6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İşçinin Korunması

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Yonca DURSUN
ISBN: 9789750282799
373,50 TL 415,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yonca DURSUN
Baskı Tarihi 2023/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 306

Kişisel veriler, öncelikle bireylerin özel hayatına ilişkin olduğundan, hem ulusal hem de uluslararası kurallarla korunmaktadır. 07.04.2016 tarihinden önce ülkemizde kişisel verilerin korunmasına ilişin yalnızca bir takım genel düzenlemeler var iken; teknoloji ve sanayinin gelişmesi, işçi ve işveren ilişkilerinin artması, bireylerin bilgi ve kişisel verilerinin güçlü durumdaki veri sorumlusunda bulunması gibi sebepler kişisel verilerin korunmasını başlıca bir ihtiyaç haline getirmiş ve bunun neticesinde kişisel verilerin korunmasını özel olarak düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24.03.2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilip 07.04.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylelikle kişisel verilerin korumasına ilişkin özel kanun yerel mevzuatımızda yerini almıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun amacı, Kanunun birinci maddesinde düzenlenmiş olup; ‘kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uymaları gereken usul ve esasları düzenlemek' şeklinde ifade edilmiştir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre kural olarak işveren, işçinin rızasını almadan kişisel verilerini işleyemeyecek, aksi durumda bir takım yaptırımlarla karşılaşacaktır. Çalışmamızda kişisel verilerin kapsamı, kişisel verilerin ulusal ve uluslararası mevzuattaki hukuki dayanakları, kişisel verilerin işlenmesinde işçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, VERBİS'e kayıt yükümlülüğünün kapsamı, işçinin elektronik gözetlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde işlenmesinde karşılaşılacak idari, cezai ve hukuki yaptırımlar ve kişisel verilerin işlenmesinde hukuka uygunluk sebepleri başta olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda düzenlenen konular iş hukuku açısından değerlendirilerek ele alınmıştır.

Konu Başlıkları
Kişisel Verilere İlişkin Genel Çerçeve Ve İş Sözleşmelerinde İşçinin Kişisel Verileri
İşyerinde Uygulanan Elektronik Gözetleme Uygulamaları
Hukuka Aykırı Veri İşlenmesi Halinde İşverene Karşı Uygulanabilecek Yaptırımlar

İçindekiler

Önsöz ve Teşekkür  7

Kısaltmalar  15

Özet  17

Abstract  19

Giriş  21

Birinci Bölüm

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN GENEL ÇERÇEVE VE

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE İŞÇİNİN KİŞİSEL VERİLERİ

I. KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN GENEL ÇERÇEVE  25

A. Kişisel Veri Kavramı  25

B. Kişisel Verilerin Korunmasının Önemi ve Amacı  26

C. Kişisel Veriler ve Nitelikleri  28

D. Hassas Kişisel Veri  28

E. Kişisel Verilerin Korunmasının Hukuki Dayanakları  29

II. İŞ SÖZLEŞMELERİNDE İŞÇİNİN KİŞİSEL VERİLERİ  30

A. İş Hukuku ve İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı  30

B. Türk Hukukunda İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkına İlişkin Düzenlemeler  32

1. Anayasa  32

2. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  33

3. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatındaki Düzenlemeler  33

a. İş Kanunu  33

b. Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı  35

c. Türk Borçlar Kanunu (TBK.)  35

4. Türk Medeni Kanunu (TMK.)  36

5. Türk Ceza Kanunu (TCK.)  37

6. Sözleşme  38

C. Uluslararası Hukukta İşçinin Kişisel Verilerinin Korumasına İlişkin Düzenlemeler  38

1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  39

2. Uluslararası Çalışma Örgütündeki Düzenlemeler

(International Labour Organization–ILO)  40

3. Avrupa Konseyinin R(89) 2 Sayılı Tavsiye Kararı  41

4. Madde 29 Çalışma Grubu Tarafından Hazırlanan Görüşler  42

5. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü

(General Data Protection Regulation – GDPR)  42

III. KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU KAPSAMINDA İŞÇİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  43

A. Temel Kavramlar  43

1. İşçi Bakımından Kişisel Veri Kavramı  44

2. İş Başvurusunda Bulunan Aday  45

a. Sözleşme Öncesi Sorumluluğun Tanımı  46

b. Sözleşme Öncesi Sorumluluğun Hukuksal Niteliği  47

3. İşverenin Veri Koruma Sorumluluğu  48

4. Kişisel Verileri İşlenen İşçinin Durumu  48

5. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İşçinin ‘Özel Nitelikli’ (Hassas) Verileri (Md.6/1)  49

a. Irk ve Etnik Köken  52

b. Siyasi Düşünce, Felsefi ve Dini İnanç  53

c. Kılık Kıyafet  53

d. Dernek, Vakıf veya Sendika Üyeliği  54

e. Cinsel Hayat ve Sağlığa İlişkin Veriler  54

f. Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri  55

g. Biyometrik ve Genetik Veriler  56

B. İşçinin Rızası  60

1. İşçi–İşveren Arasındaki Bağımlılık İlişkisinin İşçinin Rızası Üzerindeki Etkileri  60

2. Genel İş Koşulu, Genel İşlem Koşulu ve Rızanın Geçerlilik Durumu  61

C. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler  63

1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme  64

a. Hukuka Uygunluk  64

b. Dürüstlük Kuralına Uygunluk  65

2. Amacın Doğru, Güncel, Belirli, Açık ve Meşru Olması  68

3. Amacın Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması  68

4. Amacın Süre Bakımından Sınırlı Olması  69

D. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuka Uygunluk Sebepleri  69

1. İşçinin Açık Rızası  71

2. Kanunlardaki Açık Düzenlemeler  72

3. İşçinin veya Üçüncü Kişilerin Hayati Menfaatlerinin Korunması  73

4. Sözleşmesel İlişki Açısından Gerekli Olma  74

5. İşverenin Hukuki Yükümlülüğü  74

6. İşçinin Kendi Kişisel Verilerini Alenileştirmiş Olması  75

7. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması Bakımından Gerekli Olma  76

8. İşçinin Temel Hak ve Hürriyetlerine Zarar Vermemek Şartıyla İşverenin Meşru Menfaatinin Bulunması  76

E. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlemesinde Hukuka Uygunluk Sebepleri  77

1. İşçinin Sağlık ve Cinsel Hayatına İlişkin Verilerinin İşlenmesinde Hukuka Uygunluk Sebepleri  77

2. İşçinin Sağlık ve Cinsel Hayatına İlişkin Verilerinin Dışındaki Verilerin İşlemesinde Hukuka Uygunluk Sebepleri  78

F. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İşçi ve İşverenin Hak ve Yükümlülükleri  78

1. İşverene Ait Hak ve Yükümlülükler  79

a. İşverenin Aydınlatma Yükümlülüğü  79

b. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler  80

c. Veri Sorumluları Siciline Kayıt Zorunluluğu  81

(1) Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)  81

(2) Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) Yükümlülüğünün Kapsamı  82

2. İşçinin Sahip Olduğu Haklar  83

a. İşçinin Kendi Verilerine Erişim Hakkı  84

(1) Erişim Hakkına Getirilen Sınırlamalar  84

(2) Erişim Hakkı Kapsamında İşverene Başvuru  85

(3) Kurula Şikayet  86

(4) Şikâyet Üzerine veya Resen İncelemenin Usul ve Esasları  87

b. İşçinin Verilerini Düzeltme ve Sildirme Hakkı  88

3. Unutulma Hakkı  90

İkinci Bölüm

İŞYERİNDE UYGULANAN

ELEKTRONİK GÖZETLEME UYGULAMALARI

I. GENEL OLARAK  101

II. ELEKTRONİK GÖZETLEME KAVRAMI  101

III. İŞYERİNDE ELEKTRONİK GÖZETLEME UYGULAMA ŞEKİLLERİ  101

A. Kamera ile Gözetleme  102

1. Genel Olarak  102

2. Hukuka Uygunluk Bakımından İşverenin Uygulaması Gereken Koşullar  102

a. Kamera ile Gözetlemeyi Haklı Kılan Sebepler  102

b. Ölçülülük İlkesi  103

c. Kamera ile Gözetlemede İşverenin Eşit Davranma Borcu ve Amaca Bağlılık İlkesi  103

d. İşverenin Bilgilendirme Yükümlülüğü  105

e. İşyerinde Kamera Yerleştirilecek Alanların Belirlenmesi  106

f. Kamera ile Gözetlemenin Süreklilik Arz Etmemesi Koşulu  107

B. İşçilere Ait İletişimin Gözetlenmesi  107

1. Genel Olarak  107

2. İşçinin Kullandığı Bilgisayar, İnternet, E–Posta ve Telefonun Gözetlenmesi  108

a. İş Görme Amaçlı Kullanım ve Özel Amaçlı Kullanım Ayrımı  108

(1) İş Görme Amaçlı Kullanım  109

(2) Özel Amaçlı Kullanım  109

(3) Sanal Kaytarma  110

b. İşverenin Gözetlemesinin Koşul ve Sınırları  113

(1) İşçinin Bilgilendirilmesi ve İşverenin Uyması Gereken Temel Kurallar  113

(2) Bilgisayarda Kayıtlı Dosyaların Denetimi  113

(3) İnternet Kullanımına Özgü Denetim  114

(4) E–Postaların Denetimi  114

(5) Telefon Kullanımının Denetimi  114

3. Elektronik Gözetleme Sonucu Elde Edilen Delillerin Hukuka Aykırılık Boyutu  115

III. İŞÇİNİN ELEKTRONİK İLETİŞİMİNİN İZLENMESİ KONUSUNDA AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN BĂRBULESCU V. ROMANIA KARARI  116

Üçüncü Bölüm

HUKUKA AYKIRI VERİ İŞLENMESİ HALİNDE

İŞVERENE KARŞI UYGULANABİLECEK YAPTIRIMLAR

I. HUKUKİ YAPTIRIMLAR  119

A. Önleme (Men) Davası  119

B. Durdurma (Ref) Davası  120

C. Hukuka Aykırılığın Tespiti Davası  120

D. Kararın Üçüncü Kişilere Bildirilmesi ve Yayınlanması  121

E. Maddi Tazminat Davası  121

F. Manevi Tazminat Davası  123

G. Kazancın Geri Verilmesi Davası  123

H. İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi  124

II. İDARİ VE CEZAİ YAPTIRIMLAR  125

A. İdari Para Cezası  125

1. Genel Olarak  125

2. Kurul Kararları  126

B. Türk Ceza Kanunu’ndan Kaynaklanan Yaptırımlar  176

Sonuç  179

Kaynakça  181

Kavramlar Dizini  187

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar