Türk Anayasa Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Yavuz ATAR
ISBN: 9789750287787
319,50 TL 355,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yavuz ATAR
Baskı Tarihi 2023/09
Baskı Sayısı 16
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 432

Türk Anayasa Hukuku
Prof. DR. Yavuz ATAR

Kitapta, hukuk fakülteleri programlarında yer verilen anayasa hukuku derslerinin önemli bir kısmını oluşturan Türk Anayasa Hukukuna ilişkin konular incelenmektedir. Konular açıklanırken örneklere, mahkeme kararlarına, doktrindeki görüşlere de yer verilmiş ve tartışmalı sorunlar hakkında çözüm önerileri sunulmuştur.

Bilindiği üzere Anayasada 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halk oylamasıyla kabul edilen çok önemli ve kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Bu Anayasa değişiklikleri, esas itibariyle mevcut parlamenter sistemden başkanlık (Cumhurbaşkanlığı) sistemine geçişi sağlayan hükümlerden oluşmakla birlikte, seçilme hakkı, hukuk devleti ve yargıyla ilgili de önemli yenilikler getirmektedir. Başkanlık sistemine ilişkin değişikliklerin yürürlüğe girmesi, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimle belirlenen Cumhurbaşkanının göreve başlaması ile gerçekleşmiştir.

Türk Anayasa Hukuku kitabında yer alan konular bu Anayasa değişikliklerine göre tümüyle güncellenmiştir. Bu güncellemede başkanlık sistemine uyum sürecinde çıkarılan önemli kanun ve TBMM İçtüzüğü değişiklikleri ile Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle getirilen düzenlemeler de dikkate alınmıştır. Kitap, yayıma hazırlandığı tarih itibariyle en güncel bilgileri ve yeni sistemin kritik sorunlarına yönelik özgün değerlendirmeleri içermektedir.

Türk Anayasa Hukuku kitabı, temelde hukuk fakültelerinde öğrenim gören lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış olmakla birlikte; eserin, özellikle Cumhurbaşkanlığı sisteminin anlaşılması bakımından yasama, yürütme ve yargı mensuplarına; hakim ve savcılık ve kaymakam adaylığı sınavları gibi meslek sınavlarına hazırlananlara ve Türkiye'nin temel anayasal sorunları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen diğer okuyuculara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Konu Başlıkları

Türkiye'de Anayasal Gelişmeler
1982 Anayasasının Yapılması ve Anayasanın Özellikleri
Devletin Temel Nitelikleri
Temel Hak ve Hürriyetler
Hükûmet Sistemi
Devletin Hukuki Fonksiyonları
Yasama
Yürütme
Yargı
Olağanüstü Hâl Yönetimi
Anayasa ve Milletlerarası Hukuk
Anayasanın Değiştirilmesi

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Önsöz  5

Kısaltmalar  19

Birinci Bölüm

GİRİŞ

I. ANAYASA KAVRAMI  23

A. Terminoloji  23

B. Anayasanın Tanımı  24

C. Anayasanın Bağlayıcılığı, Üstünlüğü ve Normlar Hiyerarşisi  24

D. Anayasaların Sınıflandırılması  25

II. ANAYASA HUKUKU KAVRAMI  33

İkinci Bölüm

TÜRKİYE’DE ANAYASAL GELİŞMELER

I. SENED–İ İTTİFAK  37

II. TANZİMAT FERMANI  38

III. ISLAHAT FERMANI  40

IV. 1876 ANAYASASI (KANUN–U ESASÎ)  40

V. 1921 ANAYASASI  42

VI. 1924 ANAYASASI  44

VII. 1961 ANAYASASI  46

A. 1961 Anayasasının Yapılmasına Yol Açan Faktörler ve Anayasanın Yapılışı  47

B. 1961 Anayasasının Temel Özellikleri ve Getirdiği Yenilikler  48

C. 1971–1973 Değişiklikleri  49

Üçüncü Bölüm

1982 ANAYASASININ YAPILMASI VE

ANAYASANIN ÖZELLİKLERİ

I. 1982 ANAYASASININ YAPIM SÜRECİ  53

A. 12 Eylül Askerî Müdahalesi ve 1982 Anayasasının Kabulü  53

B. 1982 Anayasanın Yapılmasına Yol Açan Faktörler  53

C. 1961 ve 1982 Anayasalarının Yapım Süreçlerinin Karşılaştırılması  54

II. 1982 ANAYASASININ ÖZELLİKLERİ VE TEMEL FELSEFESİ  55

III. 1982 ANAYASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  59

Dördüncü Bölüm

DEVLETİN TEMEL NİTELİKLERİ

I. CUMHURİYETÇİLİK  63

II. BAŞLANGIÇTA YER ALAN İLKELER  64

III. ÜNİTER DEVLET  65

IV. ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNE BAĞLI DEVLET  69

V. LÂİK DEVLET  70

A. Din Hürriyeti  70

B. Din ve Devlet İşlerinin Ayrılığı  72

VI. DEMOKRATİK DEVLET  77

A. Demokrasinin Anlamı ve Kurumları  78

1. Demokrasinin Anlamı  78

2. Demokrasinin Kurumları  78

B. Demokratik Devletin Temel Unsurları  82

1. Özgür ve Düzenli Seçimler  82

a. Seçim Kavramı  82

b. Demokratik Seçimin İlkeleri  82

aa. Seçimlerin Serbestliği ilkesi  83

bb. Genel Oy İlkesi  83

cc. Eşit Oy İlkesi  86

dd. Tek Dereceli Seçim İlkesi  87

ee. Gizli Oy İlkesi  87

ff. Açık Sayım ve Döküm İlkesi  87

gg. Seçimlerin Yargı Organlarının Yönetim ve Denetiminde Yapılması İlkesi  87

2. Çok Partili Siyasal Hayat  88

a. Siyasal Partilerin Kurulması, Faaliyetleri ve Parti Üyeliği  89

b. Siyasal Partilerin Hukuki Denetimi  90

aa. Siyasal Partilere Getirilen Yasaklar  90

bb. Siyasal Partilerin Kapatılması veya Devlet Yardımından Yoksun Bırakılması  95

cc. Kapatılan Partiye ve Kapatmaya Neden Olanlara Uygulanan Yaptırımlar  102

c. Siyasal Partilerin Malî Denetimi  103

d. Siyasal Partilere Devlet Yardımı Yapılması  103

3. Temel Hak ve Hürriyetler  103

VII. İNSAN HAKLARINA SAYGILI DEVLET  103

VIII. HUKUK DEVLETİ  105

A. Kavram  105

B. Hukuk Devletinin Gerekleri  106

1. Devlet Organlarının Hukukla Bağlı Olması  106

a. Yasama, Yürütme ve Yargı Organlarının Hukukla Bağlı Olması  106

b. Devlet Organlarının Bağlı Olacağı Hukukun Niteliği ve Kapsamı  107

2. Birey Hak ve Hürriyetlerinin Tanınması ve Korunması  109

3. Bireylerin Hukukî Güvenlik İçinde Olması  110

C. Hukuk Devletini Sağlamanın Mekanizmaları  113

1. Yasama ve Yürütme İşlemlerinin Yargısal Denetimi  113

a. Yasama İşlemlerinin Yargısal Denetimi  113

b. Yürütme İşlemlerinin Yargısal Denetimi  113

c. Yargı Bağımsızlığı  115

2. Diğer Hak Arama Yolları  116

IX. SOSYAL DEVLET  117

A. Kavram  117

B. Devletin Ekonomik Hayata Müdahalesinin Ölçüsü  118

C. Sosyal Devleti Gerçekleştirmeye Yönelik Hukukî Tedbirler  119

1. Bireylere İnsan Onuruna Yakışır Asgari Bir Hayat Düzeyi Sağlamaya Yönelik Temel Sosyal Hakların Tanınması ve Gerçekleştirilmesi  119

a. Temel Sosyal Haklar  120

aa. Çalışma Hakkı  120

bb. Adil Ücret Hakkı  120

cc. Sosyal Güvenlik Hakkı  121

dd. Konut Hakkı  121

ee. Sağlık Hakkı  121

ff. Eğitim Hakkı  121

b. Sosyal hakların sınırı  122

2. Millî Gelirin Adaletli ve Dengeli Bir Şekilde Dağıtılmasını Sağlamaya Yönelik Tedbirler  123

a. Vergi Adaleti  123

b. Kamulaştırma  123

c. Devletleştirme  124

d. Toprak Reformu  124

e. Planlama  124

X. EŞİTLİK  125

Beşinci Bölüm

TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER

I. GENEL OLARAK TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER  129

A. Kavramlar  129

B. Sınıflandırma  129

1. Jellinek’in Sınıflandırması  129

2. Yeni Sınıflandırmalar  131

II. 1982 ANAYASASININ TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERE YAKLAŞIMI  132

III. 1982 ANAYASASININ TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİ SINIFLANDIRMASI  134

IV. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN SINIRLANMASI  135

A. Temel Hak ve Hürriyetlerin Objektif ve Anayasal Sınırları  135

1. Objektif (Nesnel) Sınırlar  135

2. Anayasal Sınırlar  135

B. Temel Hak ve Hürriyetlerin Yasama Organınca Sınırlandırılması  136

1. Genel Açıklama  136

2. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılmasının Şartları  138

a. Sınırlama Kanunla Yapılmalıdır  138

b. Sınırlama Anayasanın İlgili Maddelerinde Belirtilen Sebeplere Dayanmalıdır  139

c. Sınırlama Anayasanın Sözüne ve Ruhuna Uygun Olmalıdır  142

d. Sınırlama Demokratik Toplum Düzeninin ve Lâik Cumhuriyetin Gereklerine Uygun Olmalıdır  143

e. Sınırlama Temel Hak ve Hürriyetlerin Özlerine Dokunmamalıdır  147

f. Sınırlama Ölçülülük İlkesine Uygun Olmalıdır  148

V. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN KÖTÜYE KULLANILAMAMASI  150

VI. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN KULLANILMASININ DURDURULMASI  152

VII. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN KORUNMASI  153

A. Ulusal Düzeyde Koruma  153

B. Uluslararası Düzeyde Koruma  155

Altıncı Bölüm

HÜKÛMET SİSTEMİ

I. GENEL OLARAK HÜKÛMET SİSTEMLERİ  165

A. Başkanlık Sisteminin Özellikleri  165

B. Parlamenter Hükûmet Sisteminin Özellikleri  166

C. Meclis Hükûmeti Sisteminin Özellikleri  167

D. Yarı–Başkanlık Sisteminin Özellikleri  167

E. Hükûmet Sistemlerinin Değerlendirilmesi  168

II. TÜRK HÜKÛMET SİSTEMİ  174

A. 1982 Anayasasının İlk Düzenlemesindeki Hükümet Sistemi: Parlamenter Sistem  174

B. 2014–2018 Arasındaki Dönemde Hükümet Sistemi: Yarı–Başkanlık Benzeri Sistem  175

C. Cumhurbaşkanlığı (Türk Modeli Başkanlık) Sistemi  177

D. Türk Parlamenter Sistemi ile Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Karşılaştırılması  180

E. Türk Hükümet Sisteminin Değerlendirilmesi  185

Yedinci Bölüm

DEVLETİN HUKUKİ FONKSİYONLARI

I. KUVVETLER AYRILIĞI VE FONKSİYONLAR AYRILIĞI  189

II. DEVLETİN HUKUKÎ FONKSİYONLARININ TASNİFİ  189

A. Maddî Bakımdan  189

B. Şeklî ve Organik Bakımdan  190

III. 1982 ANAYASASINA GÖRE DEVLETİN HUKUKÎ FONKSİYONLARININ PAYLAŞILMASI  192

Sekizinci Bölüm

YASAMA

I. YASAMA FONKSİYONU  197

A. Yasama Fonksiyonu ve Yasama Yetkisinin Tanımı ve Niteliği  197

B. Yasama Yetkisinin Özellikleri  198

1. Yasama Yetkisinin Genelliği  198

2. Yasama Yetkisinin Aslîliği  200

3. Yasama Yetkisinin Devredilmezliği  201

II. YASAMA İŞLEMLERİ  202

A. Kanunlar  202

1. Kanun Kavramı  202

2. Kanunların Yapılması  204

a. Kanunun Teklif Edilmesi  204

b. Kanun Teklifinin Görüşülmesi  205

c. Kanun Teklifinin Kabulü  208

d. Kanunların Yayımlanması ve Yürürlüğe Girmesi  209

3. Kanuna Eşit Metinler  210

B. Parlamento Kararları  211

C. İçtüzük Kuralları  215

III. YASAMA ORGANI  218

A. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Yapısı ve Milletvekillerinin Seçimi  218

1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Yapısı  218

2. Milletvekillerinin Seçimi  222

a. Seçim Sistemi  222

aa. Genel Olarak Seçim Sistemleri  222

aaa. Çoğunluk Sistemleri  223

bbb. Nisbi Temsil Sistemleri  227

bb. Türk Seçim Sistemi  229

aaa. Seçim Sistemine İlişkin Anayasal İlkeler  230

bbb. Nisbi Temsilin d’Hondt Usûlü  231

ccc. Ulusal (Genel) Baraj  234

b. Seçim Çevreleri  236

c. Milletvekili Seçilme Yeterliliği  237

d. Seçim Dönemi ve Seçimlerin Yenilenmesi  239

e. Seçimlerin Ertelenmesi ve Ara Seçimler  240

f. Adaylık  240

B. Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Hukukî Durumu  242

1. Milletvekilliği Sıfatının Kazanılması  242

2. Milletin Temsili İlkesi  243

3. Andiçme  243

4. Milletvekilliğiyle Bağdaşmayan İşler  244

5. Parlamenter Muâfiyetler  245

a. Yasama Sorumsuzluğu  245

b. Yasama Dokunulmazlığı  246

6. Milletvekilliğinin Sona Ermesi  249

a. Üyeliğin Düşmesi  249

b. Diğer Sona Erme Halleri  250

7. Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması ve Üyeliğin Düşürülmesi Kararlarının Yargısal Denetimi  251

8. Milletvekillerinin Malî Statüsü  252

C. Türkiye Büyük Millet Meclisinin İç Örgütlenmesi ve Çalışma Düzeni  252

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü  252

2. Başkanlık Divanı  252

3. Meclis Başkanı  253

4. Siyasi Parti Grupları  254

5. Danışma Kurulu  256

6. Meclis Komisyonları  256

7. Meclisin Toplanması ve Tatili  258

8. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  259

9. Meclis Görüşmeleri  260

10. Oylama Usûlleri  261

D. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görev ve Yetkileri  262

1. Kanun Koymak  262

2. Denge ve Denetleme Yetkilerini Kullanmak  263

a. Yazılı Soru  263

b. Genel Görüşme  264

c. Meclis Araştırması  265

d. Meclis Soruşturması  266

3. Bütçe ve Kesin Hesap Kanun Tekliflerini Görüşmek ve Kabul Etmek  268

a. Bütçe Kanunu  268

b. Kesin Hesap Kanunu  270

4. Para Basılmasına Karar Vermek  270

5. Savaş Hali İlânı ve Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin Vermek  270

6. Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasını Uygun Bulmak  271

7. Genel ve Özel Af İlânına Karar Vermek  273

8. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Diğer Görev ve Yetkileri  273

Dokuzuncu Bölüm

YÜRÜTME

I. YÜRÜTME FONKSİYONU  277

II. YÜRÜTME İŞLEMLERİ  278

A. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  279

1. Olağan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  279

a. Tanımı, Niteliği ve Türk Hukuku Bakımından Normlar Hiyerarşisindeki Yeri  279

b. Kanun ve Kararname Çatışmasının (Normlar İhtilafı) Çözümü ve Çözüm Kuralının Uygulanması Sorunu  281

c. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Konusu  283

d. Usulü ve Şeklî  286

e. Yargısal Denetimi  286

2. Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  287

a. Çıkarma Yetkisi, Usulü ve Şekli  287

b. Sebepleri  287

c. Konusu  287

d. Yargısal Denetimi  288

e. Olağanüstü Hâl Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarafından Görüşülmesi ve Sonuçları  288

B. Yönetmelikler  289

C. Cumhurbaşkanı Kararları ve Yürütme Organının Diğer Düzenleyici İşlemleri  290

III. YÜRÜTME ORGANI  291

A. Yürütme Organının Yapısı  291

B. Cumhurbaşkanı  292

1. Cumhurbaşkanının Seçimi ve Göreve Başlaması  292

2. Cumhurbaşkanının Parti İlişkisi  296

3. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri  297

4. Cumhurbaşkanının Sorumluluğu  299

a. Siyasi Sorumluluk  299

b. Cezaî Sorumluluk  300

aa. Göreviyle İlgili Cezaî Sorumluluğu  300

bb. Kişisel Suçlarından Dolayı Cezaî Sorumluluğu  301

c. Hukukî Sorumluluk  301

aa. Göreviyle İlgili Hukukî Sorumluluğu  301

bb. Kişisel İşlem ve Eylemleriyle İlgili Hukukî Sorumluluğu  302

5. Cumhurbaşkanına Vekâlet Etme  302

6. Cumhurbaşkanının Görevinin Sona Ermesi  303

C. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar  304

1. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Konumu  304

2. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Görev ve Yetkileri  305

3. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Sorumluluğu  306

a. Siyasi Sorumluluk  306

b. Cezaî Sorumluluk  306

aa. Görevle İlgili Cezaî Sorumluluk  306

bb. Kişisel Suçlardan Dolayı Cezaî Sorumluluk  307

c. Hukukî Sorumluluk  308

aa. Görevle İlgili Hukukî Sorumluluk  308

bb. Kişisel İşlem ve Eylemlerden Dolayı Hukukî Sorumluluk  308

4. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Görevlerinin Sona Ermesi  309

5. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlara Vekâlet Etme  309

D. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları  309

Onuncu Bölüm

YARGI

I. YARGI FONKSİYONU  313

II. YARGININ TARAFSIZLIĞI VE BAĞIMSIZLIĞI  314

A. Mahkemelerin Bağımsızlığı İlkesi  314

B. Hâkimlik Teminatı  316

C. Hâkimler ve Savcılar Kurulu  317

III. YARGI DÜZENİ VE YÜKSEK YARGI ORGANLARI  321

A. Anayasa Yargısı ve Anayasa Mahkemesi  322

B. Adlî Yargı ve Adlî Yargı Organları  322

C. İdarî Yargı ve İdarî Yargı Organları  324

D. Uyuşmazlık Mahkemesi  326

E. Sayıştay  326

F. Seçim Yargısı ve Yüksek Seçim Kurulu  327

IV. ANAYASA YARGISI  327

A. Anayasa Yargısı Kavramı ve Anayasa Yargısının Gelişimi  327

B. Anayasa Mahkemesi  332

1. Anayasa Mahkemesinin Statüsü ve Kuruluşu  332

2. Anayasa Mahkemesinin Görevleri  335

C. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Konusu  336

1. Denetime Tâbi Normlar  336

a. Kanunlar  336

b. Anayasa Değişiklikleri (Şekil Bakımından)  338

c. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  338

d. TBMM İçtüzüğü  338

2. Denetim Dışında Tutulan Normlar  338

a. Milletlerarası Andlaşmalar  338

b. Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  338

c. Parlamento Kararları  339

d. İnkılâp Kanunları  339

D. Anayasaya Uygunluk Denetimi Şekilleri (Denetim Yolları)  340

1. Soyut Norm Denetimi (İptal Dâvası)  340

a. İptal Dâvası Açma Yetkisi  340

b. İptal Dâvasında Süreler  341

c. İptal Dâvasında Temsil ve Uyulacak Esaslar  343

2. Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu)  345

a. Konusu  346

b. Şartları  346

aa. Bakılmakta Olan Bir Dâva Olmalıdır  347

bb. Dâvaya Bakmakta Olan Merci Bir Mahkeme Olmalıdır  347

cc. İtiraz Konusu Norm Dâvada Uygulanmalıdır  349

dd. Uygulanacak Norm Resen Anayasaya Aykırı Görülmeli veya Aykırılık İddiası Ciddi Bulunmalıdır  350

c. İşleyişi  351

3. Bireysel Başvuru  352

a. Bireysel Başvuru Hakkının Konusu ve Şartları  353

b. Bireysel Başvuru Hakkına Sahip Olanlar  353

c. Bireysel Başvuru Usulü ve Başvuru Süresi  354

d. Bireysel Başvuruların İncelenmesi  354

e. Karar ve Etkileri  355

E. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Kapsamı  355

1. Esas Bakımından Denetim  355

a. Sebep Unsuru  356

b. Amaç Unsuru  356

c. Konu Unsuru  359

2. Şekil Bakımından Denetim  361

F. Anayasaya Uygunluk Denetiminde Ölçü Normlar  363

G. Anayasa Mahkemesinin Kararları  365

1. Kararların Kesinliği ve Bağlayıcılığı  365

2. Kararların Etkisi ve Niteliği  367

3. Kararların Yürürlüğe Girmesi  368

4. İptal Kararının Geriye Yürümezliği  368

5. Yargılamanın Yenilenmesi  370

H. Anayasa Mahkemesinin Çalışma ve Yargılama Usûlü  371

I. Anayasa Yargısında Yürürlüğün Durdurulması  373

Onbirinci Bölüm

OLAĞANÜSTÜ HAL YÖNETİMİ

I. GENEL OLARAK  379

II. OLAĞANÜSTÜ HAL İLÂNI  379

A. Olağanüstü Hal İlânı Sebepleri  379

B. Olağanüstü Hal İlânında Yetki, Usûl ve Şekil  380

III. OLAĞANÜSTÜ HAL İLÂNININ HUKUKÎ SONUÇLARI  380

IV. YARGISAL DENETİM  381

A. Olağanüstü Hal İlânı İşleminin Yargısal Denetimi  382

1. Olağanüstü Hal İlânına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararının Yargısal Denetimi  382

2. Olağanüstü Hal İlânına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararının Türkiye Büyük Millet Meclisince Onaylanması Kararının Yargısal Denetimi  382

B. Olağanüstü Halde Yapılan İşlemlerin Yargısal Denetimi  384

Onikinci Bölüm

ANAYASA VE MİLLETLERARASI HUKUK

I. MİLLETLERARASI ANDLAŞMA KAVRAMI VE ANDLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ  387

II. MİLLETLERARASI ANDLAŞMALARIN TÜRK HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ  388

III. İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİNİN ÖZEL DURUMU  389

IV. MİLLETLERARASI GENEL HUKUKUN TÜRK HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ  394

A. Genel Olarak  394

B. Anayasada Milletlerarası Hukuka Atıfta Bulunulan İstisnaî Haller  395

Onüçüncü Bölüm

ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ

I. GENEL OLARAK ANAYASALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ SORUNU  399

A. Anayasal Değişmeye Yol Açan Faktörler  399

B. Anayasayı Yapan veya Değiştiren İktidar  402

1. Aslî Kurucu İktidar  402

2. Tali Kurucu İktidar  402

3. Anayasayı Yapan veya Değiştirenlerin Profili: Politika Kararlaştırıcılar ve Teknisyenler  403

C. Anayasaların Yapımı veya Değiştirilmesi Yöntemleri  404

1. Hiyerarşik Yöntem  404

2. Organik Yöntem  405

3. Sözleşme Yöntemi  406

II. 1982 ANAYASASINA GÖRE ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ USÛLÜ  408

A. Değişikliğin Teklif Edilmesi  409

B. Değişiklik Teklifinin Görüşülmesi  410

C. Değişiklik Teklifinin Karara Bağlanması  412

D. Kabul Edilen Değişikliğin Onaylanması  412

III. ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN DENETİMİ  418

Bibliyografya  423

Kavram Dizini  435

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar