişkin
İcra Mahkemesi Kararını Temyiz Eden Borçlu Devlet, Temyiz Talebinin Dinlenebilmesi İçin Teminat Göstermek Zorundadır.................................. 182

Karar No. 16:. Tasarrufun İptali Davasında Kural Olarak Genel Mahkemeler Görevli Olup, Bu Dava Ancak İstihkak Davasına Karşılık Dava Olarak Açılmışsa İcra Mahkemesinde Görülebilir        183

 

3. Alt Bölüm: YARGITAY KARARLARI............................................. 185

A. DEĞERLENDİRMESİ YAPILAN YARGITAY KARARLARI............... 185

Karar No. 1:... Adi Ortaklığa Ait Mal veya Alacağa Haciz................... 185

Karar No. 2:... İhalenin Feshi – İcra Mahkemesi Kararlarının
Kesin Hüküm Niteliği................................................. 196

B... DEĞERLENDİRMESİ ÖĞRENCİYE BIRAKILAN YARGITAY
KARARLARI.............................................................................. 204

Karar No. 1:... Şikâyet - Takibin Tarafı Olmayan 3. Kişi - İlgili............. 204

Karar No. 2:... İcra Takibinde İradi Taraf Değişikliği........................... 204

Karar No. 3: .. İtirazın İptali Davası – Kısmi Dava............................... 205

Karar No. 4:... Menfi Tespit Davası-Dava Şartı Arabuluculuk.............. 206

Karar No. 5:... Nokta Haczi – Şikâyette Yetkili İcra Mahkemesi........... 209

Karar No. 6:... Meskeniyet İddiası – Mesken Üzerinde İpotek Bulunması 210

Karar No. 7:... Haczin İhyası ............................................................ 210

Karar No. 8:... İhalenin Feshi - Vekil Varken Asıla Tebligat- Usulsüz Tebligatın Öğrenilmesi    216

Karar No. 9:... İcranın Geri Bırakılması – Temyiz Yolunun Açık Olması Durumunda Mehil Vesikası Verilmesi Gereği...................................................................... 217

Karar No. 10:. İcranın Geri Bırakılması – Aşkın Hâle Gelen Hacizlerin Kaldırılması      218

Karar No. 11:. Mahcuz Taşınmaz Satışı - Satış Talep Etme Süresi -Haczin Düşmesi 218

Karar No. 12:. Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Takip – Önce Rehne Başvuru Zorunluluğu- Mükerrer Takip ....................................................................... 219

Karar No. 13:. Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Takip - İmzaya İtirazın İncelenmesi   220

Karar No. 14:. İlâmlı İcra Takibi - İlâmın Bölünmezliği - Dürüstlük Kuralı 223

Karar No. 15:. Taşınır Teslimine İlişkin İlâmların İcrası – Birlikte İfaya Hükmedilen İlâmların İcrası        224

 

4. Alt Bölüm: BÖLGE ADLİYE (İSTİNAF) MAHKEMESİ KARARLARI. 227

Karar No. 1: İhtiyatî Hacze İtiraz – İtiraz Bakımından Görevli Mercii...... 227

Karar No. 2: İtirazın İptali Davası - Dava Şartı Arabuluculuk ............... 228

Karar No. 3: Konkordato Mühleti - İhtiyatî Haciz Kararı........................ 232

 

III. Bölüm: SINAV SORULARI............................................................... 233

1. Alt Bölüm: ÇÖZÜMÜ VERİLEN SINAV SORULARI........................ 235

1) 24.05.2019.................................................................................. 235

2) 28.05.2019.................................................................................. 239

3) 27.04.2020.................................................................................. 242

4) 31.05.2020.................................................................................. 243

 

2. Alt Bölüm:.. ÇÖZÜMÜ ÖĞRENCİYE BIRAKILAN SINAV
SORULARI............................................................... 247

1) 10.01.2011.................................................................................. 247

2) 06.04.2011.................................................................................. 248

3) 18.04.2011.................................................................................. 249

4) 23.05.2011.................................................................................. 250

5) 23.05.2011.................................................................................. 251

6) 31.05.2011.................................................................................. 253

7) 06.06.2011.................................................................................. 254

8) 18.07.2011.................................................................................. 256

9) 16.11.2011.................................................................................. 258

10) 27.11.2011................................................................................ 258

11) 09.01.2012................................................................................ 259

12) 25.01.2012................................................................................ 261

13) 25.01.2012................................................................................ 262

14) 06.02.2012................................................................................ 263

15) 08.02.2012................................................................................ 265

16) 14.04.2012................................................................................ 266

17) 28.05.2012................................................................................ 267

18) 04.06.2012................................................................................ 268

19) 24.05.2012................................................................................ 270

20) 01.11.2012................................................................................ 272

21) 03.01.2013................................................................................ 272

22) 05.02.2013................................................................................ 274

23) 01.04.2013................................................................................ 275

24) 21.07.2013................................................................................ 276

25) 02.06.2014................................................................................ 278

26) 25.07.2014................................................................................ 282

27) 01.08.2014................................................................................ 287

28) 21.10.2015................................................................................ 289

29) 25.11.2015................................................................................ 290

30) 26.12.2015................................................................................ 291

31) 15.02.2016................................................................................ 294

32) 22.03.2016................................................................................ 297

33) 06.04.2016................................................................................ 297

34) 12.04.2016................................................................................ 298

35) 16.04.2016................................................................................ 299

36) 29.04.2016................................................................................ 300

37) 09.05.2016................................................................................ 300

38) 01.07.2016................................................................................ 301

39) 03.08.2016................................................................................ 302

40) 27.05.2017................................................................................ 305

41) 20.07.2017................................................................................ 307

42) 21.11.2017................................................................................ 308

43) 11.01.2018................................................................................ 309

44) 06.02.2018................................................................................ 310

45) 18.04.2018................................................................................ 311

46) 02.04.2018................................................................................ 312

47) 20.05.2018................................................................................ 313

48) 31.05.2018................................................................................ 314

49) 01.06.2018................................................................................ 316

50) 12.07.2018................................................................................ 317

51) 02.06.2018................................................................................ 318

52) 25.06.2018................................................................................ 319

53) 17.07.2018................................................................................ 321

54) 28.07.2018................................................................................ 322

55) 15.11.2018................................................................................ 324

56) 03.01.2019................................................................................ 325

57) 15.03.2019................................................................................ 328

58) 08.04.2019................................................................................ 329

59) 07.08.2020................................................................................ 330

60) 26.08.2020................................................................................ 331

 

 

3. Alt Bölüm: TEST SORULARI....................................................... 333


 

 

KISALTMALAR CETVELİ

ABD                Ankara Barosu Dergisi

ASPAK            (7155 sayılı) Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun

ASPAY            Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmelik

Aşa.                Aşağı

AYM                Anayasa Mahkemesi Kararı

B.                    Baskı

BATİDER         Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi

BGE                Bundesgerichtliche Enstscheidungen

BK                  (818 sayılı) Borçlar Kanunu

Bkz.                Bakınız

c.                    cümle

Ders Kitabı      Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz/Sema Taşpınar Ayvaz/ Emel Hanağası, İcra ve İflâs Hukuku, 6. B., Ankara 2020

E.                    Esas

HD                  Hukuk Dairesi (Yargıtay)

HGK                Hukuk Genel Kurulu (Yargıtay)

HMK                (6100 sayılı) Hukuk Muhakemeleri Kanunu

HUMK             (1086 sayılı) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

İİK                   (2004 sayılı) İcra ve İflâs Kanunu

İM                   İcra mahkemesi

İTM                  İcra tetkik mercii

K.                    Karar

m.                   madde

MK                  (743 sayılı) Türk Medeni Kanunu

MTS                Merkezi Takip Sistemi

RG                  Resmî Gazete

RPÇ                Rehnin paraya çevrilmesi

s.                    sayfa

s. K.                sayılı Kanun

sa.                  Sayı

TBK                 (6098 sayılı) Türk Borçlar Kanunu

TCK                 (5237 sayılı) Türk Ceza Kanunu

THD                Terazi Hukuk Dergisi

TK                   (6762 sayılı) Ticaret Kanunu

THKH              (6502 sayılı) Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun

TL                   Türk Lirası

TMK                (4721 sayılı) Türk Medeni Kanunu

TTK                 (6102 sayılı) Türk Ticaret Kanunu

UYAP              Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi

YİBK               Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı

YKD                Yargıtay Kararları Dergisi

yuk.                 Yukarı

 


GENEL BİBLİYOGRAFYA

AMONN, Kurt/WALTHER, Fridolin: Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. Baskı, Bern 2008.

ANSAY, Sabri Şakir: Hukuk İcra ve İflâs Usulleri, Ankara 1960.

ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder/TAŞPINAR AYVAZ, Sema/HANAĞASI, Emel: İcra ve İflâs Kanunu ve İlgili Mevzuat, 6. Baskı, Ankara 2020.

ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder/TAŞPINAR AYVAZ, Sema/HANAĞASI, Emel: İcra ve İflâs Hukuku, 6. Baskı, Ankara 2020.

ATALI, Murat/ERMENEK, İbrahim/ERDOĞAN, Ersin: İcra ve İflâs Hukuku,   3. Baskı, Ankara 2020.

ATALI, Murat/ERMENEK, İbrahim/ERDOĞAN, Ersin/KARTAL, Bünyamin: İcra ve İflâs Hukuku Pratik Çalışmalar, 3. Baskı, Ankara 2020.

BERKİN, Necmeddin: İflâs Hukuku, İstanbul 1972.

BERKİN, Necmeddin: Tatbikatçılara İcra Hukuku Rehberi, İstanbul 1980.

FRITZSCHE, Hans/WALDER-BOHNER, Hans Ulrich: Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Zürich, Cilt I 1984; Cilt II 1993.

GÖRGÜN, Şanal/TORAMAN, Barış/KODAKOĞLU, Mehmet: İcra ve İflâs Hukuku (Ders Notları), 2. Bask, Ankara 2018.

GÜRDOĞAN, Burhan: İcra Hukuku Dersleri, Ankara 1970.

GÜRDOĞAN, Burhan: İflâs Hukuku Dersleri, Ankara 1966.

HİRŞ, Ernest (Volf Çernis): Pratik Hukukta Metod, 4. Baskı, Ankara 2012.

JAEGER, Carl/WALDER, Hans Ulrich/KULL, Thomas M./KOTTMAN, Martin: Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Baskı, Zürich Cilt I 1997; Cilt II 1997/99; Cilt III 1997/2001.

KARAYALÇIN, Yaşar/YONGALIK, Aynur: Hukukda Öğretim, Kaynaklar,    Metod, Problem Çözme, 7. Baskı, Ankara 2008.

KARSLI, Abdurrahim: İcra Hukuku Ders Kitabı, Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, İstanbul 2014.

KURU, Baki/ARSLAN, Ramazan/YILMAZ Ejder: İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, 26. Baskı, Ankara 2012.

KURU, Baki: İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, İstanbul 2006.

KURU, Baki: İcra ve İflâs Hukuku, Cilt I, İstanbul 1988; Cilt II, İstanbul 1990; Cilt III Ankara 1993; Cilt IV İstanbul 1997.

KURU, Baki: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, 3. Baskı, Ankara 2019.

LARENZ, Karl: Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Berlin, Heidelberg, New York 1969.

MUŞUL, Timuçin: İcra ve İflâs Hukukunun Esasları, 6. Baskı, Ankara 2017.

MUŞUL, Timuçin: İcra ve İflâs Hukuku, 2. Cilt, 6. Baskı, Ankara 2013.

MUŞUL, Timuçin: İflâs ve Konkordato Hukuku, Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma, 2. Baskı, Ankara 2019.

MUŞUL, Timuçin: Pratik Çalışma Kitabı, Ankara 2013.

PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/SUNGURTEKİN ÖZKAN, Meral/    ÖZEKES, Muhammet: İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, 7. Baskı, İstanbul 2020.

PEKCANITEZ, Hakan/ ÖZEKES, Muhammet: İcra ve İflâs Hukuku Pratik Çalışmalar, 19. Baskı, İstanbul 2019.

POSTACIOĞLU, İlhan/ALTAY, Sümer: İcra Hukuku Esasları, 5. Baskı, İstanbul 2010.

POSTACIOĞLU, İlhan: İflâs Hukuku İlkeleri, Cilt I: İflâs, İstanbul 1978.

ULUKAPI, Ömer: İcra ve İflâs Hukuku, Konya 2015.

ULUKAPI, Ömer: İcra ve İflâs Hukuku Uygulamaları, 6. Baskı, Konya 2014.

UYAR, Talih/UYAR, Alper/UYAR, Cüneyt: İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, 3. Cilt, İzmir 2014.

ÜSTÜNDAĞ, Saim: İcra Hukukunun Esasları, 8. Baskı, İstanbul 2004.

ÜSTÜNDAĞ, Saim: İflâs Hukuku, 8. Baskı, İstanbul 2009.

ÜSTÜNDAĞ, Saim: Medeni Yargılama ve İcra-İflâs Hukuku Pratik Çalışma Örnekleri, İstanbul 1975.

YAVAŞ, Murat/AŞIK, İbrahim/GÜL, Mehmet Akif/TOK, Ozan/SAÇAR, Ömer Faruk/DEMİR, Ömer Faruk: İcra ve İflâs Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, 4.Baskı, Ankara 2020.

YILDIRIM, M. Kamil/DEREN-YILDIRIM, Nevhis: İcra ve İflâs Hukuku,           7. Baskı, İstanbul 2016.

YILMAZ, Ejder: İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, Ankara 2016.

YILMAZ, Ejder/YILMAZ Ümit: Hukuk Rehberi, 5. Cilt, 8. Baskı, Ankara 2006.

YILMAZ, Ejder: Adli Yazı ve Yazışma Usulleri (Ders Kitabı), 4. Baskı, Ankara 2014.

AMONN, Kurt/WALTHER, Fridolin: Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. Baskı, Bern 2008.

ANSAY, Sabri Şakir: Hukuk İcra ve İflâs Usulleri, Ankara 1960.

ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder/TAŞPINAR AYVAZ, Sema/HANAĞASI, Emel: İcra ve İflâs Kanunu ve İlgili Mevzuat, 6. Baskı, Ankara 2020.

ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder/TAŞPINAR AYVAZ, Sema/HANAĞASI, Emel: İcra ve İflâs Hukuku, 6. Baskı, Ankara 2020.

ATALI, Murat/ERMENEK, İbrahim/ERDOĞAN, Ersin: İcra ve İflâs Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2020.

ATALI, Murat/ERMENEK, İbrahim/ERDOĞAN, Ersin/KARTAL, Bünyamin: İc-ra ve İflâs Hukuku Pratik Çalışmalar, 3. Baskı, Ankara 2020.

BERKİN, Necmeddin: İflâs Hukuku, İstanbul 1972.

BERKİN, Necmeddin: Tatbikatçılara İcra Hukuku Rehberi, İstanbul 1980.

FRITZSCHE, Hans/WALDER-BOHNER, Hans Ulrich: Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Zürich, Cilt I 1984; Cilt II 1993.

GÖRGÜN, Şanal/TORAMAN, Barış/KODAKOĞLU, Mehmet: İcra ve İflâs Hukuku (Ders Notları), 2. Bask, Ankara 2018.

GÜRDOĞAN, Burhan: İcra Hukuku Dersleri, Ankara 1970.

GÜRDOĞAN, Burhan: İflâs Hukuku Dersleri, Ankara 1966.

HİRŞ, Ernest (Volf Çernis): Pratik Hukukta Metod, 4. Baskı, Ankara 2012.

JAEGER, Carl/WALDER, Hans Ulrich/KULL, Thomas M./KOTTMAN, Martin: Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Baskı, Zürich Cilt I 1997; Cilt II 1997/99; Cilt III 1997/2001.

KARAYALÇIN, Yaşar/YONGALIK, Aynur: Hukukda Öğretim, Kaynaklar, Metod, Problem Çözme, 7. Baskı, Ankara 2008.

KARSLI, Abdurrahim: İcra Hukuku Ders Kitabı, Yenilenmiş ve Gözden Geçi-rilmiş 3. Baskı, İstanbul 2014.

KURU, Baki/ARSLAN, Ramazan/YILMAZ Ejder: İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, 26. Baskı, Ankara 2012.

KURU, Baki: İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, İstanbul 2006.

KURU, Baki: İcra ve İflâs Hukuku, Cilt I, İstanbul 1988; Cilt II, İstanbul 1990; Cilt III Ankara 1993; Cilt IV İstanbul 1997.

KURU, Baki: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku Ders Kita-bı, 3. Baskı, Ankara 2019.

22 BİBLİYOGRAFYA

LARENZ, Karl: Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Berlin, Heidelberg, New York 1969.

MUŞUL, Timuçin: İcra ve İflâs Hukukunun Esasları, 6. Baskı, Ankara 2017.

MUŞUL, Timuçin: İcra ve İflâs Hukuku, 2. Cilt, 6. Baskı, Ankara 2013.

MUŞUL, Timuçin: İflâs ve Konkordato Hukuku, Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma, 2. Baskı, Ankara 2019.

MUŞUL, Timuçin: Pratik Çalışma Kitabı, Ankara 2013.

PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/SUNGURTEKİN ÖZKAN, Meral/ÖZEKES, Muhammet: İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, 7. Baskı, İs-tanbul 2020.

PEKCANITEZ, Hakan/ÖZEKES, Muhammet: İcra ve İflâs Hukuku Pratik Ça-lışmalar, 19. Baskı, İstanbul 2019.

POSTACIOĞLU, İlhan/ALTAY, Sümer: İcra Hukuku Esasları, 5. Baskı, İs-tanbul 2010.

POSTACIOĞLU, İlhan: İflâs Hukuku İlkeleri, Cilt I: İflâs, İstanbul 1978.

ULUKAPI, Ömer: İcra ve İflâs Hukuku, Konya 2015.

ULUKAPI, Ömer: İcra ve İflâs Hukuku Uygulamaları, 6. Baskı, Konya 2014.

UYAR, Talih/UYAR, Alper/UYAR, Cüneyt: İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, 3. Cilt, İzmir 2014.

ÜSTÜNDAĞ, Saim: İcra Hukukunun Esasları, 8. Baskı, İstanbul 2004.

ÜSTÜNDAĞ, Saim: İflâs Hukuku, 8. Baskı, İstanbul 2009.

ÜSTÜNDAĞ, Saim: Medeni Yargılama ve İcra-İflâs Hukuku Pratik Çalışma Örnekleri, İstanbul 1975.

YAVAŞ, Murat/AŞIK, İbrahim/GÜL, Mehmet Akif/TOK, Ozan/SAÇAR, Ömer Faruk/DEMİR, Ömer Faruk: İcra ve İflâs Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, 4.Baskı, Ankara 2020.

YILDIRIM, M. Kamil/DEREN-YILDIRIM, Nevhis: İcra ve İflâs Hukuku, 7. Baskı, İstanbul 2016.

YILMAZ, Ejder: İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, Ankara 2016.

YILMAZ, Ejder/YILMAZ Ümit: Hukuk Rehberi, 5. Cilt, 8. Baskı, Ankara 2006.

YILMAZ, Ejder: Adli Yazı ve Yazışma Usulleri (Ders Kitabı), 4. Baskı, Ankara 2014.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar