Kişisel Verileri Koruma Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Süleyman YILMAZ - Gökçe Filiz ÇAVUŞOĞLU
ISBN: 9786050505863
110,50 TL 130,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Süleyman YILMAZ, Gökçe Filiz ÇAVUŞOĞLU
Baskı Tarihi 2020/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Kişisel Verileri Koruma Hukuku

Doç. Dr. Süleyman YILMAZ, Gökçe Filiz ÇAVUŞOĞLU

2020/05 1. Baskı, 229 Sayfa

ISBN 978-605-05-0586-3

“Kişisel Verileri Koruma Hukuku” ismini verdiğimiz bu kitabı, hukuk fakültesi öğrencileri ve sosyal bilimlerin başka alanlarında üniversite eğitimi alan öğrenciler başta olmak üzere aynı zamanda kişisel verileri koruma hukukunu öğrenmek ve bu konuda temel oluşturmak isteyen herkese yönelik olarak hazırlamış bulunmaktayız. Amacımız, gün geçtikçe önem kazanan kişisel verileri koruma hukukunun herkes tarafından kolay anlaşılabilmesi ve çalışmanın Türk kişisel verileri koruma hukukuna bir katkıda bulunmasıdır.

Bu amaca ulaşmak için, öncelikle 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve bu kanunda düzenlenen kavramlar açıklanmıştır. Ayrıca kişisel verilerin hukuki niteliği ve diğer hukuk alanları ile olan ilişkisi gibi doktrinde tartışmalı olan konular aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte, Avrupa Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) incelenmiş ve Türk hukuku ile karşılaştırılmıştır.

Kitabımızın öğrencilere daha faydalı olabilmesi ve öğrencilerin kişisel verileri koruma hukukunun pratikte ne gibi olaylarla ortaya çıkabileceğinin anlayabilmesi için pratikler kısmı eklenmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Hukuku kitabımızın,  tüm bu amaçlara ulaşması ve okuyucuya faydalı olması en büyük dileğimizdir.

Kitabın basımını gerçekleştiren Yetkin Yayınevinin sahipleri değerli Muharrem Başer’e ve kitabın basılmasında emeği geçen Yayınevinin tüm yardımsever çalışanlarına teşekkür ederiz.


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7

İÇİNDEKİLER 9

KISALTMALAR 17

1.BÖLÜM

KİŞİSEL VERİ HUKUKUNA GENEL BİR BAKIŞ

I. Giriş 19

II. Kişisel Veri Hukukunun Önemi 19

III. Kişisel Veri Koruma Hukukunun Amacı 21

IV. Kişisel Veriler İlişkin Düzenlemeler 22

A. Genel Olarak 22

B. Anayasal Düzenleme 23

C. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 23

D. Avrupa Birliği Kişisel Verileri Koruma Tüzüğü (GDPR) 24

E. Kişisel Verileri Korumaya Yönelik Çıkarılan Yönetmelikler 25

F. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 25

V. Kişisel Veri Hukukuna Hâkim Olan İlkeler 27

A. Eşitlik İlesi 27

B. Özgürlük İlkesi 28

C. Kişiye Saygı ve Kişiliğin Korunması İlkesi 28

D. Data Minimizasyonu İlkesi 29

E. Rızaya Tabilik İlkesi 30

F. Ölçülülük İlkesi 32

G. Veri Güncelliği İlkesi 33

2. BÖLÜM 

KİŞİSEL VERİ HUKUKUNUN KAVRAMLARI

I. Kişisel Verilerin Tanımı ve Hassas Veriler 35

A. Genel Olarak 35

B. Kişisel Verinin Unsurları 36

1. Bilgi 37

2. Belirli ve Belirlenebilir Bir Kişi 38

a. Kişi Kavramı 38

b. Belirli veya Belirlenebilir Olma 40

3. Bilginin Kişiye İlişkin Olması 40

C. Hassas Veriler 40

D. Anonim Veriler 47

II. Kişisel Verilere İlişkin Diğer Kavramlar 48

A. Kişisel Verilerin İşlenmesi 48

B. Veri Sorumlusu 51

1. Genel Olarak 51

2. Ortak Veri Sorumlusu 53

a. Genel Olarak 53

b. Ortak Veri Sorumlusuna İlişkin ABAD Kararları 55

aa. Wirtschaftsakademie ve Facebook Kararı 55

bb. Yehova Şahitleri Kararı 56

cc. Fashion ID ve Facebook Kararı 58

C. Veri Kayıt Sistemi 58

III. Kişisel Verilerin Hukuku Niteliği 59

A. Genel Olarak 59

B. Ekonomik Yaklaşım 59

1. Mülkiyet Hakkı Olduğuna İlişkin Görüş 60

2. Fikri Mülkiyet Hakkı Olduğuna İlişkin Görüş 60

C. İnsan Hakkı Yaklaşımı 61

1. Genel Olarak 61

2. Özel Hayatın Korunması Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması 62

3. Unutulma Hakkı ile Kişisel Verilerin Korunması 62

D. Görüşümüz 73

3.BÖLÜM

 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKI VE  

BU HAKKIN ANAYASAL DİĞER HAKLARLA İLİŞKİSİ

I. Hukukun Üstünlüğü İlkesi ile Olan İlişki 75

II. Adil Yargılanma İlkesi ile Olan İlişkisi 76

III. Kişi Dokunulmazlığı İlkesi ile Olan İlişki 78

IV. Haberleşme ve Düşünce Açıklama ve Yayma Hakkı ile

  Olan İlişkisi 80

V. İnsan Onuru ve Kişisel Verilerin Korunması İlişkisi 85

4.BÖLÜM

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

I. Veri İşlenmesi 87

A. Genel Olarak 87

B. Kişisel verilerin İşlenme Şartları 88

1. Genel Olarak 88

2. Haklı Sebep Kavramı ve İstisnalar 88

a. Genel Olarak 88

b. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 89

c. Fiili İmkânsızlık ve Zorunluluk Hali 89

d. Hal ve Şartların Gereklilikleri 90

e. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması 90

f. İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş 

Olması 90

g. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin 

Veri İşlemenin Zorunlu Olması 92

h. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri 92

C. Hassas Verilerin İşlenmesi 92

II. Verilerin Aktarımı 94

A. Genel Olarak 94

B. Verilerin Dışa Aktarımı 95

III. Hak ve Yükümlülükler 97

A. Kişisel Veri Sahiplerinin Hak ve Yükümlülükleri 97

1. Genel Olarak 97

2. Bilgi Edinme Hakkı 97

3. Değişiklik Talep Etme Hakkı 98

4. İtiraz Hakkı 99

5. Zararın Tazminini İsteme Hakkı 99

B. Veri Sorumlusunun Hak ve Yükümlülükleri 99

1. Aydınlatma Yükümlülüğü 99

2. Veri Güvenliğine ilişkin Yükümlülükler 100

3. Veri Sahibinin Taleplerini Alma Yükümlülüğü 102

4. İhlal Durumunda İhlal Bildiriminde Bulunma 

Yükümlülüğü 102

5. Kurul Kararlarını Yerine Getirme Yükümlülüğü 104

6. Ücret Hakkı 105

IV. VERBİS Sistemi 105

5. BÖLÜM

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YOLLARI

I. Genel Olarak 111

II. Kişisel Verileri Korumaya Yönelik Hukukî Yollar 111

A. Medeni Kanun Kapsamında Koruma 111

B. Anayasa Kapsamında Koruma 112

C. Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Koruma 113

III. Kişisel Verilerin Korunması İçin Başvuru Yolları 113

A. Kişisel Verileri Koruma Kurumu 113

B. Adli Yargıya Konu Olan Davalar 114

1. Tazminat Davası 115

a. Genel Olarak 115

b. Tazminat Davasının Hukukî Dayanağı 115

aa. Sözleşme İlişkisinden Doğan Sorumluluk 115

bb. Haksız Fiil İlişkisinden Doğan Sorumluluk 116

cc. Dürüstlük Kuralından Kaynaklanan Sorumluluk 117

aaa. Culpa In Contrahendo Sorumluluğu 117

bbb. Sözleşmenin Art Etkileri 119

ccc. Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme 120

c. Haksız Fiili Sorumluluğu Çevresinde Tazminat 

Davasının Şartları 120

aa. Kişilik Hakkı İhlali 121

bb. Kusur 124

cc. Zarar 125

dd. İlliyet Bağı 125

d. Tazminat Davasının Türleri 125

aa. Maddi Tazminat 125

bb. Manevi Tazminat 126

2. Kişilik Hakkına Saldırıya İlişkin Özel Davalar 127

a. Önleme Davası 127

b. Durdurma Davası 128

c. Tespit Davası 129

3. Sebepsiz Zenginleşme Davası 129

4. Vekâletsiz İş Görme Davası 131

6.BÖLÜM 

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

I. Genel Olarak 135

II. Kurumun Amacı 135

III. Kurul Kararları 136

IV. Kurul Kararlarına Karşı Başvuru Yolları 136

V. Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Denetim 137

7.BÖLÜM

 KİŞİSEL VERİ HUKUKUNUN  

DİĞER HUKUK DALLARIYLA OLAN İLİŞKİSİ

I. İş Hukuku-Kişisel Verilerin Korunması İlişkisi 139

II. Rekabet Hukuku- Kişisel Verilerin Korunması Hukuku 

  İlişkisi 141

III. Tüketici Hukuku-Kişisel Verilerin Korunması Hukuku İlişkisi 144

IV. Miras Hukuku-Kişisel Verilerin Korunması Hukuku İlişkisi 145

V. Ceza Hukuku-Kişisel Verilerin Korunması Hukuku İlişkisi 147

A. Genel Olarak 147

B. Bilişim Suçları 148

1. Bilgisayar Bağlantılı Suçlar 148

2. Bilgisayar Veri Sistemlerinin ve Verilerin Gizliliği, 

Bütünlüğü ve Erişebilirliği Aleyhine Suçlar 150

a. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu 150

aa. Suç Tipinin Genel Özellikleri 150

bb. Suçun Maddi Unsurları 151

aaa. Fail 151

bbb. Mağdur 151

ccc. Suçun Konusu 152

ddd. Nitelikli Hal 153

cc. Suçun Manevi Unsurları 154

dd. Hukuka Aykırılık Unsurunu Ortadan Kaldıran 

Haller 154

b. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Verilmesi veya Ele Geçirilmesi Suçu 157

aa. Suç Tipinin Genel Özellikleri 157

bb. Suçun Maddi Unsurları 157

aaa. Fail 157

bbb. Mağdur 158

ccc. Suçun Konusu 158

ddd. Nitelikli Hal 159

cc. Suçun Manevi Unsurları 159

c. Kişisel Verileri Yok Etmeme Suçu 159

aa. Suç Tipinin Genel Özellikleri 159

bb. Suçun Maddi Unsurları 160

aaa. Fail 160

bbb. Mağdur 160

ccc. Suçun Konusu 160

cc. Suçun Manevi Unsurları 160

3. İçerik Bağlantılı Suçlar 161

4. Diğer Bilişim Suçları 164

5. Ceza Muhakemesi Kanunu Uyarınca Yetki Kuralları 164

VI. İdare Hukuku ve Kişisel Verileri Koruma Hukuku İlişkisi 165

8.BÖLÜM

KİŞİSEL VERİLER, BİG DATA, 

VERİ MADENCİLİĞİ VE BİTCOİN

I. Genel Olarak 169

II. Big Data Kavramı 169

III. Veri Madenciliği 170

IV. Bitcoin 171

9.BÖLÜM

 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

I. Genel Olarak 175

II. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Düzenlemeler 176

A. 1995/46 Sayılı Direktif 176

B. AB Kişisel Verileri Koruma Tüzüğü (GDPR) 177

1. Kişisel Veri, Kişisel Veri İşleme İlkeleri 178

2. AB Hukukunda Kişisel Veriler Kapsamında  Sözleşmeler 179

3. Veri Koruma Yetkilisi 179

4. Kişisel Verilerin Transferi 181

5. Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması 184

6. Avrupa Veri Koruma Kurulu 186

10. BÖLÜM

KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

I. Genel Olarak 189

II. Fransız Hukukundaki Düzenleme 189

III. Alman Hukukundaki Düzenleme 190

IV. Amerika Birleşik Devletlerindeki Düzenleme 191

11. BÖLÜM

PRATİKLER

Pratik I: Verilerin Niteliği ve VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü 195

Pratik II: Unutulma Hakkı 197

Pratik III: Aleni Veri 198

Pratik IV: Veri İhlali 199

Pratik V: Veri İhlaline Karşı Hukuki Çareler 199

Pratik VI: Veri İhlaline Karşı Hukuki Çareler 200

Pratik VII: Veri İhlaline Karşı Hukuki Çareler 201

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  KANUNU 203

KAYNAKÇA 221Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar