Yeni Türk Konkordato Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İbrahim KAPLAN
ISBN: 9786050504002
Stok Durumu: Stokta var
38,25 TL 45,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İbrahim KAPLAN
Baskı Tarihi 2019/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İİ306
(İsviçre İcra Ve İflas Hukukunun Borçların Ertelenmesine İlişkin Malvarlığı Yönetimi Sözleşmesi Hükümleriyle Mukayeseli Olarak)
Yeni Türk Konkordato Hukuku
Av. Prof. Dr. Jur. İbrahim KAPLAN
2019/03 1. Baskı, 151 Sayfa
ISBN 978-605-05-0400-2

İ Ç İ N D E K İ L E R

ÖNSÖZ5

Birinci Bölüm

Türk ve İsviçre İcra ve İflas Kanununda
Halen Yürürlükte ve Uygulanmakta Olan
Konkordato Hükümlerinin Değerlendirilmesi

§ 1.Konkordato Hakkında Genel Açıklamalar17

I.Konkordato Kavramı, Tanımı, Bununla İlgili Düzenlemelerin Amaçları17

II.Konkordatonun Hukuki Niteliği18

III.Konkordatonun Türleri ve Standart Konkordato Sözleşmesinin Özellikleri18

§ 2.İsviçre Federal İcra ve İflas Kanununun
Mahkeme İçi Konkordatoya İlişkin Hükümlerinin Uygulanmasının Değerlendirilmesi20

ABorçların Ertelenmesi Başvurusu20

I.Standart Borçların Ertelenmesi Konkordato Başvurusu ve
Konkordatoya İlişkin İşlemlerin Başlatılması Aşamaları
(Art. 293)20

II.Konkordatonun Onaylanması İşlemleri (Art. 293)20

1.İşlemlerin Başlaması için Başvuru Şartı (Art. 293)20
a.Konkordato Mahkemesinin İşlemleri
Re’sen Başlatması21
b.Borçlunun Konkordato İşlemi Başlatılması
Talebi21
c.İflas Talebinde Bulunmaya Hakkı Olan
Alacaklının Talebi22

III.Geçici Erteleme Konkordatosu Talebinin Onaylanması Şartları (Art. 293a)22

IV.Geçici Konkordato Kararının Derhal Verilmesi
(Art. 293a)23

V.Geçici Mal Yöneticisinin - Konkordato Komiserinin Atanması23

VI.Geçici Konkordato Aşamasında Borçların
Kısmen Erteleme Süresinin Uzatılması24

VII.Diğer Başkaca Tedbirlerin Alınması ve Düzenlenmesi24

VIII.Masrafların Karşılanması24

IX.Mahkemece Görevi Gereği İflas Kararı Verilmesi25

X.Geçici Malvarlığı Denetimi Komiserinin
Atanması ve Görevleri25

XI.Geçici Erteleme Kararının Hukuki Etkileri26

XII.İptal Davası Açma İmkanı27

B.Borçların Kesin Ertelenmesi Konkordatosu27

I.Kesin Erteleme İçin Duruşma Yapılması ve Karar27

II.Kesin Erteleme Kararı Üzerine Komiserin
Kesin Atanması Kararı ve Komiserin Görevleri28

C.Alacaklılar Kurulu29

I.Kuruluşu29

II.Alacaklılar Kurulunun Görev ve Yetkileri30

III.Alacaklılar Kurulunun Teşkili Sırasında
Yapılacak İşlemler30

IV.Hukuki Sorumluluk30

V.Borçların Kesin Erteleme Süresinin Uzatılmasının
Şartları ve Alacaklılar Kurulunun Yeni Kararları31

VI.Kararlara Karşı Kanun Yolları31

1.Kesin Ertelemenin Onaylanmasına İlişkin Davası31
2.Kesin Ertelemenin Onaylanmaması ve
İflasın Açılması Kararının İptali Davası32

VII.Borçların Ertelenmesi Kararının Konkordato
Mahkemesi Tarafından Resmen İlan Edilmesi32

VIII.Ertelemenin Kaldırılması32

IX.İflasın Açılması Kararı33

1.Borçlunun Malvarlığının Korunması33
2.İflas Kararına Karşı Kanun Yolları34

D.Borçların Ertelenmesinin Hukuki Etkileri34

I.Alacaklıların Hakları Bakımından34

II.Uluslararası İlişkiler Açısından Ortaya Çıkabilecek
Durumların Çözüm Yolları37

1.İsviçre Mahkemesinin Kesin Erteleme Kararının
Bulunması Durumu37
2.Kesin Erteleme Konusunda Yabancı Mahkeme
Kararının Bulunması Durumları37

III.Borçlunun Önceden İmzaladığı Devamlı-
Sürekli Borç İlişkilerinin Durumu37

1.Fesih Beyanının Şartları37
2.Feshin Hukuki Sonuçları ve Etkileri38
3.Uluslararası İhtilaflarda Hukuki Durum38

E.Borçlunun, Konkordato Ertelemesi Süresi Boyunca
Malvarlığı Üzerinde Tasarruf Yetkisi39

I.Genel Olarak39

II.Yerel Olarak ve Zaman Açısından Art. 298
Hükmünün Yürürlük Alanı39

III.Temel İlke: Borçlu Malvarlığı Yöneticisinin
Gözetiminde Malvarlığı Üzerinde Tasarruf
Yetkisine Sahip Olmalıdır40

IV.Borçlunun Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması
Halleri40

1.Komiserin Talimatları ile Yapılan Sınırlandırmalar ve
Yasak İşlemler41
2.Konkordato Mahkemesi Tarafından
Konan Sınırlamalar / Malvarlığı Yönetiminin
Komisere Devredilmesi41

 

F.Borçların Ertelenmesiyle İlgili Usul İşlemleri42

I.Envanter Tanzimi ve Rehinlerin Değerlendirilmesi42

II.Envanter Düzenlenmesinin Amacı ve Konusu42

III.Rehinlerin Kıymet Takdiri (Abs. 3)43

IV.Rehinlerin Yeniden Değerlendirilmesi (Abs. 3)44

V.Kıymetlendirme Masrafları44

G.Borçlar İçin Duyuru - Alacaklıların Alacak Taleplerini Bildirmesi İçin Duyuru44

I.Borçların İlanı için, Alacaklılara Çağrı Zamanı,
İçeriği ve Şekli45

II.Alacakların Bildirilmesi45

III.Süresinde Bildirilmeyen Alacakların Akıbeti45

IV.Alacak Listesinin Düzenlenmesi45

H.Borçlunun Bildirilen Alacaklar Hakkında
Beyanlarının Konusu ve İçeriği46

I.Alacaklılar Kurulunun Toplantıya Çağrılması46

İ.Alacaklılar Kurulu Toplantısı46

J.Müşterek ve Müteselsil Borçlulara Karşı Haklar46

K.Komiserin Malvarlığı Hakkındaki Raporunu
Konkordato Mahkemesindeki Duruşmadan Önce
İlan Yoluyla Kamuya Duyurması47

L.Malvarlığı Borçlarının Ertelenmesine İlişkin
Konkordato Sözleşmesi47

M.Tasdik Kararının Şartları48

N.Taşınmaz Rehinlerinin (İpoteklerin) Paraya Çevrilmesinin Durdurulması48

O.Konkordato Sözleşmesi Hakkında Verilen Karara
Karşı Kanun Yolu50

P.Bildirim ve Resmi İlan50

R.Erteleme Sözleşmesinin Reddi Kararı50

S.Erteleme Sözleşmesinin Tasdiki Kararı50

T.İcra Takiplerinin Düşmesi51

U.Borçlunun Erteleme Sözleşmesi Dışında,
Alacaklılardan Birine Yaptığı Vaatler51

V. Erteleme Sözleşmesinden Cayma51

§ 3.İsviçre İcra İflas Hukukunda Alışılmış –
Standart Borçların Ertelenmesi Sözleşmesi52

I.Alışılmış Borç Erteleme Sözleşmesinin İçeriği52

II.İhtilaflı Alacaklar53

III.Erteleme Sözleşmesinin Bir Alacaklıya Karşı
Ortadan Kaldırılması53

§ 4.Malvarlığının Temliki Suretiyle Borçların Ertelenmesi
Sözleşmesi54

§ 5.İflasta Konkordato (Malvarlığı Borçlarının Tasfiyesi) Sözleşmesi55

§ 6.Özel Borçların Tasfiyesi ve Ödenmesi Anlaşması55

İKİNCİ BÖLÜM

Türk İcra ve İflas Kanununun Halen Yürürlükte ve Uygulanmakta Olan Konkordato Hükümleri ile
Uygulanmasının Değerlendirilmesi

§ 1.28 Şubat 2018 tarih ve 7101 Sayılı Kanunla
Değiştirilen 15 Mart 2018 Tarihinde Yürürlüğe
Giren İcra ve İflas Kanununun Konkordatoya
İlişkin Hükümleri57

I.İcra ve İflas Kanununun Değişik 285. Maddesi
Hükmünün Değerlendirilmesi57

II.Borçlunun Mahkeme İçi Konkordato Talebinin
Şartları ve İstenen Belgeler58

III.Konkordato Talebine Eklenecek Belgelerle İlgili
286 Madde Hükmünün Değerlendirilmesi59

IV.Borçların Geçici Ertelenmesine İlişkin
“Geçici Mühlet” Kararını Öngören Kanunun
287. Maddesi Hükmünün Değerlendirilmesi62

V.İcra ve İflas Kanununun 288 Maddesi
Hükmünün Değerlendirilmesi65

VI.İcra ve İflas Kanununun 289. Maddesi
Hükmünün Değerlendirilmesi67

VII.Konkordato Komiseri ve Alacaklılar Kurulu ve
Bunların Görevleri İlgili Kanunun 290. Maddesinin Değerlendirilmesi69

VIII.Borçlunun Durumunun Düzelmesi Nedeniyle
Kesin Mühletin Kaldırılmasını Düzenleyen
291. Maddenin Değerlendirilmesi72

IX.Kesin Mühlet İçinde Konkordato Talebinin
Reddi ile İflasın Açılmasına İlişkin 292. Maddenin
Değerlendirilmesi73

X.Kesin Mühletin Kabulü, Kaldırılması Talebinin
Reddine İlişkin Kararlara Karşı Kanun Yollarını
Öngören Kanunun 293. Maddesinin Değerlendirilmesi75

XI.Kanunun Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçlarını Düzenleyen 294. Maddesinin
Değerlendirilmesi76

XII.Kanunun Kesin Mühletin Rehinli Alacaklılar
Bakımından Doğan Sonuçlarına İlişkin
295. Maddesinin Değerlendirilmesi83

XIII.Kanunun, Kesin Mühletin Sözleşmeler
(Sürekli Sözleşmeler) Bakımından Sonuçlarını
Hükme Bağlayan 296. Maddesinin Değerlendirilmesi83

XIV.Kanunun, Kesin Mühletin Devamı Sırasında
Borçlunun Yetkilerinin Hukuki Sonuçlarını
Düzenleyen 297. Maddesi Hükmünün
Değerlendirilmesi85

XV.Kanunun “Defter Tutulması ve Rehinli Malların Kıymetlerinin Takdiri ile İlgili 298. Maddesinin Değerlendirilmesi88

XVI.Kanunun “Alacaklıları, Alacaklarını Bildirmeye Davet” Kenar Başlıklı 299. Maddesinin Değerlendirilmesi90

XVII.Kanunun “Alacaklar Hakkında Borçlunun
Beyana Daveti” Hakkındaki 300. Maddesinin
Hükmünün Değerlendirilmesi92

XVIII.Kanunun Komiserin Alacaklılar Toplantısına
Daveti Hakkındaki 301. Maddesi Hükmünün Değerlendirilmesi93

XIX.Kanunun Alacaklılar Toplantısında
Konkordato Projesinin Kabulü İçin Aranacak
Gerekli Çoğunluklara İlişkin 302. Maddesinin Değerlendirilmesi94

XX.Kanunun Konkordatoda Borçtan Birlikte Sorumlu
Olan ve Bunlara Karşı Alacaklıların Haklarını
Düzenleyen 303 Maddesinin Değerlendirilmesi95

XXI.Kanunun “Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi”
Kenar Başlığını Taşıyan Madde 304 Hükmünün Değerlendirilmesi97

XXII.Kanunun “Konkordatonun Tasdiki Şartları”
Kenar Başlığını Taşıyan Madde 305 Hükmünün Değerlendirilmesi99

XXIII.Kanunun “Konkordato Tasdiki Kararı Kapsamı ve İlanı” Başlıklı Madde 306 Hükmünün Değerlendirilmesi101

XXIV.Kanunun “Rehinli Malların Muhafaza ve
Satışı ile Finansal Kiralama Konusu Malların
İadesinin Ertelenmesi” Kenar Başlıklı
Madde 307 Hükmünün Değerlendirilmesi102

XXV.Kanunun “Konkordatonun Tasdik Edilememesi ve Borçlunun İflası” Kenar Başlıklı Madde 308
Hükmünün Değerlendirilmesi105

XXVI.Kanunun “Kanun Yolları” Kenar Başlıklı
Madde 308a Hükmünün Değerlendirilmesi106

XXVII.Kanunun “Çekişmeli Alacaklar Hakkında Dava”
Başlıklı Madde 308b. Hükmünün Değerlendirilmesi106

XXVIII.Kanunun “Konkordato Hükümleri” Başlıklı
Madde 308c Hükmünün Değerlendirilmesi107

XXIX.Kanunun “Konkordatonun Sonuçlanmayan
Takiplere Etkisi” Kenar Başlıklı Madde 308/ç
Hükmünün Değerlendirilmesi108

XXX.Kanunun “Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler”
Başlığını Taşıyan Madde 308/d Hükmünün Değerlendirilmesi108

XXXI.Kanunun “Konkordatonun Kısmen Feshi”
Kenar Başlıklı Madde 308/e Hükmünün
Değerlendirilmesi109

XXXII.Kanunun “Konkordatonun Tamamen Feshi”
Kenar Başlıklı Madde 308/f Hükmünün
Değerlendirilmesi111

XXXIII.Kanunun “Konkordato Harç, Vergi İsnatları ve
Teşvik Belgeleri” Kenar Başlıklı Madde 308/g
Hükmünün Değerlendirilmesi112

XXXIV.Kanunun “Rehinli Alacaklılarla Müzakere ve
Borçların Yapılandırılması” Kenar Başlıklı
Madde 308/h Hükmünün Değerlendirilmesi113

XXXV.Kanunun “İflastan Sonra Konkordato”
Kenar Başlığını Taşıyan Madde 309 Hükmünün Değerlendirilmesi114

§ 2.Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato116

I.Genel Olarak116

II.Kanunun, “Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato” Başlığını Taşıyan Kısmının İlk Maddesini Teşkil Eden Madde 309/a Hükmünün Değerlendirilmesi118

III.Kanunun “Konkordatonun Zorunlu İçeriğini”
Öngören Madde 309/b Hükmünün Değerlendirilmesi118

IV.Kanunun “Tasdikin Sonuçları” Kenar Başlıklı
Madde 309/c Hükmünün Değerlendirilmesi119

V.Kanunun “Konkordato Tasfiye Malvarlığının
Hukuki Durumu” Kenar Başlıklı Madde 309/ç
Hükmünün Değerlendirilmesi120

VI.Kanunun “Paylaştırmaya Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi” Kenar Başlıklı Madde 309/d Hükmünün Değerlendirilmesi121

VII.Kanunun “Paraya Çevirme” Başlıklı Madde 309/e Hükmünün Değerlendirilmesi121

VIII.Kanunun “Rehinli Taşınmazlar” Kenar Başlıklı
Madde 309/f Hükmünün Değerlendirilmesi122

IX.Kanunun “Taşınır Rehinleri” Kenar Başlıklı
Madde 309/g Hükmünün Değerlendirilmesi122

X.Kanunun “Tahsili Güç ve İhtilaflı Hakların
Alacaklılara Devri” Başlıklı Madde 309/ğ
Hükmünün Değerlendirilmesi123

XI.Kanunun “Paraların Paylaştırılması” Başlığı Altında
Madde 309/h Hükmünün Değerlendirilmesi124

XII.Kanunun “Rehin Açığı” Başlıklı Madde 309/ı
Hükmünün Değerlendirilmesi124

XIII.Kanunun “Tevdi” Başlıklı Madde 309/i
Hükmünün Değerlendirilmesi125

XIV.Kanunun “Faaliyet Raporu” Başlıklı
Madde 309/j Hükmünün Değerlendirilmesi126

XV.Kanunun “Hukuki İşlemlerin İptali” Başlıklı
Madde 309/k Hükmünün Değerlendirilmesi126

XVI.Kanunun “Uygulanacak Ortak Hükümler”
Başlıklı Madde 309/l Hükmünün Değerlendirilmesi
127

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde ekonomi ve finans piyasalarının çarklarının çok hızlı dönmesi nedeniyle, piyasa oyuncuları olan sermaye şirketleri diğer şirketler ve ticaretle uğraşan özel kişiler ortaya çıkan kriz durumundan dolayı borçlarını ödemekte güçlük çektikleri görülmüştür.

Bu krizden etkilenen ve borçlarını ödemekte zorlanan, şirketleri özel kişileri iflas kurumunun ağır seviyedeki etkilerinden kurtarmak için, “şirket borçlarının yapılandırılması” “mal varlığının devri” ve iflasın ertelenmesine yönelik, kaynak İsviçre İcra ve İflas Kanununda İsviçre Borçlar Kanunu’nun Anonim Şirketlerle ilgili hükümlerinde,  4 Ocak 1997 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik ile daha sonra           1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren ve USA’nın 1 Temmuz 2012 tarihli Bankaların iflasının ertelenmesini düzenleyen hükümlerinden esinlenerek “yeni yasal düzenleme olarak” icra ve iflas kanununa borçlunun malvarlığına yönetimine ilişkin yeni hükümler konmuştur.

Kaynak İsviçre İcra ve İflas Kanunuda yapılan bu değişikliklere paralel olarak İcra ve İflas Kanunumuzda sermaye şirketleri ile kooperatifleri iflasın kötü sonuçlarından kurtarmak için, iflasın ertelenmesine dair 17.7.2003 tarih ve 4949 sayılı Kanunla değişikler yapılmış, bu değişikler, 15.3.2018 tarihinde yürürlüğe giren 7101 Sayılı Yeni Konkordato hükümlerini ihtiva eden kanunla yürrülükten kaldırılmıştır.

Bu kitabımda, işte İsviçre İcra ve İflas Kanununda yapılan ve 1.1.2014 tarihinde yürürlüğe giren hükümlerinden esinlenerek veya tercüme edilerek 15.3.2018 tarihinde yürürlüğe giren, “Yeni Konkordato Hukuku” hükümleri, İsviçre İcra ve İflas Kanunundaki yeni hükümler ile mukayeseli olarak incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

“Yeni Konkordato Hukuku” başlıklı bu kitabımın, İcra ve İflas Hukuku ile yakından uğraşan tüm hukukçulara, Hakimlere ve Avukatlara, Bilirkişi görevi üstlenenler ile Konkordato Komiseri görevi yapan kişilere faydalı olmasını dilerim.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar