Milletlerarası Hakem Kararlarının İptal Edilme Nedenlerinden Tahkim Anlaşmasının Geçersiz Olması

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Begüm GEDİK
ISBN: 9789750259012
270,00 TL 300,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Begüm GEDİK
Baskı Tarihi 2020/02
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Milletlerarası Hakem Kararlarının İptal Edilme Nedenlerinden Tahkim Anlaşmasının Geçersiz Olması

Av. Begüm GEDİK

2020/02 1. Baskı, 189 Sayfa

ISBN 978-975-02-5901-2

Yabancı hukuk sistemlerinin hemen hemen hepsinde hakem kararına karşı iptal davası açma olanağı bulunmaktadır. Buna paralel olarak 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu'nda da iptal davası düzenlenmiştir. Anılan Kanunun 15.maddesinde sayılan iptal nedenlerinin sınırlı olması nedeniyle sayılan nedenler dışında bir nedene dayanarak iptal davası açılması mümkün değildir. Bu yöntemle taraflardan birinin karardan tatmin olmaması nedeniyle iptal davası açması engellenmiştir. Ayrıca iptal nedenleri daha çok şekle ilişkin olarak düzenlenmiş, esas bakımından denetim yapılması istenmemiştir. Buradaki amaç milli mahkemelerin milletlerarası hakem kararları üzerindeki denetimini azaltmak ve tahkimin bağımsız bir kurum haline getirilmesidir.

Milletlerarası hakem kararlarının iptal edilme nedenlerinden biri olan tahkim anlaşmasının geçersizliği konulu kitabın ilk bölümünde, 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hakkında genel bilgi verilmiştir. İkinci bölümde, iptal davası ve iptal nedenleri ele alınmış, bu bağlamda iptal nedenleri teker teker incelenerek anlatım yargı kararlarıyla desteklenmiştir. Üçüncü bölümde ise tahkim anlaşmasının geçersizliği açıklanmış, tahkim anlaşmasının tanımı, hukuki niteliği, tahkim anlaşmasının geçerliliğine uygulanacak hukuk, bağımsızlık ilkesi, tahkim anlaşmasının kurucu unsurları ve geçerlilik şartları anlatılarak, tahkim anlaşmasının kurucu unsurları ve geçerlilik şartları başlığı altında tahkim anlaşmasının geçersizliğine neden olan durumlar yargı kararlarıyla birlikte değerlendirilmiştir ve bu bağlamdaki tartışmalar incelenmiştir. Sonuç bölümünde ise genel bir değerlendirme yapılarak, yazarın kanaatleri açıklanmıştır.

Konu Başlıkları

Milletlerarası Tahkim Kavramı, Çeşitleri ve 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu Hakkında Genel Bilgi
Milletlerarası Tahkim Kanunu Uyarınca Hakem Kararına Karşı İptal Davası Açılması ve Hakem Kararının İptali Nedenleri
Tahkim Anlaşmasının Tanımı, Hukuki Niteliği, Düzenlenme Şekilleri, Geçerliliğine Uygulanacak Hukuk ve Bağımsızlık İlkesi
Tahkim Anlaşmasının Taraflarından Birisinin Ehliyetsiz Olması veya Tahkim Anlaşmasının Yetkisiz Temsilci Tarafından İmzalanması Nedeniyle Geçersiz Olması
Yazılı Şekil Şartının Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Tahkim Anlaşmasının Geçersiz Olması
Tahkim İradesinin Açık ve Net Olarak Ortaya Konmaması Nedeniyle Tahkim Anlaşmasının Geçersiz Olması
Uyuşmazlığın Belirli Olmaması Nedeniyle Tahkim Anlaşmasının Geçersiz Olması


İçindekiler

Önsöz  5

Kısaltmalar Listesi  11

Giriş  13

Birinci Bölüm

MİLLETLERARASI TAHKİM KAVRAMI,

ÇEŞİTLERİ VE 4686 SAYILI MİLLETLERARASI

TAHKİM KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİ

I. TAHKİM KAVRAMI  15

II. AD HOC TAHKİM VE KURUMSAL TAHKİM ARASINDAKİ FARKLAR  17

III. MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU  19

A. Genel Bilgi  19

1. Kanunun Amacı  19

2. Kanunun Yer Bakımından Uygulanması  20

a. Yabancılık Unsuru  21

(1) Tarafların Yerleşim Yeri veya Olağan Oturma Yeri ya da İşyerlerinin Ayrı Devletlerde Bulunması  22

(2) Tarafların Yerleşim Yeri veya Olağan Oturma Yerinin ya da İşyerlerinin Tahkim Anlaşmasında Belirtilen veya Bu Anlaşmaya Dayanarak Tespit Edilen Hallerde Tahkim Yerinden Başka Bir Devlette Bulunması  24

(3) Tarafların Yerleşim Yeri veya Olağan Oturma Yerinin ya da İşyerlerinin Asıl Sözleşmeden Doğan Yükümlülüklerin Önemli Bir Bölümünün İfa Edileceği Yerden veya Uyuşmazlık Konusunun En Çok Bağlantılı Olduğu Yerden Başka Bir Devlette Bulunması  25

(4) Tahkim Anlaşmasının Dayanağını Oluşturan Asıl Sözleşmeye Taraf Olan Şirket Ortaklarından En Az Birinin Yabancı Sermayeyi Teşvik Mevzuatına Göre Yabancı Sermaye Getirmiş Olması veya Bu Sözleşmenin Uygulanabilmesi İçin Yurt Dışından Sermaye Sağlanması Amacıyla Kredi ve/veya Güvence Sözleşmeleri Yapılmasının Gerekli Olması  25

(5) Tahkim Anlaşmasının Dayanağını Oluşturan Asıl Sözleşme veya Hukuki İlişkinin Bir Ülkeden Diğerine Sermaye veya Mal Geçişini Gerçekleştirmesi  27

b. Kanunun Uygulanmasının Taraflarca veya Hakemlerce Kararlaştırılması  27

3. İmtiyaz Sözleşmeleri  28

4. Kanunun Zaman Bakımından Uygulanması  30

5. Kanunun Konu Bakımından Uygulanması  32

İkinci Bölüm

HAKEM KARARINA KARŞI

BAŞVURU YOLLARI

I. HAKEM KARARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARININ ÖZELLİKLERİ  39

A. Genel Olarak Kanun Yolu Kavramı  39

B. Milletlerarası Tahkim Kanunu Uyarınca Hakem Kararına Karşı Başvuru Yolu  41

1. İptal Yolu  41

2. İptal Sebepleri  43

a. İptal Talebinde Bulunan Tarafça Varlığı İspatlanacak İptal Sebepleri  43

(1) Tahkim Anlaşmasının Taraflarından Birinin Ehliyetsiz Olması  43

(2) Tahkim Anlaşmasının Tarafların Anlaşmayı Tabi Kıldıkları Hukuka veya Böyle Bir Hukuk Seçimi Yoksa Türk Hukuku’na Göre Geçersiz Olması  46

(3) Hakem Seçiminin Tarafların Anlaşmasına veya Kanuna Aykırı Olması  47

(4) Hakem Kararının Tahkim Süresi İçinde Verilmemesi  48

(5) Hakemin Hukuka Aykırı Olarak Yetkili veya Yetkisiz Olduğuna Karar Vermesi  48

(6) Hakemin Tahkim Anlaşması Dışında Kalan Bir Konuda Karar Vermesi veya İstemin Tamamı Hakkında Karar Vermemesi ya da Yetkisini Aşması  49

(7) Tahkim Yargılamasının Usulüne Uygun Olarak Yürütülmemesi ve Bu Durumun Kararın Esasına Etkili Olması  50

(8) Tarafların Eşitliği İlkesinin Gözetilmemesi  51

b. Mahkeme Tarafından Re’sen Nazara Alınacak İptal Sebepleri  52

(1) Hakem Kararına Konu Teşkil Eden Uyuşmazlığın Türk Hukuku’na Göre Tahkime Elverişli Olmaması  52

(2) Hakem Kararının Kamu Düzenine Aykırı Olması  54

3. İptal Davası  57

a. Görevli ve Yetkili Mahkeme  57

b. Dava Açma Süresi  60

c. İptal Davası Açma Hakkından Feragat  61

(1) Kısmen veya Tamamen Feragat  61

(2) Yerleşim Yerleri veya Olağan Oturma Yerleri Türkiye Dışında Bulunan Taraflar Arasında  62

d. İptal Talebinin İncelenmesi  62

e. İptal Davasında İspat Yükü  63

f. İptal Davası Sonucunda Verilen Karara Karşı Müracaat (Temyiz İncelemesi)  63

g. İptal Talebinin Kabulünün ve Reddinin Sonuçları  64

Üçüncü Bölüm

TAHKİM ANLAŞMASININ GEÇERSİZ OLMASI

I. TAHKİM ANLAŞMASI  67

A. Tanım  67

B. Hukuki Niteliği  68

1. Maddi Hukuk Sözleşmesi Görüşü  68

2. Usul Hukuku Sözleşmesi Görüşü  70

3. Karma Sözleşme Görüşü  71

4. Bağımsız Sözleşme Görüşü  72

C. Tahkim Anlaşmasının Düzenlenme Şekilleri  73

II. TAHKİM ANLAŞMASININ MADDİ GEÇERLİLİĞİNE UYGULANACAK HUKUK  73

III. BAĞIMSIZLIK İLKESİ  74

A. İçeriği ve Etkisi  74

B. Asıl Sözleşmenin Yokluğunda Bağımsızlık İlkesi  75

IV. TAHKİM ANLAŞMASININ KURUCU UNSURLARI VE GEÇERLİLİK ŞARTLARI  77

A. Ehliyetsizlik  77

1. Tahkim Anlaşmasının Taraflarından Birisinin Ehliyetsiz Olması  77

2. Tahkim Sözleşmesinin Yetkisiz Temsilci Tarafından İmzalanması  78

B. Yazılı Şekil Şartı  81

1. Taraflarca İmzalanmış Yazılı Belge  81

2. Tahkim Anlaşmasının Taraflar Arasında Teati Edilen Mektup, Teleks, Faks Gibi Bir İletişim Aracına Geçirilmiş Olması  82

3. Elektronik Ortama Geçirilmiş Olması  82

4. Dava Dilekçesindeki Yazılı Bir Tahkim Anlaşmasının Varlığı İddiasına Cevap Dilekçesinde İtiraz Edilmemiş Olması  83

5. Asıl Sözleşmenin Bir Parçası Haline Getirilmek Amacıyla Tahkim Şartı İçeren Bir Belgeye Yollama Yapılması  84

a. Genel İşlem Şartlarına Yapılan Yollama  84

b. Konişmentodan Çarter Partiye Yapılan Yollama  85

c. Alacağın Temliki  87

d. Grup Şirket İçinden Yapılan Tahkim Sözleşmesi  89

e. Sigortacının Halefiyeti  91

C. İrade Açıklaması  92

D. Uyuşmazlığın Belirli Olması  95

Sonuç  97

Kaynakça  104

Kavramlar Dizini  120

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar