Kişisel Verilerin Korunması

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Oğulcan ÖZKAN
ISBN: 9786050506211
Stok Durumu: Stokta var
46,75 TL 55,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Oğulcan ÖZKAN
Baskı Tarihi 2020/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Kişisel Verilerin Korunması

Oğulcan ÖZKAN

2020/07 1. Baskı, 231 Sayfa

ISBN 978-605-05-0621-1

Kişilik hakkı, kişiye sıkı sıkıya bağlı, dokunulmaz, devredilemez ve vazgeçilemez temel haklardandır. Kişinin kişilik hakkının ayrılmaz bir parçası olan kişisel verilerinin basın ve sosyal medya aracılığı ile ihlali kişilik hakkına saldırı oluşturur. İletişim ve teknolojideki gelişmeler kişisel verilerin kötüye kullanılmasını hem kolaylaştırmış hem yaygınlaştırmıştır.

Kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla 24.03.2016 tarihinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” çıkartılmıştır.

Bu kanun ile kişisel verilerin işlenmesinde “hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma”, “doğru ve gerektiğinde güncel olma”, “belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme”, “işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ve “ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” ilkeleri getirilmiştir.

Danışmanı olmaktan gurur duyduğum öğrencim Oğulcan ÖZKAN’ın “Kişisel Verilerin Korunması” isimli yüksek lisans tezi Türk Hukuku’na katkıda bulunan önemli bir çalışmadır.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ vii

TEŞEKKÜR ix

İÇİNDEKİLER xi

KISALTMALAR xvii

GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM

KİŞİSEL VERİ KAVRAMI, KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASININ TARİHSEL GELİŞİM SERÜVENİ

§1. Kişisel Veri Kavramı

I. Tanımı 5

II. Unsurları 8

A. Her Türlü Bilgi (Any Information) 9

B. Kimliği Belirli veya Belirlenebilir Kişi (Identified or Identifiable) 11

C. Bilginin Kişiye İlişkin Olması (Relating to) 16

III. Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Veriler 18

§2. Kişisel Verilerin Hukuki Niteliği

I. Genel Olarak 20

II. Mülkiyet Hakkı Görüşü 21

III. Fikri Hak Görüşü 24

IV. Kişilik Hakkı Görüşü 25

§3. Kişisel Verilerin Korunmasının 

Tarihsel Gelişim Serüveni ve Kişisel Verilerin Korunmasının 

Hak Olarak Ortaya Çıkışı

I. Genel Olarak 32

II. Uluslararası Düzenlemeler 35

A. İnsan Hakları ve Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 35

B. OECD Rehber İlkeleri 36

C. Avrupa Konseyi 108 No.lu Sözleşme 38

D. Birleşmiş Milletler Rehber İlkeleri 41

E. 95/46/EC Sayılı AB Direktifi 42

F. 181 No.lu Protokol 45

G. AB Temel Haklar Şartı 46

H. 2016/679 AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) 47

1. Genel Olarak 47

2. GDPR’ın Kapsamı 50

3. Rıza Koşulları ve Çocuğun Rızası 51

4. Unutulma Hakkı 52

5. Kısıtlama Hakkı 59

6. Veri Taşınabilirliği Hakkı 59

7. Veri Koruma Etki Değerlendirmesi ve Ön Danışma 60

8. Veri Koruma Görevlisi 61

9. Avrupa Veri Koruma Kurulu 62

10. İdari Para Cezası 63

III. Ulusal Düzenlemeler 64

A. 5237 Sayılı TCK 64

B. T.C. Anayasa Hükmü 65

C. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 66

İKİNCİ BÖLÜM

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN  KORUNMASI

§4. Kanunun Amacı, Kapsamı ve Terimler

I. Kanunun Amacı 69

II. Kanunun Kapsamı 70

A. Kanun Kapsamına Giren Haller 71

1. Kişi Bakımından 71

2. Konu Bakımından 71

B. Kanun Kapsamına Girmeyen Haller 74

1. Tamamen Kanun Kapsamına Girmeyen Haller 75

2. Kısmen Kanun Kapsamına Girmeyen Haller 76

III. Terimler 78

A. Genel Olarak 78

B. Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen 78

§5. Kişisel Verilerin İşlenmesi

I. Genel Olarak 83

II. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler 83

A. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olma İlkesi 85

B. Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma İlkesi 87

C. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme İlkesi 88

D. Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma İlkesi 90

E. Belirli ve Sınırlı Süre Muhafaza Edilmesi İlkesi 92

III. Kişisel Verileri İşleme Şartları 94

A. Açık Rıza 96

1. Genel Olarak 96

2. Sessiz Kalınması 98

3. Açık Rızayı Açıklama Ehliyeti 100

4. Açık Rızanın Şekli 102

5. Açık Rızanın Açıklanacağı Zaman 102

6. Açık Rızanın Geri Alınması 102

7. Açık Rızanın Unsurları 103

a. Belirli Bir Konuya İlişkin Olma 103

b. Bilgilendirmeye Dayanma 103

c. Özgür İradeyle Açıklanma 104

B. Açık Rıza Gerekmeyen Haller 106

1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 106

2. Fiili İmkansızlık 107

3. Sözleşmenin Kurulması veya İfası İçin Gerekli 

Olması 108

4. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü 

Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması 110

5. Kişisel Verilerin İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmesi 112

6. Veri İşlemenin Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması 

veya Korunması İçin Zorunlu Olması 113

7. Veri İşlemenin Veri Sorumlusunun Meşru 

Menfaatleri İçin Zorunlu Olması 114

C. Özel Nitelikteki (Hassas) Kişisel Verilerin İşlenme 

Şartları 117

IV. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim 

Hale Getirilmesi 122

V. Kişisel Verilerin Aktarılması 128

A. Yurt İçinde Aktarılması 129

B. Yurt Dışına Aktarılması 131

1. Genel Olarak 131

2. Yeterli Korumanın Bulunması 132

3. Yeterli Korumanın Bulunmaması 133

§6. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

I. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri 135

A. Aydınlatma Yükümlülüğü 135

B. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler 139

1. Teknik ve İdari Tedbirleri Alma Yükümlülüğü 139

2. Denetim Yükümlülüğü 143

3. Sır Saklama Yükümlülüğü 144

4. Kurul’a Bildirim Yükümlülüğü 144

C. Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Yükümlülüğü 146

1. VERBİS 146

2. VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü ve İstisnaları 148

3. VERBİS’e Kayıt Bildirimi 150

4. Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama 

Yükümlülüğü 151

II. İlgili Kişinin Hakları 153

A. Öğrenme ve Bilgi Talep Etme Hakkı 154

B. Kişisel Verilerin Düzeltilmesini, Silinmesini veya Yok Edilmesini İsteme Hakkı 155

C. İtiraz Etme Hakkı 157

D. Zararın Giderilmesini Talep etme Hakkı 158

E. Veri Sorumlusuna Başvuru Hakkı 158

F. Kurul’a Şikayet Hakkı 161

1. Kurul’a Şikayet 161

2. Kurul Tarafından Yapılan İncelemenin Usul ve 

Esasları 164

§7. Kişisel Verileri Koruma Kurumu

I. Kişisel Verileri Koruma Kurumu 168

II. Kişisel Verileri Koruma Kurulu 168

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  KANUNU DIŞINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YOLLARI

§8. Kişisel Verilerin Korunması 171

§9. İş İlişkisinde Kişisel Verilerin Korunması 172

§10. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması

I. Genel Olarak 176

II. Kişisel Verilerin Hukuki İşlemle Gerçekleştirilen Saldırılara Karşı Korunması 177

III. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Fiille Gerçekleştirilen Saldırılara Karşı Korunması 179

A. Genel Olarak 179

B. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi Halinde Açılabilecek Davalar 181

1. Koruyucu Davalar 181

a. Saldırı Tehlikesinin Önlenmesi Davası 183

b. Saldırıya Son Verilmesi Davası 184

c. Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti Davası 185

2. Tazminat Davaları 186

a. Maddi Tazminat Davası 187

b. Manevi Tazminat Davası 189

c. Kazancın Geri Verilmesi Davası 192

3. Davacı ve Davalı Taraf 193

a. Davacı Taraf 193

b. Davalı Taraf 195

4. Yetkili Mahkeme 195

§11. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Kapsamında  Kişisel Verilerin Korunması

I. Genel Olarak 197

II. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu 199

III. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme

Suçu 203

IV. Verileri Yok Etmeme Suçu 207

SONUÇ 211

KAYNAKÇA 217


Kişilik hakkı, kişiye sıkı sıkıya bağlı, dokunulmaz, devredilemez ve vazgeçilemez temel haklardandır. Kişinin kişilik hakkının ayrılmaz bir parçası olan kişisel verilerinin basın ve sosyal medya aracılığı ile ihlali kişilik hakkına saldırı oluşturur. İletişim ve teknolojideki gelişmeler kişisel verilerin kötüye kullanılmasını hem kolaylaştırmış hem yaygınlaştırmıştır.

Kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla 24.03.2016 tarihinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” çıkartılmıştır.

Bu kanun ile kişisel verilerin işlenmesinde “hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma”, “doğru ve gerektiğinde güncel olma”, “belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme”, “işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ve “ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” ilkeleri getirilmiştir.

Danışmanı olmaktan gurur duyduğum öğrencim Oğulcan ÖZKAN’ın “Kişisel Verilerin Korunması” isimli yüksek lisans tezi Türk Hukuku’na katkıda bulunan önemli bir çalışmadır.

Bu değerli eserinden dolayı kendisini kutluyorum ve akademik çalışmalarının devamını diliyorum.

 

 

 

  Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR

               Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı

 Özel Hukuk Bölüm Başkanı

Türk Hukuk camiasına katkıda bulunmak maksadıyla hazırladığım bu çalışmamın kitaba dönüşmesinin mutluluğunu yaşıyorum. Hukuk kitabı yazarı olmam konusunda beni her zaman destekleyen kıymetli insanlara samimi teşekkürlerimle…

Mezunu olmaktan her daim gurur duyduğum Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden; pozitif enerjisiyle her zaman güç veren ve bu eserde de bana yönderlik yapan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan İşgüzar’a, gerek lisans gerek lisansüstü eğitimimde ilgisini ve desteğini esirgemeyen Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı’ya, üniversite günlerimde olduğu gibi avukatlık staj dönemimde de kendisiyle yakın çalışma fırsatı bulduğum ve hayat boyu kendime örnek alacağım Prof. Dr. Hüseyin Altaş’a, akademiyi, akademik çalışmaları çok seven, bana da sevdiren ve akademisyen olarak her zaman kendime örnek alacağım değerli üstat merhum Prof. Dr. Veysel Başpınar’a teşekkür ederim.

Akademik çalışmalarıma devam ettiğim Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden; başta değerli büyüklerim duayenler Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serap Helvacı ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Antalya olmak üzere Medeni Hukuk kürsüsündeki bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Bu çalışmanın kitap haline getirilmesinde ve basımında beni destekleyen başta Yetkin Yayınevi sahibi Muharrem Başer olmak üzere emeği geçen tüm yayınevi çalışanlarına teşekkür ederim.

 

 

 

Oğulcan ÖZKAN

             TEMMUZ 2020

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ vii

TEŞEKKÜR ix

İÇİNDEKİLER xi

KISALTMALAR xvii

GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM

KİŞİSEL VERİ KAVRAMI, KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASININ TARİHSEL GELİŞİM SERÜVENİ

§1.  Kişisel Veri Kavramı

I.  Tanımı 5

II.  Unsurları 8

A.  Her Türlü Bilgi (Any Information) 9

B.  Kimliği Belirli veya Belirlenebilir Kişi (Identified or Identifiable) 11

C.  Bilginin Kişiye İlişkin Olması (Relating to) 16

III.  Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Veriler 18

§2.  Kişisel Verilerin Hukuki Niteliği

I.  Genel Olarak 20

II.  Mülkiyet Hakkı Görüşü 21

III.  Fikri Hak Görüşü 24

IV.  Kişilik Hakkı Görüşü 25

§3.  Kişisel Verilerin Korunmasının 

Tarihsel Gelişim Serüveni ve Kişisel Verilerin Korunmasının 

Hak Olarak Ortaya Çıkışı

I.  Genel Olarak 32

II.  Uluslararası Düzenlemeler 35

A.  İnsan Hakları ve Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 35

B.  OECD Rehber İlkeleri 36

C.  Avrupa Konseyi 108 No.lu Sözleşme 38

D.  Birleşmiş Milletler Rehber İlkeleri 41

E.  95/46/EC Sayılı AB Direktifi 42

F.  181 No.lu Protokol 45

G.  AB Temel Haklar Şartı 46

H.  2016/679 AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) 47

1.  Genel Olarak 47

2.  GDPR’ın Kapsamı 50

3.  Rıza Koşulları ve Çocuğun Rızası 51

4.  Unutulma Hakkı 52

5.  Kısıtlama Hakkı 59

6.  Veri Taşınabilirliği Hakkı 59

7.  Veri Koruma Etki Değerlendirmesi ve Ön Danışma 60

8.  Veri Koruma Görevlisi 61

9.  Avrupa Veri Koruma Kurulu 62

10. İdari Para Cezası 63

III.  Ulusal Düzenlemeler 64

A.  5237 Sayılı TCK 64

B.  T.C. Anayasa Hükmü 65

C.  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 66

İKİNCİ BÖLÜM

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN  KORUNMASI

§4.  Kanunun Amacı, Kapsamı ve Terimler

I.  Kanunun Amacı 69

II.  Kanunun Kapsamı 70

A.  Kanun Kapsamına Giren Haller 71

1.  Kişi Bakımından 71

2.  Konu Bakımından 71

B.  Kanun Kapsamına Girmeyen Haller 74

1.  Tamamen Kanun Kapsamına Girmeyen Haller 75

2.  Kısmen Kanun Kapsamına Girmeyen Haller 76

III.  Terimler 78

A.  Genel Olarak 78

B.  Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen 78

§5.  Kişisel Verilerin İşlenmesi

I.  Genel Olarak 83

II.  Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler 83

A.  Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olma İlkesi 85

B.  Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma İlkesi 87

C.  Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme İlkesi 88

D.  Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma İlkesi 90

E.  Belirli ve Sınırlı Süre Muhafaza Edilmesi İlkesi 92

III.  Kişisel Verileri İşleme Şartları 94

A.  Açık Rıza 96

1.  Genel Olarak 96

2.  Sessiz Kalınması 98

3.  Açık Rızayı Açıklama Ehliyeti 100

4.  Açık Rızanın Şekli 102

5.  Açık Rızanın Açıklanacağı Zaman 102

6.  Açık Rızanın Geri Alınması 102

7.  Açık Rızanın Unsurları 103

a.  Belirli Bir Konuya İlişkin Olma 103

b.  Bilgilendirmeye Dayanma 103

c.  Özgür İradeyle Açıklanma 104

B.  Açık Rıza Gerekmeyen Haller 106

1.  Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 106

2.  Fiili İmkansızlık 107

3.  Sözleşmenin Kurulması veya İfası İçin Gerekli 

Olması 108

4.  Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü 

Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması 110

5.  Kişisel Verilerin İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmesi 112

6.  Veri İşlemenin Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması 

veya Korunması İçin Zorunlu Olması 113

7.  Veri İşlemenin Veri Sorumlusunun Meşru 

Menfaatleri İçin Zorunlu Olması 114

C.  Özel Nitelikteki (Hassas) Kişisel Verilerin İşlenme 

Şartları 117

IV.  Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim 

Hale Getirilmesi 122

V.  Kişisel Verilerin Aktarılması 128

A.  Yurt İçinde Aktarılması 129

B.  Yurt Dışına Aktarılması 131

1.  Genel Olarak 131

2.  Yeterli Korumanın Bulunması 132

3.  Yeterli Korumanın Bulunmaması 133

§6.  Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

I.  Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri 135

A.  Aydınlatma Yükümlülüğü 135

B.  Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler 139

1.  Teknik ve İdari Tedbirleri Alma Yükümlülüğü 139

2.  Denetim Yükümlülüğü 143

3.  Sır Saklama Yükümlülüğü 144

4.  Kurul’a Bildirim Yükümlülüğü 144

C.  Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Yükümlülüğü 146

1.  VERBİS 146

2.  VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü ve İstisnaları 148

3.  VERBİS’e Kayıt Bildirimi 150

4.  Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama 

Yükümlülüğü 151

II.  İlgili Kişinin Hakları 153

A.  Öğrenme ve Bilgi Talep Etme Hakkı 154

B.  Kişisel Verilerin Düzeltilmesini, Silinmesini veya Yok Edilmesini İsteme Hakkı 155

C.  İtiraz Etme Hakkı 157

D.  Zararın Giderilmesini Talep etme Hakkı 158

E.  Veri Sorumlusuna Başvuru Hakkı 158

F.  Kurul’a Şikayet Hakkı 161

1.  Kurul’a Şikayet 161

2.  Kurul Tarafından Yapılan İncelemenin Usul ve 

Esasları 164

§7. Kişisel Verileri Koruma Kurumu

I.  Kişisel Verileri Koruma Kurumu 168

II.  Kişisel Verileri Koruma Kurulu 168

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  KANUNU DIŞINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YOLLARI

§8. Kişisel Verilerin Korunması 171

§9. İş İlişkisinde Kişisel Verilerin Korunması 172

§10. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması

I.  Genel Olarak 176

II.  Kişisel Verilerin Hukuki İşlemle Gerçekleştirilen Saldırılara Karşı Korunması 177

III.  Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Fiille Gerçekleştirilen Saldırılara Karşı Korunması 179

A.  Genel Olarak 179

B.  Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi Halinde Açılabilecek Davalar 181

1.  Koruyucu Davalar 181

a.  Saldırı Tehlikesinin Önlenmesi Davası 183

b.  Saldırıya Son Verilmesi Davası 184

c.  Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti Davası 185

2.  Tazminat Davaları 186

a.  Maddi Tazminat Davası 187

b.  Manevi Tazminat Davası 189

c.  Kazancın Geri Verilmesi Davası 192

3.  Davacı ve Davalı Taraf 193

a.  Davacı Taraf 193

b.  Davalı Taraf 195

4.  Yetkili Mahkeme 195

§11. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Kapsamında  Kişisel Verilerin Korunması

I.  Genel Olarak 197

II.  Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu 199

III.  Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme

Suçu 203

IV.  Verileri Yok Etmeme Suçu 207

SONUÇ 211

KAYNAKÇA 217


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar