Türk Hukukunda Telif Eserlerin Korunması

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Gökçen KARASİOĞLU GÜRBÜZ
ISBN: 9786050509151
212,50 TL 250,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Gökçen KARASİOĞLU GÜRBÜZ
Baskı Tarihi 2021/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 156

ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR........................................................................................ 17

GİRİŞ........................................................................................................... 19

BİRİNCİ BÖLÜM

TELİF HAKKI, TARİHSEL GELİŞİMİ,

ESER VE ESER SAHİPLİĞİ KAVRAMLARI

§ 1. TELİF HAKKI VE TARİHSEL GELİŞİMİ................................................21

I. Genel Olarak ................................................................................. 21

II. Tarihsel Gelişimi........................................................................... 22

A. İlk Çağ ve Orta Çağ............................................................... 23

B. İmtiyazlar Dönemi................................................................. 24

C. Yakın Çağ ve Ulusal Kanunlar Dönemi................................ 28

D. Uluslararası Düzenlemeler.................................................... 29

1. Bern Sözleşmesi ............................................................ 29

2. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları

Anlaşması (TRIPS)........................................................ 30

3. WIPO Telif Hakları Sözleşmesi .................................... 31

4. Telif Hakları Evrensel Sözleşmesi (UCC)..................... 32

5. Diğer Düzenlemeler....................................................... 33

E. Ulusal Düzenlemeler............................................................. 34

10 İçindekiler

§ 2. ESER KAVRAMI...........................................................................................36

I. Genel Olarak ................................................................................. 36

II. Eser Olmanın Şartları.................................................................... 36

A. Esasa İlişkin Şart ................................................................... 36

B. Şekle İlişkin Şart ................................................................... 39

III. Eser Türleri ................................................................................... 39

A. İlim ve Edebiyat Eserleri....................................................... 39

1. Dil ile İfade Edilen Eserler ............................................ 40

a. Genel Olarak .......................................................... 40

b. Bilgisayar Programları........................................... 41

2. Sözsüz Sahne Eserleri.................................................... 41

3. Bedii Vasfı Bulunmayan Görsel Eserler........................ 42

B. Musiki Eserleri ...................................................................... 43

C. Güzel Sanat Eserleri .............................................................. 43

D. Sinema Eserleri...................................................................... 46

IV. İşlenme ve Derleme Eserler.......................................................... 47

§ 3. ESER SAHİPLİĞİ KAVRAMI.....................................................................50

I. Genel Olarak ................................................................................. 50

II. Eser Sahipliği Türleri.................................................................... 52

A. Tek Kişinin Eser Sahipliği..................................................... 52

B. Birden Fazla Kişinin Eser Sahipliği ...................................... 52

1. Ortak Eser Sahipliği....................................................... 53

2. Birlikte Eser Sahipliği.................................................... 54

İçindekiler 11

İKİNCİ BÖLÜM

TELİF ESERDEN KAYNAKLANAN YETKİLER

VE BU YETKİLERİN İHLALİNDE

HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ

§4. TELİF ESERDEN KAYNAKLANAN YETKİLER ....................................57

I. Genel Olarak ................................................................................. 57

II. Manevi Yetkiler ............................................................................ 57

A. Genel Olarak ......................................................................... 57

B. Manevi Yetki Türleri............................................................. 58

1. Eseri Umuma Arz Yetkisi.............................................. 58

2. Eser Sahibinin Adının Belirtilmesi Yetkisi ................... 59

3. Eserde Değişiklik Yapılmasını Yasaklama Yetkisi....... 61

4. Eser Sahibinin Zilyet ve Malike Karşı Olan Yetkileri... 62

C. Manevi Yetkilerde Koruma Süreleri..................................... 62

III. Mali Yetkiler................................................................................. 63

A. Genel Olarak ......................................................................... 63

B. Mali Yetki Türleri ................................................................. 64

1. İşleme Yetkisi................................................................ 64

2. Çoğaltma Yetkisi........................................................... 65

3. Yayma Yetkisi............................................................... 66

4. Temsil Yetkisi ............................................................... 67

5. Umuma İletim Yetkisi ................................................... 67

C. Mali Yetkilerde Koruma Süreleri ................................................. 68

§ 5. TELİF ESERDEN KAYNAKLANAN YETKİLERİN İHLALİNDE

HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ.........................................................70

I. Genel Olarak ................................................................................. 70

12 İçindekiler

II. Hukuka Aykırılık .......................................................................... 70

III. Hukuka Uygunluk Sebepleri (Sınırlamalar).................................. 71

A. Kamu Düzeni......................................................................... 72

B. Genel Menfaat ....................................................................... 73

1. Mevzuat ve İçtihatlar..................................................... 73

2. Söz ve Nutuklar ............................................................. 75

3. Temsil ............................................................................ 76

4. Eğitim ve Öğretim için Seçme ve Toplama Eserler....... 76

6. İktibas ............................................................................ 78

7. Yazılı, Sözlü ve Görsel Medyada Çıkan Haberler......... 80

C. Özel Menfaat ......................................................................... 83

1. Şahsen Kullanım............................................................ 83

2. Kopya ve Teşhir............................................................. 84

3. Engelliler Lehine Sınırlamalar (FSEK Ek Madde 11)... 85

D. İdareye Tanınan Yetkiler....................................................... 86

1. Kamunun Faydalanma Yetkisi....................................... 86

2. Kamuya Mal Etme Yetkisi ............................................ 87

İçindekiler 13

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TELİF ESERDEN KAYNAKLANAN YETKİLERİN

İHLALİNDE KORUYUCU HUKUK DAVALARI

§ 6. GENEL OLARAK..........................................................................................89

§7. HUKUK DAVALARI.....................................................................................92

I. Eser Sahipliğinin Tespiti Davası................................................... 92

A. Genel Olarak ......................................................................... 92

B. Davaya İlişkin Usul............................................................... 95

1. Davanın Tarafları........................................................... 95

a. Davacı.................................................................... 96

b. Davalı..................................................................... 97

2. Görevli ve Yetkili Mahkeme ......................................... 98

3. İspat Yükü ..................................................................... 99

4. Zamanaşımı ................................................................. 101

II. Tecavüzün Ref’i Davası.............................................................. 102

A. Genel Olarak ....................................................................... 102

1. Manevi Yetkilerin İhlali Halinde................................. 105

2. Mali Yetkilerin İhlali Halinde ..................................... 106

a. Genel Olarak........................................................ 106

b. Mali Yetki Sahibine Tanınan İmkanlar................ 110

B. Davaya İlişkin Usul............................................................. 112

1. Davanın Tarafları......................................................... 112

a. Davacı.................................................................. 112

b. Davalı................................................................... 114

2. Görevli ve Yetkili Mahkeme ....................................... 115

3. İspat Yükü ................................................................... 115

14 İçindekiler

4. Zamanaşımı.................................................................. 116

III. Tecavüzün Men’i Davası ............................................................ 117

A. Genel Olarak........................................................................ 117

B. Davaya İlişkin Usul............................................................. 119

1. Davanın Tarafları......................................................... 119

a. Davacı .................................................................. 119

b. Davalı................................................................... 120

2. Görevli ve Yetkili Mahkeme ....................................... 120

3. İspat Yükü.................................................................... 121

4. Zamanaşımı.................................................................. 121

IV. Tecavüzün Tespiti Davası........................................................... 121

A. Genel Olarak........................................................................ 121

B. Davaya İlişkin Usul............................................................. 122

1. Davanın Tarafları......................................................... 122

a. Davacı .................................................................. 122

b. Davalı................................................................... 123

2. Görevli ve Yetkili Mahkeme ....................................... 123

3. İspat Yükü.................................................................... 124

4. Zamanaşımı.................................................................. 124

V. Tazminat Davaları....................................................................... 125

A. Genel Olarak........................................................................ 125

1. Manevi Yetkilerin İhlali Halinde................................. 127

a. Maddi Tazminat................................................... 127

b. Manevi Tazminat ................................................. 128

2. Mali Yetkilerin İhlali Halinde ..................................... 131

a. Maddi Tazminat................................................... 131

b. Manevi Tazminat ................................................. 132

İçindekiler 15

B. Davaya İlişkin Usul............................................................. 133

1. Davanın Tarafları......................................................... 133

a. Davacı.................................................................. 133

b. Davalı................................................................... 135

2. Görevli ve Yetkili Mahkeme ....................................... 136

3. İspat Yükü ................................................................... 136

4. Zamanaşımı ................................................................. 137

IV. Kazancın İadesi Davası............................................................... 138

A. Genel Olarak ....................................................................... 138

B. Davaya İlişkin Usul............................................................. 140

1. Davanın Tarafları......................................................... 140

a. Davacı.................................................................. 140

b. Davalı................................................................... 140

2. Görevli ve Yetkili Mahkeme ....................................... 141

3. İspat Yükü ................................................................... 141

4. Zamanaşımı ................................................................. 141

SONUÇ...................................................................................................... 143

KAYNAKÇA ............................................................................................ 147


Fikir ve fikri üretim, insanın fıtratıyla ilgili olan bir alandır. İnsanı diğer canlılardan ayıran ve O’nu yaratılmışların en üst seviyesine çıkaran farklılık veya diğer bir ifadeyle özellik, bilme ihtiyacının olması, bilmesi ve böylece de fikre ulaşmasıdır. Fikri üretim, insanoğlunun kurduğu medeniyetin hem temelini hem de itici gücünü oluşturur. Akıl eden, fikir üreten ve bunları üretenlerin haklarını koruyan toplumlar, her zaman güçlü ve medeniyet yarışında belirleyici olmuşlardır. Bütün insanlığın gelişimi ve mutlu olması, esas itibariyle fikri üretime bağlıdır. Fikri üretim, sadece fiziki veya ekonomik güç olarak değil, aynı zamanda insanın ruhsal ve sanatsal bakımdan daha da gelişmesi ve medeniyetin tesisinde de estetiğe kavuşmasında fevkalade önem arz eder. Bu bağlamda telif eserlerin korunması hem telif eser üretiminin teşviki hem de bu fikri üretimde bulunan insanın zihinsel emeğinin korunması açısından önemlidir. Kıymetli öğrencim ve meslektaşım Ayşe Gökçen Karasioğlu Gürbüz, Türk Hukukunda Telif Eserlerin Korunması isimli tezi yazarak, hukuk hayatımıza önemli bir katkıda bulunmuştur. Kıymetli öğrencim gerek yüksek lisans ders ve gerekse tez yazma aşamasında disiplinli çalışması ve genetiğinde taşıdığı estetik ve asaletle her zaman temayüz etmiştir. Bu tezi yönetmek ve kıymetli meslektaşımla çalışmak da beni ziyadesi ile mutlu etmiş ve duygulandırmıştır. Zira meslektaşımın dedesi olan rahmetli büyük şair ve benim de yakinen tanıdığım Abdurrahim Karakoç’un ruhu bu çalışmadan dolayı eminim ki şad olmuştur. Değerli öğrencime, meslek hayatında başarılar diler, daha nice güzel eserler verip, büyük Türk Milleti’ne hizmet etmesini ve her zaman bu yolda bir bayrak gibi dalgalanmasını temenni ederim

KAYNAKÇA

AKILLIOĞLU, Tekin, Kamu Yararı Kavramı Üzerine Düşünceler, Amme 

İdaresi Dergisi, C. 24, S. 2, Y. 1991, s. 4-20.

AKSU, Mustafa, Bilgisayar Programlarının Fikri Mülkiyet Hukukunda Korunması, İstanbul 2006.

AKSU, Mustafa, Eser Yaratıcısının Eseri Üzerindeki Manevi Hakları (Eser 

Yaratıcısı Kişilik Hakkı) ile Genel Kişilik Hakkı İlişkisi Üzerine Bir 

Deneme, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, Eylül 2010, s. 121-158.

AKSU, Mustafa, Avrupa Adalet Divanının Bilgisayar Programlarının Fikir 

ve Sanat Eserleri Hukuku Çerçevesinde Korunmasına Dair 2 Mayıs 

2012 Tarihli SAS Institute-World Programming Kararının Değerlendirilmesi, İÜHFM, C. LXXII, S. 1, Y. 2014, s. 807-830.

AKYILMAZ, Bahtiyar/ SEZGİNER, Murat/ KAYA, Cemil, Türk İdare 

Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017.

ANTALYA, Gökhan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. v/1, 2., Ankara 

2019.

ARAT, Ayşe, Müteselsil Borçlarda Alacaklı ile Borçlu Arasındaki İlişkinin 

Hüküm ve Sonuçları, SÜHFD, C. 26, S. 2, Y. 2018, s. 325-366.

ARBEK, Ömer, Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Lisans Sözleşmesi, Ankara 

2005.

ARKAN AKBIYIK, Azra, Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görme, İstanbul 

1999.

ARSLANLI, Halil, Fikri Hukuk Dersleri II Fikir ve Sanat Eserleri, İstanbul 

1954.

ATALI, Murat/ ERMENEK, İbrahim, Medeni Usul Hukuku, Ankara 2019.

ATAR, Eray Aksın, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Yayma Hakkı ve 

Korunması, İstanbul 2017.

ATEŞ, Mustafa, Bir Engelli İstisnası mı Yoksa İstisnai Bir Engel Mi?: 

FSEK Ek Madde 11 Üzerine Eleştirel Bir İnceleme, FMR, Dergisi, S. 

2, Y. 2009, s. 23-49 (Engelli İstisnası).

148 Kaynakça

ATEŞ, Mustafa, Eser Sahibinin Umuma İletim Hakkı ya da E-Haklar: 

FSEK’in 25. Maddesine Dair Genel Bir Değerlendirme, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2012, Ankara 2013, s. 17-53.

ATEŞ, Mustafa, Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Kapsamı ve 

Sınırlandırılması, Ankara 2003 (Hakların Kapsamı ve Sınırlandırılması).

ATEŞ, Mustafa, Fikri Hukukta Eser Sahipliği, Ankara 2012 (Eser Sahipliği).

ATEŞ, Mustafa, Fikri Hukukta Eser, Ankara 2007 (Eser).

AYİTER, Nuşin, Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri, Ankara, 1972.

BATTAL, Ahmet, Yeni FSEK 47 ile Gelen Eser Kamulaştırmasının Anayasa’ya Aykırılığı Meselesi, FMR Dergisi, S.2, Y. 2014, s. 29-41.

BAYRAK, Önder, Uygulamada Fikri – Sınai Mülkiyet Haksız Rekabet Suçları, Ankara 2019.

BEGTİMUR, Mehmet Emin, İlk Matbaanın Mucidi, Uluslararası Uygur 

Araştırmaları Dergisi, S. 12, Y. 2018, s. 160-168.

BEKGÖZ, Merve, Çalışanların Meydana Getirdiği Fikri ve Sınai Ürünler 

Üzerindeki Haklar, Ankara 2017.

BELLİCAN, Cüneyt, Eser Sahibinin Manevi Haklarını Sınırlandıran Hukuki İşlemler ve Bazı Durumlar, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Dergisi, C. 15, S. 2, Temmuz 2016, s. 277-329.

BELLİCAN, Cüneyt, Fikri Hukukta Manevi Haklar ve Manevi Hakların 

Korunması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2008.

BERBEROĞLU YENİPINAR, Filiz, Hukuk Davalarında İspat, Ankara 

2018.

BEŞİROĞLU, Akın, Düşünce Ürünleri Üzerinde Haklar, APB Yayınları, 

Ankara 2002.

BOZBEL, Savaş, Fikri Mülkiyet Hukuku, 1. Baskı, İstanbul, Eylül 2015.

BOZGEYİK, Hayri, Fikir ve Sanat Eserlerinde Hususiyet, BATİDER, C. 

25, S. 3, Eylül 2009, s. 170-222 (Hususiyet).

BOZGEYİK, Hayri, Görüşler ve Kararlar: Telif Hukuku, Ankara 2018.

BOZGEYİK, Hayri, Mimaride Telif Hakları, Ankara, 2019 (Mimaride 

Telif).

Kaynakça 149

BOZGEYİK, Hayri, Telif Hukukunda Eğitim İstisnası, Ticaret ve Fikri 

Mülkiyet Hukuku Dergisi, C. 1, S. 2, Y. 2015, s. 23-36.

BRACHA, Oren, The Adventures of the Statute of Anne in the Land of Unlimited Possibilities: The Life of a Legal Transplant, Berkeley Technology Law Journal, 2010, pp. 1427-1473.

BUZ, Vedat, Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2005.

CERİTOĞLU SENGEL, Filiz, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İntihal 

ve Esinlenme, Ankara 2009.

ÇAKMAK, Diren, Osmanlı Telif Hukuku ile İlgili Mevzuat, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.21, Y.2007, s. 191-234.

ÇELİK, Abdullah, Fikir ve Sanat Eserleri Üzerinde Çoğaltma ve Yayma 

Hakkının İhlali, İhlalin Sonuçları, Ankara 2011.

DEMİRBAŞ, Ali, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Eser Sahibinin Mali 

Haklarına Tecavüz Halinde Hak Sahibine Sağlanan Hukuki Koruma, 

İstanbul 2015.

DEMİRELLİ, Fuat Hulusi, Müellif Hakkı ve Neşir Mukavelesi Üzerinde 

Bir Konuşma, Ankara 1942.

DEREK, Jones, Censorship: A World Encyclopedia, Vol:1-4, New York, 

2001.

DURGUT, Ramazan, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Tazminat 

Davaları, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, İstanbul 2007, s. 1075-

1096.

ERCOŞKUN ŞENOL, Kübra, Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görmenin 

Sistematik Açıdan Borçlar Kanunu’ndaki Yeri ve 2020 Borçlar Kanunu Tasarısındaki Durum, AHBVHÜFD, C. 22, S. 4, Y. 2018, s. 37-

65.

ERCOŞKUN ŞENOL, Kübra, Mali Hakları veya Kullanım Hakkını Devralanların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Korunması,

HÜHFD, C. 3, S. 1, Haziran 2013, s. 45-64.

ERDİL, Engin, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İşlenme Eserler, İstanbul 

2003.

EREL, Şafak N., Fikri Hukuk Açısından Müzik Klipleri, FMR Dergisi, C. 

6, S. 1., Y. 2006, s. 55-62.

EREL, Şafak N., Türk Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Ankara 2009.

150 Kaynakça

EREL, Şafak, Fikri Hukukta Bilgisayar Programlarının Korunması, 

AÜHFD, C.XLIX, S.1, Y. 1994, s. 141-164.

EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 20. Bası, Ankara 2016.

EREN, Fikret, Sorumluluk Hukuku Bakımından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, 

Ankara 1975.

ERLÜLE, Fulya, Manevi Tazminatta Kusurun ve Zararın İşlevi, İstanbul

Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 15, S. 2, Temmuz 

2016, s. 647-668.

ERLÜLE, Fulya, Türk Borçlar Kanunu’na Göre Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Manevi Tazminat, 2. Baskı, Eylül 2015.

GALANTİ, Avram, Türkler ve Yahudiler, İstanbul 1947.

GENÇ ARIDEMİR, Arzu, Türk Hukukunda Eser Sahibinin Çoğaltma ve 

Yayma Hakları, İstanbul 2003.

GİRAY, Eda, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunda Arabuluculuk (Ticari 

Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk), Ankara 2019.

GÖKYAYLA, Emre, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi, DEÜHFD, C. 7, S. 1, Y. 2005, s. 1-28 

(Değerlendirmeler).

GÖKYAYLA, Emre, Telif Hakkı ve Telif Hakkının Devri Sözleşmesi, Ankara 2001 (Telif Hakkı).

GÜL, İbrahim, Telif Tazminatı Tutarının Takdiri Olması Sorunu Üzerine 

Düşünceler, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 8, S. 16, Y. 2018, s. 51-71.

GÜNEŞ, İlhami, Uygulamada Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, 2. Baskı, 

Ankara 2015.

GÜRSOY, Kemal Tahir, Haksız Eylem (Fiil) Den Doğan Talep Hakkı ve 

Bu Hakkın Diğer Talep Haklarıyla Yarışması (Dava Hakkının Telahuku), AÜHFD, C. 31, S. 1, Ocak 1974, s. 149-184.

HELVACI, Serap, Türk ve İsviçre Hukuklarında Kişilik Hakkını Koruyucu 

Davalar, İstanbul 2001.

HELVACI, Serap/AYDIN, Gülşah Sinem, Kişilik Hakkı İhlalinden Doğan 

Vekaletsiz İş Görmede Kusurun Bir Şart Olarak Aranıp Aranmayacağı 

Sorunu, MÜHF-HAD, C. 23, S. 1, Y. 2017, s. 265-321.

Kaynakça 151

HELVACI, Serap/ ATAR, Eray Aksın, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda 

Üç Aşamalı Test, MÜHF-HAD, C. 22, S. 3, Y. 2016, s. 1289-1302.

HIRSCH, Ernst, Fikrî ve Sınaî Haklar, Ankara 1948 (Fikri Haklar).

HIRSCH, Ernst, Hukuki Bakımdan Fikri Say, İstanbul 1943 (Fikri Say).

HIRSCH, Ersnt, Bern Sözleşmesi, AÜHFD, C. 7, S. 1, Y. 1950, s. 130-145.

HIRSCH, Ernest, Eser Sahipliği Fikri ve Sınai Hakların Mahiyeti Hakkında 

Yeni Bir Görüş, AÜHFD, C. 1, S. 3, Haziran 1944, s. 330-342.

KABACALI, Alpay, Türk Kitap Tarihi, İstanbul 1989.

KADIGİL, Saliha Sera, Sinema Eserleri ve Sinema Eserlerinde Hak Sahipleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2010.

KENNEDY, Matthew, WTO Dispute Settlement and the TRIPS Agreement, 

Cambridge University Press, University of Cambridge 2016.

KEYMAN, Selahattin, Tabii Hukuk Doktrininin Epistemolojik Tahlili, 

AÜHFD, C. 47, S. 1, Y. 1998, s 1-36.

KILIÇOĞLU, Ahmet, 5846’daki Hatalı Bir Değişiklik Açısından Manevî 

Hakların İhlalinden Doğan Zararın Tazmini, FMR Dergisi, C. I, S. 3, 

Y. 2001, s. 23-28.

KILIÇOĞLU, Ahmet, Eser Sayılmayan Fikri Ürünler ve Eserin Ad ve 

Alameti Üzerindeki Haklar, Journal of Yaşar University, C.8, S. 

Özel, Y. 2013, s. 1585-1636.

KILIÇOĞLU, Ahmet, Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar, 5. Baskı, 

Ankara 2019.

KLETT, Alexander/SONNTAG, Matthias/WILSKE, Stephan, Intellectual 

Property Law in Germany, München 2008.

KURTULAN, Gökçe, Haksız Fiilde Hukuka Aykırılık Unsuru, MÜHFHAD, C. 23, S. 1, Y. 2017.

KÜÇÜKALİ, Canan, Fikri Hakların İhlalinden Kaynaklanan Tazminat Davası, Ekim 2017.

KÜÇÜKLER, Osman Zahit, Osmanlı Devleti’nde Eğitimde Modernleşme 

ve Encümeni Daniş, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2016.

LUNNEY, Glynn, Copyright’s Excess: Money and Music in the US Recording Industry, Cambridge University Press, 2018.

152 Kaynakça

MASTERSON, C. Salathiel, Copyright: History and Development, California Law Review, Vol 28, 1940, pp. 620-632.

NIPPS, Karen, Cum Privilegio: Licensing of the Press Act of 1662, The 

Library Quarterly: Information, Community, Policy, Vol. 84, No. 

4, October 2014, pp. 494-500.

NOWELL-S., Geoffrey, The History of Cinema: A Very Short Introduction, 

Oxford University Press, Oxford 2017.

NUHOĞLU, Hidayet, Müteferrika Matbaası ve Bazı Mülâhazalar, Osmanlı 

Ansiklopedisi, C. 7, Ankara 1999.

OĞUZ, Arzu, Fikri Mülkiyet Haklarından Doğan İhtilafların Arabuluculuk 

Yolu ile Çözümlenmesi Konusunda Değerlendirme, Terazi Hukuk

Dergisi, C. 14, S. 152, Nisan 2019, s.813-822.

OĞUZ, Arzu/ÖZDEN MERHACI, Selin, Fikri ve Sınai Hakların İhlal 

Edilmesinden Doğan Tazminat Talepleri, Prof. Dr. Erdal Onar’a Armağan, C. I, Ankara 2013, s. 951-975.

OĞUZMAN, Kemal/ ÖZ, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt 2, 

15. Bası, İstanbul 2020.

OĞUZMAN, M. K. /SELİÇİ, Ö. /OKTAY-ÖZDEMİR, S., Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), 17. Bası, İstanbul 2018.

ÖNCÜ, Özge, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İktibas Serbestisi ve Sınırları, Ankara 2010.

ÖNGÖREN, Gürsel, Türk Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Açısından Müzik 

Eserleri, İstanbul 2010.

ÖZEKES, Muhammet, FSEK’de İspata İlişkin 76. Maddenin İspat Hukuku 

Yönünden Değerlendirilmesi, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, 

C. 1, S. 1, Y. 2005, s. 77-87.

ÖZKAN, A. F. Ö., Fikir ve Sanat Eserleri Bağlamında Tecavüzün Ref’i 

Davası ve Üç Kat Bedel Sorunu, HÜHFD, C. 6, S. 1, Haziran 2016, s. 

103-134.

ÖZTAN, Fırat, Eserin Alenileşmesi ve Yayımlanması, Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s. 693-712.

ÖZTAN, Fırat, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Ankara 2008.

ÖZTAN, Fırat, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İşlenme Eserler Prof. Dr. 

Ali Bozer’e Armağan, Ankara 1998, s. 221-242.

Kaynakça 153

ÖZTRAK, İlhan, Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar, Ankara 1977.

ÖZTRAK, İlhan, Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Korunması 

Yönünden Pozitif Hukuktaki Tarihi Gelişim, AÜSBFD, C.25, S, 3, Y. 

1970, s. 1-7 (Hakların Korunması)

PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/ÖZEKES, Muhammet, Medeni 

Usul Hukuku Temel Bilgiler, Eylül 2015.

PILA, Justine/TORREMANS, Paul, European Intellectual Property Law, 

New York 2016.

PİROĞLU, Ünsal, FSEK 19. Maddeyle İlgili Son Yargıtay Kararlarının 

Analizi, FMR Dergisi, S. 1, Y. 2014, s. 145-164.

RICKETSON, Sam, The Berne Convention for the Protection of Literary 

and Artistic Works: 1886-1986, London: Centre for Commercial 

Law Studies, Queen Mary College, University of London 1987.

SARIKAYA, Murat, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Düzenlenen Tazminat Talepleri Üzerine İnceleme, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, C.1, S. 2, Y. 2019, s. 59-90.

SEMİZ, Özgür, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmesi 

(TRIPS): Öncesi ve Sonrası, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, 

C.7, S.27, Y. 2011, s. 509-520.

SHEINBLATT, Julie S., The WIPO Copyright Treaty, Berkeley Technology Law Journal, Vol. 13, No. 1, 1998, pp. 535-550.

SINAR, Hasan, Ceza Hukuku Açısından Telif Haklarının Korunması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2006.

SOYKAN, İsmail Cem, Fikri Mülkiyet Hukukunda Basın İktibasları, 

İÜHFM, C. LXVII, S.1-2, Y. 2009, s. 183-208.

SOYSAL, Tamer, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunun Tarihsel Gelişimi ve 

Cezai Hükümler, Legal Fikrî ve Sınaî Haklar Dergisi, C. 1, S. 3, Y. 

2005, s. 625-660.

SULUK, Cahit, Telif Hakları ve Korsanlıkla Mücadele, İstanbul, 2004.

SULUK, Cahit/KARASU, Rauf/NAL, Temel, Fikri Mülkiyet Hukuku, 3. 

Baskı, Ankara 2019.

ŞEN, Adil, İbrahim Müteferrika ve Usûlü’l - Hikem fi Nizami’l – Ümem, 

TDV Yayınları, Ankara 1995.

154 Kaynakça

ŞENER, Yavuz Selim., Fikri Mülkiyet Hukukunda Dijital Veri Tabanlarının 

Korunması, Ankara 2013.

TANDOĞAN, Haluk, Hukuka Aykırılık Bağı, BATİDER, C. 10, S. 1, Y. 

1979, s. 1-21.

TANDOĞAN, Haluk, Türk Mesuliyet Hukuku, İstanbul 2010 (Mesuliyet).

TANRIVER, Süha, Dava Şartı Arabuluculuk Üzerine Bazı Düşünceler, 

TBB Dergisi, S. 147, Y. 2020, s. 115-142.

TATAR, Dilara Buket, Mülkiyet ve Fikri Mülkiyetin Felsefi Temelleri, 1. 

Baskı, Ankara 2014.

TEILMANN LOCK, Stina, British and French Copyright: A Historical 

Study of Aesthetic Implications, Denmark 2004.

TEKİNALP, Ünal, Derleme Eser, Düşünce Yaratıcılığı ve Bunun ‘Hususiyet’ Üzerindeki Etkisi, FMR Dergisi, C. 5, S. 1, Y. 2005, s. 69-76.

TEKİNALP, Ünal, Fikrî Mülkiyet Hukuku, 5. Baskı, İstanbul 2012.

TİFTİK, Mustafa, Akit Dışı Sorumlulukta Maddi Tazminatın Kapsamı, 

Ankara 1994, s. 84.

TURAN, Metin, Çağlar Boyu Düşünce Özgürlüğü: Türkiye’de ve Dünyada 

Telif Haklarının Tarihsel Gelişiminin Değerlendirilmesi, Türk Kütüphaneciliği, C. 30, S. 2, Y. 2016, s. 206-235.

U.S Copyright Office, Authors, Attribution, and Integrity: Examining Moral Rights In The United States, 2019, pp. 1-172.

UÇAKHAN GÜLEÇ, Sema, Maddi Tazminat Esasları ve Hesaplanması, 8. 

Baskı, Ankara 2017, s. 250.

UNESCO/PEN, Yazarlar Derneği, Fikri Hakların ABC’si, İstanbul 1994.

UYANIK, Erol, Televizyon Yayınlarında Telif Uygulamaları “TRT”, Ankara 2018.

ÜNAL, Mehmet, Manevi Tazminat ve Bu Tazminat Çeşidinde Kusurun 

Rolü, AÜHFD, C. 35, S. 1, Ocak 1978, s. 397-437.

WELLISH, Hans, Ebla: The World’s Oldest Library, The Journal of Library History, Vol. 16, 1981, pp. 490-496.

WEST, M., The Invention of Homer, The Classical Quarterly, Cambridge 

University Press, Vol. 49, 1999, pp. 364-382.

Kaynakça 155

YARSUVAT, Duygun, Türk Hukukunda Eser Sahibi ve Hakları, 2. Bası, 

İstanbul 1984.

YAVUZ, Cevdet/ ACAR, Faruk/ ÖZEN, Burak, Türk Borçlar Hukuku Özel 

Hükümler, 10. Baskı, İstanbul 2014.

YAVUZ, Levent/ ALICA Türkay/ MERDİVAN Fethi, Fikir ve Sanat Eserleri Yorumu, Ankara 2014.

YAZICIOĞLU, Yılmaz, Fikri Mülkiyet Hukuku’ndan Kaynaklanan Suçlar, 

1. Baskı, Ankara 2009.

YILDIZ, Nuray, Eskiçağ Kütüphaneleri, İstanbul 1985.

YILDIZ, Ozan Ali, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Çizgi Roman, İstanbul 2017.

YILMAZ, Ejder, Hukuk Sözlüğü, 4. Baskı, Ankara 2012.

YILMAZ, Murat, Elektronik ve Geleneksel Kütüphanelerde Telif Hakları, 

İstanbul 2008.

YURDUSEVEN, Şeyma, Fikri Hakkın İhlalinden Elde Edilen Kazancın 

İadesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2018.

YÜKSEL, Mehmet, Fikrî Mülkiyet Haklarının Tarihsel Temelleri, FMR 

Dergisi, C. I, S. 2, Y. 2001, s. 89-108.

156 Kaynakça

İNTERNET KAYNAKLARI

www.heinonline.org

www.telifhakları.gov.tr

www.jstor.org

www.tbmm.gov.tr

www.kazanci.com (Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası)

www.legalbank.net (Legalbank Elektronik Hukuk Bankası)

https://www.bundesgerichtshof.de/

www.sozluk.gov.tr

https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar