Anayasa Yargısı Bireysel Başvuru Yolunda Kişilik Haklarının Korunması

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Burcu ILGIN
ISBN: 9786050510874
72,25 TL 85,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Burcu ILGIN
Baskı Tarihi 2022/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 194

Anayasa Yargısı Bireysel Başvuru Yolunda Kişilik Haklarının Korunması

Arş. Gör. Burcu ILGIN


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ v

İÇİNDEKİLER vii

KISALTMALAR xi

GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM

KİŞİLİK HAKLARI KAVRAMI VE GÜVENCEYE ALINMASI

1.1. Kişilik Hakkı Kavramı 7

1.1.1. Kişi ve Kişilik Kavramı 7

1.1.2. Kişilik Hakkı 8

1.1.3. Kişilik Hakkının Temel Hak ve Özgürlüklerdeki 

Konumu 10

1.1.4. Kişilik Haklarının Niteliği 13

1.1.4.1. Evrensellik 14

1.1.4.2. Doğuştan Sahip Olma 16

1.1.4.3. Bireysellik 16

1.1.4.4. Mutlaklık 17

1.1.4.5. Dokunulmazlık 18

1.1.4.6. Devredilmezlik/ Vazgeçilmezlik 18

1.1.4.7. Çoğunlukla Özgürlüklerle İlgili Olma 19

1.1.4.8. Temel Hak Olma 21

1.1.4.9. Devlete Karşı İleri Sürülebilir Olma 22

1.2. Kişilik Haklarının Kapsamı 26

1.2.1. Yaşam Hakkı 27

1.2.2. İşkence, İnsanlık Dışı veya Küçültücü Muamele Yasağı 32

1.2.3. Köle Kılınmama ve Zorla Çalıştırılmama Hakkı 38

1.2.4. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı 41

1.2.5. Hak Arama ve Adil Yargılanma Hakkı 49

1.2.6. Suçta ve Cezada Yasallık İlkesi 60

1.2.7. Özel Yaşama ve Aile Hayatına Saygı 62

1.2.8. Düşünce, Vicdan ve Din Özgülüğü 70

1.2.9. İfade Özgürlüğü Hakkı 74

1.2.10. Örgütlenme ve Toplanma Özgürlüğü 78

1.2.11. Evlenme ve Aile Kurma Hakkı 82

1.2.12. Mülkiyet Hakkı 84

1.2.13. Etkili Başvuru Hakkı 87

1.2.14. Ayrımcılık Yasağı 89

1.3. Kişilik Haklarının Sınırlandırılması 91

1.3.1. Sınırlama Sistemi 91

1.3.2. Sınırlamaya İlişkin Güvence Ölçütleri 92

1.3.2.1. Hukukilik 93

1.3.2.2. Meşru Amaç 94

1.3.2.3. Ölçülülük 95

1.3.2.4. Hakkın Özü ve Demokratik Toplum Düzeni 97

1.3.2.5. Diğer Anayasal Güvenceler 99

1.3.3. Kişilik Haklarının Korunması 100

1.3.3.1. Kamusal Kaynaklı Müdahalelere Karşı Koruma 101

1.3.3.2. Özel Hukuk İlişkilerinden Kaynaklanan Müdahalelere Karşı Koruma 102

1.4. Kişilik Haklarının İhlallerine Karşı Anayasa Mahkemesine Başvuru 103

1.4.1. Anayasa Mahkemesi İptal Başvurusu 104

1.4.2. Anayasa Mahkemesi İtiraz Yolu 104

1.4.3. Bireysel Başvuru 105

İKİNCİ BÖLÜM

KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASI KAPSAMINDA ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLU

2.1 Bireysel Başvuru Kavramı ve Tarihsel Gelişimi 109

2.1.1. Bireysel Başvuru Kavramı ve Tanımı 109

2.1.2. Bireysel Başvurunun Tarihsel Gelişimi 110

2.2 Bireysel Başvuruya Konu Olabilecek Haklar Bakımından 

Kişilik Hakları 112

2.2.1. Anayasa, AİHS ve Onun Ek Protokollerinde Yer Alan Haklar 113

2.2.2. Anayasa ve Türkiye’nin Taraf Olmadığı Ek Protokollerde Yer Alan Haklar 113

2.2.3. Anayasa’da Yer Alıp AİHS’de Yer Almayan Hakların Durumu 115

2.2.4. Türkiye’nin Taraf Olmadığı Ek Protokollerinde Yer Alıp Anayasa’da Açıkça Yer Almayan Hakların Durumu 116

2.3. Bireysel Başvurunun Nitelikleri 117

2.3.1. Bireysel Başvurunun Anayasal Bir Yargı Yolu Olması 117

2.3.2. Bireysel Başvurunun İkincil ve Olağanüstü Kanun Yolu Olması 118

2.3.3. Bireysel Başvurunun Temel Hak ve Özgürlüklerin İhlaline Karşı Tesis Edilmesi 119

2.3.4. Bireysel Başvurunun Kamu Gücü İşlem, Eylem ve 

İhmallere Karşı Yapılması 119

2.4. Bireysel Başvuru Yolunda Kabul Edilebilirlik Koşulları 120

2.4.1. Kişi Bakımından Yetki 121

2.4.1.1. Başvuru Ehliyeti 121

2.4.1.1.1. Gerçek Kişiler 122

2.4.1.1.2. Tüzel Kişiler 124

2.4.1.2. Mağdurluk Statüsü 126

2.4.1.3. Temsil 128

2.4.2. Konu Bakımından Yetki (Rationa Materiae) 129

2.4.3. Zaman Bakımından Yetki (Ratione Temporis) 130

2.4.4. Yer Bakımından Yetki (Ratione Loci) 132

2.4.5. Kabul Edilebilirliğin Usule İlişkin Kriterleri 133

2.4.5.1. Başvuru Yollarının Tüketilmesi 133

2.4.5.2. Başvuru Süresi 138

2.4.6. Esasa İlişkin Kabul Edilebilirlik Sebepleri 140

2.4.6.1. Açıkça Dayanaktan Yoksun Olmama 140

2.4.6.2. Anayasal ve Başvurucu Açısından Önemli 

Olma 143

2.4.7. Bireysel Başvuru Hakkının Kötüye Kullanılmaması 146

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ANAYASA MAHKEMESİNİN BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ NİTELİĞİ VE İCRASI

3.1. Genel Olarak 149

3.2. Bireysel Başvuruya İlişkin Verilebilecek Kararlar 150

3.2.1. Kabul Edilebilirlik Aşamasındaki Kararlar 150

3.2.2. Esas İnceleme Aşamasındaki Kararlar 151

3.2.2.1. Hakkın İhlal Edilmediği Kararı 153

3.2.2.2. Hakkın İhlal Edildiği Kararı 153

3.2.2.3. Düşme Kararı 155

3.2.2.4. Tedbir Kararı 156

3.3. Bireysel Başvuru Kararlarının Niteliği ve Etkileri 159

3.3.1. Kararların Niteliği 159

3.3.2. Kararların Etkileri 161

3.4. Bireysel Başvuru Kararlarının İcrası 163

3.4.1. İhlal Kararlarının İcrası 164

3.4.1.1. Mahkemeden Kaynaklanmayan İhlal Kararlarının İcrası 165

3.4.1.2. Mahkemeden Kaynaklanan İhlal Kararlarının 

İcrası 166

3.4.1.2.1. Yargılamanın Yenilenmesi 167

3.4.1.2.2. Tazminata Hükmetme 169

3.4.1.2.3. Genel Mahkemelerde Tazminat Davası Açma 

Yolu Gösterme 171

3.4.2. Tedbir Kararları 172

3.4.3. Pilot Kararlar 173

SONUÇ 175

KAYNAKÇA 181Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarından Örnekler. (2003, Kasım). (D. Gilles, Derleyici) Avrupa Konseyi Yayınları.

Avrupa Ayrımcılık Yasağı Hukuku El Kitabı. (2010). 102.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kabul Edilebilirlik Kriterleri Rehberi. (2018). 11.

Acar, F. (2015). Türk Hukukunda Yasal MalRejimi. Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, 35(1), 143-156.

Acu, M. (2014). Bireysel Başvuruya Konu Edilebilecek Haklar. TBB Dergisi(110), 403-434.

Açıkgül, H. A. (2016). Bireysel Başvuru Kararlarının İcrasına İlişkin Düzenlemeler ve Kurumsal Yapılanma İhtiyacı. Anayasa Yargısı(33), 127-132.

Ağırbaşlı, Ş. (2012). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Din ve Vicdan Özgürlüğü. Türkiye Barolar Birliği Dergisi(101), 95-96.

Akıllıoğlu, T. (2019). İnsan Hakları Kavram Kaynakları ve Korum Sistemleri (3 b.). Ankara: Yetkin Yayıncılık.

Akıntürk, T., & Ateş Karaman, D. (2014). Medeni Hukuk (28 b.). İstanbul: Beta Yayınları.

Akipek, J. G. (1961). Türk Medeni Hukuku (Cilt 1 Şahsın Hukuku). Ankara: İstikbal Matbaası.

Akipek, J. G., Akıntürk, T., & Ateş, D. (2016). Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku (13 b., Cilt 1). İstanbul: Beta Yayınları.

Altan, A. (2011). Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru (Anayasa Şiakyeti/Anlamı,Kapsamı ve Olası Sorunlar). Panel, 145. Ankara: Şen Matbaa.

Altınparmak, K. (2015). Anayasa Mahkemesinin Zor Sorusu: İşkence ve Kötü Muamele, Ama Hangisi? Anayasa Yargısı(33), 145-184.

Arslan Öncü, G. (2019). Özel Yaşama ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi 8. Epamat Basın Yayın.

Aslan, Z. (1992). Temel Hak ve Özgürlüklerin Yürütme Organına Karşı Korunması. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi(1-2), 335-341.

Aydın, Ö. D. (2011). Türk Anayasa Yargısında Yeni Bir Mekanizma: Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15(4), 121-170.

Bal, A. (2019). Kölelik, Zorla Çalıştırma ve Benzer Uygulamalara İlişkin Yasağın Uluslararası Hukuk ve AİHM İçtinatları Çerçevesinde Gelişimi. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi(2), 55-112.

Birtane, S. (2019). Etkili Bir Başvuru Yolu Olarak BireyselBaşvuru. Ankara: Yetkin Yayıncılık.

Biton Serdaroğlu, E. (2016). Ötanazi- Ölme Hakkı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22(3), 463-491.

Boyar, O. (2013). İşkence ve Kötü Muamele Yasağı (3 b.). (S. İnceoğlu, Dü.) İstanbul: Beta Yayınları.

Bozkurt, E., & Dost, S. (2002). Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü ve Türkiye. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 44-74.

Bozkurt, E., Erdal, S., & Poyraz, Y. (2021). Devletler Hukuku (11 b.). Ankara: Yetkin Yayınları.

Bozkurt, E., Kanat, S., & Bektaş, S. (2021). Uluslararası İnsan Hakları Hukuku (4 b.). Ankara: Yetkin Yayıncılık.

Bychawska - Siniarska, D. (2018). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında İfade Özgürlüğünün Korunması. Uygulamacılar İçin El Kitabı. (T. D. Köksal, Çev.) Ankara: MRK Baskı ve Tanıtım.

Cengiz, S. (2011). Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Yaşam Hakkı. Türkiye Barolar Birliği Dergisi(93), 383-404.

Coşkun, V. (2006). İnsan Hakları, Liberal Açıdan Bir Tahlil. Ankara: Liberte Yayınları.

Çağlayan, R. (2020). İdare Hukuku Dersleri (8. bs.). Ankara: Adalet Yayınevi.

Çelik, A. (2014). Adil Yargılanma Hakkı Rehberi. Ankara: Kalkan Matbaacılık.

Çınar, İ. (2015). Bireysel Başvuru İncelemesi Sonucunda Verilen Karar Türleri ile 2012 Yılında İdari Yargı Alanına Yapılan Bireysel Başvurularda Verilen Kararların Değerlendirilmesi. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi(5), 265-307.

Demir, E. (2008). İnsan Haklarının Evrenselliği Görüşü Karşısında Kültürel Rölativizm. MÜHF Hukuk Araştırmaları Dergisi, 14(3).

Doğru, O. (2006). İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Uygulamasında Toplanma ve Örgütlenme. TBB Dergisi(64), 39-69.

Doğru, O. (2013). Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Rehberi. İstanbul: Legal Yayıncılık.

Doğru, O. (2018). Yaşama Hakkı, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitabı Serisi 5. Ankara: MRK Baskı ve Tanıtım.

Donnelly, J. (1982). Human Rights as Natural Rights. Human Rights Quarterly, 391-405.

Donnelly, J. (1995). Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları. (M. Erdoğan, & L. Korkut, Dü) Ankara: Yetkin Yayınları.

Dural, M., & Öğüz, T. (2016). Türk Özel Hukuku (17 b., Cilt Kişiler Hukuku). İstanbul: Filiz Kitabevi.

Ekinci, H. (2012). Anayasa Mahkemesine Bireysel başvuruda Kabul Edilebilirlik Kriterleri ve İnceleme Yöntemi. Anayasa Yargısı, 29(1), 161-197.

Ekinci, H., & Sağlam, M. (2012). 66 Soruda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru. Ankara: Şen Matbaa.

Erdoğan, M. (1993). İnsan Hakları Öğretisine Giriş. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11, 23-40.

Erdoğan, M. (1997). Anayasal Demokrasi (Anayasa Hukukuna Giriş). Ankara: Siyasal Kitabevi.

Erdoğan, M. (2019). Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Temel Hak ve özgürlüklerin Yorumu. Ankara: Lykeion Yayınları.

Erdoğan, M. (2019). İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku (7 b.). Ankara: Hukuk Yayınları.

Erol, G. (2017). Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolunda tedbir. Türkiye Barolar Birliği Dergisi(130), 55-88.

Esenyel Hanaz, F. (tarih yok). Kişilik Haklarının İhlalinde Sorumluluk. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi SBE.

Eşitli, E. A. (2013). Suçların ve Cezaların Kanuniliği İlkesi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 225-246.

Fendoğlu, H. (2002). 2001 Anayasa Değişikliği Bağlamında Temel Hakve Özgürlüklerin Sınırlandırılması. (AY.md 13.) Anayasa Yargısı, 18, 111-149.

Fendoğlu, H. T. (2017). Hukuka Giriş (3 b.). Ankara: Yetkin Yayınları.

Fendoğlu, H. T. (2020). Anayasa Yargısı (4 b.). Ankara: Yetkin Yayıncılık.

Gemalmaz, M. S. (2012). Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş (8 b., Cilt 1). İstanbul: Legal Yayıncılık.

Gemalmaz, M. S. (2012). Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş (8 b., Cilt 2). İstanbul: Legal Yayıncılık.

Gökcan, H. T. (tarih yok). Bireysel Başvuruda İkincilik İlkesi ve Denetim Yetkisinin Sınırları Sorunu. Türkiye Barolar Birliği Dergisi(135), 9-76.

Gölcüklü, F. (1994). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde"Adil Yargılama". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 49(1), 200-234.

Gören, Z. (2012). Çocukların Temel Haklarının Anayasal Garantisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(22), 45-105.

Gören, Z. (2016). Aktif Statü Hakları. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22(3), 3303-3322.

Gören, Z. (2020). Anayasa Hukuku (5 b.). Ankara: Yetkin Yayıncılık.

Görgün, Ş., Börü, L., Toraman, B., & Kodakoğlu, M. (2019). Medeni Usul Hukuku (8 b.). Ankara: Yetkin Yayıncılık.

Gözler, K. (2004). Anayasa Hukukuna Giriş. Bursa: Ekin Kitabevi.

Gözler, K. (2018). İnsan Hakları Hukuku (2 b.). Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.

Gözlügöl, S. V. (2002). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İç Hukukumuzada Etkisi (2 b.). Ankara: Yetkin Yayınları.

Göztepe Çelebi, E. (2016). Bireysel Başvuru Kararlarının Bağlayıcılığı ve İcrası Sorunu ile Kurumsallaşma İhtiyacı. Anayasa Yargısı(33), 93-118.

Göztepe, E. (2011). Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Hakkının (Anayasa Şikayeti) 6216 Sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilmesi. TBB Dergisi(95), 13-40.

Gözübüyük, Ş. (2013). Anayasa Hukuku (19 b.). Ankara: Turhan Kitabevi.

Gözübüyük, Ş. A., & Gölcüklü, F. (2013). Avrupa İnsan Haklar Sözleşmesi ve Uygulaması , Avrupa İnsan HaklarıMahkemesi İnceleme ve Yargılama Yöntemi (10 b.). Ankara: Turhan Kitabevi.

Gümüşay, R. (2019). Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Yolunda İhlal Kararlarının İcrası. Ankara: Adalet Yayınevi.

Hafızoğulları, Z. (1997). İnsan Hakkı Olarak Kişilik Hakları ve Kişilik Haklarının Korunması. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 46(1), 1-40.

Helvacı, S. (2017). Gerçek Kişiler (8 b.). İstanbul: Legal Yayıncılık.

Helvacı, S., & Ertüle, F. (2016). Medeni Hukuk (4 b.). İstanbul: Legal Yayıncılık.

Henkin, L. (1989). The Universality of the Concept of Human Rights. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 10-16.

İba, Ş. (2017). Anayasa Hukuku Genel Esaslar (3 b.). Ankara: Turhan Kitabevi.

İmamoğlu, H. S. (2005). Çocuğun Kişiliğinin Ana Babaya Karşı Korunması. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 54, 184-218.

Kaboğlu, İ. Ö. (1989). Kollektif Özgürlükler. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.

Kaboğlu, İ. Ö. (2013). Özgürlükler Hukuku 1: İnsan Genel Kuramına Giriş. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

Kaboğlu, İ. Ö. (2020). Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar) (15 b.). İstanbul: Legal Yayıncılık.

Kahraman, M., & Şahin, M. (2019). Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararlarının Yerine Getirilmesi. Anayasa Yargısı, 36(2), 37-61.

Kalabalık, H. (2017). İnsan Hakları Hukuku (5 b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kapani, M. (2013). Kamu Hürriyetleri (7 b.). Ankara: Yetkin Yayınları.

Karakaş, I. (2002). Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yaşam Hakkı: "Mc Cann" dan "Kaya ve Ötesine". Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi(1).

Karakaş, I. (2015). Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Etkili Başvuru Yolu: Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Çerçevesinde Gözlemler. Anayasa Hukuku Dergisi, C. 4, S. 7, 245-259.

Karakaş, I. (2016). Bireysel Başvuru Kararlarının Etkileri. Anayasa Yargısı AYM Yayını(33), 13-17. Ankara.

Karaman, E. (2013). Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Karan, U. (2013). "Yaşam Hakkı", İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa (3 b.). (S. İnceoğlu, Dü.) İstanbul: Beta Yayınları.

Karan, U. (2017). Bireysel Başvuru Kararlarının İcrası: Eski Alışkanlıklar, Yeni Sorunlar. Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Usulünün İlk Dört Yılına Dair Bir Değerlendirme . İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayını.

Karan, U. (2018). Örgütleme ve Toplanma Özgürüğü Anayasa Mahkemesine Bireysel. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El KitaplarıSerisi -3. Ankara: MRK Baskı ve Tanıtım.

Kılıçoğlu, A. M. (2019). Medeni Hukuk (3 b.). Ankara: Turhan Kitabevi.

Kılınç, B. (2008). Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru (Anayasa Şikayeti) Kurumu ve türkiye Açısından Uygulanabirliği. Anayasa Yargısı(25), 19-59.

Koç, M. İ. (2016). Bireysel Başvuru Kararlarının İcrasına İlişkin Düzenlemeler ve Kurumsal Yapılanma İhtiyacı. Anayasa Yargısı(33), 133-141.

Kroff, D. (2006). Yaşam Hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. maddesinin Uygulanmasına İlişkin Klavuz Kitap (1 b.). (Ö. H. Çınar, & A. Kaya, Çev.) Belçika: Avrupa Konseyi El Kitapları.

Kuru, B. (2018). Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı (2 b.). Ankara: Yetkin Yayıncılık.

Mumcu, A., & Küzeci, E. (2015). İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri (7 b.). Ankara: Turhan Kitabevi.

Murdoch, J. (2013). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü Hakkının Korunması. (S. Cengiz, Çev.) Ankara: Şen Matbaa.

Oğuzman, K., Selici, Ö., & Oktay Özdemir, S. (2011). Kişiler Hukuku (11 b.). İstanbul: Filiz Kitabevi.

Osman, D. (2012). Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Rehberi. İstanbul: Legal Yayınevi.

Öncü, G. A. (2020). Bireysel Başvuruda Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Hakkı. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Özbek, N., & Kuşçu, D. (2020). Anayasa Mahkemesinin 30.05.2019 Tarihli Pilot Kararı(Y.T Kararı) İncelemesi ve Sınır Dışı Kararına Karışı Etkili Başvuru üzerine Bir Değerlendirme. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 24(3), 3-39.

Özbudun, E. (2019). Türk Anayasa Hukuku (19 b.). Ankara: Yetkin Yayıncılık.

Özdek, Y. (1993). Bir İnsan Hakkı Olarak Çevre Hakkı. Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları.

Özman, A. M. (tarih yok). Avrupa İnsan Hakları Divanı'nın 1980 Yılında Verdiği Kararlar. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 37(1), 489-512.

Roagna, I. (2013). İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Gösterilmesi Hakkının Korunması. (A. G. Alkış Schaling, Çev.) Ankara: Şen Matbaa.

Rudolf, M. (2009). Federal Almanya Cumhuriyeti'nde Anayasa Şikayeti. Anayasa Yargısı(26), 31-44.

Sağlam, F. (1982). Temel Hakların Sınırlandırılması ve Özü. Ankara: Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 506.

Salihpaşaoğlu, Y. (2013). Özel Hayatın Kapsamı: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Işığında Bir Değerlendirme. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 17(3), 227-266.

Savcı, B. (1980). Yaşam Hakkı ve Boyutları. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 449.

Schauer, F. (2002). İfade Özgürlüğü: Felsefi Bir İnceleme (Çev. M. Bahattin Seçilmişoğlu). Ankara: Liberal Düşünce Topluluğu Avrupa Komisyonu.

Serozan, R. (2011). Kişilik Hakkının Korunmasıyla İlgili Bazı Düşünceler. İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, 11(14), 93-112.

Serozan, R. (2011). Medeni Hukuk Genel Bölüm / Kişiler Hukuku. İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Siebert, W. (1969). Şahsiyet Haklarıyla ile İlgili Meseleler. (B. Öztan, Dü.) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 26, 217-230.

Simonius, A. (1955). Şahsiyet Hakları. (F. Arık, Dü.) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 10, 186-198.

Şahbaz, İ. (2004). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği. Türkiye Barolar Birliği Dergisi(55), 201-255.

Şen, M. (2014). İnsan Hakları Bağlamında Çalışma Hakkı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmacıları Dergisi, 20, 143-162.

Şirin, T. (2018). Bireysel Başvuru Usul Hukuku. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi-7, 108. Ankara: MRK Baskı ve Tanıtım.

Şirin, T. (2018). Özgürlük ve Güvenlik Hakkı Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi-1. Ankara: MRK Baskı.

Şirin, T., Duymaz, E., & Yıldız, D. (2016). Türkiye'de Din ve Vicdan Özgürlüğü: Sorunlar Tespitler ve Çözüm Önerileri. Ankara: Şen Matbaa.

Tanör, B. (1978). Anayasa Hukuku Sosyal Haklar (1 b.). İstanbul: May Yayınları.

Tanrıver, S. (2004). Hukuk Yargılaması (Medeni Yargı) Bağlamında Adil Yargılanma Hakkı. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 191-215.

Tezcan, D., Erdem, M. R., Sancaktar, O., & Önok, R. (2011). İnsan Hakları El Kitabı (4 b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Turan, H., & Kaplan, R. (2015). Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Usulü ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri. Ankara: Kalkan Matbaacılık.

Turhan, M. (1991). Anayasamız ve Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri. Anayasa Yargısı 8, 401-420. Ankara.

Ural, S. S. (2013). Hak ve Özgürlüklerin Korunması Bağlamında Bireysel Başvuru. Ankara, İstanbul: Seçkin Yayıncılık.

Uslu, F. (2020). Bütün Konularıyla Anayasa Yargısı Dersleri (3 b.). Ankara: Adalet Yayınevi.

Uygun, O. (1992). 1982 Anayasası'nda Temel Hak ve Özgürlüklerin Genel Rejimi. İstanbul: Kazancı Hukuk Yayınları: 121.

Uygun, O. (2017). Devlet Teorisi (4 b.). İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Uzun, C. D. (2012). Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu (Anayasa Şikayeti) beklentiler ve Riskler. Seta Analiz(50), 1-25.

Ünal, Ş. (2001). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İnsan Haklarının Uluslararası İlkeleri. Ankara: TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No:89 TBMM Basımevi.

Venedik Komisyonu (Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu), Türkiye'ye İlişkin Görüşler, Seçimler,Yargı ve Referanduma İlişkin Karar ve Uygulama Kodları, S.26133, Karar No.107, Başkanlık DivanıKarar Tarihi: 2.3.2006, R.G 8.4.2006. (tarih yok). TBMM: https://www. tbmm. gov. tr/ yayinlar/venedik_komisyonu.pdf adresinden alınmıştır

Vitkauskas, D., & Dikov, G. (2018). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Adil Yargılanma Hakkının Korunması (2 b.). (S. Cengiz, Çev.) Ankara: MRK Baskı ve Tanıtım.

Yarayan, A. (2013). Türk Medeni HukukuTemel Bilgiler. Ankara: Yetkin Kitabevi.

Yılmaz, E. (2011). Hukuk Sözlüğü (10 b.). Ankara: Yetkin Yayınları.

Yüksek, M. (2017). TemelHakların Sınırlandırılması ve Ölçülülük: Ölçülülük İlkesi Evrensel Bir Anayasal İlke midir ? Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(1), 1-74.

Yüksel, M. (2006). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Evlenme Hakkı. Terazi Dergisi, 1(2), 99-109.

Zevkliler, A., Havutçu, A., Ertaş, Ş., & Gürpınar, D. (2015). Medeni Hukuk(Temel Bilgiler) (9 b.). Ankara: Turhan Kitabevi.

 

Yararlanılan Mahkeme Kararları

AYM, 04.01.1963 tarih, E. 1962/208, K. 1963/1 Sayılı Kararı. 

AYM, 08.04.1963 tarih, E. 1963/25, K.  1963/87 Sayılı Kararı. 

AYM, 26.11.1986 tarih, E. 1985/8, K. 1986/27 Sayılı Kararı.

AYM, 19.04.1988 tarih, E. 1987/16, K. 1988/8 Sayılı Kararı. 

AYM, 05.05.2004 tarih, E. 2002/170, K.2004/54 Sayılı Kararı.

AYM, 30.06.2004 tarih, E. 2001-481, K.2004/91 Sayılı Kararı.

AYM, 24.9.2008 tarih, E. 2006/142, K. 2008/148 Sayılı Kararı.

AYM, 02.06.2011 tarih, E. 2008/115, K.2011/86 Sayılı Kararı. 

AYM, 22.12.2011 tarih, E. 2010/7, K. 2011/172 Sayılı Kararı. 

AYM, 09.01.2014 tarih, E. 2013/108, K. 2014/15 Sayılı Kararı.

AYM, 29.01.2014 tarih, E. 2013/66, K.2014/19 Sayılı Kararı.

AYM, 01.12.2016 tarih, E. 2007/9966, K. 2008/5096  Sayılı Kararı, R.G., S. 14414, 07.01.1973.

Danıştay 10. D., E. 2010/1399, K. 2014/3366, K.T. 26.05.2014.

Yargıtay H.G.K. 09.04.1982. E: 1981/4-56, K: 1982/348. 

Yargıtay 4. H.D. 10.04.2008. E: 2007/9966, K: 2008/5096.

AYM, 25.12.2012 tarih, 2012/95 Başvuru Numaralı Kararı, Türkiye Pediatrik Onkoloji Derneği Başvurusu. 

AYM, 25.12.2012 tarih, 2012/51 Başvuru Numaralı Kararı, Zafer Öztürk Başvurusu. 

AYM, 12.02.2013 tarih, 2012/947 Başvuru Numaralı Kararı, Hasan Taşlıyurt Başvurusu. 

AYM, 05.03.2013 tarih, 2012/74 Başvuru Numaralı Kararı,  M.E. Başvurusu. 

AYM, 26.03.2013 tarih, 2013/781 Başvuru Numaralı Kararı, Ümit Tekin Başvurusu. 

AYM, 26.03.2013 tarih, 2012/1049 Başvuru Numaralı Kararı, Onurhan Solmaz Başvurusu. 

AYM, 16.04.2013 tarih, 2013/1243 Başvuru Numaralı Kararı, Laura Alejandra Caceres Başvurusu.

AYM, 17.09.2013 tarih, 2013/1205 Başvuru Numaralı Kararı, Hay-rettin Aktaş Başvurusu. 

AYM, 02.10.2013 tarih, 2013/1613 Başvuru Numaralı Kararı, Ser-kan Acar Başvurusu 

AYM, 09.01.2014 tarih, 2012/142 Başvuru Numaralı Kararı, Cevdet Genç Başvurusu. 

AYM, 14.01.2014 tarih, 2013/5062 Başvuru Numaralı Kararı, Halil Üstündağ Başvurusu. 

AYM, 20.03.2014 tarih, 2013/5660 Başvuru Numaralı Kararı, Sel-çuk Emiroğlu Başvurusu.

AYM, 02.04.2014 tarih,  2014/3986 Başvuru Numaralı Kararı, Ya-man Akdeniz ve Diğerleri Başvurusu.

AYM, 25.06.2014 tarih, 2014/256 Başvuru Numaralı Kararı, Tuğba Arslan Başvurusu. 

AYM, 18.09.2014 tarih, 2013/7087 Başvuru Numaralı Kararı, S.Ö. Başvurusu. 

AYM, 18.09.2014 tarih, 2014/648 Başvuru Numaralı Kararı, B.Y. Başvurusu. 

AYM, 18.09.2014 tarih, 2013/8463 Başvuru Numaralı Kararı, Tay-fun Cengiz Başvurusu. 

AYM, 30.12.2014 tarih, 2014/3594 Başvuru Numaralı Kararı, Halil Güneş Başvurusu. 

AYM, 30.12.2014 tarih, 2014/2546 Başvuru Numaralı Kararı, Özgür Çapkın Başvurusu.

AYM, 10.06.2015 tarih, 2013/9580, Christiana Neuhofer Başvuru-su. 

AYM, 10.06.2015 tarih, 2013/3667 Başvuru Numaralı Kararı, Emel Kaynar ve Diğerleri Başvurusu.

AYM, 02.07.2015 tarih, 2013/1013 Başvuru Numaralı Kararı, Mehmet Güven Ulusoy Başvurusu. 

AYM, 07.07.2015 tarih, 2013/2539 Başvuru Numaralı Kararı, Şahin Erol Başvurusu. 

AYM, 07.07.2015 tarih, 2013/1958 Başvuru Numaralı Kararı, Mehmet Hadi Tunç Başvurusu. 

AYM, 04.11.2015 tarih, 2013/8554 Başvuru Numaralı Kararı, Turan Günana Başvurusu (3). 

AYM, 15.12.2015 tarih, 2013/6771 Başvuru Numaralı Kararı, Yeliz Kasım Başvurusu. 

AYM, 20.01.2016 tarih, 2013/7114 Başvuru Numaralı Kararı, Kommersan Kambassan Mermer Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Diğerleri Başvurusu. 

AYM, 20.01.2016 tarih, 2013/9100 Başvuru Numaralı Kararı, Zafer Dinç Başvurusu.

AYM, 21.01.2016 tarih, 2013/2803 Başvuru Numaralı Kararı, Zeki Kartal Başvurusu. 

AYM, 04.02.2016 tarih, 2013/299 Başvuru Numaralı Kararı, Hilmi Yıldız Başvurusu. 

AYM, 14.04.2016 tarih, 2013/8173 Başvuru Numaralı Kararı, Erol Güler Başvurusu. 

AYM, 15.06.2016 tarih, 2015/20244 Başvuru Numaralı Kararı, Uğur Çelik Başvurusu. 

AYM, 22.09.2016 tarih, 2014/7115 Başvuru Numaralı Kararı, Sab-riye Yürekli ve Diğerleri Başvurusu. 

AYM, 01.12.2016 tarih, 2014/2293 Başvuru Numaralı Kararı, K.V. Başvurusu. 

AYM, 08.12.2016 tarih, 2014/3973 Başvuru Numaralı Kararı, Abu-bekir Yeşilkaya ve Diğerleri Başvurusu. 

AYM, 25.05.2017 tarih, 2014/920 Başvuru Numaralı Karar, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ve Diğerleri Başvurusu.

AYM, 07.06.2017 tarih, 2014/19199 Başvuru Numaralı Kararı, Ay-sel Keskinbalta ve Diğerleri Başvurusu.

AYM, 25.07.2017 tarih, 2014/7621 Başvuru Numaralı Kararı, Ferda Yeşiltepe Başvurusu. 

AYM, 13.09.2017 tarih, 2016/5126 Başvuru Numaralı Kararı, Hai-der Subhi Amenn Başvurusu

AYM, 18.10.2017 tarih, 2014/11028 Başvuru Numaralı Kararı, Bi-zim FM Radyo Yayıncılığı ve Reklamcılık A.Ş. Başvurusu. 

AYM, 25.10.2017 tarih, 2014/12925 Başvuru Numaralı Kararı, Mehmet Karataş Başvurusu.

AYM, 26.10.2017 tarih, 2014/12926 Başvuru Numaralı Kararı, Bilal Güler ve Diğerleri Başvurusu.

AYM, 22.11.2017 tarih, 2014/11399 Başvuru Numaralı Kararı, Ka-sım Biner Başvurusu. 

AYM, 22.11.2017 tarih, 2014/4255 Başvuru Numaralı Kararı, Hay-dar Ali Bayram Başvurusu. 

AYM, 20.12.2017 tarih, 2017/5812 Başvuru Numaralı Kararı, Fur-kan Soysal Başvurusu.

AYM, 26.12.2017 tarih, 2014/12490 Başvuru Numaralı Kararı, Ye-liz Kasım Başvurusu. 

AYM, 15.03.2018 tarih, 2018/3007 Başvuru Numaralı Kararı, Şahin Alpay Başvurusu (2). 

AYM, 05.04.2018 tarih, 2014/15571 Başvuru Numaralı Kararı, Ke-rem Altıparmak ve Yaman Akdeniz Başvurusu. 

AYM, 23.05.2018 tarih, 2014/1091 Başvuru Numaralı Kararı, Ö.Ç. Başvurusu. 

AYM, 23.05.2018 tarih, 2015/2575 Başvuru Numaralı Kararı, Halil Bulut Başvurusu. 

AYM, 11.06.2018 tarih, 2015/11961 Başvuru Numaralı Kararı, Mustafa Nihat Behramoğlu ve Diğerleri Başvurusu. 

AYM, 18.07.2018 tarih, 2015/11961 Başvuru Numaralı Kararı, Ke-mal Kılıçdaroğlu Başvurusu. 

AYM, 11.10.2018 tarih, 2015/16437 Başvuru Numaralı Kararı, Uthman Deya Ud Deen Eberle Başvurusu.

AYM, 17.04.2019 tarih, 2015/19133 Başvuru Numaralı Kararı, R.M. ve Diğerleri Başvurusu. 

AYM, 07.11.2019 tarih, 2016/8660 Başvuru Numaralı Kararı, Şük-ran İrge Başvurusu. 

AYM, 29.01.2020 tarih, 2017/15134 Başvuru Numaralı Kararı, Ali İmancı ve Eşref Aydın Başvurusu.

AYM, 11.03.2020 tarih, 2017/37143 Başvuru Numaralı Kararı, Be-kir Demirci Başvurusu. 

AYM, 15.05.2020 tarih, 2018/26753 Başvuru Numaralı Kararı, İb-rahim Aydın Başvurusu.

AYM, 21.07.2020 tarih, 2017/26129 Başvuru Numaralı Kararı, Ne-dim Balta Başvurusu. 

AYM, 23.07.2020 tarih, 2017/31619 Başvuru Numaralı Kararı, R.G. Başvurusu.

AYM, 08.09.2020 tarih, 2016/15429 Başvuru Numaralı Kararı, B.Y. Başvurusu. 

AYM, 09.09.2020 tarih, 2017/38729 Başvuru Numaralı Kararı, Ma-hir Engin Çelik Başvurusu.

AYM, 16.09.2020 tarih, 2020/4369 Başvuru Numaralı Kararı, Metin Karaoğlanoğlu Başvurusu. 

AYM, 30.09.2020 tarih, 2017/24261 Başvuru Numaralı Kararı, Mo-jid Momtaz Başvurusu.

AYM, 13.10.2020 tarih,  2017/25497, Serhat Oyman Başvurusu. 

AYM, 18.11.2020 tarih, 2019/2404 Başvuru Numaralı Kararı, Fatih Çetin ve İbrahim Pelit Başvurusu. 

 

Yararlanılan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları

A. / Birleşik Krallık Davası, Başvuru No. 25599/94, 23.9.1998.

Bideault / Fransa Davası, Başvuru No. 11261/84, 1.10.1986.

Bozano / Fransa Davası, Başvuru No. 9990/82, 18.12.1986.

C.R. / Birleşik Krallık Davası, Başvuru No. 20190/92, 22.11.1995.

Campell ve Cosans / Birleşik Krallık, Başvuru No. 7511/76, 7743/76,25.2.1982.

Can / Avusturya Davası, Başvuru No. 9300/81, 12.7.1984.

Ecer ve Zeyrek / Türkiye Davası, Başvuru No. 29295/95; 29363/95, 27.02.2001.

Engel / Hollanda Davası, Başvuru No. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72, 8.6.1976. 

Erdal Çalışkan / Türkiye Davası, Başvuru No: 36062/04, 2.12.2008.

Frasik / Polonya, Başvuru No. 22933/02, 5.1.2010.

Gäfgen / Almanya Davası, Başvuru No. 22978/05, 1.6.2010.

Giacomelli / İtalya Davası, Başvuru No. 59909/00, 02.11.2006.

H / Norveç, Başvuru No. 17004/90, 19 Mayıs 1992.

İlhan / Türkiye Davası, Başvuru No. 22277/93, 27.6.2000

K. / Fransa Davası, Başvuru No. 10210/82, 7.12.1983.

Karataş / Türkiye Davası, Başvuru No. 23168/94, 8.7.1999.

Klass ve Diğerleri / Almanya Davası, Başvuru No. 5029/71, 6.9.1978

Kokkinakis / Yunanistan Davası, Başvuru No. 14307/88, 25.5.1993.

Kom. K, Doğu Afrikalı Asyalılar, Yirmi Beş Başvuru / İngiltere, Başvuru No. 4403/70, s. 10.10.1970.

Kröcher ve Möller / İsviçre, Başvuru No. 8463/78, 9.7.1981.

Loizidou / Türkiye Davası, Başvuru No: 15318/89, 18.12.1996.

Ludi / İsviçre, Başvuru No. 12433/86, 15.6.1992.

Marckx / Belçika Davası, Başvuru No. 6833/74, 13.6.1979.

McCann ve Diğerleri / Birlieşik Krallık Davası, 27.09.1995.

Motais de Narbonne- Fransa Davası, Başvuru No: 48161/99, 02.07.2002.

Nowicka / Polonya Davası, Başvuru No. 30218/96, 3.12.2002.

Opuz/Türkiye Davası, Başvuru No. 33401/02, 9.6.2009.

Religions Gemeinschaft der Zeugen Jehovas ve Diğerler / Avusturya Davası, Başvuru No. 40825/98, 31.10.2008.

S.W. / Birleşik Krallık Davası, Başvuru No. 20166/92, 22.11.1995.

Schwizgebel / İsviçre Davası, Başvuru No. 25762/07, 10.6.2010.

Socialist Party ve Diğerleri / Fransa Davası, Başvuru No. 37971/97, 16.4.2002.

Stogmüller / Avusturya, Başvuru No. 1602/62, 10.11.1969.

Ünal Tekeli / Türkiye Davası, Başvuru No. 29865/96, 16.11.2004.

X / İngiltere, Başvuru No. 7154/75, 12.7.1978.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar