Kişisel Verilerin Korunması

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Oğulcan ÖZKAN
ISBN: 9786050506211
212,50 TL 250,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Oğulcan ÖZKAN
Baskı Tarihi 2020/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Kişisel Verilerin Korunması

Oğulcan ÖZKAN

2020/07 1. Baskı, 231 Sayfa

ISBN 978-605-05-0621-1

Kişilik hakkı, kişiye sıkı sıkıya bağlı, dokunulmaz, devredilemez ve vazgeçilemez temel haklardandır. Kişinin kişilik hakkının ayrılmaz bir parçası olan kişisel verilerinin basın ve sosyal medya aracılığı ile ihlali kişilik hakkına saldırı oluşturur. İletişim ve teknolojideki gelişmeler kişisel verilerin kötüye kullanılmasını hem kolaylaştırmış hem yaygınlaştırmıştır.

Kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla 24.03.2016 tarihinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” çıkartılmıştır.

Bu kanun ile kişisel verilerin işlenmesinde “hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma”, “doğru ve gerektiğinde güncel olma”, “belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme”, “işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ve “ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” ilkeleri getirilmiştir.

Danışmanı olmaktan gurur duyduğum öğrencim Oğulcan ÖZKAN’ın “Kişisel Verilerin Korunması” isimli yüksek lisans tezi Türk Hukuku’na katkıda bulunan önemli bir çalışmadır.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ vii

