6356 Sayılı

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Şerhi

(Açıklamalı – Gerekçeli – İçtihatlı)
Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Seracettin GÖKTAŞ - Gökhan YILMAZ
ISBN: 9789750292569
1.255,50 TL 1.395,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Seracettin GÖKTAŞ, Gökhan YILMAZ
Baskı Tarihi 2024/05
Baskı Sayısı 2
Boyut 17x25
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1200

Ülkemizde 1982 Anayasasından sonra yürürlüğe giren 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'na yönelik eleştirileri karşılamak ve uluslararası sözleşmelerle uyumlu bir düzenleme yapmak amacıyla 18.10.2012 tarih ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kabul edilmiştir.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, işçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonların kuruluşu, yönetimi, işleyişi, denetlenmesi, çalışma ve örgütlenmesine ilişkin usul ve esaslarla birlikte işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma şartlarını belirlemek üzere toplu iş sözleşmesi yapmalarına, uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözümlemelerine, grev ve lokavta başvurmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Örgütlenme, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkını düzenleyen bu Kanunun başarısı kuşkusuz sendikal hak ve özgürlükleri ne derecede genişlettiğiyle ölçülebilir. Bu bağlamda Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar geçen zaman içinde yapılan uygulamalar düzenlemenin başarısını değerlendirmek için önemli bir ölçüttür.

Toplu iş ilişkilerini düzenleyen Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'yla ilgili bugüne değin şerh, ders kitapları, monografi, makale gibi pek çok eser yazılmıştır. Bununla birlikte yeni denilebilecek olan bu Kanunun pek çok hükmünün anlam ve kapsamına ilişkin tartışmalar devam etmektedir. Sözü edilen Kanun şerhinin hazırlanmasındaki amaç, alternatif bir kaynak olarak toplu iş hukuku literatürüne katkıda bulunulmasıdır.

Bir kanun şerhinin yazımında kanunun gerekçesi ve bilimsel görüşlerin yanında yargı içtihatları da önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle maddelerin gerekçe ve açıklamalarından sonra şerhin kapsamına değer katacağı düşüncesiyle, Yargıtay emsal kararları da özetiyle birlikte ilişkin oldukları maddelerin altına yazılmıştır.

Kitap yazarlarının Kanunun uygulanmasıyla ilgili Yargıtay Dairesinde yıllarca görev yapmalarının kazandırdığı bilgi ve birikim değerlendirilerek, uygulayıcıların istifadesine sunulmuştur.

Önsöz  7
Kısaltmalar Cetveli  33
GENEL GEREKÇE  35
Birinci Bölüm
AMAÇ VE TANIMLAR
§1. AMAÇ  39
I. MADDE METNİ  39
II. MADDE GEREKÇESİ  39
§2. TANIMLAR  39
I. MADDE METNİ  39
II. MADDE GEREKÇESİ  41
İkinci Bölüm
KURULUŞ ESASLARI VE ORGANLAR
§3. KURULUŞ SERBESTİSİ  43
I. MADDE METNİ  43
II. MADDE GEREKÇESİ  43
III. MADDENİN ŞERHİ  43
1. Genel Olarak  43
2. Serbest Kuruluş İlkesi  44
3. İşkolu Esasına Göre Sendikalaşma  44
3.1. Genel Olarak  44
3.2. Meslek Sendikacılığı  45
3.3. İşyeri Sendikacılığı  45
3.4. İşkolu Sendikacılığı ve Türk Hukuku  45
IV. YARGITAY KARARLARI  48
§4. İŞKOLLARI  51
I. MADDE METNİ  51
II. MADDE GEREKÇESİ  51
III. MADDENİN ŞERHİ  51
1. Hukukumuzda İşkolları  51
2. Yardımcı İşlerin İşkolu Tespiti  52
3. Alt İşverenin İşkolu Tespiti  52
4. Bir İşkoluna Giren İşlerin Belirlenmesi  53
§5. İŞKOLUNUN TESPİTİ  55
I. MADDE METNİ  55
II. MADDE GEREKÇESİ  55
III. MADDENİN ŞERHİ  56
1. Genel Olarak  56
2. İşyerinin Tescili Aşaması  57
3. İşkolu Tespit İşlemi  60
4. İşkolu Tespitine İtiraz Davası  61
4.1. Genel Olarak  61
4.2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  61
4.3. Davanın Tarafları  61
4.4. Yargılama Usûlüne İlişkin Özel Durumlar  62
4.5. Davanın Esası  64
4.5.1. İşyerindeki Asıl İşe Göre Tespit  64
4.5.1.1. İşyeri Kavramı  64
4.5.1.2. Asıl İşin Belirlenmesi  65
4.5.2. Asıl İş–Yardımcı İş Ayrımı  67
4.5.3. Alt İşveren İşyerleri  69
4.5.4. Zaman Bakımından Uygulama  70
IV. YARGITAY KARARLARI  72
§6. KURUCULUK ŞARTLARI  143
I. MADDE METNİ  143
II. MADDE GEREKÇESİ  143
III. MADDENİN ŞERHİ  143
1. Genel Olarak  143
2. İşçi Sendikası Bakımından  143
2.1. İşçi Sıfatına Sahip Olma  143
2.2. Fiilen Çalışma  144
2.3. Fiil Ehliyetine Sahip Olma  148
2.4. Belirli Suçlardan Kesinleşmiş Mahkûmiyet Kararı Bulunmaması  148
3. İşveren Sendikası Bakımından  148
IV. YARGITAY KARARLARI  149
§7. KURULUŞ USULÜ  166
I. MADDE METNİ  166
II. MADDE GEREKÇESİ  166
III. MADDENİN ŞERHİ  167
1. Genel Olarak  167
2. Tüzük ve Belgelerin Valiliğe Teslimi  167
3. Kuruluş Belgelerinde Kanuna Aykırılık veya Eksiklik Bulunması  168
4. Sendikanın Kapatılması Davası  170
4.1. Görevli ve Yetkili Mahkeme  170
4.2. Davanın Tarafları  170
4.3. Yargılama Usûlü  170
4.4. Davanın Esası  171
5. Tüzük Değişiklikleri  173
IV. YARGITAY KARARLARI  173
§8. KURULUŞLARIN TÜZÜĞÜ  185
I. MADDE METNİ  185
II. MADDE GEREKÇESİ  186
III. MADDENİN ŞERHİ  186
1. Genel Olarak  186
2. Tüzük Düzenleme Hakkı ve Kapsamı  187
3. Tüzük Hükümlerinin Yargısal Denetimi  189
IV. YARGITAY KARARLARI  190
§9. ORGANLARA DAİR ORTAK HÜKÜMLER  205
I. MADDE METNİ  205
II. MADDE GEREKÇESİ  205
III. MADDENİN ŞERHİ  207
1. Genel Olarak  207
2. Kuruluşların Genel Kurul Dışındaki Organları  208
2.1. Organ Üyeliğinin Şartları  208
2.2. Organ Üyeliğinin Son Bulması  208
2.3. Yönetim Kurulu  210
2.3.1. Genel Olarak  210
2.3.2. Oluşumu  210
2.3.3. İşleyişi  211
2.3.4. Görev ve Yetkileri  212
2.3.5. Yargısal Denetim–Yönetim Kurulu Kararlarının İptali Davaları  214
2.3.5.1. Genel Olarak  214
2.3.5.2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  215
2.3.5.3. Davanın Esası  215
2.4. Denetleme Kurulu  216
2.5. Disiplin Kurulu  217
IV. YARGITAY KARARLARI  217
1. Zorunlu Organların İşleyişine İlişkin Kararlar  217
2. Profesyonel Yöneticilik İle İlgili Kararlar  248
§10. GENEL KURULUN OLUŞMASI  302
I. MADDE METNİ  302
II. MADDE GEREKÇESİ  302
III. MADDENİN ŞERHİ  302
1. Genel Olarak  302
2. Delegelik Sistemi  304
2.1. Şube Genel Kurulunu Oluşturan Delegelerin Belirlenmesi  304
2.2. Sendika Genel Kurulunu Oluşturan Delegelerin Belirlenmesi  306
§11. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ  307
I. MADDE METNİ  307
II. MADDE GEREKÇESİ  308
III. MADDENİN ŞERHİ  308
§12. GENEL KURULUN TOPLANTI ZAMANI  309
I. MADDE METNİ  309
II. MADDE GEREKÇESİ  309
III. MADDENİN ŞERHİ  311
1. Genel Olarak  311
2. Kurucular Genel Kurulu  311
3. Olağan Genel Kurul  311
3.1. Toplanma Zamanı  311
3.2. Çağrı Yöntemi  312
3.3. Genel Kurulun Olağan Toplantıya Çağrılmaması  313
4. Olağanüstü Genel Kurul  315
4.1. Şartları ve Toplanma Zamanı  315
4.2. Çağrı Yöntemi  317
4.3. Olağanüstü Genel Kurula Gidilmesi yahut Gidilmemesi Kararının Yargısal Denetimi  317
IV. YARGITAY KARARLARI  319
§13. GENEL KURULUN TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI  347
I. MADDE METNİ  347
II. MADDE GEREKÇESİ  347
III. MADDENİN ŞERHİ  348
1. Genel Kurul Kararları  348
1.1. Genel Kurulun Çalışmaları  348
1.2. Toplantı Nisabı  349
1.3. Karar Nisabı  349
2. Genel Kurul Kararlarının Yargısal Denetimi  350
2.1. Hukuki Dayanağı  350
2.2. İptal Davası  351
§14. GENEL KURULDA YAPILACAK SEÇİMLERDE UYULACAK ESASLAR  352
I. MADDE METNİ  352
II. MADDE GEREKÇESİ  353
III. MADDENİN ŞERHİ  355
IV. YARGITAY KARARLARI  356
§15. SEÇİMLERE İTİRAZ  357
I. MADDE METNİ  357
II. MADDE GEREKÇESİ  357
III. MADDENİN ŞERHİ  358
1. Maddenin Kapsamı  358
2. Seçim Sürecindeki İtirazlar  358
3. Seçimlerin veya Genel Kurulun İptali  359
3.1. Genel Olarak  359
3.2. Seçimlerin İptali Davası  359
3.3. Genel Kurulun İptali Davası  360
3.4. Yargılama Usûlü ve Davanın Esası  360
IV. YARGITAY KARARLARI  363
§16. GENEL KURUL DIŞINDA YAPILAN DELEGE SEÇİMİ  400
I. MADDE METNİ  400
II. MADDE GEREKÇESİ  400
III. MADDENİN ŞERHİ  400
1. Genel Olarak  400
2. Delege Seçimlerinin İptali Davası  401
IV. YARGITAY KARARLARI  402
Üçüncü Bölüm
ÜYELİK
§17. SENDİKA ÜYELİĞİ VE ÜYELİĞİN KAZANILMASI  405
I. MADDE METNİ  405
II. MADDE GEREKÇESİ  405
III. MADDENİN ŞERHİ  406
1. İşçi Sendikası Üyeliği Koşulları  406
1.1. İşçi Sıfatı  406
1.2. Onbeş Yaş Sınırı  408
1.3. Tüzük ile Belirlenen Özel Koşullar  408
1.4. İşkolu Şartı ve Birden Fazla Sendikaya Üyelik  408
2. İşveren Sendikası Üyeliği Koşulları  410
2.1. İşveren Sıfatı  410
2.2. Diğer Şartlar  411
3. Sendikaya Üyelik Usûlü  411
3.1. Genel Olarak  411
3.2. İşçi Sendikalarına Üyelik Prosedürü  414
3.3. İşçinin Üyelik Başvurusunun Reddine İtiraz  415
IV. YARGITAY KARARLARI  417
§18. ÜYELİK AİDATI  418
I. MADDE METNİ  418
II. MADDE GEREKÇESİ  418
III. MADDENİN ŞERHİ  418
1. Üyelik Aidatı Kavramı  418
2. Üyelik Aidatı Miktarı  419
3. Kaynakta Kesinti (Check–Off) Yöntemi  421
4. Aidat Alacaklarının Tahsili Davaları  424
4.1. Genel Olarak  424
4.2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  425
4.3. Davanın Niteliği  425
4.4. Davanın Esası  426
4.5. Zamanaşımı  428
4.6. Faiz Uygulaması  429
IV. YARGITAY KARARLARI  431
§19. SENDİKA ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ VE ASKIYA ALINMASI  488
I. MADDE METNİ  488
II. MADDE GEREKÇESİ  489
III. MADDENİN ŞERHİ  489
1. Genel Olarak  489
2. Sendika Üyeliğini Sona Erdirmeyen Durumlar  490
2.1. Geçici İşsizlik  490
2.2. İşçi Kuruluşunda Yöneticilik  490
2.3. Yaşlılık veya Malullük Aylığı ya da Toptan Ödeme Alarak İşten Ayrılınmasına Karşın Çalışmaya Devam Edilmesi veya Zorunlu Organ Üyeliğinin Devamı  491
3. Üyeliğin Kendiliğinden Son Bulması  492
3.1. Genel Olarak  492
3.2. İşçi Sıfatının Kaybı  492
3.3. İşkolu Değişikliği  492
3.4. Yaşlılık, Malullük Aylığı ya da Toptan Ödeme Almak İçin İşten Ayrılma  493
4. Üyelikten Çekilme  493
4.1. İşçi Sendikası Üyeliğinden Çekilme  493
4.2. İşveren Sendikası Üyeliğinden Çekilme  495
5. Üyelikten Çıkarılma  496
6. Üyeliğin Askıda Bulunduğu Durum  498
IV. YARGITAY KARARLARI  498
§20. ÜST KURULUŞLARA ÜYELİK  504
I. MADDE METNİ  504
II. MADDE GEREKÇESİ  504
III. MADDENİN ŞERHİ  504
1. Genel Olarak  504
2. Üye Olma Usûlü  504
3. Üyelikten Çekilme  505
4. Üyelikten Çıkarılma  505
5. Bakanlığa Bildirim  506
§21. ULUSLARARASI İŞÇİ VE İŞVEREN KURULUŞLARINA ÜYELİK  507
I. MADDE METNİ  507
II. MADDE GEREKÇESİ  507
III. MADDENİN ŞERHİ  507
§22. KURULUŞLARIN KATILMASI VEYA BİRLEŞMESİ  509
I. MADDE METNİ  509
II. MADDE GEREKÇESİ  509
III. MADDENİN ŞERHİ  509
Dördüncü Bölüm
GÜVENCELER
§23. İŞÇİ KURULUŞU YÖNETİCİLİĞİNİN GÜVENCESİ  511
I. MADDE METNİ  511
II. MADDE GEREKÇESİ  511
III. MADDENİN ŞERHİ  512
§24. İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLİĞİNİN GÜVENCESİ  518
I. MADDE METNİ  518
II. MADDE GEREKÇESİ  518
III. MADDENİN ŞERHİ  518
1. İşyeri Sendika Temsilciliği Güvencesi  518
2. Amatör Sendika Yöneticiliği Güvencesi  522
IV. YARGITAY KARARLARI  523
§25. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÜVENCESİ  534
I. MADDE METNİ  534
II. MADDE GEREKÇESİ  535
III. MADDENİN ŞERHİ  536
1. Genel Olarak  536
2. İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi  538
IV. YARGITAY KARARLARI  544
Beşinci Bölüm
FAALİYETLER
§26. KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ  555
I. MADDE METNİ  555
II. MADDE GEREKÇESİ  556
III. MADDENİN ŞERHİ  557
1. Genel Olarak  557
2. Toplu Pazarlık Düzenine İlişkin Faaliyetleri  558
3. Yargılama Alanına İlişkin Faaliyetler  558
3.1. Kendi Hak Alanına İlişkin Dava Açma Hakkı  558
3.2. Kolektif Nitelikte Dava Açma Hakkı  558
3.3. Bireysel Temsile Dayalı Dava Açma Hakkı  559
4. Sosyal ve Ekonomik Faaliyetler  560
5. Yasak Faaliyetler  561
IV. YARGITAY KARARLARI  561
§27. İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN ATANMASI VE GÖREVLERİ  580
I. MADDE METNİ  580
II. MADDE GEREKÇESİ  580
III. MADDENİN ŞERHİ  581
1. Genel Olarak  581
2. İşyeri Sendika Temsilcisinin Belirlenmesi  582
2.1. Atanması  582
2.2. Sayısı  583
3. Temsilcilerin Görev ve Yetkileri  583
4. Temsilcilik Görevinin Sona Ermesi  584
IV. YARGITAY KARARLARI  586
Altıncı Bölüm
KURULUŞLARIN GELİRLERİ, DENETİMİ VE KAPATILMASI
§28. KURULUŞLARIN GELİRLERİ VE GİDERLERİ  589
I. MADDE METNİ  589
II. MADDE GEREKÇESİ  590
§29. KURULUŞLARIN DENETİMİ VE ŞEFFAFLIK  592
I. MADDE METNİ  592
II. MADDE GEREKÇESİ  592
III. MADDENİN ŞERHİ  593
1. Genel Olarak  593
2. İç Denetim  593
3. Dış Denetim  594
4. Denetim Raporları ve İlanı  595
5. Mal Bildirimi Zorunluluğu  596
§30. TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR  597
I. MADDE METNİ  597
II. MADDE GEREKÇESİ  597
III. MADDENİN ŞERHİ  597
IV. YARGITAY KARARLARI  599
§31. KAPATMA  604
I. MADDE METNİ  604
II. MADDE GEREKÇESİ  604
III. MADDENİN ŞERHİ  604
IV. YARGITAY KARARLARI  605
§32. KURULUŞUN SONA ERMESİ HÂLİNDE MALLARIN DEVRİ  610
I. MADDE METNİ  610
II. MADDE GEREKÇESİ  610
III. MADDENİN ŞERHİ  610
Yedinci Bölüm
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN GENEL ESASLARI
§33. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ VE ÇERÇEVE SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ  611
I. MADDE METNİ  611
II. MADDE GEREKÇESİ  611
III. MADDENİN ŞERHİ  612
1. Toplu İş Sözleşmesi Kavramı  612
1.1. Genel Olarak  612
1.2. Toplu İş Sözleşmesi Hakkı  612
1.3. Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği  613
2. Hukuki Niteliği İtibariyle Toplu İş Sözleşmesi  615
2.1. Toplu İş Sözleşmesinin Tanımı ve İşlevleri  615
2.2. Toplu İş Sözleşmesinin İçeriği  616
2.2.1. Genel Olarak  616
2.2.2. Normatif Hükümler  616
2.2.2.1. Kavram  616
2.2.2.2. İş Sözleşmesinin Yapılmasına İlişkin Hükümler  616
2.2.2.3. İş Sözleşmesinin İçeriğine İlişkin Hükümler  617
2.2.2.4. İş Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Hükümler  617
2.2.3. Borç Doğurucu Hükümler  617
3. Çerçeve Sözleşme  618
IV. YARGITAY KARARLARI  619
§34. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI VE DÜZEYİ  623
I. MADDE METNİ  623
II. MADDE GEREKÇESİ  623
III. MADDENİN ŞERHİ  624
1. Toplu İş Sözleşmesinin Düzeyi  624
2. Toplu İş Sözleşmesi Türleri  624
2.1. İşyeri Toplu İş Sözleşmesi  624
2.2. İşletme Toplu İş Sözleşmesi  625
2.2.1. Genel Olarak  625
2.2.2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmesi” İle Faaliyet Yürüten Alt İşveren İşyerleri  627
2.2.3. İşletme Niteliğine İlişkin Uyuşmazlıklar  629
2.3. Grup Toplu İş Sözleşmesi  629
IV. YARGITAY KARARLARI  630
§35. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ VE SÜRESİ  633
I. MADDE METNİ  633
II. MADDE GEREKÇESİ  633
III. MADDENİN ŞERHİ  633
1. Toplu İş Sözleşmesinin Şekli  633
2. Toplu İş Sözleşmesinin Süresi  634
2.1. Belirli Süre  634
2.2. İstisna  635
3. Yetki Tespit Başvuru Süresi  636
IV. YARGITAY KARARLARI  636
§36. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKMÜ  639
I. MADDE METNİ  639
II. MADDE GEREKÇESİ  639
III. MADDENİN ŞERHİ  639
1. Genel Olarak  639
2. Doğrudan ve Emredici Etki  639
2.1. Kural  639
2.2. İstisna  640
2.2.1. Genel Olarak  640
2.2.2. Emredici Etkinin Aksinin Kararlaştırılması  641
2.2.3. İşçi Yararına Hüküm  641
3. Toplu İş Sözleşmesinin Art Etkisi  643
3.1. Art Etki Kavramı  643
3.2. Art Etkiye Sahip Hükümler  644
3.3. Art Etkinin Niteliği ve Kapsamı  645
3.4. Düzen İlkesi  645
IV. YARGITAY KARARLARI  646
§37. TARAFLARIN DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK  669
I. MADDE METNİ  669
II. MADDE GEREKÇESİ  669
III. MADDENİN ŞERHİ  669
§38. İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ  671
I. MADDE METNİ  671
II. MADDE GEREKÇESİ  671
III. MADDENİN ŞERHİ  672
1. Genel Olarak  672
2. İşyeri Devri  672
3. İşyeri Devrinin Toplu İş Sözleşmesine Etkisi  673
3.1. Devre Konu İşyerinin Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında Yer Alması  673
3.1.1. Devralan İşverenin Bir Toplu İş Sözleşmesine Taraf Olması  673
3.1.2. Devralan İşverenin Bir Toplu İş Sözleşmesine Taraf Olmaması  674
3.2. Devre Konu İşyerinde Yürürlükte Bir Toplu İş Sözleşmesi Bulunmaması  674
3.2.1. İşletme Toplu İş Sözleşmesi Kapsamındaki İşverene Devir  674
3.2.2. İşyeri Toplu İş Sözleşmesi Kapsamındaki İşverene Devir  675
IV. YARGITAY KARARLARI  675
§39. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA  677
I. MADDE METNİ  677
II. MADDE GEREKÇESİ  677
III. MADDENİN ŞERHİ  678
1. Genel Olarak  678
2. Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma  679
2.1. Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma Kavramı  679
2.2. Taraf Sendika Üyelerinin Yararlanması  680
2.2.1. Genel Olarak  680
2.2.2. Yararlanmanın Başlangıcı  681
2.2.2.1. İmza Tarihinde Üye Olan İşçiler  681
2.2.2.2. İmza Tarihinde İş Sözleşmesi Son Ermiş Olan İşçiler  682
2.2.2.3. İmza Tarihinden Sonra Üye Olan İşçiler  683
2.2.3. Yararlanmanın Sona Ermesi  683
2.3. Taraf Sendika Üyesi Olmayan İşçilerin Yararlanması  684
2.3.1. Genel Olarak  684
2.3.2. Dayanışma Aidatının Miktarı ve Ödenmesi  685
2.3.3. Yararlanmanın Başlangıcı  686
2.3.4. Yararlanmanın Sona Ermesi  686
2.4. İşçi Sendikasının Yazılı Onayı İle Yararlanma  687
3. Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanamayacak Kişiler  687
IV. YARGITAY KARARLARI  688
§40. TEŞMİL  718
I. MADDE METNİ  718
II. MADDE GEREKÇESİ  719
III. MADDENİN ŞERHİ  719
1. Genel Olarak  719
2. Koşulları  719
3. Teşmil Kararı  720
4. Teşmilin Hüküm ve Sonuçları  720
5. Teşmilin Sona Ermesi  721
Sekizinci Bölüm
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI
§41. YETKİ  723
I. MADDE METNİ  723
II. MADDE GEREKÇESİ  724
III. MADDENİN ŞERHİ  725
1. Genel Olarak  725
2. Toplu İş Sözleşmesi Ehliyeti  726
2.1. Ehliyet Kavramı  726
2.2. İşçi Tarafı Adına Toplu İş Sözleşmesi Ehliyeti  727
2.3. İşveren Tarafı Adına Toplu İş Sözleşmesi Ehliyeti  727
2.3.1. Genel Olarak  727
2.3.2. 6552 sayılı Kanun ile Öngörülen Ayrıksı Durum  728
3. Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi  729
3.1. Yetki Kavramı  729
3.2. İşkolu Barajı  729
3.2.1. Kural  729
3.2.2. İşkolu Barajına İlişkin Ayrıksı Düzenlemeler ve Kanun Değişiklikleri  731
3.2.3. İşkolu Barajının Belirlenmesi ve İstatistiklere İtiraz  733
3.2.3.1. Genel Olarak İstatistikler  733
3.2.3.2. Dava Süresi, Görevli ve Yetkili Mahkeme  734
3.2.3.3. Davanın Tarafları  735
3.2.3.4. Davanın Esası  735
3.3. İşyeri ve İşletme Barajı  737
3.3.1. Genel Olarak  737
3.3.2. İşyeri Toplu İş Sözleşmesi  737
3.3.3. İşletme Toplu İş Sözleşmesi  738
3.4. Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirim Zorunluluğu  739
IV. YARGITAY KARARLARI  739
1. Yetki Tespitine İtiraz İstemine İlişkin Kararlar  739
2. İstatistiklere İtiraz İstemine İlişkin Kararlar  848
§42. YETKİ TESPİTİ İÇİN BAŞVURU  868
I. MADDE METNİ  868
II. MADDE GEREKÇESİ  868
III. MADDENİN ŞERHİ  869
1. Genel Olarak  869
2. Başvuru Hakkına Sahip Olanlar  869
3. Başvuru Zamanı  870
4. Başvuru Usûlü  871
5. Başvurunun İncelenmesi  872
5.1. Genel Olarak  872
5.2. Yetki Tespitinde Dikkate Alınacak İşçiler  872
5.2.1. Nitelik İtibariyle Belirleme  872
5.2.2. Zaman İtibariyle Belirleme  875
6. Bildirim  878
6.1. Olumlu Yetki Tespiti  878
6.2. Olumsuz Yetki Tespiti  879
IV. YARGITAY KARARLARI  879
§43. YETKİ İTİRAZI  890
I. MADDE METNİ  890
II. MADDE GEREKÇESİ  890
III. MADDENİN ŞERHİ  891
1. Genel Olarak  891
2. Yetki Tespitine İtiraz Davası  892
2.1. Davanın Tarafları  892
2.1.1. Olumlu Yetki Tespitine İtiraz  892
2.1.2. Olumsuz Yetki Tespitine İtiraz  892
2.2. Dava Süresi ve Özel Dava Şartı  893
2.2.1. Hak Düşürücü Süre  893
2.2.2. İtiraz Dilekçesinin Kayıt Zorunluluğu  894
2.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme  895
2.4. Davanın Esası  897
2.4.1. Genel Olarak  897
2.4.2. İşçi ve Üye Sayısına Yönelik İtirazlar  897
2.4.2.1. İşçi Sayısına Yönelik İtirazlar  897
2.4.2.2. Sendika Üye Sayısına Yönelik İtirazlar  898
2.4.3. İşkolu İtirazı  899
2.4.4. İşletme Niteliği ve İşyerinin Kapsamına Yönelik İtirazlar  901
2.5. Yargılama Usûlüne İlişkin Özel Durumlar ve Hüküm  905
IV. YARGITAY KARARLARI  908
§44. YETKİ BELGESİ  929
I. MADDE METNİ  929
II. MADDE GEREKÇESİ  929
III. MADDENİN ŞERHİ  929
IV. YARGITAY KARARLARI  931
§45. YETKİ BELGESİ BULUNMAKSIZIN YAPILAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ  941
I. MADDE METNİ  941
II. MADDE GEREKÇESİ  941
III. MADDENİN ŞERHİ  941
1. Genel Olarak  941
2. Toplu İş Sözleşmesinin İptali Davası  942
2.1. Davanın Tarafları  942
2.2. Özel Dava Şartı ve Dava Süresi  942
2.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme  942
2.3. Davanın Esası  943
2.4. Hüküm ve Sonuçları  944
IV. YARGITAY KARARLARI  944
§46. TOPLU GÖRÜŞMEYE ÇAĞRI  947
I. MADDE METNİ  947
II. MADDE GEREKÇESİ  947
III. MADDENİN ŞERHİ  947
§47. TOPLU GÖRÜŞMENİN BAŞLAMASI VE SÜRESİ  949
I. MADDE METNİ  949
II. MADDE GEREKÇESİ  949
III. MADDENİN ŞERHİ  949
IV. YARGITAY KARARLARI  950
§48. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI, TEVDİ EDİLMESİ VE İŞYERİNDE İLANI  957
I. MADDE METNİ  957
II. MADDE GEREKÇESİ  957
III. MADDENİN ŞERHİ  957
Dokuzuncu Bölüm
TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ
§49. UYUŞMAZLIĞIN TESPİTİ  959
I. MADDE METNİ  959
II. MADDE GEREKÇESİ  959
III. MADDENİN ŞERHİ  959
§50. ARABULUCULUK  961
I. MADDE METNİ  961
II. MADDE GEREKÇESİ  961
III. MADDENİN ŞERHİ  962
1. Genel Olarak  962
2. Toplu İş Uyuşmazlığında Arabuluculuk  962
2.1. Arabulucu  962
2.2. Arabulucunun Atanması  963
2.3. Arabuluculuk Faaliyeti  964
2.4. Arabuluculuk Aşamasının Son Bulması  965
2.4.1. Anlaşma Yoluyla Son Bulma  965
2.4.2. Uyuşmazlık Yoluyla Son Bulma  965
§51. YÜKSEK HAKEM KURULUNA BAŞVURMA  966
I. MADDE METNİ  966
II. MADDE GEREKÇESİ  966
III. MADDENİN ŞERHİ  966
1. Genel Olarak  966
2. Tahkim (Hakem) Kavramı  967
3. Mecburi Tahkim Yöntemi  968
3.1. Genel Olarak  968
3.2. Uyuşmazlığın Yüksek Hakem Kurulu Tarafından Çözümü  968
3.2.1. Genel Olarak  968
3.2.2. Grev Yapılmaması Kararı  969
3.2.3. Grev ve Lokavt Yasağının Bulunması  969
3.2.4. Grevin Ertelenmesi  971
3.3. Yüksek Hakem Kurulu Kararı ve Kararın Niteliği  971
IV. YARGITAY KARARLARI  973
§52. ÖZEL HAKEME BAŞVURMA  981
I. MADDE METNİ  981
II. MADDE GEREKÇESİ  981
III. MADDENİN ŞERHİ  982
1. Genel Olarak  982
2. Hak Uyuşmazlığı ve Çıkar Uyuşmazlığı  982
3. Toplu Hak Uyuşmazlıklarında Tahkim  982
3.1. Genel Olarak  982
3.2. Tahkim Usûlü  983
4. Toplu Çıkar Uyuşmazlıklarında Tahkim  985
4.1. Genel Olarak  985
4.2. Tahkim Usûlü  985
§53. YORUM DAVASI VE EDA DAVASINDA FAİZ  987
I. MADDE METNİ  987
II. MADDE GEREKÇESİ  987
III. MADDENİN ŞERHİ  987
1. Genel Olarak  987
2. Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu  988
2.1. Yorum Esasları  988
2.2. Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu Davası  989
2.2.1. Dava Şartı  989
2.2.2. Davanın Tarafları  989
2.2.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme  989
2.2.4. Davanın Esası  990
2.2.5. Mahkeme Kararı ve Niteliği  990
3. Toplu İş Sözleşmesine Dayalı Eda Davasında Faiz  991
IV. YARGITAY KARARLARI  992
Onuncu Bölüm
YÜKSEK HAKEM KURULUNUN KURULUŞU VE
ÇALIŞMA ESASLARI
§54. KURULUŞU  1003
I. MADDE METNİ  1003
II. MADDE GEREKÇESİ  1004
§55. YÖNETİM YAPISI  1005
I. MADDE METNİ  1005
II. MADDE GEREKÇESİ  1005
§56. ÇALIŞMA ESASLARI  1006
I. MADDE METNİ  1006
II. MADDE GEREKÇESİ  1006
§57. HAKEME VE ARABULUCUYA BAŞVURMA YÖNETMELİĞİ  1008
I. MADDE METNİ  1008
II. MADDE GEREKÇESİ  1008
On Birinci Bölüm
GREV VE LOKAVT
§58. GREVİN TANIMI  1009
I. MADDE METNİ  1009
II. MADDE GEREKÇESİ  1009
III. MADDENİN ŞERHİ  1010
1. Genel Olarak  1010
2. Grev Kavramı  1011
3. Hukukumuzda Grev Hakkı  1013
3.1. Genel Olarak  1013
3.2. Grevin Unsurları  1014
3.2.1. Maddi Unsur  1014
3.2.1.1. İşçilerin İş Bırakması  1014
3.2.1.2. İşin Tamamen Bırakılması  1014
3.2.1.3. Yapılması Gereken İşin Bırakılması  1014
3.2.2. Manevi Unsur  1015
3.3. Kanuni Grev–Kanun Dışı Grev  1015
4. Toplu Eylem Hakkı  1017
4.1. Toplu Eylem Kavramı ve Özellikleri  1017
4.2. Toplu Eylem Türleri  1018
4.2.1. Grev  1018
4.2.2. İş Yavaşlatma  1018
4.2.3. Aşırı Kurallı Çalışma  1018
4.2.4. Boykot  1018
4.3. Toplu Eylem Hakkının Hukuki Dayanakları  1019
4.3.1. Ulusal Mevzuat  1019
4.3.2. Uluslararası Sözleşmeler  1019
4.3.2.1. Genel Olarak  1019
4.2.3.2. 87 Sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunmasına İlişkin Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi  1020
4.2.3.3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  1021
4.2.3.4. Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı  1023
4.2.3.5. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme  1025
4.4. Yargı Kararlarında Toplu Eylem Hakkı  1026
4.5. Toplu Eylem Hakkının Unsurları  1028
4.5.1. Genel Olarak  1028
4.5.2. Mesleki Amaç  1028
4.5.3. Barışçıl Nitelik  1029
4.5.4. Ölçülülük  1030
4.5.4.1. Kavram  1030
4.5.4.2. Uygulama  1031
4.5.5. Son Çare Olma İlkesi  1033
4.6. Toplu Eylem Hakkına Dair Genel Değerlendirme  1034
IV. YARGITAY KARARLARI  1036
§59. LOKAVTIN TANIMI  1080
I. MADDE METNİ  1080
II. MADDE GEREKÇESİ  1080
III. MADDENİN ŞERHİ  1080
1. Lokavt Kavramı  1080
2. Lokavtın Unsurları  1081
2.1. Lokavt Kararı  1081
2.2. Geçici Şekilde Topluca İşten Uzaklaştırma  1082
2.3. Faaliyetin Tamamen Durması  1082
2.4. İşten Uzaklaştırmanın Başka Bir Hakka Dayanmaması  1082
3. Kanuni Lokavt– Kanun Dışı Lokavt  1083
3.1. Genel Olarak  1083
3.2. Amaç Unsuru  1083
IV. YARGITAY KARARLARI  1083
§60. KANUNİ GREV VE LOKAVT KARARININ ALINMASI VE UYGULAMAYA KONULMASI  1088
I. MADDE METNİ  1088
II. MADDE GEREKÇESİ  1088
III. MADDENİN ŞERHİ  1089
1. Genel Olarak  1089
2. Kanuni Grev Usûlü  1090
2.1. Grev Kararı  1090
2.1.1. Usûl  1090
2.1.2. Grev Kararının Kapsamı  1091
2.2. Grev Kararının Uygulanması  1091
3. Kanuni Lokavt Usûlü  1092
3.1. Lokavt Kararı  1092
3.2. Lokavt Kararının Uygulanması  1093
§61. GREV OYLAMASI  1094
I. MADDE METNİ  1094
II. MADDE GEREKÇESİ  1094
III. MADDENİN ŞERHİ  1095
1. Genel Olarak  1095
2. Grev Oylaması  1096
2.1. Talep  1096
2.2. Oylama  1098
2.3. İtiraz  1099
2.4. Kesinleşmiş Oylamanın Hukuki Sonucu  1100
IV. YARGITAY KARARLARI  1101
§62. GREV VE LOKAVT YASAKLARI  1102
I. MADDE METNİ  1102
II. MADDE GEREKÇESİ  1102
III. MADDENİN ŞERHİ  1103
1. Genel Olarak  1103
2. Sürekli Grev Yasakları  1104
2.1. STİSK’da Düzenlenen Sürekli Grev Yasakları  1104
2.2. Özel Kanunlarda Düzenlenen Sürekli Grev Yasakları  1106
3. Geçici Grev Yasakları  1106
3.1. Afet Hâlinde Grev Yasağı  1106
3.2. Ulaşım Araçlarında Grev Yasağı  1107
§63. GREV VE LOKAVTIN ERTELENMESİ  1108
I. MADDE METNİ  1108
II. MADDE GEREKÇESİ  1108
III. MADDENİN ŞERHİ  1109
1. Genel Olarak  1109
2. Grev Ertelemenin Şartları  1110
3. Grev Erteleme Kararının Hüküm ve Sonuçları  1111
IV. YARGI KARARLARI  1112
§64. GREV VE LOKAVTIN UYGULANMASI  1125
I. MADDE METNİ  1125
II. MADDE GEREKÇESİ  1125
III. MADDENİN ŞERHİ  1126
1. Kanuni Greve Katılma  1126
2. Grevin Üretime ve Ürünlere Etkisi  1128
3. Kanuni Grevde Maddi Zarardan Sorumluluk  1129
§65. KANUNİ GREV VE LOKAVTA KATILAMAYACAK İŞÇİLER  1131
I. MADDE METNİ  1131
II. MADDE GEREKÇESİ  1131
III. MADDENİN ŞERHİ  1132
1. Genel Olarak  1132
2. Greve Katılamayacak İşçiler  1133
2.1. Nitelikleri  1133
2.2. İşçilerin Sayı ve Nitelik Olarak Belirlenmesi ve İtiraz Süreci  1133
2.2.1. İşveren Tarafından Yapılan Tespit  1133
2.2.2. Görevli Makam Tarafından Yapılan Tespit  1134
2.3. İşçilerin İsmen Belirlenmesi  1134
3. Yeni İşçi Alımı  1135
IV. YARGITAY KARARLARI  1135
§66. GREV HAKKININ VE LOKAVTIN GÜVENCESİ  1137
I. MADDE METNİ  1137
II. MADDE GEREKÇESİ  1137
§67. KANUNİ GREV VE LOKAVTIN İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ  1138
I. MADDE METNİ  1138
II. MADDE GEREKÇESİ  1138
III. MADDENİN ŞERHİ  1138
1. Genel Olarak  1138
2. Askı Hali  1139
2.1. İşçi Bakımından Askıda Olan Borçlar  1139
2.2. İşveren Bakımından Askıda Olan Borçlar  1140
2.3. Askı Halinin Muhtelif Haklara Etkisi  1140
2.3.1. Kıdem Tazminatı  1140
2.3.2. Hafta Tatili  1141
2.3.3. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri  1141
2.3.4. Yıllık Ücretli İzin Hakkı  1141
2.3.5. İhbar Öneli ve İhbar Tazminatı  1142
§68. İŞÇİ ALMA VE BAŞKA İŞE GİRME YASAĞI  1143
I. MADDE METNİ  1143
II. MADDE GEREKÇESİ  1143
III. MADDENİN ŞERHİ  1144
1. Genel Olarak  1144
2. İşverenin Başka İşçi veya Başkalarını Çalıştırma Yasağı  1145
2.1. Zaman İtibariyle  1145
2.2. Kapsam İtibariyle  1145
2.2.1. Başka İşçi Çalıştırma Yasağı  1145
2.2.2. Başkalarını Çalıştırma Yasağı  1145
2.3. Denetim  1146
2.4. Yasağın İstisnası  1146
3. Grevci İşçilerin Başka İşte Çalışma Yasağı  1146
§69. KANUNİ GREV VE LOKAVTIN KONUT HAKLARINA ETKİSİ  1148
I. MADDE METNİ  1148
II. MADDE GEREKÇESİ  1148
III. MADDENİN ŞERHİ  1148
§70. KANUN DIŞI GREV VE LOKAVTIN SONUÇLARI  1151
I. MADDE METNİ  1151
II. MADDE GEREKÇESİ  1151
III. MADDENİN ŞERHİ  1151
1. Genel Olarak  1151
2. Kanun Dışı Grevin Hukuki Sonuçları  1152
2.1. İşverence İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi  1152
2.1.1. Genel Olarak  1152
2.1.2. Kanun Dışı Grev İcrası  1152
2.1.3. Kanun Dışı Greve Katılma  1153
2.1.4. İşçinin Kusuru  1153
2.1.5. Feshin Niteliği ve Süresi  1154
2.2. Kanun Dışı Grevin İş İlişkisine Diğer Etkileri  1154
2.2.1. İşverenin Ücret Ödeme Borcuna Etkisi  1154
2.2.2. Kıdem Tazminatına Esas Çalışma Süresine Etkisi  1154
2.2.3. Konut Hakkına Etkisi  1155
2.2.4. Grevci İşçiler Tarafından Yapılan İşlere Etkisi  1155
2.3. İşverenin Uğradığı Zararın Tazmini  1155
2.3.1. Genel Olarak  1155
2.3.2. Sorumluluk  1156
2.3.3. Zararın Kapsamı  1156
3. Kanun Dışı Lokavtın Hukuki Sonuçları  1157
§71. TESPİT DAVASI  1158
I. MADDE METNİ  1158
II. MADDE GEREKÇESİ  1158
III. MADDENİN ŞERHİ  1158
1. Davanın Tarafları  1158
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  1159
3. Davanın Açılması Gereken Süre  1159
4. Yargılama, Hüküm ve Kanun Yolu  1160
5. Mahkeme Kararının Niteliği  1160
IV. YARGITAY KARARLARI  1161
§72. GREV HAKKININ VE LOKAVTIN KÖTÜYE KULLANILMASI  1163
I. MADDE METNİ  1163
II. MADDE GEREKÇESİ  1163
III. MADDENİN ŞERHİ  1163
1. Genel Olarak  1163
2. Grev Hakkının Kötüye Kullanılması  1165
2.1. Kötüye Kullanma Kavramı  1165
2.2. Grevin Durdurulması  1166
2.2.1. Şartları  1166
2.2.2. Davanın Tarafları  1167
2.2.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme  1168
2.2.4. Yargılama, Hüküm ve Kanun Yolu  1168
3. Lokavtın Kötüye Kullanılması  1169
§73. GREV VE LOKAVT GÖZCÜLERİ  1170
I. MADDE METNİ  1170
II. MADDE GEREKÇESİ  1170
III. MADDENİN ŞERHİ  1170
§74. GREV VE LOKAVT HÂLİNDE MÜLKÎ AMİRİN YETKİLERİ  1172
I. MADDE METNİ  1172
II. MADDE GEREKÇESİ  1172
III. MADDENİN ŞERHİ  1172
§75. GREV VE LOKAVTI SONA ERDİRME KARARI  1174
I. MADDE METNİ  1174
II. MADDE GEREKÇESİ  1174
III. MADDENİN ŞERHİ  1175
1. Genel Olarak  1175
2. Kanuni Grevin Sona Ermesi  1175
2.1. Grevin Kendiliğinden Sona Ermesi  1175
2.2. Sendikanın Kararıyla Grevin Son Bulması  1176
2.3. Üye Kaybı Sebebiyle Grevin Son Bulması  1176
2.3.1. Şartları  1176
2.3.2. Yetki Belgesine Etkisi  1178
2.4. Grevi Sona Erdiren Diğer Durumlar  1179
3. Kanuni Lokavtın Sona Ermesi  1179
IV. YARGITAY KARARLARI  1179
On İkinci Bölüm
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
§76. SENDİKANIN FAALİYETİNİN DURDURULMASI  1205
I. MADDE METNİ  1205
II. MADDE GEREKÇESİ  1205
§77. TUTANAKLAR VE SİCİL  1205
I. MADDE METNİ  1205
II. MADDE GEREKÇESİ  1205
§78. CEZA HÜKÜMLERİ  1206
I. MADDE METNİ  1206
II. MADDE GEREKÇESİ  1207
§79. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  1208
I. MADDE METNİ  1208
II. MADDE GEREKÇESİ  1208
III. YARGITAY KARARLARI  1208
§80. DİĞER KANUNLARIN UYGULANMASI  1213
I. MADDE METNİ  1213
II. MADDE GEREKÇESİ  1213
§81. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER  1213
I. MADDE METNİ  1213
II. MADDE GEREKÇESİ  1213
§82. EK VE GEÇİCİ MADDELER İLE YÜRÜRLÜK MADDELERİ  1214
Kaynakça  1219
Kavramlar Dizini  1231

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar