Konkordato

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ayhan AKYÜREK - Remziye AKYÜREK
ISBN: 978-605-05-0482-8
Stok Durumu: Stokta var
135,00 TL 150,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ayhan AKYÜREK, Remziye AKYÜREK
Baskı Tarihi 2019/10
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Konkordato

Ayhan AKYÜREK, Remziye AKYÜREK

2019/10 1. Baskı, 690 Sayfa

ISBN 978-605-05-0482-8


ÖNSÖZ 

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

I-GENEL BİLGİLER21

II-KONKORDATONUN NİTELİĞİ, TANIMLANMASI VE

 AMACI23

III-UYGULAMALI HUKUKTA KONKORDATO27

A)İtalya27

B)İngiltere30

C)Türkiye32

IV-KONKORDATONUN TÜRLERİ34

A)Mahkeme Dışı (Özel) Konkordato34

B)Mahkeme İçi (Adlî, Resmî) Konkordato35

1)İçeriğine Göre35

a) Vade (Mühlet) Konkordatosu38

b) Tenzilat (Yüzde) Konkordatosu38

c) Karma (Bileşik) Konkordato40

2)Yapıldığı Zamana Göre40

a)İflâs Dışı Konkordato41

b)İflâs İçi Konkordato41

3)Düzenleniş Biçimine Göre42

a)Âdi Konkordato42

b)Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato42

V-KONKORDATONUN TARİHSEL GEÇMİŞİ44

A)1424 sayılı İcra ve İflâs Kanununda Konkordatoya İlişkin Hükümler44

B)2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununda Konkordatoya İlişkin Hükümler49

C)2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununda Konkordatoya İlişkin Hükümlerde Zaman İçerisinde Yapılan Değişiklikler56

1)3890 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler56

2)538 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler57

3)3222 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler61

4) 3494 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler62

5)4949 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler63

6)5092 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler85

7)5311 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler90

8)6728 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler90

9)7101 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler92

10)7155 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler112

VI-İFLÂS ERTELEME KURUMUNUN TAKİP HUKUKUNDAKİ

 YERİ VE KURUMUN GEÇMİŞİ117

VII-İFLÂS ERTELEME İLE KONKORDATO ARASINDAKİ 

 İLİŞKİ129

VIII-KONKORDATOYA İLİŞKİN YASAL DEĞİŞİKLİKLERİN 

 ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI136

IX-KONKORDATO TALEBİNİN İNCELENMESİ144

A)GENEL OLARAK144

1)Konkordato Talebi146

a)Borçlu Tarafından Yapılan Konkordato Başvurusu147

aa)Gerçek Kişilerin Konkordato Başvurusu148

bb)Tüzel kişilerin konkordato başvurusu151

aaa)Anonim Şirketlerde151

bbb)Limited Şirketlerde 154

ccc) Kooperatiflerde154

ddd) Şahıs Şirketlerinde155 

eee)Âdi Ortaklıklarda157

b)Alacaklı Tarafından Yapılan Konkordato Başvurusu158

2)Karşı Yan Bulunup Bulunmadığı160

3)Konkordatoya Başvurma Nedenleri161

4)Mahkeme162

a) Görevli Mahkeme162

b) Yetkili Mahkeme163

5) Talebin Konusu172

6) Gider Avansının Yatırılması173

7)Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler180

a)İflâsa Tâbi Olan Kişiler192

aa)Tacirler192

aaa)Gerçek Kişi Tacirler193

bbb)Tüzel Kişi Tacirler197

1-Ticaret Şirketleri198

2- Amacına Varmak İçin Ticarî Bir İşletme İşleten Vakıflar, Dernekler199

3- Kendi Kuruluş Kanunları Gereğince Özel Hukuk Hükümlerine Göre Yönetilmek veya Ticarî Şekilde İşletilmek Üzere Devlet, İl Özel İdaresi, Belediye ve Köy ile Diğer Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurum ve Kuruluşlar200

bb)Tacir Sayılanlar201

cc) Tacir Gibi Sorumlu Olanlar205

dd) Tacir Olmadıkları Hâlde Özel Kanun Hükümlerine Göre İflâsa Tâbi Olanlar206

aaa) Ticareti Terk Edenler206

bbb) Kollektif Şirket Ortakları207

ccc)Komandite Ortaklar208

ddd)5411 Sayılı Yasa Uyarınca İflâsı 

İstenebilenler208

ee) Terekenin İflâsı 209

b)İflâsa Tâbi Olmayan Borçluların Konkordato Talep Dilekçesine Eklemek Zorunda Olduğu Belgeler210

c) İflâsa Tâbi Olan Borçlunun Konkordato Talebine Ekleyeceği Belgeler210

d)Alacaklının Konkordato Talebine Ekleyeceği Belgeler211

e) Defter Tutmaya Mecbur Borçlunun Konkordato 

Talebine Ekleyeceği Belgeler211

8) Konkordato Ön Projesi211

9) Borçlunun Malvarlığını Gösterir Belgeler213

a)Borçlunun Defter Tutmaya Mecbur Kişilerden Olması Durumunda Sunması Gereken Belgeler218

b)Alacaklıları, Alacak Miktarlarını ve Alacaklıların İmtiyaz Durumunu Gösteren Listeler222

10) Karşılaştırma Tablosu225

11)Makul Güvence Veren Denetim Raporu İle Dayanakları226

12)Diğer Belge Ve Kayıtlar231

X-GEÇİCİ MÜHLET232

A)Konkordato Başvurusu Hakkında Değerlendirme232

B)Geçici Mühlet Kararının İlânı ve Bildirimi241

C)Geçici Mühlet Kararının Sonuçları242

D)Geçici Komiser243

XI- KESİN  MÜHLET245

A)Genel Olarak245

B)Kesin Mühletin İncelenmesi Usulü247

C)Kesin Mühlet Duruşması248

D)Kesin Mühlet Kararı249

E)Kesin Mühletin İlânı251

F)Kesin Mühletin Uzatılması252

G)Kesin Mühletin Kaldırılması253

1)Borçlunun Malî Durumunun İyileşmesi Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması254

2)Konkordato Talebinin Reddi ile İflâsın Açılması257

H)Kanun Yolları263

I)Kesin Mühletin Sonuçları271

1)Konkordato Komiserinin Atanması271

2) Alacaklılar Kurulunun Oluşturulması289

3)Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları294

a)Borçlunun Komiserin Nezareti Altında Yapabileceği

İşler297

b)Rutin İşler298

c)Borçlunun Komiserin İzni ile Yapabileceği İşler299

d)Mahkemenin İznine Tâbi İşler324

e)Borçlu Yerine Komiserin İşletmenin Faaliyetini Devam Ettirmesi332

4)Kesin Mühletin Âdi Alacaklılar Bakımından Sonuçları333

a)Takipler337

b)Takip İşlemleri339

c)İhtiyatî Hacizler348

d)İhtiyatî Tedbirler352

e)Borçlunun Malvarlığı Kavramı357

aa)Borçlu Yönünden358

aaa)Âdi Kefiller Yönünden358

bbb)Müteselsil Kefiller Yönünden360

bb)Malvarlığı Yönünden361

aaa)Borçlu Malvarlığı ile Hissedar Malvarlığı361

bbb)Borçlu Rehni ile Üçüncü Şahıs Rehni363

ccc)Malvarlığı ile Şahısvarlığı Talepleri365

f)Mühlet Kararından Önce Vezneye Giren Paranın

Durumu379

5)Kesin Mühletin Rehinli Alacaklılar Bakımından Sonuçları 381

6)Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları397

İ)Kesin Mühletin Etkileri402

1) Faizler Yönünden402

2)Takas İşlemleri Yönünden402

3)Müstakbel Alacakların Devri Yönünden407

4)Konusu Para Olmayan Alacaklar Yönünden409

J) Alacaklıların Kaydedilmesi410

1) Defter Tutulması411

a)Önce rehne başvurma kuralı415

b)Alacağın rehinle birlikte çek, poliçe veya emre muharrer senetle de teminat altında olması417

c)Kefiller hakkında takip421

d)Rehin hakkından feragat424

2)Alacakları Bildirmeye Davet427

3)Borçlunun Beyana Daveti433

K) Alacak ve Alacaklıların Belirlenmesi436

L)Alacaklılar Toplantısı439

1)Alacaklılar Toplantısına Davet439

2)Alacaklılar Toplantısı ve Gerekli Nisap441

M)Rehinli Alacaklılarla Müzakere ve Borçların Yapılandırılması455

N)Borçtan Birlikte Sorumlu Olanlara Karşı Haklar464

XII- KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ469

A)Genel Olarak469

B)Tasdik Talebinin İncelenmesi472

C) Tasdik Koşulları476

D) Tasdik Yargılamasında Verilecek Kararlar495

1)Konkordatonun Tasdiki Kararı496

2)Rehinle Malların Muhafaza ve Satışı ile Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi Kararı499

3)Tasdik Talebinin Reddi Kararı503

E) Tasdik Yargılamasında Verilen Kararlara Karşı Kanun Yolları505

F)Çekişmeli Alacaklar506

1) Genel Olarak506

2)Çekişmeli (Nizalı) Alacaklar Hakkında Dava Açılması509

XIII-KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ515

A)Konkordatonun Bağlayıcı Hâle Gelmesi517

1) Konkordatoya Tâbi Alacaklar517

2)Konkordatoya Tâbi Olmayan Alacaklar519

a)İcra ve İflâs Kanunu’nun 206 ncı Maddesinin Birinci Sırasında Yazılı İmtiyazlı Alacaklar520

b)Rehinli Alacaklıların Rehnin Kıymetini Karşılayan Miktardaki Alacakları522

c)6183 sayılı Kanun Kapsamındaki Amme Alacakları523

d)Kredi Kurumları Tarafından Verilen Krediler Dâhil 

Olmak Üzere, Mühlet İçinde Komiserin İzniyle Akdedilmiş Borçlar525

B)Konkordatonun Sonuçlanmayan Takiplere Etkisi526

C)Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler528

D)Konkordatonun Feshi530

1)Konkordatonun Kısmen Feshi530

2)Konkordatonun Tamamen Feshi549

E)Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri552

XIV-İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO554

XV-MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO561

A)Genel Olarak561

1)Borçlunun Malvarlığı Üzerinde Tasarruf Hakkının

Alacaklılara Terki565

2)Borçlunun Malvarlığının Üçüncü Kişiye Devri566

B)Âdi Konkordato ile Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato İlişkisi567

C)Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato Süreci572

1)Konkordato Talebi572

2)Zorunlu İçerik574

a)Karşılanamayan Alacaklar575

b)Zorunlu Organlar576

c)Tasfiye Usulü578

d)İlân579

e)Kapsam Dışında Kalan Mallar580

3)Görevli Ve Yetkili Mahkeme580

4)Gider Avansı583

5)Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler584

6) Konkordato Mühleti585

7) Defter Tutulması ve Alacaklıların Kaydedilmesi588

8) Alacaklılar Toplantısı591

9)Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi599

10)Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Hükümleri610

11)Borçlunun Malvarlığının Tasfiyesi610

a)Alacaklılar Kurulu612

b)Tasfiye Memurları621

aa)Tasfiye Memurlarının Görev ve Yetkileri624

aaa)Paylaştırmaya Katılacak Alacaklıları ve Sıralarını Belirlemek624

bbb)Konkordato Masasını Oluşturan Malvarlığını Paraya Çevirmek626

aaaa)Rehinli Taşınmaz Mallar628

bbbb)Rehinli Taşınır Mallar630

cccc)Tahsili Güç ve İhtilâflı Haklar632

ccc)Paraların Paylaştırılması634

aaaa)Geçici Dağıtım635

bbbb)Kesin Dağıtım637

12)Faaliyet Raporu638

13)Hukukî İşlemlerin İptali640

a)İvazsız Tasarruflar640

b)Acizden Dolayı Butlanı Gerekenler641

c)Zarar Kastından Dolayı İptali Gerekenler642

14)Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Feshi643

XV- İFLASTAN SONRA MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE

 KONKORDATO645

XVI-SONUÇ647

XVII- EKLER650

1) Konkordato Talep Dilekçesi650

2)Konkordato Ön Projesine İlişkin Bağımsız Güvence Raporu

Örneği654

3)Tensip Tutanağı660

4)Geçici Mühlet Kararı663

5)İlân Örneği666

6)Geçici Mühletin Uzatılması Kararı668

7)Geçici Mühletin Kaldırılması Kararı670

8)Kesin Mühlet Kararı673

9)Kesin Mühletin Uzatılması Kararı677

10)Konkordatonun Tasdiki Kararı679

11)Konkordatonun Tasdik İsteminin Usulden Reddi Kararı684


Hz. Musa, Rabbi tarafından yasalarla şereflendirildiğinde İsrailoğulları’nın arasına döner ve halkının altından yapılmış buzağıya taptığını görünce yasaları temsil eden levhaları kızgınlıkla yere bırakır. Önce itikadı (iman, inanç) sağlar ve sonra levhaları (yasa) eline alır.

Böylesine teolojik bir girişe neden ihtiyaç duyuldu?

Toplum yaşamında meydana gelen ekonomik, sosyal ve siyasal krizlerden sonra hep bir suçlu aranmıştır. Geçmişte bu sandalyeye daima hukuk normları oturtulmuş ve onu değiştirmenin çare olacağına inanılmıştır. Ne yazık ki dünden gelen alışkanlık bugün de devam etmiştir. Hâlâ görülememiştir ki, hukuka içten inancın (bağlılığın) sağlanmadığı yerde yasa bir metinden ibarettir. Bağlılık yukarıdan aşağıya olmalıdır.

7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 15/03/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yasanın Genel gerekçesinde: “Bir ülkede yatırım ortamının iyileştirilmesi, yargı sisteminin kalitesi, hızı ve sözleşmelerin icrası konusundaki gücüyle yakından ilişkilidir. Ekonomi ve hukuk alanları birbiriyle yakın ilişki içinde olup bu ilişki aynı zamanda bir ülkenin yatırım ortamının iyi olup olmadığı hakkında fikir vermesi bakımından önemlidir. Etkin bir hukuk sistemi, yatırım ortamının iyileştirilebilmesi için olmazsa olmaz bir şart olarak karşımıza çıkmaktadır.” denilmiş, hukuka inancın toplumsal yaşam tarzı olarak içselleştirilmediği her koşulda yasal değişikliklerin çare olamayacağı gerçeği yine görmezden gelinmiştir. Elbette görmek için “görmeyi öğrenmek” gerekir. Toplum hayatımızda göze gereken ihtimamın gösterilmediği de aşikârdır. Hakikatle yüzleşmek yerine onu tahammül edilebilir şekilde görmek daha ziyade tercih edilir olmuştur.

Dünya Bankası İş Ortamı Raporları (Doing Business) çerçevesinde ülkelerin iş yapma kolaylığı endeksine göre oluşturulan sıralamada 2017 yılı raporuna  göre Türkiye’nin 190 ülke arasında 60 ıncı sırada bulunduğunun saptanmasıyla siyaset, suçlu olarak hukuka “ayağa kalk” demiş ve tek çare olarak onu yine değiştirmekte görmüştür.

7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Genel gerekçesinde: “...Tasarıda yer alan en önemli değişiklik, bünyesinde pek çok sorunu barındıran iflâs erteleme kurumunun yürürlükten kaldırılması ve konkordato kurumunun etkin ve işlevsel bir yapıya kavuşturulmasıdır. Ülkemizde 2003 yılından bu yana uygulanan iflâsın ertelenmesi kurumu, ihdas amacının gerçekleştirilmesi konusunda isteneni verememiştir...” denilerek kendince isteneni veremeyen suçlu olarak işaret edilmiştir!

İflâs erteleme kurumunun kaldırılmasıyla başvurulacak tek çare konkordato kalmış ve artık bu kurum ile yüzleşmek zamanı gelmiştir.

Bir meselde[1] Sûfi, şeytanla karşılaştığında der ki:

“Ey şeytan! Sen ne kadar güzelmişsin. Oysa seni bana hep çirkinmişsin gibi anlatmışlardı!”

Şeytan da (güya) der ki: “Sen hiç beni benden dinlemedin ki! Beni yazan kalemler hep başkalarının elindeydi.”

Bu meseli hatırlatırcasına, konkordato kurumu, İsviçre Federal İcra ve İflâs Kanunundan tercüme edilerek alınmış ve 18/04/1929 tarihinde kabul edilerek 04/05/1929 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1424 sayılı ilk İcra İflâs Kanunu’nun “On Birinci Bap”ında düzenlenmiş ve neredeyse bir asra yakın mer’i iken, 2003 yılında 4949 sayılı Yasa ile İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılması düşünülen değişiklikler sırasında yasa koyucu tarafından yapılan bilinçli yahut bilinçsiz müdahaleler neticesinde tamamen işlevsizleştirilmiştir. Bilahare 7101 sayılı Yasayla iflâs ertelemenin kaldırılmasıyla birlikte yegâne seçenek olarak kalan konkordato, bir nevi dile gelerek meziyetlerini göstermeye başlamıştır.

Bu kitabın yazarları bu meziyetleri araştırmışlardır. Ayhan AKYÜREK uzun yıllara yayılan tecrübesi, ticaret mahkemesi yargıçlığı ve başkanlığı; Remziye AKYÜREK, avukat olarak çalışmaları, bilgi ve birikimi nedeniyle  birlikte yazdıkları bu kitapta, konkordatoyu derinlemesine inceleyerek ele almış; bir anlamda “damıtılmış bilgileri” öğreti, Yargıtay ve uygulamadan örneklerle zenginleştirerek uygulayıcıların ve yurttaşın istifadesine sunmak istemişlerdir.

Kitabın yararlı olması dileğiyle...
[1]      Cündioğlu, Dücane; “Söz Sanatları Ezber Bozmayı Sever” yazısından

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.