Kıymetli Evrak Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Mustafa YASAN
ISBN: 9789750271540
31,50 TL 35,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa YASAN
Baskı Tarihi 2021/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 13,5x21 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 247

"Kıymetli Evrak Hukuku" kitabı yazarın Ticaret Hukuku ders kitapları serisinin üçüncüsüdür. Kitapta kıymetli evrak hukuku müesseseleri doktrindeki tartışmalara ve Yargıtay kararlarındaki eğilimlere çok fazla yer vermeden incelenmiştir. Kıymetli evrak hukuku ile ilgili sınavlara hazırlanan öğrenciler ve mezunların kolayca yararlanabilecekleri bir ders kitabının ortaya çıkması hedeflenmiştir. Kitapta konular işlendikten sonra yine sınavlara hazırlanırken katkı sağlaması amacıyla örnek sorulara da yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Kıymetli Evrak Kavramı
Kıymetli Evrakın Sınıflandırılması
Nama, Emre ve Hamiline Yazılı Kıymetli Evrak
Kambiyo Senetleri Genel Esaslar
Poliçe
Bono
Çek
Emtia Senetleri
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  21
1. BÖLÜM
KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA GİRİŞ
I. TİCARET HUKUKUNUN YAŞAYAN BİR ANA DALI OLARAK KIYMETLİ EVRAK HUKUKU  23
II. KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ  24
A. Kıymetli Evrak Hukuku – Medeni Hukuk İlişkisi  24
B. Kıymetli Evrak Hukuku – Borçlar Hukuku İlişkisi  24
C. Kıymetli Evrak Hukuku – İcra ve İflas Hukuku İlişkisi  25
D. Kıymetli Evrak Hukuku – Ceza Hukuku İlişkisi  25
III. TÜRK HUKUKUNDA KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN KAYNAKLARI  26
A. TTK m.645–849  26
B. 5941 Sayılı Çek Kanunu  27
C. İİK m.167–176/b  27
D. Diğer Kaynakları  27
2. BÖLÜM
KIYMETLİ EVRAK KAVRAMI
I. TANIM  29
II. UNSURLARI  29
A. Senet  29
B. Hak  30
C. Senet ile Hak Arasındaki Yakın İlişki  31
III. KIYMETLİ EVRAKIN VARLIK KAYITLARI  32
A. Çift Taraflı İbraz Kaydı  32
B. Çift Taraflı Teşhis Kaydı  33
IV. KIYMETLİ EVRAKIN ÖZELLİKLERİ  34
A. Soyutluk (Mücerretlik)  34
B. Ağırlaştırılmış, Sıkılaştırılmış Şekli Koşullar  34
C. Sınırlı Sayı İlkesine (Numerus Clausus) Bağlılık  35
V. KIYMETLİ EVRAKIN SINIFLANDIRILMASI (TÜRLERİ)  35
A. İçerdikleri Hakkın Türüne Göre  36
B. İçerdikleri Hakkın Senetten Önce Var Olup Olmamasına Göre  36
C. Düzenlenmelerine Sebep Olan Temel Borç İlişkisine Göre  36
D. Devir Şekillerine Göre  37
3. BÖLÜM
DEVİR ŞEKİLLERİNE GÖRE KIYMETLİ EVRAKIN TÜRLERİ
I. NAMA YAZILI KIYMETLİ EVRAK  39
A. Tanımı ve Unsurları  39
B. Devir Şekli  40
C. Alacaklının Hakkını İleri Sürebilmesi ve Borçlunun Geçerli Bir Ödeme Yapabilmesi  40
D. Eksik Nama Yazılı Kıymetli Evrak  41
E. Nama Yazılı Pay Senetleri  42
F. Defiler  42
1. Senet Üzerindeki Zilyetlikten Kaynaklanan Defiler  43
2. Halefiyet İlişkisinden Kaynaklanan Defiler  43
3. Doğrudan Kişisel Defiler  44
III. EMRE YAZILI KIYMETLİ EVRAK  44
A. Tanımı ve Unsurları  44
B. Alacaklının Hakkını İleri Sürebilmesi ve Borçlunun Geçerli Bir Ödeme Yapabilmesi  45
C. Devir Şekli  46
D. Defiler  46
1. Geçersizlik Defileri  46
a. İradeye İlişkin Defiler  47
b. Kambiyo Sözleşmesinin Bulunmadığı Defi  47
c. İsnat Defileri  47
2. Senet Metninden Anlaşılabilen Defiler  47
3. Doğrudan Kişisel Defiler  48
III. HAMİLE (HAMİLİNE) YAZILI KIYMETLİ EVRAK  49
A. Tanımı ve Unsurları  49
B. Alacaklının Hakkını İleri Sürebilmesi ve Borçlunun Geçerli Bir Ödeme Yapabilmesi  50
C. Devri  51
D. Defiler  51
IV. DEVİR ŞEKLİNE GÖRE KIYMETLİ EVRAK TÜRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  52
V. KIYMETLİ EVRAKTA TÜR DEĞİŞİMİ (TAHVİL)  53
A. Kanuni Tür Değişimi  53
B. İradi Tür Değişimi  53
4. BÖLÜM
KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI SEBEBİYLE İPTALİ
I. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI SEBEBİYLE İPTALİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER  58
A. İptal İçin Esasa ve Şekle İlişkin Koşullar  58
B. İptal Kararının Sonuçları  59
II. EMRE YAZILI KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI SEBEBİYLE İPTALİ  60
A. Önleyici Tedbirlerin Alınması  60
B. Senedin Kimin Elinde Olduğu Biliniyorsa İzlenecek Yol  61
C. Senedin Kimin Elinde Olduğu Bilinmiyorsa İzlenecek Yol  61
1. İlan  61
2. Senedi Elinde Bulunduran Kimse Ortaya Çıkıp Mahkemeye İbraz Ederse  62
3. Senedi Elinde Bulunduran Kimse Ortaya Çıkmazsa  63
III. HAMİLE YAZILI KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI SEBEBİYLE İPTALİ  63
A. Önleyici Tedbirlerin Alınması  63
B. İlan Yoluyla Senedin Mahkemeye İbraz Edilmesi İçin İhtarda Bulunulması  64
1. Senedi Elinde Bulunduran Kimse Ortaya Çıkıp Mahkemeye İbraz Ederse  64
2. Senedi Elinde Bulunduran Kimse Ortaya Çıkmazsa  65
IV. NAMA YAZILI KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI SEBEBİYLE İPTALİ  65
A. Kural: Hamile Yazılı Kıymetli Evraka İlişkin Hükümlere Yapılan Atıf  65
B. İstisnası: Aksi Yönde Hükümlerin Bulunması  65
5. BÖLÜM
KAMBİYO SENETLERİ – GENEL ESASLAR
I. TÜRLERİ  69
II. ÖZELLİKLERİ  70
III. REGÜLASYONLARI (TABİ OLUNAN HUKUKİ KAYNAKLAR)  74
IV. KAMBİYO İLİŞKİSİNİN (TAAHHÜDÜ) TEMEL BORÇ İLİŞKİSİNE ETKİSİ (Kambiyo İlişkisinin İfa Uğruna Ya Da İfa Yerine Kurulması)  76
V. EHLİYET KOŞULU  78
6. BÖLÜM
POLİÇE
I. POLİÇE İLİŞKİSİNE GENEL BİR BAKIŞ  81
II. POLİÇEDE GEÇERLİK KOŞULLARI  84
A. Unsurları  84
1. Poliçe Kelimesi  84
2. Belirli Bir Bedelin Ödenmesi Hususunda Koşulsuz Kayıtsız Havale  85
3. Ödeyecek Kişinin, “Muhatabın” Adı  86
4. Vade  87
5. Ödeme Yeri  88
6. Kime veya Kimin Emrine Ödenecek ise Onun Adı (Lehtar)  88
7. Düzenlenme Tarihi ve Yeri  89
8. Düzenleyenin İmzası  89
B. Açık Poliçe  91
C. İmzaların İstiklali (Bağımsızlığı) İlkesi  92
III. POLİÇEDE KABUL  93
A. Poliçeye Özgü Bir Müessese Olması  93
B. Kabulün Fonksiyonu  93
C. Kabulün Usule ve Esasa İlişkin Koşulları  94
D. Kabule Arz İşlemi  95
1. Kural Olarak Kabule Arzın İradiliği  96
2. İstisnai Olarak Kabule Arzın Mecburiliği / Yasaklılığı (İmkânsızlığı)  96
a. Poliçenin Kabule Arzının Mecburiliği  96
b. Poliçenin Kabule Arzının Yasaklılığı / İmkânsızlığı  97
IV. POLİÇEDE CİRO  98
A. Poliçenin Devrinde Cironun Kural Niteliği  98
B. Cironun Mahiyeti  98
C. Cironun Geçerliği İçin Koşullar  99
D. Cironun Türleri  101
1. Tam Ciro – Beyaz Ciro  101
2. Temlik Cirosu – Tahsil Cirosu – Terhin Cirosu  102
a. Cironun Fonksiyonları  103
aa. Devir Fonksiyonu  103
bb. Teşhis Fonksiyonu  103
cc. Teminat Fonksiyonu  104
b. Fonksiyonlarına Göre Ciro Türleri  105
aa. Temlik Cirosu  105
bb. Tahsil Cirosu  106
cc. Terhin Cirosu  107
V. POLİÇEDE AVAL  107
A. Özgün Bir Teminat Yöntemi Olarak Aval  107
B. Aval Verenler ve Lehine Aval Verilenler  108
C. Avalin Geçerlik Koşulları  109
D. Avalin Hükümleri  110
VI. POLİÇEDE ÖDEME  111
A. Ödeme İçin İbraz  111
B. Poliçenin Ödenmesi  113
C. Poliçenin Ödenmemesi ve Sonuçları  115
1. Temerrüdün Gerçekleşmesi  115
2. İhbar Yükümlülüğü  116
3. Başvurma Hakkı (Müracaat Hakkı)  117
a. Genel Özellikleri  117
b. Başvurma Hakkının Doğumu İçin Koşullar  119
aa. Maddi Koşullar  119
bb. Şekli Koşullar  120
aaa. Kural  120
bbb. İstisnalar  122
c. Başvurma Hakkının Kapsamı  124
aa. Hamilin Başvurma Hakkının Kapsamı  124
bb. Ödeyenin Başvurma Hakkının Kapsamı  125
4. Zamanaşımı  125
VII. POLİÇEDE ALTERNATİF TALEP YOLLARI  127
A. Karşılığın Devri (İntikali)  127
B. Sebepsiz Zenginleşme  128
C. Temel Borç İlişkisi  129
7. BÖLÜM
BONO
I. KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ  131
II. BONONUN GEÇERLİK UNSURLARI  132
A. Bono veya Emre Yazılı Senet İbaresi  133
B. Belirli Bir Bedelin Ödenmesi Hususunda Koşulsuz Kayıtsız Vaat  133
C. Vade  134
D. Ödeme Yeri  134
E. Kime veya Kimin Emrine Ödenecek ise Onun Adı (Lehtar)  135
F. Düzenlenme Tarihi ve Yeri  135
G. Düzenleyenin İmzası  135
III. DÜZENLEYENİN SORUMLULUĞU  136
IV. POLİÇEYE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN BONO HAKKINDA UYGULANMASI  136
8. BÖLÜM
ÇEK
I. KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ  139
A. Kambiyo Senedi Türü Olması  139
B. Kanunen Kıymetli Evrak Olarak Hamiline Yazılı Düzenlenebilmesi  140
C. Hukuki Niteliğinin Havale, Ekonomik Fonksiyonunun ise Ödeme Aracı Olması  140
D. Muhatabın Sadece Banka Olabilmesi ve Muhatap Bankanın Çek İlişkisinde Yer Alamaması  141
E. Türk Ticaret Kanununda ve Özel Bir Kanun Olan Çek Kanununda Düzenlenmesi  142
II. ÇEKİN GEÇERLİK UNSURLARI  142
A. Çek İbaresi  143
B. Belirli Bir Bedelin Ödenmesi Hususunda Koşulsuz ve Kayıtsız Havale  143
C. Muhatap Bankanın Ticaret Unvanı  144
D. Ödeme Yeri  145
E. Düzenlenme Tarihi ve Yeri  145
F. Seri Numarası  145
G. Karekod  146
H. Düzenleyenin İmzası  147
III. ÇEKİN DÜZENLENEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN ÖN KOŞULLAR  148
IV. ÇEKİN DEVRİ  149
A. Emre Yazılı Çeklerde Devir  149
B. Nama Yazılı Çeklerde Devir  151
C. Hamiline Yazılı Çeklerde Devir  151
V. ÇEKİN ÖDENMESİ  151
A. Çekin Görüldüğünde Ödenmesi  151
B. Çekin İbrazı  152
1. Kanuni İbraz Süreleri  153
2. Çekin İbraz Edileceği Yer  154
3. İleri Tarihli Çeklerde İbraz  155
C. Çekin Ödenmesi ile Çek İlişkisinin Sona Ermesi  156
D. Çekin Ödenmesine Özgü Müesseseler  157
1. Çizgili Çek  157
2. Çekin Hesaba Geçirilmek Üzere Düzenlenmesi  158
3. Çekten Cayma  159
4. Sahte ve Tahrif Edilmiş Çekin Ödenmesi  161
VI. ÇEKİN ÖDENMEMESİ VE ÖDENMEMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI  162
A. Çekin Ödenmemesi  162
B. Başvurma Hakkı  163
1. Başvurma Hakkının Kullanılabilmesi İçin Gerekli Olan Koşullar  163
2. Hamilin Başvurma Hakkının Kapsamı  164
3. Ödeyenin Başvurma Hakkının Kapsamı  165
C. Zamanaşımı  166
VII. 5941 SAYILI ÇEK KANUNDA YER ALAN HUKUKİ REJİMİN İNCELENMESİ  166
A. Çekin Özel Kanunla Düzenlenmesi Tercihi  166
B. Çek Kanununun Amacı ve Kapsamı  168
C. Çek Kanunu ile Bankalara Getirilen Yükümlülükler  169
1. Araştırma, Basiret ve Özen Gösterme Yükümlülüğü  169
2. Beyan ve Belgeleri Kaydetme ve Saklama Yükümlülüğü  170
3. Çeki Düzenleyenin Adres Bilgilerini Hamile Verme Yükümlülüğü  171
4. Çek Defterlerini Belirli Formata Uygun Olarak Bastırma Yükümlülüğü ve Bu Formata Aykırılığın Düzenlenen Çeke Etkisi  171
5. Çekin Karşılığının ve Kanuni Asgari Miktarın Gecikmeksizin Ödenmesi Yükümlülüğü  173
6. Gelir İdaresi Başkanlığına Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü  173
D. Sonuçları ile Birlikte Çekin İbrazı  174
1. Karşılığın Ödenmesi  174
2. Bankanın Asgari Ödeme Yükümlülüğü  175
3. Karşılıksızdır İşleminin Yapılması  176
E. Çek Kanuna Göre Karşılıksız Çekten Doğan Ceza Sorumluluğu ve Çek Düzenleme ve Çekle İşleyen Hesap Açma Yasağı  178
1. Karşılıksız Çekin Suç Vasfını Yeniden Kazanması  178
2. Karşılıksız Çekten Kaynaklanan Suçun Faili  179
3. Karşılıksız Çekten Kaynaklanan Suçun Konusu: “Karşılıksızdır” İşlemi  180
4. Karşılıksız Çekten Kaynaklanan Suçun Yaptırımı  181
5. Karşılıksız Çekten Kaynaklanan Suça İlişkin Takip Usulü  181
6. Karşılıksız Çekten Kaynaklanan Suçun Koruma Tedbiri Niteliğindeki Sonuçları  183
7. Etkin Pişmanlık ve Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağının Kaldırılması  186
8. Çek Kanunu Geçici 5. Madde ile Covid–19 Pandemisi İçin Alınan Tedbirler  188
9. BÖLÜM
EMTİA SENETLERİ (MAKBUZ SENEDİ VE VARANT)
I. MAKBUZ SENEDİ VE VARANTIN MAHİYETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI  189
A. Makbuz Senedinin Şekli Unsurları  190
B. Varantın Şekli Unsurları  191
II. UMUMİ MAĞAZALAR  191
III. CİRO  192
IV. MALLAR ÜZERİNDEKİ TASARRUFLAR  193
V. SATTIRMA HAKKI  194
VI. ZAMANAŞIMI  195
ÖRNEK SORULAR  197
Doğru / Yanlış Soruları  197
Test Soruları  203
Kaynakça  243
Kavram Dizini  245

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar