Telif Hakkı Sözleşmesi ve Hakların Devri

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: H. Alperen EVRENSEL
ISBN: 9789750290336
306,00 TL 340,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar H. Alperen EVRENSEL
Baskı Tarihi 2024/01
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 226

Fikren üretileni ve üreteni korumayı hedefleyen telif hukuku, mevzuatımız içinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yer almaktadır. Kitabın inceleme konusu olan telif hakkının devrine ilişkin hükümlere ise Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile kısmen Türk Borçlar Kanunu içinde yer verilmektedir.

Telif hakkı, malî anlamda bir gayri maddî mal olarak sözleşmeler aracılığıyla devre konu olduğundan, kitapta tüm önemli fikri hususlar ele alınmakta ve telif hakkının devri, sözleşme hukuku çerçevesinde incelenmektedir.

Esas olarak üç bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde; telif hakkı kavramı, hukuki niteliği, eser kavramı, eser çeşitleri ve eser sahipliği konuları üzerinde durularak bilimsel kapsam ortaya konulmakta, ikinci bölümünde; manevî haklar ile sözleşmelere konu olan mali hakların neler olduğu ve hangi sınırlamaların getirilmiş olduğu, üçüncü bölümde ise; telif hakkının devri ve devir sözleşmeleri incelenerek, hakkın devrinde izlenebilecek yollar, devir sözleşmelerinin hukuki niteliği ve sona ermesi durumları anlatılmaktadır. Aynı zamanda telif hakkının devri sözleşmelerinin, benzer veya benzer olarak addedilen; yayım sözleşmeleri, ruhsat (lisans) sözleşmeleri, eser (istisna) sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri ve satım sözleşmeleri gibi sözleşmeler ile benzer ve farklı yönlerine de incelenmiştir.

Kitapta, konuya ilişkin Yargıtay kararlarına ve uygulama örneklerine de yer verilerek telif hukuku uygulayıcılarının ve bu alanın gerek sektörel gerekse akademik takipçilerinin çalışmalarına katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Yeni baskıda; ilk baskıdan bu yana yüksek mahkemelerce verilmiş kararların tamamı incelenerek içtihadî nitelik arz eden kararların tamamı ve sair güncel uygulamalar tespit edilerek esere kazandırılmıştır.

Konu Başlıkları
Telif Hakkı
Eser ve Eser Sahipliği
Eser Üzerindeki Haklar ve Sınırları
Telif Haklarının Devri ve Devir Sözleşmeleri
Sözleşmenin Sona Ermesi
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
TELİF HAKKI, ESER VE ESER SAHİPLİĞİ
§1. TELİF HAKKI KAVRAMI  19
§2. TELİF HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ  20
I. TELİF HAKLARININ ÖZELLİKLERİ  21
II. BENZERİ HAKLAR İLE İLİŞKİSİ  22
A. Aynî Haklar ile İlişkisi  22
B. Nisbî Haklar ile İlişkisi  25
§3. TELİF HUKUKUNDA YER ALAN “ESER” KAVRAMI  27
I. ESER KAVRAMI  27
II. ÖZELLİKLERİ  28
A. Sahibinin Hususiyetini Taşıma  28
B. Kanunda Yer Alması  32
III. TELİF ESER TÜRLERİ  33
A. İlim ve Edebiyat Eserleri  34
1. Dil veya Yazı Yolu ile İfade Edilen Eserler  34
2. Bilgisayar Programları (Yazılımlar)  37
3. Sözsüz Sahne Eserleri  39
4. Bedii vasfı Bulunmayan Fotoğraflar, Teknik Çalışmalar, Projeler ve Maketler  41
B. Müzik Eserleri  43
C. Güzel Sanat Eserleri  45
D. Sinema Eserleri  51
E. İşlemeler ve Derlemeler  54
1. İşlemeler  55
2. Derlemeler  58
§4. ESER SAHİBİ  60
I. ESERİ OLUŞTURAN KİŞİNİN SAHİPLİĞİ  61
A. Tüzel kişilerin Eser Sahipliği  62
B. Çalışanların Eser Sahipliği  63
C. Sinema Eserlerinde Eser Sahipleri ve Kullanıma Yetkililer  68
II. BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN OLUŞTURULAN ESERLERDE SAHİPLİK  71
A. Sahiplerine Ait Kısımlara Ayrılabilen Eserler  72
B. Sahiplerine Ait Kısımlara Ayrılamayan Eserler  74
III. KARİNELER  80
İkinci Bölüm
ESER ÜZERİNDEKİ HAKLAR VE SINIRLARI
§5. ESER ÜZERİNDEKİ HAKLAR  83
I. GENEL OLARAK  83
II. MANEVİ HAKLAR  84
A. Kamuya sunma  86
B. İsim Verme  91
C. Değişiklikten Men Etme  96
D. Malik ve Zilyede Doğrultulan Haklar  100
III. Mali Haklar  104
A. İşleme  105
B. Çoğaltma  108
C. Yayma  111
D. Temsil  114
E. Umuma İletim  117
F. Pay ve takip  120
§6. HAKLARIN SINIRLARI  122
I. KAMU DÜZENİ AÇISINDAN SINIRLAMALAR  124
II. KAMU YARARI ADINA SINIRLAMALAR  125
A. Mevzuat ve İçtihat Serbestliği  125
B. Nutuk ve Sözlerin Serbestliği  127
C. Temsil Serbestliği  127
D. Eğitim Öğretim Amacıyla Seçme ve Toplama eser Serbestisi  129
1. İktibas (Alıntı) Serbestisi  129
2. İntihal Yasağı  132
E. Gazete ve Haber İçerikleri  134
III. KİŞİ YARARINA MENFAAT DÜŞÜNCESİYLE SINIRLAMALAR  136
A. Çoğaltma Serbestisi  137
B. Teşhir ve Yayma Serbestisi  138
C. Umuma İletim Serbestisi  139
IV. HÜKÜMET YETKİLERİ İLE SINIRLAMALAR  140
A. Meslek Birliklerinin Kurulması  140
B. Eserlerin İşaretlenmesi (Sertifikasyon)  142
C. Pay ve takip Hakkı  143
D. Yayın Kuruluşları Tarafından Gerçekleştirilen Yayınlar  143
E. Devletin Faydalanma Yetkisi  144
§7. ESER NİTELİĞİNDE BULUNMASALAR DA KORUNAN FİKRİ ÇALIŞMALAR  144
I. BAĞLANTILI HAKLAR (KOMŞU HAKLAR)  144
II. HAKSIZ REKABET KAPSAMINDA KORUMA  150
III. ŞAHIS HAKLARI BAĞLAMINDA KORUMA  151
Üçüncü Bölüm
TELİF HAKLARININ DEVRİ VE DEVİR SÖZLEŞMELERİ
§8. TELİF HAKLARININ DEVİR YOLLARI  157
I. SÖZLEŞME İLE DEVRİ  157
A. Malî Hakların Devri  157
B. Ruhsat (Lisans)  165
II. MİRAS YOLUYLA İNTİKAL  170
A. Manevi Hakların Geçişi  171
B. Malî Hakların Geçişi  172
C. Birden Fazla Kişiye Ait Telif Haklarının Geçişi  173
§9. TELİF HAKLARININ DEVRİ SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ, TARAFLARI VE ŞEKLİ  174
I. HUKUKİ NİTELİĞİ  174
A. Rızaya Dayanması  175
B. Kişiliğe Bağlılığı  175
C. Kural Olarak Tam İki Tarafa Borç Yüklemesi  176
II. TARAFLARI, TARAFLARIN HAKLARI VE BORÇLARI  178
A. Devreden, Devredenin Hak ve Borçları  178
1. Devredenin Borçları  178
2. Devredenin Hakları  180
B. Devralan, Devralanın Hak ve Borçları  181
III. ŞEKLİ  183
§10. DİĞER SÖZLEŞME TÜRLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  188
I. YAYIM SÖZLEŞMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  188
II. RUHSAT (LİSANS) SÖZLEŞMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  192
III. ESER SÖZLEŞMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  195
IV. HİZMET SÖZLEŞMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  199
V. SATIŞ SÖZLEŞMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  200
§11. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ  201
I. SÖZLEŞME SÜRESİNİN DOLMASI VEYA AMACIN SONA ERMESİ  201
II. ESERİN ORTADAN KALKMASI  201
III. ESER SAHİBİNİN ŞAHSINDAN DOĞAN OBJEKTİF İMKÂNSIZLIKLAR  202
IV. DEVRALANIN İFLASI  203
V. CAYMA HAKKI  204
VI. SÜRENİN DOLMASI  208
Sonuç  209
Yararlanılan Kaynaklar  215
Kavram Dizini  223

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar