634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamında

Toplu Yapılar

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Dr. Pınar Alkım BEKAR
ISBN: 9786050514278
297,50 TL 350,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Dr. Pınar Alkım BEKAR
Baskı Tarihi 2022/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 240

Dr. Pınar Alkım BEKAR   

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamında Toplu YapılarTEŞEKKÜR

“634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanunu Kapsamında Toplu Yapılar” isimli bu

çalışma, 16 Aralık 2021 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü’nde doktora tezi olarak sunulmuş ve değerli juri üyeleri tarafından

başarılı bulunarak oybirliği ile kabul edilmiştir. Kitap haline getirilen bu

çalışmanın; düşünmeyi, okumayı ve araştırmayı seven tüm hukukçulara

faydalı olması en büyük temennimdir.

Öncelikle, lisans öğrenciliğimden itibaren hocam olan, kendisine çok

saygı duyduğum ve değerli birikimlerinden faydalanma şansına eriştiğim,

beni her zaman destekleyen ve tüm akademik kariyer sürecim boyunca

yanımda olan değerli tez danışmanım sayın Prof. Dr. Erkan Küçükgüngör’e

teşekkürlerimi sunmayı borç bilirim.

Devamında, sevgili aileme teşekkürlerimi sunmaktan büyük mutluluk

duymaktayım. Canım annem ve canım babam, yıllarca süren destek ve

rehberliğiniz, akademik ve profesyonel alanlarda gelişmemin yanı sıra,

kendime olan inancımı ve kararlılığımı asla kaybetmememi de sağladı.

Son olarak, kitabın yayımlanmasını üstlenen Yetkin Basım Yayım ve

Dağıtım A.Ş.’nin sahibi Muharrem Başer’e ve tüm Yetkin Yayınevi

çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Dr. Öğretim Üyesi Pınar Alkım BEKAR

Ankara, 2022

İ Ç İ N D E K İ L E R

TEŞEKKÜR.............................................................................................................. V

KISALTMALAR DİZİNİ..................................................................................... XIII

G İ R İ Ş ..................................................................................................................... 1

1. BÖLÜM

TOPLU YAPI KAVRAMI

1.1. GENEL OLARAK............................................................................................. 9

1.2. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN ÖZEL BİR TÜRÜ OLARAK KAT

MÜLKİYETİ VE TOPLU YAPILAR İLE İLİŞKİSİ...................................... 13

1.2.1. Genel Olarak .......................................................................................... 13

1.2.2. Kat Mülkiyeti Kanunu ve Tarihçesi ....................................................... 15

1.2.3. Kat Mülkiyeti Kavramı ve Hukuki Niteliği............................................ 25

1.2.4. Kat Mülkiyeti ve Toplu Yapılar Arasındaki İlişki.................................. 30

1.3. KAT MÜLKİYETİ VE TOPLU YAPILARA AİT TEMEL KAVRAMLAR 32

1.3.1. Arazi Yapı Birlikteliğine Bağlı Hukuki Kavramlar.............................. 32

1.3.1.1. Anagayrimenkul...................................................................... 32

1.3.1.2. Anayapı ................................................................................... 33

1.3.2. Bağımsız Bölüm ve Eklenti Kavramları................................................. 34

1.3.2.1. Bağımsız Bölüm ve Hukuki Niteliği ....................................... 34

1.3.2.2. Eklenti ..................................................................................... 35

1.3.3. Arsa Payı Kavramı ................................................................................. 38

1.3.3.1. Arsa Payı ve Bağımsız Bölümlere Özgülenmesi..................... 38

1.3.3.2. Arsa Payı Oranının Saptanması ve Düzeltilmesi ..................... 40

1.3.4. Ortak Yerler Kavramı............................................................................. 46

VIII

1.3.4.1. Mutlak Ortak Yerler ve Ortak Yerlerin Sözleşme ile

Belirlenmesi............................................................................ 48

1.3.4.2. Kullanma, Korunma, Faydalanma İçin Zorunlu

Ortak Yer veya Şeyler............................................................. 49

1.3.4.3. Diğer Ortak Yerler.................................................................. 49

1.3.5. Yönetim Planı, Mimari Proje, Kat Planı, Vaziyet Planı,

Yapı Kullanma İzni .............................................................................. 51

1.3.5.1. Yönetim Planı.......................................................................... 51

1.3.5.2. Mimari Proje............................................................................ 61

1.3.5.3. Kat Planı, Vaziyet Planı, Yapı Kullanma İzin Belgesi ............ 62

1.4. TOPLU YAPI KAVRAMININ UNSURLARI ............................................... 64

1.4.1. Toplu Yapı Kavramı............................................................................. 64

1.4.2. Toplu Yapı Unsurları............................................................................ 67

1.4.2.1. Bir veya Birden Fazla İmar Parseli Üzerinde

Yapıların Olması..................................................................... 67

1.4.2.1.1. Tek Parsel Toplu Yapı............................................ 69

1.4.2.1.2. Komşu Parsel Toplu Yapı....................................... 70

1.4.2.2. Yapıların Belli Bir Onaylı Yerleşim Planına ve

Mimari Projeye Göre Yapılmış ve Yapılacak Olması ............ 72

1.4.2.3. Yapıların Alt Yapı Tesisleri, Ortak Yerleri, Sosyal

Tesis ve Hizmetleri ile Bağlantılı Bulunması ......................... 73

1.4.2.4. Tüm Yapıların ve Ortak Yerlerin Yönetim Yönünden

Bağlantılı Olması .................................................................... 74

1.5. TOPLU YAPILARIN HUKUKİ NİTELİĞİ ................................................... 75

2. BÖLÜM

TOPLU YAPILARIN KURULMASI, TOPLU YAPI YÖNETİM

ORGANLARI VE ORTAK YERLER KAVRAMI

2.1. TOPLU YAPILARIN KURULMASI............................................................... 77

2.1.1. Toplu Yapıların Kurulması İçin Maddi Şartlar ...................................... 77

2.1.1.1. Tapuya Kayıtlı İmar Parseli Üzerinde Kurulmuş Olması........ 77

IX

2.1.1.2. Yapıların Tamamlanmış veya Tamamlanacak Olması ............ 78

2.1.1.3. Alt Yapı Tesisleri, Ortak Kullanım Yerleri ile Sosyal Tesis ve

Hizmetlerin Bulunması........................................................... 80

2.1.1.4. İmar Parsellerinin Bitişik veya Komşu Olması ....................... 80

2.1.2. Toplu Yapıların Kurulması İçin Gerekli Şekli Şartlar............................ 82

2.1.2.1. Yetkili Makamlara Verilmesi Gereken Belgeler ..................... 82

2.1.2.1.1. Vaziyet Planı .......................................................... 82

2.1.2.1.2. Mimari Proje........................................................... 85

2.1.2.1.3. Yönetim Planı......................................................... 88

2.1.2.1.4. Yapı Kullanma İzin Belgesi ................................... 91

2.2. TOPLU YAPININ KURULMA TÜRLERİ VE TAPUYA TESCİL .............. 92

2.2.1. Sözleşme ile Kurulma ve Tescil............................................................. 92

2.2.2. Mahkeme Kararı ile Kurulma................................................................. 97

2.2.3. Toplu Yapıların Kurulmasında Uygulamada Görülen Sorunlar......... 100

2.2.3.1. Mevcut Yönetim Planlarının Toplu Yapı Yönetim

Planlarına Uyarlanması......................................................... 100

2.2.3.2. Fiilen Toplu Yapı Niteliğinde Olup Toplu Yapı

Yönetimine Geçilmeyen Yapılarda Görevli Mahkeme

ve Uygulanacak Mevzuat...................................................... 103

2.2.3.3. Toplu Yapıların Kuruluşu Esnasında Yer Alan Geçici

Yönetimlerin Yönetimi Kat Maliklerine Devretmemesi....... 109

2.3. TOPLU YAPILARDA YÖNETİM ORGANLARI....................................... 114

2.3.1. Toplu Yapılarda Kurullar ..................................................................... 117

2.3.1.1.Kat Malikleri Kurulu .............................................................. 117

2.3.1.1.1. Blok Kat Malikleri Kurulu ................................... 118

2.3.1.1.2. Blok Niteliğinde Olmayan Yapıların

Kat Malikleri Kurulu ........................................... 122

2.3.1.2. Ada Kurulları......................................................................... 123

2.3.1.2.1. Ada Kat Malikleri Kurulu..................................... 123

2.3.1.2.2. Ada Temsilciler Kurulu ........................................ 125

2.3.1.3. Toplu Yapı Kurulları ............................................................. 127

X

2.3.1.3.1. Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu......................... 127

2.3.1.3.2. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu ............................ 128

2.4. TOPLU YAPILARDA ORTAK YERLER KAVRAMI................................. 130

2.4.1. Ortak Yerlerin Belirlenmesi ................................................................. 130

2.4.1.1. Tapu Sicil Kaydı ile Belirleme .............................................. 132

2.4.1.2. Vaziyet Planı ile Belirleme.................................................... 133

2.4.1.3. Yönetim Planı ile Belirleme .................................................. 133

2.4.2. Ortak Yerlerin Çeşitleri........................................................................ 134

2.4.2.1. Blok Ortak Yerleri................................................................. 134

2.4.2.2. Ada Ortak Yerleri.................................................................. 134

2.4.2.3. Toplu Yapı Ortak Yerleri ...................................................... 135

2.4.3. Toplu Yapı Ortak Yerlerine Ait Giderler ............................................. 136

2.4.4. Toplu Yapı Ortak Yerlerinde Meydana Gelen Zararların

Tazmini ve Rücu Davalarında Taraf Ehliyeti..................................... 138

2.4.5. Kamuya Ayrılan Yerler........................................................................ 142

3. BÖLÜM

TOPLU YAPILARIN YÖNETİMİ VE KURUL KARARLARI ALINMASI

KAPSAMINDA HUKUKA AYKIRILIĞIN SONUÇLARI İLE TOPLU

YAPILARIN SONA ERMESİ

3.1. TOPLU YAPILARIN YÖNETİMİ ............................................................... 145

3.1.1. Toplu Yapı Kurullarında Yönetim Yetkisi Kapsamında

Katılma ve Oy Hakkı.......................................................................... 145

3.1.2. Kurul Toplantılarına İlişkin Usul ve Esaslar ...................................... 148

3.1.2.1. Toplu Yapılarda Bulunan Kurulların Olağan

Toplantı Zamanı.................................................................... 148

3.1.2.2. Toplu Yapılarda Bulunan Kurulların Olağanüstü Toplantı

Zamanı.................................................................................. 151

3.1.3. Kurul Toplantıları ve Karar Yeter Sayıları......................................... 155

3.1.4. Kurul Toplantılarında Oya Katılma.................................................... 160

XI

3.1.5. Kurullarda Alınacak Kararların Niteliğine Göre Toplantı ve

Karar Yeter Sayıları............................................................................ 161

3.1.5.1. Basit Oy Çokluğu Gerektiren Yönetim İşleri........................ 161

3.1.5.2. Nitelikli Oy Çokluğu Gerektiren Yönetim İşleri .................. 163

3.1.5.2.1. İkili Çoğunluk Gerektiren Yönetim İşleri............ 163

3.1.5.2.1.1. Yönetici Atanması ........................... 164

3.1.5.2.1.1.1. Yöneticinin (Yönetim Kurulunun)

Görevleri.............................................................. 170

3.1.5.2.1.1.2. Toplu Yapılarda Geçici Yönetim... 174

3.1.5.2.1.3. Faydalı Yenilik ve İlavelerin

Yapılması......................................... 178

3.1.5.2.1.4. Engellilerin Yaşamı için Gerekli

Proje Tadilatları ............................... 181

3.1.5.2.1.5. Çok Masraflı, Lüks Yenilik ve

İlavelerin Yapılması......................... 182

3.1.5.2.1.6. Isı Yalıtımı, Isıtma Sisteminin

Yakıt Dönüşümü İşlerinin

Yapılması......................................... 186

3.1.5.3. Beşte Dört Çoğunluk Gerektiren İşler .................................. 188

3.1.5.3.1. Ortak Yerlerde İnşaat Onarım ve

Tesisler ile Değişik Renkte Boya Yapılması ....... 188

3.1.5.3.2. Yönetim Planı Değişikliği Yapılması................... 192

3.1.5.4. Oybirliği Gerektiren Yönetim İşleri ...................................... 193

3.1.5.4.1. Tapu Kütüğünde Mesken Olarak Gösterilen

Bağımsız Bölümün Türünün Değiştirilmesi ........ 193

3.1.5.4.2. Bağımsız Bölüm İlavesi........................................ 201

3.1.6.4.3. Temliki Tasarruflar ve Önemli

Yönetim İşleri...................................................... 203

3.2. TOPLU YAPI KURUL KARARLARINA KARŞI HUKUKİ BAŞVURU

YOLLARI...................................................................................................... 205

3.2.1. Kat Malikleri Kurulu Kararlarının İptali Davası ................................ 205

3.2.2. Hakimin Müdahalesi .......................................................................... 208

XII

3.3. TOPLU YAPILARIN SONA ERMESİ......................................................... 211

3.3.1. Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi ........................................................... 211

3.3.1.1. Anagayrimenkulün Arsasıyla Birlikte Yok Olması ve

Kamulaştırma........................................................................ 211

3.3.1.2. Anayapının Harap Olması ..................................................... 214

3.3.1.3. Bildirme Ödevi ve Kaydının Silinmesi.................................. 218

SONUÇ.................................................................................................................. 221

KAYNAKÇA......................................................................................................... 233

KAYNAKÇA

AKALIN, Mehmet: Sosyal Konutların Türkiye’nin Konut Politikaları

İçerisindeki Yeri Ve Toki’nin Sosyal Konut Uygulamaları, Fırat

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 26, S. 1, 2016, s.107-123.

AKINTÜRK, Turgut/ATEŞ, Derya: Medeni Hukuk, İstanbul, Beta

Yayınları, 23. Baskı, 2017. (Medeni Hukuk)

AKİPEK, Jale: Türk Eşya Hukuku Ayni Haklar İkinci Kitap Mülkiyet,

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları S. 282, 1. Baskı,

1971. (Türk Eşya Hukuku)

AKİPEK, Jale: Türk Eşya Hukuku Ayni Haklar İkinci Kitap Mülkiyet,

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları S. 308, 1. Baskı,

1972.(Ayni Haklar)

AKİPEK, Jale/AKINTÜRK Turgut/ATEŞ, Derya: Eşya Hukuku, İstanbul,

Beta Yayınları, 2. Baskı, 2018.

AKSAN NAR, Şerife: Kat Mülkiyetinde Ortak Yerlerin Tabi Olduğu Hukuki

Rejim, Ankara, Seçkin Yayınları, 2015.

ALPÖĞÜNÇ, Erkan; Arsa Payı Kavramı, Önemi, Hesaplanması Düzeltme

Davası, TBB Dergisi, 2019, S. 89, s. 493-506.

ANTALYA, Gökhan/TOPUZ, Murat: Marmara Hukuk Yorumu Eşya

Hukuku Cilt IV/1, Ankara, Seçkin Yayınları, 4. Baskı, 2021.

ARAL, Fahrettin/ AYRANCI, Hasan: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanuna Göre

Hazırlanmış Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara, Yetkin

Yayınları, 10. Baskı,2014.

ARPACI, Abdülkadir: KMK ve Açıklaması, İstanbul, Temel Yayınları, 6.

Baskı, 2002.

AYBAY, Aydın: Müşterek Mülkiyette Paylı Halin Sona Ermesi, İstanbul

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.32, S.1, 1966, s. 122-160.

AYYILDIZ, Güneş: Kat Mülkiyetinde Yönetim Düzeni ve Uygulama,

İstanbul Barosu Dergisi, 2006, C.80, S.2, s.675-706.

K A Y N A K Ç A

234

BAŞPINAR, Veysel: Mukayeseli Hukukta Ve Türk Hukuku’nda Mülkiyet

Hakkı Teminatı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

2016, C. 65, S. 3, s. 633-658.

BERTAN, Suat/ARIK, Fikret: Kat Mülkiyeti, Adalet Dergisi, 1949, C.1,

Y.40, S.3, s.314-324.

CANTÜRK, Behiç: Çevre Kanunu ve İlgili Mevzuat, İstanbul, Alfa

Yayınları, 1996.

CAN, Saffet: Kat Mülkiyeti Yasasında Yapılan Ve Yapılması Gereken

Değişiklikler Üzerine, TBBD, S.77, 2008, s. 342-348.

CİHAN, Ali Hulki: Anagayrimenkulde Kat Mülkiyetinin Ve Kat İrtifakının

Sona Ermesi, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2020.

COŞAR, Ömer Lütfi: Toplu Yapılarda/Sitelerde Mevcut Yönetim Planlarının

634 Sy. Kat Mülkiyeti Kanununu Değiştiren 5711 Sy. Kanuna

Uyarlanmaması Nedeniyle Yaşanan Sorunlar, İBD, 2019, C. 93, S.

6, s. 193-211.

CRİBBET, John E.: Condominium-Home Ownership for Megalopolis,

Michigan Law Review, Vol. 61, No.7, 1963, p.1027-1244.

ÇAĞA, Tahir: Kat Mülkiyeti İhtiyacını Tatmin Edebilecek Hukuki Tedbirler,

Adalet Dergisi, C.1, Y.43, 1952, S. 5, 587-604.

ÇAĞDAŞ, Volkan/ PAASCH, Jesper M./PAULSSON, Jenny/ PLOEGER,

Hendrik/ KARA, Abdullah: Co-Ownership Shares in

Condominium- A comparative Analysis for Selected Civil Law

Jurisdictions, Land Use Policy, 95, (2020), p. 1-11.

EREL, Şafak: Devre Mülk Kanunu Üzerine Bir İnceleme, Ankara

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1988,C.43, S. 1,

s.169-183.

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara, Yetkin Yayınları,

2014. (Özel Hükümler)

EREN, Fikret: Mülkiyet Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 5. Baskı, 2020.

(Mülkiyet)

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Yetkin Yayınları,

17. Baskı, 2014. (Borçlar Hukuku)

K A Y N A K Ç A

235

ERGÜNE, Mehmet Serkan: Üst Hakkının Tasarruf İşlemlerine Konu

Olmasına İlişkin Hukukî Sorunlar, İstanbul Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Mecmuası, 2008, C.66, S. 1, s.275-291.

ERTAŞ, Şeref: Kat Mülkiyeti Kanunu Şerhi, İzmir, Bilge Hukuk Yayınları

Dizisi-325, 2. Baskı, 2015.

ERTAŞ, Şeref: Eşya Hukuku, İzmir, Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi, 16.

Baskı, 2021. (Eşya Hukuku)

ESENER, Turhan/GÜVEN, Kudret: Eşya Hukuku, Ankara, Yetkin

Yayınları, 7. Baskı, 2017. (Eşya Hukuku)

ESENER, Turhan/GÜVEN, Kudret: Eşya Hukuku, Ankara, Yetkin

Yayınları, 8. Baskı, 2019.

FLATTET, Guy: İsviçre Mevzuatında Kat Mülkiyetinin Yeniden İhyası,

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Çev. Yücel

Sayman, 1966, C. 32, S. 1, s. 270-285.

GENÇ ARIDEMİR, Arzu: Kat Mülkiyeti I, İstanbul, On İki Levha

Yayıncılık, 2021.

GERMEÇ, Mahir Ersin: Kat Mülkiyeti Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınları,

8. Baskı, 2019.

GÖNENSAY, Samim: Kat ve Daire Mülkiyeti, İstanbul Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Mecmuası, C.10, S.3-4, s. 534-542.

GÖKALP, Şerafettin: KMK ve İlgili Mevzuat Yöneticinin El Kitabı, Ankara,

Seçkin Yayınları, 11. Baskı, 2017.

GÖKÇE, Erdoğan: Kat Mülkiyeti Kanunu Değiştiren Kanunun Yeni

Düzenlemelerinin Eleştirisi, İstanbul Barosu Dergisi, C.82, S.2,

2008, s.813-821.

GÖKÇE, Erdoğan: Kat Mülkiyeti Kanunu Değiştiren 5711 Sayılı Kanun’dan

Sonra Ortak Gider Alacak Davasının Çözüm Yolları, İstanbul

Barosu Dergisi, C.83, S.2, 2009, s. 709-715.

GÜRİZ, Adnan: Hukuk Başlangıcı, Ankara, Siyasal Kitabevi, 7. Baskı, 1999.

(Hukuk Başlangıcı)

GÜRİZ, Adnan: Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, 2. Baskı, Siyasal Kitabevi,

2018. (Mülkiyet Sorunu)

K A Y N A K Ç A

236

GÜRİZ, Adnan: Türkiye’de Nüfus Politikası ve Hukuk Düzeni, Ankara,

Türkiye Kalkınma Vakfı Yayınları No.2, 1975.

GÜRSOY, Kemal/EREN, Fikret/CANSEL, Erol: Türk Eşya Hukuku,

Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 2. Baskı,

1984.

HATEMİ, Hüseyin/SEROZAN, Rona/ ARPACI, Abdülkadir: Eşya

Hukuku, İstanbul, Filiz Kitapevi, 1991.

İNAL, Nihat: Apartman Site Toplu Konut Devremülk Yönetimi, Ankara,

Seçkin Yayınları, 5. Baskı, 2020.

KABOĞLU, İbrahim Ö: Anayasa Yargısı, Avrupa Modeli ve Türkiye,

Ankara, İmge Kitabevi, 4. Baskı, 2007.

KARAHASAN, Mustafa Reşit: Kat Mülkiyeti Kanunda Düzenlenen Yönetim

Planının Niteliği ve İşlevi, İBD, 2006, C. 80, S. 1, s. 27-40.

KARAÇAY, Dolunay: Yapı Malikinin Tazminat Sorumluluğu, Ankara,

Seçkin Yayınları, 2021.

KAŞIKÇI, Günseli: Toplu Yapıların Denetimi, İstanbul, Legal Hukuk

Kitapları Serisi, 2014.

KELEŞ, Ruşen/MENGİ, Ayşegül: Kent Hukuku, İstanbul, İmge Kitabevi,

2017.

KESKİNSOY, Ömer /ERDİL Kürşat: Salt Çoğunluk Kavramından Ne

Anlaşılması Gerektiği Üzerine, Türkiye Barolar Birliği Dergisi,

2010, S.87, s. 434-441.

KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Turhan

Kitabevi, 20. Baskı, 2016.

KILIÇOĞLU, Ahmet: Eşya Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi, 2021. (Eşya

Hukuku)

KISACIK, Şeref: Yeni Kat Mülkiyeti Yasasına Göre Site Yönetim Planı

Örneği, İstanbul Barosu Dergisi, 2008, C. 82, S.2, s. 1151-1176.

(Yönetim Planı)

KISACIK, Şeref/KAYA, Özlem: Kat Mülkiyeti Hukukuna Göre Yöneticinin

Taraf Sıfatı, İstanbul Barosu Dergisi, 2020, C. 94, S.3, s. 91-99.

K A Y N A K Ç A

237

KİLİ, Suna/GÖZÜBÜYÜK, Şeref: Türk Anayasa Metinleri (Sened-i

İttifaktan Günümüze), İstanbul, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2.

Baskı, 2000.

KURU, Baki/ ARSLAN, Ramazan/ YILMAZ, Ejder: Medeni Usul Hukuku,

Ankara, Yetkin Yayınları, 20. Baskı, Ankara, 2009.

LEHAVİ, Amnon: Law, Collective Action and Culture; Condominium

Governance in Comparative Perspective, Asia Pasific Law Rewiev,

2015, p.5-35.

NOMER, Haluk Nami/ ERGÜNE, Mehmet Serkan: Eşya Hukuku, İstanbul,

On İki Levha Yayıncılık, 6. Baskı, 2019.

ODYAKMAZ, Nevzat: Uygulamalı Kat Mülkiyeti Kanunu, İstanbul, Beta

Yayınları, 1. Baskı, 2008.

OĞUZMAN, Kemal: Eşyaya Bağlı Haklar ve Borçlar, İstanbul Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1965, C. 31, S.1-4. s.209-2019. (Eşyaya

Bağlı Haklar ve Borçlar)

OĞUZMAN, Kemal: Kat Mülkiyeti Kanunu Tasarısı Hakkında, İstanbul

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1959, C.24, S.1-4, s. 1019-

1037. (Kanun Tasarısı)

OĞUZMAN, Kemal: Kat Mülkiyeti Hakkında İsviçre’de Ve Türkiye’de

Hazırlanan Kanun Tasarıları, Tahlil ve Tenkidi, İstanbul

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 1960, C.25, S. 1-4, s. 133-

152. (Kat Mülkiyeti Hakkında)

OĞUZMAN, Kemal/ÖZ, Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt-1,

İstanbul, Vedat Kitapçılık, 12. Baskı, 2014.

OĞUZMAN, Kemal /SELİÇİ, Özer/OKTAY ÖZDEMİR, Sabie: Eşya

Hukuku, İstanbul, Filiz Kitabevi, 22. Baskı, 2020.

OĞUZMAN, Kemal /SELİÇİ, Özer/OKTAY ÖZDEMİR, Sabie: Eşya

Hukuku, İstanbul, Filiz Kitabevi, 11. Baskı, 2006. (Eşya Hukuku)

ÖKTEM ÇEVİK, Seda: Toplu Yapılarda Yönetim, İstanbul, On İki Levha

Yayınları, 1. Baskı, 2010.

ÖZBUDUN; Ergun: Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 8.

Baskı, 2005.

ÖZDEMİR, Selman: Kat Mülkiyeti Müessesinin Doğuşu, Mahalli İdareler

Dergisi, S.86, Ankara, 2020, s.72-75.

K A Y N A K Ç A

238

ÖZMEN, Saba: Kat Mülkiyetine Bağlı Eklentiler Ve Bu Konudaki Taahhüt

İşlemlerine Yönelik Hükmün Temelsizliği, Adalet Dergisi, 1990, s.

25-42.

ÖZMEN, Saba /ÇAKMAK, Berna: 6306 Sayılı Yasa Uygulamalarında Arsa

Payının Düzeltilmesi Davasına İlişkin Hüküm Ve Sonuçlar, İstanbul

Barosu Dergisi, 2013, C.87, S. 5, s. 725-750.

ÖZMEN, Saba/KIR, Hafize: KMK Değişiklikleri Şerhi ve Eleştirisi

(5711/5912 Sayılı Kanunlar), İstanbul, Saba Özmen Avukatlık

Ortaklığı Yayınları, 1. Baskı, 2010.

ÖZMEN, Saba/VARDAR HAMAMCIOĞLU Gülşah: Kat İrtifakı,

İstanbul, On İki Levha Yayınları, 3. Baskı, 2017.

ÖZTAN, Bilge: Medeni Hukukun Temel Kavramları, Ankara, Turhan

Kitapevi, 39. Baskı, 2014.

ÖZTRAK, İlhan: Kat Mülkiyetinde Yönetim Planı, Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C.22, S. 3,1967, s. 113-136.

İPEK, Eyüp: Kadastro Kanununa Göre Mülkiyet Hakkının Tespitine İlişkin

Esaslar, Ankara, Adalet Yayınevi, 2. Baskı, 2016.

PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/ ÖZEKES, Muhammet: Medeni

Usul Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 7. Baskı, 2014.

PULAK, Tahsin Murat: Açıklamalı-İçtihatlı-Örnekli-Notlu Kat Mülkiyeti

Kanunu, Ankara, Adalet Yayınları, 9. Baskı, 2019.

REİSOĞLU, Safa: Yeni Kanuna Göre Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı, Ankara,

Sevinç Basımevi, 1. Baskı, 1966. (Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı)

REİSOĞLU, Safa: Türk Eşya Hukuku Cilt 1 Giriş-Zilyedlik-Tapu Sicili Ve

Kadastro –Tapu Tahriri Kanunu-Tapulama Kanunu, Ankara,

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No.395, 5.

Baskı, 1977. (Eşya Hukuku)

REİSOĞLU, Safa: Uygulamada Kat Mülkiyeti, Ankara, Siyasal Bilgiler

Fakültesi, ,3. Baskı, 1969. (Uygulamada Kat Mülkiyeti)

SAĞLAM, Serdar: Türkiye’de İç Göç Olgusu ve Kentleşme, Hacettepe

Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, 2006, S.5, s.33-44.

SARUHAN, Haluk: Kat Mülkiyetine Getirilen Yenilikler, Ankara, Adalet

Yayınevi, 2018.

K A Y N A K Ç A

239

SEÇER, Yaren: Toplu Yapılarda Kat Malikleri Kurulu, İstanbul Barosu

Dergisi, 2009, C. 83, S. 5, Eylül, s. 2507-2527.

SEROZAN, Rona: Eşya Hukuku I Eşya Hukukunun Temel Kavramları ve

İlkeleri Taşınır Eşyada: Zilyetlik-Mülkiyet-İntifa-Rehin Uygulama

Çalışmaları, İstanbul, Filiz Kitabevi, 3. Baskı, 2014.

SİRMEN, Lale: Eşya Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 9. Baskı, 2021.

SMITH, Roger J.: Property Law Cases and Materials, Fifth Edition, 2021,

London, 2021.

SUNGURBEY, İsmet; Kat Mülkiyetinin Temel Sorunları, İstanbul

Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, 1968, C.1,

S.2, s.149-151.

SPRANKLING, John G.: Understanding Property Law, Matthew

Bender&Company Inc,1999, Chap.1, p. 1.

ŞENGÜL, Mehmet: Türk Medeni Hukukunda Toplu Yapılar ve Toplu Yapı

Yönetimleri, İstanbul, On İki Levha Yayınları, 2011.

ULUŞEN, Muhammed: Apartman ve Site Yönetiminden Doğan Hukuki

Sorumluluk, Ankara, Aristo Yayınları, 2020.

TEKİNAY, Selahattin Sulhi/AKMAN, Sermet /BURCUOĞLU,

Haluk/ALTOP, Atilla: Eşya Hukuku, C.1, 5. Baskı, İstanbul, 1989.

TEZİÇ, Erdoğan: Anayasa Hukuku, İstanbul, Beta Yayınları, 11. Baskı,

2006.

TANÖR, Bülent: Osmanlı Türk Anayasal Gelişimleri, İstanbul, YKY, 17.

Baskı, 2008.

TANÖR, Bülent/YÜZBAŞIOĞLU, Necmi: 1982 Anayasasına Göre Türk

Anayasa Hukuku, İstanbul, YKY, 2001.

TOKER, Kemalettin: Türkiye’de Çeşitlerine Göre Kadastro Süreçlerinin

Analizi, Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Dünya Kadastro

Zirvesi Bildirileri, s. 436-481.

VON TUHR, Andreas: Borçlar Hukuku 1-2, Çeviren: Cevat Edege, Yargıtay

No:15, Ankara, 1983.

VAN DER MERWE, Cornelius: European Condominium Law, The

Common Core of European Private Law, First published, UK, 2015.

K A Y N A K Ç A

240

VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet/ ÖZDEMİR, Refet: Türk Borçlar Kanunu

Şerhi Genel- Özel 1-2, Yargıtay Yayınları No: 19, Ankara, 1987.

YETKİN, Ece Selin: Paylı Mülkiyette Paylaştırma Hakkı ve Bu Hakkın

Sınırları, Ankara, Seçkin Yayınları, 2020, s. 129-130.

YALÇIN, Ayhan: Toplu Yapı Yöneticisinin El Kitabı, İstanbul, Türkmen

Kitabevi, 7. Baskı, 2011.

YILMAZ, Ali: Apartman Site ve Toplu Yapı Yönetimi, Ankara, 2. Baskı,

2021.

YILMAZ, Orhan: Kat Mülkiyeti Kanuna Eklenen Ortak Yerlere İlişkin Özel

Hükümler, İstanbul Barosu Dergisi, C.82, S.2, 2008, s. 673-684.

YILMAZ, Orhan: Kat Mülkiyeti Kanununda Yapılan Değişiklikler, İstanbul

Barosu Dergisi, 2008, C.82, S. 1, s. 9-30. (Kat Mülkiyeti

Değişiklikler)

ZEVKLİLER, Aydın/ GÖKYAYLA, Emre: Borçlar Hukuku Özel Borç

İlişkileri, Ankara, Turhan Kitabevi, 2014.

Tapu ve Kadastro Mecmuası Özel Sayı KMK ve İzahnamesi, Tapu ve

Kadastro Mensupları Yardımlaşma Derneği 1966, S.9.

Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, 6. Baskı, Ankara, 1974, S.403, s.

587.

İNTERNET KAYNAKLARI

https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-208.pdf.

http://www.resmigazete.gov.tr/

https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/ index.html

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss35.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130817-2.htm

http://www.resmigazete.gov.tr

https://tapu-kadastro.net/index.php/

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar