Medenî Hukuk'un Temel Kavramları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Bilge ÖZTAN
ISBN: 9786050509939
93,50 TL 110,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Bilge ÖZTAN
Baskı Tarihi 2020/11
Baskı Sayısı 46
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1020

Medenî Hukuk'un Temel Kavramları
Prof. Dr. Bilge ÖZTAN

 

İÇİNDEKİLER


HUKUKA GİRİŞ

 

§ 1.TOPLUM DÜZENİ VE TOPLUMSAL DAVRANIŞ (SOSYAL DÜZEN) KURALLARI3

I.GENEL OLARAK3

II.HUKUK KURALLARI İLE AHLÂK, DİN, GÖRGÜ KURALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ.4

A.Ahlâk Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasındaki İlişki4

1.Genel Olarak4

2.Hukuk Kuralları ile Ahlâk Kuralları Arasındaki Farklar6

B.Din Kuralları İle Hukuk Kuralları Arasındaki İlişki7

1.Genel Olarak7

2.Din Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasındaki Farklar8

C.Görgü Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasındaki İlişki9

1.Genel Olarak9

2.Görgü Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasındaki Farklar9

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ10

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR10

§ 2.HUKUK KAVRAMI11

I.DÜZEN PRENSİBİ OLARAK HUKUK11

II.HUKUKUN TANIMI12

III.HUKUKUN GÖREVİ (VARLIK SEBEBİ)12

A.Hukuk, Toplumda Barışı Sağlar13

B.Hukuk, Toplumda Hukukî Güvenliği Sağlar13

C.Hukuk, Toplumda Adaleti Sağlar13

D.Hukukun Oluşum ve Gelişimlere Cevap Verme Görevi17

IV.HUKUK KURALLARI, HUKUKÎ KURUMLAR, HUKUK DÜZENİ17

A.Hukuk Kuralları17

B.Hukukî Kurumlar17

C.Hukuk Düzeni18

D.Hukuk Sistemi18

V.HUKUK KURALLARININ UNSURLARI VE ORTAK NİTELİKLERİ19

A.Hukuk Kurallarının (Normlarının) Unsurları19

B.Hukuk Kurallarının Hukukî Niteliklerine Göre Ayrımı20

1.Emredici Kurallar20

2.Yedek Kurallar21

a)Tamamlayıcı Kurallar22

b)Yorumlayıcı Kurallar22

3.Tanımlayıcı Kurallar22

C.Hukuk Kurallarının Ortak Nitelikleri22

1.Her Hukuk Kuralı Bir Hukukî Kalıbı ve Bu Kalıba Bağlanan
Bir Değer Yargısını İçerir23

2.Hukuk Kuralları Genel Olarak Kişi Davranışlarını ve
İstisnaen  Tabiat Olaylarını Düzenler25

3.Hukuk Kuralları, Genel, Soyut ve Süreklidir25

4.Hukuk Kuralı Bir Yaptırıma Dayalıdır26

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ26

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR27

§ 3.YAPTIRIM (MÜEYYİDE)28

I.GENEL OLARAK28

II.YAPTIRIM TÜRLERİ29

A.Cebrî İcra30

B.Tazminat (Giderim)31

C.Geçersizlik (Hükümsüzlük)32

1.Butlan33

2.İptal33

3.Eksiklik (Askıda Hükümsüzlük)34

D.Ceza35

E.Zoralım (Müsadere)35

F.İdari İşlemlerde İptal36

§ 4.HUKUKUN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI36

I.YÜRÜRLÜKTEKİ HUKUK36

II.MEVZU HUKUK37

III.TABİİ HUKUK (İdeal Hukuk)38

IV.TARİHİ HUKUK38

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ39

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR39

§ 5.HUKUKUN DALLARI40

I.GENEL OLARAK40

II.KAMU HUKUKU İLE ÖZEL HUKUK ARASINDAKİ AYIRIMA
İLİŞKİN TEORİLER42

A.Menfaat Teorisi42

B.Yöneten-Yönetilen ve Yönetilenler Teorisi43

C.Egemenlik Yetkisi Teorisi43

III.KAMU HUKUKU VE ÖZEL HUKUKUN ALT DALLARI44

A.Kamu Hukuku Dalları44

1.Anayasa Hukuku44

a)Cumhuriyetçilik İlkesi45

b)Üniter Devlet İlkesi45

c)İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi45

d)Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet İlkesi45

e)Demokratik Devlet İlkesi45

f)Lâik Devlet İlkesi45

g)Sosyal Devlet İlkesi46

h)Hukuk Devleti İlkesi46

i)Eşitlik İlkesi47

2.İdare Hukuku47

3.Ceza Hukuku49

4.Uluslararası Kamu Hukuku51

5.Devlet Hukuku (Genel Kamu Hukuku)51

6.Vergi Hukuk51

7.Hukuk Felsefesi52

8.Hukuk Sosyolojisi52

9.Hukuk Tarihi53

10.Yargılama Hukuku53

a)Anayasa Yargısı53

b)Adlî Yargı53

aa)Medenî Yargı (Hukuk Yargısı)54

bb)Genel Ceza Yargısı54

c)Uyuşmazlık Yargısı55

d)İdari Yargı55

e)Seçim Yargısı55

f)Hesap Yargısı55

11.İcra ve İflâs Hukuku55

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ57

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR58

B.Özel Hukuk Dalları59

1.Medenî Hukuk59

2.Borçlar Hukuku60

3.Ticaret Hukuku60

4.Devletler Özel Hukuku60

5.İcra ve İflâs Hukuku61

a)İcra Hukuku61

b)İflâs Hukuku62

6.Medenî Yargılama Hukuku62

C.Karma Nitelikli Hukuk Dalları62

1.Fikir ve Sanat Eserleri Hukuk63

2.Hava Hukuku63

3.İş Hukuku63

4.Bankacılık Hukuku64

5.Toprak Hukuku64

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ64

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR65

§ 6.HAK KAVRAMI, HUKUKÎ OLAY, HUKUKÎ İLİŞKİ,
HUKUKÎ İŞLEM (MUAMELE)66

I.HAK KAVRAMI66

A.Kamu Hakları66

1.Genel Nitelikli Kamu Hakları66

a)Kişisel Kamu Hakları67

b)Sosyal ve Ekonomik Kamu Hakları67

c)Siyasal Kamu Hakları67

2.Özel Nitelikli Kamu Hakları67

3.Kamu Haklarının Sınırlanması67

B.Özel Haklar68

1.Konularına Göre (Para ile Ölçülebilen Değeri Bulunup Bulunmadığına Göre)69

a)Malvarlığı Hakları69

b)Malvarlığına Girmeyen Haklar70

2.Devredilebilme Yönünden (Kullanma Yetkisi Bakımından-
Hak Sahibine Bağlılıklarına Göre)70

a)Devredilebilen Haklar70

b)Devredilemeyen Haklar (Kişiye bağlı)70

3.Bağımsız Olup Olmamalarına Göre (Elde Edilmeleri Yönünden-Başka Bir Hakka Bağlılıklarına Göre)71

a)Bağımsız Haklar (Asıl Haklar)71

b)Bağımlı Haklar72

aa)Eşyaya Bağlı Sınırlı Aynî Haklar73

bb)Alacağa Bağlı Haklar73

cc)Borç İlişkisine Bağlı Haklar74

dd)Borç İlişkisinden Doğan Yan Yükümler74

ee)Bir Topluluğa Mensup Olmaya Bağlı Haklar74

4.Kullanılmasının Etkisi (Hukukî Etkisi) Bakımından74

a)Yenilik Doğuran Haklar (İnşaaî Haklar)ve Def’i Hakları74

aa)Yenilik Doğuran Haklar74

aaa)Genel Olarak74

bbb)Yenilik Doğuran Hakların Özellikleri77

bb)Def’i Hakları77

b)Yenilik Doğurmayan (yalın) Haklar77

5.Niteliklerine Göre (İleri Sürülebileceği Çevre Açısından)77

a)Mutlak Haklar ve Nisbi Haklar78

aa)Mutlak Haklar78

aaa)Mallar Üzerindeki Haklar79

bbb)Kişiler Üzerindeki Mutlak Haklar (Kişilik Hakları)79

bb)Nisbi Haklar79

cc)Nisbi haklar ile mutlak haklar arasındaki farklar82

dd)Mutlak Hak ve Nisbi Hak Ayrımının pratik önemi84

b)İkinci Derece Haklar (Düzenleme Hakları)85

aa)Yenilik Doğuran Haklar85

bb)Kudret Yetkileri85

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ85

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR87

§ 7.HAKLARIN EDİNİLMESİ VE KAYBI (YOLLARI)
(HUKUKÎ OLAY, HUKUKÎ FİİL, HUKUKÎ İŞLEM)88

I.GENEL OLARAK88

A.Hukukî Olay88

B.Hukukî Fiil89

1.Hukuka Aykırı Fiiller90

2.Hukuka Uygun Filler90

a)İrade veya İş ve Emek Açıklamaları91

aa)Hukukî İşlem91

bb)Hukuki (İşlem) Muamele Benzeri Fiiller92

cc)Maddî Fiiller92

b)Tasavvur Açıklamaları (Bilgi ve Haber Verme Açıklamaları)93

c)Duygu Açıklamaları93

II.HUKUKÎ İŞLEM (MUAMELE) ÇEŞİTLERİ94

A.Gerekli İrade Beyanı Adedine Göre (Olguya Göre) Ayırım94

1.Tek Taraflı Hukukî İşlemler94

2.İki ve Çok Taraflı Hukukî İşlemler95

B.Hukukî Sonuca Göre Ayırım96

1.Sağlararası Hukukî İşlemler96

a)Taahhüt İşlemleri96

b)Tasarruf İşlemleri97

c)Statü İşlemleri98

d)Yetki98

2.Ölüme Bağlı Hukukî İşlemler98

C.Borçlandırıcı Muamelelerin Hukuki Sebebi İhtiva Edip
Etmemelerine Göre Ayırım98

D.Hukukî İşlemlerin İllî Olup Olmamasına Göre Ayrımı99

E.Malvarlığını İlgilendiren İşlemler (Mal varlığına etki yapan)101

1.Taahhüt-Tasarruf İşlemleri101

2.Borçtan Kurtulma ve Kazanma İşlemleri101

3.Kazandırıcı İşlemler102

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ104

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR105

MEDENÎ HUKUK HAKKINDA
GENEL AÇIKLAMALAR

 

§ 1.MEDENÎ HUKUK VE MEDENÎ KANUN109

I.MEDENÎ HUKUKUN ANLAMI109

II.MEDENÎ HUKUK KAVRAMI109

III.MEDENÎ HUKUK VE MEDENÎ KANUN ARASINDAKİ İLİŞKİ110

§ 2.TÜRKİYE'DE MEDENÎ HUKUK ALANINDA KANUNLAŞTIRMA HAREKETİ110

I.OSMANLI İMPARATORLUĞU DEVRİNDE MEDENÎ HUKUK ALANINDA KANUNLAŞTIRMA HAREKETİ.110

II.TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİNDE KANUNLAŞTIRMA HAREKETİ112

§ 3.MEDENÎ KANUN'UN SİSTEMATİĞİ VE ÖZELLİKLERİ114

I.MEDENÎ KANUN'UN SİSTEMATİĞİ114

A.Genel Olarak114

B.Medenî Kanun'un Başlangıç hükümleri114

C.Türk Medenî Kanunu ile Borçlar Kanunu ve
Türk Ticaret Kanunu Arasındaki İlişki114

II.MEDENÎ KANUN'UN ÖZELLİKLERİ115

A.Demokratik Karakteri.115

B.Ferdiyetçi, Özgürlükçü, Sosyal Karakteri115

C.Halkçı Karakteri116

D.Lâik ve Devrimci Karakteri116

E.Millî Olma Karakteri116

F.Genellik Özelliği116

III.TÜRK MEDENÎ KANUNU DEĞİŞTİRME ÇALIŞMALARININ TARİHÇESİ117

§ 4.MEDENÎ HUKUKUN KAYNAKLARI VE UYGULANMASI118

I.GENEL OLARAK KAYNAK118

II.MEDENÎ HUKUKUN KAYNAKLARI VE
HUKUK KURALLARININ UYGULANMASINDA SIRA118

A.Medenî Hukukun Kaynakları118

B.Kaynakların Uygulanmasında Sıra119

§ 5.YAZILI KAYNAKLAR (KANUNLAR, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER, TÜZÜKLER, YÖNETMELİKLER,
KAİDE KARARNAMELER)120

I.KANUN120

A.Genel Olarak120

1.Dar Anlamda Kanun120

2.Geniş Anlamda Kanun120

3.Medenî Kanun'un 1'inci Maddesi Anlamında Kanun.121

B.Medenî Kanun'un 1'inci Maddesi Anlamında Kanunun Kapsamı121

1.Anayasa121

2.Kanun122

a)Kanunların Yayınlanması122

b)Kanunların Yürürlükten Kalkması123

aa)Açıkça Kaldırma (ilga)124

bb)Anayasa Mahkemesi Tarafından Kanun'un İptali124

cc)Üstü Kapalı Kaldırma (zımni ilga)125

c)Kanunların Yürürlükte Kalıp Uygulamadan Kalkması125

3.Kanun Gücünde Olan Kaynaklar126

a)Padişah İradesiyle Yürürlüğe Konan Metinler126

b)Geçici Kanunlar126

c)Meclis Yorumu126

d)Uluslararası Andlaşmalar126

e)Cumhur Başkanlığı Kararnameleri127

f)Olağanüstü Hâl Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri128

g)Meclis İçtüzükleri128

h)Yönetmelikler128

4.İçtihadı Birleştirme Kararları128

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ129

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR130

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

 

§ 1.BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER135

§ 2.KANUN'UN UYGULANMASI, YORUMU VE TAMAMLANMASI136

I.KANUN'UN UYGULANMASINDA GÖZÖNÜNDE TUTULACAK ÖZELLİKLER136

A.Kanun'un Önceliği136

B.Uygulanacak Hukuk Kuralının Usulüne Uygun Bir Şekilde
Doğup Doğmadığı137

C.Uygulanacak Hukuk Kuralının Geçerli Olup Olmadığı137

D.Hukuk Kurallarının Belirlenmesi137

E.Hukuk Kuralının Esas Alınacak Metni138

F.Kanunun Hatalı Düzenlenmiş Olması139

1.İradenin Teşekkülü Sırasında Hata139

2.İradenin Açıklanması Sırasında Hata139

3.Baskı Hataları139

II.KANUN’UN YORUMU139

A.Yorum Kavramı139

B.Yorumda Dayanılacak Unsurlar142

1.Kanun Metni (Gramatik Unsur)142

2.Sistem Unsur (Kanunun Sistematiği)143

3.Amaçsal Unsur (Kanunun Konuluş Nedeni) (Ratio Legis)144

4.Gerçeğe Uygunluk Unsuru144

5.Tarihi Unsur145

C.Yorum Türleri145

D.Yorum Çeşitleri145

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ146

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR147

III.KANUNUN TAMAMLANMASI, BOŞLUK VE
BOŞLUK DOLDURMA148

A.Genel Olarak148

B.Kanunda Boşluk Kavramı149

1.Hukuk Dışı Alan152

2.Kasıtlı (Bilinçli) Susma152

C.Boşluk Çeşitleri153

1.Kural İçi Boşluk ve Kural Dışı Boşluk (Kanun Boşluğu)153

a)Kural içi Boşluk153

aa)Genel Olarak153

bb)Kural içi Boşluğun Başlıca Çeşitleri153

aaa)Yollamalar (Atıf Yolu)153

bbb)Genel Klozlar (Kayıtlar) veya İçi Boş Normlar154

cc)Tanımlama Boşluğu (Erkenntnislücken)154

b)Kural Dışı Boşluk155

aa)Gerçek Boşluk155

bb)Gerçek Olmayan Boşluk (İstisna Boşluğu)155

cc)Açık Olan Boşlukla-Açık Olmayan Boşluk
(İstisna Boşluğu) Arasındaki İlişki156

2.Öğretide Kabul Edilen Diğer Boşluk Çeşitleri156

D.Boşluk Doldurma158

1.Genel Olarak158

2.Boşluk Doldurma Metodları158

a)Örf ve Âdet158

aa)Genel Olarak158

bb)Bir Örf ve âdet Kuralının Doğumu İçin Gerekli Koşullar159

cc)Örf ve Adet Hukukunun Rolü161

aaa)Örf ve Âdetin Tamamlayıcı Olması161

bbb)Örf ve Âdetin Belirtici Olması161

ccc)Örf ve Âdetin Yorumlayıcı Olması161

ddd)Örf ve Âdet Hukukunun Zorlayıcı Olması161

dd)Örf ve Âdet Hukukunun Türleri162

aaa)Yöresel Örf ve Âdet Hukuku-Yaygın Örf ve
Âdet Hukuku162

bbb)Özel Örf ve Âdet Hukuku-Genel Örf ve Âdet Hukuku162

ccc)Âdi Örf ve Âdet Hukuku-Ticarî Örf ve Âdet Hukuku162

b)Hâkimin Hukuk Yaratması (TMK.md.1 fıkra 2)163

aa)Kural Yaratma (Soyutluk ve genellik ilkelerini gözetme)163

bb)Mevcut Yazılı Hukuk Kurallarını Gözönünde Tutma164

cc)Gerçekleşmesi Beklenen Kanunda Bir Revizyon
Sözkonusu İse, Bu Hususu Gözönünde Bulundurma164

3.Gerçek Bir Boşluk Doldururken Hakimin Başvuracağı Yollar
(Hukuk Yaratma Biçimleri)164

a)Kıyas Yolu ile164

b)Hukukun Genel İlkeleriyle Boşluk Doldurma167

c)Büsbütün Orijinal Bir Kural Koyarak Boşluk Doldurma168

4.Hâkimin Yarattığı Kuralın Niteliği168

a)Kanun Niteliği Taşımaması168

b)Kuvvetler Ayrılığı İlkesine Aykırı Olmaması169

c)Kural Olarak Bağlayıcı Olmaması169

d)Üst Yargı Denetimine Bağlı Olmaması169

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ170

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR171

IV.TAKDİR YETKİSİ172

A.Genel Olarak172

B.Takdir Yetkisi Kavramı ve Benzeri Kavramlar173

1.Takdir Yetkisi - Yorum173

2.Takdir Yetkisi-Gerçek Boşluk173

3.Takdir Yetkisi - Delillerin Serbestçe Takdiri174

C.Takdir Yetkisinin Kullanılmasının Sınırları174

1.Kanunun Takdir Yetkisi Tanımış Bulunması174

2.Kanunun Çizdiği Sınırlar İçinde Kalmak175

3.Hukuka ve Hakkaniyete Uygun Karar Verme176

D.Takdir Yetkisinde Üst Yargı Denetimi176

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ177

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR178

V.MEDENÎ HUKUK UYGULAMASINDA YARDIMCI ARAÇLAR178

A.İlmî İçtihatlar (Doktrin; Öğreti)179

1.Genel Olarak179

2.İlmî İçtihatların Yeraldığı Eser Tipleri179

a)Sistematik Eserler179

b)Monografiler179

c)Şerhler179

d)Makaleler179

e)Eser veya İçtihat Tahlilleri179

f)Notlu Kanunlar180

g)Bibliyografyalar180

h)İçtihat Derlemeleri180

B.Mahkeme İçtihatları180

1.Genel Olarak180

a)Olay Kararlar180

b)Prensip Kararları180

2.Mahkeme Kararlarının Yayınlanması181

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ181

ÇOKTAN SEÇMELİ SORU182

§ 3.DÜRÜSTLÜK İLKESİ182

I.MEDENÎ KANUN'UN 2'NCİ MADDESİNİN MUHTEVASININ
GENEL OLARAK TANIMLANMASI182

II.DÜRÜSTLÜK KURALLARINA AYKIRI DAVRANMAMA EMRİ184

A.Hukukî İşlemlerin Uygulanmasında Dürüstlük İlkesi184

1.Hukukî İşlemlerde184

a)Hukukî İşlemlerin Kuruluşunda184

b)Hukukî İşlemlerin Yorumunda184

c)Hukukî İşlemlerin Tamamlanmasında185

d)Hukukî Yükümlülüklerin Tahvilinde185

e)Sözleşme Öncesi Sorumluluk (Sözleşmenin Yapılışı
Sırasında Kusur) (Culpa in contrahendo)186

f)Sözleşmenin Değişen Koşullara Uydurulması
(Clausula Rebus Sic Stantibus) (Emprevizyon)186

B.Kanunun Uygulanmasında187

1.Kanunun Yorumlanması187

2.Kanuna Karşı Hilenin Önlenmesinde188

3.Bir Hukukî Müessesenin Amaca Aykırı Olarak Kullanılması
Yasağı188

C.Borçların İfası Yönünden188

III.HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI189

A.Genel Olarak189

B.Bir Hakkın Kötüye Kullanılıp Kullanılmadığını
Tespite Yarayan Unsurlar189

C.Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağının Etkileri190

D.Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağının Emredici
Bir Hukuk Kuralı Olması190

IV.HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI HALİNDE AÇILABİLECEK DAVALAR190

A.Genel Olarak190

B.Hakkın Kötüye Kullanımının Yasaklanmasına İlişkin
En Önemli Olay Grupları191

1.Sırf Başkasına Zarar Vermek Amacıyla Hakkın Yarar
Sağlamaksızın Kullanılması191

2.Yararlar Arasında Aşırı Oransızlık Bulunması192

3.Çelişkili Tutum192

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ192

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR193

§ 4.İYİNİYET194

I.GENEL OLARAK194

II.İYİNİYETİN UNSURLARI195

A.Yanlış Bilgi veya Bilgisizliğin Varlığı ve
Bunun Mâzur Görülebilir Olması195

B.Yanlış Bilgi veya Bilgisizliğin Mazur Görülmemesi195

1.Kanundan Dolayı Bilme Yükümlülüğü196

a)Kanunen İlânı Zorunlu Durumlar196

b)Açıklık İlkesine Bağlı Olarak Tutulan Siciller196

2.Tam Ehliyetsizlerle Yapılan İşlemlerde197

3.Sınırlı Ehliyetsizlerle Yapılan İşlemlerde197

4.Durumun Gereği Bilme Yükümlülüğü197

III.İYİNİYETİN KORUNMASININ SINIRLARI197

A.İyiniyetin Korunmasının Kanun Maddelerinde Düzenlenmiş
Olması197

B.İyiniyet Karinesinin Çürütülmesi198

C.Gereken Özenin İhmâl Edilmesi198

IV.İYİNİYETLİ OLMANIN SONUÇLARI198

A.İyiniyetin Hukukî Sakatlığa Bağlı Sonuçların Tümünü Kaldırması199

B.İyiniyetin Hukukî Sakatlığa Bağlı Sonuçları Hafifletmesi201

C.İyiniyetin Hakkı Genişletmesi203

D.İyiniyetin, Zamanaşımı Yolu ile Bir Malın Mülkiyetinin
Kazanılmasında Rolü203

1.Taşınırlarda Zamanaşımı ile Mülkiyeti Hakkının
Kazanılmasında İyiniyetin Rolü203

2.Taşınmazlarda Zamanaşımı ile Mülkiyeti Hakkının
Kazanılması204

E.Taşınmazın Tapu Siciline İtimat Prensibine Dayanılarak   Kazanılmasında İyiniyetin Rolü204

V.İYİNİYETİN ARANDIĞI ZAMAN204

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ205

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR205

§ 5.TÜRK MEDENÎ KANUNU’NUN VE BORÇLAR KANUNU’NUN
GENEL NİTELİKLİ HÜKÜMLERİNİN UYGULAMA ALANI207

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ208

ÇOKTAN SEÇMELİ SORU209

§ 6.HAKLARIN KAZANILMA TARZI, KAYBI VE KORUNMASI209

I.HAKLARIN KAZANILMA TARZI209

A.Hakların Aslen Kazanılması210

B.Halefiyet Yolu ile Kazanma (Kazanma)211

C.Cüz’î Halefiyetin Bir Diğer Şekli Tesisen Kazanmadır211

II.HAKLARI KAYBEDİLİŞ TARZI211

III.HAKLARIN KORUNMASI213

A.Talep213

B.Dava214

1.Genel Olarak214

2.Dava Çeşitleri215

a)Eda Davaları215

b)Tespit Davası216

c)Yenilik Doğuran Davalar216

C.Davaya Karşı, Dâvalının Savunma İmkânları216

1.Kabul, İnkâr, İkrar216

a)İtiraz217

b)Def'i217

2.Cebri İcra218

a)Cebri İcra Kurumu218

b)Cebri İcrada Takip Yolları219

3.Kişinin Kendi Hakkını Bizzat Koruması219

a)Meşru Müdafaa(Haklı Savunma)220

b)Iztırar (zaruret) Hali (Zorda kalma)220

c)İleride doğacak tehlikeye karşı koruma (Güç Kullanma)220

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ220

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR221


§ 7.İSPAT YÜKÜ (BEYYİNE KÜLFETİ) VE İSPAT VASITALARI222

I.GENEL OLARAK222

II.GENEL KURALIN İSTİSNALARI223

A.Olağan Durumun Aksini İddia Eden İddiasını İspatla Yükümlüdür223

B.İspat Yükünün Yer Değiştirmesi223

C.Karineler224

1.Kanunî Karine224

a)Olay Karineler - Hak Karineleri224

b)Adî Karine - Kesin Karine225

2.Fiili Karineler225

3.Varsayım225

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ226

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR226

§ 8.RESMÎ BELGELER227

I.RESMİ SİCİL227

II.RESMÎ SENET, SENET227

III.RESMÎ SENET VE SİCİLLERİN HÜKÜMLERİ228

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ228

KİŞİLER HUKUKU

(GERÇEK KİŞİLER)

§ 1.KİŞİLER HUKUKUNUN KANUNÎ DÜZENLEMEDEKİ
YERİ VE ÖNEMİ231

I.GENEL OLARAK231

II.KİŞİLER HUKUKUNUN KONUSU231

III.KİŞİLER HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL İLKELER232

A.Eşitlik İlkesi232

B.Özgürlük İlkesi232

C.Kişiliğin Korunması İlkesi233

IV.KİŞİ KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ233

A.Kişi Kavramı233

B.Kişi Çeşitleri234

1.Gerçek Kişiler234

2.Tüzel Kişiler (Hükmî Kişiler, Farazî Kişiler)234

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ235

ÇOKTAN SEÇMELİ SORU235

§ 2.KİŞİLİK KAVRAMI, KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ236

I.KİŞİLİK KAVRAMI236

II.KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ236

A.Doğum ve Doğumun İspatı236

1.Doğum236

a)Tam Doğu236

b)Sağ Doğum236

2.Doğumun İspatı237

B.Kişiliğin Sona Ermesi237

1.Ölüm Olayının Hukukî Sonuçları238

2.Ölümün İspatında İspat Yükü239

3.Ölümün İspatı Yolları239

a)Şahsî Hal Sicilleri239

b)Karineler239

aa)Ölüm Karinesi240

bb)Birlikte Ölüm Karinesi240

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ241

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR241

§ 3.GAİPLİK242

I.GENEL OLARAK242

II.GAİPLİK KARARININ ŞARTLARI242

A.Maddî Şartlar242

1.Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma243

2.Uzun Süreden Beri Haber Alınamaması243

B.Şeklî Şartlar (İlgilinin Talebi Üzerine Gaiplik Kararı
Verilebilmenin Gerektirdiği Şeklî Şartlar)243

1.Belli Bir Sürenin Geçmesi243

2.Alâkadarların Görevli ve Salâhiyetli Hâkimden Gaipliğe
Karar Verilmesi İçin Talepte Bulunması243

3.İlân (Gaip Hakkında Malumatı Olan Kimseleri İlân Yolu İle
Bu Bilgilerini Bildirmeye Davet Etmek)244

C.Hazinenin Talebi Üzerine Gaiplik Kararının Şartları (TMK. 588)245

III.GAİPLİK KARARININ SONUÇLARI245

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ247

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR247

§ 4.KİŞİNİN HAK EHLİYETİ248

I.KAVRAM248

II.HAK EHLİYETİNİN TEMEL İLKELERİ249

A.Genellik İlkesi249

B.Eşitlik İlkesi249

III.HAK EHLİYETİNDE EŞİTLİK İLKESİYLE İLGİLİ
SINIRLAMALAR249

A.Hak Ehliyetine İlişkin Olarak Kanunla Öngörülen Sınırlama250

1.Yaş250

2.Cinsiyet250

3.Ayırt Etme Gücü251

4.Şeref ve Haysiyete Aykırılık251

5.Yabancılık251

B.Hâkim Tarafından Farklılık Yaratılması251

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ252

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR252

§ 5.FİİL EHLİYETİ252

I.GENEL OLARAK252

II.FİİL EHLİYETİNİN HAK EHLİYETİNDEN FARKI253

III.FİİL EHLİYETİNİN SINIRLANMASI253

IV.FİİL EHLİYETİNİN ÇEŞİTLİ GÖRÜNÜMLERİ254

A.Hukukî İşlem Ehliyeti254

1.Taahhüt işlemi yapma Ehliyeti254

2.Tasarruf İşlemi Yapma Ehliyeti254

3.Tasarruf Ehliyeti (tasarruf kudretine sahip olma)255

4.Parasal Niteliği Olmayan Hukukî İşlemleri Yapabilme Ehliyeti255

5.Dava Ehliyeti255

6.Davayı Yürütme Ehliyeti255

B.Hukuka Aykırı Fiillerden Sorumlu Olma Ehliyeti255

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ256

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR256

V.FİİL EHLİYETİNİN UNSURLARI257

A.Tam Fiil Ehliyetini Gerektiren İşlemler257

1.Hukukî İşlemler258

a)İki Taraflı Hukukî İşlemler258

aa)Akitler (Taahhüt işlemleri)258

bb)Tasarruf İşlemleri258

b)Tek Taraflı Hukukî İşlemler258

c)Kararlar258

2.Hukukî İşlem Benzeri Fiiller258

3.Maddî Fiiller(Realakt)259

B.Sadece Ayırt Etme Gücünü Gerektiren İşlemler259

1.Kişiler Hukuku259

2.Aile Hukuku259

3.Miras Hukuku260

4.Eşya Hukuku260

5.Borçlar Hukuku260

6.Hukuka Aykırı Fiiller260


VI.FİİL EHLİYETİNİN ŞARTLARI260

A.Erginlik260

1.Normal Ergin Olma Yaşı261

2.Evlenme ile Kazanılan Erginlik261

3.Hâkim Kararıyla Kazanılan Erginlik (TMK. 12)261

a)Yargısal Erginlik İçin Aranan Hususlar261

aa)15 yaşın Tamamlanmış Olması262

bb)Küçüğün İsteği262

cc)Velinin İzni262

dd)Asliye Mahkemesinin Kararı262

ee)Küçüğün Menfaati262

b)Ergin kılınmanın Sonuçları263

B.Ayırt Etme Gücü263

1.Kavram263

2.Muamele Ehliyeti Alanında Ayırt Etme Gücünün
Maddî Şartları263

a)Makul Bir İradeye Sahip Olma Yeteneği263

aa)Tanıma Yeteneği263

bb)Değerlendirme Yeteneği264

cc)Karar Verme Yeteneği264

b)İradeye Uygun Davranma Yeteneği264

3.Ayırt Etme Gücünü Etkileyebilecek Durumlar264

a)Yaş265

b)Akıl Hastalığı265

c)Akıl Zayıflığı266

d)Sarhoşluk266

e)Benzeri Sebepler266

4.Ayırt Etme Gücünün Göreceli Bir Kavram Olması266

C.Kısıtlı Olmamak266

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ267

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR268

VII.FİİL EHLİYETİ AÇISINDAN ŞAHISLARIN SINIFLANDIRILMASI270

A.Tam Ehliyetliler270

B.Tam Ehliyetsizler270

1.Ayırt Etme Olmayanların Yaptıkları Hukukî İşlemlerin
Geçersizliği271

2.Hukukî İşlemlerin Hükümsüzlüğü Kuralına Getirilen İstisnalar272

a)Hukukî İşlemin Baştan İtibaren Geçersizliğine Getirilen
İstisna272

aa)Evlenme Akdi272

bb)Ölüme Bağlı Tasarruflar273

b)Hukukî İşlemin Geçersizliğinin İleri Sürülmesinin Sınırları273

c)Hâmile Yazılı Senetlerin İyiniyetle, Ayırt Etme Gücü
Olmayana Ödenmesi273

3.Tam Ehliyetsiz Kimseler İçin Hukukî Sonuç Doğuran
Hukukî İşlem Benzerî Muameleler273

4.Tam Ehliyetsiz Kimseler İçin Hukukî Sonuç Doğuran Olgular273

a)Kişiler Hukuku273

b)Aile Hukuku274

c)Miras Hukuku274

d)Eşya Hukuku274

e)Tam Ehliyetsiz Kimselerin Borçlar Hukukundan
Doğan Sorumluluğu274

aa)Genel Olarak274

bb)İstisnalar275

aaa)Hakkaniyet Sorumluluğu275

bbb)Kusursuz Sorumluluk Halleri275

ccc)Sebepsiz Zenginleşme275

ddd)Vekâletsiz İş Görme275

5.Tam Ehliyetsiz Kimsenin Temsili276

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ276

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR277

C.Sınırlı Ehliyetsizler277

1.Genel Olarak277

2.Ergin Olmayan, Ayırt Etme Gücüne Sahip Kişilerin,
Yapabilecekleri İşlemlere Genel Bir Bakış278

a)Hukukî İşlem Ehliyeti279

b)Haksız Fiil Ehliyeti279

3.Sınırlı Ehliyetsizlerin Yasal Temsilcilerinin Onayı ile
Yapabilecekleri Hukukî İşlemler279

a)Genel Olarak279

b)Yasal Temsilcinin Onayının Hukukî Mahiyeti ve Çeşitleri280

aa)Hukukî Mahiyeti280

bb)Çeşitleri280

aaa)Akdi yapan taraf, diğer tarafın işlemi yasal
temsilcisinin o işleme izni olmadan yaptığını biliyorsa280

bbb)Akti yapan taraf, iznin verilmediğini bilmiyorsa280

ccc)İcazetin etkisi280

ddd)İcazetin verilmemesi281

4.Sınırlı Ehliyetsizin, Hukukî İşlem Yapma Ehliyeti, Yasal
Temsilcinin İrade Beyanına Değil de, Kanuna Dayanıyorsa281

a)Medenî Kanun'un 359 ve 455’inci Maddelerinden
Doğan Yetki281

b)Meslek ve Sanat İçin Sınırlı Ehliyetsize Medeni Kanunun
359 ve 455’inci Maddelerine Göre Bir Mal Verilmişse
Verilen Mal281

c)Sınırlı Ehliyetsizin Temsilci Olarak İşlem Yapması282

d)Karşılıksız Kazandırmalar282

e)Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar282

f)Yasal Temsilcinin İznine İhtiyaç Olmadan Yapılabilecek
Tek Taraflı Hukukî İşlemler283

5.Sınırlı Ehliyetsizlerin Hiç Yapamayacakları İşlemler283

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ283

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR284

D.Sınırlı Ehliyetliler285

1.Genel Olarak285

2.Çeşitleri285

a)Oy Danışmanlığı285

b)Yönetim Danışmanlığı286

c)Karma Yasal Danışman286

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ286

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR286

§ 6.KİŞİLİK HAKKI287

I.KİŞİLİK HAKKI287

A.Genel Olarak287

B.Kişisel Varlıkların Başlıcaları288

1.Fizikî Kişilik289

2.Derunî Kişilik289

3.Sosyal Kişilik290

a)Özel Hayatın Korunması290

aa)Genel Olarak290

aaa)Kamuya Açık Alan.291

bbb)Özel Alan291

ccc)Gizlilik Alanı291

bb)Özel Hayata Yapılan Müdahaleler291

b)Şeref ve Haysiyetin Korunması292

aa)Genel Olarak292

bb)Şeref ve Haysiyetin İhlâli Yolları292

c)Adın Korunması292

d)Ekonomik Özgürlük293

II.KİŞİLİĞİN KORUNMASI293

A.Kişiyi, Akitle Aşırı Derecede Özgürlüğünü Sınırlamasına
Karşı Koruma (TMK.23)293

1.Genel Olarak294

a)Hak ve Fiil Ehliyetinden Vazgeçememe294

b)Özgürlüğün Aşırı Sınırlanması294

2.Medenî Kanun'da ve Borçlar Kanunu'nda Yeralan
TMK. 23 ile İlgili Olarak Özel Hükümler295

3.İnsan Kökenli Biyolojik Maddelerin Alınması,
Aşılanması ve Nakli296

B.Kişilik Değerlerinin İhlâline Karşı Kişiyi Koruma296

1.Genel Olarak296

2.Medenî Kanun'un 24'üncü Maddesine İlişkin Özel Hükümler296

3.Hukuka Uygunluk Sebepleri297

a)Zarar Görenin Rızası297

b)Üstün Nitelikte Bir Özel Yararın Varlığı298

c)Üstün Nitelikte Bir Kamu Yararının Varlığı298

d)Kanunun Verdiği Yetkiye Dayanılarak Kişilik
Haklarına Yapılan Saldırı298

4.Kişiliğin Korunması İçin Açılabilecek Dâvalar299

a)Özel Davalar (Savunma Dâvaları)300

aa)Saldırıya Son Verilmesi Dâvası300

aaa)Genel Olarak300

bbb)Şartları300

bb)Önleme Davası301

aaa)Genel Olarak301

bbb)Şartları301

cc)Tespit Davası301

dd)Düzeltme / Bildirme veya Kararın İlanı302

ee)Diğer Dava Yolları302

aaa)Mahkeme Kararı ile Kınama302

bbb)Özür Dilemeye Karar Verilmesini Talep302

ccc)Cevap Hakkı302

b)Diğer Genel Davalar (Tazminat Dâvaları)303

aa)Maddî Tazminat303

bb)Manevî Tazminat304

aaa)Borçlar Kanunu'nun 49'uncu (Yeni BK. 67) Maddesi
(Genel Hüküm)304

bbb)Özel Hükümler305

cc)Kazancın İstenmesi (Vekâletsiz İşgörme)306

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ306

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR308

§ 7.AD309

I.GENEL OLARAK309

II.ADIN UNSURLARI VE ÇEŞİTLERİ309

A.Soyadı309

1.Soyadının Doğuştan Kazanılması310

2.Soyadının, Soyadı Değişikliği ile Kazanılması310

a)Evlenme Yolu ile310

b)Evlât Edinme Yolu ile310

c)İdarî Kararı ile310

B.Ad (Önad, Ad, Küçük Ad)311

C.Takma Ad (Müstear Ad)311

D.Lâkap311

E.Ticaret Unvanı311

F.İşletme Adı311

G.Marka312

III.ADIN HİMÂYESİ312

A.Adın Kullanılmasına Çekişmeli Olması312

B.Adın Haksız Kullanılması312

1.Genel Olarak312

2.Adın Haksız Kullanımı Halinde Açılacak Dâvalar313

a)Tespit Dâvası313

b)Men Dâvası (Durdurma)313

c)Önleme Dâvası313

d)Maddî Tazminat Dâvası314

e)Manevî Tazminat Dâvası314

f)Vekâletsiz İş Görme Nedeniyle Sebepsiz Zenginleşme
Davası314

g)Öğretide Öngörülen ve Uygulamada Benimsenen
Diğer Dâva Yolları314

IV.ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ314

A.Genel Olarak314

1.Kaydın Düzeltilmesi Dâvası315

2.Adın Değiştirilmesi Dâvası315

a)Haklı Sebebin Varlığı315

b)Mahkeme Kararı316

B.Ad Değişikliğinin Nüfus Siciline Yazılması ve İlânı316

C.Ad Değişikliğine İtiraz Hakkı317

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ317

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR317

§ 8.HISIMLIK İLİŞKİLERİ318

I.GENEL OLARAK318

II.HISIMLIK ÇEŞİTLERİ318

A.Kan Hısımlığı319

1.Genel Olarak319

a)Altsoy - Üstsoy Hısımlığı319

b)Yansoy Kan Hısımlığı320

2.Kan Hısımlığının Dereceleri320

3.Medenî Kanunda ve Diğer Kanunlarda Kan Hısımlığının
Önemi320

a)Kişiler Hukukunda321

b)Aile Hukukunda321

c)Miras Hukukunda321

d)Usul Hukukunda321

e)Ticaret Hukukunda, Ceza Hukukunda, Vergi Hukukunda321

B.Kayın Hısımlığı321

1.Genel Olarak321

2.Kayın Hısımlığın Sonuçları322

C.Evlât Edinmeden Doğan Hısımlık322

§ 9.YERLEŞİM YERİ323

I.GENEL OLARAK323

II.YERLEŞİM YERİNE İLİŞKİN İLKELER324

A.Yerleşim Yerinin Tekliği İlkesi324

B.Yerleşim Yerinin Zorunluluğu İlkesi324

III.YERLEŞİM YERİNİN ÇEŞİTLERİ324

A.Aslî Yerleşim Yeri - İtibarî Yerleşim Yeri325

1.Aslî Yerleşim Yeri325

2.İtibarî Yerleşim Yeri325

a)Kişinin Meskeni325

b)Şimdiye Kadarki Bağımsız Yerleşim Yeri326

B.İradî Yerleşim Yeri (Bağımsız Yerleşim Yeri)-Yasal
Yerleşim Yeri326

1.İradî Yerleşim î Yerleşim Yeri (Bağımsız Yerleşim Yeri)326

a)Objektif Unsur Olarak Oturma Fiili326

b)Sübjektif Unsur Olarak Oturma Niyeti326

2.Yasal Yerleşim Yeri (Bağımlı Yerleşim Yeri) (TMK. 21)327

a)Velâyetin Altındaki Kişilerin Yerleşim Yeri327

b)Vesayet Altındaki Kişilerin Yerleşim Yeri328

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ328

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR328

§ 10.ŞEKLÎ ANLAMDA KİŞİLER HUKUKU329

I.KİŞİSEL DURUM SİCİLİ329

A.Genel Olarak329

B.Sicil (Kütük) Çeşitleri330

1.Medenî Kanunda Öngörülen Siciller (Kütükler)330

a)Doğum Kütüğü (TMK. 41)330

b)Ölüm Kütüğü (TMK. 43)331

II.NÜFUS SİCİLİ331

A.Genel Olarak331

B.Nüfus Kütüğüne İlişkin İlkeler331

1.Gizlilik İlkesi331

2.Nüfus Kayıtlarının İspat Gücü332

III.NÜFUS KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ İLKESİ332

A.Kişisel Durumda Sonradan Ortaya Çıkan Değişiklik332

B.Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi332

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ333

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR333

(TÜZEL KİŞİLER)

 

§ 1.TÜZEL KİŞİLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER334

I.GENEL OLARAK334

II.TÜZEL KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ334

A.Belli ve Sürekli Bir Amaç334

B.Bağımsızlık Vasfı335

C.Örgütlenme Unsuru335

III.TÜZEL KİŞİLERİN NİTELİĞİNE İLİŞKİN TEORİLER335

A.Farazî Kişilik Teorisi335

B.Gerçek Kişilik Teorisi336

C.Soyutlama Teorisi336

IV.TÜZEL KİŞİLERİN ÇEŞİTLERİ337

A.Özel Hukuk Tüzel Kişileri338

1.Kazanç Paylaşmak Amacı Güden Özel Hukuk Tüzel Kişileri338

2.Kazanç Paylaşmak Amacı Gütmeyen Özel Hukuk
Tüzel Kişileri338

a)Dernekler338

b)Vakıflar338

B.Kamu Hukuku Tüzel Kişileri338

1.Kamu İdareleri339

2.Kamu Kurumları339

V.TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ339

A.Tüzel Kişiliğin Kazanılması339

1.Genel Olarak339

2.Tüzel Kişiliğin Kazanılmasına İlişkin Sistemler339

a)İzin Sistemi340

b)Serbest Kuruluş Sistemi340

c)Bildirim Sistemi340

d)Tescil Sistemi340

3.Türk Hukukundaki Durum340

B.Tüzel Kişilerin Sona Ermesi341

1.Genel Olarak341

2.Tüzel Kişinin Sona Ermesinin Sonuçları342

a)Tasfiye342

b)Malvarlığının Özgülenmesi342

aa)Tüzel Kişinin Gayesi Zaman İçinde Kanun'un
Emredici Kurallarına, Âdaba Aykırı Olduğu İçin
Hâkim Kararı ile Sona Erdirilmişse343

bb)Tüzel Kişilik Fesh Edilmişse veya Kendiliğinden
Dağılmışsa343

§ 2.TÜZEL KİŞİLERİN HAK VE FİİL EHLİYETİ344

I.TÜZEL KİŞİLERİN HAK EHLİYETİ344

A.Genel Olarak344

B.Gerçek Kişilerle, Tüzel Kişiler Arasında Hak Ehliyeti
Yönünden Farklılıklar344

1.Sadece Gerçek Kişilere Has Olan Haklar344

2.Sadece Tüzel Kişilere Has Olan Haklar344

3.Gerçek Kişilerin Yararlandığı Haklardan Onlara
Nazaran Tüzel Kişilerin Farklı Olarak Yararlandıkları Haklar345

a)Malvarlığı Hakları345

b)Kişiler Hukukundan Doğan Haklar345

aa)Ad345

bb)Kişiliğin Korunması345

cc)Yerleşim Yeri346

dd)Tâbiiyet346

c)Taraf ve Dava Ehliyeti346

C.Tüzel Kişilerin Hak Ehliyetlerinin Sınırlanması346

II.TÜZEL KİŞİLERİN FİİL EHLİYETİ347

A.Genel Olarak347

B.Tüzel Kişilerin Organları347

C.Organların Türleri348

1.Karar Organı - Yürütme Organı348

a)Karar Organı348

b)Yürütme Organ348

2.Zorunlu Organ - Seçimlik Organ349

a)Zorunlu Organ349

b)Seçimlik Organ349


3.Fert Organ - Kurul Organ349

a)Fert Organ349

b)Kurul Organ349

4.İç Organ - Dış Organ349

a)İç Organ349

b)Dış Organ349

5.Başka Bir Organın Talimatıyla Hareket Eden Organ -
Başka Bir Organın Talimatıyla Hareket Etmeyen Organ350

a)Başka Bir Organın Talimatıyla Hareket Eden Organ350

b)Başka Bir Organın Talimatıyla Hareket Etmeyen Organ350

D.Organ ve Yardımcı Kişi350

1.Organın Faaliyeti350

a)Hukukî İşlemler Yönünden350

b)Diğer Filler Yönünden351

2.Organın Faaliyetinden Dolayı Ortaya Çıkan Zararların Tazmini352

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ352

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR353

§ 3.DERNEKLER354

I.KAVRAM354

A.Kişi Unsuru355

B.Amaç Unsuru355

C.Süreklilik Unsuru356

D.Tüzel Kişilik Unsuru356

II.DERNEK ÇEŞİTLERİ356

A.Ticarî İşletme İşleten - Ticarî İşletme İşletmeyen Dernekler357

1.Ticarî İşletme İşleten Dernekler357

2.Ticarî İşletme İşletmeyen Dernekler357

B.Alelâde Dernekler - Kamuya Yararlı Dernekler358

1.Alelâde Dernekler358

2.Kamuya Yararlı Dernekler358

C.Tüzükleri Yurt İçinde Kurulan Dernekler-Yabancı Dernekler358

1.Yurt İçinde Kurulan Dernekler358

2.Yabancı Dernekler359

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ359

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR360

III.DERNEĞİN TÜZEL KİŞİLİĞİ361

A.Derneklerin Kuruluşu361

B.Dernek Kurucularında Aranan Koşullar361

1.Olumlu Koşullar362

2.Kısıtlamalar363

C.Dernek Tüzüğü363

1.Genel Olarak363

2.Dernek Tüzüğünün Yetkili Makama Verilmesi364

3.Tüzüğün İncelenmesi365

D.İlk Genel Kurul Toplantısı365

E.Dernek Kütüğüne Kayıt366

F.Beyanname Verme Yükümlülüğü ve Denetim366

G.Kolluk Kuvvetlerinin Yetkisi366

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ367

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR367

IV.DERNEKTE AMAÇ UNSURU368

A.Genel Olarak368

B.Amaçta Teklik Esası369

C.Amacın Değiştirilmesi369

D.Amacın Geçerli Olması369

1.Amacın İmkânsız Olmaması369

2.Amacın Yasaklanmış Olmaması369

3.Sınırlandırılmış Amaçlar370

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ371

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR371

V.DERNEĞİN ORGANLARI371

A.Genel Olarak371

B.Derneğin Zorunlu Organları372

1.Genel Kurul372

a)Genel Kurulun Görevleri372

b)Genel Kurul Toplantıları373

aa)Genel Olarak373

aaa)Kurucular Genel Kurulu373

bbb)İlk Genel Kurul Toplantısı373

ccc)Genel Kurulun Olağan Toplantısı374

ddd)Genel Kurulun Olağanüstü Toplantısı374

eee)Toplantısız ve çağrısız alınan kararlar374

c)Olağan Genel Kurul Toplantısının Yeri, Zamanı,
Çağrı Yetkisi, Toplantı Yeter Sayısı375

d)Genel Kurul Kararlarının İptalini Talep Etme376

2.Yönetim Kurulu376

a)Genel Olarak376

b)Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri377

aa)Yönetim Kurulunun Görevlerinin Başlıcaları377

aaa)Derneğin İşlerini Görmek377

bbb)Derneği Temsil Etmek378

ccc)Dernek İçin Yardımcı Kişi Tayin Etmek378

ddd)Toplantıya Çağrı378

bb)Yönetim Kurulunun Kararları - Sorumluluğu -
Üyeliğin Sona Ermesi378

aaa)Yönetim Kurulu Kararları378

bbb)Yönetim Kurulunun Sorumluluğu379

ccc)Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi379

ddd)Yönetim Kurulu Kararının İptalini Talep379

3.Denetleme Kurulu379

C.Seçimlik Organlar380

VI.DERNEKLERİN FAALİYETİ380

1.Genel Olarak380

a)Kurulması Yasak Olan Dernekler ve Yasak Faaliyetler380

b)Bazı Ad ve İşaretleri Kullanma Yasağı381

c)Derneklerin İzinle Yapabileceği Faaliyetler381

aa)İzne Bağlı Olarak Kurulacak Tesisler381

bb)İzne Bağlı Olarak Kullanılacak Adlar381

d)Derneklerde Kayıt ve Yazışma Dili381

e)Derneklerin Taşınmaz Edinmeleri382

f)Derneklerin Temsilcilik Açmaları382

g)Derneklerin Platform Oluşturması382

h)Derneklerin Yardım Almaları382

i)Derneklerin Yurtdışından Yardım Almaları382

ı)Derneklerin Sandık Kurması382

2.Uluslararası Faaliyet382

a)Faaliyet Serbestliği382

b)Yabancı Derneklerin Faaliyeti383

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ383

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR384

VII.ÜYELİK384

A.Genel Olarak384

B.Üyeliğin Çeşitleri385

1.Kurucu Üye385

2.Olağan Üye385

3.Onursal Üye385

C.Üyeliğin Kazanılması386

1.Genel Olarak386

2.Üye Olmanın Koşulları386

a)Kurucu Üyelik387

b)Normal Üyelik İçin Aranan Koşullar387

D.Üyelik Hakları ve Yükümlülükleri387

1.Üyelik Hakları387

a)Derneğin Faaliyetine ve Yönetimine Katılma Hakkı388

b)Yararlanma Hakları389

c)Koruma Hakları389

aa)Derneğin Amacını Koruma389

bb)Tüzüğe veya Kanuna Aykırı Kararlara Karşı Korunması389

aaa)Şikayet Hakkı389

bbb)Dernekten Çıkma Hakkı390

ccc)İptali Talep Hakkı390

2.Üyelerin Yükümlülükleri390

a)Diğer Yükümlülükler390

b)Ödenti Verme Borcu391

E.Üyelik Sıfatının Sona Ermesi391

1.Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi392

2.Üyenin Dernekten Çıkması (İstifa hakkı)392

3.Üyenin Dernekten Çıkarılması (İhraç)392

a)Çıkarılmanın Tüzükle Düzenlenmiş Olması393

aa)Çıkarma Sebepleri Tek Tek Sayılmışsa393

b)Tüzükte Çıkarma ile İlgili Bir Düzenleme Yeralmıyorsa393

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ393

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR394

VIII.DERNEĞİN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI395

A.Derneğin Sona Ermesi395

1.Derneğin Kendi Kendini Feshetmesi396

2.Derneğin Kendiliğinden Dağılması, Sona Ermesi, (İnfisahı)396

a)Amacın Gerçekleşmesi veya Gerçekleşme İmkânının Bulunmaması (TMK.87.b.1)396

b)Derneğin Acze Düşmesi (TMK.87 b.3)397

c)Yönetim Kurulunun Tüzüğe Uygun Olarak Teşekkül
Edememesi (TMK.87 b.4)397

d)Olağan Genel Kurulun Toplanması İçin Gerekli Yeter
Sayının Bulunmaması Nedeniyle Genel Kurul Toplantısının
İkinci Davete Rağmen Yapılamaması (TMK.87 b.5)397

e)İlk Genel Kurul Toplantısının Yapılamaması ve Zorunlu Organların Oluşturulmaması (TMK.87 b.2)397

f)Federasyon ve Konfederasyonlarda Üye Sayısının "3"ün
Altına Düşmesi398

3.Derneklerin Mahkeme Kararı ile Feshi398

a)Derneğin Amacının Kanuna veya Ahlâka Aykırı Hale
Gelmesi398

b)Kuruluşundaki Kanuna Aykırılık Eksikliklerin
Giderilmemesi398

c)Suç Kaynağı Haline Gelen Derneğin Kapatılması398

B.Derneğin Tasfiyesi398

C.Derneğin Sona Ermesinin Sonuçları399

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ399

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR399

§ 4.VAKIF400

I.VAKIF KAVRAMI400

II.VAKIFLA DERNEK ARASINDAKİ İLİŞKİ400

III.VAKIF ÇEŞİTLERİ401

A.Alelâde Vakıflar401

B.Özel Vakıflar401

1.Aile Vakıfları402

2.Çalıştırılanlara ve İşçilere Yardım Vakıfları
(Yardımlaşma Sandıkları)402

3.Kamuya Yararlı Vakıflar402

4. Cemaat Vakıfları402

IV.VAKFIN KURULUŞ KOŞULLARI403

A.Maddî Koşullar403

1.Mal Unsuru403

2.Amaç Unsuru404

3.Özgülenme405

B.Şeklî Koşullar405

1.Vakıf Kurma İşlemi405

2.Vakıf Kuranın Ehliyeti406

3.Tescil406

4. Türkiye’de kurulan vakıfların yurt dışında kurulmuş
vakıf ve kuruluşlara üye olmaları koşulu407

C.Vakfın Kuruluş Belgelerinde Eksiklik408

V.VAKFIN ÖRGÜTÜ, ORGANLARI409

A.Vakfın Örgütü409

B.Vakfın Organları409

1.Zorunlu Organ (Yönetim Kurulu)409

2.Seçimlik Organları410

VI.VAKIFTAN YARARLANANLARIN VE ALACAKLARIN
HUKUKÎ DURUMU410

A.Vakıftan Yararlananlar410

B.Vakfın Alacaklıları410

VII.VAKFIN DENETLENMESİ410

VIII.VAKFIN FAALİYETTEN GEÇİCİ OLARAK ALIKONULMASI411

IX.VAKFIN SONA ERMESİ VE SONA ERMENİN HÜKÜMLERİ412

A.Vakfın Sona Ermesi412

1.Vakfın Kanundan Dolayı Sona Ermesi412

2.Vakfın, Mahkeme Kararı ile Sona Ermesi (Vakfın Dağılması)412

3.Vakfedenin İradesi ile Vakfın Sona Ermesi412

B.Tasfiye, Özgülenme413

1.Tasfiye413

2.Özgülenme (Tahsis)413

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ413

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR414

AİLE HUKUKU

GİRİŞ419

§ 1.AİLE KAVRAMI, AİLE HUKUKUNDA GEÇERLİ OLAN İLKELER419

I.GENEL OLARAK419

II.AİLE HUKUKUNDA GEÇERLİ OLAN İLKELER420

A.Birlik İlkesi420

B.Süreklilik İlkesi420

C.Zayıfların Korunması İlkesi420

D.Düzenleme Serbestisinin Bulunmaması421

E.Devletin Müdahalesi İlkesi421

F.Eşitlik İlkesi421

EVLİLİK BİRLİĞİNİN OLUŞMASI421

§ 2.NİŞANLANMA421

I.KAVRAM VE HUKUKÎ NİTELİĞİ421

II.NİŞANLANMANIN KURUCU UNSURLARI422

A.Karşılıklı Evlenme Vaadi422

B.Nişanlanacak Kişilerin Ayrı Cinsten Olmaları422

III.NİŞANLANMANIN GEÇERLİLİK KOŞULLARI422

A.Kişiye Bağlı Koşullar423

1.Ayırt Etme Gücü423

2.Yasal Temsilcinin Rızası423

B.Muhtevaya İlişkin Koşullar424

1.Kesin Bir Evlenme Engelinin Varlığı424

2.Ahlâk ve Âdaba Aykırılık424

IV.NİŞANLANMANIN KOŞULA VEYA ZAMANA BAĞLANMASI424

V.NİŞANLANMANIN HÜKÜMLERİ424

A.Sadakat ve Yardım Yükümlülüğü425

B.Soybağı (Nesep) Durumuna Etkisi425

C.Destekten Yoksun Kalma Tazminatı425

D.Manevî Tazminat Dâvası426

E.Şahitlikten ve Hâkimlikten Kaçınma Hakkı426

F.Evlenme Mukavelesi Yapma Hakkı426

VI.NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ426

A.Evlenme ile426

B.Nişanlının Ölümü veya Evlenmenin Kesin İmkânsız Hale
Gelmesi ile426

C.Nişanlının Ayırt Etme Gücünü Kaybetmesi ve Diğer Mutlak
Evlenme Engellerinin Ortaya Çıkması ile427

D.Tarafların Anlaşması ile427

E.Bozucu Şartın Gerçekleşmesi ile427

F.Kesin Bir Evlenme Engelinin Ortaya Çıkması ile427

G.Nişanı Bozma427

1.Haklı Bir Sebebe Dayanarak Nişanı Bozma428

2.Haklı Bir Sebebe Dayanmaksızın Nişanı Bozma429

VIII.NİŞANIN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI429

A.Maddi Tazminat429

B.Manevî Tazminat431

1.Nişanlanma Akdi Tek Taraflı İrade Beyanı ile Sona
Erdirilmelidir431

2.Nişanın Bozulması Sonucu, Tazminat İsteyen Tarafın
Kişilik Haklarının Zarara Uğramalıdır432

3.Manevî Tazminat Talep Edenin, Zararın Meydana Gelmesinde Kusurunun Olmaması Gerekir432

4.Davalı, Karşı Tarafın Zarara Uğramasında Kusurlu Olmalıdır432

C.Hediyelerin İadesi432

1.Hediye Nişanlılık Dolayısıyla Verilmelidir433

2.Alışılmışın Dışı Bir Hediye Olmalıdır433

3.Nişanlılık, Nişanın Bozulması, Ölüm, Gaiplik Sonucu
Sona Ermiş Olmalıdır433

4.Geri İsteme, Nişanlı, Onun Ana, Babası, veya
Onlar Adına Hareket Eden Kişiler Tarafından İstenebilir433

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ434

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR435

§ 3.EVLENME436

I.EVLENMENİN HUKUKÎ MAHİYETİ436

A.Müessese Görüşü437

B.Şart - Tasarruf Görüşü.437

C.Akit Görüşü437

II.EVLENMENİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR437

A.Maddî Koşullar438

1.Evlenmek Ehliyeti İçin Aranan Koşullar438

a)Evlenme Ehliyeti438

aa)Evlenme Yaşı438

aaa)Normal Ergin Olma Yaşı438

bbb)Olağan Hallerde Evlenme Yaşı439

ccc)Olağanüstü Hallerde Fevkalâde Evlenme Yaşı439

bb)Ayırt Etme Gücü439

cc)Yasal Temsilcinin İzni439

b)Evlenme Ehliyetine Sahip Olanlar, Sınırlı Olarak
Sahip Olanlar ve Sahip Olmayanlar440

aa)Evlenme Ehliyetine Tam Sahip Olanlar440

bb)Evlenme Ehliyetine Hiç Sahip Olmayanlar440

cc)Evlenme Ehliyetine Sınırlı Olarak Sahip Olanlar440

aaa)Ayırt Etme Gücüne Sahip Küçükler441

bbb)Ayırt Etme Gücüne Sahip Kısıtlılar441

2.Evlenme Engellerinin Bulunmaması441

a)Genel Olarak.441

b) Kesin Evlenme Engelleri442

aa)Hısımlık442

aaa)Kan Hısımlığı442

bbb)Kayın Hısımlığı443

ccc)Evlâtlık İlişkisi443

bb)Mevcut Evlilik.443

cc)Akıl Hastalığı443

dd)Ayırt Etme Gücünün yokluğu.443

c)Kesin Olmayan Evlenme Engelleri444

aa)Kadın İçin Bekleme Müddeti (İddet).444

bb)Evlenmeye Engel Hastalıklar.444

B.Şeklî Koşulları444

1.Genel Olarak444

2.Evlenme ile İlgili Şekil Koşulları445

a)Evlenme Törenine Hazırlık Safhası445

b)Evlenme Töreni446

c)Evlenme Töreninden Sonraki İşlemler447

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ447

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR448

§ 4.EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ449

I.GENEL OLARAK449

II.EVLİLİK BİRLİĞİNİN İŞLEYİŞİ450

A.Kanun Koyucunun Birliğin İşleyişinde Eşlere Getirdiği
Yükümlülükler450

1.Evlilik Birliğinin Mutluluğunu Elbirliği ile Sağlamak
(TMK. 185)450

2.Çocukların Bakımına, Eğitimine ve Gözetimine
Özen Gösterme Yükümlülüğü451

3Sadakat Yükümlülüğü.451

4.Yardım Yükümlülüğü451

5.Giderlere Katılma Yükümlülüğü451

6.Birlikte Yaşama Yükümlülüğü451

III.EŞLERİN KİŞİSEL STATÜSÜ452

A.Soyadı452

B.Vatandaşlık452

IV.EVLİLİĞİN GENEL MALÎ HÜKÜMLERİ453

A.Ailenin Bakımı Yükümlülüğü453

B.Evlilik Birliğin Temsili454

1.Temsil Yetkisinin Kapsamı454

2.Temsil Yetkisini Kullanmanın Sonuçları455

3.Teslim Yetkisinin Kaldırılması (TMK. 190)455

C.Eşin Üçüncü Kişilerle ve Diğer Eşle Hukukî İlişki İçine Girme Özgürlüğü ve Ehliyeti456

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ457

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR457

V.BİRLİĞİN KORUNMASI458

A.Genel Olarak458

B.Mahkemenin Yetkileri458

1.Mahkemenin Yetkisini Kullanabilmesi İçin458

2.Hâkimin Alacağı Tedbirler459

VI.YASAL MAL REJİMİ460

A.Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine Hâkim Olan Başlıca İlkeler461

B.Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Başlangıcı ve
Sona Ermesi (TMK. 240)461

C.Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Mal Grupları462

III.EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE
EŞLERİN KİŞİSEL VE EDİNİLMİŞ MALLARI463

IV.YÖNETİM, YARARLANMA, TASARRUF (TMK. 223)464

V.İSPAT KOLAYLIĞI464

VI.SORUMLULUK464

VII.BORÇLAR ÖDENMEMESİ HALİNDE HANGİ MAL
VARLIĞININ SORUMLU OLACAĞI465

VIII.EŞLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN EŞLERİN
MAL VARLIKLARINA ETKİSİ466

A.Eşler Arasındaki İlişkiler466

B.Eşlerin Mal Varlıkları Arasındaki İlişki466

C.Denkleştirme Çeşitleri466

IX.KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİ466

A.Mal Rejiminin Tasfiye Anı ve Mal Rejiminin Sona Ermesi
Anının Tespiti467

B.Artık Değerin Hesaplanması467

C.Genel Hatları ile Eşlerin Paylarının Hesaplanması467

D.Artık Değerin Paylaşılmasına İlişkin İlkeler470

1.Kanuna Göre (Artık değerin yarı yarıya bölünmesi)472

2.Sözleşmeye Göre (Artık Değerin Belirlenmesi)472

E.Paylı Mülkiyetin Tasfiyesi473

F.Mal Rejiminin Tasfiyesinde Gözönünde Tutulacak Özel Haller
(Aile Konutunun ve Ev Eşyasının Eşlerden Birine Bırakılması
(TMK. 237)474

§ 5.EVLİLİK BİRLİĞİNİN ORTADAN KALKMASI475

I.EVLİLİĞİN ÖLÜM, ÖLÜM KARİNESİ, GAİPLİK KARARI,
CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ İLE SONA ERMESİ475

A.Ölüm, Ölüm Karinesi475

B.Gaiplik Kararı475

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ475

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR476

II.EVLENMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ478

A.Evliliğin Yokluğu478

1.Evlenmenin Yetkili Memur Önünde Yapılmaması478

2.İki Ayrı Cinse Mensup Olmama478

3.Taraflardan Birinin Evlenme Hususunda İradesini
Açıklamamış Olması478

B.Evlenmenin Geçersizliği478

1.Genel Olarak478

2.Mutlak Butlan ve Nisbî Butlan Arasındaki Benzer ve
Farklı Taraflar479

a)Mutlak Butlan ve Nisbî Butlan Arasındaki Benzer Taraflar479

b)Mutlak Butlan ve Nisbî Butlan Arasındaki Farklı Taraflar479

3.Mutlak Butlan ve Nisbî Butlan Sebepleri480

a)Mutlak Butlan Sebepleri480

aa)Mevcut Evlilik480

bb)Ayırt Etme Gücünün Devamlı Yokluğu480

cc)Yasak Derecede Hısımlık481

dd)Evlenmeye Engel olacak Derecede Akıl Hastalığı481

b)Nisbî Butlan Sebepleri481

aa)Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk481

bb)İrade Bozukluğu Halleri482

aaa)Yanılma (Hatâ)482

bbb)Aldatma (Hile)483

ccc)Korkutma (Tehdit)484

cc)Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması484

4.Mutlak Butlan ve Nisbî Butlanın Sonuçları485

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ485

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR486

III.BOŞANMA488

A.Genel Olarak488

B.Boşanma Sebepleri488

1.Özel Boşanma Sebepleri488

a)Zina (TMK. 161)488

b)Hayata Kast ve Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış
(TMK. 162)489

c)Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme489

d)Terk (TMK. 164)489

e)Akıl Hastalığı (TMK. 165)490

2.Genel Boşanma Sebebi Evlilik Birliğinin Sarsılması
(TMK. 166)490

a)Evlilik Birliğinin Sarsılması490

aa)Evlilik Birliği Temelinden Sarsılmış Olmalıdır491

bb)Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması, Eşlerden
Müşterek Hayatı Sürdürmelerinin Beklenmeyecek
Derecede Olmasını Gerektirir491

cc)Davacının Kusurunun Daha Ağır Olduğu İtirazının
Yapılmamış Olması veya Bu İtirazının Reddedilmiş Olması491

b)Eşlerin Boşanma Hususunda Anlaşmaları (TMK. 166/III)492

aa)Evlilik Enaz Bir Yıl Sürmelidir492

bb)Boşanmak İçin Eşler Mahkemeye Birlikte Başvurmalı veya
Bir Eş Diğerinin Açtığı Boşanma Davasını Kabul Etmelidir493

cc)Boşanma Davasına Karar Verebilmek İçin
Hâkimin Tarafları Dinlemesi Koşuldur493

dd)Hâkim, Taraf İradelerinin Serbestçe Açıklandığına
Kanaat Getirmelidir493

ee)Taraflar, Boşanma Talebi ile Birlikte Boşanmanın
Mali Sonuçlarına ve Çocukların Durumlarına İlişkin
Bir Anlaşma Yapmaları ve Hâkimin Bu Anlaşmayı
Uygun Bulması Koşuldur493

c)Müşterek Hayatın Kurulamaması(Fiilî Ayrılık)
(TMK. 199/VI)493

aa)Daha Önce Boşanma Sebeplerinden Herhangi Biriyle
Boşanma Davası Açılmış ve Bu Dava Reddedilmiş
Olmalıdır494

bb)Boşanmanın Reddine İlişkin Karar Kesinleştikten
Sonra Üç Yıl Geçmiş Olmalıdır494

cc)Eşlerden Biri Boşanma Dâvası Açmalıdır494

C.Boşanma Davası494

1.Dava Hakkı494

2.Yetkili Mahkeme495

3.Tarafların Dava Ehliyeti495

4.Davada Uygulanacak Usul495

5.Geçici Önlemler496

a)Eşlerin Barınma ve Geçimi İçin Alınacak Tedbirler496

b)Çocukların Bakımına İlişkin Tedbirler497

D.Boşanmanın Sonuçları497

1.Boşanmanın Kararda Belirtmeye Bağlı Olmayan Sonuçları497

2.Hâkimin Boşanma Kararında Düzenleyeceği Hususlar498

a)Hâkimin Re'sen Düzenleyeceği Hususlar498

b)Hâkimin Talep Üzerinde Düzenleyeceği Hususlar499

aa)Maddî Tazminat499

aaa)Boşanmada Kusuru Daha Az Olan Taraf
Maddî Tazminat Talebinde Bulunabilir499

bbb)Boşanmada Tazminata Karar Verilebilmesi İçin
Boşanmaya Sebebiyet Veren Eşin Kusurlu Olması
Gerekir500

ccc)Tazminat İsteyenin, Boşanma Yüzünden
Bir Zararının Doğması Gerekir500

bb)Manevî Tazminat500

aaa)Kişilik Hakları Saldırıya Uğrayan Manevî Tazminat
Talep Etmelidir500

bbb)Diğer Taraf Kusuru ile Boşanmaya Sebebiyet
Vermelidir500

ccc)Manevi Tazminat Talep Edecek Olan Tarafın
Bir Manevî Zararı Bulunmalıdır501

cc)Yoksulluk Nafakası501

aaa)Nafaka Talep Eden Eş, Diğer Taraftan
Daha Az Kusurlu Olmalıdır501

bbb)Taraf, Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşmelidir501

3.Maddî Tazminat ve Yoksulluk Nafakasının İrat Şeklinde Tayini502

4.Boşanmadan Sonra Açılacak Nafaka Davalarında Yetki503

5.Boşanma Üzerine Açılacak Davaların Süresi503

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ503

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR503

HISIMLIK505

§ 6.SOYBAĞI HUKUKU505

I.GENEL HÜKÜMLER505

II.SOYBAĞI ÇEŞİTLERİ506

A.Mahkeme Kararıyla Kurulan Soybağı507

B.Kan Bağına Dayanan Soybağı507

1.Evlilik İçinde Doğan Çocuğun Ana ve Babaya Soybağı ile Bağlanması507

a)Çocukla Ana Arasında Soybağının Kurulması507

b)Çocukla Baba Arasında Soybağının Kurulması507

c)Soybağının Belirlenmesinde Karine508

d)Soybağının Reddi508

aa)Soybağının Reddinde İspat Yükü509

bb)Soybağının Reddinde Hak Düşürücü Süreler509

e)Soybağının Reddinde Yetkili Mahkeme, Yargılama Usulü510

2.Çocuk Evlilik Dışında Doğmuş, Ana Baba Sonradan
Evlenmişse510

a)Genel Olarak510

b)İtiraz511

3.Çocuk Evlilik Dışında Doğmuş Olup Baba Tarafından
Tanınmış veya Açılan Babalık Davası Kazanılmışsa511

a)Tanıma511

aa)Genel Olarak511

bb)Tanıyanın Ergin, Küçük veya Ergin Kısıtlı Olması Halinde512

cc)Tanınmanın ilgili Nüfus Memurluğuna Bildirilmesi512

dd)Tanımanın İptalini Talep512

b)Babalık Davası513

aa)Genel Olarak513

bb)Babalık Karinesi ve Bu Karinenin Çürütülmesi514

cc)Babalık Davasında Hak Düşürücü Süre514

dd)Ananın Malî Hakları514

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ515

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR515

§ 7.EVLÂT EDİNME517

I.GENEL OLARAK517

II.TEK BAŞINA VEYA BİRLİKTE EVLÂT EDİNMENİN
KOŞULLARI518

III.EVLÂT EDİNMEDE KÜÇÜĞÜN RIZASI VE YAŞI518

IV.EVLÂT EDİNMEDE ŞEKİL VE USUL (TMK. 315)519

V.EVLÂT EDİNMENİN HÜKÜMLERİ520

A.Genel Olarak520

B.Evlenme Yasağı520

C.Mirasçılık İlişkisi520

D.Velâyet ve Ana Babanın Hakları520

E.Soyadı521

F.Eşler Tarafından Ayırt Etme Gücü Olmayan Bir Küçüğün
Evlât Edinilmesi521

G.Vatandaşlık521

VI.EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI521

A.Rızanın Bulunmaması Nedeniyle Sona Ermesi521

B.Diğer Noksanlar Nedeniyle Sona Ermesi522

VII.EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASINDA SÜRE522

VIII.EVLÂTLIK İŞLEMLERİNDE ARACILIK522

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ522

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR523

§ 8.SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ524

I.ANA BABA İLE ÇOCUK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ
DÜZENLEYEN GENEL HÜKÜMLER524

A.Çocuğun Soyadı524

B.Çocukla Kişisel İlişki524

1.Velâyet Hakkına Sahip Olmayan Ana Baba İle
Çocuk Arasında Kişisel İlişki525

2.Üçüncü Kişilerle Çocuk Arasındaki Kişisel İlişki525

C.Karşılıklı Yükümlülükler526

D.Ana, Babanın Çocukların Bakım ve Eğitim Masraflarını
Karşılama Yükümlülüğü526

1.Genel Olarak526

2.Nafaka Miktarının Takdiri526

3.Nafaka İstemine Hakkı Olanlar527

4.Geçici Önlemler527

II.VELÂYET528

A.Genel Olarak528

B.Velâyetin Kapsamı529

1.Genel Olarak529

2.Çocuğun Eğitimi530

3.Çocuğun Fiil Ehliyeti ve Temsili530

a)Fiil Ehliyeti530

b)Çocuğun Temsili531

4.Çocuğun Korunması531

5.Velâyetin Kaldırılması532

6.Velâyetin Geri Verilmesi533

 

III.ÇOCUK MALLARI533

A.Genel Olarak533

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ535

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR535

§ 9.GENİŞ ANLAMDA AİLE İLİŞKİLERİ - ÖZELLİKLE
NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE EV DÜZENİ536

I.NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ536

A.Genel Olarak536

B.Nafaka ile Yükümlü Olanlar537

1.Üstsoy ve Altsoy Arasında537

2.Nafaka Yükümlüsü Kardeşler Arasında537

II.EV DÜZENİ538

A.Genel Olarak538

B.Ev Başkanlığının Koşulları538

C.Ev Başkanının Görevleri539

1.Eşyaya Özen Gösterme Yükümlülüğü539

2.Eve Ait Düzenin Kurulması ve İşlemesi539

3.Gözetim ve Özen Göstermek Yükümlülüğü539

D.Ev Başkanının Sorumluluğu539

III.ALTSOYUN DENKEŞTİRME ALACAĞI540

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ540

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR540

§ 10.VESAYET HUKUKU541

I.GENEL OLARAK541

II.VELÂYET VE VESAYET ARASINDAKİ BAŞLICA FARKLAR541

III.VESAYET ORGANLARI543

A.Kamu Vesayetinde Organlar543

1.Vasi544

2.Vesayet Daireleri544

a)Vesayet Makamı (Sulh Mahkemesi)544

b)Denetim Makamı (Asliye Mahkemesi)545

3.Kayyım545

4.Yasal Danışmanlık (Kanunî Müşavirlik)545

B.Aile Vesayet Organları545

IV.VESAYETİ GEREKTİREN HALLER545

A.Küçüklük546

B.Kısıtlılık546

1.Akıl Hastalığı - Akıl Zayıflığı (TMK. 405)547

2.Savurganlık, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı,
Kötü Yaşam Tarzı, Kötü Yönetim (TMK. 406)547

3.Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza (TMK. 407)548

4.İstek Üzerine Kısıtlama (TMK. 408)548

5.Kısıtlılık Kararının Verilmesinde Usul549

V.VASİ ATANMASI549

A.Vasinin İlişkin Genel Koşullar549

B.Vasi Tayininde Mahkemenin Gözönünde Tutacağı Özel Durumlar550

C.Vasi Tayininde Usul551

VI.VASİNİN VESAYET GÖREVİNDEN KAÇINMASI VEYA
BU GÖREVE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN İTİRAZI551

VII.KAYYIMLIK551

A.Genel Olarak551

B.Kayyımlığın Çeşitleri551

1.Temsil Kayyımlığı552

2.Yönetim Kayyımlığı.552

3.Karma Kayyımlık.552

4.İhtiyarî Kayyımlık (İstek Üzerine Kayyımlık)552

C.Kayyım Tayininde Usul, Yetkili Mahkeme ve
Kayyımlığın Sona Ermesi553

VIII.YASAL DANIŞMANLIK553

A.Genel Olarak553

B.Yasal Danışmanlığın Çeşitleri553

1.Oy Danışmanlığı553

2.Yönetim Danışmanlığı554

3.Karma Danışmanlığı554

C.Yasal Danışman Tayininde Usul, Yetkili Mahkeme ve
Yasal Danışmanlığın Sona Ermesi554

IX.KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI554

X.VASİNİN VE VESAYET DAİRELERİNİN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ555

A. Vasinin Görev ve Yükümlülükleri555

1.Vasinin İşe Başlaması Sırasındaki Görevleri556

2.Vasinin Vesayetin Devamı Sırasındaki Yükümlülükleri556

a)Vesayet Altındaki Kişiye İhtimam (TMK. 445)556

b)Malların Yönetimi556

c)Vesayet Altındaki Kişinin Temsili ve Temsil Yetkisinin
Sınırları556

3.Vesayetin Sona Ermesinde Vasinin Görevleri557

B.Vesayet Dairelerinin Görevleri557

1.Şikayet ve İtirazları İncelemek557

2.İzin Vermek557

3.Rapor ve Hesapları İncelemek558

XI.VASİ VE VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU558

A.Genel Olarak558

B.Sorumluluğun Koşulları558

C.Sorumlulukta Takip Edilecek Sıra558

1.Vasi ve Vesayet Makamlarının Sorumluluğu558

2.Devletin Sorumluluğu559

D.Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları559

E.Sorumluluk Davalarında Usul, Zamanaşımı559

1.Olağan Zamanaşımı560

2.Olağanüstü Zamanaşımı560

XII.VESAYETİN SONA ERMESİ561

A.Vesayet Altına Alınan Kimseye İlişkin Sebepler562

1.Vesayetin Kendiliğinden Sona Ermesi562

2.Vesayetin Mahkeme Kararı ile Sona Ermesi562

B.Vasilik Sıfatını Sona Erdiren Sebepler562

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ562

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR563

MİRAS HUKUKU

 

§ 1.MİRAS HUKUKU VE MİRAS SÖZCÜĞÜNÜN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI569

§ 2.MİRAS HUKUKUNUN BAZI TEMEL KAVRAMLARI569

I.MİRAS569

II.MİRASBIRAKAN (Muris)570

III.MİRASÇI570

IV.TEREKE570

V.ÖLÜME BAĞLI TASARRUF571

VI.VASİYET571

VII.VASİYETNAME571

VIII.MİRAS SÖZLEŞMESİ571

§ 3.MİRASIN İNTİKALİ571

§ 4.MİRAS HUKUKUNUN KANUNDAKİ DÜZENLENİŞİ572

I.MİRASÇILAR573

A.Yasal Mirasçılar573

B.Atanmış Mirasçılar574

II.MİRASIN GEÇMESİ574

§ 5.ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ŞEKİLLERİ575

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ575

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR576

§ 6.YASAL MİRASÇILAR577

I.ZÜMRE SİSTEMİ577

A.Mirasçılık Açısından Önem Taşıyan Zümreler577

1.Birinci Zümre577

2.İkinci Zümre578

3.Üçüncü Zümre578

B.Kök-Alt Zümre (Tabaka) Kavramları578

II.ZÜMRE SİSTEMİNE HÂKİM TEMEL İLKELER579

A.Mirasçı Olacak Hısımlar 1. 2. ve 3. Zümre İçinde Yer Alır579

B.Her Zümre, Kendisinden Daha Uzak Olan Zümrenin Önünde
Yer Alır579

C.Her Zümrede Zümre Başı veya Kök Kendi Altsoyunun
Mirasçılığını Engeller580

D.Zümrebaşının Mirasbırakandan Önce Ölmesi Halinde
Zümrebaşının Yerini Kendi Altsoyu Alır580

III.YASAL MİRASÇILIK SIFATINA SAHİP OLAN MİRASÇILARIN
NE NİSPETTE MİRASÇI SAYILACAKLARINA İLİŞKİN TEMEL KURALLAR580

A.Miras, Mirasbırakandan Mirasçılara Giden Hat Adedince
Hisseye Ayrılır580

B.Bir Zümrede Bulunan Mirasçı, Mirasbırakana Birden Fazla
Hatla Bağlı ise Mirasçı, Her Hattan Kendisine Düşen
Miras Payını Alır581

C.Zümrelerde, Mirasbırakandan Evvel Ölmüş Olup da Altsoyu Olmayanların Mirasbırakınla Arasındaki Hat Gözönünde
Tutulmaz581

D.Zümreler-Zümre Başları581

1.Birinci Zümre581

2.İkinci Zümre581

3.Üçüncü Zümre582

E.Mirasbıkananın Altsoyu583

F.Ana Baba Zümresi584

G.Büyükbabalar, Büyükanalar Zümresi, 3. Zümre587

H.Birinci, İkinci, Üçüncü Zümre Mirasçılarına İlişkin Örnekler589

§ 7.EVLÂTLIK VE ALTSOYUNUN MİRASÇILIĞI591

BİLGİNİZİ KOTROL EDİNİZ591

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR592

§ 8.SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI (TMK. 499)593

§ 9.DEVLETİN MİRASÇILIĞI (TMK. 501)594

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ594

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR595


§ 10.ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR (TMK. 502-504)595

I.GENEL OLARAK595

II.ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLA HAK SAHİBİ OLUNABİLMESİ
İÇİN, ÖLÜME BAĞLI TASARRUFTA ARANAN ŞARTLAR596

A.Şekli Anlamda Bir Ölüme Bağlı Tasarruf Mevcut Olmalı596

B.Ölüme Bağlı Tasarruf Geçerli Olmalı596

1.Geçerlilik Şartları596

a)Ehliyet596

b)Sıhhatli İrade Beyanı597

c)Ölüme Bağlı Tasarrufun Konusu597

d)Ölüme Bağlı Tasarruflarda Şekil597

2.Geçerli Olmayan Ölüme Bağlı Bir Tasarrufun İptal
Ettirilmemesi599

III.ÖLÜME BAĞLI TASARRUF, TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜNÜ AŞMAMALI (TMK. 505-513)599

A.Kavram599

B.Saklı Paylı Mirasçılar (TMK. 506)599

C.Mirasçıların Yasal Miras Payları, Saklı Paylar ve
Mirasbırakanın Tasarruf Özgürlüğüne Dahil Kısım599

D.Tasarruf Edilebilir Kısmın Hesaplanması (TMK. 507)600

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ600

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR601

§ 11.MADDÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
(ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA KONU) (TMK. 541-530)602

I.MADDÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN
ÇEŞİTLERİ602

II.MADDÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDAN
VASİYET VE MİRASÇI ATAMA603

A.Mirasçı Atama603

B.Vasiyet603

C.Vasiyet Alacaklısı İle Atanan Mirasçı Arasındaki Fark604

II.MADDÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN HANGİLERİNİN VASİYETNAMENİN, HANGİLERİNİN
MİRAS SÖZLEŞMESİNİN, HANGİLERİNİN HER İKİ
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN KONUSU
OLUŞTURABİLECEĞİ605

A.Sadece Miras Sözleşmesi İle Yapılabilecek Ölüme Bağlı Tasarruf605

B.Hem Miras Sözleşmesi, Hem de Vasiyetname İle
Yapılabilen Tasarruflar606

C.Sadece Vasiyetname İle Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar606

 

IV.ÖLÜME BAĞLI DİĞER TASARRUFLARIN TÜRLERİ607

A.Yedek Tasarrufları (TMK. 520)607

B.Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Atama608

C.Mirasçılıktan Çıkarma608

§ 12.ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ŞEKİLLERİ (TMK. 531-549)609

I.VASİYETNAME610

A.Yazılı Vasiyetname (TMK. 538)610

B.Resmî Vasiyetname610

1.Okuma Yazma Bilenleri İçin (TMK. 532-534)610

2.Mirasbırakan Tarafından Okunmaksızın ve
İmzalanmaksızın Düzenleme (TMK. 535)611

C.Sözlü Vasiyetname (TMK. 539-540)611

1.Birinci Şekil611

2.İkinci Şekil611

II.MİRAS SÖZLEŞMESİ (TMK. 545)612

III.ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN SAKLANMASI612

§ 13.ÖLÜME BAĞLI TASARRUTA KOŞUL VE YÜKÜMLÜLÜK613

I.ÖLÜME BAĞLI TASARRUFTA KOŞUL613

II.ÖLÜME BAĞLI TASARRUFTA YÜKLEME613

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ613

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR614

§ 14.ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA YORUM616

§ 15.ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN YÜRÜRLÜĞE GİRMEMESİ617

I.ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİ ENGELLEYEN ORTAK NEDENLER617

II.VASİYETNAMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİ ENGELLEYEN NEDENLER618

III.MİRAS SÖZLEŞMESİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİ
ENGELLEYEN NEDENLER619

IV.ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ620

A.İptal Davasının Amacı620

B.İptal Davasında Süre620

C.İptal Davasında Taraflar621

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ621

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR621

§ 16.TENKİS DAVASI(TMK. 541-544)622

I.AMAÇ, DAVANIN KOŞULLARI, DAVACI VE DAVALILAR622

A.Amaç622

B.Koşullar622

C.Davacı623

D.Davalı623

II.TENKİS DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER (TMK. 571)623

III.TENKİSE TÂBİ ÖLÜME BAĞLI KAZANDIRMALAR
(TMK. 560-571)624

IV.TENKİSE TÂBİ SAĞLARARASI KAZANDIRMALAR625

V.SAĞLARARASI BAĞIŞLAMALAR İÇİN AÇILAN
TENKİS DAVASINDA GERİ VERME BORCU627

VI.TENKİSİN YAPILMASINA İLİŞKİN KURALLAR627

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ629

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR630

§ 17.MİRASIN GEÇMESİ631

I.MİRASIN AÇILMASI631

A.Mirasbırakan Yönünden Aranan Koşullar631

B.Mirasçı Yönünden Aranan Koşullar632

II.MİRASTA HAK SAHİBİ OLMANIN KOŞULLARI633

A.Mirasa Ehil Olmak633

B.Sağ Olmak633

1.Genel Olarak633

2.Gaiplikle İlgili Özel Hükümler633

C.Mirastan Yoksun Olmamak635

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ636

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR637

§ 18.MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARI - KORUMA ÖNLEMLERİ
(TMK. 589-598)638

I.GENEL TEDBİRLER638

A.Terekeyi Mühürlemek638

B.Defter Tutma638

C.Terekenin Resmen Yönetilmesi639

D.İlân639

II.VASİYETNAME İLE İLGİLİ İŞLEMLER639

§ 19.MİRASIN KAZANILMASI639

I.YASAL VE ATANANA MİRASÇILAR AÇISINDAN639

A.Yasal Mirasçılar639

B.Atanan Mirasçılar640

II.MAL VASİYETİNİN KAZANILMASI AÇISINDAN640

A.Mal Vasiyeti Alacaklısı Açısından (Genel Olarak)640

B.Mal Vasiyeti Alacaklısı Açısından (Mirasbırakanın veya
Mirasçıların Alacak Haklarının Varlığı Halinde)640

C.Mirasbırakanın Alacaklılarının Sonradan Ortaya Çıkması641

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ641

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR641

§ 20.MİRASIN REDDİ642

I.MİRASIN REDDİ ÇEŞİTLERİ643

II.MİRASIN REDDİ SÜRESİ643

A.Yasal Mirasçıları İçin643

B.Atanmış Mirasçıları İçin643

C.Terekenin Koruyucu Tedbir Olarak Deftere Geçirilmesi
İstenmişse Red Süresi644

D.Önemli Sebeplerin Varlığı Halinde Red Süresi644

III.YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME644

IV.RET HAKKININ DÜŞMESİ644

V.REDDİN SONUÇLARI645

VI.MİRASÇILARIN ALACAKLILARININ KORUNDUĞU HALLER645

VII.REDDEDEN MİRASÇININ SORUMLULUĞU646

A.Sorumluluk Durumu646

B.Mirası Reddeden Mirasçının Sorumluluğu646

C.İstisna646

VIII.MAL VASİYETİNİN REDDİ646

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ646

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR647

§ 21.RESMÎ DEFTER TUTMA648

I.GENEL OLARAK648

II.AMAÇ648

III.DEFTER TUTMA İŞLEMİ648

A.Süre648

B.Kimlerin Talep Edebileceği648

C.Nereden İstenebileceği648

D.Defter Tutuldukta Sonra Mirası Red ve Kabul Süresi648

IV.TUTULAN DEFTERE GÖRE MİRASIN KABÜLÜNÜN
SONUÇLARI649

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ649

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR650

§ 22.RESMİ TASFİYE651

I.AMAÇ651

II.TALEP EDECEKLER651

III.YAPILIŞI651

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ652

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR652

§ 23.MİRAS SEBEBİPLE İSTİHKAK DAVASI652

I.AMAÇ652

II.MALIN TESLİMİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR653

III.İSTİHKAK DAVASININ TARAFLARI, YETKİLİ VE
GÖREVLİ MAHKEME653

A.Davacı653

B.Davalı653

C.Yetkili Mahkeme653

D.Görevli Mahkeme653

IV.MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASININ ÖZELLİKLERİ654

V.SÜRE654

VI.HÜKÜMLERİ654

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ655

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR655

§ 24.MİRAS ORTAKLIĞI VE MİRASIN PAYLAŞTIRILMASI656

I.TAKSİMDEN ÖNCE MİRAS ORTAKLIĞI656

II.MİRAS ORTAKLIĞININ HÜKÜMLERİ656

A.Elbirliği İle Yönetim İlkesi656

B.Elbirliği Yönetim İlkesinin İstisnaları656

1.Genel Olarak656

2.Mirasçılar Tarafından Temsilci Atanması657

C.Borçlarda Sorumluluk657

D.Elbirliği Ortaklığında Mirasçılar Aşağıdaki Hallerde
Yönetim, Tasarruf, Temsil Yetkisine Sahip Olmayabilirler657

III.MİRAS ORTAKLIĞININ UZATILMASI657

IV.MİRASÇILARINA ELBİRLİĞİ ORTAKLIĞI HALİNDEKİ MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİNİ İSTEME
HAKKI658

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ658

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR659

§ 25.MİRASIN PAYLAŞTIRILMASI660

I.PAYLAŞMA TALEBİ660

A.Temel Kural660

B.İstisna660

II.MİRASIN PAYLAŞTIRILMASINDA ÖNCE İLERİ SÜRÜLECEK TALEPLER660

III.MİRASIN PAYLAŞILMASINI ENGELLEYEN HALLER661

IV.PAYLAŞMANIN KİMLER TARAFINDAN YAPILACAĞI661

V.PAYLAŞMANIN NASIL YAPILACAĞININ BELİRLENMESİ662

VI.PAYLAŞMAYA İLİŞKİN KURALLAR662

A.İrade Serbestisi663

B.Eşitlik İlkesi663

C.Bilgi Verme Yükümlülüğü663

D.Borçların Ödenmesinin Düzenlenmesi Talebi663

VII.MİRAS PAYLARININ BELİRLENMESİ664

A.Pay664

B.Payların Oluşturulması664

1.Mirasçı Sayısı664

2.Eşitlik Esası664

3.Payların Oluşturulmasında Usul664

C.Payların Özgülenmesi664

VIII.PAYLAŞTIRMADA BAZI ÖZEL DURUMLAR665

A.Kıymetine Ehemmiyetli Bir Noksan Gelmeksizin Taksim
Olunamayan Eşya666

B.Konut ve Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe Bırakılması666

C.Bir Bütün Oluşturan Eşya Topluluğu666

D.Aile Evrakı ve Hatıra Eşyası666

E.Mirasbırakanın Mirasçılardan Birinden Olan Alacağı667

F.Kat Mülkiyetine Çevirme667

G.Rehinli Tereke667

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ667

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR668

§ 26.MİRASTA DENKLEŞTİRME669

I.KAVRAM669

II.DENKLEŞTİRMEYE TÂBİ KAZANDIRMALAR669

III.DENKLEŞTİRME YOLLARI670

IV.KAZANDIRMALARIN DENKLEŞTİRİLMESİ672

A.Yasal Mirasçılar (Altsoyun Dışındakiler)672

B.Altsoy Mirasçıları672

C.Denkleştirme Değeri672

D.Eğitim ve Öğretim Giderleri673

1.Ana Kural673

2.Olağan Hediyeler673

V.PAYLAŞMAYA ESAS MAL VARLIĞI673

VI.PAYLAŞMANIN HÜKÜMLERİ674

VII.MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU675

A.Mirasçıların Terekenin Aktifini Paylaşıp, Tereke Borçlarına İlişkin
Bir Düzenleme Öngörmemişlerse675

1.Dışa Karşı675

2.İçe Karşı675

B.Mirasçılar Paylaştırma Sırasında Borçlara İlişkin
Bir Düzenleme Öngörmüşlerse676

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ676

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR677

 

EŞYA HUKUKU

 

GİRİŞ681

§ 1.EŞYA HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR681

I.EŞYA HUKUKUNUN MEDENÎ KANUNDAKİ YERİ681

II.EŞYA HUKUKUNUN KONUSU681

III.AYNÎ HAK KAVRAMI VE UNSURLARI682

A.Eşyanın Tanımı682

1.Maddî Olma683

2.Üzerinde Hâkimiyet Kurabilme683

3.Kişisel Olmama683

4.Sınırlanabilir Olma683

B.Eşyanın Çeşitleri684

1.Taşınır Eşya - Taşınmaz Eşya684

2.Basit Eşya, Bileşik Eşya, Eşya Birliği685

3.Mislî Eşya, Gayrimislî Eşya686

4.Tüketilebilen Eşya, Tüketilemeyen Eşya686

5.Bölünebilen Eşya, Bölünemeyen Eşya687

6.Sahipli Eşya, Sahipsiz Eşya687

7.Kamu Malları, Özel Mallar687

IV.AYNÎ HAKLAR VE DİĞER HAKLAR ARASINDAKİ FARKLAR688

V.AYNÎ HAKLARIN TÜRLERİ688

A.Sağladığı Yetkiye Göre688

1.Mülkiyet Hakkı688

2.Sınırlı Aynî Haklar689

a)İrtifak Hakkı689

b)Rehin Hakkı690

c)Taşınmaz Yükü690

B.Hak Konusuna Göre690

C.Hak Sahibinin Tayin Ediliş Tarzına Göre690

VI.AYNÎ HAKLARA HÂKİM OLAN PRENSİPLER691

A.Mutlaklık İlkesi691

1.Aynî Hakların Sahibine Hukukî Koruma Sağlama İlkesi692

2.Aynî Haklarda Bölünmezlik İlkesi692

B.Muayyenlik İlkesi692

C.Aleniyet İlkesi693

1.Devir İşleminin Etkisi693

2.Karinenin Etkisi693

3.Güvenin Korunması694

D.Sınırlı Sayı, Tipe (Muhtevaya) Bağlılık694

 

E.Zamanaşımına ve Hak Düşürücü Süreye Tâbi Olmama695

F.Aynî Hakların Devredilebilirliği695

VII.EŞYA HUKUKUNUN KAYNAKLARI695

§ 2.ZİLYETLİK696

I.ZİLYETLİK KAVRAMI, ZİLYETLİĞİN EŞYA HUKUKUNDAKİ
ÖNEM VE UNSURLARI696

A.Zilyetlik Kavramı696

B.Zilyetliğin Eşya Hukukundaki Önemi697

C.Zilyetliğin Unsurları697

1.Fiilî Hâkimiyet698

2.Zilyetlik İradesi698

D.Zilyetliğin Konusu699

E.Zilyetliğin Çeşitleri699

1.Hakka Dayanan Zilyetlik - Hakka Dayanmayan Zilyetlik700

2.Yalın Zilyetlik – Dereceli Zilyetlik700

3.Tek Başına Zilyetlik - Birlikte Zilyetlik701

4.Zilyet - Zilyet Yardımcısı702

5.Eşya Zilyetliği - Hak Zilyetliği703

6.Başkası İçin Zilyet - Kendisi İçin Zilyet704

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ704

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR705

II.ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI VE ZİLYETLİĞİN NAKLÎ
ÇEŞİTLERİ708

A.Zilyetliğin Kazanılması708

1.Miras Yolu ile Zilyetliğin Kazanılması708

2.Zilyetliğin Tesisen Kazanılması708

3.Zilyetliği Aslen Kazanma708

4.Zilyetliği Devren Kazanma709

B.Zilyetliğin Naklinin Çeşitli Şekilleri709

1.Yeni Zilyedin Doğrudan Doğruya Zilyet Kılınması710

a) Malın Teslimi710

b) Araçların Teslimi711

2.Zilyetliğin Teslimsiz Kazanılması711

a)Kısa elden teslim711

b)Hükmen Teslim712

c)Zilyetliğin Havalesi712

d)Malın, yeni zilyedin fiilî hâkimiyetine bırakılması713

3. Emtiayı Temsil Eden Senetlerin Devri714

III.ZİLYETLİĞİN KAYBEDİLMESİ714

A.Zilyetliğin İradî Olarak Kaybı715

B.Zilyetliğin İrâde Dışı Kaybı715


BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ715

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR716

IV.ZİLYETLİĞİN KORUNMASI717

A.Genel Olarak717

B.Zilyetliğin Kuvvet Kullanarak Korunması717

C.Zilyetlik Davaları719

1.Zilyetliğin İadesi (Yedin İadesi) Davası719

2.Zilyetliğe Saldırı Halinde Açılacak Dâvalar721

3.Zilyetlik Davalarında Süre722

D.İdarî Yoldan Koruma723

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ723

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR724

V.EŞYA HUKUKUNDA HAK KARİNELERİ725

A.Zilyetlik Dolayısıyla Hakkın Korunması
(Taşınırlarda Zilyetliğe Bağlanan Hak Karineleri)726

1.Mülkiyet Karinesi726

a)Halihazır Zilyet Lehine726

b)Eski Zilyet Lehine Mülkiyet Karinesi727

2.Başkasının Mülkiyet Karinesine Dayanma727

3. Fer’î Zilyet Lehine Karine (Fer'î Zilyet Lehine Sınırlı
Aynî Hak ve Kişisel Hak Karineleri)727

B.Taşınmazlarda Hak Karinesi728

1.Tapuya Kayıtlı Taşınmazlarda Hak Karinesi728

2.Tapusuz Taşınmazlarda Hak Karinesi728

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ729

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR729

VI.KARİNENİN ROLÜ730

A.Şimdiki Zilyedin Hak Karinesine Dayanarak Kendini Savunması730

B.Taşınır Dâvası (Eski zilyedin hak karinesine dayanması)730

1.Tanım730

2.Taşınır Davasının Şartları731

a)Olumlu Şartlar732

aa)Malın Eski Zilyedin Elinden Rızası Olmadan Çıkmış
Olması732

bb)Malın Rıza Dışı Elden Çıkması Halinde Taşınır Davası
Açma Hakkının Sınırları733

b)Halihazır Zilyedin (Davalının), Zilyetliği İyiniyetle
Kazanmaması733

c)Olumsuz Şart (Davacının) Zilyetliği İyiniyetle
Kazanmamış Olması734

3.Taşınır Davasının Tarafları734

4.Taşınır Davası ile Diğer Davalar Arasındaki Farklar735

a)Taşınır Davası - İstihkâk Davası735

b)Taşınır Davası - Zilyetlik Davası735

C.Zilyetlik Karinesine Güvenerek Aynî Hak Kazanılması736

1.Üçüncü Şahsın İyiniyetinin Tam Korunduğu Haller736

a)Emin Sıfatı ile Zilyetten Mal Kazanma736

aa)Mal Üzerinde Tasarrufta Bulunanın Emin Sıfatıyla
Zilyet Olması736

bb)Üçüncü Şahsın İyiniyetle Kazandığı Hak,
Aynî Hak Olmalıdır736

b)Üçüncü Şahsın, Yetkisiz Zilyetten Para ve
Hâmile Yazılı Senet Kazanmış Olması737

c)Eşyanın Malikin Elinden Çıktığı Tarihten İtibaren
Beş Sene Geçmiş Olmalı737

2.Üçüncü Şahsın İyiniyetinin Kısmen Korunduğu Durumlar738

3.Üçüncü Şahsın İyiniyetinin Hiç Korunmadığı Haller738

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ738

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR739

VII.ZİLYETLİĞİN İADESİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER740

A.İade ile Yükümlü İyiniyetli Zilyedin Durumu740

1.İyiniyetli Zilyedin Borçları742

a)Malı İade Borcu742

b)Semereleri İadeye İlişkin Borç743

2.İyiniyetli Haksız Zilyedin Hakları743

a)Masrafların Tazminini Talep743

b)Alıkoyma Hakkı744

B.İade ile Yükümlü İyiniyetli Olmayan Zilyedin Durumu744

1.İyiniyetli Olmayan Zilyedin Yükümlülükleri745

a)Eşyayı İade Yükümü745

b)Elde Ettiği veya Elde Etmeyi İhmal Ettiği Semereleri
Tazmin Yükümlülüğü (TMK. 995)746

c)Eşyayı Kullanma Tazminatı(Ecri misil)746

2.İyiniyetli Olmayan Zilyedin Hakları746

VIII. ZİLYETLİK SÜRELERİNİN BİRBİRİNE EKLENMESİ747

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ747

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR748

§ 3.TAPU SİCİLİ749

I.GENEL OLARAK749

II.TAPU SİCİL TEŞKİLATI750

III.TAPU SİCİLİNİN UNSURLARI751


A.Ana Siciller751

1.Tapu Kütüğü751

2.Kat Mülkiyeti Kütüğü752

3.Yevmiye Defteri ve Belgeler752

4.Plân753

B.Yardımcı Siciller753

1.Mal Sahipleri Sicili753

2.Aziller Sicili753

3.Düzeltmeler Sicili753

4.Kamu Ortak Malları Sicili753

IV.KADASTRO YAPILMAMIŞ YERLERDE TUTULAN
DEFTERLER754

A.Zabıt Defteri754

B.Kat Mülkiyeti Zabıt Defteri754

C.İpotek Kayıt Defteri754

D.Fihrist Defteri754

V.TAPU SİCİLİNE HÂKİM OLAN İLKELER755

A.Taşınmaza Sayfa Açılması İlkesi755

B.Taşınmaz Üzerinde Aynî Hak Kazanılması İçin Tescilin
Gerekliliği İlkesi (Tescil İlkesi)755

C.Tescilin Sebebe Bağlılığı (İlliyet ilkesi)755

D.Tapu Siciline Güven İlkesi755

E.Tapu Sicilinin Alenîliği İlkesi756

VI.TAPU SİCİLLERİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN SORUMLULUĞU756

A.Genel Olarak756

B.Sorumluluğun Şartları756

1.Tapu Sicilinin Hukuka Aykırı Tutulması756

2.Zarar757

3.İlliyet Bağı758

VII.TAŞINMAZLARIN KÜTÜĞE GEÇİRİLMESİ758

A.Arazi758

B.Bağımsız ve Sürekli Haklar759

1.Bir İrtifak Hakkı Bulunmalıdır759

2.İrtifak Hakkı Bağımsız (Müstakil) Bir Mahiyet Arzetmelidir760

3.İrtifak Hakkı Sürekli Bir Mahiyet Arzetmelidir760

4.Hak Sahibi, Kaydı Talep Etmelidir760

C.Kat Mülkiyetine Tâbi Bağımsız Bölümler760

VIII.TAPU SİCİLİNE KAYDI GEREKLİ OLMAYAN TAŞINMAZLAR761


IX.TAPULU TAŞINMAZLARIN BÖLÜNMESİ (TAKSİMİ) VEYA BİRLEŞTİRİLMESİ761

A.Bölünme761

1.Taşınmazın Parsellere Ayrılması761

2.Araziden Bir Parça Ayrılması761

B.Birleştirme762

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ762

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR763

X.TAPU SİCİLİNDE TAŞINMAZLAR İÇİN YAPILACAK
KAYITLAR764

A.Taşınmazın Niteliklerine İlişkin Kayıtlar765

B.Aynî Hakların Tescili, Terkini, Tadili765

1.Tescil765

a)Tescil İşleminin Konusu765

b)Tescil İşleminin Yapılması İçin Gerekli Şartlar766

aa)Yetkili Kimsenin Talebi766

aaa)Talep Yetkisi766

bbb)Tescil Talebinin Şeklî ve Muhtevası766

ccc)Tescil Talebinin Hukukî Mahiyeti768

bb)Belgelendirme768

aaa)Talepte Bulunanın Tasarruf Yetkisini
Belgelendirmesi768

bbb)Hukukî Sebebin Belgelendirilmesi768

ccc)Belgenin Tamamlanması768

C.Tescilin Hükümleri769

a)Tescilin Menfî Hükmü769

aa)Mülkiyet hakkının Tescilsiz Kazanılması769

bb)İrtifak Hakkı ve Taşınmaz Yükünün Tescilsiz Kazanılması770

cc)Rehin Hakkının Tescilsiz Kazanılması770

b)Tescilin Müspet Hükmü770

aa)Üçüncü Kişilerin Tescilin Olumlu Etkisinden Yararlanması770

bb)Üçüncü Kişilerin Tapu Sicilinin Müspet Hükmünden Yararlanamamaları771

2.Terkin772

a)Aynî Hakkı Sona Erdiren Terkin772

b)Sicili Düzeltici Terkin772

3.Tadil773

D.Şerhler773

1.Kişisel Hakların Kuvvetlendirilmesi773

2.Tasarruf Yetkisine Ait Tahditlerin Şerhî774

a)Medenî Kanunda Belirtilenler775

aa)Çekişmeli Hakların Korunması İçin Mahkeme ve
İcra Dairelerince Verilen İhtiyatı Tedbir Kararları775

bb)Haciz, İflâsı, Konkordato İlânı ile Verilen Mehiller775

cc)Aile Yurdu Tesisi ve Mirası Artmirasçı Nakille Yükümlü
Mirasçı Atama776

b)Medenî Kanun Dışında Öngörülen Haller776

3.Geçici (Muvakkat) Tescilin Şerhi776

a)Aynî Hak İddiası776

b)Eksik Vesikaları Sonradan Tamamlamasına İzin
Verilenlerin Tescil İşlemlerinin Geçici Şerhi777

E.Beyanlar777

F.Taşınmaz Rehni Kayıtlarına Ait Düşünceler (Mülahazat)778

XI.YOLSUZ TAPU KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNİN YOLLARI778

A.Medenî Kanun Hükümlerine Göre Tapu Kayıtlarının Düzeltilmesi778

1.Yolsuz Tescilin Varlığı778

2.Tescilin Kurucu Unsurlarında Sakatlık779

a)Mahkeme Kararı ile Düzeltme779

b)Anlaşmaya Dayanan Düzeltme780

3.Tescilin, Tapu Memurunun Yaptığı Yanlışlık Yüzünden
Yolsuz Olması781

B.Özel Kanunlardaki Hükümlere Göre Tapu Kayıtlarının
Düzeltilmesi781

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ782

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR783

§ 4.MÜLKİYETİN UMUMÎ HÜKÜMLERİ785

I.KAVRAM785

II.MÜLKEYETİN HAKKININ UNSURLARI786

A.Aktif Yetki (Olumlu Yetki)786

B.Koruyucu Yetki(Mülkiyetin Menfî Unsuru)787

1.İstihkak Dâvası788

2.Haksız Elatmanın Önlenmesi Dâvası789

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ790

III.MÜLKİYETİN KONUSU VE İÇERİĞİ790

A.Eşya Çeşitleri.791

B.Bütünleyici Parça ve Eklenti791

1.Bütünleyici Parçalar (Mütemmim Cüzüler)791

a)Tanımı791

b)Şartları792

aa)Harici Bağlılık.792

bb)Dahili Bağlılık.792

cc)Devamlı Bağlılık793

dd)Yerel Adetlere Göre Esaslı Unsur Sayılma793

c)Ayrıca Bütünleyici Parça Sayılan Şeyler ve
Özellikle Ürünler793

aa)Tabîi Ürünler794

aaa)Doğal Ürünler.794

bbb)Diğer Verimler (Hasılat)794

ccc)Hukukî Ürünler794

bb)Arazi Üzerindeki Yapılar, Bitkiler, ve Kaynaklar794

d)Bütünleyici Parça Olmanın Sonuçları795

aa)Asıl Şey Üzerindeki Aynî Haklar Bütünleyici Parçayı da
Kapsar

bb)Bir Parça Üzerindeki Aynî Hak, O Parça Bir Başka
Parçanın Tamamlayıcı Parçası Olmuşsa Üzerindeki
Aynî Hak Sona Erer.795

c)Bütünleyici Parça Asıl Şeyden Ayrı Olarak Temliki
Tasarrufa Konu Olamaz795

2.Eklenti (Teferruat)795

a)Tanım795

b)Koşulları796

aa)Objektif Koşullar796

aaa)Taşınır ve Bağımsız Eşya796

bbb)Harici Bağlantı796

ccc)Dahili Bağlılık (Tahsis Bağlantısı)797

ddd)Dahili Bağlantı Sürekli Olmalıdır797

bb)Sübjektif Koşul veya Yerel Adet797

c)Kanunun Eklenti Saymadığı Haller798

d)Eklenti Olmanın Hukukî Sonuçları799

aa)Aynî Haklar Bakımından799

bb)Tasarrufî İşlemler Bakımından799

C.Bütünleyici Parça, Eklenti Arasındaki Başlıca Farklar800

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ800

IV.MÜLKİYET HAKKININ TÜRLERİ801

A.Hak Sahibinin Sayısına Göre801

1.Ferdî Mülkiyet802

2.Birlikte Mülkiyet.802

a)Paylı Mülkiyet802

aa)Tanımı802

bb)Kuruluşu802

cc)Paylı Maliklerin Payları Bakımından Durumları803

dd)Paylı Malikin Hakkının Korunması804

ee)Eşya Üzerinde Yönetim ve Tasarruf804

ff)Paylı (Müşterekı) Malikler Arasındaki İlişkiler804

aaa)Paydaşlar Aralarında Paylı Eşyanın Yönetim ve
Tasarrufuna İlişkin Bir Sözleşme Yapmışlarsa804

bbb)Taraflar Aralarında Paylı Eşyanın Yönetim ve
Tasarrufuna İlişkin Bir Sözleşme Yapmamışlarsa.805

ccc)Paylı Maldan Yararlanma ve Kullanma807

ddd)Paylı Yararları Temsil807

gg)Paydaşların Gider ve Yükümlülüklerine Katılması808

hh)Karaların Bağlayıcılığı808

ii)Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi809

aaa)Paylı Mülkiyetin Bir veya Birkaç Paydaş İçin
Sona Ermesi809

bbb)Bütün Paydaşlar İçin Sona Ermesi.810

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ812

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR813

2.Elbirliği Mülkiyet814

a)Tanım814

b)Elbirliği Mülkiyetinin Unsurları815

c)Elbirliği Mülkiyetinde Ortakların Durumu815

d)Elbirliği Mülkiyetinde Dava816

e)Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi816

3.Elbirliği Mülkiyeti ile Paylı Mülkiyetin Karşılaştırılması817

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ818

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR818

§ 5.TAŞINMAZ MÜLKİYETİ819

I.TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU819

II.TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI820

A.Aslen Kazanma - Devren Kazanma820

1.Aslen Kazanma820

2.Devren Kazanma820

B.Tescille Kazanma-Tescilden Önce Kazanma821

1.Tescille Kazanma.821

a)Genel Olarak821

b)Kazanma Sebebi821

c)Mülkiyeti Nakil Borcu Doğuran Sözleşmelerde Şekil822

aa)Taşınmaza İlişkin Satım Sözleşmesi822

bb)Mülkiyeti Nakil Borcu Doğuran Diğer Sözleşme Tiplerinde
Şekil ve Yetkili Mercii822

d)Resmî Şeklin Kapsamı823

e)Şekle Uymamanın Sonuçları824

aa)Resmî Şekle Uyulmamakla Beraber Tescil Yapılmış ise824

bb)Resmî Şekle Uygun Olmayan Sözleşmeyle Tescil
Yapılmamakla Birlikte, Taşınmazın Zilyetliği
Nakledilmiş ise.825

cc)Resmî Şekle Uygun Olmayan Sözleşmeyle, Tescil
Yapılmamakla Birlikte Taşınmazın Zilyetliği de
Nakledilmemiş, Fakat Semen Alınmışsa825

f)Mülkiyeti Devir Borcu Doğuran Sözleşmelerde Muvazaa825

g)Taşınmaz Mülkiyetinin Naklinde İnançlı İşlemler
(İnançlı Temlik)826

h)Namı Müstear826

i)Taşınmazın Satış Vaadi.827

aa)Niteliği827

bb)Şeklî827

cc)Hükümleri828

dd)Tapuya Şerh Verme.828

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ829

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR830

2.Tescilsiz Kazanma831

a)Medenî Kanun'un 705’inci Maddesine Göre
Tescilsiz Kazanma Halleri832

aa)Miras832

bb)Kamulaştırma832

cc)Cebrî İcra832

dd)Mahkeme İlânı832

ee)İşgal832

b)Medenî Kanun'un 705’inci Maddesi Dışında Kazanma
Halleri833

c)Taşınmaz Mülkiyetinin Kazandırıcı Zaman aşımı ile  Kazanılması.834

aa)Kavram834

bb)Çeşitleri835

aaa)Olağan Zamanaşımı ile Hak Kazanılması (TMK. 712)835

bbb)Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı ile Hak Kazanma
(TMK. 713)836

ccc)Kazandırıcı Zamanaşımı Sürelerinin Hesaplanması836

III.TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAYBEDİLMESİ839

A.Nisbî Kayıp.839

B.Mutlak Kayıp839

1.Taşınmazın Tamamen Yok Olmasıyla.839

2.Terk840

3.Kamulaştırma840

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ840

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR841

IV.TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAPSAMI.843

A.Taşınmaz Mülkiyetinin Yatay Kapsamı843

1.Kadastrosu Yapılmış Tapulu Yerlerde.843

2.Tapuda Kayıtlı, Fakat Kadastrosu Yapılmamış Taşınmazlar844

3.Tapusuz Taşınmazlarda Sınır.844

B.Taşınmazların Dikey Kapsamı844

C.Taşınmaz Mülkiyetinin Maddi Kapsamı
(Taşınmaz Mülkiyetinin Tamamlayıcı Parçaları)844

1.Arazideki Yapılar (İnşa Olunan Şeyler)845

a)Prensip845

b)İnşaatın Haksız Olması845

aa)Haksız İnşaatın Koşulları845

bb)Haksız İnşaatın Sonuçları845

aaa)Haksız İnşaat, Arsa Maliki Tarafından Yapılmışsa845

bbb)Kendi Malzemesi ile Başkasının Arsasına İnşaat.847

ccc)Başkasının Malzemesi ile Başkasının Arsasına İnşaat848

c)İstisnalar848

aa)Taşkın Yapı849

aaa)İnşaat Sahibinin Taşılan Arsa Üzerinde Taşmaya
Müsaadeyi Öngören Bir Aynî Hakkı (Bir İrtifak
Hakkı) Varsa.849

bbb)İnşaat Sahibinin Taşılan Arsa Üzerinde Taşmaya
Müsaadeyi Öngören Bir Aynî Hakkı (Bir İrtifak
Hakkı)Yoksa849

bb)Üst Hakkı (İnşaat Hakkı)850

cc)Mecralar850

dd)Taşınır Yapılar850

2.Arazi Üzerine Dikilen Şeyler.851

3.Arazideki Kaynaklar851

a)Kavram851

b)Taşınmaz Malikinin Kaynak Üzerindeki Hakkının
Kaldırılması851

c)Kaynak Üzerindeki Hakkın Korunması.852

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ852

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR853

V.TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLAMALARI855

A.Malikin Hukukî İşlemlerinden Doğan Taşınmaz Mülkiyetine
İlişkin Kısıtlamalar855

1.Şerhedilmiş Alım (İştira) Hakkı856

2.Şerhedilmiş Gerialım (Vefa) Hakkı.856

3.Önalım(Şüfa) Hakkı857

 

B.Yasal Kısıtlamalar858

1.Kamu Hukukundan Doğan Kısıtlamalar858

a)Özel Kanunlardan Doğan Kısıtlamalar859

b)Medenî Kanunda Öngörülen Kısıtlamalar859

2.Özel Hukuktan Doğan Yasal Kısıtlamalar859

a)Paylı Mülkiyette Kanunî Önalım Hakkı859

b)Komşuluk İlişkisinden Doğan Kısıtlamalar
(Komşuluk Münasebeti)862

aa)Taşınmazı Taşkın Kullanma.862

bb)Kazı ve Yapılar863

cc)Bitkiler864

dd)Doğal Olarak Akan Su.864

ee)Mecra Geçirilmesi.864

ff)Zorunlu Geçit Hakkı (Zorunlu Geçit)865

aaa)Tarafların Anlaşması ve Tescil865

bbb)Hâkimin Kararı ile Tescil865

gg)Zorunlu Kaynak (Zorunlu Su Hakkı)866

hh)Sınırlıklar866

ii)Katılma Yükümlülüğü866

c)Herkesin Yararlanabileceği Özel Hukuk Kısıtlamalar867

aa)Orman ve Meralara Girme867

bb)Sürüklenen Şeyler ile Benzerlerinin Alınması867

cc)Zorunluluk Halinde Başkasının Arazisine Girme867

d)Kamu Hukuku Kısıtlamaları868

VI.TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU868

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ869

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR870

§ 6.KAT MÜLKİYETİ872

I.KAT MÜLKİYETİ KANUNU'NUN KAPSAMI VE ÖZELLİKLERİ
VE KAT MÜLKİYETİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR872

II.KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI.874

A.Hukukî İşlemle874

1.Resmî Senet874

2.Tescil874

B.Kazaî Kararla.875

1.Ortaklığın Giderilmesi ile Kat Mülkiyetinin Kurulması875

2.Kat İrtifakına Dayanılarak Kat Mülkiyetinin Kurulması875

III.KAT İRTİFAKI875

A.Genel Olarak875

B.Kat İrtifakının Kuruluşu.876

C.Kat İrtifakında Maliklerin Hak ve Borçları.876

D.Kat İrtifakının Sona Ermesi877

IV.KAT MALİKLERİNİN HAK VE BORÇLARI877

A.Kat Maliklerinin Hakları877

1.Bağımsız Bölümler Üzerinde.878

2.Ortak Yerler Üzerinde.878

B.Kat Maliklerinin Borçları878

1.Kat Mülkiyeti Kullanmada Özen878

2.Kat Malikinin Bağımsız Bölümü Kullanma Hakkının Sınırları878

a)Kat Maliklerinin Hiç Yapamayacağı Faaliyetler878

b)Kat Maliklerinin, Diğer Kat Maliklerinin Rızasıyla Yapabilecekleri Faaliyetler879

3.Ana taşınmazın Bakım ve Korunmasından Doğan Sorumluluk879

4.Onarım İçin Bağımsız Bölüme Girilmesine Katlanma879

5.Ana Yapının Ortak Giderlerine Katılma879

6.Kat Maliklerinin Ortak Giderlere Katılması ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Belirlenen Borçlarına Aykırı Davranmaları
Halinde Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Düzenlenen Tedbir ve Yaptırımlar879

7.Kat Maliklerinin Mahkemeye Başvurması879

V.ANA TAŞINMAZIN YÖNETİMİ880

VI.KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ.880

A.Maliklerin Rızası ile.880

B.Maliklerin Rızası Olmadan Sona Erme881

§ 7.DEVRE MÜLK HAKKI881

I.DEVRE MÜLK HAKKININ TANIMI881

II.DEVRE MÜLK HAKKININ KURULMASI.881

III.DEVRE MÜLK HAKKININ HÜKÜMLERİ.882

A.Genel Olarak882

B.Hak Sahibinin Yetkileri .882

IV.HAK SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ882

V.DEVRE MÜLK HAKKININ SONA ERMESİ.882

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ883

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR884

§ 8.TAŞINIR MÜLKİYET885

I.TAŞINIR MÜLKEYETİNİN KONUSU885

A.Taşınır Eşya886

B.Doğal Güçler886

II.TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI886

A.Taşınır Mülkiyetinin Devren Kazanılması887

1.Tarafların Anlaşma ile888

a)Taşınır Mülkiyetinin Taraf Anlaşması ile Karşı Tarafa
Geçmesi888

b)Taşınır Mülkiyetinin Taraf İradesi ile Devrinde Zilyetlik Nakledilmeden, Mülkiyetin Kazanılması889

2.Taşınır Mülkiyetinin Kanundan Dolayı Kazanılması889

B.Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesi ve Taşınır Mülkiyetinin
Kazanılması890

C.Taşınır Mülkiyetinin Aslen Kazanılması891

1.Sahiplenme (İhraz) Yolu ile Kazanma891

2.Bulunmuş Eşyanın (Lukata) Mülkiyetini Kazanma891

a)Tanımı891

b)Koşulları891

3.Define (Gömü)893

4.İşleme (Hukukî Tağyir)893

5.Karışım ve Birleşme ile Kazanma893

6.Kazandırıcı Zamanaşımı893

III.TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KAYBI894

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ894

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR895

§ 9.SINIRLI AYNÎ HAKLAR896

I.GENEL OLARAK896

II.SINIRLI AYNÎ HAKLARA İLİŞKİN TEMEL İLKELER.897

A.Sınırlı Bir Hâkimiyet897

B.Hakkın Sınırlanması897

C.Sınırlı Aynî Haklarda Tipiklik897

1.Sınırlı Aynî Hakların Numerus Clausus Olması.897

2.Sınırlı Aynî Hakların İçeriğinin Kanunda Az veya
Çok Tespit Edilmiş Olması (Tipe bağlılık)898

D.Sınırlı Aynî Hak Sahibine Eşyadan Yararlanma Onu Kullanma
Yetkisi Verir898

1.Yararlanma ve Kullanma Yetkisi.898

2.Güvence Fonksiyonu898

3.Taşınmaz Yükü898

E.Sınırlı Aynî Hakların Kendi Aralarında Sıralanması898

1.Önceki Tarihli Sınırlı Aynî Hakkın Önceliği898

2.Sınırlı Aynî Hak ile Mülkiyet Hakkının Çatışmasında Sınırlı
Aynî Hakka Öncelik Tanınması899

3.Sabit Derece Sistemi899

F.Malikin Kendi Eşyası Üzerinde Sınırlı Aynî Hak Sahibi Olması899

1.Malik Lehine İrtifak Hakkı900

2.Malik Lehine Taşınmaz Rehni900

III.İRTİFAK HAKLARI900

A.Tanım900

B.İrtifak Haklarının Türleri.901

1.Kanunda Öngörülen Ayrıma Göre.902

2.Yararlanma Yetkisinin Kapsamı Bakımından902

a)Tam Yararlanma .902

b)Sınırlı Yararlanma903

3.Yararlanma Yetkisinin Tarzı Bakımından903

a)Olumlu İrtifaklar.903

b)Olumsuz İrtifaklar903

4.Hak Sahibinin Tayini Açısından903

C.Eşyaya Bağlı İrtifak Hakları904

1.Tanımı904

2.Aynî İrtifak Hakkının Kurulması905

a)Tescil ile905

b)Zamanaşımı ile.905

c)Tescilden Önce Aynî İrtifak Hakkı906

3.Aynî İrtifakın Sona Ermesi906

a)Terkin Yolu ile sona ermesi906

b)İrtifak Hakkının Doğrudan Doğruya Sona Ermesi906

4.İrtifak Hakkının Kapsamı.907

5.İrtifak Hakkı Sahibinin Hak ve Yükümlülüğü908

6.Yer Değiştirme908

7.İrtifak Haklarında Özel Kanun Hükümlerinin veya
Yerel Adetin Uygulanması908

8.Bakım Giderleri908

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ908

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR909

D.Kişisel İrtifak Hakları911

1.Düzenli Kişisel İrtifak Hakları911

a)İntifa Hakkı912

aa)Genel Olarak912

aaa)İntifa Hakkının Tanımı912

bbb)İntifa Hakkının Konusu912

ccc)İntifa Hakkının Kurulması913

ddd)İntifa Hakkının Sona Ermesi914

eee)İntifa Hakkının Sona Ermesinin Sonuçları.915

bb)İntifa Hakkı Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri916

aaa)İntifa Hakkı Sahibinin Hakları916

bbb)İntifa Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri917

cc)Malikin Hak ve Yükümlülükleri918

aaa)Malikin Hakları919

bbb)Malikin Borçları919

b)Oturma (Sükna) Hakkı.920

aa)Oturma Hakkı Kavramı920

bb)Oturma Hakkının Konusu920

cc)Oturma Hakkının Kurulması ve Sona Ermesi920

dd)Oturma Hakkının Kapsamı920

2.Düzensiz Kişisel İrtifak Hakları921

a)Geniş Anlamda Düzensiz Kişisel İrtifak Hakları.921

aa)Kaynak Hakkı921

bb)Üst Hakkı921

b)Dar Anlamda Düzensiz Kişisel İrtifak Hakları.922

IV.TAŞINMAZ YÜKÜ923

A.Kavram923

B.Hukukî Niteliği.924

C.Taşınmaz Yükünün Türleri924

D.Taşınmaz Yükünün Kurulması, Hükmü ve Sona Ermesi924

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ925

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR926

§ 10.TAŞINMAZ REHNİ929

I.REHİN HAKKININ TANIMI VE TÜRLERİ929

II.TAŞINMAZ REHNİNİN TANZİMİ929

A.Alacağı Teminat Altına Alma930

B.Arazinin Değerini Tedavül Ettirme.930

III.TAŞINMAZ REHNİ ÇEŞİTLERİ930

A.İpotek, İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi Arasındaki Farklar931

1.İpotek931

2.İrat Senedi.932

3.İpotekli Borç Senedi.933

IV.TAŞINMAZ REHNİNİN TEMEL İLKELERİ933

A.Belirlilik İlkesi.934

1.Alacakta Belirlilik934

a)Alacak Miktarının Belli Olması936

aa)Ana para937

bb)Takip Giderleri ve Gecikme Faizleri937

cc)Sözleşme Faizleri937

dd)Alacaklının, Rehinli Taşınmazın Korunması İçin Yaptığı
Zorunlu Giderler ve Ödediği Sigorta Primleri937

b)Alacak Miktarının Belli Olmaması938

2.Rehnin Konusunda Belirlilik938

B.Kamuya Açıklık (Aleniyet) İlkesi940

1.Taşınmaz Rehninin Tesisi940

a)Tescil ile Kazanma940

aa)Tescil ile Kazanmanın Koşulları.940

bb)Tescil ile Kazanma Sebebi941

aaa)Taşınmaz Rehni Sözleşmesi941

bbb)Ölüme Bağlı Tasarruf.942

ccc)Malikin Tek Taraflı Tasarrufu.942

ddd)Mahkeme Hükmü942

eee)Kanundan Doğan Rehin Hakkı943

cc)Tescil Talebi944

dd)Tescil944

b)Sicil Dışı Kazanma944

2.Taşınmaz Rehninin Sona Ermesi944

a)Rehnin, Alacak Hakkının Bağlı Olarak Sona Ermesi.945

b)Sadece Rehnin Sona Ermesi945

aa)Rehnin Terkinle Sona Ermesi945

bb)Rehin Hakkını Doğrudan Sona Erdiren Sebepler945

3.Taşınmaz Rehniyle Temin Edilen Alacak Hakkında
Zamanaşımı İşlemez945

C.Taşınmaz Rehninde Sabit Derece Sistemi946

1.Genel Olarak946

2.Sabit Derece Sisteminin Başlıca Özellikleri.946

3.Sabit Derece Sisteminin İstisnaları948

a)Boş Dereceye İlerleme949

b)Kanundan Doğan İstisnalar949

V.TAŞINMAZ REHNİNDE ALACAĞI GÜVENCE ALTINA ALAN TAŞINMAZIN KAPSAMI.950

A.Taşınmaz951

B.Bütünleyici Parçalar951

C.Eklenti951

D.Kira Bedelleri.952

E.Sigorta Tazminatı.952

VI.REHİNLİ TAŞINMAZIN DEĞERİNİN KORUNMASI953

A.Rehinli Taşınmazın Malikin Kusuru ile Değer Kaybetmesi953

B.Rehinli Taşınmazın Malikin Kusuru Olmaksızın Değer
Kaybetmesi954

VII.REHİNLİ TAŞINMAZIN PARÇALARA BÖLÜNMESİ VE
BAŞKA TAŞINMAZLARLA BİRLEŞMESİ954

A.Rehinli Taşınmazın Bölünmesi.954

B.Rehinli Taşınmazın Başka Bir Taşınmazla Birleşmesi.954

C.Rehinli Taşınmazın Kısmen Temliki955

VIII.LEX COMMİSSORİA YASAĞI955

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ956

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR957

IX.İPOTEK960

A.Kavram960

B.İpoteğin Özellikleri961

1.İpoteğin Tesisinde, İpoteğin Alacağa Bağlı
Bir Hak Olmasının Hükümleri961

2.Rehinli Alacağın Temlikinde, İpoteğin Alacağa Bağlı
Bir Hak Olmasının Hükümleri963

3.Tapu Siciline Güvenin Korunmasında İpoteğin
Alacağa Bağlı Bir Hak Olmasının Hükümleri963

4.İpoteğin, Alacağa Bağlılığın Rehnin Sona Ermesindeki
Hükümleri964

C.İpotekte Kişisel Sorumluluk ve Teminata İlişkin Özellikler964

1.Taşınmaz ile Sorumluluk964

2.Kişisel Sorumluluk965

3.İpotekli Taşınmaz Üzerindeki Mülkiyet İlişkisinin
Değişmesine İlişkin Özellikler966

a)İpotekli Taşınmazın Temliki.966

b)Yeni Malikin Taşınmazı Rehin Yükünden Kurtarması968

c)İpotekli Taşınmazın Bölünmesi(İfraz)968

aa)İpotekli Taşınmazın Bölünmesiyle Elde Edilen
Parsellerin Mülkiyeti Aynı Kişi Üzerinde Toplanmışsa969

bb)Bölünme Sonucunda Ortaya Çıkan Parsellerden
Biri veya Birkaçı Borçtan Müteselsilen Sorumlu Olmayan Üçüncü Kişiye Temlik Edilmişse969

cc)İpotekli Taşınmazın Bölünmesi ve
Yeni Parselin Üçüncü Kişiye Temliki970

D.Kanundan Doğan İpotek Hakları970

1.Tescile Bağlı Olmayan Yasal İpotek Hakları971

a)Medenî Kanunda Öngörülen İpotek Hakları971

b)Özel Kanunlarda Öngörülen Yasal İpotek Hakları971

2.Tescile Bağlı Yasal İpotek Halleri (TMK. 893)971

a)Genel Olarak971

b)Tescil Süresi ve Şekli972

c)Tescile Tâbi Yasal Rehin Haklarında Sıra972

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ973

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR974


§ 11.TAŞINIR REHNİ976

I.GENEL OLARAK976

II.MEDENÎ KANUNDA TAŞINIR REHNİN DÜZENLENME TARZI976

A.Teslime Bağlı Taşınır Rehin977

1.Genel Olarak977

a)Rehin Hakkı Fer‘i Bir Haktır.978

b)Taşınır Rehni Aynî Bir Sözleşmeden Doğar978

c)Taşınır Rehni Rehnedilen Eşya Üzerinde Kurulan
Bir Aynî Haktır978

d)Taşınır Rehni, Sınırlı Bir Aynî Haktır.978

e)Taşınır Rehninin Kurulabilmesi İçin, Kural Olarak
Eşyanın Alacaklıya Teslimi Şartları (TMK. 939)979

f)Borçlu, Aynî Teminattan Başka Alacaklıya Bütün
Malvarlığı ile de Sorumludur979

g)Taşınır Rehninin Konusu Ferdileştirilmiş Paraya Çevrilen
Bir Eşya Olmalıdır979

2.Teslim Koşullu Taşınır Rehnini İdare Eden Prensipler.979

a)Alacağa Bağlılık İlkesi980

b)Rehinde Açıklık İlkesi980

c)Belirlilik İlkesi (Özgüleme ilkesi)980

d)İtimat İlkesi981

e)Rehin Hakkının Bölünmezliği İlkesi981

3.Teslim Koşullu Taşınır Rehin Hakkının Kurulması981

a)Hukukî Sebep.981

b)Rehnedilen Eşyanın Zilyetliğinin Devri982

4.Rehinli Eşya Üzerinde Sonra Gelen Rehin Hakkı983

a)Sonra Gelen Rehin Hakkının Kurulması983

b)Sonra Gelen Rehin Hakkının Sırası983

5.Teslim Koşullu Rehinde Alacaklının Hak ve Borçları.984

a)Rehinli Alacaklının Hakları.984

aa)Paraya Çevirtme.984

bb)Zilyet Olma985

cc)Masrafları İsteme985

dd)Eşyadan İstifade - Kullanma Hakkı.985

b)Rehinli Alacaklının Borçları985

aa)Eşyayı Muhafaza Borcu.985

bb)Eşya Üzerinde Tasarrufta Bulunmama985

cc)Semereleri Tazmin.986

dd)Eşyayı Geri Verme986

6.Teslim Koşullu Rehnin Sona Ermesi986

a)Alacağa Bağlı Olarak Sona Erme986

b)Alacağa Bağlı Olmadan Sona Erme.986

aa)Rehin Hakkından Vazgeçme986

bb)Malın Yok Olması987

cc)Taşınır Rehni Koşula Bağlı Olarak Kurulmuşsa veya
Bir Süreye Bağlanmışsa987

dd)Rehnin Paraya Çevrilmesi987

ee)Mülkiyet Hakkı ile Rehin Hakkının Aynı Kişi Üzerinde Toplanması987

ff)Zilyetliğin Kesin Olarak Kaybedilmesi987

B.Teslim Koşulsuz Taşınır Rehinleri987

1.Tescilli Teslim Koşulsuz Taşınır Rehni988

a)Hayvan Rehni988

b)Ticarî İşletme Rehni.989

c)Maden Rehni989

d)Gemi İpoteği989

e)Hava Aracı İpoteği989

2.Kanundan Doğan Tescilsiz Teslim Koşulsuz Taşınır Rehni.989

a)Ziraat Bankasının Çiftçi Malları Üzerinde Rehin Hakkı989

b)Tarım Kredi Kooperatiflerinin Rehin Hakkı989

c)Amme Alacakları İçin989

C.Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin989

1.Kavram989

2.Rehnin Kurulması990

a)Adi Alacaklar Üzerinde Rehin Kurulması990

aa)Senede Bağlanmamış Alacaklarda990

bb)Senede Bağlanmış Alacaklarda990

cc)Diğer Hakların Rehni991

b)Kıymetli Evrak Rehni.991

c)Eşyayı Temsil Eden Senetlerin Rehni (TMK. 957)991

d)Alacaklar Üzerinde Art (Muahhar) Rehin Tesisi991

3.Hak ve Alacaklar Üzerinde Rehin Hakkının Hükümleri992

D.Rehinli Tahvil992

E.Genel Hapis Hakkı992

1.Kavram992

2.Hapis Hakkının Koşulları993

a)Alacaklının Borçluya Ait Eşyaya, Borçlunun Rızasıyla
Zilyet Olması.993

b)Alacağın Muaccel Olması993

c)Alacaklı ile Eşya Arasında İlişki993

d)Hapis Hakkının Bertaraf Edilmemiş Olması994

3.Hapis Hakkının Hükümleri994

4.Hapis Hakkının Sona Ermesi994

BİLGİNİZİ KONTROL EDİNİZ995

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR996

ARAMA CETVELLERİ

Kelime İndeksi1001

Madde İndeksi1011

 

 


Bu yeni bası yapılırken, öncelikle kırkikinci basıdan sonra            11 Şubat 2017 tarih ve 29976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un getirdiği değişiklikler üzerinde durulmuş; kitaptaki “yazılı kaynaklar” kısmı yeniden ele alınmış; “Kanun Hükmünde Kararname” ve “Tüzük”lerin yerine geçen “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ana hatları ile incelenmiştir.

Ayrıca, 6771 sayılı Kanun’un kabulü sonucu, Türk Medenî Kanunu’ndaki bazı maddelerinde ortaya çıkan değişiklikler gözönünde tutularak bu maddelere ilişkin yenilikler belirtilmiş; gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Sarfedilen bütün dikkate rağmen, önceki basılarda gözden kaçmış bazı hataların giderilmesine çalışılmıştır.

Kurucu ve Yöneticisi Y. Ziya Gülkök, Muharrem Başer Beylere, sayfa düzeninde Serap Özer Rol’e teşekkürlerimi ifade ediyorum.

Ankara, Aralık 2019                      Prof. Dr. Bilge ÖZTAN

Adal, E.

:

Hukukun Temel İlkeleri, 12. B., İstanbul, 2012.

Akipek, J./Akıntürk, T/ Karaman, A.D

:

Türk Medenî Hukuku, (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku) 12. B., İstanbul, 2014.

Akipek, J.:

:

Türk Eşya Hukuku (Aynî Haklar), Zilyetlik ve Tapu Sicili, 2. B., Ankara 1972.

Akipek, J./ Akıntürk,

T/ Karaman, A.D

:

Türk Medenî Hukuku, (Aile Hukuku) 16. B., 2014.

Akünal, T.:

:

Türk Medenî Hukukunda Tüzel Kişiler, İstan-bul, 1995.

Arpacı, A.

:

Kişiler Hukuku, 2. B., İstanbul 2000.

Ayan, Mehmet:

:

Eşya Hukuku, (Zilyetlik ve Tapu Sicili) Ankara 13. B., 2016.

Ayan, M/Ayan, N.

:

Kişiler Hukuku, 8. B., Konya 2016.

Ayan, Mehmet:

:

Eşya Hukuku, (Sınırlı Aynî Haklar) 8. B., Konya 2017.

Ayan, Mehmet:

:

Eşya Hukuku, (Mülkiyet) 9. B., Konya 2016.

Aybay, A. / Aybay, R.

Pehlivan A.

:

Hukuka Giriş, 13. B., İstanbul, 2018.

Ayiter, N. / Kılıçoğlu, A

:

Miras Hukuku 3. B., Ankara, 1989.

Bilge, N.

:

Hukuk Başlangıcı, Hukukun Temel Kavram ve Kurumları, 35. B., Ankara, 2017.

Dural, M

:

Türk Medenî Hukukunda Gerçek Kişiler, 4. B., İstanbul, 1998.

Dural, M./Öğüz, T.

:

Türk Özel Hukuku C. II, Kişiler Hukuku, 20. B., İstanbul 2019.

Edis, S.

:

Hukuka Giriş, Başlangıç Hükümleri 6. B., Ankara, 1997.

Ertaş, Ş.

:

Eşya Hukuku, 14. B., Ankara, 2018.

Ertaş, Ş.

:

Pratik Eşya Hukuku, 11. B., İzmir, 2017.

Esener, T.

:

Hukuka Giriş, 11. B., İstanbul, 2015.

Esener, T/ Güven, K.

:

Eşya Hukuku, 7. B., Ankara 2017.

XIV BİBLİYOGRAFYA

Dural, M./Sarı, S.

:

Türk Özel Hukuku C.I, Temel Kavramlar ve Medenî Kanunun Başlangıç Hükümleri, 14. B., İstanbul 2019.

Feyzioğlu, N.F./ Özakman, C./ Saral, E.

:

Aile Hukuku 3. B., İstanbul 1986.

Görgün, Ş./Kodakoğlu, M.

:

Hukukun Temel Kavramları, Ankara, 2008.

Gözübüyük, A. Ş.

:

Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, 39. B., Ankara, 2017.

Gözler, K.

:

Genel Hukuk Bilgisi, 10. B., Bursa, 2019.

Hatemi, H.

:

Miras Hukuku, 8. Bası, İstanbul, 2018.

Hatemi, H.

:

Kişiler Hukuku, 6. B., İstanbul 2017.

Hatemi, H.

:

Medenî Hukuka Giriş, 8. B., İstanbul, 2013.

Hatemi, H.

:

Eşya Hukuku Meseleleri, İstanbul, 1995.

Hatemi, H./Serozan, R./ Arpacı, A.

:

Eşya Hukuku, İstanbul, 1991.

Hatemi, H. / Serozan, R.

:

Aile Hukuku, İstanbul, 1993.

Helvacı, S.

:

Gerçek Kişiler, 8. B., İstanbul 2017.

İmre, Z. / Erman, M.

:

Miras Hukuk, 14. B., İstanbul, 2018.

İnan, A. N/Ertaş, Ş./ Albaş, M.

:

Miras Hukuku 10. B. Ankara 2019.

Kılıçoğlu, A.

:

Medeni Hukuk, Temel Kavramlar - Başlangıç Hükümleri - Kişiler Hukuku, Ankara 2016.

Kılıçoğlu, A.

:

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, Ankara, 2002.

Oğuzman, K.

:

Miras Hukuku, İstanbul, 1995.

Oğuzman, K. M./Barlas, N.

:

Medeni Hukuk, Ankara 24. B., 2019.

Oğuzman, K. M./ Seliçi, Ö./Özdemir S.O.

:

Kişiler Hukuku Dersleri, (Gerçek ve Tüzel Kişiler) 17. B., İstanbul, 2018.

Oğuzman, K./Seliçi, Ö.

:

Eşya Hukuku, 21. B., İstanbul, 2018.

Oğuzman, K/Dural, M.

:

Aile Hukuku, 2 B. İstanbul 1998.

Önen, M.

:

Hukukun Temel Kavramları, 2. B., İstanbul, 1988.

Özsunay, E.

:

Medenî Hukuka Giriş, 5. B., İstanbul, 1986.

Özsunay, E

:

Gerçek Kişilerin Hukukî Durumu, 5. B., İstan-bul, 1982.

BİBLİYOGRAFYA XV

Öztan, B.

:

Aile Hukuku, 6. B. , Ankara, 2015.

Öztan, B.

:

Şahsın Hukuku, 10. B., Ankara, 2001.

Öztan, B.

:

Tüzel Kişiler 4 B., Ankara 1993.

Öztan, B.

:

Miras Hukuku 11. B., Ankara, 2019.

Sarı, S.

:

Miras Hukuku, 7. B., İstanbul, 2018.

Saymen, F./Elbir, H. K.:

:

Türk Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul, 1963.

Serozan, R.

:

Tüzel Kişiler, Özellikle; Dernekler ve Vakıflar, İstanbul 1994.

Serozan, R.

:

Medenî Hukuka Giriş, İstanbul 2013.

Serozan, R.

:

Medenî Hukuk Genel Bölüm/Kişiler Hukuku, 7. B., İstanbul, 2017.

Serozan, R./Ergin, B. İ.

:

Miras Hukuku, 4. B. Ankara, 2014.

Sirmen, L.

:

Eşya Hukuku Dersleri, Ankara, 2013.

Tekinay, Selahattin, S.

:

Türk Aile Hukuku, 7. B., İstanbul 1990.

Ünal, M.

:

Şekli Eşya Hukuku, 6. B., Ankara, 2012.

Zevkliler, A./Ertaş, Ş./ Havutçu, A./Gürpınar, D.

:

Medenî Hukuk Temel Bilgiler, 10. B., Ankara, 2018.

Zevkliler, A.

:

Medenî Hukuk Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, 6. B., Ankara, 2000.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: temel kavramlar
İlgili Yayınlar