TEŞEKKÜR ix

İÇİNDEKİLER xi

KISALTMALAR xvii

GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM

KİŞİSEL VERİ KAVRAMI, KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASININ TARİHSEL GELİŞİM SERÜVENİ

§1. Kişisel Veri Kavramı

I. Tanımı 5

II. Unsurları 8

A. Her Türlü Bilgi (Any Information) 9

B. Kimliği Belirli veya Belirlenebilir Kişi (Identified or Identifiable) 11

C. Bilginin Kişiye İlişkin Olması (Relating to) 16

III. Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Veriler 18

§2. Kişisel Verilerin Hukuki Niteliği

I. Genel Olarak 20

II. Mülkiyet Hakkı Görüşü 21

III. Fikri Hak Görüşü 24

IV. Kişilik Hakkı Görüşü 25

§3. Kişisel Verilerin Korunmasının 

Tarihsel Gelişim Serüveni ve Kişisel Verilerin Korunmasının 

Hak Olarak Ortaya Çıkışı

I. Genel Olarak 32

II. Uluslararası Düzenlemeler 35

A. İnsan Hakları ve Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 35

B. OECD Rehber İlkeleri 36

C. Avrupa Konseyi 108 No.lu Sözleşme 38

D. Birleşmiş Milletler Rehber İlkeleri 41

E. 95/46/EC Sayılı AB Direktifi 42

F. 181 No.lu Protokol 45

G. AB Temel Haklar Şartı 46

H. 2016/679 AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) 47

1. Genel Olarak 47

2. GDPR’ın Kapsamı 50

3. Rıza Koşulları ve Çocuğun Rızası 51

4. Unutulma Hakkı 52

5. Kısıtlama Hakkı 59

6. Veri Taşınabilirliği Hakkı 59

7. Veri Koruma Etki Değerlendirmesi ve Ön Danışma 60

8. Veri Koruma Görevlisi 61

9. Avrupa Veri Koruma Kurulu 62

10. İdari Para Cezası 63

III. Ulusal Düzenlemeler 64

A. 5237 Sayılı TCK 64

B. T.C. Anayasa Hükmü 65

C. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 66

İKİNCİ BÖLÜM

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN  KORUNMASI

§4. Kanunun Amacı, Kapsamı ve Terimler

I. Kanunun Amacı 69

II. Kanunun Kapsamı 70

A. Kanun Kapsamına Giren Haller 71

1. Kişi Bakımından 71

2. Konu Bakımından 71

B. Kanun Kapsamına Girmeyen Haller 74

1. Tamamen Kanun Kapsamına Girmeyen Haller 75

2. Kısmen Kanun Kapsamına Girmeyen Haller 76

III. Terimler 78

A. Genel Olarak 78

B. Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen 78

§5. Kişisel Verilerin İşlenmesi

I. Genel Olarak 83

II. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler 83

A. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olma İlkesi 85

B. Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma İlkesi 87

C. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme İlkesi 88

D. Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma İlkesi 90

E. Belirli ve Sınırlı Süre Muhafaza Edilmesi İlkesi 92

III. Kişisel Verileri İşleme Şartları 94

A. Açık Rıza 96

1. Genel Olarak 96

2. Sessiz Kalınması 98

3. Açık Rızayı Açıklama Ehliyeti 100

4. Açık Rızanın Şekli 102

5. Açık Rızanın Açıklanacağı Zaman 102

6. Açık Rızanın Geri Alınması 102

7. Açık Rızanın Unsurları 103

a. Belirli Bir Konuya İlişkin Olma 103

b. Bilgilendirmeye Dayanma 103

c. Özgür İradeyle Açıklanma 104

B. Açık Rıza Gerekmeyen Haller 106

1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 106

2. Fiili İmkansızlık 107

3. Sözleşmenin Kurulması veya İfası İçin Gerekli 

Olması 108

4. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü 

Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması 110

5. Kişisel Verilerin İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmesi 112

6. Veri İşlemenin Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması 

veya Korunması İçin Zorunlu Olması 113

7. Veri İşlemenin Veri Sorumlusunun Meşru 

Menfaatleri İçin Zorunlu Olması 114

C. Özel Nitelikteki (Hassas) Kişisel Verilerin İşlenme 

Şartları 117

IV. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim 

Hale Getirilmesi 122

V. Kişisel Verilerin Aktarılması 128

A. Yurt İçinde Aktarılması 129

B. Yurt Dışına Aktarılması 131

1. Genel Olarak 131

2. Yeterli Korumanın Bulunması 132

3. Yeterli Korumanın Bulunmaması 133

§6. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

I. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri 135

A. Aydınlatma Yükümlülüğü 135

B. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler 139

1. Teknik ve İdari Tedbirleri Alma Yükümlülüğü 139

2. Denetim Yükümlülüğü 143

3. Sır Saklama Yükümlülüğü 144

4. Kurul’a Bildirim Yükümlülüğü 144

C. Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Yükümlülüğü 146

1. VERBİS 146

2. VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü ve İstisnaları 148

3. VERBİS’e Kayıt Bildirimi 150

4. Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama 

Yükümlülüğü 151

II. İlgili Kişinin Hakları 153

A. Öğrenme ve Bilgi Talep Etme Hakkı 154

B. Kişisel Verilerin Düzeltilmesini, Silinmesini veya Yok Edilmesini İsteme Hakkı 155

C. İtiraz Etme Hakkı 157

D. Zararın Giderilmesini Talep etme Hakkı 158

E. Veri Sorumlusuna Başvuru Hakkı 158

F. Kurul’a Şikayet Hakkı 161

1. Kurul’a Şikayet 161

2. Kurul Tarafından Yapılan İncelemenin Usul ve 

Esasları 164

§7. Kişisel Verileri Koruma Kurumu

I. Kişisel Verileri Koruma Kurumu 168

II. Kişisel Verileri Koruma Kurulu 168

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  KANUNU DIŞINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YOLLARI

§8. Kişisel Verilerin Korunması 171

§9. İş İlişkisinde Kişisel Verilerin Korunması 172

§10. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması

I. Genel Olarak 176

II. Kişisel Verilerin Hukuki İşlemle Gerçekleştirilen Saldırılara Karşı Korunması 177

III. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Fiille Gerçekleştirilen Saldırılara Karşı Korunması 179

A. Genel Olarak 179

B. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi Halinde Açılabilecek Davalar 181

1. Koruyucu Davalar 181

a. Saldırı Tehlikesinin Önlenmesi Davası 183

b. Saldırıya Son Verilmesi Davası 184

c. Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti Davası 185

2. Tazminat Davaları 186

a. Maddi Tazminat Davası 187

b. Manevi Tazminat Davası 189

c. Kazancın Geri Verilmesi Davası 192

3. Davacı ve Davalı Taraf 193

a. Davacı Taraf 193

b. Davalı Taraf 195

4. Yetkili Mahkeme 195

§11. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Kapsamında  Kişisel Verilerin Korunması

I. Genel Olarak 197

II. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu 199

III. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme

Suçu 203

IV. Verileri Yok Etmeme Suçu 207

SONUÇ 211

KAYNAKÇA 217


Kişilik hakkı, kişiye sıkı sıkıya bağlı, dokunulmaz, devredilemez ve vazgeçilemez temel haklardandır. Kişinin kişilik hakkının ayrılmaz bir parçası olan kişisel verilerinin basın ve sosyal medya aracılığı ile ihlali kişilik hakkına saldırı oluşturur. İletişim ve teknolojideki gelişmeler kişisel verilerin kötüye kullanılmasını hem kolaylaştırmış hem yaygınlaştırmıştır.

Kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla 24.03.2016 tarihinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” çıkartılmıştır.

Bu kanun ile kişisel verilerin işlenmesinde “hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma”, “doğru ve gerektiğinde güncel olma”, “belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme”, “işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ve “ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” ilkeleri getirilmiştir.

Danışmanı olmaktan gurur duyduğum öğrencim Oğulcan ÖZKAN’ın “Kişisel Verilerin Korunması” isimli yüksek lisans tezi Türk Hukuku’na katkıda bulunan önemli bir çalışmadır.

Bu değerli eserinden dolayı kendisini kutluyorum ve akademik çalışmalarının devamını diliyorum.

 

 

 

  Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR

               Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı

 Özel Hukuk Bölüm Başkanı

Türk Hukuk camiasına katkıda bulunmak maksadıyla hazırladığım bu çalışmamın kitaba dönüşmesinin mutluluğunu yaşıyorum. Hukuk kitabı yazarı olmam konusunda beni her zaman destekleyen kıymetli insanlara samimi teşekkürlerimle…

Mezunu olmaktan her daim gurur duyduğum Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden; pozitif enerjisiyle her zaman güç veren ve bu eserde de bana yönderlik yapan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan İşgüzar’a, gerek lisans gerek lisansüstü eğitimimde ilgisini ve desteğini esirgemeyen Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı’ya, üniversite günlerimde olduğu gibi avukatlık staj dönemimde de kendisiyle yakın çalışma fırsatı bulduğum ve hayat boyu kendime örnek alacağım Prof. Dr. Hüseyin Altaş’a, akademiyi, akademik çalışmaları çok seven, bana da sevdiren ve akademisyen olarak her zaman kendime örnek alacağım değerli üstat merhum Prof. Dr. Veysel Başpınar’a teşekkür ederim.

Akademik çalışmalarıma devam ettiğim Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden; başta değerli büyüklerim duayenler Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serap Helvacı ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Antalya olmak üzere Medeni Hukuk kürsüsündeki bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Bu çalışmanın kitap haline getirilmesinde ve basımında beni destekleyen başta Yetkin Yayınevi sahibi Muharrem Başer olmak üzere emeği geçen tüm yayınevi çalışanlarına teşekkür ederim.

 

 

 

Oğulcan ÖZKAN

             TEMMUZ 2020

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ vii

TEŞEKKÜR ix

İÇİNDEKİLER xi

KISALTMALAR xvii

GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM

KİŞİSEL VERİ KAVRAMI, KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASININ TARİHSEL GELİŞİM SERÜVENİ

§1.  Kişisel Veri Kavramı

I.  Tanımı 5

II.  Unsurları 8

A.  Her Türlü Bilgi (Any Information) 9

B.  Kimliği Belirli veya Belirlenebilir Kişi (Identified or Identifiable) 11

C.  Bilginin Kişiye İlişkin Olması (Relating to) 16

III.  Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Veriler 18

§2.  Kişisel Verilerin Hukuki Niteliği

I.  Genel Olarak 20

II.  Mülkiyet Hakkı Görüşü 21

III.  Fikri Hak Görüşü 24

IV.  Kişilik Hakkı Görüşü 25

§3.  Kişisel Verilerin Korunmasının 

Tarihsel Gelişim Serüveni ve Kişisel Verilerin Korunmasının 

Hak Olarak Ortaya Çıkışı

I.  Genel Olarak 32

II.  Uluslararası Düzenlemeler 35

A.  İnsan Hakları ve Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 35

B.  OECD Rehber İlkeleri 36

C.  Avrupa Konseyi 108 No.lu Sözleşme 38

D.  Birleşmiş Milletler Rehber İlkeleri 41

E.  95/46/EC Sayılı AB Direktifi 42

F.  181 No.lu Protokol 45

G.  AB Temel Haklar Şartı 46

H.  2016/679 AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) 47

1.  Genel Olarak 47

2.  GDPR’ın Kapsamı 50

3.  Rıza Koşulları ve Çocuğun Rızası 51

4.  Unutulma Hakkı 52

5.  Kısıtlama Hakkı 59

6.  Veri Taşınabilirliği Hakkı 59

7.  Veri Koruma Etki Değerlendirmesi ve Ön Danışma 60

8.  Veri Koruma Görevlisi 61

9.  Avrupa Veri Koruma Kurulu 62

10. İdari Para Cezası 63

III.  Ulusal Düzenlemeler 64

A.  5237 Sayılı TCK 64

B.  T.C. Anayasa Hükmü 65

C.  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 66

İKİNCİ BÖLÜM

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN  KORUNMASI

§4.  Kanunun Amacı, Kapsamı ve Terimler

I.  Kanunun Amacı 69

II.  Kanunun Kapsamı 70

A.  Kanun Kapsamına Giren Haller 71

1.  Kişi Bakımından 71

2.  Konu Bakımından 71

B.  Kanun Kapsamına Girmeyen Haller 74

1.  Tamamen Kanun Kapsamına Girmeyen Haller 75

2.  Kısmen Kanun Kapsamına Girmeyen Haller 76

III.  Terimler 78

A.  Genel Olarak 78

B.  Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen 78

§5.  Kişisel Verilerin İşlenmesi

I.  Genel Olarak 83

II.  Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler 83

A.  Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olma İlkesi 85

B.  Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma İlkesi 87

C.  Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme İlkesi 88

D.  Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma İlkesi 90

E.  Belirli ve Sınırlı Süre Muhafaza Edilmesi İlkesi 92

III.  Kişisel Verileri İşleme Şartları 94

A.  Açık Rıza 96

1.  Genel Olarak 96

2.  Sessiz Kalınması 98

3.  Açık Rızayı Açıklama Ehliyeti 100

4.  Açık Rızanın Şekli 102

5.  Açık Rızanın Açıklanacağı Zaman 102

6.  Açık Rızanın Geri Alınması 102

7.  Açık Rızanın Unsurları 103

a.  Belirli Bir Konuya İlişkin Olma 103

b.  Bilgilendirmeye Dayanma 103

c.  Özgür İradeyle Açıklanma 104

B.  Açık Rıza Gerekmeyen Haller 106

1.  Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 106

2.  Fiili İmkansızlık 107

3.  Sözleşmenin Kurulması veya İfası İçin Gerekli 

Olması 108

4.  Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü 

Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması 110

5.  Kişisel Verilerin İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmesi 112

6.  Veri İşlemenin Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması 

veya Korunması İçin Zorunlu Olması 113

7.  Veri İşlemenin Veri Sorumlusunun Meşru 

Menfaatleri İçin Zorunlu Olması 114

C.  Özel Nitelikteki (Hassas) Kişisel Verilerin İşlenme 

Şartları 117

IV.  Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim 

Hale Getirilmesi 122

V.  Kişisel Verilerin Aktarılması 128

A.  Yurt İçinde Aktarılması 129

B.  Yurt Dışına Aktarılması 131

1.  Genel Olarak 131

2.  Yeterli Korumanın Bulunması 132

3.  Yeterli Korumanın Bulunmaması 133

§6.  Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

I.  Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri 135

A.  Aydınlatma Yükümlülüğü 135

B.  Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler 139

1.  Teknik ve İdari Tedbirleri Alma Yükümlülüğü 139

2.  Denetim Yükümlülüğü 143

3.  Sır Saklama Yükümlülüğü 144

4.  Kurul’a Bildirim Yükümlülüğü 144

C.  Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Yükümlülüğü 146

1.  VERBİS 146

2.  VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü ve İstisnaları 148

3.  VERBİS’e Kayıt Bildirimi 150

4.  Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama 

Yükümlülüğü 151

II.  İlgili Kişinin Hakları 153

A.  Öğrenme ve Bilgi Talep Etme Hakkı 154

B.  Kişisel Verilerin Düzeltilmesini, Silinmesini veya Yok Edilmesini İsteme Hakkı 155

C.  İtiraz Etme Hakkı 157

D.  Zararın Giderilmesini Talep etme Hakkı 158

E.  Veri Sorumlusuna Başvuru Hakkı 158

F.  Kurul’a Şikayet Hakkı 161

1.  Kurul’a Şikayet 161

2.  Kurul Tarafından Yapılan İncelemenin Usul ve 

Esasları 164

§7. Kişisel Verileri Koruma Kurumu

I.  Kişisel Verileri Koruma Kurumu 168

II.  Kişisel Verileri Koruma Kurulu 168

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  KANUNU DIŞINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YOLLARI

§8. Kişisel Verilerin Korunması 171

§9. İş İlişkisinde Kişisel Verilerin Korunması 172

§10. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması

I.  Genel Olarak 176

II.  Kişisel Verilerin Hukuki İşlemle Gerçekleştirilen Saldırılara Karşı Korunması 177

III.  Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Fiille Gerçekleştirilen Saldırılara Karşı Korunması 179

A.  Genel Olarak 179

B.  Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi Halinde Açılabilecek Davalar 181

1.  Koruyucu Davalar 181

a.  Saldırı Tehlikesinin Önlenmesi Davası 183

b.  Saldırıya Son Verilmesi Davası 184

c.  Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti Davası 185

2.  Tazminat Davaları 186

a.  Maddi Tazminat Davası 187

b.  Manevi Tazminat Davası 189

c.  Kazancın Geri Verilmesi Davası 192

3.  Davacı ve Davalı Taraf 193

a.  Davacı Taraf 193

b.  Davalı Taraf 195

4.  Yetkili Mahkeme 195

§11. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Kapsamında  Kişisel Verilerin Korunması

I.  Genel Olarak 197

II.  Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu 199

III.  Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme

Suçu 203

IV.  Verileri Yok Etmeme Suçu 207

SONUÇ 211

KAYNAKÇA 217


Abik, Yıldız, “Kişisel Sağlık Verilerinin Medeni Hukuk Bakımından Korunması”, II. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi Bildirileri Kitabı (Editörler: Hakeri, Hakan/Doğan, Cahid), Ankara 2018, s. 537-619.

Akdağ, Hale, Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması, Ankara 2013.

Akgül, Aydın, “Kişisel Verilerin Korunmasında Yeni Bir Hak: Unutulma Hakkı ve AB Adalet Divanı’nın Google Kararı”, TBB Dergisi, 2015, Y. 27, S. 116, s. 11-38.

Akıncı, Ayşe Nur, “Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ nün Getirdiği Yenilikler ve Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi”, Çalışma Raporu 6, T.C. Kalkınma Bakanlığı Yayın No: 2968, 2017. (Anılışı: AB Tüzüğü).

Akıncı, Ayşe Nur, Büyük Veri Uygulamalarında Kişisel Veri Mahremiyeti, Uzmanlık Tezi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yayın No: 0001, Ankara 2019. (Anılışı: Veri Mahremiyeti).

Akıntürk, Turgut/Ateş, Derya, Medeni Hukuk, 25. Baskı, İstanbul 2019.

Akipek, Jale/Akıntürk Turgut/Ateş, Derya, Eşya Hukuku, 2. Baskı, İstanbul 2018.

Akkurt, Sinan Sami, “17.06.2015 Tarih, E. 2014/4-56, K. 2015/1679 Sayılı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı ve Mukayeseli Hukuk Çerçevesinde Unutulma Hakkı”, AÜHFD, 2016, C. 65, S. 4, s. 2605-2635.

Aksoy, Hüseyin Can, “Kişisel Verilerin İşlenmesi Kapsamında Rıza Unsuru ve Sınırlı Ehliyetsizlerin Durumu”, Haluk Konuralp Anısına Armağan, C. 3, Ankara 2009, s. 47-68. (Anılışı: Rıza)

Aksoy, Hüseyin Can, Medeni Hukuk ve Özellikle Kişilik Hakkı Yönünden Kişisel Verilerin Korunması, Ankara 2010. (Anılışı: Kişisel Veri).

Aksoy, Hüseyin Can, “The Right to Personality and Its Different Manifestations as the Core of Personal Data”, Ankara Law Review, 2008, C. 5, S. 2, s. 235-249. (Anılışı: Personal Data).

Altaş, Hüseyin, Medeni Hukuk Başlangıç Hükümleri, Ankara 2018.

Antalya, O. Gökhan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. V/1, 1, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara 2019.

Antalya, O. Gökhan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. V/1, 2, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara 2019. (Anılışı: Borçlar 2).

Antalya, O. Gökhan, “Manevi Zararın Belirlenmesi ve Manevi Tazminatın Hesaplanması-Türk Hukukuna Manevi Zararın İki Aşamalı Olarak Belirlenmesine İlişkin Bir Model Önerisi”, MÜHF-HAD, 2016, C. 22, S. 3, s. 221-250.

Antalya, O. Gökhan/Topuz, Murat, Eşya Hukuku, C. IV/1, Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara 2019.

Antalya, O. Gökhan/ Topuz, Murat, Medeni Hukuk C. I, Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara 2019.

Arbek, Ömer, Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Lisans Sözleşmesi, Ankara 2005.

Arpacı, Abdülkadir, Kişiler Hukuku (Gerçek Kişiler), Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Bası, İstanbul 2000.

Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/Taşpınar Ayvaz, Sema/Hanağası, Emel, Medeni Usul Hukuku, 5. Baskı, Ankara 2019, s. 228.

Artuç, Mustafa, Kişilere Karşı Suçlar, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara 2018.

Atasoy, Kemal, “Kişilik Hakkı Kapsamında Sosyal Medyada Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Sahibinin Rızası”, MÜHF-HAD, 2016, C. 22, S. 3, s. 269-301.

Ayan, Mehmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş 11. Baskı, Ankara, 2016.

Ayan, Mehmet, Eşya Hukuku-II-Mülkiyet, Güncelleştirilmiş 9.Baskı, Ankara, 2016.

Ayan, Mehmet/Ayan Nurşen, Kişiler Hukuku, Gözden Geçirilmiş 8. Baskı, Ankara 2016.

Aydın Ünver, Tülay, Ceninin Hukuki Konumu, İstanbul 2011.

Ayözger Öngün, Çiğdem, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku (Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Özel Düzenlemeler Dahil), Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul 2019.

Bartow, Ann, “Our Data, Ourselves: Privacy, Propertization and Gender”, University of San Francisco Law Review, 2000, C. 34, s. 633-704.

Başalp, Nilgün, “Avrupa Birliği Veri Koruması Genel Regülasyonu’nun Temel Yenilikleri”, MÜHF-HAD, 2015, C. 21, S. 1, s. 77-105. (Anılışı: AB Regülasyonu).

Başalp, Nilgün, Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması, Ankara 2004. (Anılışı: Kişisel Veri).

Baykal, Sanem/Göçmen, İlke, “Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları Bakımından Normlar Hiyerarşisi”, Prof. Dr. Erdal Onar’a Armağan, C. I, Ankara 2013, s. 317-365.

Belge, Ayşe Merve, “Özellikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde İşçilerin Kişisel Verilerinin İhlali ve Korunması Yolları, DEÜHFD, 2017, Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’ a Armağan, C. 19, Özel Sayı, s. 1025-1051.

Bergkamp, Lucas, “EU Data Protection Policy-The Privacy Fallacy: Adverse Effects of Europe’s Data Protection Policy in an Information-Driven Economy”, Computer Law & Security Report, 2002, C. 18, S. 1, s. 31-47.

Bibas, Steven A., “A Contractual Approach to Data Privacy”, Harvard Journal of Law & Public Policy, 1994, C. 17, S. 2, s. 591-611.

Bilir, Faruk, “Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Genel Bir Bakış”, İnşaat Sanayi Dergisi, 2018, S.165, s. 62-67.

Bulut, Harun, Kişilik Hakları ve Kişilik Haklarına Saldırıdan Kaynaklanan Hukuk Davaları, İstanbul 2006.

Bük, Alaattin, Bilişim Alanında Kişisel Verilerin Korunması, Ankara 2018.

Büyüksağiş, Erdem, Yeni Sosyo-Ekonomik Boyutuyla Maddi Zarar Kavramı, İstanbul 2007.

Bygrave, Lee A., “Data Protection Pursuant to the Right to Privacy in Human Rights Treaties”, International Journal of Law and Information Technology, 1998, C. 6, S. 3, s. 247-284.

Cate, Fred H., “The Changing Face of Privacy Protection in the European Union and The United States”, Indiana Law Review, 1999, C. 33, s. 173-232.

Çekin, Mesut Serdar, “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkına Kanun’un Big Data (Büyük Veri) ve İrade Serbestisi Açısından Değerlendirilmesi”, İÜHFM, 2016, C. 74, S. 2, s. 629-644. (Anılışı : İrade Serbestisi).

Çekin, Mesut Serdar, Avrupa Birliği Hukukuyla Mukayeseli Olarak 6698 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, 2.Baskı, İstanbul 2019. (Anılışı: Kişisel Veri).

Çelik, Aytekin, Ticaret Hukuku, Güncellenmiş 8. Baskı, Ankara 2018.

Dural, Mustafa/Öğüz, Tufan, Türk Özel Hukuku-Kişiler Hukuku, C.II, 20. Baskı, İstanbul 2019.

Dülger, Murat Volkan, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, 2. Baskı, İstanbul 2019. (Anılışı: Kişisel Veri).

Dülger, Murat Volkan, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Türk Ceza Kanunu Bağlamında Kişisel Verilerin Ceza Normlarıyla Korunması”, İMÜHFD, 2016, C.3, S.2, s. 101-167. (Anılışı: Ceza Normlarıyla Korunma).

Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 22. Baskı, Ankara 2017.

Erlüle, Fulya, Türk Borçlar Kanunu’na Göre Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Manevi Tazminat, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Ankara 2015.

Ertaş, Şeref, Eşya Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 14. Baskı, İzmir 2018.

Feyzioğlu, Feyzi Necmeddin, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, Yenilenmiş ve Genişletilmiş 2. Bası, İstanbul 1976.

Franzius, Claudio, “Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung”, Zeitschrift für das Juristische Studium, 3/2015, s. 259-270.

Fuster, Gloria Gonzalez, The Emergence of Personal Data Protection as a Fundamental Right of the EU, Springer, 2014.

Gezder, Ümit, Türk Medeni Hukuku-Başlangıç-Kişiler-Aile Hukuku Soruları ve Cevapları, C. 1, İstanbul 2014.

Göçmen Uyarer, Sinem, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması, Ankara 2019.

Gülener, Serdar, “Dijital Hafızadan Silinmeyi İstemek: Temel Bir İnsan Hakkı Olarak Unutulma Hakkı”, TBB Dergisi, 2012, Y. 25, S. 102, s. 219-240.

Günay, Erhan, Kişilik Haklarına Saldırıdan Kaynaklanan Tazminat Davaları, Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara 2017.

Gür, İkbal, Kişisel Verilerin Korunması Hususunda AB ile ABD Arasında Çıkan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları, Ankara 2010.

Gürpınar, Damla, “Kişisel Verilerin Korunamamasından Doğan Hukuki Sorumluluk”, DEÜHFD, 2017, Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’a Armağan, C. 19, Özel Sayı, s. 679-694. 

Gürsel, İlke, İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı, Ankara 2016.

Gürsel, İlke, “Kişisel Verilerin Korunması Hakkının İşçi ve İşveren İlişkisine Etkileri”, Legal İSGHD, 2016, C. 13, S. 50, s. 763-848. (Anılışı: İşçi ve İşveren İlişkisi).

Hafızoğulları, Zeki/Özen, Muharrem, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler-Kişilere Karşı Suçlar, 5. Baskı, Ankara 2016.

Hatemi, Hüseyin, Kişiler Hukuku, Güncellenmiş 7. Bası, İstanbul 2018.

Helvacı, Serap, Gerçek Kişiler, 7. Baskı, İstanbul 2016. (Anılışı: Gerçek).

Helvacı, Serap, “Kişilik Hakkına Hukuka Aykırı Saldırı Halinde Açılabilecek Davalarda Yetkili Mahkeme”, Doç. Dr. Mehmet Somer’in Anısına Armağan, İstanbul 2006, s. 653-659.

Helvacı, Serap, Türk ve İsviçre Hukuklarında Kişilik Hakkını Koruyucu Davalar, İstanbul 2001. (Anılışı: Koruyucu Davalar).

Helvacı, Serap/Aydın, Gülşah Sinem, “Kişilik Hakkı İhlalinden Doğan Vekaletsiz İşgörmede Kusurun Bir Şart Olarak Aranıp Aranmayacağı Sorunu”, MÜHF-HAD, 2017, C. 23, S. 1, s. 265-301.

Helvacı, Serap/Erlüle Fulya, Medeni Hukuk, 5. Bası, İstanbul 2018.

Henkoğlu, Türkay, Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması, Ankara 2015.

Hornung, Gerrit/Schnabel, Christoph, “Data Protection in Germany I: The Population Census Decision and The Right To Informational Self-Determination”, Computer Law & Security Report, 2009, C. 25, S. 1, s. 84-88.

Janger, Edward J., “Privacy Property, Information Costs and the Anticommons”, Hastings Law Journal, 2003, C. 54, S. 4, s. 899-929.

Kang, Jerry, “Information Privacy in Cyberspace Transactions”, Standford Law Review, 1998, C. 50, s. 1193-1294.

Kaplan, Emine Tuncay, “İş Hukukunda Kişilik Haklarının Özellikle Bilgisayarda Toplanan Bilgilere Karşı Korunması”, AÜSBFD, 1997, C. 52, S. 1, s. 367-386.

Kaya, Cemil, “Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi Ekseninde Hassas (Kişisel) Veriler ve İşlenmesi”, İÜHFM, 2011, C. 69, S. 1-2, s. 317-334.

Keser Berber, Leyla, Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık (Online Behavioral Advertising) Uygulamaları Özelinde Kişisel Verilerin Korunması, İstanbul 2014.

Keskin, A. Dilşad/Demircioğlu, H. Reyhan, Medeni Hukuk-II (Eşya Hukuku – Miras Hukuku), Ankara 2018.

Ketizmen, Muammer,  Türk Ceza Hukukunda Bilişim Suçları, Ankara 2008.

Kılıçoğlu, Ahmet M., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş 23. Bası, Ankara 2019. (Anılışı: Borçlar)

Kılıçoğlu Ahmet M., Medeni Hukuk, Gözden Geçirilmiş-Güncellenmiş 3. Bası, Ankara 2019. (Anılışı: Medeni)

Kılıçoğlu, Ahmet M., Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk, Yeniden Gözden Geçirilmiş, Güncelleştirilmiş 4. Bası, Ankara 2013. (Anılışı: Basın).

Kılınç, Doğan, “Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunması”, AÜHFD, 2012, C. 61, S. 3, s. 1089-1169.

Kilian, Wolfgang, “Germany”, James B. Rule and Graham Greenleaf, Global Privacy Protection, The First Generation, United Kingdom 2008.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 100 Soruda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Ankara 2018. (Anılışı: Kurum, 100 Soru).

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 6698 Sayılı Kanun’da Yer Alan Temel Kavramlar. (Anılışı: Kurum, Temel Kavramlar).

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Amacı ve Kapsamı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Açık Rıza. (Anılışı: Kurum, Açık Rıza).

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberi, Yayın No: 24, Ankara 2019. (Anılışı: Kurum, Aydınlatma Yükümlülüğü 1).

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler), Yayın No: 5, Ankara 2019. (Anılışı: Kurum, Veri Güvenliği).

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi, Yayın No: 30, Ankara 2019. (Anılışı: Kurum, Envanter).

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verilerin İşlenme Şartları. (Anılışı: Kurum, İşlenme Şartları).

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler. (Anılışı: Kurum, Temel İlkeler).

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verilerin Korunması Alanında Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeler. (Anılışı: Kurum, Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeler).

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Getirdikleri, Yayın No: 26. (Anılışı: Kurum, KVKK ve Getirdikleri).

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi. (Anılışı: Kurum, İmha).

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Madde ve Gerekçesi İle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Notu & Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Terimler Sözlüğü, Ankara 2019.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Örneklerle Kişisel Verilerin Korunması, Yayın 

No:29, Ankara 2019. (Anılışı: Kurum, Örnekler).

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Özel Nitelikteki Kişisel Verilerin İşlenme Şartları.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Sorularla Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS), Yayın No: 22, Ankara 2019. (Anılışı: Kurum, Sorularla VERBİS).

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Veri Sorumluları Sicili.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Veri Sorumlusu ve Veri işleyen.

Korkmaz, İbrahim, Kişisel Verilerin Ceza Hukuku Kapsamında Korunması, Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara 2019.

Kuner, Christopher, European Data Protection Law (Corporate Compliance and Regulation), Second Edition, Oxford 2007.

Kurt, Leyla Müjde, “Ceninin Malvarlığı Hakları”, İÜHFD, 2011, C. 2, S. 1, s. 177-207.

Küzeci, Elif, Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, Ankara 2019.

Litman, Jessica, “Information Privacy/Information Property”, Stanford Law Review, 2000, C. 52, s. 1283-1313.

Manav, A. Eda, “İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması, GÜHFD, 2015, C. 19, S. 2, s. 95-136.

Nomer, Haluk Nami/Ergüne, Mehmet Serkan, Eşya Hukuku, Gözden Geçirilmiş 7. Bası, İstanbul 2019.

Ochsenfeld, Michael F., Datenschutz für Betriebsräte: Kurz und knackig, 2. Auflage, 2017.

Oğuzman, Kemal/ Öz, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, Gözden Geçirilmiş 16. Bası, İstanbul 2018.

Oğuzman, Kemal/ Öz, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 2, Gözden Geçirilmiş 14. Bası, İstanbul 2018. (Anılışı: Borçlar 2).

Özbakır, Ali Fuat, Sosyal Medyada ve İnternette Hukuki Sorumluluk, Ankara 2019.

Özbek, Veli Özer/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 14. Baskı, Ankara 2019.

Özdemir, Hayrunnisa, Elektronik Haberleşme Alanında Kişisel Verilerin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Korunması, Ankara 2009. (Anılışı: Elektronik Haberleşme).

Özdemir, Hayrunnisa, “İşyerinde İşçilerin İzlenmesi ve İşçinin Kişilik Haklarının Korunması”, EÜHFD, 2010, C.14, S. 1-2, s. 231-270.

Özsunay, Ergun, Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 4. Baskı, İstanbul 1979.

Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 6. Bası, Ankara, 2018.

Petek, Hasan, Kişilik Değerlerinin Ölümden Sonra Korunması, Ankara 2015.

Prins, Corien, “When personal data, behavior and virtual identities become a commodity: Would a property rights approach matter?”, SCRIPT-ed, 2006, C. 3, S. 4, s. 270-303. (Anılışı: Prins, Corien).

Prins, J.E.J., “The Propertization of Personal Data and Identities”, Electronic Journal of Comparative Law, 2004, C. 8, S. 3, s. 1-7. (Anılışı: Prins, J.E.J.).

Reisoğlu, Safa, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 24. Bası, İstanbul 2013.

Riccardi, J. Lee, “The German Federal Data Protection Act of 1977: Protecting the Right to Privacy?”, Boston College International and Comparative Law Review, 1983, C.6, S. 1, s. 243-271. 

Schwartz, Paul, “The Computer in German and American Constitutional Law: Towards an American Right of Informational Self-Determination”, The American Journal of Comparative Law, 1989, C. 37, S. 4, s. 675-701. (Anılışı: Self Determination).

Schwartz, Paul M., “Property, Privacy and Personal Data”, Harvard Law Review, 2004, C. 117, S. 7, s. 2055-2128.

Serozan, Rona, Eşya Hukuku I, Genişletilmiş 3. Bası, İstanbul 2014.

Serozan, Rona, Medeni Hukuk-Genel Bölüm/Kişiler Hukuku, 7. Bası, İstanbul 2017. (Anılışı: Medeni).

Sert, Şeyma, Kişisel Verilerin Türk Ceza Kanunu Kapsamında Korunması, Ankara 2019.

Sevimli, Ahmet, “İşçinin Özel Yaşam Hakkı Bağlamında İşçi-İşveren İlişkisi”, MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, 2008, S. 10, s. 53-79.

Sevimli, Ahmet, “Veri Koruma Hukuku İlkeleri Işığında Türk Borçlar Kanunu Madde 419”, MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, 2011, S. 24, s. 120-139. (Anılışı: Veri Koruma).

Sirmen, A. Lale, Eşya Hukuku, 6. Baskı, Ankara 2018.

Süzek, Sarper, İş Hukuku, Yenilenmiş 12. Baskı, İstanbul 2016.

Şener, Oruç Hami, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, Gözden Geçirilmiş 4. Bası, Ankara 2019.

Şimşek, Oğuz, Anayasa Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, İstanbul 2008.

Taştan, Furkan Güven, Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, İstanbul 2017.

Tekinalp, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 5. Bası, İstanbul 2012.

Tekinay, Selahattin Sulhi, Medeni Hukukun Genel Esasları ve Gerçek Kişiler Hukuku, Gözden Geçirilmiş İlaveli 6. Bası, İstanbul 1992.

Uncular, Selen, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve AB Genel Veri Koruma Tüzüğü Kapsamında İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara 2018.

Ünal, Mehmet/Başpınar, Veysel, Şekli Eşya Hukuku, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 8. Baskı, Ankara 2016.

Yavuz, Can, İnternet’teki Arama Sonuçlarından Kişisel Verilerin Kaldırılması-Unutulma Hakkı, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara 2018.

Yavuz, Nihat, Borçlar Hukuku El Kitabı, Ankara 2018. (Anılışı: Yavuz, Borçlar).

Yılmaz, Sabire Sanem, Tıp Alanında Kişisel Verilerin Açıklanması Suçu, Güncellenmiş 3. Baskı, Ankara 2019.

Yılmaz, Süleyman/Çavuşoğlu, Gökçe Filiz, Kişisel Verileri Koruma Hukuku, Ankara 2020

Yokuş Sevük, Handan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara 2019.

Yücedağ, Nafiye, “Medeni Hukuk Açısından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Uygulama Alanı ve Genel Hukuka Uygunluk Sebepleri”, İÜHFM, 2017, C. 75, S. 2, s. 765-789.

Zevkliler, Aydın/Acabey, M. Beşir/Gökyayla, K. Emre, Medeni Hukuk, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 6. Baskı, Ankara 2000.

ÇEVRİM İÇİ KAYNAKLAR

AB Genel Sekreterliği, ABİHA, https://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf (E.T.: 15.04.2020). 

Bundesanzeiger Verlag, https://www.bundesanzeiger-verlag.de (E.T.: 09.04.2020).

Bundesamt für Justiz, BDSG, https://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_2018/BJNR209710017.html (E.T.: 09.04.2020).

Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/personal (E.T.: 25.02.2020).

Council of Europe, “Additional Protocol to the Convention fort he Protection of Individuals with regard to Processing of Personal Data Regarding Supervisory Authories and Transborder Data Flows”, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680080626 (E.T.: 09.04.2020).

Council of Europe, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_TUR.pdf (E.T.: 07.03.2020).

Council of Europe, “Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data”, https://rm.coe.int/1680078b37 (E.T.: 26.02.2020). 

Council of Europe, European Convention on Human Rights, https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf (E.T.: 07.03.2020).

Council of Europe, Members of Council of Europe, https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005/signatures (E.T.: 07.03.2020).

Council of Europe, “Modernised Convention for the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data” (“Kişisel Verilerin İşlenmesi Karşısında Bireylerin Korunması İçin Modernize Edilmiş Sözleşme”), https://rm.coe.int/convention-108-convention-for-the-protection-of-individuals-with-regar/16808b36f1 (E.T.: 08.03.2020).

Data Protection WP, Guidelines on Consent under Regulation 2016/679, https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=623051 (E.T.: 07.04.2020).

Data Protection WP, Guidelines on Data Protection Officiers (‘DPOs’), https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-51/wp243_en_40855.pdf?wb48617274=CD63BD9A (E.T.: 07.04.2020).

Data Protection WP, Guidelines on the application and setting of administrative fines for the purpose of the Regulation 2016/679, https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611237 (E.T.: 07.04.2020).

Data Protection WP, Guidelines on the right to data portability, https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guideline/right-data-portability_en  (E.T.: 07.04.2020).

Data Protection WP, Opinion 06/2014 on the notion of legitimate interests of the data controller under Article 7 of Directive 95/46/EC, https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_en.pdf (E.T.: 19.03.2020). (Anılışı: Legitimate Interests).

Data Protection WP, Opinion 05/2014 on Anonymisation Techniques, https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_en.pdf (E.T.: 24.03.2020).

Data Protection WP, Opinion 3/2012 on developments in biometric technologies, https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp193_en.pdf (E.T.: 14.03.2020).

Data Protection WP, Opinion 15/2011 on the definition of consent, https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp187_en.pdf (E.T.: 16.03.2020). (Anılışı: Consent).

Data Protection WP, Opinion 2/2009 on the protection of children’s personal data (General Guidelines and the special case of schools), https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2009/wp160_en.pdf (E.T.: 18.03.2020).

Data Protection WP, Opinion 4/2007 on the Concept of Personal Data, https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_en.pdf (E.T.: 03.03.2020). (Anılışı: Concept).

Data Protection WP, Opinions and Recommendations, https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm (E.T.: 09.03.2020).

Data Protection WP, Working Document 1/2008 on the protection of children’s personal data (General guidelines and the special case of schools), https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2008/wp147_en.pdf (E.T.: 18.03.2020).

Data Protection WP, Working Document on Data Protection İssues Related to RFID technology, https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2005/wp105_en.pdf (E.T.: 04.03.2020).

European Court of Human Rights, https://hudoc.echr.coe.int/tur#{"fulltext":["Amann%20v%20Switzerland"],"documentcodocumentco2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-58497"]} (E.T.: 03.03.2020).

European Court of Justice, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48382&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=125691 (E.T.: 03.03.2020).

European Data Protection Board, Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679, https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-052020-consent-under-regulation-2016679_en (E.T.: 11.05.2020).

European Data Protection Board, Guidelines, Recommendations, Best Practices, https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en (E.T.: 07.04.2020).

European Union, “Charter of Fundamental Rights of the European Union”, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT (E.T.: 09.03.2020).

European Union, “Concerning the Processing of Personal Data and the Protection of Privacy in the Electronic Communications Sector-Directive on Privacy and Electronic Communication”, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=EN (E.T.: 05.03.2020).

European Union, “Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data”,  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A31995L0046 (E.T.: 02.03.2020).

European Union, “Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR)”, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679 (E.T.: 02.03.2020).

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar, Yayın No: 31, Ankara 2020. https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/28d8adba-2b41-41b2-bf36-d0ff0d845666.pdf (E.T.: 13.05.2020). (Anılışı: Kurum, Doğru Bilinen Yanlışlar).

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberi, Ankara 2019. https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/a569a068-c079-4189-b134-f57bc727af7d.pdf (E.T.: 26.03.2020). (Anılışı: Kurum, Aydınlatma Yükümlülüğü 2).

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Data Protection In Turkey, https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/5c02cb3c-7cc0-4fb0-b0a7-85cb90899df8.pdf (E.T.: 02.04.2020).

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular, Ankara 2018, https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/4196/Kisisel-Verilerin-Korunmasi-Kanunu-Hakkinda-Sikca-Sorulan-Sorular (E.T.: 02.04.2020).

 (Anılışı: Kurum, Sorular).

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Uygulama Rehberi, Ankara 2018, https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/0517c528-a43d-49f5-b1eb-33dc666cb938.pdf (E.T.: 10.03.2020). (Anılışı: Kurum, Uygulama Rehberi).

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi, Ankara 2018, https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/bc1cb353-ef85-4e58-bb99-3bba31258508.pdf (E.T.: 23.03.2020). (Anılışı: Kurum, İmha Rehberi).

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası, https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/a556b331-4910-4a77-9794-83cba2ba74e1.pdf (E.T.: 02.04.2020).

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kurul Karar Özetleri, https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5406/Kurul-Karar-Ozetleri (E.T.: 17.03.2020).

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, VERBİS Kılavuzu, https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/a1fca030-7f7e-4e61-bd70-8da57160199b.PDF (E.T.: 02.04.2020).

OECD, “Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data”, https://www.oecd.org/internet/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtransborderflowsofpersonaldata.htm (E.T.: 25.02.2020).

OECD, OECD e-Goverment Studies Turkey, https://read.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-e-government-studies-turkey-2007_9789264028456-en#page1 (E.T.: 07.03.2020).

OECD, OECD e-Goverment Studies Turkey, https://read.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-e-government-studies_9789264037700-tr#page1 (E.T.: 07.03.2020).

OECD, revision 2013, https://www.oecd.org/internet/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf (E.T.: 07.03.2020).

TBMM, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-208.pdf (E.T.: 09.03.2020).

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Avrupa_Birligi_Temel_Haklar_Sarti%E2%80%8B.pdf (E.T.: 09.03.2020).

TDK, Güncel Türkçe Sözlük, https://sozluk.gov.tr (E.T.:25.02.2020).

United Nations, “Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files”, https://www.refworld.org/pdfid/3ddcafaac.pdf (E.T.: 09.03.2020).


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar