İcra ve İflas Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Murat ATALI - İbrahim ERMENEK - Ersin ERDOĞAN
ISBN: 978-605-05-0505-4
Stok Durumu: Stokta var
81,00 TL 90,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Murat ATALI, İbrahim ERMENEK, Ersin ERDOĞAN
Baskı Tarihi 2019/11
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İcra ve İflas Hukuku

Prof. Dr. Murat ATALI, Doç. Dr. İbrahim ERMENEK, Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN

2019/11 2. Baskı, 765 Sayfa

ISBN 978-605-05-0505-4

İçindekiler

ÖNSÖZVII

İÇİNDEKİLERXI

BİRİNCİ KİTAP
İCRA HUKUKU

§ 1.İCRA VE İFLÂS HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER3

I.CEBRİ İCRA HUKUKU KAVRAMI VE TARİHİ GELİŞİM3

A.Cebri İcra Hukuku Kavramı3

B.İcra ve İflâs Hukukunun Diğer Hukuk Alanları İçerisindeki
Yeri4

C.Tarihi Gelişim8

D.İcra ve İflas Hukukunun Amme Alacakları İle İlişkisi 10

II. İCRA HUKUKU VE İFLÂS HUKUKU ARASINDAKİ İLKESEL
 TEMEL FARKLAR11

III. İCRA VE İFLÂS HUKUKUNDA BAZI TEMEL KAVRAMLAR13

A. Alacak-Borç ve Alacaklı-Borçlu Kavramı13

B. Kanunî Terimler (Istılahlar)15

C. Takip İşlemi16

D. Diğer Müesseseler19

IV. CEBRİ İCRA ÇEŞİTLERİ20

A. Cüzi İcra21

B. Külli İcra23

§ 2.İCRA ORGANLARI25

I. ASIL İCRA ORGANLARI26

A. İcra Daireleri26

1. İcra Dairelerinin Yapısı26

2. İcra Dairelerinin Yetki, Görev ve Yükümlülükleri28

a. İcra Dairelerinin Yetkileri28

aa.Genel Olarak28

ab.İcra Dairesinin Zor Kullanma Yetkisi30

b. İcra Dairesinin Görevleri31

c. İcra Dairelerinin Yükümlülükleri32

ca. Olumlu Yükümlülükler33

cb. Olumsuz Yükümlülükler36

3. İcra Dairesi Çalışanlarının Sorumlulukları39

a. Cezaî Sorumluluk39

b. İnzibatî (Disiplin) Sorumluluk39

c. Hukukî Sorumluluk39

B. İcra Mahkemeleri42

C.İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı Kanun Yoluna Başvuru45

1. İcra Mahkemesinin Cezaya İlişkin Kararlarına Karşı
Kanun Yoluna Başvuru45

2.İcra Mahkemesinin Hukuka İlişkin Kararlarına Karşı
Kanun Yoluna Başvuru45

II. YARDIMCI İCRA ORGANLARI49

A. Genel Mahkemeler49

B. Cumhuriyet Savcıları49

C. Adalet Bakanlığı Müfettişleri49

§ 3. ŞİKÂYET50

I. GENEL OLARAK50

II. ŞİKÂYETİN TARAFLARI51

III. ŞİKÂYET SEBEPLERİ53

A. Kanuna Aykırılık54

B. Hadiseye Aykırılık54

C. İcra Müdürünün Bir Hakkı Yerine Getirmemesi55

D. İcra Müdürünün Bir Hakkın Yerine Getirilmesini Sürüncemede Bırakması56

IV. ŞİKÂYET SÜRESİ VE İNCELEME USÛLÜ56

V. ŞİKÂYETİN SONUÇLARI59

§ 4.İCRA VE İFLÂS HUKUKUNDA TEBLİGAT, SÜRELER, TATİL VE TALİK HALLERİ63

I. TEBLİGAT63

II. SÜRELER68

A. Taraflar İçin Öngörülen Süreler69

B. Cebri İcra Organları İçin Öngörülen Süreler71

III. TATİL VE TALİK HÂLLERİ71

A. Tatil Hâlleri71

B. Talik (Erteleme) Hâlleri75

1. Genel Talik Hâlleri76

2. Özel Talik Hâlleri79

§ 5.CEBRİ İCRA FAALİYETLERİNDE TAKİP GİDERLERİ VE VEKÂLET ÜCRETİ80

I. TAKİP HARÇLARI80

II. TAKİP GİDERLERİ81

III. VEKÂLET ÜCRETİ82

§ 6. İCRA TAKİBİNİN TARAFLARI VE TAKİP YOLUNUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ84

I.İCRA TAKİBİNİN TARAFLARI84

A. Taraf Ehliyeti84

B. Takip Ehliyeti85

C.Takip Yetkisi85

D. Sıfat (Husumet)87

E.Takipte İradi Temsil87

F.Takip Arkadaşlığı 88

G. Taraf Değişikliği92

II. TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ93

§ 7. İLÂMSIZ İCRA96

I.GENEL OLARAK İLÂMSIZ İCRA96

II. İLÂMSIZ İCRADA GÖREV VE YETKİ99

A. İlâmsız İcrada Görev99

B. İlâmsız İcrada Yetki101

1. Genel Yetkili İcra Dairesi101

2. Sözleşmelere İlişkin Uyuşmazlıklarda Özel Yetkili İcra Dairesi102

3. Yetki Sözleşmesi103

4.Yetki İtirazı105

§ 8. GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP109

I. İLÂMSIZ İCRANIN KONUSU OLARAK PARA VE
 TEMİNAT ALACAKLARI109

A. Para Alacakları109

B. Teminat Alacakları112

II.ALACAĞIN REHİNLE TEMİN EDİLMEMİŞ OLMASI113

III.GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİBİN AŞAMALARI114

A.TAKİP TALEBİ115

1. Takip Talebinin Düzenlenmesi ve İçeriği115

2.Takip Talebinde Bulunulmasının Sonuçları120

a)Takip Hukuku Bakımından Sonuçları120

b)Maddi Hukuk Bakımından Sonuçları123

B.  ÖDEME EMRİ124

1.  Ödeme Emrinin Düzenlenmesi ve İçeriği124

2.  Borçlunun Ödeme Emrine İtiraz Etmemesi ve
Mal Beyanı129

3. Borçlunun Ödeme Emrine İtiraz Etmesi132

a) Genel Olarak133

b) İçerik İtibariyle İtiraz133

aa) Maddi Hukuktan Kaynaklanan İtirazlar133

bb) Takip Hukukundan Kaynaklanan İtirazlar134

c) Yapılış Şekli İtibariyle İtiraz135

aa) İmzaya İtiraz135

bb) Borca İtiraz137

d) İtirazın İleri Sürülmesi140

4. Gecikmiş İtiraz142

a) Genel Olarak142

b) Gecikmiş İtirazın Şartları143

c) Gecikmiş İtirazın İleri Sürülmesi ve İncelenmesi144

5. İtiraz ile Şikâyet Müesseselerinin Karşılaştırılması146

C.  ÖDEME EMRİNE İTİRAZIN HÜKÜMDEN
DÜŞÜRÜLMESİ148

1. Genel Olarak148

2. İtirazın Hükümden Düşürülmesi Yolları149

a) İtirazın İptali Davası149

aa) Genel Olarak149

bb) Hukuki Niteliği152

cc)Dava Açma Süresi153

dd)Yargılaması154

ee)Mahkemenin Kararı ve Sonuçları154

ff)İcra Tazminatı ve Tazminatın Koşulları156

b) İtirazın Kaldırılması159

aa)İtirazın Kesin Kaldırılması159

aaa) İtirazın Kesin Kaldırılması Talebi159

bbb) Talebin İncelenmesi160

ccc) İcra Mahkemesinin Kararı ve Kararın
Sonuçları168

bb) İtirazın Geçici Kaldırılması171

aaa)İtirazın Geçici Kaldırılması Talebi171

bbb)Talebin İncelenmesi172

ccc)İcra Mahkemesinin Kararı ve Kararın
Sonuçları174

cc) Borçtan Kurtulma Davası176

§ 9. İCRA TAKİBİNİN İPTALİ VE TALİKİ183

§ 10. HACİZ189

I.Kavram193

II.Türleri193

III.Haczin Gerçekleştirilmesi192

A.Haciz Talebi192

B.Haciz İsteme Süresi193

C.Haczin İcrası195

D.Hacizde Tertip204

IV.Haczedilemeyen Mal, Hak ve Alacaklar207

A.Genel Olarak207

B.Tamamen Haczedilemeyen Mal, Hak ve Alacaklar207

C.Kısmen Haczedilemeyen Mal, Hak ve Alacaklar219

V.Haczin Fiilen Tatbik Edilmesi221

A.Taşınır Malların Haczi222

B.Taşınmaz Malların Haczi225

1.Genel Olarak225

2.Taşınmaz Mallarda Haczin Kapsamı226

3.Yetişmemiş Mahsullerin Haczi226

C.İntifa Hakkı ve Hisse Haczi228

1.İntifa Hakkı Haczi228

2.Hisse Haczi229

a.Elbirliği Halinde Mülkiyette Hisse Haczi229

b.Paylı Mülkiyette Hisse Haczi231

c.Ticaret Şirketi Hisselerinin Haczi231

D.Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi235

1.Genel Olarak235

2.Maaş ve Ücret Haczi235

3.Maaş ve Ücret Alacakları Dışındaki Mal, Hak ve
Alacakların Haczi (İİK m. 89)236

VI.HACİZ İŞLEMLERİNİN ETKİSİ245

A. Haczin Alacaklı Bakımından Etkisi245

B. Haczin Borçlu Bakımından Etkisi246

C. Haczin Üçüncü Kişiler Bakımından Etkisi249

VII.HACZE İŞTİRAK250

A. Genel Olarak250

B. Hacze Adi İştirak252

C. Hacze İmtiyazlı İştirak262

§ 11.HACİZDE İSTİHKAK DAVALARI265

I. GENEL OLARAK265

II. HACZEDİLEN MALIN BORÇLUNUN veya BORÇLU İLE
 BİRLİKTE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDE BULUNMASI
 HALİNDE İSTİHKAK DAVASI267

III. HACZEDİLEN MAL ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDE
 BULUNUYORSA İSTİHKAK DAVASI275

§ 12.BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ279

I. HACİZDEN ÖNCE BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ279

II. HACİZDEN SONRA BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ284

§ 13.PARAYA ÇEVİRME287

I. SATIŞ TALEBİ288

Iı.SATIŞ İSTEME SÜRESİ291

III. TAŞINIR MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ296

A.Genel Olarak296

B.Açık Arttırma298

1. Açık Arttırmaya Hazırlık299

a) Açık Artırmanın İlân Edilmesi299

b)Artırma Şartnamesi299

2. Artırmanın Yapılması300

3. Satış Bedelinin Ödenmesi ve Mülkiyetin Nakli304

IV. TAŞINMAZ MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ307

A. Açık Artırmaya Hazırlık307

1.İlanın Yapılması308

2.Artırma Şartnamesi309

3.Mükellefiyetler Listesi310

4.Kıymet Takdiri313

B. Artırmanın Yapılması314

C. Satış Bedelinin Ödenmesi315

V. ALACAKLARIN, İNTİFA HAKLARININ VE HİSSE
 SENETLERİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ319

A.Alacakların Paraya Çevrilmesi (İİK m. 120)319

1. Alacakların Ödeme Yerine Geçmek Üzere Devri320

2. Alacakların Tahsil İçin Devri321

B.İntifa Hakkı Ve Haczedilen Hisselerin Paraya Çevrilmesi323

VI.İHALENİN FESHİ324

A.Genel Olarak324

B.İhalenin Feshi Sebepleri326

C.İhalenin Feshini İsteyebilecek Kimseler328

D.İhalenin Feshini İsteme Süresi329

E.İhalenin Feshi Yargılaması331

§ 14. PARALARIN ÖDENMESİ/PAYLAŞTIRILMASI336

I. GENEL OLARAK336

II. SIRA CETVELİ DÜZENLENMESİ338

III.SIRA CETVELİNE KARŞI ÇIKILMASI342

A. Genel Olarak342

B. Sıra Cetveline Karşı Şikâyet343

C. Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası344

IV. ACİZ BELGESİ DÜZENLENMESİ347

A.Genel Olarak347

B. Borç Ödemeden Aciz Belgesinin Hüküm Ve Sonuçları348

1. Takip Hukuku Bakımından Sonuçları348

2. Maddi Hukuk Bakımından Sonuçları349

§ 15.MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI351

I. MENFİ TESPİT DAVASI351

A.Takipten Önce Açılan Menfi Tespit Davası:353

B.Takipten Sonra Açılan Menfi Tespit Davası356

C.Menfi Tespit Davalarının Açılmasına İlişkin Bazı Sorunlar358

D.Menfi Tespit Davasının Sonucu360

II. İSTİRDAT DAVASI362

A.Koşulları363

B.Davanın Görülmesi ve Sonuçları366

C.Menfi tespit davasının istirdat davasına dönüşmesi368

§ 16. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA
TAKİP370

I. GENEL OLARAK370

II. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP YOLUNUN
 ÖZELLİKLERİ372

III. YETKİLİ İCRA DAİRESİ374

IV. TAKİP TALEBİ375

V. ÖDEME EMRİ379

Vı.ÖDEME EMRİNE İTİRAZ EDİLMESİ VE İTİRAZIN
 SONUÇLARI384

A. İmzaya İtiraz384

B. Borca İtiraz386

VıI. ÖZEL ŞİKÂYET HÂLLERİ389

§ 17.KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ390

I.GENEL OLARAK390

II.KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ SEBEBİYLE İLÂMSIZ
 TAHLİYE393

A. Genel Olarak393

B. Takip Talebi394

C. Ödeme Emri395

D. Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi ve İtirazın Hükümden Düşürülmesi400

III. KİRA SÜRESİNİN SONA ERMESİ SEBEBİYLE İLÂMSIZ
 TAHLİYE404

A. Genel Olarak404

B. Takip Talebi406

C. Tahliye Emri407

D. Tahliye Emrine İtiraz Edilmesi ve İtirazın Hükümden Düşürülmesi408

E. Tahliye Emrine İtiraz Edilmemesi411

IV. KİRALANAN TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN
 BULUNMASI (İİK m. 276)411

V. HAPİS HAKKI412

§ 18.ABONELİK SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA ÖZGÜ TAKİP USÛLÜ414

I.Genel Olarak414

II.Kanunun Kapsamı415

III.Takip Talebi417

IV.Ödeme Emri419

A.Genel Olarak419

B.Ödeme Emrine İtiraz421

§ 19. İLÂMLI İCRA424

I. GENEL OLARAK424

II. İLÂMLI İCRADA YETKİ428

III. İLÂM VE İLÂM NİTELİĞİNDE BELGE430

A.İlâmlar430

B. İlâm Niteliğinde Belgeler436

IV. İLÂMLI İCRADA TAKİP TALEBİ441

V. İCRA EMRİ441

VI. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI442

A. Genel Olarak442

B. Kanun Yolu Mahkemesinden İcranın Geri Bırakılması
(İcranın Durdurulması) Kararı Alınması (İİK m. 36)442

C. İcra Mahkemesinden İcranın Geri Bırakılması Kararı Alınması (İİK m. 33, m. 33/a)445

D. Yargılamanın Yenilenmesine Bakan Mahkemeden İcranın
Geri Bırakılması Kararı Alınması448

VII. İCRANIN İADESİ (İİK m. 40)448

VIII. İLÂMIN İCRA EDİLMESİ451

A. Para Alacaklarına İlişkin İlâmların İcrası451

B. Taşınır Mal Teslimine İlişkin İlâmların İcrası452

C. Taşınmaz Mal Teslimine İlişkin İlâmların İcrası454

D. Bir Şeyin Yapılması veya Yapılmamasına İlişkin
İlâmların İcrası458

E. Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlâmların İcrası461

§ 20. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP463

I. GENEL OLARAK463

II. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA
 TAKİP TÜRLERİ468

A. Genel Olarak468

B. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlâmsız Takip470

1. Taşınır Rehni470

2.İpotek474

C.Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlâmlı Takip478

1. Taşınır Rehni478

2.İpotek478

III. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ482

A. Paraya Çevirme482

B. Paraların Paylaştırılması483

IV. REHİN AÇIĞI BELGESİ483

A. Genel Olarak483

B. Geçici Rehin Açığı Belgesi485

C. Kesin Rehin Açığı Belgesi487

V. İPOTEK ALACAKLISININ GAİP OLMASI VEYA ALACAĞI
 ALMAKTAN İMTİNA ETMESİ488

A. İpotek Halinde Adres Bildirme Zorunluluğu488

B. İpotekli Alacakta Alacaklının Gaip Bulunması veya Borcu Almaktan İmtina Etmesi488

§ 21.İHTİYATİ HACİZ490

I.GENEL OLARAK490

II.İHTİYATİ HACZİN ŞARTLARI491

III.İHTİYATİ HACİZ YARGILAMASI494

IV.İHTİYATİ HACİZ KARARININ UYGULANMASI497

V.İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasim500

VI.İHTİYATİ HACİZ KARARININ KALDIRILMASI503

VII.İHTİYATİ HACİZ TALEBİ ÜZERİNE VERİLEBİLECEK
 KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI504

VIII.İHTİYATİ HACİZDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT
 DAVASI506

IX.İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir Farkı507

İkinci Kitap
İFLAS VE KONKORDATO HUKUKU
İFLÂS HUKUKU

§ 22. GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER511

I.GİRİŞ511

II.İFLÂSIN HUKUKİ NİTELİĞİ514

III.İFLÂS HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER514

IV.İFLÂSA TÂBİ OLAN KİŞİLER516

A.Tacirler517

B.Türk Ticaret Kanunu Gereğince Tacir Sayılanlar518

C.Tacir Olmadıkları Halde Tacirler Gibi Sorumlu Tutulanlar519

D.Tacir Olmadıkları ve Sayılmadıkları Halde Özel Hükümlerle İflâsa Tâbi Kılınan Kişiler520

V.İFLAS SEBEBİ522

VI.İFLÂS ORGANLARI525

A.İflâsın Resmi Organları525

1.İcra Dairesi525

2.İflâs Dairesi526

3.Asliye Ticaret Mahkemesi526

4.İcra Mahkemesi527

B.İFLÂSIN ÖZEL ORGANLARI528

§ 23. İFLAS YOLLARI529

I.GENEL (ADİ) İFLÂS YOLU530

A.Genel Bilgi530

B.İflâs Takip Talebi531

C.İflâs Ödeme Emri532

D.Ödeme Emri Tebliği Üzerine Borçlunun Davranışı533

1.Takip Konusu Borcun Ödenmesi533

2.İflâs Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi533

3.İflâs Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi534

E.İflas Davası536

1.Yetkili ve Görevli Mahkeme536

2.İflâs Davasının Açılması ve Yargılama Usulü537

3.İflâs Talebinin İncelenmesi ve Depo Kararı539

i.Borçlunun İflâs Ödeme Emrine İtiraz Etmiş Olması Halinde İflâs Talebinin İncelenmesi540

ii.Borçlunun İflâs Ödeme Emrine İtiraz Etmemiş Olması Halinde İflâs Talebinin İncelenmesi542

iii.İflâs Davası Sırasında Muhafaza Tedbirleri543

iv.İflâs Kararı544

v.İflâs Kararına Karşı Kanun Yolları546

II.KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLÂS YOLU547

A.Genel Bilgi547

B.İflâs Takip Talebi548

C.İflâs Ödeme Emri548

D.İflâs Ödeme Emrine Karşı İtiraz549

E.İflâs Ödeme Emrine Karşı Şikayet550

F.İflâs Davası ve İflâs Kararı552

1.Borçlunun Ödeme Emrine Karşı İtiraz veya Şikayette Bulunmadığı Durumda İflas Davası552

2.Borçlunun Ödeme Emrine Karşı İtiraz veya Şikayette Bulunduğu Durumda İflas Davası553

3.Genel İflâs Yoluna İlişkin Hükümlerin Uygulanması553

III.DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLÂS YOLU554

A.Genel Bilgi554

B.Doğrudan Doğruya İflâs Sebepleri555

1.Alacaklının Talebi Üzerine Doğrudan Doğruya İflâs Sebepleri555

i.İİK m. 177, I/1’de sayılan haller:555

ii.Borçlunun ödemelerini tatil etmesi (İİK m. 177, I/2)556

2.Alacaklının Talebi Üzerine Doğrudan Doğruya İflâsta Yargılama Usulü558

C.Borçlunun Talebi Üzerine Doğrudan Doğruya İflâs560

1.Borçlunun Kendi Kendisinin İflasını İhtiyarî Olarak
İstemesi560

2.Borçlunun Kendi Kendisinin İflasını Zorunlu Olarak
İstemesi561

i.Gerçek Kişi Tacirler ve Şahıs Şirketleri Bakımından561

ii.Sermaye Şirketleri ve Kooperatifler Bakımından562

3.Borçlunun Talebi Üzerine Doğrudan Doğruya İflâsta Yargılama Usulü562

IV.Terekenin İflâs Hükümlerine Göre Tasfiyesi563

§ 24. İFLÂSIN HUKUKİ SONUÇLARI564

I.İFLÂSIN BORÇLU (MÜFLİS) BAKIMINDAN SONUÇLARI564

A.Genel Olarak564

B.Borçlunun Müflis Sıfatını Alması564

C.Müflisin Haczi Caiz Mallarının İflâs Masasını Oluşturması565

1.Genel Olarak565

2.Rehinli Malların Durumu566

3.Hacizli Malların Durumu567

4.İptal davası Açma Hakkının İflâs İdaresine Geçmesi568

5.İflâs Masasından Çıkarılabilen Mal ve Haklar568

D.Müflisin Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanması569

1.Müflisin Masa Malları Üzerindeki Tasarruf İşlemlerinin Hükümsüzlüğü569

2.Üçüncü Kişilerin İyiniyetinin Korunduğu Haller571

E.Müflise Karşı İflâs Kararından Önce Başlatılmış Olan Bazı Takiplerin Durması ve Düşmesi572

F.Müflisin Taraf Olduğu Derdest Bazı Hukuk Davalarının
Durması577

II.İFLÂSIN ALACAKLILAR BAKIMINDAN HUKUKÎ
 SONUÇLARI581

A.Müflisin Borçlarının Muacceliyet Kesbetmesi582

B.Faizlerin İşlemeye Devam Etmesi583

C.Şarta Bağlı Alacakların Durumu583

D.Konusu Para Olmayan Alacakların Paraya Çevrilmesi584

E.İflâsta Takas584

F.Müflisin Kefil Olduğu Borçlar586

G.Müşterek Borçluların Aynı Zamanda İflâsı587

H.Müflisle Birlikte Borçlu Olanlardan Birinin Borcu Kısmen Ödemiş Olması587

I.Kollektif Şirket ve Ortaklarının İflâsı588

İ.İflâsın Sözleşmelere Etkisi588

§ 25. İFLÂS TASFİYESİ590

I.Genel Olarak590

II.MASA MALLARININ DEFTERİNİN TUTULMASI591

III.TASFİYE ŞEKLİNİN BELİRLENMESİ592

A.Genel Olarak592

B.Tasfiyenin Tatili593

C.Basit Tasfiye594

D.Adi Tasfiye595

E.İflâs Alacaklarının, İstihkak İddiasında Bulunanların ve
Müflisin Borçlularının Masaya Bildirilmesi596

IV.MASANIN İDARESİ599

A.Birinci Alacaklılar Toplantısı ve İflâs Bürosu599

B.İflâs İdaresi602

1.Genel Olarak602

2.İflâs İdaresinin Seçilmesi603

3.İflâs İdaresinin Hukukî Niteliği604

4.İflâs İdaresinin Denetlenmesi605

5.İflâs İdaresinin Görev ve Yetkileri605

C.İflâsta İstihkak Davaları606

D.Masa Alacaklarının Tahsili ve Acele Satışlar611

E.İflâs Alacaklarının İncelenmesi ve Sıra Cetveli612

1.İflâs Alacaklarının İncelenmesi ve Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi612

2.Adi ve Rehinli Alacakların Sırası613

3.Sıra Cetveline Karşı Başvuru Yolları616

i.Sıra Cetveline Karşı Şikâyet616

ii.Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası617

iii.Geç Bildirilen Alacakların Durumu618

F.İkinci Alacaklılar Toplantısı619

G.Paraya Çevirme621

H.Pay Cetveli ve Paraların Paylaştırılması622

İ.Borç Ödemeden Aciz Belgesi623

J.İflâsın Kapanması624

V.İFLÂSIN KALDIRILMASI625

KONKORDATO HUKUKU

§ 26. KONKORDATONUN GENEL TEORİSİ627

I.KONKORDATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER627

II.KONKORDATO KAVRAMI VE KONKORDATONUN
 AMACI629

III.KONKORDATO TÜRLERİ633

IV.KONKORDATO MÜESSESESİNİN BAZI TEMEL
 ÖZELLİKLERİ636

A.Borç İlişkilerinin Yeniden Düzenlenmesi636

B.Borçlunun Tasarruf Yetkisinin Korunması638

C.Alacaklılar Arasında Eşitlik İlkesine Tâbi Olması641

D.Teklifin Borçlunun Kaynakları ile Orantılı Olması642

E.Konkordato Teklifinin Kabulünün Kolaylaştırılmış Olması644

F.Konkordatoda Dürüstlük Kuralının Uygulanması645

G.Çekişmesiz Yargıya Tâbi Olması647

H.Görevli ve Yetkili Mahkeme648

§ 27. MAHKEME İÇİ (ADLİ) KONKORDATO651

I.ADÎ (İFLÂS DIŞI) KONKORDATO651

A.Genel Olarak Adî Konkordato651

B.Konkordato Talep Edebilecek Kişiler651

1.Borçlu652

2.Alacaklı654

3.Şirket veya Kooperatifi İdare ve Temsile Yetkili Olanlar654

C.Konkordato Sebepleri654

1.Borçlunun Vadesi Gelmiş Borçlarını Ödeyememesi655

2.Borçlunun Borçlarını Vadesinde Ödeyememe Tehlikesi Altında Bulunması656

3.Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Borca Batık
Olması656

D.Konkordato Başvurusu659

E.Konkordato Başvurusuna Eklenecek Belgeler660

F.Konkordato Projesi661

G.Geçici Mühlet Kararı Verilmesi ve Geçici Mühletin
Sonuçları663

1.Geçici Mühlet Kararı Verilmesi663

2.Geçici Konkordato Komiseri Atanması663

3.Diğer Muhafaza Tedbirleri664

4.Geçici Mühlet Süresi665

5.Geçici Mühlet Kararının Sonuçları666

H.Kesin Mühlet Kararı Verilmesi ve Kesin Mühletin Sonuçları668

1.Kesin Mühlet Kararı Verilmesi668

2.Kesin Mühlet Süresi670

3.Kesin Mühlet Kararının Kaldırılması671

4.Kesin Mühlet Verilmesinin Sonuçları672

a.Alacaklı Bakımından Sonuçları673

b.Borçlu Bakımından Sonuçları677

c.Sözleşmeler Bakımından Sonuçları678

d.Borçtan Birlikte Sorumlu Olanlara Etkisi680

İ.Konkordato Komiseri Atanması682

1.Konkordato Komiserinin Görevlendirilmesi682

2.Konkordato Komiserinin Görevleri684

3.Konkordato Komiserinin Hak ve Yükümlülükleri685

4.Konkordato Komiserinin Sorumluluğu ve Denetimi686

J.Alacaklılar Kurulu688

1.Alacaklılar Kurulu Oluşturulması688

2.Alacaklılar Kurulunun Görevleri689

K.Alacaklıları Alacaklarını Bildirmeye Davet689

L.Borçluyu Bildirilen Alacaklar Hakkında Beyana Davet690

M.Alacaklıları Toplantıya Davet690

N.Alacaklılarla Müzakere691

O.Rehinli Alacaklılarla Müzakere693

P.Konkordato Projesinin Tasdik İçin Mahkemeye Sunulması695

1.Konkordatonun Tasdiki696

a.Konkordato Projesinin Mahkeme Tarafından
İncelenmesi696

b.Konkordatonun Tasdiki696

2.Konkordato Projesinin Tasdikinin Sonuçları699

a.Alacaklılar Bakımından Sonuçları699

b.Sonuçlanmayan Takipler Bakımından Sonuçları700

c.Faizler Bakımından Sonuçları700

d.Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler Bakımından Sonuçları702

e.Çekişmeli Alacaklar Hakkında Sonuçları702

f.Rehinli Mallar ile Finansal Kiralama Konusu Mallara İlişkin Özel Tedbirler702

R.Konkordatonun Feshi705

S.Konkordatoda Kanun Yolları706

1.Genel Olarak706

2.Geçici Mühlete İlişkin Verilen Kararlar Hakkında Kanun Yolları707

3.Kesin Mühlete İlişkin Verilen Kararlar Hakkında Kanun Yolları708

4.Konkordatonun Tasdikine İlişkin Verilen Kararlar Hakkında Kanun Yolları708

5.Konkordatonun Feshi Talebine İlişkin Verilen Kararlar Hakkında Kanun Yolları709

6.Çekişmeli Alacaklara İlişkin Verilen Kararlar Hakkında Kanun Yolları709

II.İFLÂS İÇİ (İFLÂSTAN SONRA) KONKORDATO711

§ 28. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO713

I.Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato
 Hakkında Genel Bilgiler713

II.Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun
 Tasdikinin Sonuçları715

III.Alacakların Sıra Cetveline Yazılması715

IV.Malvarlığının Tasfiyesi (Paraya Çevirme)716

V.Rehin Açığı Belgesi Düzenlenmesi717

VI.Paraların Paylaştırılması717

VII.Tasfiyenin Sona Ermesi ve Faaliyet Raporu717

§ 29. UZLAŞMA SURETİYLE BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI719

I.Uzlaşma Suretiyle Borçların Yeniden
 Yapılandırılması Hakkında Genel Bilgiler719

II.Yeniden Yapılandırma Projesinin İçeriği719

III.Başvuru Üzerine ve Ara Dönemde Mahkemece
 Yapılacak İşlem ve Alınacak Tedbirler720

IV.Yeniden Yapılandırma Başvurusuna Eklenecek
 Belgeler721

V.Başvurunun Mahkeme Tarafından İncelenmesi
 ve Kanun Yolları722

VI.Tasdik Kararının Sonuçları723

VII.Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmanın
 Feshi723

VIII.Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma
 Projesinin Tadili724

IX.Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma
 Projesinin İhlâli ve Muhtelif Hükümler724

§ 30. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI725

I. Tasarrufun İptali Davası Hakkında Genel
  Bilgiler725

II. İptale Tâbi Tasarruflar728

A.Genel Olarak Tasarrufun İptali Sebepleri728

B.İvazsız Tasarruflar731

C.Acz Hâlinde Yapılan Tasarruflar734

D.Alacaklılara Zarar Verme Kastı ile Yapılan İşlemler736

III. İptal Davasının Açılması738

A.Görevli ve Yetkili Mahkeme738

B.Davası Açma Süresi ve Harç738

C.Davanın Tarafları739

D.Davanın Koşulları740

E.Davanın Konusu ve Yargılama Usûlü741

F.Tasarrufun İptali Davasının Sonuçları744

§ 31. İCRA VE İFLÂS SUÇLARI746

I. İcra Suç ve Cezaları746

II. İflâs Suç ve Cezaları749

A. İflâsın Kamu Hukuku Bakımından Sonuçları ve İflâs Suçları749

B. Taksirli İflâs750

C. Hileli İflâs751

D. İtibarın İadesi751

E.İflasa İlişkin Diğer Suç ve Cezalar752

BİBLİYOGRAFYA753

KAVRAM DİZİNİ759

İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ

İlk basısı bu yıl yapılan İcra ve İflâs Hukuku adlı kitabımız, hukuk fakültelerinde aynı adla okutulan ders için bir yardımcı kaynak olmasının yanında, uygulama için de yeni ve farklı bir kaynak olarak benimsendi. Ders kitabı olarak gördüğü ilgi, daha ziyade anlatım metodundaki farklılıktan ileri gelmektedir. Zira konuların mümkün olduğunca pratik bir olay üzerinden izah edilmesinin yanında, şekil ve şemalarla zenginleştirilen görsellik, okuyucunun ilgisinin toplanmasında ve canlı tutulmasında önemli bir yer tutmaktadır. Kitabın uygulayıcılar için farklılığı ise ilgili bahislerde yasal ve teorik durumun yanında Yargıtay uygulamasının da öz olarak ortaya konmasıdır.

İlk basının öğretim yılı başlamadan önce yetiştirilmesi ve öğrencilere dönem başında ulaştırılmasına yönelik çaba, söz konusu basının hazırlıklarının tamamlanmasından sonraki fakat yıl içindeki önemli bazı yasal değişikliklerin ve bu arada çıkan önemli bir kısım içtihatların kitapta yer almaması sonucunu doğurdu. Bu eksikliklerin giderilmesiyle oluşan metnin yeni bir bası olarak yayınlanması istikametindeki görüşün ağır basması sonucu, aynı yıl içinde ikinci bası gerçekleşmiş oldu.

Bu basıyı da büyük bir sürat, özen ve titizlikle gerçekleştiren Yetkin Yayınevi’nin saygıdeğer sahipleri Muharrem Başer ve Y. Ziya Gülkök ile dizgi ve baskıda emeği geçen tüm çalışanlara içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Kitabın okuyuculara faydalı olması, ona yönelik en büyük temennimizdir.

 

Kasım 2019, Ankara

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar